Idrettsutvalget Skyte- og idrettsarbeidet Feltidrett Nasjonalt mesterskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2."

Transkript

1

2 Innhold 1. Organisasjon Virksomheten Videre drift Helse, miljø og sikkerhet Likestilling Påvirkning på det ytre miljø Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap Kongelig æresmedlemskap Æresmedlemmer Presidentskapet og Forbundsstyre Aktiviseringsfond Protokollkomité Valgkomité Andre faste utvalg/komitéer Sekretariatets funksjonærer Heder Viktige saker til behandling i Reservistutredning Våpen- og skyterelaterte saker CIOR idrett Sekretariatet Forbundets interne virksomhet Landsmøtet Samarbeid med andre Samarbeid med Forsvarets ledelse Samarbeid med Forsvarets Personell og Vernepliktsenter (FPVS) Samarbeid med AFA Forsvarets «Administrativ Foresatt Avdeling» Samarbeid med andre organisasjoner Støtt våre soldater Internasjonalt samarbeid Økonomi Tilskudd fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret Kontingent Andre inntekter Lokalavdelingene Kompetansehuset Oscarsborg Militær idrett Generelt... 12

3 Idrettsutvalget Skyte- og idrettsarbeidet Feltidrett Nasjonalt mesterskap Internasjonal deltagelse Seniordag hos Fossumstrøget Vinteridrett Mangekamp Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Skyting Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Patruljeløp Recon Team Competition Patruljeløp i Finland Internasjonale kurs Marsj Nijmegenmarsjen NROF-kruset Kompetanse Kompetanse- og styrkebase Tiltak i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner Militærmaktseminar Skyteinstruktørkurs Overlevelseskurs vinter og barmark Samarbeid med Försvarsutbildarna (SWE) Sanitetskurs Informasjon Hjemmesider Andre nettsteder Medlemsbutikken til NROF Pro Patria Annonsesalg Distribusjon Fagpressen Offentlig støtte Redaktørskifte Kultur og tradisjon Minnemarkeringer... 21

4 1. Organisasjon 1.1. Virksomheten Norske Reserveoffiserers Forbund er en landsdekkende organisasjon med ca medlemmer fordelt på 57 avdelinger. NROFs formål er å støtte Forsvaret gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Dette er aktiviteter som ikke konkurrerer eller dupliserer Forsvarets virksomhet, men som søker å støtte opp under og utfylle Forsvarets aktivitet. Virksomheten har tradisjonelt vært rettet mot tidligere befal som Forsvaret kan gjøre nytte av som reserveoffiserer, men har også vist seg attraktiv for annet personell som ønsker et nært og aktivt forhold til Forsvaret. NROF har således både aktivt befal, HV-personell, politi, aktive reserveoffiserer, vervede (grenaderer/matroser), veteraner og seniorpersonell blant sine medlemmer. NROF er for tiden i en betydelig endringsprosess som har til hensikt å tilpasse Forbundet enda bedre til dagens innsatsforsvar og dets behov. Dette innebærer justeringer av arbeidsmåter og kompetanseprogram. NROF er en organisasjon for alt befal fra de tre forsvarsgrenene og Heimevernet. Både stadig tjenestegjørende, vernepliktig- og utskrevet befal, vervede (grenaderer/matroser), elever under befalsutdannelse er medlemmer. Andre kan være støttemedlemmer. I tillegg til medlemmene, har Forbundet en større del av befolkningen som målgruppe i forbindelse med foredrag, stands på messer etc Videre drift Helt siden NROF (under navnet Vernepligtige Officerers Forening) ble grunnlagt i 1896, har Forbundet tilpasset seg endrede forsvarsstrukturer. I takt med at mobiliseringsforsvaret ble nedbygget i tiden rundt årtusenskiftet, har Forsvarets behov for reserveoffiserer avtatt. Til tross for dette har Forbundets medlemstall kun hatt en svak nedgang og ligger stabilt i underkant av ca medlemmer. Dette antas å komme av en positiv forsvarsvilje i samfunnet generelt, og av at NROF har maktet å opprettholde et spekter av aktiviteter som medlemmene finner interessante. Den politiske ledelsen legger vekt på å forankre forsvarsviljen i befolkningen og i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret vektlegges at det fortsatt er behov for systematiserte og dedikerte reservestyrker. Utviklingen i NATO er at våre allierte gjør stadig større bruk av reservestyrker. Også den norske forsvarsledelsen ser at behovet for et modernisert reservistkonsept som er tilpasset innsatsforsvaret, øker. Norske Reserveoffiserers Forbund har vært bidragsyter i den prosessen som har ført til at forsvarsministeren besluttet at et nytt reservistkonsept skal utredes. Behovet for reservister i fremtidens forsvar og at Forsvaret hvert år tilfører det sivile samfunnet et betydelig volum av tidligere tjenestemenn fra yngre nivå, gjør at behovet for å ivareta disse øker. NROF vil bidra slik at dette personellet kan vedlikeholde militær kompetanse og kontakt med Forsvaret. I tillegg til medlemmenes kontingent, har Forsvarsdepartementet og Forsvaret støttet Forbundets virksomhet. Forbundet legger stor vekt på at disse midlene brukes målrettet og i tråd med intensjonene for tildelingene. Dette bidrar til at Norske Reserveoffisers Forbund oppfattes som en pålitelig samarbeidspartner som i tråd med sin formålsparagraf arbeider til Forsvarets beste, og er et viktig element når fremtidige tildelinger skal vurderes. Tildelingene over forsvarsbudsjettet gjelder for ett år av gangen og støttens størrelse er omfattet av usikkerhet. Dette gjør at Forbundet må organisere virksomheten slik at endringer i bevilgningsnivået i størst mulig grad kan følges opp med justeringer i aktiviteten. Det er etablert rutiner for dette.

