Idrettsutvalget Skyte- og idrettsarbeidet Feltidrett Nasjonalt mesterskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2."

Transkript

1

2 Innhold 1. Organisasjon Virksomheten Videre drift Helse, miljø og sikkerhet Likestilling Påvirkning på det ytre miljø Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap Kongelig æresmedlemskap Æresmedlemmer Presidentskapet og Forbundsstyre Aktiviseringsfond Protokollkomité Valgkomité Andre faste utvalg/komitéer Sekretariatets funksjonærer Heder Viktige saker til behandling i Reservistutredning Våpen- og skyterelaterte saker CIOR idrett Sekretariatet Forbundets interne virksomhet Landsmøtet Samarbeid med andre Samarbeid med Forsvarets ledelse Samarbeid med Forsvarets Personell og Vernepliktsenter (FPVS) Samarbeid med AFA Forsvarets «Administrativ Foresatt Avdeling» Samarbeid med andre organisasjoner Støtt våre soldater Internasjonalt samarbeid Økonomi Tilskudd fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret Kontingent Andre inntekter Lokalavdelingene Kompetansehuset Oscarsborg Militær idrett Generelt... 12

3 Idrettsutvalget Skyte- og idrettsarbeidet Feltidrett Nasjonalt mesterskap Internasjonal deltagelse Seniordag hos Fossumstrøget Vinteridrett Mangekamp Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Skyting Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Patruljeløp Recon Team Competition Patruljeløp i Finland Internasjonale kurs Marsj Nijmegenmarsjen NROF-kruset Kompetanse Kompetanse- og styrkebase Tiltak i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner Militærmaktseminar Skyteinstruktørkurs Overlevelseskurs vinter og barmark Samarbeid med Försvarsutbildarna (SWE) Sanitetskurs Informasjon Hjemmesider Andre nettsteder Medlemsbutikken til NROF Pro Patria Annonsesalg Distribusjon Fagpressen Offentlig støtte Redaktørskifte Kultur og tradisjon Minnemarkeringer... 21

4 1. Organisasjon 1.1. Virksomheten Norske Reserveoffiserers Forbund er en landsdekkende organisasjon med ca medlemmer fordelt på 57 avdelinger. NROFs formål er å støtte Forsvaret gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Dette er aktiviteter som ikke konkurrerer eller dupliserer Forsvarets virksomhet, men som søker å støtte opp under og utfylle Forsvarets aktivitet. Virksomheten har tradisjonelt vært rettet mot tidligere befal som Forsvaret kan gjøre nytte av som reserveoffiserer, men har også vist seg attraktiv for annet personell som ønsker et nært og aktivt forhold til Forsvaret. NROF har således både aktivt befal, HV-personell, politi, aktive reserveoffiserer, vervede (grenaderer/matroser), veteraner og seniorpersonell blant sine medlemmer. NROF er for tiden i en betydelig endringsprosess som har til hensikt å tilpasse Forbundet enda bedre til dagens innsatsforsvar og dets behov. Dette innebærer justeringer av arbeidsmåter og kompetanseprogram. NROF er en organisasjon for alt befal fra de tre forsvarsgrenene og Heimevernet. Både stadig tjenestegjørende, vernepliktig- og utskrevet befal, vervede (grenaderer/matroser), elever under befalsutdannelse er medlemmer. Andre kan være støttemedlemmer. I tillegg til medlemmene, har Forbundet en større del av befolkningen som målgruppe i forbindelse med foredrag, stands på messer etc Videre drift Helt siden NROF (under navnet Vernepligtige Officerers Forening) ble grunnlagt i 1896, har Forbundet tilpasset seg endrede forsvarsstrukturer. I takt med at mobiliseringsforsvaret ble nedbygget i tiden rundt årtusenskiftet, har Forsvarets behov for reserveoffiserer avtatt. Til tross for dette har Forbundets medlemstall kun hatt en svak nedgang og ligger stabilt i underkant av ca medlemmer. Dette antas å komme av en positiv forsvarsvilje i samfunnet generelt, og av at NROF har maktet å opprettholde et spekter av aktiviteter som medlemmene finner interessante. Den politiske ledelsen legger vekt på å forankre forsvarsviljen i befolkningen og i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret vektlegges at det fortsatt er behov for systematiserte og dedikerte reservestyrker. Utviklingen i NATO er at våre allierte gjør stadig større bruk av reservestyrker. Også den norske forsvarsledelsen ser at behovet for et modernisert reservistkonsept som er tilpasset innsatsforsvaret, øker. Norske Reserveoffiserers Forbund har vært bidragsyter i den prosessen som har ført til at forsvarsministeren besluttet at et nytt reservistkonsept skal utredes. Behovet for reservister i fremtidens forsvar og at Forsvaret hvert år tilfører det sivile samfunnet et betydelig volum av tidligere tjenestemenn fra yngre nivå, gjør at behovet for å ivareta disse øker. NROF vil bidra slik at dette personellet kan vedlikeholde militær kompetanse og kontakt med Forsvaret. I tillegg til medlemmenes kontingent, har Forsvarsdepartementet og Forsvaret støttet Forbundets virksomhet. Forbundet legger stor vekt på at disse midlene brukes målrettet og i tråd med intensjonene for tildelingene. Dette bidrar til at Norske Reserveoffisers Forbund oppfattes som en pålitelig samarbeidspartner som i tråd med sin formålsparagraf arbeider til Forsvarets beste, og er et viktig element når fremtidige tildelinger skal vurderes. Tildelingene over forsvarsbudsjettet gjelder for ett år av gangen og støttens størrelse er omfattet av usikkerhet. Dette gjør at Forbundet må organisere virksomheten slik at endringer i bevilgningsnivået i størst mulig grad kan følges opp med justeringer i aktiviteten. Det er etablert rutiner for dette.

5 Norske Reserveoffisers Forbund praktiserer en trygg og nøktern økonomistyring, og har fokus på å holde utgiftene på et lavt nivå. Dette, sammen med stabil medlemsmasse og potensial for tilførsel av nye medlemmer, gjør at økonomien vurderes som solid, og at det er gode forutsetninger for videre drift Helse, miljø og sikkerhet Forbundets sentrale ledelse er lokalisert i et kontorfellesskap med Kvinners Frivillige Beredskap og Norges Lotteforbund i lyse og funksjonelle lokaler i Skippergata. Kostnadene dekkes over Forsvarsdepartementets budsjett, ut over øvrige tildelinger. Kontorfellesskapet gir muligheter for en kosteffektiv drift, og er til fordel for alle parter. Eiendomsforvalter har ivaretatt renhold og sikkerhet på en ryddig og god måte. Arbeidsmiljøet er for øvrig preget av en flat organisasjon, og betegnes som meget godt. Sykefraværet er fortsatt lavt, og var i 2013 ca. 1,65 %, mot 4,6 % som er gjennomsnittet i Oslo Likestilling Sekretariatet hadde 5 personer i heltidsstilling, hvorav en kvinne. I tillegg har Forbundets tidsskrift Pro Patria en kvinnelig redaktør på freelance basis og en regnskapsfører med 20 % stillingsbrøk. Ut over dette har sekretariatet hatt bistand på timebasis (pensjonistvilkår) til medlemsoppfølging frem til sommeren I Forbundets lønnspraksis skilles det ikke mellom kjønnene. Forbundets sentrale styre ledes av en president og består i alt av 9 personer, valgt på Forbundets Landsmøte. Det var i 2013 ingen kvinner blant de sentrale tillitsvalgte. De lokale avdelingene ledes av lokale tillitsvalgte som utfører sitt arbeid på frivillig basis, uten godtgjørelse. Av medlemsmassen er ca. 2 % kvinner. To avdelinger har kvinnelig leder Påvirkning på det ytre miljø Forbundet har ingen innvirkning på dette Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap HM Kongen er forbundets høye beskytter for en periode på 5 år fra Kongelig æresmedlemskap DD MM Kong Harald og Dronning Sonja HKH Kronprins Haakon Æresmedlemmer Oblt Rolv Brandtzæg Oblt Kåre Otto Telle Presidentskapet og Forbundsstyre President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo 1. visepresident Major (R) Tom Gjestvang Avd. Vest-Oppland 2. visepresident Rittmester (R) Per Jacobsen Avd. Salten Styremedlem Løytnant (R) Viggo Hanssen Avd. Mandal Styremedlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Styremedlem Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Styremedlem Oberstløytnant (R) Jan Molberg Avd. Oslo Varamedlem Kaptein (R) Per Ove Sørland Avd. Firda Varamedlem Kaptein (R) Svein Arne Jensen Avd. Helgeland Aktiviseringsfond Formann Løytnant (R) Jon Smemo Avd. Oslo Styremedlem Kaptein (R) Sturla Valderaune Avd. Narvik

6 Varamedlem Kaptein (R) Odd B. Johansen Avd. Vestfold Varamedlem Kaptein (R) Nils Otto Pleym Avd. Varanger Protokollkomité Formann Løytnant (R) Gro Lundemo Avd. Rogaland Medlem Oberstløytnant (R) Arne Heimdal Avd. Oslo Medlem Løytnant (R) Ola Sollie Avd. Narvik Valgkomité Formann Brigader (P) Sigurd Hellstrøm Avd. Oslo Medlem Løytnant (R) Helge Gulbrandsen Avd. Midt-Troms Medlem Major (R) Bente-Marian Lynum Avd. Oslo Varamann Major (R) Jørgen Andersen Avd. Sør-Trøndelag Andre faste utvalg/komitéer Hedersnemd Hedersnemden består av fire medlemmer hvis navn ikke skal være kjent. Hedersnemden velges av Forbundsstyret Idrettsutvalget Idrettsutvalget består normalt av fem medlemmer. På grunn av ulike forhold har utvalget hatt ett medlem mindre i Leder Major (R) Geir B. Haug Avd. Haugaland Medlem/Oppmann Løytnant (R) Halvor Ajer Avd. Oslo Medlem/Oppmann Kaptein (R) Egil Gulliksen Avd. Oslo Sekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Skyteutvalget Leder Løytnant (R) Halvor Ajer Avd. Oslo Medlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Medlem Runar Staveli Avd. Oslo Medlem Rune Wilhelmsen Avd. Gudbrandsdal Sekretær Ståle Sandholt Sekretariatet CIOR - The Interallied Confederation of Reserve Officers Nasjonal VP Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Assistant SG Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Mil Comp Kaptein (R) Rune Sandve Avd. Vestfold Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Legal Major (R) Arne B Krokeide Avd. Vest-Oppland YRO Fenrik (R) Christian Berning Pedersen Avd. Haugaland CIOMR Interallied Confederation of Medical Reserve Officers Nasjonal VP Major (R) Tore Hoel Avd. Oslo Nordisk Reserveoffiserers Presidium President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik avd. Oslo Delegat Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Delegat Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Baltic Sea Conference Delegat Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet

7 1.7. Sekretariatets funksjonærer Generalsekretær Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Avd. Oslo Assisterende Generalsekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Avd. Øvre Romerike Informasjon- og markedsansvarlig Fenrik (R) Camilla Gamborg Briså Avd. Oslo Konsulent / aktivitetsansvarlig Major (P) Arne Bjerkeseth Avd. Oslo Sekretariatsmedarbeider Løytnant (R) Harald Blikra Avd. Oslo Økonomi /regnskap Kapteinløytnant (R) Stein Johansen (deltid) Avd. Oslo Prosjektoffiser Major (R) Jens Henrik Osmo (deltid) Avd. Salten NROF er tillagt arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren i NROF er leder av virksomheten Heder Følgende ble tildelt heder i 2013: Hederstegnet: Januar Oberstløytnant (R) Birger Kjer Hansen Danmark Januar Major Mika (R) Eerik Hannula Finland Januar Løytnant (R) Roland Paltiel Avd. Nedre Romerike September Rittmester (R) Per Kristian Jacobsen Avd. Salten Oktober Kaptein (R) Dag Tønseth Avd. Nedenes November Viseadmiral Jan Eirik Finseth Forsvarsstaben November Kaptein (R) Rune Sandve Avd. Vestfold November Kaptein (R) Håkon Joys Avd. Bergen Hedersplaketten: Januar Kaptein Arne Helge Olav Kristiansen Avd. Helgeland Januar Rittmester Andreas Sæhlie Avd. Hedemarken Januar Løytnant Arild Lund Avd. Hedemarken Februar Rittmester Per Kristian Jacobsen Avd. Salten April Kommandør Jon Erling Tenvik Avd. Oslo Mai Løytnant Arne Øyvind Nilsen Avd. Sør-Helgeland Juni Oberst Knut Jahr Avd. Oslo Juni Major Tony Fossum Avd. Øvre Romerike August Løytnant Carl-Henrik Othman Finland November Kaptein Nils Otto Pleym Avd. Varanger Årets avdeling: Prisen som Årets avdeling 2012 ble tildelt NROF avd. Øvre Romerike Viktige saker til behandling i Reservistutredning NROF har gitt innspill i den politiske behandlingen av Forsvarsdepartementets kompetansemelding. Dette har i hovedsak rettet seg mot nødvendigheten av at Forsvaret får et modernisert konsept for reservestyrker. Forsvarsministeren besluttet senhøstes 2013 at en utredning starter medio 2014.

8 Våpen- og skyterelaterte saker Innretning mot ny våpenlov NROF har i perioden deltatt i tre møter med de andre skytterorganisasjonene i landet, for samlet å kunne diskutere utviklingen og forhåpentlig få innblikk i de strømninger som gjelder. Alle signaler tyder på at det vil bli en innskjerping av våpenloven. Spesielt sees det på halvautomatiske rifler av militær karakter. NROF har i samråd med andre skytterorganisasjoner som har tillatelse til å erverve slike våpen og myndighetene, valgt å gi tydelige signaler på at man er villig til å holde særlig kontroll på slike våpen. Dette kan bidra til at en ny våpenlov ikke vil totalforby slike våpen, men videreføre dagens praksis med godkjennelse i forskrift. Internt har NROF derfor innført et eget direktiv for erverv av halvautomatiske våpen. Dette direktivet er ment å være til hjelp for avdelingene når medlemmer ønsker å erverve slike våpen. FS mener det er viktig at NROF har et tydelig internt regelverk å støtte seg på Avtalen med Forsvaret Avtalen med Forsvaret skulle evalueres på slutten av året i I lys av Forsvarets ressursmessige situasjon, samfunnsutviklingen generelt og usikkerheten rundt ny våpenlov, valgte man å utsette evalueringen. NROF avventer derfor initiativ fra HVST på dette punktet. Uroen rundt 55 års aldersgrensen har stilnet noe. Det har etter mye informasjonsarbeid utviklet seg en viss forståelse for problemstillingen. Det arbeides likevel for at aldersgrensen ikke forblir absolutt. Videre utvikling av avtalen er avhengig av felles forståelse om gjensidig nytte i kontaktutvalgsmøtene mellom avdelingene lokalt og de ulike Heimevernsdistriktene Patruljeløp Forbundsstyret har gjennom hele 2013 arbeidet med å utvikle patruljeløpet som et hensiktsmessig verktøy for kompetansevedlikehold og mestring Erverv av halvautomatiske våpen Forbundsstyret har utarbeidet et direktiv for erverv av halvautomatiske våpen gjennom NROF. Direktivet har til hensikt å ivareta NROFs interesser og troverdighet, slik at Forbundet har bedre sannsynlighet til å fortsette sin skyterelaterte virksomhet. Direktivet skal også gi best mulig trygghet for beslutningstakere sentralt og lokalt. Arbeidet med direktivet fortsetter i Det frivillige Skyttervesenet Forsvaret NROF har vært i møte med gruppen som utreder forholdet mellom Forsvaret og Det frivillige Skyttervesen og der orientert om Forbundets skyttervirksomhet. Det er foreløpig uklart om utredningen vil kunne få innvirkning på NROFs virksomhet. Det forventes at rapporten legges frem medio april Ambisjonsnivå skyting Det er startet et arbeid for å konkretisere NROFs ambisjon for skyttere. Dette arbeidet vil bli lagt frem for Landsmøtet Profilering av NROF som skytterorganisasjon Det har vært arbeidet med oppfølging av diskusjonene på LM Dette vil bli lagt frem på Landsmøtet CIOR idrett Det er en målsetning å knytte CIOR mangekamp tettere sammen med idrettsaktiviteten i NROFs avdelinger, slik at deltakelse i det internasjonale idrettsarbeidet kan være motivator for lokal virksomhet.