5 Norske Reserveoffisers Forbund praktiserer en trygg og nøktern økonomistyring, og har fokus på å holde utgiftene på et lavt nivå. Dette, sammen med stabil medlemsmasse og potensial for tilførsel av nye medlemmer, gjør at økonomien vurderes som solid, og at det er gode forutsetninger for videre drift Helse, miljø og sikkerhet Forbundets sentrale ledelse er lokalisert i et kontorfellesskap med Kvinners Frivillige Beredskap og Norges Lotteforbund i lyse og funksjonelle lokaler i Skippergata. Kostnadene dekkes over Forsvarsdepartementets budsjett, ut over øvrige tildelinger. Kontorfellesskapet gir muligheter for en kosteffektiv drift, og er til fordel for alle parter. Eiendomsforvalter har ivaretatt renhold og sikkerhet på en ryddig og god måte. Arbeidsmiljøet er for øvrig preget av en flat organisasjon, og betegnes som meget godt. Sykefraværet er fortsatt lavt, og var i 2013 ca. 1,65 %, mot 4,6 % som er gjennomsnittet i Oslo Likestilling Sekretariatet hadde 5 personer i heltidsstilling, hvorav en kvinne. I tillegg har Forbundets tidsskrift Pro Patria en kvinnelig redaktør på freelance basis og en regnskapsfører med 20 % stillingsbrøk. Ut over dette har sekretariatet hatt bistand på timebasis (pensjonistvilkår) til medlemsoppfølging frem til sommeren I Forbundets lønnspraksis skilles det ikke mellom kjønnene. Forbundets sentrale styre ledes av en president og består i alt av 9 personer, valgt på Forbundets Landsmøte. Det var i 2013 ingen kvinner blant de sentrale tillitsvalgte. De lokale avdelingene ledes av lokale tillitsvalgte som utfører sitt arbeid på frivillig basis, uten godtgjørelse. Av medlemsmassen er ca. 2 % kvinner. To avdelinger har kvinnelig leder Påvirkning på det ytre miljø Forbundet har ingen innvirkning på dette Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap HM Kongen er forbundets høye beskytter for en periode på 5 år fra Kongelig æresmedlemskap DD MM Kong Harald og Dronning Sonja HKH Kronprins Haakon Æresmedlemmer Oblt Rolv Brandtzæg Oblt Kåre Otto Telle Presidentskapet og Forbundsstyre President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo 1. visepresident Major (R) Tom Gjestvang Avd. Vest-Oppland 2. visepresident Rittmester (R) Per Jacobsen Avd. Salten Styremedlem Løytnant (R) Viggo Hanssen Avd. Mandal Styremedlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Styremedlem Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Styremedlem Oberstløytnant (R) Jan Molberg Avd. Oslo Varamedlem Kaptein (R) Per Ove Sørland Avd. Firda Varamedlem Kaptein (R) Svein Arne Jensen Avd. Helgeland Aktiviseringsfond Formann Løytnant (R) Jon Smemo Avd. Oslo Styremedlem Kaptein (R) Sturla Valderaune Avd. Narvik

6 Varamedlem Kaptein (R) Odd B. Johansen Avd. Vestfold Varamedlem Kaptein (R) Nils Otto Pleym Avd. Varanger Protokollkomité Formann Løytnant (R) Gro Lundemo Avd. Rogaland Medlem Oberstløytnant (R) Arne Heimdal Avd. Oslo Medlem Løytnant (R) Ola Sollie Avd. Narvik Valgkomité Formann Brigader (P) Sigurd Hellstrøm Avd. Oslo Medlem Løytnant (R) Helge Gulbrandsen Avd. Midt-Troms Medlem Major (R) Bente-Marian Lynum Avd. Oslo Varamann Major (R) Jørgen Andersen Avd. Sør-Trøndelag Andre faste utvalg/komitéer Hedersnemd Hedersnemden består av fire medlemmer hvis navn ikke skal være kjent. Hedersnemden velges av Forbundsstyret Idrettsutvalget Idrettsutvalget består normalt av fem medlemmer. På grunn av ulike forhold har utvalget hatt ett medlem mindre i Leder Major (R) Geir B. Haug Avd. Haugaland Medlem/Oppmann Løytnant (R) Halvor Ajer Avd. Oslo Medlem/Oppmann Kaptein (R) Egil Gulliksen Avd. Oslo Sekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Skyteutvalget Leder Løytnant (R) Halvor Ajer Avd. Oslo Medlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Medlem Runar Staveli Avd. Oslo Medlem Rune Wilhelmsen Avd. Gudbrandsdal Sekretær Ståle Sandholt Sekretariatet CIOR - The Interallied Confederation of Reserve Officers Nasjonal VP Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Assistant SG Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Mil Comp Kaptein (R) Rune Sandve Avd. Vestfold Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Legal Major (R) Arne B Krokeide Avd. Vest-Oppland YRO Fenrik (R) Christian Berning Pedersen Avd. Haugaland CIOMR Interallied Confederation of Medical Reserve Officers Nasjonal VP Major (R) Tore Hoel Avd. Oslo Nordisk Reserveoffiserers Presidium President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik avd. Oslo Delegat Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Delegat Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Baltic Sea Conference Delegat Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet

7 1.7. Sekretariatets funksjonærer Generalsekretær Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Avd. Oslo Assisterende Generalsekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Avd. Øvre Romerike Informasjon- og markedsansvarlig Fenrik (R) Camilla Gamborg Briså Avd. Oslo Konsulent / aktivitetsansvarlig Major (P) Arne Bjerkeseth Avd. Oslo Sekretariatsmedarbeider Løytnant (R) Harald Blikra Avd. Oslo Økonomi /regnskap Kapteinløytnant (R) Stein Johansen (deltid) Avd. Oslo Prosjektoffiser Major (R) Jens Henrik Osmo (deltid) Avd. Salten NROF er tillagt arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren i NROF er leder av virksomheten Heder Følgende ble tildelt heder i 2013: Hederstegnet: Januar Oberstløytnant (R) Birger Kjer Hansen Danmark Januar Major Mika (R) Eerik Hannula Finland Januar Løytnant (R) Roland Paltiel Avd. Nedre Romerike September Rittmester (R) Per Kristian Jacobsen Avd. Salten Oktober Kaptein (R) Dag Tønseth Avd. Nedenes November Viseadmiral Jan Eirik Finseth Forsvarsstaben November Kaptein (R) Rune Sandve Avd. Vestfold November Kaptein (R) Håkon Joys Avd. Bergen Hedersplaketten: Januar Kaptein Arne Helge Olav Kristiansen Avd. Helgeland Januar Rittmester Andreas Sæhlie Avd. Hedemarken Januar Løytnant Arild Lund Avd. Hedemarken Februar Rittmester Per Kristian Jacobsen Avd. Salten April Kommandør Jon Erling Tenvik Avd. Oslo Mai Løytnant Arne Øyvind Nilsen Avd. Sør-Helgeland Juni Oberst Knut Jahr Avd. Oslo Juni Major Tony Fossum Avd. Øvre Romerike August Løytnant Carl-Henrik Othman Finland November Kaptein Nils Otto Pleym Avd. Varanger Årets avdeling: Prisen som Årets avdeling 2012 ble tildelt NROF avd. Øvre Romerike Viktige saker til behandling i Reservistutredning NROF har gitt innspill i den politiske behandlingen av Forsvarsdepartementets kompetansemelding. Dette har i hovedsak rettet seg mot nødvendigheten av at Forsvaret får et modernisert konsept for reservestyrker. Forsvarsministeren besluttet senhøstes 2013 at en utredning starter medio 2014.