9 Sekretariatet Assisterende generalsekretær Som et ledd i en bedre avklaring av rolle- og ansvarsforhold i Sekretariatet, besluttet FS i januar at en av konsulentstillingene i Sekretariatet skulle omgjøres til Assisterende Generalsekretær. FS var av den oppfatning at det var mest naturlig at det var stillingen som prosjektansvarlig for idrett og skyting som burde omgjøres Håndbok Arbeidet med å oppdatere og samle alle vedtekter, direktiver, retningslinjer og relevant informasjon i én håndbok, ble sluttført sensommeren Håndboken er fordelt til lokale og sentrale tillitsvalgte. Håndboken er et levende dokument som holdes oppdatert. En helt oppdatert utgave er tilgjengelig på Forbundets hjemmesider Redaktøren i Pro Patria Redaktør Liv Hegna sa i november 2013 etter eget ønske opp sin stilling som redaktør for Pro Patria, med virkning etter ferdigstillelse av nr. 1/ Budsjettarbeid og økonomistyring Forbundet har hatt stor fokus på budsjettarbeid og økonomistyring. Det har vært gjennomført møter med Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben/Veteranavdelingen. Det har vært en betydelig oppmerksomhet om hvor mange deltakere som de ulike aktivitetene har, med tanke på kostnad pr. deltaker. FST/V har i tillegg et større omsorgsfokus for tildeling av sine midler enn tidligere. Dette betyr at de har funnet det vanskeligere å gi støtte til «elitepregete» aktiviteter. Forbundet har lagt stor vekt på å holde kostnadene ned, slik at det merforbruk som ble varslet på Landsmøtet 2013, kan reduseres Bistand til veterankompaniene NROF har bistått veterankompaniene ved Akershus og Oscarsborg i forbindelse med enkelte administrative saker Vervekampanje Arbeidet med en vervekampanje ble startet Sekretariatsarbeid i forbindelse med prosjekter Sekretariatet bruker en del ressurser på deltakelse i møter i Forsvarsdepartementet og Forsvaret og på saksbehandling av ulike aktuelle saker. Selv om dette ikke alltid er direkte rettet mot Forbundets øvrige virksomhet, bidrar slikt arbeid til å underbygge Forbundets funksjon i forhold til Forsvaret. Sekretariatet bruker også ressurser på ulike prosjekter som har samme formål Kompetansehuset Oscarsborg Arbeidet med avvikling av KHO fortsatte Forbundets interne virksomhet Landsmøtet I 2013 ble det avholdt ekstraordinært landsmøte på Sessvollmoen 1. og 2. juni. Beslutningen om at grenaderer og matroser kan bli medlemmer, var særlig viktig. Disse vil være en viktig gruppe av fremtidige reservister. Forbundet ønsker å tilby vedlikehold av grunnleggende kompetanse for reserven og det er derfor viktig at ikke viktige reservistgrupper unntas fra dette tilbudet. For NROF gir det mulighet for foryngelse og nye krefter. For å gjøre Forbundets økonomi mer robust, besluttet Landsmøtet at kontingenten skulle økes med virkning fra LM gjennomgikk og oppdaterte samtlige vedtekter. Disse finnes samlet i Håndboken.

10 1.10. Samarbeid med andre Samarbeid med Forsvarets ledelse President og Generalsekretær har hatt møter med ny forsvarsminister og ny forsvarssjef. Begge understreker reservens betydning for det nye Forsvaret, og at de ser Norske Reserveoffiserers Forbund som en relevant organisasjon. Det har i tillegg vært en rekke uformelle møter med politisk og militær forsvarsledelse. Samarbeidet med Forsvarssjefen og FST er godt. Det har også vært flere konstruktive møter med den nye Generalinspektøren for Heimevernet Samarbeid med Forsvarets Personell og Vernepliktsenter (FPVS) NROF skrev ny avtale med FPVS i Denne er forenklet i innhold, men er forlenget på ubestemt tid eller til en av partene sier den opp eller ber om reforhandling. Det er gjennomført tre møter med FPVS i Begge parter er enige om å spre informasjon om hverandre i interne kanaler. Videre gis vi bistand med adgang til rulleblad på enkeltmedlemmer ved behov. Ordningen med registrering av ferdighetsmerker videreføres så lenge P3 eksisterer. Dette systemet vil opphøre i 2014 og man må da se på muligheten for andre løsninger Samarbeid med AFA Forsvarets «Administrativ Foresatt Avdeling» Forsvarets «Administrativ Foresatt Avdeling» - AFA samler flere av intopskontingentene til gjensynstreff ett år etter hjemkomst. NROF har anledning til å være med på disse og få presentert forbundet med aktiviteter og tilbud. I 2013 var NROF tilstede på 12 av disse gjensynstreffene. Treffene har foregått på Veteransenteret på Bæreia, Oscarsborg, Kielfergen og Danskebåten. Av nyinnmeldinger i etterkant, ser vi at det kommer nye medlemmer i etterkant av disse presentasjonene Samarbeid med andre organisasjoner NROF har et meget godt samarbeid med andre frivillige forsvarsrelaterte organisasjoner. I den grad organisasjonenes virksomhet er overlappende, søker NROF å ikke konkurrere med andre, men i størst mulig grad å utnytte mulige synergier Støtt våre soldater NROF har tidligere spilt en sentral rolle i opprettelsen og driften av aksjonen Støtt våre soldater. I 2013 har sekretariatets bidrag begrenset seg til å føre regnskapet for kampanjen Internasjonalt samarbeid Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR) I tråd med sin formålsparagraf, har Norge i 2013 hatt en høy profil i samarbeidet i CIOR. Arbeidet er fortsatt svært viktig for å få innsyn i andre lands reservistordninger og argumentasjon for reservens relevans i Norge. Den norske presidentperioden har gitt gode relasjoner til forsvarsledelsen, noe som også har kommet NROF til gode i perioden etterpå. Samarbeidet i CIOR har fullt ut svart til forventningene. Kommende presidentskap i CIOR har nærmet seg Norge for å få erfaringsoverføring og støtte til sitt arbeid Nordisk Presidium Med bakgrunn i de store samfunnsmessige likhetstrekk i nordiske land, og sammenfallende syn i en rekke forsvarsspørsmål, er et åpent og tillitsfullt samarbeid med søsterorganisasjoner i Norden verdifullt for Forbundet. NROF har som vanlig deltatt aktivt i det nordiske samarbeidet i Nordisk presidium hadde første møte i Helsingfors januar. Forholdet til CIOR og en felles plattform for diskusjonene der ble igjen tatt opp. Videre ble særegne og felles utfordringer for de nordiske reserveoffisersforbundene diskutert.

11 Neste møte foregikk i Brno i Tsjekkia 29. juli, i forbindelse med gjennomføringen av CIORs sommerkongress. Dette ble en god forberedelse til de diskusjoner som var under CIORs møter Baltic Sea Conference Forumet støtter de baltiske statenes oppbygging av reservistsystemer. Møtet ble avholdt i Tartu september NROF har arbeidet for at Baltic Sea Conference og Nordisk Reserveoffisers-presidium sammenkobles for å spare ressurser Nordkalott-treffet Nordkalott-treffet er et samarbeidsforum mellom reserveoffiserene i det nordlige Norge, Sverige og Finland. Samarbeidet rettes i hovedsak mot det praktiske plan. I 2013 ble treffet arrangert i Rovaniemi, Heinuvaara, Finland helgen august. Ca. 30 medlemmer fra NROFs avdelinger i Nord- Norge deltok. Helgen besto av uhøytidelige konkurranser, sosialt samvær og forbrødring over landegrensene. Bjarne Iversen fra NROF avd. Tromsø vant den individuelle konkurransen og Norge vant også lagkonkurransen Økonomi Tilskudd fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret Tilskudd fra FD utgjorde i 2013 kr Aktivitetsstøtte fra Forsvaret som tildeles gjennom Forsvarets Veteranavdeling utgjorde kr Kontingent Innbetalt kontingent fra medlemmene utgjorde i 2013 kr i forhold til kr i Andre inntekter Se pkt. 3.3 Medlemsbutikk og pkt. 3.4 Pro Patria Lokalavdelingene I 2012 ble det utbetalt kr ,- i kontingentrefusjon og kr ,- til andre aktiviteter etter søknad. Til sammen blir dette kr ,-; en økning på 8,7 % fra Kompetansehuset Oscarsborg Aksjeselskapet Kompetansehuset Oscarsborg AS (KHO) har i 2013 vært under avvikling. Det ventes nå på de formelle papirene fra Brønnøysund vedr. nedleggelse. Selskapets avviklingsstyre har bestått av: Styreleder Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Oberstløytnant (R) Nils Bang-Johansen Rittmester (R) Per Jacobsen (Forbundsstyrets representant) Major (P) Arne Bjerkeseth Kaptein (R) Ståle Sandholt

12 2. Militær idrett 2.1. Generelt Idrettsutvalget Idrettsutvalget har igjen vært i organisert arbeid i De fire representantene har jevnlig hatt e- postutvekslinger og har møttes to ganger. Arbeidet har konsentrert seg om å koordinere aktivitetene og ressursene, samt justeringer og tilpassinger av eksisterende reglementer. Resultater av dette vil synes i Skyte- og idrettsarbeidet NROF har også i 2013 vært aktive og gjennomført sentrale og lokale mesterskap blant annet innen skyting, mangekamp, feltidrett, pistollangrenn og patruljeløp. I tillegg har avdelinger gjennomført merkeprøver og aktiviteter som har gitt poeng til NROF-kruset Feltidrett Nasjonalt mesterskap NROF mesterskap i feltidrett 2013 ble avholdt 21. september på Øvre Romerike av NROF avd. Oslo. Det var 17 deltakere, hvorav to stykker var unge og nye deltakere. Dette virker positivt for fremtiden til feltidretten. Beste utøvere ble: Gull Fenrik (R) Terje W. Mathisen Avd. Oslo Sølv Løytnant (R) Egil Gulliksen Avd. Oslo Bronse Løytnant (R) Leif T. Andressen Avd. Oslo Internasjonal deltagelse Nordisk Mesterskap i Feltidrett ble også i 2013 innlemmet som en del av CIOR mangekamp mesterskapet. Det ble ikke gjennomført noe tradisjonelt nordisk feltidrettsmesterskap i Det norske laget med Arne W Omsted, Aleksander S Kristoffersen og Morten Bergheim ble nummer 2 i nordisk feltidrett. NROF gratulerer sølvvinnerne. Danmark kapret de to andre pallplassene Seniordag hos Fossumstrøget NROF avd. Fossumstrøget gjennomførte den 28. september en meget vellykket feltidrettsdag. Arrangementet hadde fokus på å være et tilbud til bredden av NROFs medlemmer og spesielt for «senior»- medlemmer. Arrangementet var en kombinasjon av feltidrett, med orientering, avstandsbedømmelse og skyting, kompetansepåfyll med forsvarskunnskap om dagens forsvar og våpenkjennskap, krigshistoriske besøk og foredrag og tradisjon og kultur. Det hele ble avrundet av en sosial samling.

13 Vinteridrett Norgesmesterskapet i pistollangrenn ble arrangert av NROF avd. Oslo. Tradisjonen tro foregikk dette på Lygna lørdag 2. mars. Totalt var det 25 deltakere. Lygna-området er et flott skiområde samtidig som det er skiskytterstadion og geværskytebane i forbindelse med løypesystemet. Resultatene ble på de tre første plassene: Gull Løytnant (R) August Ola Schneider NROF avd. Oslo Sølv Gunnulv Nord Kjeller Skyteklubb Bronse Inge Solberg Oslopolitiets Idrettslag Vinneren av mesterskapet, August Ola Schneider ble tildelt Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje. Årsplaketter ble tildelt: Bronse (4 år): Jostein Løhne og Henrik Johansson Sølv (7 år): Inge Solberg og Bjørn Anders Hoff Gull (10 år): Kåre Gulliksen og Egil Gulliksen 2.3. Mangekamp Nasjonale arrangementer NROF-mesterskapet i mangekamp ble gjennomført i kombinasjon mellom KS Linderud og Sessvollmoen i Hindersvømmingen og hinderbane ble gjennomført på KS Linderud, mens skyting og feltløp ble gjennomført på Sessvollmoen. Resultatene ble: Gull Fenrik (R) Lars Granlund Avd. Sør-Østerdal Sølv Fenrik (R) Morten Bergheim Avd. Oslo Bronse Fenrik (R) Arne Omsted Avd. Glåmdal Det ble på vårhalvåret gjennomført treningssamlinger både på Krigsskolen i Oslo og Sessvollmoen Internasjonal deltagelse CIORs mangekampkonkurranse 2013 ble avviklet i Brno, Tsjekkia, i tiden 26. juli til 3. august. NROF stilte med ett herrelag: Lagleder Kaptein (R) Håvard Lillegård Avd. Oslo Deltaker Fenrik (R) Morten Bergheim Avd. Oslo Deltaker Fenrik (R) Arne Omsted Avd. Glåmdal Deltaker Sersjant (R) Aleksander S. Kristoffersen Avd. Oslo Reserve Kaptein (R) Rune Sandve Avd. Vestfold 2.4. Skyting Skyteaktiviteten i NROF er stadig omfattende og stor. Ved utgangen av 2013 hadde NROF 1259 registrerte skyttere som var godkjent og registrert inn i datasystemet. Samtidig stod 250 personer på venteliste for å bli godkjent som skytter i NROF. 861 skytearrangementer ble registrert i datasystemet for Dette genererte 5901 registrerte skyteaktiviteter på medlemmene. Dette gir et gjennomsnitt på ca. 5 skyteaktiviteter per registrerte