8 Våpen- og skyterelaterte saker Innretning mot ny våpenlov NROF har i perioden deltatt i tre møter med de andre skytterorganisasjonene i landet, for samlet å kunne diskutere utviklingen og forhåpentlig få innblikk i de strømninger som gjelder. Alle signaler tyder på at det vil bli en innskjerping av våpenloven. Spesielt sees det på halvautomatiske rifler av militær karakter. NROF har i samråd med andre skytterorganisasjoner som har tillatelse til å erverve slike våpen og myndighetene, valgt å gi tydelige signaler på at man er villig til å holde særlig kontroll på slike våpen. Dette kan bidra til at en ny våpenlov ikke vil totalforby slike våpen, men videreføre dagens praksis med godkjennelse i forskrift. Internt har NROF derfor innført et eget direktiv for erverv av halvautomatiske våpen. Dette direktivet er ment å være til hjelp for avdelingene når medlemmer ønsker å erverve slike våpen. FS mener det er viktig at NROF har et tydelig internt regelverk å støtte seg på Avtalen med Forsvaret Avtalen med Forsvaret skulle evalueres på slutten av året i I lys av Forsvarets ressursmessige situasjon, samfunnsutviklingen generelt og usikkerheten rundt ny våpenlov, valgte man å utsette evalueringen. NROF avventer derfor initiativ fra HVST på dette punktet. Uroen rundt 55 års aldersgrensen har stilnet noe. Det har etter mye informasjonsarbeid utviklet seg en viss forståelse for problemstillingen. Det arbeides likevel for at aldersgrensen ikke forblir absolutt. Videre utvikling av avtalen er avhengig av felles forståelse om gjensidig nytte i kontaktutvalgsmøtene mellom avdelingene lokalt og de ulike Heimevernsdistriktene Patruljeløp Forbundsstyret har gjennom hele 2013 arbeidet med å utvikle patruljeløpet som et hensiktsmessig verktøy for kompetansevedlikehold og mestring Erverv av halvautomatiske våpen Forbundsstyret har utarbeidet et direktiv for erverv av halvautomatiske våpen gjennom NROF. Direktivet har til hensikt å ivareta NROFs interesser og troverdighet, slik at Forbundet har bedre sannsynlighet til å fortsette sin skyterelaterte virksomhet. Direktivet skal også gi best mulig trygghet for beslutningstakere sentralt og lokalt. Arbeidet med direktivet fortsetter i Det frivillige Skyttervesenet Forsvaret NROF har vært i møte med gruppen som utreder forholdet mellom Forsvaret og Det frivillige Skyttervesen og der orientert om Forbundets skyttervirksomhet. Det er foreløpig uklart om utredningen vil kunne få innvirkning på NROFs virksomhet. Det forventes at rapporten legges frem medio april Ambisjonsnivå skyting Det er startet et arbeid for å konkretisere NROFs ambisjon for skyttere. Dette arbeidet vil bli lagt frem for Landsmøtet Profilering av NROF som skytterorganisasjon Det har vært arbeidet med oppfølging av diskusjonene på LM Dette vil bli lagt frem på Landsmøtet CIOR idrett Det er en målsetning å knytte CIOR mangekamp tettere sammen med idrettsaktiviteten i NROFs avdelinger, slik at deltakelse i det internasjonale idrettsarbeidet kan være motivator for lokal virksomhet.

9 Sekretariatet Assisterende generalsekretær Som et ledd i en bedre avklaring av rolle- og ansvarsforhold i Sekretariatet, besluttet FS i januar at en av konsulentstillingene i Sekretariatet skulle omgjøres til Assisterende Generalsekretær. FS var av den oppfatning at det var mest naturlig at det var stillingen som prosjektansvarlig for idrett og skyting som burde omgjøres Håndbok Arbeidet med å oppdatere og samle alle vedtekter, direktiver, retningslinjer og relevant informasjon i én håndbok, ble sluttført sensommeren Håndboken er fordelt til lokale og sentrale tillitsvalgte. Håndboken er et levende dokument som holdes oppdatert. En helt oppdatert utgave er tilgjengelig på Forbundets hjemmesider Redaktøren i Pro Patria Redaktør Liv Hegna sa i november 2013 etter eget ønske opp sin stilling som redaktør for Pro Patria, med virkning etter ferdigstillelse av nr. 1/ Budsjettarbeid og økonomistyring Forbundet har hatt stor fokus på budsjettarbeid og økonomistyring. Det har vært gjennomført møter med Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben/Veteranavdelingen. Det har vært en betydelig oppmerksomhet om hvor mange deltakere som de ulike aktivitetene har, med tanke på kostnad pr. deltaker. FST/V har i tillegg et større omsorgsfokus for tildeling av sine midler enn tidligere. Dette betyr at de har funnet det vanskeligere å gi støtte til «elitepregete» aktiviteter. Forbundet har lagt stor vekt på å holde kostnadene ned, slik at det merforbruk som ble varslet på Landsmøtet 2013, kan reduseres Bistand til veterankompaniene NROF har bistått veterankompaniene ved Akershus og Oscarsborg i forbindelse med enkelte administrative saker Vervekampanje Arbeidet med en vervekampanje ble startet Sekretariatsarbeid i forbindelse med prosjekter Sekretariatet bruker en del ressurser på deltakelse i møter i Forsvarsdepartementet og Forsvaret og på saksbehandling av ulike aktuelle saker. Selv om dette ikke alltid er direkte rettet mot Forbundets øvrige virksomhet, bidrar slikt arbeid til å underbygge Forbundets funksjon i forhold til Forsvaret. Sekretariatet bruker også ressurser på ulike prosjekter som har samme formål Kompetansehuset Oscarsborg Arbeidet med avvikling av KHO fortsatte Forbundets interne virksomhet Landsmøtet I 2013 ble det avholdt ekstraordinært landsmøte på Sessvollmoen 1. og 2. juni. Beslutningen om at grenaderer og matroser kan bli medlemmer, var særlig viktig. Disse vil være en viktig gruppe av fremtidige reservister. Forbundet ønsker å tilby vedlikehold av grunnleggende kompetanse for reserven og det er derfor viktig at ikke viktige reservistgrupper unntas fra dette tilbudet. For NROF gir det mulighet for foryngelse og nye krefter. For å gjøre Forbundets økonomi mer robust, besluttet Landsmøtet at kontingenten skulle økes med virkning fra LM gjennomgikk og oppdaterte samtlige vedtekter. Disse finnes samlet i Håndboken.

10 1.10. Samarbeid med andre Samarbeid med Forsvarets ledelse President og Generalsekretær har hatt møter med ny forsvarsminister og ny forsvarssjef. Begge understreker reservens betydning for det nye Forsvaret, og at de ser Norske Reserveoffiserers Forbund som en relevant organisasjon. Det har i tillegg vært en rekke uformelle møter med politisk og militær forsvarsledelse. Samarbeidet med Forsvarssjefen og FST er godt. Det har også vært flere konstruktive møter med den nye Generalinspektøren for Heimevernet Samarbeid med Forsvarets Personell og Vernepliktsenter (FPVS) NROF skrev ny avtale med FPVS i Denne er forenklet i innhold, men er forlenget på ubestemt tid eller til en av partene sier den opp eller ber om reforhandling. Det er gjennomført tre møter med FPVS i Begge parter er enige om å spre informasjon om hverandre i interne kanaler. Videre gis vi bistand med adgang til rulleblad på enkeltmedlemmer ved behov. Ordningen med registrering av ferdighetsmerker videreføres så lenge P3 eksisterer. Dette systemet vil opphøre i 2014 og man må da se på muligheten for andre løsninger Samarbeid med AFA Forsvarets «Administrativ Foresatt Avdeling» Forsvarets «Administrativ Foresatt Avdeling» - AFA samler flere av intopskontingentene til gjensynstreff ett år etter hjemkomst. NROF har anledning til å være med på disse og få presentert forbundet med aktiviteter og tilbud. I 2013 var NROF tilstede på 12 av disse gjensynstreffene. Treffene har foregått på Veteransenteret på Bæreia, Oscarsborg, Kielfergen og Danskebåten. Av nyinnmeldinger i etterkant, ser vi at det kommer nye medlemmer i etterkant av disse presentasjonene Samarbeid med andre organisasjoner NROF har et meget godt samarbeid med andre frivillige forsvarsrelaterte organisasjoner. I den grad organisasjonenes virksomhet er overlappende, søker NROF å ikke konkurrere med andre, men i størst mulig grad å utnytte mulige synergier Støtt våre soldater NROF har tidligere spilt en sentral rolle i opprettelsen og driften av aksjonen Støtt våre soldater. I 2013 har sekretariatets bidrag begrenset seg til å føre regnskapet for kampanjen Internasjonalt samarbeid Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR) I tråd med sin formålsparagraf, har Norge i 2013 hatt en høy profil i samarbeidet i CIOR. Arbeidet er fortsatt svært viktig for å få innsyn i andre lands reservistordninger og argumentasjon for reservens relevans i Norge. Den norske presidentperioden har gitt gode relasjoner til forsvarsledelsen, noe som også har kommet NROF til gode i perioden etterpå. Samarbeidet i CIOR har fullt ut svart til forventningene. Kommende presidentskap i CIOR har nærmet seg Norge for å få erfaringsoverføring og støtte til sitt arbeid Nordisk Presidium Med bakgrunn i de store samfunnsmessige likhetstrekk i nordiske land, og sammenfallende syn i en rekke forsvarsspørsmål, er et åpent og tillitsfullt samarbeid med søsterorganisasjoner i Norden verdifullt for Forbundet. NROF har som vanlig deltatt aktivt i det nordiske samarbeidet i Nordisk presidium hadde første møte i Helsingfors januar. Forholdet til CIOR og en felles plattform for diskusjonene der ble igjen tatt opp. Videre ble særegne og felles utfordringer for de nordiske reserveoffisersforbundene diskutert.

11 Neste møte foregikk i Brno i Tsjekkia 29. juli, i forbindelse med gjennomføringen av CIORs sommerkongress. Dette ble en god forberedelse til de diskusjoner som var under CIORs møter Baltic Sea Conference Forumet støtter de baltiske statenes oppbygging av reservistsystemer. Møtet ble avholdt i Tartu september NROF har arbeidet for at Baltic Sea Conference og Nordisk Reserveoffisers-presidium sammenkobles for å spare ressurser Nordkalott-treffet Nordkalott-treffet er et samarbeidsforum mellom reserveoffiserene i det nordlige Norge, Sverige og Finland. Samarbeidet rettes i hovedsak mot det praktiske plan. I 2013 ble treffet arrangert i Rovaniemi, Heinuvaara, Finland helgen august. Ca. 30 medlemmer fra NROFs avdelinger i Nord- Norge deltok. Helgen besto av uhøytidelige konkurranser, sosialt samvær og forbrødring over landegrensene. Bjarne Iversen fra NROF avd. Tromsø vant den individuelle konkurransen og Norge vant også lagkonkurransen Økonomi Tilskudd fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret Tilskudd fra FD utgjorde i 2013 kr Aktivitetsstøtte fra Forsvaret som tildeles gjennom Forsvarets Veteranavdeling utgjorde kr Kontingent Innbetalt kontingent fra medlemmene utgjorde i 2013 kr i forhold til kr i Andre inntekter Se pkt. 3.3 Medlemsbutikk og pkt. 3.4 Pro Patria Lokalavdelingene I 2012 ble det utbetalt kr ,- i kontingentrefusjon og kr ,- til andre aktiviteter etter søknad. Til sammen blir dette kr ,-; en økning på 8,7 % fra Kompetansehuset Oscarsborg Aksjeselskapet Kompetansehuset Oscarsborg AS (KHO) har i 2013 vært under avvikling. Det ventes nå på de formelle papirene fra Brønnøysund vedr. nedleggelse. Selskapets avviklingsstyre har bestått av: Styreleder Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Oberstløytnant (R) Nils Bang-Johansen Rittmester (R) Per Jacobsen (Forbundsstyrets representant) Major (P) Arne Bjerkeseth Kaptein (R) Ståle Sandholt

12 2. Militær idrett 2.1. Generelt Idrettsutvalget Idrettsutvalget har igjen vært i organisert arbeid i De fire representantene har jevnlig hatt e- postutvekslinger og har møttes to ganger. Arbeidet har konsentrert seg om å koordinere aktivitetene og ressursene, samt justeringer og tilpassinger av eksisterende reglementer. Resultater av dette vil synes i Skyte- og idrettsarbeidet NROF har også i 2013 vært aktive og gjennomført sentrale og lokale mesterskap blant annet innen skyting, mangekamp, feltidrett, pistollangrenn og patruljeløp. I tillegg har avdelinger gjennomført merkeprøver og aktiviteter som har gitt poeng til NROF-kruset Feltidrett Nasjonalt mesterskap NROF mesterskap i feltidrett 2013 ble avholdt 21. september på Øvre Romerike av NROF avd. Oslo. Det var 17 deltakere, hvorav to stykker var unge og nye deltakere. Dette virker positivt for fremtiden til feltidretten. Beste utøvere ble: Gull Fenrik (R) Terje W. Mathisen Avd. Oslo Sølv Løytnant (R) Egil Gulliksen Avd. Oslo Bronse Løytnant (R) Leif T. Andressen Avd. Oslo Internasjonal deltagelse Nordisk Mesterskap i Feltidrett ble også i 2013 innlemmet som en del av CIOR mangekamp mesterskapet. Det ble ikke gjennomført noe tradisjonelt nordisk feltidrettsmesterskap i Det norske laget med Arne W Omsted, Aleksander S Kristoffersen og Morten Bergheim ble nummer 2 i nordisk feltidrett. NROF gratulerer sølvvinnerne. Danmark kapret de to andre pallplassene Seniordag hos Fossumstrøget NROF avd. Fossumstrøget gjennomførte den 28. september en meget vellykket feltidrettsdag. Arrangementet hadde fokus på å være et tilbud til bredden av NROFs medlemmer og spesielt for «senior»- medlemmer. Arrangementet var en kombinasjon av feltidrett, med orientering, avstandsbedømmelse og skyting, kompetansepåfyll med forsvarskunnskap om dagens forsvar og våpenkjennskap, krigshistoriske besøk og foredrag og tradisjon og kultur. Det hele ble avrundet av en sosial samling.