14 skytter. I tillegg har et ukjent antall skytinger funnet sted som ikke er formelt registrert. Sammenliknet med tidligere år, er det er tydelig at dette stadig er en voksende aktivitet Nasjonale arrangementer NROFs Vårkonkurranser NROFs vårkonkurranser i skyting 2013 ble arrangert fire steder i landet. Alle arrangementene ble avholdt lørdag 27. april. De fire arrangørene var Midt-Troms, Stjørdal/Inn-Trøndelag, Øvre Romerike og Lister. Totalt deltok 88 personer under vårkonkurransene. Dette er en god økning fra året før. Enkelte skytterne deltar i flere klasser og resultatlistene inneholder dermed et høyere antall starter NROF-mesterskapet Lørdag 21. september stod NROF avd. Vestoppland som arrangører for NROF-mesterskapet i skyting. Det ble konkurrert i tre klasser for grovkalibrede våpen, med til sammen 26 personer. Disse skjøt i en eller flere klasser. Antallet skyttere i klasse 1 og 2 er nå blitt helt like. Klasse 2, for våpen i kaliber 5,56x45, vokser nå raskt. Mester i 2013 ble kåret i klasse 1, med følgende resultat: Gull Fenrik (R) Tor Olaf Sangvik Avd. Kristiansand Sølv Kaptein (R) Brynjulv Herheim Avd. Voss Bronse Kaptein (R) Lars Tore Ruud Avd. Moss og omegn Mesterskap i 22LR Samtidig med mesterskapet i grovkaliber, ble også mesterskapet i 22LR gjennomført med følgende resultat: Gull Fenrik (R) Jakob Kråkevik Avd. Voss Sølv Løytnant Rune Poortman Avd. Kongsberg Bronse Fenrik (R) Per Ove Sekse Avd. Voss Mesterskap Nivå 3 Lørdag 9. november stilte 21 deltakere på NROF mesterskapet i Nivå 3-skyting, som ble avholdt på Tveit ved Haugesund. Det var NROF avd. Haugaland som stod som arrangører av dette første nasjonale mesterskapet. Mye god skyting ga følgende resultatliste: Gull Horntvedt, Bjørn Tore Vestfold Sølv Noodt, Bernt Sør-Trøndelag Bronse Torbjørnsen, Onar Haugaland Militært NM Landsskytterstevnet ble i 2013 avviklet på Oppdal. Stangskytingen sammen med felt- og baneskyting er de tre disipliner som er tellende i Militært NM for AG3 og HK416. Beste NROF-skytter med AG3 ble Hans Arne Mariåsen med 25. plass. NROF hadde ingen deltakere i klasse HK Internasjonal deltagelse Etter NROFs vårkonkurranser tas det ut skyttere til internasjonal representasjon. NROF har i perioden vært representert med tre lag internasjonalt, ved å sende skyttere til Polen, Nederland og Estland. Resultatmessig gjør NROF seg godt bemerket i flere av disse øvelsene. Estland Løytnant (R) Bernt Noodt Fenrik (R) Ivar Rinde Kaptein (R) Lars Tore Ruud Fenrik (R) Petter Paulsen NROF avd. Sør-Trøndelag NROF avd. Oslo NROF avd. Moss og Omegn NROF avd. Narvik

15 Polen Løytnant (R) Åge Lier Kaptein (R) Kjetil Selvik Løytnant (R) Thomas Mong Fenrik (R) Kjetil Jørgensen Nederland Kaptein (R) Nils Bernt Rinde Fenrik (R) Tor O Sangvik Fenrik (R) Rolf Hansen NROF avd. Stjørdal NROF avd. Rogaland NROF avd. Rogaland NROF avd. Lofoten NROF avd. Lister NROF avd. Kristiansand NROF avd. Narvik 2.5. Patruljeløp Recon Team Competition Helgen 6. til 8. september arrangerte NROF sin patruljeløpskonkurranse ved Bjerkvik i Nord-Norge. Utgangspunktet for konkurransen var den gamle ekserserplassen Elvegårdsmoen og HV16 var støttende avdeling for arrangementet. Løpet var lagt til de historiske omgivelsene der general Carl Gustav Fleischer rykket frem mot Narvik i maidagene lag stilte til start, derav 10 fra Nederland. De tre beste lagene kom fra 1) Innsatsstyrke Derby, HV-02, 2) Telemark Bataljon og 3) Telemark Bataljon. Som en oppfølging av de siste års konkurranser, har det vært gjennomført en meningsmåling blant medlemmene personer svarte. Det er også utarbeidet et reglement til støtte for planlegging, forberedelse for Forsvarets og NROFs avdelinger og til støtte praktisk gjennomføring Patruljeløp i Finland Første helgen i april i 2013 dro to NROF-lag av gårde til Sodankylä i Finland for å delta på «Military Skills Competition». Dette er en militær vinterkonkurranse for lag og ble arrangert av de finske reservestyrkene. Gjennom en helg skulle de deltagende lagene gjennom over 20 poster. NROF-lagene var satt sammen av medlemmer fra avdelingene Sør-Trøndelag, Oslo, Nedenes og Kristiansand og det var fire på hvert lag Internasjonale kurs NROF samarbeider med Försvarsutbildarna i Sverige og sendte i februar/mars 2013 to NROFmedlemmer (fra hhv. avdelingene Bergen og Kristiansand) på et ukeskurs i vinteroverlevelse i Jämtland Marsj Nijmegenmarsjen Også i 2013 ble marsjen gjennomført med deltagelse fra NROF. Tradisjonen tro stilte NROF avd. Bergen med en tropp på 12 personer under ledelse av kapt. Hans Jacob Berntsen, som for øvrig har vært pådriver i en rekke år NROF-kruset I 2012 oppfylte 52 medlemmer kravene til NROF-kruset. Til sammen 14 avdelinger hadde personer som deltok og oppfylte kravene. Dette betyr at interessen for å ta kruset er økende. NROF avd. Oslo hadde denne gangen den største gruppen med til sammen

16 19 personer som tilfredsstilte kravene. NROF avd. Indre Romsdal kom nå på andre plass med 7 personer som oppfylte kravene. Arnfinn Øverland, NROF avd. Indre Romsdal, og Johannes J. Vaag, NROF avd. Nordmøre, tok kruset for 30. gang. Det er nå 7 personer som har tatt kruset 30 ganger eller mer. 14 personer tok i 2012 kruset for første gang.