13 Vinteridrett Norgesmesterskapet i pistollangrenn ble arrangert av NROF avd. Oslo. Tradisjonen tro foregikk dette på Lygna lørdag 2. mars. Totalt var det 25 deltakere. Lygna-området er et flott skiområde samtidig som det er skiskytterstadion og geværskytebane i forbindelse med løypesystemet. Resultatene ble på de tre første plassene: Gull Løytnant (R) August Ola Schneider NROF avd. Oslo Sølv Gunnulv Nord Kjeller Skyteklubb Bronse Inge Solberg Oslopolitiets Idrettslag Vinneren av mesterskapet, August Ola Schneider ble tildelt Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje. Årsplaketter ble tildelt: Bronse (4 år): Jostein Løhne og Henrik Johansson Sølv (7 år): Inge Solberg og Bjørn Anders Hoff Gull (10 år): Kåre Gulliksen og Egil Gulliksen 2.3. Mangekamp Nasjonale arrangementer NROF-mesterskapet i mangekamp ble gjennomført i kombinasjon mellom KS Linderud og Sessvollmoen i Hindersvømmingen og hinderbane ble gjennomført på KS Linderud, mens skyting og feltløp ble gjennomført på Sessvollmoen. Resultatene ble: Gull Fenrik (R) Lars Granlund Avd. Sør-Østerdal Sølv Fenrik (R) Morten Bergheim Avd. Oslo Bronse Fenrik (R) Arne Omsted Avd. Glåmdal Det ble på vårhalvåret gjennomført treningssamlinger både på Krigsskolen i Oslo og Sessvollmoen Internasjonal deltagelse CIORs mangekampkonkurranse 2013 ble avviklet i Brno, Tsjekkia, i tiden 26. juli til 3. august. NROF stilte med ett herrelag: Lagleder Kaptein (R) Håvard Lillegård Avd. Oslo Deltaker Fenrik (R) Morten Bergheim Avd. Oslo Deltaker Fenrik (R) Arne Omsted Avd. Glåmdal Deltaker Sersjant (R) Aleksander S. Kristoffersen Avd. Oslo Reserve Kaptein (R) Rune Sandve Avd. Vestfold 2.4. Skyting Skyteaktiviteten i NROF er stadig omfattende og stor. Ved utgangen av 2013 hadde NROF 1259 registrerte skyttere som var godkjent og registrert inn i datasystemet. Samtidig stod 250 personer på venteliste for å bli godkjent som skytter i NROF. 861 skytearrangementer ble registrert i datasystemet for Dette genererte 5901 registrerte skyteaktiviteter på medlemmene. Dette gir et gjennomsnitt på ca. 5 skyteaktiviteter per registrerte

14 skytter. I tillegg har et ukjent antall skytinger funnet sted som ikke er formelt registrert. Sammenliknet med tidligere år, er det er tydelig at dette stadig er en voksende aktivitet Nasjonale arrangementer NROFs Vårkonkurranser NROFs vårkonkurranser i skyting 2013 ble arrangert fire steder i landet. Alle arrangementene ble avholdt lørdag 27. april. De fire arrangørene var Midt-Troms, Stjørdal/Inn-Trøndelag, Øvre Romerike og Lister. Totalt deltok 88 personer under vårkonkurransene. Dette er en god økning fra året før. Enkelte skytterne deltar i flere klasser og resultatlistene inneholder dermed et høyere antall starter NROF-mesterskapet Lørdag 21. september stod NROF avd. Vestoppland som arrangører for NROF-mesterskapet i skyting. Det ble konkurrert i tre klasser for grovkalibrede våpen, med til sammen 26 personer. Disse skjøt i en eller flere klasser. Antallet skyttere i klasse 1 og 2 er nå blitt helt like. Klasse 2, for våpen i kaliber 5,56x45, vokser nå raskt. Mester i 2013 ble kåret i klasse 1, med følgende resultat: Gull Fenrik (R) Tor Olaf Sangvik Avd. Kristiansand Sølv Kaptein (R) Brynjulv Herheim Avd. Voss Bronse Kaptein (R) Lars Tore Ruud Avd. Moss og omegn Mesterskap i 22LR Samtidig med mesterskapet i grovkaliber, ble også mesterskapet i 22LR gjennomført med følgende resultat: Gull Fenrik (R) Jakob Kråkevik Avd. Voss Sølv Løytnant Rune Poortman Avd. Kongsberg Bronse Fenrik (R) Per Ove Sekse Avd. Voss Mesterskap Nivå 3 Lørdag 9. november stilte 21 deltakere på NROF mesterskapet i Nivå 3-skyting, som ble avholdt på Tveit ved Haugesund. Det var NROF avd. Haugaland som stod som arrangører av dette første nasjonale mesterskapet. Mye god skyting ga følgende resultatliste: Gull Horntvedt, Bjørn Tore Vestfold Sølv Noodt, Bernt Sør-Trøndelag Bronse Torbjørnsen, Onar Haugaland Militært NM Landsskytterstevnet ble i 2013 avviklet på Oppdal. Stangskytingen sammen med felt- og baneskyting er de tre disipliner som er tellende i Militært NM for AG3 og HK416. Beste NROF-skytter med AG3 ble Hans Arne Mariåsen med 25. plass. NROF hadde ingen deltakere i klasse HK Internasjonal deltagelse Etter NROFs vårkonkurranser tas det ut skyttere til internasjonal representasjon. NROF har i perioden vært representert med tre lag internasjonalt, ved å sende skyttere til Polen, Nederland og Estland. Resultatmessig gjør NROF seg godt bemerket i flere av disse øvelsene. Estland Løytnant (R) Bernt Noodt Fenrik (R) Ivar Rinde Kaptein (R) Lars Tore Ruud Fenrik (R) Petter Paulsen NROF avd. Sør-Trøndelag NROF avd. Oslo NROF avd. Moss og Omegn NROF avd. Narvik