17 3. Kompetanse 3.1. Kompetanse- og styrkebase Forbundets database er et meget viktig verktøy i administrasjonen av Forbundet. Særlig viktig er den for å ha skikkelig kontroll med våpenrelaterte saker. Bruken av kompetansedatabasen i forbindelse med å fremme kandidater til stillinger i Forsvaret, ble imidlertid bare benyttet et fåtall ganger. Forbundet arbeider med alternativer for å endre dette Tiltak i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner Veterankonferansen til Forsvaret er ett av punktene i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner. 22. til 24. oktober var veteraner, organisasjoner, arbeidsgivere og forsvarsfolk samlet i Bergen. Fra NROF deltok en delegasjon på 30 personer (26 veteraner og to fra sekretariatet, Pro Patria-redaktør og en mastergradsstudent) Militærmaktseminar Sammen med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomførte NROF også i 2013 Militærmakt-seminar, som ble avviklet i tiden november. Hensikten med disse seminarene er å vedlikeholde kompetanse hos reserven og utvikle den videre i forhold til behovene i dagens forsvar. Dette for å bidra til at reservebefalet er best mulig rustet til tjeneste i Forsvaret og å medvirke til positiv omtale og skape forståelse for det moderne forsvaret. Resultatmålene denne gang var at deltagerne etter seminaret skulle være oppdatert og orientert om det nye norske forsvaret, og å ha fått innsikt i bruk av militærmakt som sikkerhetspolitiske virkemidler. Hovedtemaene under seminaret var derfor «Forsvaret av i dag» og «Militærmakt som sikkerhetspolitisk virkemiddel». Foreleserne var blant de beste på disse områdene og seminaret ble meget vellykket og fikk meget god omtale av deltakerne. 32 personer deltok under seminaret Skyteinstruktørkurs Skyteutvalget gjennomførte et instruktørkurs i Haugesund, med bred støtte av NROF avd. Haugaland. Dette var et oppdateringskurs for tidligere utdannede instruktører. Egen spesialinstruktør ble leid inn den ene dagen. Siste dag ble det første Nivå 3-mesterskapet i NROF gjennomført. Dette ble lagt slik for at kurselevene skulle få erfaring med banebygging, sikkerhetsvurderinger og gjennomføringen av et større arrangement av denne type skyting. Instruktørutdannelsen er viktig kompetansevirksomhet for NROF, da den er en forutsetning for all virksomhet som har med skyting å gjøre. Dette er igjen en forutsetning for å skape relevante mestringsarenaer for veteraner. Instruktørutdannelsen skal også vise at NROF understøtter Forsvarets innretning. Tiltaket er gjort for å spre kompetanse blant alle medlemmer med det målet å skape mer aktive og bevisste medlemmer innen skyting. Kurset hadde spesielt fokus på å gi deltakerne dypere innsikt i etikk, holdninger og sikkerhet i forbindelse med skyteaktiviteter Overlevelseskurs vinter og barmark Det ble i 2013 gjennomført to overlevelseskurs, ett i Finnmark og ett i Rogaland. Vinterkurset i Finnmark, som ble gjennomført med god støtte fra NROF avd. Varanger, ble avviklet i tiden april med 13 deltakere. Barmarkskurset i Rogaland, som ble gjennomført av NROF avd. Haugaland, ble avviklet i tiden oktober med 10 deltakere. Resultatmålene ved begge kurs var i hovedsak å kunne planlegge bruk og benytte seg av riktig bekledning, beherske forskjellige fangstmetoder, kunne bruke og utnytte ulike varmekilder, kunne tilbe-

18 rede egen fanget mat, kunne etablere seg og overleve i bivuakk under ulike forhold, og være i stand til å ivareta stridsevnen under aktuelle omstendigheter. Kursene ga solid faglig påfyll, og deltagerne ga meget positive tilbakemeldinger. Slike kurs regnes som spesielt viktige for å ha kompetanse til å holde lokale kurs, konkurranser og mestringsaktiviteter. Kursene planlegges gjennomført også i årene fremover Samarbeid med Försvarsutbildarna (SWE) NROF samarbeider med Försvarsutbildarna i Sverige. To medlemmer har deltatt på kurs i overlevelse under vinterforhold Sanitetskurs Sanitetskurs ble gjennomført på Sessvollmoen søndag den 10. november med meget god støtte av instruktører fra Forsvarets sanitet. Hensikten med kurset var å bedre kunnskap og ferdigheter i å utføre skadestedsledelse og å kunne utføre enkel og kritisk førstehjelp. Kurset ble gjennomført for første gang, og var et «pilotprosjekt» hvor nivået på deltakerne var varierende. Kurset ble derfor lagt på et tilpasset nivå, hvor basiskunnskap og -ferdigheter ble fokusert. 14 personer deltok, og de ga meget gode tilbakemeldinger.