15 Polen Løytnant (R) Åge Lier Kaptein (R) Kjetil Selvik Løytnant (R) Thomas Mong Fenrik (R) Kjetil Jørgensen Nederland Kaptein (R) Nils Bernt Rinde Fenrik (R) Tor O Sangvik Fenrik (R) Rolf Hansen NROF avd. Stjørdal NROF avd. Rogaland NROF avd. Rogaland NROF avd. Lofoten NROF avd. Lister NROF avd. Kristiansand NROF avd. Narvik 2.5. Patruljeløp Recon Team Competition Helgen 6. til 8. september arrangerte NROF sin patruljeløpskonkurranse ved Bjerkvik i Nord-Norge. Utgangspunktet for konkurransen var den gamle ekserserplassen Elvegårdsmoen og HV16 var støttende avdeling for arrangementet. Løpet var lagt til de historiske omgivelsene der general Carl Gustav Fleischer rykket frem mot Narvik i maidagene lag stilte til start, derav 10 fra Nederland. De tre beste lagene kom fra 1) Innsatsstyrke Derby, HV-02, 2) Telemark Bataljon og 3) Telemark Bataljon. Som en oppfølging av de siste års konkurranser, har det vært gjennomført en meningsmåling blant medlemmene personer svarte. Det er også utarbeidet et reglement til støtte for planlegging, forberedelse for Forsvarets og NROFs avdelinger og til støtte praktisk gjennomføring Patruljeløp i Finland Første helgen i april i 2013 dro to NROF-lag av gårde til Sodankylä i Finland for å delta på «Military Skills Competition». Dette er en militær vinterkonkurranse for lag og ble arrangert av de finske reservestyrkene. Gjennom en helg skulle de deltagende lagene gjennom over 20 poster. NROF-lagene var satt sammen av medlemmer fra avdelingene Sør-Trøndelag, Oslo, Nedenes og Kristiansand og det var fire på hvert lag Internasjonale kurs NROF samarbeider med Försvarsutbildarna i Sverige og sendte i februar/mars 2013 to NROFmedlemmer (fra hhv. avdelingene Bergen og Kristiansand) på et ukeskurs i vinteroverlevelse i Jämtland Marsj Nijmegenmarsjen Også i 2013 ble marsjen gjennomført med deltagelse fra NROF. Tradisjonen tro stilte NROF avd. Bergen med en tropp på 12 personer under ledelse av kapt. Hans Jacob Berntsen, som for øvrig har vært pådriver i en rekke år NROF-kruset I 2012 oppfylte 52 medlemmer kravene til NROF-kruset. Til sammen 14 avdelinger hadde personer som deltok og oppfylte kravene. Dette betyr at interessen for å ta kruset er økende. NROF avd. Oslo hadde denne gangen den største gruppen med til sammen

16 19 personer som tilfredsstilte kravene. NROF avd. Indre Romsdal kom nå på andre plass med 7 personer som oppfylte kravene. Arnfinn Øverland, NROF avd. Indre Romsdal, og Johannes J. Vaag, NROF avd. Nordmøre, tok kruset for 30. gang. Det er nå 7 personer som har tatt kruset 30 ganger eller mer. 14 personer tok i 2012 kruset for første gang.

17 3. Kompetanse 3.1. Kompetanse- og styrkebase Forbundets database er et meget viktig verktøy i administrasjonen av Forbundet. Særlig viktig er den for å ha skikkelig kontroll med våpenrelaterte saker. Bruken av kompetansedatabasen i forbindelse med å fremme kandidater til stillinger i Forsvaret, ble imidlertid bare benyttet et fåtall ganger. Forbundet arbeider med alternativer for å endre dette Tiltak i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner Veterankonferansen til Forsvaret er ett av punktene i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner. 22. til 24. oktober var veteraner, organisasjoner, arbeidsgivere og forsvarsfolk samlet i Bergen. Fra NROF deltok en delegasjon på 30 personer (26 veteraner og to fra sekretariatet, Pro Patria-redaktør og en mastergradsstudent) Militærmaktseminar Sammen med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomførte NROF også i 2013 Militærmakt-seminar, som ble avviklet i tiden november. Hensikten med disse seminarene er å vedlikeholde kompetanse hos reserven og utvikle den videre i forhold til behovene i dagens forsvar. Dette for å bidra til at reservebefalet er best mulig rustet til tjeneste i Forsvaret og å medvirke til positiv omtale og skape forståelse for det moderne forsvaret. Resultatmålene denne gang var at deltagerne etter seminaret skulle være oppdatert og orientert om det nye norske forsvaret, og å ha fått innsikt i bruk av militærmakt som sikkerhetspolitiske virkemidler. Hovedtemaene under seminaret var derfor «Forsvaret av i dag» og «Militærmakt som sikkerhetspolitisk virkemiddel». Foreleserne var blant de beste på disse områdene og seminaret ble meget vellykket og fikk meget god omtale av deltakerne. 32 personer deltok under seminaret Skyteinstruktørkurs Skyteutvalget gjennomførte et instruktørkurs i Haugesund, med bred støtte av NROF avd. Haugaland. Dette var et oppdateringskurs for tidligere utdannede instruktører. Egen spesialinstruktør ble leid inn den ene dagen. Siste dag ble det første Nivå 3-mesterskapet i NROF gjennomført. Dette ble lagt slik for at kurselevene skulle få erfaring med banebygging, sikkerhetsvurderinger og gjennomføringen av et større arrangement av denne type skyting. Instruktørutdannelsen er viktig kompetansevirksomhet for NROF, da den er en forutsetning for all virksomhet som har med skyting å gjøre. Dette er igjen en forutsetning for å skape relevante mestringsarenaer for veteraner. Instruktørutdannelsen skal også vise at NROF understøtter Forsvarets innretning. Tiltaket er gjort for å spre kompetanse blant alle medlemmer med det målet å skape mer aktive og bevisste medlemmer innen skyting. Kurset hadde spesielt fokus på å gi deltakerne dypere innsikt i etikk, holdninger og sikkerhet i forbindelse med skyteaktiviteter Overlevelseskurs vinter og barmark Det ble i 2013 gjennomført to overlevelseskurs, ett i Finnmark og ett i Rogaland. Vinterkurset i Finnmark, som ble gjennomført med god støtte fra NROF avd. Varanger, ble avviklet i tiden april med 13 deltakere. Barmarkskurset i Rogaland, som ble gjennomført av NROF avd. Haugaland, ble avviklet i tiden oktober med 10 deltakere. Resultatmålene ved begge kurs var i hovedsak å kunne planlegge bruk og benytte seg av riktig bekledning, beherske forskjellige fangstmetoder, kunne bruke og utnytte ulike varmekilder, kunne tilbe-

18 rede egen fanget mat, kunne etablere seg og overleve i bivuakk under ulike forhold, og være i stand til å ivareta stridsevnen under aktuelle omstendigheter. Kursene ga solid faglig påfyll, og deltagerne ga meget positive tilbakemeldinger. Slike kurs regnes som spesielt viktige for å ha kompetanse til å holde lokale kurs, konkurranser og mestringsaktiviteter. Kursene planlegges gjennomført også i årene fremover Samarbeid med Försvarsutbildarna (SWE) NROF samarbeider med Försvarsutbildarna i Sverige. To medlemmer har deltatt på kurs i overlevelse under vinterforhold Sanitetskurs Sanitetskurs ble gjennomført på Sessvollmoen søndag den 10. november med meget god støtte av instruktører fra Forsvarets sanitet. Hensikten med kurset var å bedre kunnskap og ferdigheter i å utføre skadestedsledelse og å kunne utføre enkel og kritisk førstehjelp. Kurset ble gjennomført for første gang, og var et «pilotprosjekt» hvor nivået på deltakerne var varierende. Kurset ble derfor lagt på et tilpasset nivå, hvor basiskunnskap og -ferdigheter ble fokusert. 14 personer deltok, og de ga meget gode tilbakemeldinger.

19 4. Informasjon 4.1. Hjemmesider Antall brukere av hjemmesiden til NROF er forholdsvis stabil. Det er ca unike brukere og ca sidevisninger pr. måned. Litt under halvparten av leserne på siden finner oss direkte, mens søkemotorer står for ca. 40 % og resten kommer via andre sider og som søk på konkrete arrangementer. De aller fleste lokalavdelingene er flinke til å legge ut informasjon om aktiviteter, kontaktinformasjon og bilder på sine lokale sider Andre nettsteder På Facebook har vi en egen gruppeside med ca. 700 medlemmer (pr 31/12) Det arbeides hele tiden med å få flere medlemmer inn på FB-siden. Vi ser at det er en god informasjonskanal i tillegg til hjemmesiden. Informasjon som skal raskt ut, er veldig greit å legge på FB i tillegg til hjemmesiden. LinkedIn.com har også en egen NROF-gruppe med ca. 120 medlemmer. I utgangspunktet er dette et forum for nettverksbygging, men vi informerer bl.a. om kursene våre her Medlemsbutikken til NROF Medlemsbutikken til NROF er nettbasert. Det betyr at bestillinger og betaling foregår på nett. Varelageret er plassert hos en 3dje part (David-Andersen Concept AS) som håndterer bestillinger og utsendelser. I 2013 ble det solgt profileringsvarer for kr ,-. Det er en nedgang på 14 % fra Av erfaring bør lettsolgte produkter ha god kvalitet og ikke være for dyre, men dette kan være en utfordrende kombinasjon og tidvis vanskelig å finne de rette produktene. Vi ser også at porto og ekspedisjonskostnader ved utsendelse er forholdsvis høye. Sortiment og om NROF skal fortsette å ha nettbutikk, er under vurdering Pro Patria Medlemsbladet Pro Patria hadde 5 utgivelser i Annonsesalg 2013 var også et svært vanskelig år å selge annonser. Annonseselger er integrert og er en fast del av sekretariatet. Vi ser også i år at det er merkbar konkurranse fra blant annet Forsvarets Forum «F», Heimevernsbladet og Norges Forsvar når det gjelder annonsører. Annonseinntektene var i 2013 på kr ,- mot kr ,- i Underskuddet ble i 2013 på kr ,- mot kr ,- i Distribusjon Det vanskelige annonsemarkedet har resultert i et stort fokus på kostnader og distribusjonskostnader har vært i fokus i Det har vært lagt ned mye arbeid i å finne nye og rimeligere måter å distribuere Pro Patria til mottakerne på. Posten Norge har hittil vært Pro Patrias primærleverandør av distribusjon og i 2013 ble en stor del av Pro Patria også distribuert av Norpost. Samtalene med «F» vedr. samdistribusjon fortsetter. Det er tekniske utfordringer i de ulike adresseregistrene som har gjør at vi i løpet av 2013 ikke har kommet til en løsning. Det er god stemning mellom partene og vi er enige om at vi skal finne en løsning i 2014.

20 Fagpressen Pro Patria er medlem i Fagpressen. Fagpressen er landets eldste presseorganisasjon, stiftet i Foreningen ivaretar interesser til fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett. Omtrent 230 av Norges ledende fagblader er medlem av Fagpressen. Fagpressens Opplagskontroll viser at PP i gjennomsnitt har en distribusjon på 7283 eksemplarer. Dette er en nedgang på 5 % fra 2012 og skyldes hovedsakelig en opprydding i adresselister og en innstramming på utsendelse. Pro Patria sendes kun til dem som faktisk har betalt medlemskap/abonnement. Antall gratisabonnenter er redusert Offentlig støtte Pro Patria mottar noe støtte fra Forsvarsdepartementet gjennom tildeling av «drifts- og prosjektstøtte» Redaktørskifte På slutten av 2013 opplyste redaktøren om at hun sa opp sin stilling med virkning fra nr. 2 i Arbeidet med å finne ny redaktør ble i igangsatt umiddelbart.

21 5. Kultur og tradisjon 5.1. Minnemarkeringer Mai-måned er en aktiv måned for NROFs avdelinger. Det er markeringer landet rundt i forbindelse med 8. mai. Det er også flere avdelinger som har markeringer 17. mai. Av innrapporterte markeringer 8. mai, har NROF arrangementer over 14 steder i landet. Markeringene er de fleste steder et samarbeid mellom flere organisasjoner og kommuner. 8. mai holdt daværende statssekretær i Finansdepartementet, Morten Søberg, tale under arrangementet på Fossum Bru i Østfold. NROF avd. Fossumstrøget var ansvarlig for arrangementet og som ble gjennomført sammen med den lokale forsvarsforening og NVIO. I Tromsø var det arrangement i samarbeid mellom NROF avd. Tromsø, Norsk Russisk Forening, Forsvarsforeningen, NVIO og Tromsø Kommune. Det var flere daler, bl.a. av ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort og statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil. Hovedarrangementet til Regjeringen 8. mai foregår NROF avd. Vestoppland har markering i Gjøvik på Akershus Festning. Her har det de siste årene blitt arrangert åpen dag. NROF sentralt har, med hjelp av NROF avd. Oslo, bemannet stand hele dagen og sørget for informasjon om forbundet til de besøkende. NROF avd. Oslo var også med på kransenedleggelsen til Forsvaret i Minnelunden på Akershus Festning.

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013,

Detaljer

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Vi har hatt god tilgang på nye medlemmer i 2015. Det

Detaljer

1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1.

1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1. Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjon... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Kort beskrivelse av året som har gått... 5 1.3 Antall medlemmer ved årsskiftet... 5 1.4 Vurdering av videre drift i avdelingen...

Detaljer

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter En liten hilsen fra Texas. NROF Oslo Idrett 2015

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter En liten hilsen fra Texas. NROF Oslo Idrett 2015 NROF Oslo Idrett Høydepunkter 2015 En liten hilsen fra Texas NM Pistollangrenn Lygna 28. februar Hanne Sandnes vant K1 DOLPHERN 11 av 31 deltagere fra NROF Oslo NROF Oslo sto for arrangementet NROF Mesterskap

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: NROFs kommunikasjonsutvalg Det første møtet i kommunikasjonsutvalget ble avholdt tirsdag

Detaljer

Sak 8.2. Arbeidsprogram for NROF

Sak 8.2. Arbeidsprogram for NROF Sak 8.2 Arbeidsprogram for NROF 2016-18 Organisasjon Medlemmer og rekruttering For at Norske Reserveoffisers Forbund skal oppfattes som en viktig aktør og støttespiller, er det viktig at medlemsantallet

Detaljer

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Antall nye medlemmer så langt i år (pr oktober) har gått forbi antall nye

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! God jul og godt nytt år! Årets siste forbundsstyremøte ble avholdt desember. Se også Pro Patria nr. 5 hvor det er reportasje fra flere av høstens aktiviteter! Nye medlemmer Det har vært en god medlemsutvikling

Detaljer

Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Avdelingenes kontaktpersoner i Forbundsstyret FS besluttet

Detaljer

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell ÅRSMØTE 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell 2 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 1. Åpning av årsmøtet v/formann 2. Godkjenning / merknader til årsmøteinnkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5. Valg

Detaljer

Nyhetsbrev. Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Nyhetsbrev. Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Pr 2. mai hadde 5378 medlemmer betalt kontingent. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev. To nye ansikter i NROFs sekretariat. Arne Bjerkeseth og Paul Markussen slutter i NROF

Nyhetsbrev. To nye ansikter i NROFs sekretariat. Arne Bjerkeseth og Paul Markussen slutter i NROF Nyhetsbrev To nye ansikter i NROFs sekretariat NROF har ansatt to nye medarbeidere. Søknadsfristen var tidlig i januar og da den var gått ut, satt vi med en solid søknadsbunke. Interessen for stillingen

Detaljer

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter 2014

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter 2014 NROF Oslo Idrett Høydepunkter 2014 Lygna 2. mars NM Pistollangrenn DOLPHERN Hanne Sandnes vant K1 Kenneth Raknes vant M2 Eivind Hagen vant M6 Henrik fra ROSIG vant M3 og tok Sølv totalt 10 av 28 deltagere

Detaljer

Det første og konstituerende forbundsstyremøte etter Landsmøtet i juni ble avholdt lørdag 8. oktober. Av saker som stod på dagsorden kan vi nevne:

Det første og konstituerende forbundsstyremøte etter Landsmøtet i juni ble avholdt lørdag 8. oktober. Av saker som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Det første og konstituerende forbundsstyremøte etter Landsmøtet i juni ble avholdt lørdag 8. oktober. Av saker som stod på dagsorden kan vi nevne: NROF i nye lokaler I slutten av september flyttet

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene.

Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene. Nyhetsbrev Innledning Forbundsstyret ønsker at avdelingene og medlemmene i hele landet får best mulig oppdatert informasjon. Sekretariatet har derfor fått i oppdrag formidle nyhetsbrev jevnlig. Vi vil

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

NROF spør om kompetanse

NROF spør om kompetanse NROF spør om kompetanse Formannskonferansen i Stavern 017 Hva er hovedgrunnen(e) til ditt medlemskap i NROF? Maks tre kryss Føle tilhørighet til Forsvaret 77,8% Idrettsarrangementer og konkurranser 10,5%

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Årsmelding NROF Lister driftsåret 2014

Årsmelding NROF Lister driftsåret 2014 Årsmelding NROF Lister driftsåret 2014 1. Styre og tillitsmenn: Styret har for driftsåret 2014 bestått av følgende: Formann/sekretær: Nils Bernt Rinde (Nestformann) Leif Johan Rinde (Kasserer) Leif Gunnar

Detaljer

Ferdighetsmerker generelt

Ferdighetsmerker generelt 1 Ferdighetsmerker generelt Generelle bestemmelser for militære ferdighetsmerker Arrangør Alle militære avdelinger/institusjoner samt lokalforeninger av Norges Reserveoffisers Forbund (NROF) kan arrangere

Detaljer

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2008 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 27.11.2008 Årsberetning 2008 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2008 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

Referat fra NROFs formannskonferanse 2017

Referat fra NROFs formannskonferanse 2017 Referat fra NROFs formannskonferanse 2017 Referent Camilla Briså I underkant av 50 av NROFs 57 lokale avdelinger møtte i Stavern på NROFs formannskonferanse 20. og 21. mai. Stedet var Justissektorens kurs-

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique)

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Landsmøtereferat fra NSFF 53. Landsmøte i Bergen 2012 Dagsorden: Åpning av Leder. Sak 1: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Presentasjon av deltakerne.

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Høstinformasjon fra Forbundet

Høstinformasjon fra Forbundet Høstinformasjon fra Forbundet Høstens forbundsstyremøte ble avholdt i september og her er noen av sakene fra møtet og fra sommeren/høsten i NROF. Det vises også til Pro Patria nr. 4 (som kommer til medlemmene

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen,

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen, Styret i Nøtterø Skytterlag avd./ N.S.F. har i 2013 bestått av Leder Kasserer Sekretær Nils Petter Håkedal Nils Petter Håkedal Bjørn Egil Hansen Styremedlemmer Harald Enger Anders Mathisen Signe Karin

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2008

STYRETS ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 Generelt Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015

Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015 Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015 Stavern 13. og 14. juni 2015 Oppsummering og rapport 1. Generelt FK har ingen fast forretningsorden, men fulgte en norm som ligger tett opp til

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

Organisasjon. Årsmelding Radioorientering Norge 2015. Styret. Medlemmer. Økonomi. Internasjonalt arbeid EYAC 2016.

Organisasjon. Årsmelding Radioorientering Norge 2015. Styret. Medlemmer. Økonomi. Internasjonalt arbeid EYAC 2016. Årsmelding Radioorientering Norge 2015 Organisasjon Styret Styret har i inneværende periode bestått av: Leder: LA6XI Knut Heimdal Sekretær: LA6KCA Svein Olsen Kasserer: LA0HO Thomas Kaiser Varamedlem:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Besluttet av Forbundsstyret 8. oktober 2016 Innledning NROF er avhengig av skytevirksomhet for å nå sine kompetansemål. Relevante privateide våpen i tillegg til

Detaljer

Årsberetning Sportssjef og landslagene i rifle og pistol sesongen 2016

Årsberetning Sportssjef og landslagene i rifle og pistol sesongen 2016 Årsberetning Sportssjef og landslagene i rifle og pistol sesongen 2016 Dato: 16.2 2016 Sportssjef: Roger Johansen Landslagssjef Rifle: Kristian Rommen Landslagssjef Pistol: Lars Syvertsen Årsberetning

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager)

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager) Årsmelding Radioorientering Norge 2014 Styret Styret har i inneværende periode bestått av: Leder LA6XI Knut Heimdal Sekretær LA6KCA Svein Olsen Kasserer LA0HO Thomas Kaiser Varamedlem LA5OM Steinar Moen

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2010 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Oppsummering pr skytter 6. Tillitsvalgte 2010 1. Resultater Odd Arne ble Skytterprins

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Forord. Terje Surdal President. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2

Forord. Terje Surdal President. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2 HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultursektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultursektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultursektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 21.03.2017 Tid: 18:00 18:45 Til stede på møte Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Tone Gunn Angeltveit Arbeiderpartiet Nestleder

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside:

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 47 3291 Stavern Telefon: 91191156 Epost: fsslarvik@gmail.com Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no 1SM1 Stevne: Spesialfelt, Magnum 1 Stevnenummer: 1108013 Åres, Bane: Tvedalen Øyvind Stevneleder:

Detaljer

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs RSM Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte, jfr.

Detaljer