19 4. Informasjon 4.1. Hjemmesider Antall brukere av hjemmesiden til NROF er forholdsvis stabil. Det er ca unike brukere og ca sidevisninger pr. måned. Litt under halvparten av leserne på siden finner oss direkte, mens søkemotorer står for ca. 40 % og resten kommer via andre sider og som søk på konkrete arrangementer. De aller fleste lokalavdelingene er flinke til å legge ut informasjon om aktiviteter, kontaktinformasjon og bilder på sine lokale sider Andre nettsteder På Facebook har vi en egen gruppeside med ca. 700 medlemmer (pr 31/12) Det arbeides hele tiden med å få flere medlemmer inn på FB-siden. Vi ser at det er en god informasjonskanal i tillegg til hjemmesiden. Informasjon som skal raskt ut, er veldig greit å legge på FB i tillegg til hjemmesiden. LinkedIn.com har også en egen NROF-gruppe med ca. 120 medlemmer. I utgangspunktet er dette et forum for nettverksbygging, men vi informerer bl.a. om kursene våre her Medlemsbutikken til NROF Medlemsbutikken til NROF er nettbasert. Det betyr at bestillinger og betaling foregår på nett. Varelageret er plassert hos en 3dje part (David-Andersen Concept AS) som håndterer bestillinger og utsendelser. I 2013 ble det solgt profileringsvarer for kr ,-. Det er en nedgang på 14 % fra Av erfaring bør lettsolgte produkter ha god kvalitet og ikke være for dyre, men dette kan være en utfordrende kombinasjon og tidvis vanskelig å finne de rette produktene. Vi ser også at porto og ekspedisjonskostnader ved utsendelse er forholdsvis høye. Sortiment og om NROF skal fortsette å ha nettbutikk, er under vurdering Pro Patria Medlemsbladet Pro Patria hadde 5 utgivelser i Annonsesalg 2013 var også et svært vanskelig år å selge annonser. Annonseselger er integrert og er en fast del av sekretariatet. Vi ser også i år at det er merkbar konkurranse fra blant annet Forsvarets Forum «F», Heimevernsbladet og Norges Forsvar når det gjelder annonsører. Annonseinntektene var i 2013 på kr ,- mot kr ,- i Underskuddet ble i 2013 på kr ,- mot kr ,- i Distribusjon Det vanskelige annonsemarkedet har resultert i et stort fokus på kostnader og distribusjonskostnader har vært i fokus i Det har vært lagt ned mye arbeid i å finne nye og rimeligere måter å distribuere Pro Patria til mottakerne på. Posten Norge har hittil vært Pro Patrias primærleverandør av distribusjon og i 2013 ble en stor del av Pro Patria også distribuert av Norpost. Samtalene med «F» vedr. samdistribusjon fortsetter. Det er tekniske utfordringer i de ulike adresseregistrene som har gjør at vi i løpet av 2013 ikke har kommet til en løsning. Det er god stemning mellom partene og vi er enige om at vi skal finne en løsning i 2014.

20 Fagpressen Pro Patria er medlem i Fagpressen. Fagpressen er landets eldste presseorganisasjon, stiftet i Foreningen ivaretar interesser til fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett. Omtrent 230 av Norges ledende fagblader er medlem av Fagpressen. Fagpressens Opplagskontroll viser at PP i gjennomsnitt har en distribusjon på 7283 eksemplarer. Dette er en nedgang på 5 % fra 2012 og skyldes hovedsakelig en opprydding i adresselister og en innstramming på utsendelse. Pro Patria sendes kun til dem som faktisk har betalt medlemskap/abonnement. Antall gratisabonnenter er redusert Offentlig støtte Pro Patria mottar noe støtte fra Forsvarsdepartementet gjennom tildeling av «drifts- og prosjektstøtte» Redaktørskifte På slutten av 2013 opplyste redaktøren om at hun sa opp sin stilling med virkning fra nr. 2 i Arbeidet med å finne ny redaktør ble i igangsatt umiddelbart.

21 5. Kultur og tradisjon 5.1. Minnemarkeringer Mai-måned er en aktiv måned for NROFs avdelinger. Det er markeringer landet rundt i forbindelse med 8. mai. Det er også flere avdelinger som har markeringer 17. mai. Av innrapporterte markeringer 8. mai, har NROF arrangementer over 14 steder i landet. Markeringene er de fleste steder et samarbeid mellom flere organisasjoner og kommuner. 8. mai holdt daværende statssekretær i Finansdepartementet, Morten Søberg, tale under arrangementet på Fossum Bru i Østfold. NROF avd. Fossumstrøget var ansvarlig for arrangementet og som ble gjennomført sammen med den lokale forsvarsforening og NVIO. I Tromsø var det arrangement i samarbeid mellom NROF avd. Tromsø, Norsk Russisk Forening, Forsvarsforeningen, NVIO og Tromsø Kommune. Det var flere daler, bl.a. av ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort og statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil. Hovedarrangementet til Regjeringen 8. mai foregår NROF avd. Vestoppland har markering i Gjøvik på Akershus Festning. Her har det de siste årene blitt arrangert åpen dag. NROF sentralt har, med hjelp av NROF avd. Oslo, bemannet stand hele dagen og sørget for informasjon om forbundet til de besøkende. NROF avd. Oslo var også med på kransenedleggelsen til Forsvaret i Minnelunden på Akershus Festning.

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013,

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Nr. 2006:6 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Forord Pl oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Statskonsult gjennomf@rt en evaluering av departementets tilskudd til

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: De står æresvakt ved minnelunden på Akershus Festning.

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Det våres i bedene. Landsstyret til bords. Det er arbeid i vente NUMMER 2 2011. Side 4-5

MEDLEMSKONTAKT. Det våres i bedene. Landsstyret til bords. Det er arbeid i vente NUMMER 2 2011. Side 4-5 Medlemskontakt nr. 02-11_MK 02.05.11 16.12 side 1 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NUMMER 2 2011 Det våres i bedene Foto: AK Det er arbeid i vente BILAG til F NR. 5-2011

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Vel gjennomført utveksling

Vel gjennomført utveksling HV bladet nr. 1 2011 Minnesota: Vel gjennomført utveksling Faremo møtte redningsmenn Rekonstruerte krigsdrama forsvaret Heimevernet i endring Min årsrapport til Landsrådet for Heimevernet er ferdig og

Detaljer

Helikopter-Norge trenger ny kurs

Helikopter-Norge trenger ny kurs VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 3 Desember 2013 104 årgang Helikopter-Norge trenger ny kurs Et proaktivt Sjøforsvar i endring Helikopter-Norge trenger ny kurs 12 år

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin HV bladet nr. 4 2009 GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin forsvaret HV bladet Redaksjonen Vi er på rett vei

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer