Forord. Terje Surdal President. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Terje Surdal President. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2"

Transkript

1 HÅNDBOK

2 Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse for Forbundets virksomhet, og å bidra til å forenkle driften av avdelinger og sentrale ledd. I tillegg til å beskrive NROFs organisasjon og virksomhet, inneholder boken viktige vedtekter, direktiver og retningslinjer. I et dynamisk forbund som NROF, vil disse kunne endre seg i takt med Forsvarets utvikling og Forbundets behov. Håndboken skal derfor være et «levende dokument». Etter hvert som avdelinger eller andre oppdager ting som bør endres, eller ser behov for mer informasjon, vil Forbundet gjerne ha tilbakemelding via sekretariatet. En oppdatert og nettbasert utgave vil være tilgjengelig på NROFs hjemmesider. I papirutgaven skal mindre endringer utføres som pennerettelser. Ved større endringer kan Forbundsstyret beslutte å fordele et nytt og oppdatert opplag. Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. Oslo, 28. januar 2017 Terje Surdal President Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2

3 Om håndboken Håndboken for NROF skal være et hjelpemiddel for å omsette Forbundets vedtekter i konkret arbeid og aktiviteter. Håndboken skal bidra til at medlemmer, tillitsvalgte og administrasjon har best mulig situasjonsforståelse og evner å arbeide effektivt sammen. Den skal gi praktiske råd og retningslinjer for å omsette dette i praksis. Basert på den erfaringen som vinnes i den årlige gjennomføringen, utarbeides årsberetninger, regnskap og prosjektrapporter. Disse erfaringene benyttes til å holde håndboken à jour. Det er vedtektene og strategien som gir de overordnede føringer for all virksomhet i Forbundet. Strategien avledes av vedtektene og de utenforliggende rammebetingelsene så som økonomiske forhold, Forsvarets utvikling, sikkerhetspolitiske forhold osv. Det er Landsmøtet som eier og vedtar disse overordnede styringsdokumentene Arbeidsprogrammet utledes av strategien og økonomiske og praktiske forhold. Arbeidsprogrammet utarbeides for en 2-årsperiode og eies og godkjennes av Forbundsstyret. Arbeidsprogrammet vil være et levende dokument og må tilpasses til den aktuelle økonomiske situasjonen. Likeledes vil de lærdommer vi trekker i løpet av en Landsmøteperiode danne grunnlag for å foreslå justeringer og endringer i vedtektene og strategien. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 3

4 Innhold Forord... 2 Om håndboken... 3 Innhold Introduksjon til Norske Reserveoffiserers Forbund... 9 Innledning... 9 Kort innføring... 9 Lokale avdelinger... 9 Beskytterskap... 9 Sentral ledelse og administrasjon... 9 Overordnet strategi Verdigrunnlag Medlemmer Medlemskap i NROF Militær grad Utlån av materiell Lokal organisasjon Innledning Aktiviteter og forsikring Fordeling av arbeidet Komitéer og utvalg i avdelingene Avdelingenes økonomi Økonomi ved større arrangementer Tilleggskontingent Momskompensasjon Andre inntekter Vedtekter for avdelinger Aktiv Reserve Rapportering fra avdelingene Følgende dokumenter er sentrale: Tidsfrister for avdelinger Våpenrapportering av våpen utlånt fra Forsvaret Ammunisjon Postgang Aktivitetsplaner Kontaktutvalgsmøter med Heimevernet Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 4

5 Forsikring Verving Heder Samarbeid med andre Etablering av NROF-avdeling Avvikling av avdeling Sentral organisasjon Landsmøtet (LM) Generelt Landsmøtet vedtar Landsmøtet uttaler seg om Landsmøtet velger Forbundsstyret (FS) Forretningsutvalget (FU) Sentrale tillitsvalgte Sekretariatet Generalsekretæren (GS) Råd og utvalg Økonomi Budsjettering Regnskap Reiseregulativ for NROF Militær idrett Innledning Ambisjonsnivå Organisering Ledelse Ansvar og oppgaver Møtevirksomhet Oppnevnelse av leder, oppmenn og funksjonærer Representasjon i komiteer Arrangøransvar Ferdighetsmerker NROF-kruset for allsidighet i idrett Økonomiske forhold for deltakere Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 5

6 Oversikt over sentrale aktiviteter NROFs patruljeløp Nijmegen-marsjen Vintermarsj i Vestfold Skyting Feltidrett Mangekamp Pistollangrenn Annen idrett Kompetanse Innledning Kurs og utdanning Sentrale NROF-kurs Foredrag- og diskusjonsmøter Kompetansestøtte til Forsvaret Støtte til Heimevernet Kompetansestøtte til andre Utredninger og prosjekter Informasjon Generelt Personlig informasjon Forsvarsdebatt og bruk av media Hjemmesider Sosiale media Pro Patria Kultur og tradisjon Kort historikk for NROF Minnemarkeringer mai Retningslinjer for kransenedleggelser Saluttering Middager og skåling for statsoverhoder Krigshistorisk virksomhet Ball og sosialt samvær Begravelser Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 6

7 Bruk av uniform Internasjonalt samarbeid Nordisk Presidium Nordisk Idrettsråd Nordkalott-treff Baltic Sea Cooperation CIOR CIOMR Vedtekter og prosedyrer Vedtekter for Norske Reserveoffiserers Forbund Forretningsorden for NROFs Landsmøte Norm for vedtekter for avdeling i NROF Vedtekter for protokollkomiteen til NROFs Landsmøte Vedtekter for valgkomiteen til NROFs Landsmøte Vedtekter for NROFs Hedersnemnd Vedtekter for NROFs hederstegn Vedtekter for NROFs Hedersplakett Vedtekter for Æresmedlemskap i NROF Vedtekter for lokalt æresmedlemskap i NROF Vedtekter for NROFs aktiviseringsfond Stadgar för Det Nordiska Reservofficerspresidiet Stadgar för Nordenplaketten Forsvarssektorens verdigrunnlag Sentrale avtaler for Forbundet Samarbeidsavtale mellom NROF og Forsvaret Innledning Avtalens omfang Ikrafttredelse Avtale mellom Forsvarets Personell og Vernepliktssenter og NROF Hjelp til oppsett av dokumenter Avdelingenes årsmøtedokumenter Rapport etter gjennomført kurs / aktivitet Direktiver Direktiv for erverv av våpen gjennom NROF Egenerklæring Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 7

8 Eksempel på følgeskriv Utfyllende rutiner i forbindelse med utlån av våpen fra Forsvaret Lokale hjemmesider brukermanual Min side - brukermanual Nyttig informasjon Normal organisering av militær stab Aktuelle militære forkortelser Nyttige linker Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 8

9 1. Introduksjon til Norske Reserveoffiserers Forbund Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en landsdekkende organisasjon med formål1 å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes kompetanse og aktive forhold til Forsvaret og ivareta reservistenes interesser. Forbundet legger opp til variert virksomhet som bygger opp under målsettingen og som er attraktiv for medlemmene. Virksomheten tar utgangspunkt i Forsvarets behov for reservister i dag og i fremtiden og grupperes innenfor kjerneområdene kompetanse, informasjon, militæridrett, samt kultur og tradisjon. Kort innføring NROF er bygget opp av et antall lokale avdelinger med en sentral overbygning og ledelsesstruktur. Lokale avdelinger Norske Reserveoffisers Forbunds avdelinger er spredd over hele landet. Hver avdeling har separat ledelse og økonomi og gjennomfører selv sine arrangementer etter overordnede retningslinjer. Forbundet har 57 lokale avdelinger med i alt om lag 7000 medlemmer (pr. 1. januar 2017). Beskytterskap H. M. Kong Harald er NROFs høye beskytter. Beskytterskapet er for fem år og går til H. M. Kong Harald har vært beskytter for NROF siden Før det var også Kong Olav beskytter for NROF. Sentral ledelse og administrasjon Landsmøtet (LM) er Forbundets høyeste myndighet. Landsmøtet velger sentrale tillitsmenn og behandler innkomne saker av prinsipiell betydning. Forbundsstyret (FS) har ansvaret for den daglige ledelsen av Forbundet. Forbundsstyret ledes av en president, 2 visepresidenter, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer med fast møterett. Det føres formell protokoll for møtene. 1 For en presis beskrivelse av formålet, vises det til vedtekter for NROF Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 9

10 Til hjelp for Forbundsstyrets arbeid kan det etableres et Forretningsutvalg (FU) som gjennomgår sakene i forkant av FS møter. I tillegg til Presidentskapet, inngår generalsekretæren (GS) i utvalget. Generalsekretær med sekretariatet leder Forbundets daglige virksomhet. Protokollkomiteen fører tilsyn med at Forbundsstyret arbeider etter Forbundets vedtekter, normer og verdier. Hedersnemden (HN) gir råd til FS om tildeling av hedersbevisninger. Aktiviseringsfondets styre forvalter et eget fond som gir økonomisk støtte til ønsket aktivitet i avdelingene lokalt. Valgkomitéen fremmer forslag til Landsmøtet om aktuelle kandidater til tillitsverv. Det vises til utfyllende informasjon senere i håndboken. Overordnet strategi Landsmøtet vedtar overordnet strategi for Forbundet. Strategien tar utgangspunkt i vedtektene, den forsvarspolitiske situasjonen og andre rammebetingelser for driften av Forbundet. Strategien er et kjernedokument og gir «høyre- og venstrebegrensninger» for Forbundsstyret og for arbeidet i NROFs avdelinger. Strategi Strategien for Norske Reserveoffiserers Forbund er en operasjonalisering av Forbundets vedtekter som er tilpasset den aktuelle situasjonen. Strategien bygger på befalskodeks og verdiene respekt, ansvar, mot og gir føringer for Forbundets arbeid og prioriteringer. I den kommende perioden skal Norske Reserveoffiserers Forbund bygge videre på linjen fra de foregående periodene og arbeide for et tett og konstruktivt forhold til Forsvaret. Forbundet skal arbeide i den forsvarspolitiske retningen som Forsvarssjefen finner tilrådelig. NROF skal være en arena for utvikling, hvor medlemmene utfyller hverandre, - og en lærende organisasjon, som evaluerer sine erfaringer og lærer av dem. Dette fordrer tillit og dialog mellom avdelinger og sentrale ledd. Medlemmene er NROFs viktigste ressurs. Forbundets målgruppe omfatter både befal i og over vernepliktig alder, innsatspersonell og veteraner. NROFs veteraner er en viktig ressurs. NROFs veteranarbeid skal rette seg mot den ressursen veteranene er, gjennom idrett og kompetanse. Det sosiale fellesskapet som oppstår av dette er til glede for alle medlemmer og gir Forbundet styrke. Sikkerhetspolitiske utfordringer, et stramt forsvarsbudsjett, økte kostnader på materiell og økt kompleksitet innen både drift og operasjoner, gjør at Forsvaret må utnytte alle muligheter. En bedre bruk av reserve- og erstatningspersonell vil gi utholdenhet og tilgang på personell og kompetanse som kun koster penger når de brukes. Det internasjonale reservistsamarbeidet er et viktig middel for å klare dette. I den perioden vi nå går inn i, er det på grunn av den nordiske samfunnsmodellen flest sammenfallende interesser med våre nordiske søsterorganisasjoner. Dette arbeidet skal derfor prioriteres. Det er gjennom ulike aktiviteter at Forbundets merverdi skapes. Aktivitetene er byggesteinene som bygger opp under vedtektene og hjelper til med å nå målene. Aktivitetene skal legges opp slik at flest mulig kan ha glede og nytte av dem. Militær idrett og skyting er vikti- 2 Vedtatt av Landsmøtet 12. juni 2016 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 10

11 ge aktiviteter i NROF. Det skal tilrettelegges for at slik virksomhet også kan videreføres innenfor sivilt regelverk på en forsvarlig og god måte. Forsvarets avtale med NROF er et viktig grunnlag for virksomheten i det sivil-militære grensesnittet. En god avtale fordrer at Forbundet oppfattes som tillitsvekkende og troverdig, og at avtalen gjøres mest balansert og fordelaktig både for Forsvaret og Forbundet. Relevant reserve er det viktigste bindeleddet mellom Forbundet og Forsvaret. NROF skal derfor arbeide for å fremme forståelsen for relevant reserve blant politiske og militære beslutningstakere og i samfunnet for øvrig. Forbundet skal også legge til rette for at relevante reservister får tilbud og en arena for å vedlikeholde og øke kompetanse og forsvarsmotivasjon. Dette skal komme både yngre og eldre medlemmer til gode. Når aktiviteter som tar utgangspunkt i dagens forsvar gjennomføres, vil eldre medlemmer få tilført informasjon om dagens forsvar og dagens utfordringer. Eldre medlemmer kan på sin side bidra med erfaring, innsikt og motivasjon. Dette skal også bidra til å bringe Forbundet nærmere det Forsvaret vi har. NROF skal også bidra til å øke sivile arbeidsgiveres forståelse for reservistenes situasjon, og for de kvaliteter reservistene bringer med seg tilbake fra tjeneste i Forsvaret. Dette vil også bidra til å fremme forsvarsforståelsen og viljen i befolkningen. Som et ledd i støtten til Forsvaret, skal NROF aktivt søke virksomhet som kan avlaste Forsvaret, slik som gjennomføring av idrettsarrangementer og liknende, informasjonsvirksomhet, kursvirksomhet, kultur og tradisjonsvirksomhet samt innspill i ulike prosesser. Det skal legges vekt på kompetansedelen i aktivitetene, både for å styrke medlemmene i deres daglige virke og for å støtte Forsvaret. Arbeid rettet mot ungdom skal vurderes spesielt. Med sin vektlegging av reservister, peker Heimevernet og Forsvarets sanitet seg ut som spesielt viktige samarbeidspartnere, men også i forhold til resten av Forsvaret og Totalforsvarets aktører for øvrig kan det være gode samarbeidsmuligheter. Verdigrunnlag Det er viktig at Norske Reserveoffiserers Forbund, som ønsker å være en sentral støttespiller for Forsvaret, bygger sin virksomhet på et solid verdigrunnlag. FS har bestemt at forsvarssektorens verdigrunnlag skal legges til grunn. En noe forkortet versjon av verdigrunnlaget er gjengitt senere i Håndboken. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 11

12 2. Medlemmer Medlemskap i NROF Innledning Det er medlemmene som er kjernen i Norske Reserveoffiserers Forbund. NROF har to medlemstyper, nemlig regulære medlemmer og støttemedlemmer. Det er vedtektene som regulerer hvilken kategori medlemmene plasseres i. Norske Reserveoffiserers Forbund driver en virksomhet som er avhengig av at Forbundet har høy tillit hos Forsvarets ledelse og i samfunnet for øvrig. Dette fordrer at Forbundet har tilstrekkelig kontroll med medlemsmassen. Prinsipper NROF har i praksis lagt følgende kriterier til grunn ved vurdering av medlemskap: NROF skal være en forsvarsstøttende organisasjon for mennesker som slutter seg til Forbundets målsetning og interesser. NROF ønsker å gi et tilbud som er til nytte for relevante reservister for dagens og morgendagens forsvar. Forbundet ønsker å skape synergier og vinn-vinn for de som er mest aktuelle som reserver og den øvrige medlemsmassen. Det skal legges vekt på å øke medlemsmassen, for blant annet å styrke innflytelse og økonomi. Mennesker som assosierer seg med NROF og ønsker å støtte vårt arbeid, bør kunne delta i ulike aktiviteter i henhold til de retningslinjer Landsmøtet og Forbundsstyret gir. NROF skal ikke være ekskluderende for mennesker som ønsker å delta i aktiviteter de ellers har adgang til i samfunnet. NROF skal ikke tilby personell å delta i lovregulerte aktiviteter de ellers ikke har adgang til. Opptaksrutiner Når en person melder interesse for å bli medlem i Norske Reserveoffiserers Forbund, må søkeren bekrefte at de deler NROFs mål, redegjøre for sin forsvarsbakgrunn og oppgi to referansepersoner som kan kontaktes ved behov. Informasjonen legges inn i medlemsdatabasen. Det er etablert et administrativt opptaksråd i sekretariatet. Opptaksrådet vurderer medlemskap til søkeren ut fra de opplysningene som søkeren har gitt og ut fra informasjon som er allment tilgjengelig. Dersom det er behov for avklaringer, kontaktes referansepersoner, eventuelt relevant militær instans. Dersom opptaksrådet ikke finner at det er noe til hinder for medlemskap, sendes en forespørsel til den relevante NROF-avdelingen, som kan ha viktig lokal informasjon. I særlige tilfeller avklares medlemssøknader med Forbundsstyret. Opphør av medlemskap Død Når et medlem dør, skal vedkommende strykes som aktivt medlem og kontingentkrav etc., stoppes. Utmelding Et medlem kan melde seg ut ved å henvende seg til sekretariatet. Ved utmelding stoppes Pro Patria, og vedkommende mister muligheten til å delta i aktiviteter. Dersom vedkommende Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 12

13 er registrert som skytter i NROFs regi, gis det melding til politiet om at vedkommende ikke lenger er medlem. Medlemmer som ikke betaler kontingent Medlemmer skal betale kontingent innen forfall. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent for inneværende år, har vedkommende ikke anledning til å delta i Forbundets aktiviteter, inkludert skytestevner og trening. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent for angjeldende år, mottar vedkommende Pro Patria nr. 1, men ikke nr. 2. Vedkommende vil bli purret på kontingent. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år, strykes som medlem. Dersom vedkommende er registrert som skytter i NROFs regi, gis det melding til politiet om at vedkommende ikke lenger er medlem. I praksis innebærer dette at hjemmelen for å inneha våpen ikke lenger er til stede dersom vedkommende ikke er medlem i en annen skytterorganisasjon med tilsvarende rettigheter. Andre forhold Medlemskap i NROF forutsetter at medlemmene oppfyller kriteriene for medlemskap. Dersom kriteriene av ulike grunner ikke oppfylles, kan Forbundet treffe tiltak. Følgende kan være eksempel på handlinger som kan føre til tiltak: Brudd på sikkerhetsbestemmelser Økonomiske misligheter Feilaktig informasjon om militær bakgrunn Rettstridig vold Brudd på andre bestemmelser og vedtak som er lovlig truffet Annen opptreden som er egnet til å skade Forbundets anseelse Avklaring Dersom det oppstår en situasjon hvor en avdeling i NROF eller Forbundet sentralt er usikre på om et medlem kan være involvert i forhold som nevnt over, bør en søke å få disse avklart så raskt som mulig, på «lavest mulig nivå». Veiledning Et medlem kan veiledes for å øke forståelse for hva som forventes av medlemmer i Norske Reserveoffiserers Forbund. Veiledning kan gis fra lokalt eller sentralt hold. Irettesettelse Irettesettelse kan skje ved at et medlem får en formell (muntlig eller skriftlig) henvendelse om at hans/hennes aktivitet oppfattes å være i strid med Forbundets spilleregler og at det forventes at dette endres. Irettesettelse er det første skrittet i en disiplinærprosess. Dersom vedkommende ikke endrer adferd etter å ha blitt irettesatt, kan prosessen fortsette med tanke på suspendering eller eksklusjon. Irettesettelse kan gis fra lokalt eller sentralt hold. Når en irettesettelse gis fra lokalt nivå skal sekretariatet underrettes. Suspendering Suspendering innebærer midlertidig tap av rettigheter. Suspendering kan vare til mer avklarende informasjon er forelagt FS, men ikke lenger enn ett år. Et suspendert medlem har ikke stemmerett og har ikke rett til å inneha tillitsverv. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 13

14 Et suspendert medlem kan ikke delta i aktiviteter som har med årsakene til suspendering å gjøre, men opprettholder øvrige rettigheter. Suspenderte medlemmer mottar Pro Patria og skal betale kontingent. Eksklusjon Eksklusjon innebærer tap av alle rettigheter i Forbundet og er NROFs alvorligste reaksjon. Forbundsstyret kan iverksette en ekskluderingsprosess etter anmodning fra en avdeling eller på bakgrunn av egne vurderinger. FS kan ekskludere medlem på grunn av uverdige forhold eller virksomhet som er i strid med 4 punkt 1. Dersom FS vurderer å ekskludere et medlem, skal vedkommende innkalles til drøftingsmøte. På dette møtet kan medlemmet ha med en rådgiver. Fra forbundsledelsen deltar en representant for Forbundsstyret og en representant fra sekretariatet. Det settes opp en protokoll etter møtet. Dersom FS opprettholder sin vurdering av vedkommendes medlemskap, gis skriftlig melding om eksklusjonsvedtak og vedkommende plasseres i kategori avvist i medlemsregisteret. Ekskluderte medlemmer mister alle rettigheter og kan ikke gjeninntre som medlem. Avgjørelsen kan ankes inn for Protokollkomitéen innen 3 måneder. Protokollkomiteens avgjørelse er endelig. Støttemedlemmer Støttemedlemmene i NROF har ikke stemmerett, men har ellers ingen vedtektsfestede restriksjoner. Selv om støttemedlemmer ikke har stemmerett, har noen lokalavdelinger støttemedlemmer i styret. Derimot kan støttemedlemmer ikke være leder, nestleder eller representant ved for eksempel NROFs Landsmøte. Tilgang til aktiviteter i NROF Norske Reserveoffiserers Forbund har et stort spenn i aktiviteter, fra krigshistorisk virksomhet, foredragsvirksomhet, kultur- og tradisjonsaktiviteter og idrett, til «skarpe» skyteaktiviteter. Det er aktivitetens «natur» som legges til grunn for hvilke krav som stilles til deltakelse. Eksempler på dette er skytereglementet som stiller krav til kunnskaper, ferdigheter, holdninger og noen ganger, militær bakgrunn, for å delta på ulike nivåer. Deltakelse i andre aktiviteter, for eksempel kultur- og tradisjonsaktivitet hvor det skal bæres militær uniform, fordrer at medlemmet har rett til å bære uniform. For å bidra til bedre oversikt for avdelingene og en forventningsavklaring for medlemssøkere, er det utarbeidet en oversikt. Oversikten er veiledende. Sekretariatet bistår med avklaring i tvilstilfelle. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 14

15 Aktivitet Vanlige medlemmer Støtte-medlemmer Inneha sentrale tillitsverv Ja Nei Inneha lokale tillitsverv Ja Ja Være lokal leder/nestleder Ja Nei Stemmerett Ja Nei Bruke militær uniform I henhold til grad 3 Nei 4 Delta i Nivå 1 skyting Ja, egne krav 5 Ja, egne krav Delta i Nivå 2 skyting Ja, egne krav Ja, egne krav Delta i Nivå 3 skyting Ja, egne krav Nei 6 (FS) Erverve korte våpen/boltrifle Ja, egne krav Ja, egne krav Erverve halvautomatisk rifle Ja, egne krav Nei 7 (FS) Bruke Forsvarets våpen og ammunisjon Ja, egne krav 8 Nei Delta på kurs Ja Ja Delta i utredningsarbeid Ja Ja Delta i kultur- og tradisjonsaktiviteter Ja Ja Militær grad NROF får fra tid til annen spørsmål om medlemmenes militære grader og ønsker derfor å presisere noen forhold knyttet til dette. Militære grader kan ha blitt tildelt på ulikt grunnlag. De høyeste gradene blir tildelt av HM Kongen i Statsråd, utnevnelse til grader foregår ellers i forsvarsgrenene eller i Heimevernet. Ofte brukes også midlertidige grader, som er gitt for et spesielt engasjement eller virke. Den korrekte graden til befal skal i prinsippet fremgå av vedkommendes militære rulleblad. Det er imidlertid en rekke forhold som gjør en kontroll krevende. For det første er det en rekke rulleblad som ikke er tilgjengelig i henhold til dagens prosedyrer. Dette gjelder i stor grad for eldre befal. Det er også registret en del feilføringer i overgangen til elektroniske rulleblad. Forbundsstyret i NROF har som utgangspunkt at medlemmene selv kjenner sin korrekte grad og opptrer i henhold til dette. Det er kun i de få tilfeller der en konkret situasjon krever det, at Forbundet vil kontrollere medlemmers militære grad. Dette vil i så fall gjøres i samsvar med NROFs avtale med Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter. Forbundet er kjent med at det er egne regler for HV-befal og at noen av disse endrer status når de ikke lenger er i tjeneste i Heimevernet. Dette har imidlertid ingen betydning for med- 3 I henhold til uniformsreglement for Forsvaret 4 HV-ungdommer kan bære uniform i henhold til Forsvarets regler. 5 I henhold til skytereglement. 6 Støttemedlemmer kan unntaksvis, etter søknad til FS, gis tillatelse. Det vises til skytereglement. 7 Gis kun unntaksvis. Krever at avdelingens anbefaling sendes NROF sentralt for påtegning. 8 Reguleres av NROFs avtale med Forsvaret. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 15

16 lemmets status i NROF. NROFs vedtekter presiserer at kriteriene for regulært medlemskap er oppfylt dersom vedkommende «har tjenestegjort i stilling som befal eller vervet». Slike medlemmer opprettholder dermed alle de rettigheter de har i Norske Reserveoffiserers Forbund. I dette inngår stemmerett og deltakelse i alle Forbundets aktiviteter, inkludert skyteaktiviteter. Utlån av materiell Utlån av Forsvarets våpen er styrt av Forbundets avtale med Forsvaret. Hvem som kan låne våpen reguleres blant annet av medlemmenes alder i forhold til vernepliktsloven, at de er villige til å stille seg til rådighet for Forsvaret, samt status som befal eller kontraktsforhold til Forsvaret. Selve skytingen gjennomføres i henhold til NROFs skytereglement og i tråd med avtalens intensjon. I dette inngår behovet for instruktører og tilretteleggere for virksomheten. Det er Forbundsstyrets oppfatning at dette er den mest hensiktsmessige måten å drive virksomheten på og at dette også best bidrar til å fremme forsvarsviljen og NROFs medlemmer som «ambassadører» for det Forsvaret vi har. Dersom det er behov for ytterligere avklaring, kan avdelingene ta kontakt med NROFs sekretariat. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 16

17 3. Lokal organisasjon Innledning NROF er organisert i lokale avdelinger som selv planlegger og gjennomfører aktiviteter. Det er avdelingene som er grunnstammen og «verdiskaper» i Forbundet. På besøk hos Kanonmuseet på Møvig Avdelingene er geografisk basert. Medlemmene velger selv hvilken NROF-avdeling de vil være tilsluttet. Det normale er å være tilsluttet den geografisk nærmeste. Aktivitetene i den enkelte NROF-avdeling er normalt åpne for alle medlemmer, uansett hvilken avdeling de tilhører. NROF-avdelingene har egne vedtekter basert på en norm som er fastsatt av Landsmøtet. Avdelingene ledes av et eget styre med en formann eller leder. Avdelingene fører regnskap over økonomi og materiell, og påser at dette er forsvarlig lagret. Når avdelingens årsberetning og regnskap er godkjent av avdelingens årsmøte, tildeles styret ansvarsfrihet for det aktuelle året. Aktiviteter og forsikring Avdelingene har ansvaret for å arrangere aktiviteter av ulik art. NROF har ikke noe form for ansvar overfor deltager i aktiviteter, dersom denne skulle forulykke, skade seg eller andre. NROF forventer at deltagerne selv tegner/har de nødvendige forsikringer. Sekretariatet kan være behjelpelig med informasjon. Fordeling av arbeidet Formann / leder Formannen / lederen er ansvarlig for den daglige driften og sørger for at virksomheten er i samsvar med vedtekter og retningslinjer. Han eller hun: Påser at tidsfrister overholdes (Se: Tidsfrister for avdelinger). Sørger for at aktiviteter planlegges og gjennomføres. Setter opp møteplaner. Fordeler informasjon og gir arbeidsoppgaver til styret. Innhenter og forbereder saker til styremøter. Innkaller til styremøter i samråd med sekretær. Forbereder og innkaller i samarbeid med sekretær til lokalt årsmøte i henhold til egne vedtekter. Informerer medlemmer om forsikring ved deltakelse i NROFs aktiviteter. Påser at spesielt verdifullt materiell er forsikret. Godkjenner utlån etter avtalen med Forsvaret. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 17

18 Nestformann / nestleder Nestformann / Nestleder er formannens / lederens stedfortreder og viderefører dennes arbeid ved fravær. Sekretær og arkivtjeneste Sekretæren har ansvar for å holde avdelingens arkiv oppdatert. Det anbefales at arkivene etableres på en minnepinne eller skyløsning som kan overleveres til ny sekretær når vervet overdras. Elektronisk arkiv gjør det lettere å dele data og ivareta historisk sammenheng. I tillegg til elektronisk arkiv, anbefales det at det føres et papirarkiv i en ringperm. Sekretæren har ansvar for å føre referater og protokoll fra møter. Det er viktig at det skrives en kortfattet protokoll etter styremøter og årsmøter. Protokollen skal inneholde: Kort beskrivelse av saken Vedtak / Beslutning Ansvar for oppfølging Tidsfrister Protokollen underskrives på det påfølgende styremøtet. Protokollen distribueres til styrets medlemmer og varamedlemmer, og til andre etter behov. Kasserer Kassereren fører avdelingens regnskap. Regnskapet føres elektronisk og lagres på minnepenn, skyløsning eller liknende som overleveres etterfølgeren ved skifte av kasserer. Kassereren må påse at NROF sentralt til en hver tid har riktige opplysninger om avdelingens bankkonto. Styre- og varamedlemmer Det er viktig å fordele ansvar for gjennomføring av årets aktivitetsplan, slik at ingen programmert aktivitet blir stående uten en ansvarlig for gjennomføringen. Styremedlemmer gis derfor oppgaver etter kompetanse og interesse. De områdene som normalt dekkes, er: Skyte- og våpenansvarlig. Denne funksjonen skal alltid være dekket, og dekkes av et av styremedlemmene Ajourhold av avdelingens hjemmesider Oppfølging av e-postkasse Spesiell oppfølging og pleie av kontakten med Heimevernet Oppfølging av spesielle aktivitetsgrupper Revisor Revisoren velges av årsmøtet og skal normalt være medlem avdelingen, men ikke inngå styret. Revisorens oppgave er å kontrollere om avdelingens aktiva, dvs. økonomi og materiell, forvaltes i henhold til god regnskapsskikk og Forbundets retningslinjer. Revisoren har ikke ansvar for revisjon av avdelingens virksomhet. Revisoren har heller ikke ansvar for å revidere medlemmenes utlån av materiell eller uniform fra Forsvaret. Ut over avdelingens ansvar for å påtegne en søknad og medansvar for registrering, er dette et forhold mellom Forsvaret og det aktuelle medlem. Komitéer og utvalg i avdelingene Våpenutvalg Alle avdelinger med skyteaktivitet skal etablere et skyte-/våpenutvalg, som ledes av skyteleder. Skyteutvalgets arbeid reguleres i Direktiv for erverv av våpen gjennom NROF: Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 18

19 «I hver NROF-avdeling skal styret nedsette et skyte-/våpenutvalg, som ledes av skyteleder. Utvalget skal behandle alle spørsmål vedrørende aktivitet med våpen og erverv av våpen i avdelingen. Utvalget fører ammunisjonsregnskap og oversikt over avdelingens egne våpen/våpendeler og våpen/våpendeler som er utlånt fra Forsvaret. Styret kan gi nærmere retningslinjer for utvalgets oppgaver. Vanlige habilitetsregler gjelder. Ved våpenerverv skal utvalget vurdere alle forhold som går ut over de rent objektive kriteriene. Her skal spesielt forholdet skikkethet behandles. Utvalget skal deretter innstille til et endelig svar på henvendelsen om våpenerverv. Innstillingen oversendes leder/formann i avdelingen, som undertegner svaret fra utvalget til søker.» Styret kan i tillegg oppnevne andre utvalg, grupper eller personer til å ivareta oppgaver som for eksempel feltidrett, verving osv., foruten ad hoc grupper til spesielle oppgaver. Avdelingenes økonomi Virksomheten i avdelingene finansieres ved at en viss del av medlemmenes kontingent tilbakebetales til avdelingene. Dette kalles kontingentrefusjon. LM 2010 fastsatte kontingentrefusjonen til 36 %, men dette er opp til hvert enkelt landsmøte. LM har gjennom Forbundets overordnede vedtekter besluttet at kontingentrefusjonen forutsetter at avdelingen er aktiv, med innlevert aktivitetsplan, innkalling til årsmøte, ammunisjonsregnskap, årsberetning med regnskap for foregående år, budsjett for kommende år og årsmøteprotokoll. Dette skal være sekretariatet i hende innen 1. april i virksomhetsåret. Dersom dette ikke er mottatt, skal sekretariatet ikke utbetale refusjonen. Forbundsstyret kan imidlertid, i helt spesielle tilfeller og etter godt begrunnet søknad, beslutte å utbetale en andel av kontingentrefusjonen. Kontingentrefusjonen beregnes på bakgrunn av den samlede kontingenten fra medlemmene i den enkelte avdeling ved inngangen til virksomhetsåret. Kontingentrefusjonen deles normalt opp i to utbetalinger, med 5/8 i august og 3/8 i desember. Økonomi ved større arrangementer NROFs avdelinger tildeles ofte arrangøransvar for konkurranser osv. Normalt gjennomføres slike arrangementer innenfor egne midler, som i hovedsak er tildelt via kontingentrefusjon. Eventuell annen støtte fra Forbundet overføres når arrangementet er gjennomført. I forbindelse med større arrangementer kan likviditetsbehovet være så stort at dette ikke er praktisk gjennomførbart. I slike tilfelle kan avdelingen søke om å få overført et forskudd i forkant av gjennomføringen. Forskuddet skal i utgangspunktet dekke løpende utgifter til arrangementet, men normalt ikke tjenester som faktureres i ettertid, som for eksempel forlegning og leie av materiell, og heller ikke reiser for enkeltpersonell. Utgifter til reiser forskuddsbetales av den reisende, og gjøres opp som reiseregning sentralt. Forskuddet overføres til avdelingens konto i en eller flere omganger. Det er avdelingen som skal stå ansvarlig for midlene og at de brukes i henhold til Forbundets regler. Det føres et eget underregnskap for bruken av midlene. Regnskapet skal inneholde både intekter som for eksempel startkontingent dersom dette er inndrevet via avdelingen, og utgifter. I tillegg til relle utgifter, vil avdelingen kunne føre opp et ulegitimert beløp av en størrelse som fastsettes av Forbundsstyret ved begynnelen av året. Dette beløpet er ment å motivere til gjenomføringsansvar. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 19

20 Regnskapet skal føres slik at det enkelt kan revideres av utenforstående. Når arrangementet er gjennomført, oversendes underregnskapet med underlag og eventuelle ubrukte midler til Forbundet sentralt. Dersom det er avtalt med sekretariatet i forkant, kan underbilag arkiveres lokalt. Tilleggskontingent I tillegg til kontingentrefusjonen, kan avdelingene fastsette tilleggskontingent. NROF sentralt kan ikke gjøre krav på andel av slik tilleggskontingent. Momskompensasjon NROFs avdelinger har muligheten til å søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om refusjon av moms på betalte varer og tjenester for frivillige organisasjoner. Forutsetningene for å kunne søke om denne kompensasjonen er at NROF avdelingen, slik som NROF sentralt, er registrert i frivillighetsregisteret i god tid før søknadsfristen. Ved registrering i frivillighetsregisteret får avdelingen tildelt et eget organisasjonsnummer. Følgende dokumenter og informasjon trengs ved innmeldingen til frivillighetsregisteret: stiftelsesdokument og vedtekter daterte vedtekter og siste årsmøteprotokoll navn og fødselsnummer på kontaktperson navn og fødselsnummer på alle som sitter i styret FS oppfordrer alle avdelinger, som ikke allerede er registrert, om å registrere seg. NROF sentralt vil årlig, innen fristen 1.september, samle inn nødvendig informasjon fra avdelingene og fremsende en samlet søknad for forbundet. Det er krav til at sentralleddet fyller ut og sender inn et felles søknadsskjema for momskompensasjon på vegne av alle avdelinger som ønsker å være med på ordningen. Sammen med søkaden fremsendes avdelingenes godkjente og underskrevne årsmeldinger, samt godkjente og reviderte årsregnskap. Andre inntekter I tillegg kan avdelingene skaffe seg andre inntekter som for eksempel: Dugnadsarbeid som ulik bistand ved arrangementer Annet betalt arbeid Grasrotandelen Instruktørvirksomhet Slik virksomhet må ikke være i strid med NROFs interesser og regler. Vedtekter for avdelinger Det skal alltid eksistere ajourførte vedtekter ved avdelingene. Vedtektene skal utformes i henhold til Norm for vedtekter for avdeling av NROF. Vedtektene skal være godkjent av Forbundsstyret. Godkjente vedtekter skal alltid være tilgjengelig ved styremøter og medlemsmøter i avdelingene. Dersom det skulle oppstå tilfelle der det er en «konflikt» mellom normen som LM har vedtatt, og de lokale («gamle») vedtektene, skal de landsmøtevedtatte vedtektene gjelde (lex superior). Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 20

21 Aktiv Reserve Både i Forbundets vedtekter og i Forsvaret legges det vekt på at kompetansevedlikehold skal kunne brukes ved reservisttjeneste i Forsvaret. NROFs medlemsdatabase har derfor mulighet for å registrere medlemmer som kan tenke seg tjeneste i Forsvaret når forholdene ligger til rette for det. Minimumskravet for å registrere seg som «Aktiv Reserve» er at man har militær bakgrunn. Databasen er en søkbar og integrert del av Forbundets medlemsregister. Registrering i kompetansedatabasen gjøres av hvert enkelt medlem ved å huke av for «Aktiv Reserve» på «Min side», deretter legger man inn sivil og militær kompetanse man selv mener er relevant. Dette gjør det mulig å søke målrettet etter medlemmer med spesielle kvalifikasjoner. I tillegg kan den enkelte registrere sin tilgjengelighet. Registrering som Aktiv Reserve i databasen innebærer ikke på noen måte plikt til tjeneste, kun at den enkelte samtykker i at NROF sentralt kan søke i databasen, og etter dialog med aktuelle medlemmer kan overlate kontaktinformasjon til Forsvaret. Forsvaret vil selv deretter vurdere kandidatene opp mot militære rulleblad og selv velge ut hvilket personell de ønsker å forespørre. I noen tilfeller vil saksbehandler i Forsvaret kontakte den enkelte for å få ytterligere dokumentasjon. NROF er ute av saksbehandlingen etter at de kandidatene som har vært positive er fremsendt til Forsvaret. Aktiv Reserve er svært viktig for NROFs troverdighet, og det er ønskelig at avdelingene oppfordrer flest mulig til å registrere seg som aktiv reserve, og legge inn sin kompetanse. Ettersom avtalen mellom Forsvaret og NROF understreker at støtte til våpen og ammunisjon er ment til de som ønsker å støtte Forsvaret når det er behov for det, må skyttere være registrert som Aktiv Reserve for å gi uttelling i forbindelse med ammunisjonstildeling til avdelingen. Rapportering fra avdelingene NROF får tildelt midler over statsbudsjettet til sine aktiviteter. Det er avgjørende at Forbundet kan dokumentere hvordan midlene er brukt og hvilke resultater som er oppnådd. Tilsvarende er det svært viktig at Forbundet kan vise til det arbeidet som utføres lokalt for å nå målsetningene. Dette gir Forbundet større troverdighet og dermed også større gjennomslag for sine syn. Eksempler og maler for dokumenter finnes bak i boken. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 21

22 Følgende dokumenter er sentrale: Disse skal sendes til sekretariatet innen 1. april hvert år. Dokument Aktivitetsplan Ammunisjonsregnskap Budsjett Regnskap Aktivitetsplan for kommende år Årsmøteprotokoll Årsberetning Oversikt ledertilgang Ønsket resultat / hva skal oppnås? Avdelingenes plan for å bidra til implementering av NROFs strategi. Innspill til NROFs felles aktivitetsoversikt. Innspill til ammunisjonsfordeling Vise samsvar med aktivitet, som igjen gir grunnlag for ammunisjonstildeling. Vise hvorledes midler er tenkt brukt Dokumentere forsvarlig bruk av ressurser. Grunnlag for å vurdere søknader Innspill til fordeling av ammunisjon og annen støtte fra Forsvaret Dokumentere at virksomheten er i samsvar med vedtektene. Klarlegge ansvar. Verktøy for å evaluere egen virksomhet Dokumentere virksomheten, være et verktøy for korrigering av i henhold til strategi Liste over tillitsvalgte som skal ha endringstilgang i medlemsdatabasen for egen avdeling i kommende periode. (Normalt inntil 3 personer.) Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 22

23 Tidsfrister for avdelinger Tidsfrist Hva 15. januar FLO skal ha sendt ut rekvittering og krav om kontroll av våpen og materiell. 31. januar Styrebehandle tentativ aktivitetsplan for påfølgende år. 31. januar Sende inn registreringsskjema for NROF-kruset til sekretariatet. 1. februar Tentativ aktivitetsplan med behov for støtte skal være sekretariatet i hende. 1. februar Informasjon om behov for støtte (ammunisjon og andre ressurser) fra HV for det påfølgende år skal være sekretariatet i hende. 1. mars Sakslisten for årsmøtet skal være kunngjort for medlemmene. 15. mars Avdelingens årsmøte skal være avholdt. 20. mars Fremme eventuelle forslag til Hedersnemden. 1. april Avdelingens dokumentasjon (se vedtekter) skal være sekretariatet i hende. 15. april Saksliste for Landsmøte skal være mottatt minst 3 mnd. før LM. 15. april Alle medlemmer med utlånt våpen skal ha rekvittert. 15. april Eventuelle forslag til Landsmøtebehandling skal være sekretariatet i hende 8 uker før LM 30. april Fremme eventuelle forslag til Aktiviseringsfondet 1. juni Klargjøre våpenoversikt og rapportere til sekretariatet 1. juni Rapportere navn på tillitsvalgte som skal ha tilgang til avdelingens medlemsregister 6. juni Eventuelle endringsforslag til Landsmøtet skal være innlevert en uke før LM 15. juni Landsmøtet skal være avholdt 30. august Fremme eventuelle forslag til Aktiviseringsfondet 30. august Informasjon for merverdiavgiftskompensasjon skal være sekretariatet i hende 20. september Fremme eventuelle forslag til Hedersnemden 1. desember Klargjøre våpenoversikt, rapportere til sekretariatet 31. desember Fremme eventuelle forslag til Aktiviseringsfondet Våpenrapportering av våpen utlånt fra Forsvaret Det er svært viktig at NROF har full kontroll over de våpen som er utlånt fra Forsvaret. Det foretas derfor fortløpende kontroll med disse våpnene gjennom NROFs elektroniske våpenregister. Det vises for øvrig til utfyllende direktiv for utlån av våpen. Ammunisjon Fordeling Forsvaret tildeler Norske Reserveoffiserers Forbund en viss mengde ammunisjon årlig. Ammunisjonen er ment til skytetrening med militære våpen for medlemmer som ønsker å stille sin tid til rådighet for Forsvaret. Dette innebærerer at skytterne må være registrert som Aktiv Reserve, for å gi uttelling i forbindelse med ammunisjonstildeling. Spesielle arrangementer Forbundet setter av en viss mengde av denne ammunisjonen til utvalgte arrangementer i Forbundets regi etter anbefaling fra IU eller sekretariatet. Informasjon om hvilke arrangementer dette angår, meddeles idrettens råd og utvalg og avdelingene som har ansvaret for gjennomføringen. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 23

24 Forbundsstyret kan også bestemme, etter anbefaling fra IU eller sekretariatet, at en viss mengde ammunisjon skal settes av til trening til arrangementer utenfor Forbundet hvor det er ønskelig å profilere seg som skytterorganisasjon. Hvor mye ammunisjon som skal fordeles, besluttes av FS når tildelingen fra Forsvaret i henhold til den til enhver tid gjeldende avtale er kjent. Ammunisjonen fordeles til skyttere som har oppnådd gode resultater i NROFs vårkonkurranse og/eller NROF-mesterskap, og som starter for NROF og aktivt promoterer NROF på stevner utenfor Forbundet. Normalt gjøres dette slik: Avdelingen fremmer en søknad og oppgir arrangementer som det planlegges å stille skyttere i og antall skyttere pr arrangement. Dette gir antall starter fra avdelingen. Terminlister hvor stevnene fremgår skal vedlegges. Fordelingen kan også deles i to, hvor en del fordeles med en gang, det følges med på utviklingen i forhold til innsendte behov, og deretter fordele resten senere på året jfr. Kontingentrefusjon. Avdelingen dokumenterer behovet ved å sende inn resultatlister etter stevner, hvor det fremgår at deltagerne har deltatt for NROF. Resultat fra forgående år medtas i vurderingen for neste. Ammunisjon til avdelingene Den øvrige ammunisjonen fordeles til avdelingene. Fordeling av ammunisjon beregnes ut fra siste års aktive og registrerte skyttere, med dobbelt så mye ammunisjon til aktive skyttere som til registrerte skyttere. Ettersom det er en forutsetning fra Forsvaret at ressursene skal brukes på personell som ønsker å stille sin tid og kompetanse til rådighet for Forsvaret, er det et krav om at registrerte og aktive skyttere må være registrert som Aktiv Reserve i NROFs database, for at de skal gi uttelling for tildeling av ammunisjon. Skytternes reelle muligheter til trening og vedlikehold av kompetanse skal vurderes ved fordelingen til avdelingene. Dette vil vurderes skjønnsmessig ut fra avdelingens antall skyteaktiviteter i den fremsendte aktivitetsplan for siste og kommende år. Avdelingens ammunisjonsbeholdning vil også bli vurdert. Deltakere i NROF-konkurranser hvor det ikke er avsatt øremerket ammunisjon må selv medbringe ammunisjon, tatt ut fra egen avdelings normale kvote. Avdelingen må i samråd med aktuelle skyttere sette av ammunisjon til dette. NROFs ammunisjonsplan NROF fremsender 15. februar hvert år det totale behov for støtte fra HV-staben for det påfølgende år. Avdelingene må derfor sende inn sine behov i henhold til tidsfrist som nevnt tidligere. NROFs behov er bygget opp av de behovene som avdelingene melder inn. På bakgrunn av antall registrerte skyttere og aktive skyttere, som er registrert som Aktiv Reserve og som har betalt kontingent, definerte priser på de kaliber som er tilgjengelig og verdien av tildelingen fra Forsvaret, lager sekretariatet en fordelingsnøkkel med «kjøpekraft» for hver avdeling. På bakgrunn av dette, lages NROFs Amplan som sendes til avdelingene og HV-staben. I denne blir avdelingene tildelt ammunisjon utfra kjøpekraft og forholdstall på det behovet avdelingen har meldt inn. Kjøpekraften er kun et hjelpemiddel for fordelingen, og ikke et utgangspunkt for utlevering av annen ammunisjon enn det som er tildelt. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 24

25 Konvertering av ammunisjon Kaliber Heimevernet gjør avtaler om anskaffelse av ammunisjon på bakgrunn av den utarbeidede Amplanen. Endring av kaliber medfører merarbeid for det aktuelle HV-distriktet som forvalter ammunisjonen og skal derfor i prinsippet ikke forekomme. AMPLANen er FLOs grunnlag for å kjøpe inn ammunisjon til Forsvaret. Dersom Forsvarets avdelinger (og NROF) likevel ikke vil bruke den ammunisjonen FLO har anskaffet blir det å kaste bort penger. Ettersom tildelingsprosessen ligger ett år foran selve aktiviteten, kan det likevel hende at avdelingene har behov for å tilpasse fordelingen på ulike kaliber. Dette er ikke noe NROFs avdelinger har krav på, men som skjer etter avtale og gjensidig forståelse mellom HV-distrikt og NROF-avdeling. Når ammunisjonen konverteres mellom ulike kaliber, skal det brukes samme kostnad pr. skudd som den prisen NROFs Amplan baserer seg på. Dersom en ammunisjonstype er blitt billigere på grunn av svingninger i markedet, kan en altså ikke kreve å få flere skudd. Miljøammunisjon vs. blyammunisjon Blyammunisjon skal i utgangspunktet ikke brukes i Forsvaret med unntak av helt spesielle avdelinger og våpen. NROF er ikke et slik unntak. Postgang NROF bruker elektronisk post. Alle avdelinger er tildelt e-postadresse på NROFs domene. Adressen er avdelingens for eksempel Passord tildeles fra sekretariatet og skal overleveres ved skifte av tillitsvalgt. Henvendelser fra sekretariatet til avdelingene vil ikke bli sendt som papirpost annet enn i helt spesielle tilfeller. «Private» e-postadresser vil normalt ikke bli benyttet i korrespondanse med avdelingene. Også avdelingene skal benytte elektronisk post der dette er mulig. Det er avgjørende at avdelingen har gode rutiner for å lese innkommet e-post. Det skal være minst to styremedlemmer som har tilgang til og regelmessig leser avdelingens e-post. E-postkassen skal ikke brukes som arkiv fordi den har kapasitetsbegrensning og er vanskelig å finne frem i. Den som går gjennom posten må sørge for å fordele posten til rette vedkommende og lagre den på rett sted i elektroniske arkiv eller avdelingens mapper. I tillegg til e-post, kan medlemmene gis kortfattet informasjon via SMS sendt til gruppe. Aktivitetsplaner Forbundets Landsmøte vedtar en strategi for Forbundet. På bakgrunn av denne vedtar Forbundsstyret på Landsmøtets vegne et arbeidsprogram. Avdelingene har ansvar for å gjennomføre lokal aktivitet for å bidra til at strategien blir implementert. Avdelingene skal derfor utarbeide planer for sin virksomhet. Planen danner grunnlaget for å gjennomføre virksomhetene, og å informere medlemmene om tilbudene. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 25

26 Kontaktutvalgsmøter med Heimevernet Bakgrunn God kontakt med Forsvaret er avgjørende for at NROF skal nå sine målsetninger. Forsvarssjefen har derfor gitt retningslinjer 9 for lokale kontaktutvalg mellom Forsvaret og reservebefalet. Hensikten er å sikre en solid reserve som er interessert, positiv og forberedt til bistand ved behov. Hensikt Samarbeidet i lokale kontaktutvalg skal være gjensidig forpliktende gjennom ytelser og gjenytelser. Forsvarets avdelinger lokalt skal kunne dra nytte av reservebefalets kompetanse i saker som angår bla beredskap og sikkerhet. Behovet for motivert reservebefal betinger at forholdene tilrettelegges for trening, informasjon og tette sosiale relasjoner mellom Forsvaret og reservebefalet. Lokalt kontaktutvalg skal etableres i hvert HV-distriktet, fortrinnsvis to ganger pr. år. Sjef HVdistrikt har ansvar for etablering og tilrettelegging av rutinemessige møter i lokalt kontaktutvalg. Sjef HV-distrikt har dessuten det koordinerende ansvar der HV-distriktet omfatter tilstedeværelse av militære avdelinger og kompetansesentre fra forsvarsgrenene. Militære avdelinger fra andre forsvarsgrener innen HV-distriktets grenser, skal møte i utvalget. Deltakere Lokalt kontaktutvalg innkalles til møte av Sjef HV-distrikt. De som møter fra bør være: Sjef HV-distrikt være: Kontaktpersoner og/eller nødvendige saksbehandlere fra Stab HV-distrikt Eventuelle sjefer, eller deres utpekte representanter, fra militære avdelinger fra andre forsvarsgrener. Representanter fra lokale NROF- avdelinger innen HV distriktets grenser. Alle lokalavdelinger bør være representert. Representant for NROFs forbundsstyre eller sekretariat. Gjennomføring På møtet gir HV-distriktet en oppdatering om utviklingen i Forsvaret siden forrige kontaktutvalg-møte. NROF, ved utpekt avdeling eller representant fra NROF sentralt, gir en oppdatering om utviklingen i Forbundet. Arbeidsområder/Oppdragsdialog Lokale kontaktutvalg kan ta opp spørsmål som angår reservebefalets tjenesteforhold, utdanning, trening og forskjellige former for tjenestetilbud som måtte være aktuelt for dette personellet. Eventuelle årsprogram og annen utveksling av informasjon om pågående eller planlagte aktiviteter vil være nyttig for lokalt kontaktutvalg. På møtet gjennomgår HV-distriktet den planlagte støtten til NROF-avdelingene i tiden fremover, og eventuelle saker avklares. Virksomhet der NROF-avdelingene kan støtte Forsvaret skal også diskuteres. Både HV-distriktet og NROFs avdelinger bør aktivt komme med forslag til slik støttevirksomhet. Utvalget arbeider etter drøftingsmodellen; dvs. tilrår tiltak ovenfor Sjef HV-distrikt som har styringsrett i slike saker. 9 Det vises til avtale mellom Sjef Forsvarsstab og President i NROF, inngått i Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 26

27 Koordinering mellom NROFs avdelinger i forkant Dersom det er praktisk gjennomført, bør NROF-avdelingene gjennomføre et koordineringsmøte i forkant av kontaktutvalgsmøtet. På dette møtet bør følgende diskuteres: Kort gjensidig informasjon om aktiviteten i avdelingene Kort gjennomgang av den oppdateringen som skal gis på kontaktutvalg-møtet. Sekretariatet vil være behjelpelig med å lage en presentasjon til dette bruk Avdelingenes mulighet for å tilby støtte til Forsvaret Felles utfordringer for arbeidet i avdelingene som bør tas opp med Forbundet En representant for Forbundsstyret eller sekretariatet bør inviteres til møtet, slik at man kan holde seg gjensidig orientert. Avdelingene videresender derfor invitasjonen til kontaktutvalgmøter til NROFs sekretariat. Rutiner for utbetaling av støtte fra Heimevernet Heimevernet disponerer en begrenset sum for støtte til NROF. Disse midlene fordeles i forbindelse med den årlige støtten, slik det er omtalt i «Aktivitetsplan for påfølgende år» senere i boken. HV-distriktene er pålagt stramme føringer fra Forsvaret og kan kun betale ut i henhold til faktura. NROF-avdelingene setter derfor opp en samlefaktura med underbilag mot slutten av det inneværende året. Fakturaen skal ha 30 dagers forfall og være HVdistriktet i hende senest 1. november, slik at Forsvaret kan føre det på riktig regnskapsår. Forsikring Enkeltmedlemmer Forbundet har ikke noe form for ansvar overfor enkeltmedlemmer som deltar i NROFs aktiviteter, dersom denne skulle forulykke, skade seg eller andre. Medlemmene må selv tegne de nødvendige forsikringer som dekker eventuelle ulykker og skade. Forbundets avtale med aktuelt forsikringsselskap i henhold til hjemmesidene kan benyttes. Avdelinger Avdelinger som låner eller leier utstyr, er økonomisk ansvarlig for dette. Avdelingene må derfor sørge for at eget materiell og materiell som lånes eller leies, er tilstrekkelig forsikret. Verving Både Forbundet og Forsvaret er tjent med at flest mulig blir medlem i NROF. Det er aktiviteten i avdelingene som er det viktigste tilbudet til medlemmene, og det er derfor viktig at avdelingene driver lokal verving. Det kan verves ved kontakt med militære avdelinger, befalsskoler og ikke minst gjennom personlig kontakt med mennesker i medlemmenes personlige nettverk. Sekretariatet er behjelpelig med informasjon og materiell til lokal verving. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 27

28 Heder 10 NROF har to forskjellige sentrale hedersbevisninger, nemlig NROFs hedersplakett og NROFs hederstegn. Tildeling av disse skjer i henhold til egne vedtekter. Det er viktig at avdelingene utnytter denne muligheten til å vise anerkjennelse for særlig fortjenestefull innsats. Sekretariatet er behjelpelig med utforming og videre saksbehandling dersom avdelingene ønsker det. Forslag om heder må være sekretariatet i hende innen 20. mars henholdsvis 20. september for å kunne bli behandlet i tide før tildeling på julemøter, Landsmøtet eller Formannskonferanser. Heder kan også tildeles lokalt. På lokalt nivå avgjøres et forslag om heder av avdelingens styre i henhold til vedtektene for lokalt æresmedlemskap. Samarbeid med andre Samarbeid med andre NROF-avdelinger Det er viktig at NROF-avdelingene samarbeider om arrangementer. Dette senker belastningen i den enkelte avdeling, og kan gjøre det enklere å utnytte mulighetene i avtalen med Forsvaret. Det gjør det også enklere å tilby aktiviteter til NROF-medlemmer som oppholder seg i en annen avdelings område. Samarbeid med andre forsvarsrelaterte organisasjoner Forsvarsinteresserte mennesker er ofte medlemmer i flere organisasjoner. Det er viktig at forsvarsrelaterte organisasjoner samarbeider i størst mulig grad. Dette gjør det ofte mulig å lage flere og bedre arrangementer ved at antall interesserte øker og belastningen ved arrangementene reduseres. Eksempler på godt samarbeid kan være når flere ulike lag går sammen om å arrangere minnemarkeringer, ulike idrettsarrangementer, foredrag, omvisninger, reiser osv. Etablering av NROF-avdeling En avdeling i NROF kan etableres for å ivareta Forbundets formål og medlemmenes interesse i et geografisk område. Prosessen skal skje i tett samarbeid med Forbundsstyret og sekretariatet. Sekretariatet vil støtte prosessen med informasjon og praktisk veiledning og kan bidra i forbindelse med opprettelse av hjemmeside, tilgang til medlemslister, bankforbindelser og registrering i Brønnøysundregistrene. Før avdelingen kan opprettes, skal etableringen være godkjent av Forbundsstyret. Følgende kriterier kan legges til grunn når man ønsker å opprette en ny avdeling: At medlemmer / potensielle medlemmer mener det er et grunnlag for en ny avdeling. At initiativet baseres på entusiasme og positivt engasjement, og ikke på et motsetningsforhold med den avdelingen som fra før måtte dekke det aktuelle området At det er forståelse fra og grunnlag for samarbeid med naboavdelinger At det utformes vedtekter i samsvar med normalvedtekter At det avholdes et etableringsmøte og at protokoll og vedtekter sendes NROF sentralt for godkjenning 10 Det vises også til egne vedtekter. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 28

29 Når disse sakene er avklart, utarbeides aktivitetsplan med eventuell søknad om oppstartsmidler. NROF sentralt sørger for at Heimevernet orienteres. Avvikling av avdeling Det er viktig at NROF opprettholdes som et aktivt forbund. Dersom en avdeling er uvirksom over tid, kan det være riktig at den opprinnelige avdelingen avvikles. Initiativet til å avvikle en avdeling kan være lokalt eller komme fra sentralt hold. Den sist valgte formann og kasserer er ansvarlig for avdelingens økonomi og øvrige ressurser. Det må settes opp et regnskap for dette. Gjenstående midler overføres til NROF sentralt for disponering i henhold til NROFs formål i henhold til norm for vedtekter. Dersom det ikke er samsvar mellom regnskap og avdelingens beholdning, vil det bli gjennomført et bokettersyn fra sentralt hold. Det formelle styret vil holdes ansvarlig. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 29

30 4. Sentral organisasjon Landsmøtet (LM) Avstemning under LM 2013 Generelt Landsmøtet er Forbundets høyeste myndighet og gjennomføres normalt hvert annet år med representasjon og prosedyrer i henhold til vedtektene. Tiden fra et Landsmøte til det neste kalles landsmøteperioden. Det er utarbeidet en egen forretningsorden for Landsmøtet. LM beslutter retningen for Forbundets virksomhet og utvikling ved å ta hensyn til: Årsberetning for de siste to driftsår Regnskap for de siste to driftsår Saker som fremlegges av Forbundsstyret eller avdelingene Landsmøtet vedtar Strategi for den kommende 2-årsperiode Medlemskontingent for de påfølgende år Landsmøtet uttaler seg om Regnskapene for Forbundet, og forkaster eller gir sin tilslutning med eventuelle merknader Budsjett for inneværende år og budsjettretning / rammebudsjett for kommende år Arbeidsprogrammet for den kommende Landsmøteperioden og gir føringer for Forbundsstyrets videre arbeid med dette Landsmøtet velger Landsmøtet velger tillitsmenn for kommende landsmøteperiode i henhold til vedtektene Forbundsstyret (FS) Innledning Forbundsstyret forvalter Landsmøtets myndighet mellom Landsmøtene. Forbundsstyret ledes av en president, 2 visepresidenter, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer med fast møterett. Det føres formell protokoll for møtene. FS møtes normalt 6-7 ganger pr. år. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 30

31 Arbeidsområder Forbundsstyret fokuserer sitt arbeid om prinsipielle saker og policyspørsmål og: Behandler og fremmer saker og gir uttalelser i prinsippsaker Oppnevner forhandlere og representanter til støtte for offentlige utvalg og sakkyndige til faste utvalg og komiteer Forvalter Forbundets midler i henhold til vedtatte budsjetter og Landsmøtets intensjoner og vedtak Forbereder og innkaller til sentrale virksomheter, Landsmøter, Formannskonferanser osv. Tildeler Forbundets heder Gir retningslinjer, veilede, støtte og evaluerer Forbundets utøvelse av sentral og lokal virksomhet Oppfølging av avdelinger Hvert av Forbundsstyrets medlemmer får tildelt et antall NROF-avdelinger som de har regelmessig kontakt med og følger opp. Møter Det avholdes normalt møter i FS hver annen måned. Det kan avholdes hyppigere møter når presidenten, Forretningsutvalget eller et flertall av medlemmene krever det. Møtene avholdes normalt i NROFs sekretariat i Oslo lørdager , for at medlemmene ikke skal måtte ta fri fra sitt vanlige arbeid. For å øke effektiviteten og holde kostnader og ressursbruk nede, kan en del av arbeidet i Forbundsstyret også gjøres elektronisk eller ved telefonmøter. Forbundsstyrets medlemmer får ingen godtgjøring eller honorar for sitt arbeid, men får dekket reise, opphold og lignende utgifter i henhold til NROFs satser. Mesterskap i mangekamp 2013 Møter i FS følger en møteplan som normalt settes opp for et halvt år av gangen. Saksliste med saksdokumenter sendes ut 7 10 dager før møtet. Møtene nummereres fortløpende for landsmøteperioden for senere referanse. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 31

32 Innkalling Innkalling til møter i Forbundsstyret sendes til: Styrets medlemmer Varamedlemmer Protokollkomiteens medlemmer Innkallingen kan også sendes til formenn / ledere for relevante komiteer og utvalg med anmodning om å møte i spesielle tilfeller Representanter som ikke kan møte, skal gi tilbakemelding til sekretariatet. Forbundsstyrets medlemmer har tale- og stemmerett i møtene. Varamedlemmene har talerett, men kun stemmerett ved forfall av faste medlemmer. Øvrige innkalte har talerett i de spesielle sakene de er innkalt for. Saksliste og saksbehandling Sakslisten for møter i FS vil normalt omfatte: Konstituering og formalia Protokoll fra forrige møte Økonomisk status Status for viktige saker Evaluering av gjennomførte aktiviteter og status for kommende virksomhet av betydning Sakslisten kan også omfatte: Heder Militær idrett og skyting Kompetanse Informasjonsvirksomhet og Pro Patria Kultur- og tradisjonssaker Veteransaker og Støtt Våre Soldater Samarbeid med andre organisasjoner Protokoll Det føres en formell protokoll fra møtene i Forbundsstyret. 2 styremedlemmer velges til å undertegne protokollen. Normalt sendes underskrevet protokoll til medlemmene i FS og Protokollkomiteen umiddelbart etter møtene for kommentarer. Dersom det ikke er tid til å ferdigstille protokollen samme dag, sendes et utkast til møtedeltakerne. Sekretariatet innarbeider eventuelle kommentarer og sender så ut protokoll. Skanning av dokumentene er foretrukket. Underskrevet protokoll sendes: Medlemmene i FS, inkludert varamedlemmer Protokollkomiteen Protokollen sendes ikke til avdelingene. I stedet utarbeides et nyhetsbrev på bakgrunn av substansen i protokollen. Nyhetsbrevet sendes til avdelingene og legges ut på hjemmesiden. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 32

33 Forretningsutvalget (FU) Innledning Til støtte for arbeidet i Forbundsstyret, kan saker behandles i Forretningsutvalget. Forretningsutvalget består av president, 1. og 2. visepresident samt generalsekretær. FU gjennomgår og treffer avgjørelser i saker der generalsekretæren søker råd og mandat i saker som ikke krever involvering av Forbundsstyret. Ved behov gjennomgår og bearbeider FU utkast til sakslisten for møter i Forbundsstyret og forbereder saker for fremleggelse i FS. Møter Når FU skal behandle saker i forkant av Forbundsstyret, finner møtene normalt sted 10 dager i forkant. Medlemmer med lang reisevei deltar ofte pr. telefon for å spare arbeidstid og utgifter. Møtene kan også arrangeres som en elektronisk konferanse. Andre enn de faste medlemmene kan kalles inn til møter i FU for å redegjøre for spesielle saker. Saksliste Generalsekretæren sender ut innkalling om lag en uke før møter i FU. Referat Dersom FU fatter konkrete vedtak, skal dette fremgå av et formelt referat. Forbundsstyret skal orienteres. Sentrale tillitsvalgte NROFs president Formenn og presidenter Presidenten leder virksomheten i Norske Reserveoffisers Forbund. Presidenten har et særlig ansvar for å ivareta Forbundets forbindelse til: HM Kongen, som er Forbundets høye beskytter Offentlige myndigheter, Forsvarsdepartementet, Forsvarssjefen og Forsvarsstaben Samarbeidende organisasjoner Internasjonale reservistorganisasjoner Media Presidenten kan delegere den daglige utøvelsen av oppgaver til generalsekretæren, der dette er hensiktsmessig. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 33

34 Protokollkomité Protokollkomitéen fører oppsyn med at Forbundsstyret arbeider i henhold til Forbundets vedtekter og de strategier og føringer som er vedtatt av Landsmøtet. Protokollkomiteen utfører sitt arbeid ved å gjennomgå protokoller fra møtene i FS. Protokollkomitéen rapporterer direkte til Landsmøtet. Det er utarbeidet egne vedtekter for Protokollkomitéen. Aktiviseringsfondet Aktiviseringsfondet er et fond som har til hensikt å stimulere til nyskapende virksomhet. Fondet forvaltes av et eget styre i henhold til egne vedtekter. Det er utarbeidet egne vedtekter for Aktiviseringsfondet. Årets avd i 2012 ble avd. Øvre Romerike Hedersnemnden Hedersnemnden har til oppgave å foreta en uhildet vurdering av innkomne forslag til ulike hedersbevisninger. Hedersnemnden arbeider i henhold til egne vedtekter. Hedersnemndens medlemmer skal holdes hemmelig. Hedersnemden kan kontaktes via sekretariatet. Det er utarbeidet egne vedtekter for Hedersnemnden. Sekretariatet Generelt Til støtte for sitt arbeid har generalsekretæren et sekretariat med ansatte (lønnede) medarbeidere. Sekretariatets størrelse fastsettes av Forbundsstyret på bakgrunn av anbefalinger og stillingsbeskrivelser utarbeidet av GS. Sekretariatets medarbeidere ansettes av GS. Generalsekretæren er medarbeidernes nærmeste foresatte og inngår arbeidsavtaler og avvikler arbeidsforhold når det er behov for det. Forbundsstyret er ankeinstans for personellforvaltning i sekretariatet. Ansatte Sekretariatet er normalt oppsatt med følgende stillinger: Generalsekretær Assisterende generalsekretær og idrettsansvarlig Informasjons- og markedsansvarlig Prosjektmedarbeider(e) Sekretær / medarbeider for oppfølging av avdelinger og medlemmer Regnskapsfører I tillegg har sekretariatet knyttet til seg: Redaktør for Pro Patria Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 34

35 Arbeidsområder Sekretariatet støtter generalsekretæren på følgende områder: Kommunikasjon og informasjonsformidling Utdanning, trening og konkurranser Kompetanseforvaltning Skytterorganisasjonen Forvaltning av offentlige midler Internasjonal representasjon Støttevirksomhet for veteraner og Støtt Våre Soldater Rekruttering Høringer og innspill i forsvars- og sikkerhetsspørsmål Arbeidsforhold i sekretariatet NROFs sekretariat har en lav bemanning i forhold til Forbundets høye ambisjon om relevante leveranser til medlemmene og Forsvaret. Dette krever en effektiv og fleksibel organisasjon, der medarbeiderne gjensidig støtter hverandre. NROF er et forbund for personell med forsvarsbakgrunn. Det er derfor viktig å rekruttere mennesker med militær ledelseserfaring til stillinger i sekretariatet. Det er også ønskelig å øke kvinneandelen i sekretariatet. Det søkes å sette sammen sekretariatet på en måte som lager et godt team, der medarbeiderne utfyller hverandre. Det søkes å vedlikeholde og utvikle medarbeidernes kompetanse ved kurs og liknende. Sekretariatet er bemannet i vanlig kontortid. Nøkkelpersonell er tilgjengelig også utenfor kontortiden i viktige saker. Sekretariatet følger normale arbeidstidsbestemmelser. Medarbeiderne registrerer bruk av arbeidstid og hva tiden er brukt til. Merforbruk av arbeidstid som følge av kvelds- og helgearbeid kompenseres med avspasering eller ekstra ferie. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 35

36 Forbundets lønnspolicy er at stillinger avlønnes på et nøkternt nivå. Lønnen følger vanligvis utviklingen i Staten, men kan også være gjenstand for individuell forhandling. Forbundet er forpliktet til at de ansatte har en pensjonsordning. Pensjonsordningen avgjøres innenfor arbeidslivets regelverk av generalsekretær som arbeidsgiver, etter samråd med Forbundsstyret. Sekretariatets medlemmer er forsikret mot skade eller død i arbeidssituasjonen. Arbeidsplassen og inventaret skal i tillegg være forsikret mot skade, tyveri og hærverk. Forbundet dekker også forsikringer på tjenestereiser. Helse, miljø og sikkerhet Det utpekes et verneombud som har ansvar for å påse at tiltak som er fastsatt i lover eller forskrifter blir overholdt. Verneombudet og generalsekretær skal gjennomgå kurs for å kunne ivareta dette ansvaret. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 36 Sekretariatet holder til i Bygning 60, vis a vis Forsvarsmuseet på Akershus Festning i Oslo, telefon

37 Nordkalott-treffet i 2011 Arkiv og postliste Sekretariatet benytter seg av elektronisk arkiv og postliste. Dokumentene skannes og lagres elektronisk. Arkivet er bygget opp på samme måte som arbeidsplan, budsjett og regnskap. Det føres en postliste over all innkommende og utgående korrespondanse. Saksnummer benyttes ikke. I stedet opprettes en hyperkobling i postlisten som fører rett til dokumentet. Fysisk oppbevaring av papirer vil bare forekomme for regnskapsbilag og juridisk forpliktene dokumenter som for eksempel kontrakter og avtaler. Sikkerhetskopiering Det er innarbeidet rutiner for sikkerhetskopiering av elektronisk informasjon. Dette ivaretas av Forbundets server-leverandør. Saksbehandling Innkommende post fordeles direkte til saksbehandler som sørger for arkivering og føring i postlister. Dokumenter som mottas elektronisk fordeles til saksbehandler på e-post. Den enkelte medarbeider redegjør kort for løpende oppgaver på det daglige stabsmøtet, slik at alle i sekretariatet har felles situasjonsforståelse og sakene kan avklares. Henvendelser til sekretariatet For å spare tid og penger, ønsker Forbundet å begrense bruken av ordinær post så mye som mulig. Når medlemmer eller andre henvender seg til sekretariatet, bør dette derfor fortrinnsvis gjøres elektronisk. For vanlige spørsmål gjøres dette lettest med e-post. I mer formelle tilfeller kan et brev vedlegges som PDF. E-posten skal sendes til i tillegg til den aktuelle medarbeideren i sekretariatet. Dette sikrer at post ikke blir liggende når saksbehandleren er fraværende. I utgangspunktet skal henvendelser til sekretariatet besvares i løpet av 5 dager, hvor det bekreftes at saken er mottatt og hva som er videre saksbehandling. Det tilstrebes å kunne gi et endelig svar på en henvendelse i løpet av 1 måned. Medlemsregistrering NROF benytter et eget dataverktøy for registrering og administrasjon av medlemmene. All søknad om medlemskap skjer via elektronsik søknadsskjema på NROFs hjemmeside. For registrering av medlemmer vises det til kapittelet om medlemskap i NROF. Forbundet ønsker å ha oversikt over medlemmer som er veteraner. Det skal derfor krysses av dersom man har deltatt i en militær operasjon for Norge. I tråd med sin formålsparagraf, ønsker NROF at flest mulig medlemmer kan stilles til rådighet for Forsvaret ved behov. Det Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 37

38 nye medlemmet skal derfor krysse av om han eller hun er villige til tjeneste i Forsvaret som aktiv reserve og i så fall angi hva slags oppdrag og varighet. Når et medlem dør eller melder seg ut, blir vedkommende stående i medlemsregisteret, men da plassert i kategorien død eller utmeldt. Alle saker som angår data fra medlemsregisteret og kompetansedatabasen skal behandles i henhold til reglene for FORTROLIG eller PERSONELLSAK. Mestring! Veterandykkerkurs høsten 2012 Innspill i prosesser Norske Reserveoffisers Forbund blir ofte brukt for å gi innspill i saker av ulik karakter. En av Forbundets sterke side er at medlemmene ofte har en tung sivil kompetanse i tillegg til den militære. Det er viktig at dette utnyttes på best mulig måte. Det kan derfor være hensiktsmessig å søke kompetanse og ekspertise blant medlemmene ved å sette ned forskjellige utvalg eller komiteer. Arbeidsplaner Forbundets planer for arbeid og aktivitet må tilpasses dette regimet. Det er viktig å synliggjøre relevante leveranser til Forsvaret. Det er også viktig at verdien av frivillig (ubetalt) innsats fra medlemmene kommer frem. Dette er beskrevet andre steder i boken. Det kan være hensiktsmessig å etablere arbeidsgrupper eller komiteer som kan veilede for å nå målsettingen i prosjekter eller aktiviteter Forbundet har fått støtte til. Disse kan bidra med erfaring som sekretariatet ellers ikke har. Generalsekretæren (GS) Generalsekretæren er Forbundets daglige leder. Hovedfunksjonen er å ivareta Forbundets interesser.det er Forbundsstyret som velger og ansetter GS. Generalsekretæren rapporterer til og står til ansvar for Forbundsstyret ved presidenten. Generalsekretæren forbereder saker og legger dem frem for Forbundsstyret med konsekvenser og sitt faglige råd. GS har et spesielt ansvar for å: Fremme NROFs interesser og behov Utarbeide og gi råd om forslag til strategi, arbeidsprogrammer og budsjetter Utøve personellansvar og arbeidsgiveransvar for Forbundets arbeidstakere Gi råd og anbefalinger om saker som fremlegges for FU og FS Føre og fordele referater og protokoller fra møter i FU og FS Iverksette tiltak og direktiver gitt av FU og FS Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 38

39 Forvalte Forbundets midler (penger / inventar / materiell) Yte støtte og gi veiledning til Forbundets medlemmer, avdelinger og til utvalg og komiteer Veilede i forbindelse med prosjekter der Forbundet har et ansvar Ivareta oppgavene som ansvarlig redaktør for Pro Patria Ekspedere løpende saker, journalføre og arkivere dokumenter og annen informasjonsutveksling Innkreve kontingent og refundere midler til Forbundets avdelinger Påse at Forbundets midler omsettes i henhold til Forbundsstyrets vedtak og budsjetter Anvise utbetalinger Dekke oppgaver i det internasjonale samarbeidet Råd og utvalg Sanitetsutvalget Sanitet er et av de fagområdene i Forsvaret som har størst innslag av reservister. Dette gjør sanitetespersonell til en viktig gruppe hva angår konsepter, ordninger, praktiske utfordringer og muligheter. Sanitetsutvalget i NROF ble re-aktivert høsten 2015 og er sammensatt av 6 medlemmer med bred sanitetsfaglig bakgrunn. Utvalget holder nær kontakt med Forsvarets Sanitet og gjennomfører egne fagmøter og samlinger for relevant personell. Idrettsfaglige utvalg Det er opprettet flere utvalg innen idretten. Disse er beskrevet andre steder i håndboken. Økonomi Sentral finansiering De bevilgende myndigheter (Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben) ønsker å dreie tildelingene til de frivillige organisasjonene fra generelle tilskudd og til øremerkede konkrete aktivitets- og prosjekttilskudd. Når aktiviteten eller prosjektet er gjennomført, må det utarbeides en rapport over måloppnåelse og ressursforbruk. Virksomheten i Norske Reserveoffisers Forbund er hovedsakelig finansiert på to måter: Medlemskontingent Drifts- og prosjekttilskudd fra Forsvarsdepartementet I tillegg kommer naturalia fra Forsvaret som Forbundet nyter godt av, som for eksempel verdien av utlånte våpen, ammunisjon og annen støtte i henhold til avtalen med Forsvaret, og verdien av fritt kontorhold for sekretariatet. Dette er midler som ikke fremkommer i NROFs budsjetter og regnskaper, men som ellers måtte betales over Forbundets driftsbudsjett. I sum utgjør tilskudd fra det offentlige betydelige beløp og Forbundet er helt avhengig av dette for å gjennomføre de aktivitetene som medlemmene nyter godt av. Det er et stort Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 39

40 press på de midlene forsvarssektoren setter av til de frivillige organisasjonene. Tilskuddet fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret er derfor i sin tur avhengig av at NROF oppfattes som en relevant og troverdig støttespiller for Forsvaret. En sunn økonomi er en forutsetning for god drift. Likevel er det ikke et mål i seg selv å tjene penger. Det viktige er å fokusere på de aktivitetene NROF ønsker å gjennomføre som et ledd i å leve opp til Forbundets vedtekter og vedtatt strategi. Nøktern forvaltning NROF driver sin virksomhet på innsamlede midler. For at de som bidrar (medlemmene med sin kontingent og Forsvarsdepartementet og Forsvaret med tilskudd) skal fortsette å bidra, må de føle seg sikre på at midlene anvendes på en troverdig måte i henhold til intensjonene. Dette betinger en nøktern økonomiforvaltning. Nivået på reiseregulativ, innkjøp av materiell, de ansattes lønninger og så videre skal være preget av dette. Ansatte og frivillige Mesteparten av virksomheten i Forbundet drives av medlemmer som arbeider gratis på sin fritid. Verdien av dette dugnadsarbeidet er betydelig. I forbindelse med aktiviteter og prosjekter som Forbundet søker støtte om over FDs budsjetter, fremkommer verdien som en del av NROFs bidrag i spleiselaget. Det er ikke mulig å betale for slikt frivillig arbeid. Derimot kan utgifter som medlemmene har i forbindelse med pålagte oppgaver dekkes etter avtale. I helt spesielle tilfeller kan Forbundsstyret vedta en døgngodtgjørelse for frivillig innsats utover det ordinære. Avtale om slike godtgjørelser skal fastsettes på forhånd fremmes som søknad til FS. NROFs virksomhet er imidlertid helt avhengig av at rammebetingelsene i forhold til FD og Forsvaret er til stede, at Forbundet agerer proaktivt, at aktiviteter planlegges og gjennomføres profesjonelt og at Forbundet har den oversikt og kontroll myndighetene forlanger for virksomheten. NROF kan derfor ikke drives uten et profesjonelt sentralt sekretariat som har formelle ansvarsområder. Også for de ansatte i frivillig virksomhet kreves det en betydelig innsats ut over ordinær arbeidstid. Slikt arbeid kompenseres med ferie eller avspasering. Overtid betales ikke. Virksomhet i Forbundet som ikke er påkrevd på grunn av sekretariatsfunksjoner, kompenseres ikke. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 40

41 Forbundets økonomi i hovedtrekk Forbundets utgifter fordeler seg i store trekk slik: Budsjettoversikt utgifter Personellutgifter Forbundsadministrasjon Kompetanse Informasjon Militær idrett Kultur og tradisjon Dette finansieres i hovedsak slik Budsjett inntekter Kontingent Salgsinntekter FD drift- og prosjekt Forsv prosjekt Bruk av driftsreserver Renteinntekter I denne oversikten er ikke verdien av avtalen med Forsvaret eller verdien av kontorlokaler tatt med. Det er et mål at Forbundets kapital skal brukes til formål som bidrar til å opprettholde en bærekraftig utvikling i henhold til NROFs vedtekter og strategi. I balansen mellom driftsutgifter og inntekter, må også kontingenten tilpasses utviklingen. Når kontingentendringer vurderes, tas det utgangspunkt i dette samt en vurdering av kronens utvikling siden forrige kontingentendring. Budsjettering Budsjetteringen er det viktigste verktøy for Forbundets tillitsvalgte til å prioritere virksomheten. Fordelingen av ressurser mellom ulike områder er det viktigste som styringsverktøy. Generelt Sentralt utarbeider generalsekretæren budsjettene på bakgrunn av Landsmøtets og Forbundsstyrets føringer, forrige års regnskap, erfaringer fra inneværende år og forventninger om kommende inntekter. Budsjettet er gjenstand for regelmessig behandling i FS, vedtas der og behandles videre i LM. Fordi Forbundet bare avholder LM hvert annet år, og fordi tilskuddet fra Forsvarsdepartementet først blir kjent i oktober november året før og tildelingene Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 41

42 fra Forsvaret først blir kjent i januar februar i selve driftsåret, er det ikke mulig for LM å vedta et formelt budsjett. Derimot skal Landsmøtet gi retningslinjer og føringer for fordeling av driftsmidler til aktiviteter og administrasjon. Det formelle budsjettet vedtas derfor av Forbundsstyret. Rutiner Årssyklusen i budsjettarbeidet er som følger: Tid Hva Hvem Januar Revidering og justering av budsjettet Sekretariatet Januar Formelt vedtak av budsjettet for inneværende Forbundsstyret år Januar februar Avdelinger og Skyte- og feltidrettsutvalget reviderer budsjett og planer for inneværende Formenn, ledere Innen 1. februar Innen 1. februar år Tentativt budsjett og behov for annen støtte for aktivitet for eget ansvarsområde for kommende år skal være i hende hos sekretariatet Grov plan for aktivitet og behov for støtte i kommende år skal være i hende hos sekretariatet 15. februar Totalt behov for støtte til NROF skal være Forsvaret i hende 1. april Søknad om drifts- og prosjektstøtte med detaljopplysninger skal være Forsvarsdepartementet i hende Mai juni Budsjettet behandles på Landsmøtet og formannskonferanse som gir retningslinjer og føringer for det videre budsjettarbeid Oppmenn / ledere i Skyte- og feltidretts-utvalget Avdelingenes formenn / ledere Sekretariatet Sekretariatet Landsmøtet/sekretariatet September FS orienteres om økonomisk utvikling og status Generalsekretær Oktober Tilskudd for kommende år offentliggjøres i Forsvarsdepartementet Statsbudsjettet Oktober Budsjettet revideres Sekretariatet Oktober Søknad til Forsvaret om prosjekt- og aktivitetsstøtte Sekretariatet skal være Forsvarsstaben i hende Desember FS vedtar budsjett for kommende år med Forbundsstyret forbehold om tilskudd fra Forsvaret Desember Tilskudd fra Forsvaret bekjentgjøres Forsvaret Desember Utsendelse av budsjettretningslinjer for kommende år Sekretariatet Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 42

43 Regnskap Regnskap i Norske Reserveoffisers Forbund skal føres etter de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter og god regnskapsskikk. Regnskapsfører Forbundets sentrale regnskap føres av en regnskapsfører som er tilsatt i deltidsstilling. Det benyttes en oppstilling av regnskapet som samsvarer med budsjettet og arbeidsplanens oppbygging. Regnskapsføreren utarbeider periodevise statusrapporter for regnskapet. Statusrapportene synkroniseres normalt med Forbundsstyrets møter. Håndkasse Sekretariatet har en håndkasse. I forbindelse med spesielle arrangementer eller liknende kan det opprettes en midlertidig kasse. Denne skal gjøres opp snarest etter at arrangementet er gjennomført. Håndtering av økonomiske bevegelser Når sekretariatet mottar en faktura eller innbetaling, kontrolleres den av ansvarlig saksbehandler som sjekker at den er i overensstemmelse med de varer eller tjenester som er bestilt og mottatt. Deretter leveres bilaget til generalsekretæren eller den han har utpekt for anvisning i henhold til kontoplan. Ingen kan anvise bilag som angår ham / henne selv. Det føres ikke kassakladd. Bilagene oversendes regnskapsføreren som sørger for ut- eller innbetaling, føring i regnskapet og oppbevaring i henhold til gjeldende regler. Avslutning av regnskap Regnskapet føres for hvert kalenderår. Regnskapet gjøres opp når alle bilag for året er gjort opp. Regnskapet undertegnes av Forbundsstyret og generalsekretæren. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 43

44 Reiseregulativ for NROF Innledning Virksomheten i NROF krever en viss reisevirksomhet. Forbundet dekker disse utgiftene i henhold til visse kriterier som er beskrevet nedenfor. De til enhver tid gjeldende prinsipper for statens tjenestemenn i Regulativ for reiser innenlands for statens regning og Regulativ for reiser utenlands for statens regning legges til grunn for dekking av reiseutgifter i NROF. Virksomheten i NROF finansieres av innsamlede midler og medlemmenes kontingent. Dette tilsier en særlig nøkternhet. NROF benytter derfor egne satser for ulike utlegg og tillegg, og tilpasset håndhevelse slik det fremkommer nedenfor. Godkjenning av reise Godkjenning av tjenestereiser gis av den FS har bemyndiget. For administrative reiser er slik bemyndigelse gitt til generalsekretær og i hans fravær til den i sekretariatet som er ansvarlig for aktiviteten. For arrangementer er fullmakt gitt til den som er ansvarlig for arrangementet under den forutsetning at utgiftene er budsjettert og at budsjettet er klarert med sekretariatet. Reiser dekkes kun for personell som er på oppdrag for Forbundet. Norm for reiser For administrative tjenestereiser følges normen i statens regulativ. For deltakere i idrettsarrangementer legges følgende norm til grunn: Ved alle konkurranser og treningssamlinger i Norge må utøverne dekke alle reiseutgifter og startkontingenter selv. Ved representasjon i internasjonale konkurranser, dekker NROF kollektive reiseutgifter etter regning. Samtidig dekker NROF opphold, startkontingent og transport for medlemmer. Alt skal foregå på billigste måte for NROF. NROF dekker ikke kjøring med private biler eller parkeringsutgifter uten forhåndsgodkjennelse. Treningstøy/personlig utstyr og ekstra kosttilskudd der kost dekkes av arrangør, dekkes ikke. Reisemåte Den reisende skal velge den for Forbundet billigste reisemåte, herunder organiserte fellestransporter. Normen er at kollektivt skyssmiddel skal benyttes. Den reisende bestiller selv billetter. Billettene brukes som dokumentasjon på reisen og vedlegges reiseregningen. Flybilletter dekkes kun som økonomi og lavpris billetter. Fleksible billetter dekkes ikke, med mindre dette er spesielt avtalt i forkant av reisen med den FS har bemyndiget. Bruk av eget skyssmiddel Bruk av egen bil kan godtgjøres etter NROFs satser når det kan sannsynliggjøres at det er billigere for NROF, eller når det er mer hensiktsmessig enn bruk av offentlige kommunikasjonsmidler. I slike tilfeller forutsettes det at andre medlemmer som tilkommer reisegodtgjørelse, tas med som passasjerer NROFs regnskap er gjenstand for revisjon av autorisert revisor. Det er derfor viktig at utgifter som ikke er godkjent som ulegitimerte kan dokumenteres. Ved oppføring av bomavgifter skal dette føres med bilag (utskrift fra nett eller billett). Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 44

45 Overnattinger og nattillegg Ved overnatting dekkes hotell av nøktern standard. Forbundets rabattavtaler og liknende skal benyttes. Ved konferanser og liknende dekkes det hotellet som arrangøren har valgt ut. Ved innkvartering i militær forlegning dekkes de faktiske utgifter. Det betales ikke kompensasjon for utilfredsstillende kvarter. Om bilag ikke fremlegges kan det godskrives et ulegitimert nattillegg. Dette gjelder kun innland og ikke utland. Satser Ssatser for godtgjørelse i NROF fra Kjøretøygodtgjørelse per kilometer Egen bil 3,20 Motorsykkel 2,50 Andre kjøretøy 1,50 Tillegg for hver passasjer 0,50 Tilhenger 0,70 Tillegg for frakt av utstyr og materiell 0,70 Diettgodtgjørelse på reiser Innland Utland Inntil 6 timer 0 0 F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer Over 12 timer Ulegitimert nattillegg 150 Måltidstrekk i diettgodtgjørelse Trekk for frokost: 20 % Trekk for lunsj: 30 % Trekk for middag: 50 % Ajourførte satser og bestemmelser finner du på Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 45

46 5. Militær idrett Innledning Forbundets aktiviteter spenner vidt. Fysisk aktivitet som militær idrett og skyting er en kjernevirksomhet som på mange måter fungerer som limet i Forbundet. Slike aktiviteter er kostnadsdrivende, og fullstendig avhengig av at Forbundet har høy troverdighet og at Forsvaret finner det formålstjenlig å støtte oppgavene. Derfor utgjør knytningen til Forsvarets reserve hjemmelen for å opprettholde slik virksomhet. Fysisk skikkethet er avgjørende for enhver befalingsmann og reservist. Fysisk aktivitet er derfor sentral i Norske Reserveoffiserers Forbunds virksomhet. Det er et mål at alle aktive reservister skal møte de fysiske krav som Forsvaret stiller til sine faste tjenestegjørende. Dette er også i tråd med avtalen mellom Forsvaret og Forbundet. Ambisjonsnivå Det viktigste med idrettsarbeidet i NROF er at den store bredden av medlemsmassen er fysisk aktive. Ambisjonen er at flest mulig skal klare kravene til de ulike idretts- og ferdighetsmerkene. Gjennom tidene har Norge og NROF markert seg meget positivt på ulike idrettsarenaer. Dette bidrar til å markere Forbundet på en positiv måte og er en motivator for å holde fysisk skikkethet ved like og ha noe «å strekke seg etter». Det er en målsetning at NROF fortsatt skal kunne hevde seg i toppen i de ulike grenene, men at innsatsen og ressursbruken til dette ikke skal gå ut over bredden i deltakelsen. Organisering 11 Idrettsvirksomheten er et viktig element for å implementere NROF målsetninger og strategi. Dette innebærer at det må en tett kobling mellom idretten og Forbundets øvrige virksomhet. Alle idrettslige aktiviteter i NROF er organisert under NROFs eget Idrettsutvalg, IU. IU erstatter det tidligere navnet Skyte- og Feltidrettsutvalget, SFU. 11 Vedtatt av FS 27. oktober 2012 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 46

47 Ledelse Idretten er organisert slik: Idrettsutvalget består av 5 medlemmer: Leder Oppmann feltidrett og mangekamp Oppmann skyting Oppmann patruljeløp Sekretær Ansvar og oppgaver Leder Leder for Idrettsutvalget skal være oppnevnt blant Forbundsstyrets medlemmer og skal som hovedfokus arbeide for idrettens beste. Han har ansvar for å følge opp og støtte oppmennene. Lederen har ansvar og plikt til å kalle inn til møter og organisere den helhetlige idrettsaktiviteten i NROF. Lederen skal videreformidle nødvendig informasjon og problemstillinger fra oppmennene til FS og tilbake igjen og har ansvar for å lede og fullføre arbeidet i slike saker og sørge for at utredninger/sakspapirer blir ferdigstilt. Lederen i Idrettsutvalget har ansvaret for å presentere idrettens regnskap og budsjettforslag i FS. Oppmenn Oppmennene har møteplikt i Idrettsutvalget og plikter å videreformidle informasjon fra IU til egen utvalg og medhjelpere. De har også ansvaret for å følge opp at aktiviteter og arrangementer gjennomføres. Utførelsen kan delegeres til andre, men ikke ansvaret. Oppmannen har budsjetterings- og regnskapsansvar for sine aktiviteter og har et særlig ansvar for at budsjetter ikke overskrides. Utvalg Under hver oppmann organiseres de ulike idrettsgrenene i henhold til skissen over. Innenfor hver av idrettsgrenene vil det være egne frivillige fagpersoner. Disse inngår i et utvalg, som blir en støtteorganisasjon for hver oppmann. NROF har nå utvalg for feltidrett og mangekamp, skyting og patruljeløp. Disse utvalgene vil kunne variere i størrelse, alt etter behov og hva som er formålstjenlig. De frivillige (trenerne, hjelpemannskaper, utøvere, osv.) er de som i praksis gjennomfører aktivitetene, men de har ikke møteplikt i IU, budsjetteringsansvar eller regnskapsoppfølging. Dette ansvaret ligger hos oppmannen. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 47

48 Sekretæren Sekretæren er en representant fra NROFs sekretariat. Vedkommende knytter vedtakene i IU direkte inn i den daglige driften av Forbundet. Sekretæren har ansvar for å føre referat fra IU- møtene og distribuere dette til medlemmene i IU, samt til generalsekretæren i NROF. Det er sekretærens oppgave representere i ulike nasjonale og internasjonale møter, for å knytte sammen alle tråder i idretten. Sekretæren har møteplikt i alle fagspesifikke møter. Sekretæren er NROFs representant i blant annet Nordisk Idrettsråd og CIOR Milcomp- komiteen. Sekretæren har et skriftlig rapporteringsansvar til de andre IU medlemmene fra alle slike møter. Ved sekretærens frafall stiller leder IU eller oppmann fra fagfeltet som stedfortreder. Møtevirksomhet IU gjennomfører normalt 3 faste møter i året. Årsmøte (juletider), vårmøte (før de store arrangementene går på våren/sommeren) og høstmøte (rett etter at de store arrangementene er ferdige på sommer/tidlig høst). Andre møter kan gjennomføres ved behov. Alle 5 nevnte medlemmer i IU har møteplikt og stemmerett i disse møtene. Ved frafall på møter må en person fra respektive utvalg stille som vara for oppmannen. IU kan etter behov innkalle andre deltakere til sine møter, når dette er særlig hensiktsmessig i forbindelse med behandlingen av enkeltsaker. Oppnevnelse av leder, oppmenn og funksjonærer Medlemmene i IU oppnevnes av FS, etter anbefaling fra idrettsmiljøet i samarbeid med NROFs sekretariat. Medlemmene i IU oppnevnes for samme periode som FS, men med tiltredelse i 1. desember, da dette passer best med idrettsåret og gjennomføringen/planleggingen av aktivitetene. I praksis foregår skifte av medlemmer i forbindelse med Idrettsutvalgets julemøte. Oppnevnelsene må være klare ved nest siste FS- møte før jul hvert år (senest innen utgangen av oktober), slik at innkallelse og gjennomføringen av Idrettens julemøte kan gjennomføres med god varslingstid. Avtroppende IU medlemmer skal bidra i arbeidet med forslag til nye kandidater til IU. Enkeltmedlemmer skal, som generell regel, maksimalt sitte i IU i 2 sammenhengende perioder, dvs. 4 år. Unntak kan godkjennes etter særlig behandling i FS. For å kunne oppnevnes som leder eller oppmann i IU bør man oppfylle minimum 2 av følgende 3 kriterier: Interesse for militæridrett som virkemiddel for å opprettholde et bredt militæridrettslig tilbud. Det er ikke nødvendig å være utøver eller tidligere utøver. Bakgrunn fra militæridrett oppmennene bør ha bakgrunn innenfor den kategori de skal være oppmenn for. Organisatorisk erfaring/kunnskap Gode lederegenskaper og «stå-på-vilje». Oppnevnelse av utvalgene bør skje i samråd med det enkelte idrettsmiljø. Normalt vil utvalgene bestå av trenere, utøvere og annet fagpersonell. Oppmannen skal lede dette arbeidet og har et overordnet ansvar for at medlemmer blir oppnevnt til utvalgene. I tillegg til dette kan FS nedsette egne utvalg, på tvers av disse utvalgene, for arbeid med og rådgivning til FS i idrettslige spørsmål. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 48

49 Representasjon i komiteer NROF er invitert til å sitte i flere komiteer. Sekretæren i IU har møteplikt i alle slike fagspesifikke møter. Ved sekretærens frafall stiller leder IU eller oppmann fra fagfeltet som stedfortreder. Representanten i slike møter skal føre egne referater/betraktninger fra disse møtene. Disse skal distribueres til de andre medlemmene i IU. Egne referater fra møteholderne skal også distribueres tilsvarende, når disse inneholder informasjon og vurderinger som kan være av interesse for de andre medlemmene i IU. Arrangøransvar Når sentrale idrettsarrangementer skal gjennomføres, tildeler Forbundsstyret arrangøransvaret til utvalgte NROF-avdelinger. Utvelgelsen skjer i en dialog med avdelingene. Oppmennene bistår avdelingene med å: opprette samarbeid med vertsavdelinger i og utenfor NROF gjennomføre planlegging og budsjettering sette opp behov og fremsende bestillinger til NROF sekretariat stå for praktisk gjennomføring. Informasjon om arrangementene skal ut i god tid. Sentrale arrangementer skal ligge inne på aktivitetsplanen for kommende år og senest være på plass i aktivitetskalenderen, som legges ut på NROFs hjemmesider. Det skal opplyses om følgende: Tid, sted og kontaktinformasjon til kontaktperson i NROF- avdelingen som er vertskap. Sekretariatet skal bistå i prosessen, med hjelp til nødvendige avklaringer; så som søknader, fremsending av støttebehov/bestillinger, fremskaffe POC i NROF og militære avdelinger. Ferdighetsmerker Ved bestilling av ferdighetsmerker, må medlemmene som hovedregel dekke den økonomiske kostnaden selv, eventuelt med støtte fra egen NROF- avdeling. NROFs medlemmer vil få dekket enkeltpremier der NROF sentralt har avtaler som økonomisk dekker premien. I utgangspunktet skal bestilling av diplomer, merker og statuetter for militære ferdighetsmerker gjøres av NROF-avdelingen gjennom det Heimevernsdistriktet NROF- avdelingen er tilknyttet. Dersom disse kanalene ikke fører frem, kan NROF sekretariatet være behjelpelig med å finne løsninger. Ved bestilling av statuetter og pokaler gjennom NROFs sekretariat, må det i tillegg påregnes et administrativt gebyr som blant annet skal dekke inn forsendelseskostnadene. Detaljer beskrives i bestillingsrutinene for den enkelte premie. Bestillingsrutiner utarbeides og oppdateres av NROFs sekretariat og offentliggjøres på hjemmesidene, med beskrivelser og bestillingsskjemaer. NROF-kruset for allsidighet i idrett NROF-kruset ble innstiftet i 1978 for å stimulere interessen for militær idrett, samt å kunne vedlikeholde og høyne den fysiske standard blant medlemmene. Alle medlemmestyper i NROF skal kunne erverve kruset. For å få tildelt NROF-kruset må det oppnås 100 poeng. Poengene samler du ved å delta i (militær) idrett og å ta (militære) ferdighetsmerker. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 49

50 Deltakelse i NROFs patruljeløp utgjør en betydelig del av poengene til kruset. Sekretariatet distribuerer registreringsskjemaer, fører register over dem som klarer kravene til kruset, samt bestiller og distribuerer krus, årspremier og statuetter. FS er også øverste ankeinstans hva angår tolking av statuttene. NROFs lokale avdelinger videredistribuerer registreringsskjema, kontrollerer og attesterer innleverte skjema samt foretar utdeling av krus, årspremier, og statuetter ved en passende anledning (årsmøte, julebord etc). Den enkelte utøver må selv fylle ut sitt registreringsskjema og skaffe tilveie dokumentasjon og resultatlister. Registreringsskjema og dokumentasjon leveres lokalavdelingene senest 15. januar (for resultater foregående år). Lokalavdelingene sender skjemaene samlet til NROF innen 31. januar. Økonomiske forhold for deltakere Generelle regler Ved alle konkurranser og treningssamlinger i Norge må utøverne dekke alle reiseutgifter og startkontingenter selv. Ved representasjon i internasjonale konkurranser som FS vil prioritere, dekker NROF utgifter som opplyst i reiseregulativet. Tilpasninger i den økonomiske støtten kan gjøres av NROFs generalsekretær eller den han/hun bemyndiger. Unntak skal være avtalt i forkant, slik at misforståelser unngås. Felles materiell Alt innkjøpt materiell i forbindelse med sentrale arrangementer skal være Forbundets eie og behandles deretter. Alt som ikke er forbruksmateriell skal lagres for gjenbruk og være tilgjengelig for medlemmer/arrangører i NROF som har behov. Treningssamlinger Det vil ikke bli avsatt penger i NROFs budsjett for treningssamlinger av lag som skal delta internasjonalt. Det eneste unntak er p.t. CIOR mangekamp som er den eneste grupperingen som både har tid til og behov for samkjøring av lagene før den internasjonale konkurransen. Er det et behov for tildeling, må det budsjetteres for dette for at det skal bli tatt med i tildelingene. Oversikt over sentrale aktiviteter Sentral NROF aktivitet Pistollangrenn Vårkonkurranse i skyting Nordisk mesterskap i feltidrett Nijmegen-marsjen CIOR Milcomp Militært NM i gevær NROFs patruljeløp NROF-mesterskap i skyting Tid Ultimo februar / Primo mars Ultimo april Medio juni Medio juli Ultimo juli / Primo august Primo august September Primo september Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 50

51 NROFs patruljeløp 12 Innledning NROFs patruljeløp er en sammensatt konkurranse som inkluderer elementer fra flere militære disipliner og gjennomføres som et feltmessig patruljeløp (infanteriløp) med fire deltakere på hvert lag. NROF vurderer for tiden en tilpasning av patruljeløpet, slik at også enkeltpersoner kan delta i egen klasse. Konkurransen strekker seg over timer og en distanse på inntil 30 km. Løpet har en rekke poster av feltmessig karakter, så som skyting, målobservasjon, sanitet, orientering og så videre. I tillegg inneholder konkurransen andre mestringsaktiviteter, og testing av deltakernes kunnskap til dagens forsvar. Hensikt Overordnet Patruljeløpet er et viktig redskap for å nå Forbundets mål om å vedlikeholde kompetanse og fysisk skikkethet for reserven. Konkurransen skal også bidra til å øke forståelsen av reserven som ressurs og bidra til å øke troverdigheten til Norske Reserveoffiserers Forbund. Enkeltpersoner Konkurransen skal motivere deltakere og medlemmer i NROF til å holde sin feltmessige kompetanse vedlike og teste sine forsvarskunnskaper og -ferdigheter. Avdelinger Konkurransen skal bidra til å spre kompetanse i NROFs avdelinger og øke bredden og rekrutteringen til idretten i NROF. Den skal gi avdelingen øvelse i å organisere sammensatte aktiviteter og arbeide sammen «som en stab». Lokale patruljeløp Selv om disse retningslinjene er først og fremst er skrevet for NROFs hovedarrangement, legges de også til grunn for tilsvarende lokale arrangementer. Overordnede bestemmelser Det er NROFs overordnede regelverk som ligger til grunn for all idrettsvirksomhet i Forbundet. Spesielt sentralt er: Skytereglement for Norske Reserveoffiserers Forbund, som beskriver skyteøvelser, sikkerhetsbestemmelser og krav til skyteledere. Samarbeidsavtale mellom NROF og Forsvaret, som beskriver retningslinjer for utlån av våpen, uniform og materiell til NROF. UD 2-1, Sikkerhetsbestemmelser for Hæren, som gir normer for virksomhet der ikke annet er bestemt NROFs reiseregulativ, som beskriver reglene for tjenestereiser i NROF 12 Fastsatt av Forbundsstyret 26/ til bruk for evalueringsopplegg i 2014 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 51

52 Arrangøren skal dessuten forsikre seg om at deltagerne selv tegner/har de nødvendige forsikringer. NROF har ikke noe form for ansvar overfor deltager i aktiviteter, dersom denne skulle forulykke, skade seg eller andre. Våpen og ammunisjon Aktiviteter med våpen og ammunisjon vil normalt inngå som virksomhet ved enkelte poster. Militære våpen lånes fra Forsvaret. Forbundets avtale med Forsvaret legges til grunn. Ytterligere lån skjer etter avtale for det aktuelle patruljeløpet. Militære våpen håndteres i henhold til avtalen med Forsvaret og oppbevares på standplass. Deltakerne skal ikke bære funksjonsdyktige våpen i resten av konkurransen. Ambisjonsnivå Ambisjonsnivået skal tilpasses den til enhver tid gjeldende innretning og aktivitet i Forsvaret, og styres slik at den sammenfatter den feltmessige kompetanse og ferdigheter som reserven bør strekke seg etter. Det må derfor være en tett kobling mellom Forbundets strategi og retningslinjene for planlegging og gjennomføring, slik det er for den øvrige idrettsvirksomheten. Normalt vil rammene for aktivitetene ligge innenfor de oppgaver som er tillagt Heimevernet. Ambisjonsnivået skal tilpasses slik at det er gjennomførbart for en NROF-avdeling, eventuelt flere avdelinger i samarbeid, å gjennomføre arrangementet. Dette kan bety at ambisjonsnivået varierer noe fra år til år. Konkurransen er et kompetanserettet arrangement, og øvelsene skal organiseres slik at arrangementet kan brukes til å evaluere deltakernes kompetanse og ferdigheter i forhold til Forsvarets standard for godkjent infanterist / godkjent HV-soldat. Det bør være en målsetning at flest mulig deltakere (lag) tilfredsstiller disse kravene, - klarer «merket». Dette fordrer at gjennomføring av øvelsene skal være objektivt målbare, og at kravene som settes, ikke er urealistisk høye. Selv om kravene for «bestått» er realistiske for et forberedt NROF-lag, skal reglene for poengberegning utformes slik at de skiller de beste fra de som ikke er i toppen. Dette bidrar til at selve konkurransen oppleves å være krevende. Dette innebærer altså ikke at konkurransen i substans skal bli mer krevende for hvert år, men at det usikkerhetsmomentet som bør prege feltmessige aktiviteter utgjøres av variasjon i de ulike disiplinene og den innbyrdes konkurransen mellom de beste lagene. Gjennomført patruljeløp gir poeng til NROF-kruset. Inndeling i klasser Konkurransen deles inn i to klasser, - over og under 55 år. Det er alderen på yngste deltaker i laget som teller. I tillegg kan beste kvinnelag og beste nybegynnerlag premieres. For nybegynnerlag gjelder at minst 3 av deltakerne på laget skal være førstegangs deltagende. Roller og ansvar Det er NROF ved Forbundsstyret som har det overordnede ansvaret for arrangementet. I det daglige støttes FS av sekretariatet i spørsmål som har med økonomi, policy og regelverk å gjøre. Det kan avtales at sekretariatet også skal ha andre gjøremål. Ansvar for planlegging og gjennomføring delegeres til en eller flere avdelinger, alt etter hvilket område som arrangementet skal gjennomføres i og avhengig av ressursene i avdelingen. Avdelingen støttes av en støttegruppe, som ikke har ansvar for gjennomføringen, men som gir råd på de områder avdelingene ikke har tilstrekkelig erfaring. En representant fra den avdelingen som sist hadde ansvaret for patruljeløpet og i den grad det er kjent, en represen- Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 52

53 tant fra den avdelingen som skal arrangere konkurransen neste år, bør inngå i støttegruppen. Patruljeløpet organiseres normalt slik: Øvelser og poster For at deltakerne skal kunne forberede seg, er det utarbeidet en meny over øvingsmomenter. Arrangøren velger ut et visst antall av øvelsene og har selv ansvar for å gjennomføre dem: Hva Hensikt Merknad 1 Militærfaglig foredrag Øke deltakernes innsikt Teller ikke i konkurransen 2 Ordremøte Informasjon til lagene, forberedelse, lederskap Gis som 5 pkt ordre, og gjennomføres med spørsmål til slutt. 3 Forsvars-kunnskap Motivere deltakerne til å holde seg oppdatert Baseres på NROFs militærmaktkurs samt grunnleggende forsvarskunnskap 4 Militær etikk og Reflekterte deltakere RoE 5 Teoriprøve Prøve i kunnskap om hjemmels-grunnlaget og vilkår for militære vakters bruk av våpen i fredstid. 6 Feltskyting med lange våpen Teste skyteferdigheter og ildledelse 7 Skyting AG-3 Skytebane med 30m og 20m Prøven til godkjent HV-soldat enkeltmann «Standard» NROF-virksomhet Prøven til godkjent HV-soldat enkeltmann Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 53

54 8 Baneskyting med lange våpen Teste skyteferdigheter 9 Baneskyting med Teste skyteferdigheter pistol 10 Orientering Presisjons-orientering, angivelse av posisjon for objekter 11 Måloppdagelse Teste årvåkenhet 12 Sanitetsøvelse Hovedfokus livreddende førstehjelp og skadestedsledelse 13 Samband Teste kjennskap til prosedyrer 14 ABC-tjeneste Kunnskap, Ferdighet, Teambygging, lederskap 15 Fysisk form - kondisjon Godkjent soldat 16 Hinderbane Mestringsøvelse/ teamarbeid 17 Forsering av vassdrag 18 Rappellering 19 Klatring - team Teambygging, lederskap 20 Annen mestringsøvelse Teambygging, lederskap 21 Annen mestringsøvelse Teambygging, lederskap 22 Annen mestringsøvelse Teambygging, lederskap 23 Annen mestringsøvelse Teambygging, lederskap «Standard» NROF-virksomhet «Standard» NROF-virksomhet Fokus på nøyaktighet i større grad enn tid. Prøven til godkjent HV-soldat enkeltmann er utgangspunktet. Prøven til godkjent HV-soldat enkeltmann er utgangspunktet, pulsåreblødning og hjerte- og lungeredning. Prøven til godkjent HV-soldat enkeltmann er utgangspunktet, med vernemaskedrill. Prøven til godkjent HV-soldat enkeltmann er utgangspunktet. Planlegging Arrangementet gjennomføres normalt ulike steder i landet, slik at Forbundets avdelinger kan få erfaring i tilsvarende arrangement og belastningen kan fordeles mellom ulike avdelinger i Forsvaret. Konkurransen bør fortrinnsvis knyttes til et militært skytefelt, slik at man kan ha nok variasjonsmuligheter for skyteøvelser. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 54

55 Plansyklusen er vanligvis: Når Hva Ansvar Oktober Evaluering av inneværende års konkurranse, anbefalinger Sekretariatet for påfølgende år November Utarbeidelse av skisse og budsjett for påfølgende år Sekretariatet Dialog med Forsvaret om praktisk støtte til gjennomføring Desember Søknad om økonomisk støtte til FD/Forsvaret Sekretariatet Dialog med potensielle arrangøravdelinger Februar - Avklaring av økonomiske rammer Sekretariatet mars Mars Kick-off-møte mellom arrangøravdeling, støttegruppe og sekretariatet Sekretariatet, avdeling støttegruppe April juni Befaringer Avdeling September Gjennomføring Avdeling Planleggingen skal ta hensyn til følgende: Militær relevans for Forsvarets innretning i dag Reservens treningsbehov/kompetansekrav Ressurssituasjonen Enkelhet Tilskuervennlighet Konkurransen gjennomføres normalt ultimo august/primo september, men tid på året kan variere. Arrangementsstedet og tidspunkt skal (om tilgjengelig) kunngjøres på NROFs aktivitetsplan innen utgangen av året før. Arrangementet promoteres i Pro Patria, på NROFs hjemmesider og andre relevante medier. NROFs sekretariat sender normalt innbydelse til alle NROF-avdelinger, militære avdelinger og relevante utenlandske kontakter seks måneder før konkurransen hvor det skal fremgå: Tid og sted Ankomstmuligheter og evt. transport Kort beskrivelse av forlegning og forpleining Kontaktinfo og påmeldings informasjon, inkludert startkontingent Gjennomføring Det normale programmet omfatter: Torsdag uttak av materiell Fredag ankomst deltakere, etablering i bivuakk /forlegning, teknisk møte/info til utøverne om løpet Lørdag patruljeløpet, middag/grillmat Søndag premieutdeling, opprydding, hjemreise deltakere Mandag innlevering av lånt materiell, hjemreise arrangører Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 55

56 Deltakere Hvert lag skal bestå av 4 deltakere. Herav 1 lagleder, med befalsgrad, og 3 mannskaper/befal. Et lag kan starte eller fortsette med 3 deltagere. De vil da miste poengene som fjerde mann kunne stått for. (F.eks. ved normal tildeling av 100 patroner til laget, vil laget nå få kun 75). Deltakerne skal vise gode holdninger gjennom hele løpet og opptre positivt, velvillig og initiativrikt. Påmelding Påmeldingen skal være arrangøren i hende på minst 14 dager før løpsstart. Påmeldingen skal gjennomføres for hele laget samlet og skal inneholde følgende: Lagets navn Fullt navn på samtlige deltakere Fødselsnummer eller ansattnummer i Forsvaret, for alle deltakere (for sikkerhetssjekk) Militær grad for samtlige E-post til alle deltakerne Angivelse av hvem som er lagleder og POC i laget Kontaktinformasjon Tid og sted for ankomst, samt transportmiddel. Språk Språket vil normalt være norsk. Dersom det deltar utenlandske lag fra land utenfor Skandinavia skal språket være engelsk. Bekledning Under selve konkurransen skal deltakerne bære korrekt militær uniform og utstyr, uten synlig innslag av sivile effekter. Reiser, sosialt samvær og premieutdeling gjennomføres i sivil bekledning. Medarbeidere i arrangørstaben og postmannskaper skal bære korrekt uniform i henhold til militær grad, eller sportsantrekk for funksjonærer uten militær grad. Markører kan benytte nøytralt sivilt tøy, dog ikke sammenblandet med militære uniformseffekter. Arrangør Det er utpekt avdeling, som på vegne av FS, som leder planlegging og gjennomføring av arrangementet. I tillegg er det en støttegruppe som støtter planleggingen og gjennomføringen. Postmannskapene bør i hovedsak bestå av NROF-medlemmer, men enkelte poster kan bemannes av Forsvarets avdelinger der materiell, utstyr eller postens egenart tilsier dette. Det skal søkes å stille så stor andel av postmannskapene som mulig fra NROF avdelinger i nærheten av arrangementet. Administrasjon Konkurransen gjennomføres normalt i nærheten av et øvingsfelt eller skytteranlegg hvor santæranlegg er tilgjengelig. For å støtte opp under tanken om å «klare seg selv» og dessuten holde ressursbruken på et gjennomførbart nivå, skal deltakerne i utgangspunktet være selvforsynte med telt for innkvartering og mat frem til patruljeløpet er avsluttet. Det arrangeres en grillkveld etter innkomst og arrangøravdelingen har ansvar for denne og for frokost morgenen etter. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 56

57 Økonomi Deltakerne betaler selv alle reiseutgifter og en startkontingent som fastsettes før invitasjonen sendes ut. NROF dekker forlegning og forpleining. De økonomiske rammene vil være avhengig av Forbundets budsjett og eventuell støtte fra Forsvaret. Forberedelse og trening Patruljeløpet skal i hovedsak inneholde momenter som det er mulig for deltakerne å trene på. Noen øvelser skal allikevel være av overraskende art for deltakerne, for å bidra til mestring under ukjente forhold. Tilskuere og gjester Tilskuere bør gis tilgang til å se deler av konkurransen. Egne oppstillingsplasser opprettes ved behov, med sperrebånd og lignende. Ingen tilskuere eller gjester skal få lov til å ferdes i konkurranseløypene uten følge av arrangøren. Spesielt inviterte gjester kan følges rundt i hele traseen, i følge med representant fra NROF. Evaluering Hver konkurranse skal etterfølges av et evalueringsarbeid. Arbeidet omfatter vurderinger fra arrangørgruppen, Forsvarets avdelinger som har støttet arrangementet, deltakere og NROFs sekretariat. Arbeidet ledes av NROFs sekretariat og legges frem for Forbundsstyret og relevante enheter i Forsvaret. Nijmegen-marsjen 4-Daagse March, eller Nijmegen-marsjen som den oftest kalles på norsk, gjennomføres i omreådet rundt byen Nijmegen i Nederland medio juli. Marsjen går over fire dager og til sammen 160 kilometer. Deltakere som gjennomfører marsjen tildeles medalje som er tillatt båret på militær uniform. Den norske kontingenten er normalt på ca. 400 marsjerende. Militære deltakere er organisert etter egne regler og er forlagt i militær leir i Heumensord. Norge har hatt militære delegasjoner siden Det er opprettet et støtteapparat for norske militære deltakere. I 2016 fikk NROF i oppdrag om å ivareta dette ansvaret på vegne av Forsvaret. Staben er i størrelsesorden 30 personer, og omfatter ledelse, kommandoplass, rasteplassbetjening, sanitetselement med sykestue. For Forsvaret regnes NROFs støtte som et synlig signal på at Forbundet virkelig er en støtteorganisasjon for Forsvaret. På denne måten er Nijmegen-oppdraget en katalysator for gjensidig støtte. Vintermarsj i Vestfold NROF avd. Vestfold har i nærmere 50 år arrangert vintermarsj for britiske reserveoffiserer (reserveoffiserer fra Tyskland, Nederland, Sverige, USA og Danmark har også vært representert). De siste årene har Rjukan Fjellstue vært utgangs-punkt for marsjen. Hensikten er å gi britene grunnleggende ski-ferdigheter (blant annet skiteknikk og smøring av ski), kunnskap om skiftende værforhold i fjellet og bivuakktjeneste. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 57

58 Skyting NROFs avdelinger arrangerer et bredt spekter av skyteaktiviteter. Det skytes i all hovedsak med våpen og kalibre tilsvarende Forsvarets. NROF har en egen kursrekke for alle medlemmer, alt fra nybegynnere til meget aktive skyttere med lang og bred erfaring. Her gis blant annet opplæring i etikk, våpenhåndtering, skyteteknikker og sikkerhet. Det arrangeres treninger og konkurranser, både lokalt og sentralt, som gjenspeiler det ferdighetsnivået som må kunne forventes av personell i Forsvaret. I tillegg har NROF en avtale med Forsvaret som gir muligheter, under strenge kriterier, for opplæring og vedlikehold av kompetanse på Forsvarets håndvåpen. NROF er en egen offentlig godkjent skytterorganisasjon, som gir aktive medlemmene muligheter til å erverve eget våpen. NROF tar årlig ut et antall skyttere som representerer NROF i internasjonale skytekonkurranser. Her har NROF medlemmer gjort det bra mange ganger, og vi ønsker nye og gamle skyttere velkomne til å kvalifisere seg. Det er utarbeidet et eget reglement for skyttervirksomheten som skytterne plikter å sette seg inn i. Skytereglementet finnes på hjemmesidene til NROF. Feltidrett Mange av NROFs medlemmer holder seg i god fysisk form. Et av tilbudene til disse er å være aktiv innen militær feltidrett. Dette er en militær øvelse som inneholder grunnleggende ferdigheter så som orientering, skyting og punktorientering. NROF deltar årlig i en nordisk lagkonkurranse i feltidrett. Dette er et nordisk mesterskap for reservepersonell fra alle de nordiske land. Norge deltar med 1-2 lag her og har en lang merittliste å vise til. Nye aktive medlemmer ønskes velkommen til å delta. Mangekamp Dette er reservens svar på militær femkamp, for lag. Konkurransen er administrert av CIOR, som er den internasjonale sammenslutningen av reserveoffisersforbundene i NATO, og høydepunktet er mesterskapet som går hver sommer. Mesterskapet ambulerer mellom medlemslandene. Her møtes lag fra alle NATO-land og samarbeidende nasjoner til en stor konkurranse. Konkurransen består av 4 deløvelser: Skyting (pistol og gevær), hinderbane, svømmehinderbane og feltløp. Til forskjell fra militær femkamp, må samtlige øvelser her gjennomføres i militær uniform. Pistollangrenn Dette er en egen konkurranse på lik linje med skiskyting, men hvor våpenet er pistol/revolver av grovere kaliber. Arrangementet arrangeres normalt i månedsskiftet februar/mars. Annen idrett Utover dette gjennomfører avdelingene et bredt utvalg av aktiviteter, både sommer og vinter. Skimarsj, skimerket og skiskyttermerket arrangeres flere steder. Marsjmerkeprøver og Infanterimerkeprøver arrangeres også. I tillegg har enkelte avdelinger sivile treningskvelder med populære bedriftsidrettsaktiviteter. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 58

59 6. Kompetanse Innledning Norske Reserveoffisers Forbund er en kompetanseorientert organisasjon. Forbundet bidrar til å vedlikeholde og utvikle reservens kompetanse for videre tjeneste i Forsvarets organisasjon og totalforsvaret. For å nå dette målet, organiserer Forbundet en rekke kurs og treningsarrangementer. Denne virksomheten søkes utformet slik at de i tillegg til dette, også er praktisk anvendbare i NROFs øvrige aktiviteter og det sivile liv. For å forankre forsvarsviljen blant alle medlemmer og i samfunnet for øvrig, utformes virksomheten slik at den også er attraktiv for andre enn utpekte reservestyrker. Kurs og utdanning Kursvirksomheten i NROF finansieres normalt som et spleiselag mellom den enkelte kursdeltaker, Forbundet, tilskudd som NROF mottar over statsbudsjettet og eventuelle andre finansieringskilder. Det skal føres en rapport for hvert kurs hvor kurset evalueres i forhold til målsettingen. I rapporten skal det inngå en regnskapsmessig oversikt over ressursforbruket. Fordelingen av midler varierer fra kurs til kurs, avhengig av kursbehov, relevans for å nå Forbundets mål, økonomien i NROF og tilskuddet over forsvarsbudsjettet. Det samme prinsippet følges for både sentralt arrangerte kurs og kurs som arrangeres lokalt i avdelingene. Dersom en avdeling ønsker støtte til å arrangere kurs, må avdelingen eller ansvarlig oppmann melde inn behovet for støtte i forbindelse med innsendelse av tentativ aktivitetsplan for kommende år og aktivitetsplanen for det aktuelle året. Sentrale NROF-kurs Hensikt Hensikten med sentrale kurs er at den enkelte deltaker skal øke sin kompetanse og være en ressursperson i sin avdeling og lokale miljø og på den måten skape ringvirkninger. Det er ønskelig at dette gjøres i forbindelse med at avdelingen arrangerer en debatt eller foredragsaften, eller ved at kursdeltakeren holder en brief i forbindelse med et møte i avdelingen. Oversikt og annonsering Det finnes en oversikt over sentrale kurs i det til en hver tid gjeldende sentrale arbeidsprogrammet. Når kursene nærmer seg, vil de bli utlyst på NROFs hjemmesider, sosiale media og i Pro Patria. I tillegg vil det normalt sendes en e-post til alle medlemmer med registrert e- postadresse. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 59

60 Søknad på kurs Av hensyn til rask saksbehandling sender det enkelte medlem sin søknad direkte til eller direkte til den kontaktpersonen som er oppgitt. Normalt vil det bli krevd at kandidatene gir en motivering for søknaden. Avdelingene bør også melde inn kompetansebehov i forbindelse med kursene, både for å fremme kandidater fra egen avdelingen og for å gi innspill til hva slags kurs man ønsker skal arrangeres sentralt. Kostnader Kursvirksomheten finansieres normalt gjennom et spleiselag mellom Forbundet og deltakerne gjennom en kursavgift. Ofte bidrar og Forsvaret eller Forsvarsdepartementet. For kurs som arrangeres for at Forbundet skal få dekket sitt eget kompetansebehov, som for eksempel skyteinstruktørkurs, betales ikke egenandel. Deltakerne får også sine reise- og oppholdsutgifter dekket. For andre kurs, som først og fremst skal øke den enkelte deltakers kompetanse, betales vanligvis en egenandel. Normalt gir Forbundet støtte til reise og opphold ut over en viss beløpsgrense. Egenandel og beløpsgrense for reise og opphold er avhengig av Forbundets økonomi og bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Uttak av kursdeltakere Kursvirksomheten er ressurskrevende. Det er viktig å dele på godene, og spesielt viktig å få spredd informasjonen ut i organisasjonen. Sekretariatet vil velge ut kursdeltakerne basert på søknaden. Det vil bli lagt vekt på avdelingens behov og spesielt på hvordan kompetansen er tenkt spredd videre. Det vil også bli tatt i betraktning om søkeren tidligere har deltatt på liknende kurs. For spesielle fagkurs, som for eksempel kurs for skyteinstruktører, vil en innstilling fra avdeling og Skyte- og feltidrettsutvalget være avgjørende. Kursportefølje Forbundets ambisjon er å arrangere følgende sentrale kurs i løpet av en to-årsperiode: Kurs i militærmakt i samarbeid med Forsvarets høgskole Kurs i psykologiske operasjoner i samarbeid med Forsvarets høgskole Kurs i militær etikk i samarbeid med Forsvarets høgskole Kurs i Forsvarets og NATOs organisasjon, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner Kurs i militær sanitet, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner Kurs i overlevelse på barmark Kurs i vintertjeneste og skredutfordringer Kurs for utdanning av skyteinstruktører Studiereiser for å øke forståelsen om Forsvarets og natos organisasjon Andre kurs, etter behov Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 60

61 Foredrag- og diskusjonsmøter Som et ledd i Forbundets bestrebelser om at medlemmene skal opprettholde forståelse, kunnskap og innsikt, er det viktig at avdelingene arrangerer informasjons- og debattmøter. Tema for slike møter bør variere, slik at det bidrar til å aktivisere flest mulig medlemmer. Fra et debattmøte i Trondheim Slike møter kan gjennomføres ved at et medlem med spesielle forutsetninger snakker om sine erfaringer, for eksempel i forbindelse med tjeneste i Heimevernet eller deployering i operasjoner, krigshistorie eller praktisk informasjon om våpen eller idrett. Det anbefales at avdelingene aktivt ser etter ressurspersoner i egen avdeling og oppmuntrer disse til å bidra. Det kan også arrangeres paneldebatter, hvor uvalgte paneldeltakere innleder til debatt om et aktuelt emne. Sekretariatet skal være avdelingene behjelpelig med opplegg og fremskaffelse av paneldeltakere. I spesielle tilfelle kan avdelinger søke om sentrale midler for å gjennomføre slike møter. Foredrag og debattmøter kan med fordel arrangeres i samarbeid med andre forsvarsrelaterte organisasjoner. Organisasjoner som Folk og Forsvar og Norges Forsvarsforening arrangerer jevnlig foredrag og kurs som også er åpne for NROFs medlemmer. Kompetansestøtte til Forsvaret Med sin dobbelt-kompetanse fra militær og sivil tjeneste, kan NROF sentralt, NROFs avdelinger og medlemmer bidra med støtte til Forsvaret. Eksempler på dette kan være: Tilpasse virksomhet og NROFs kompetansedatabase til Forsvarets planer for å anvende reserven og reservister Utvikle databasen for å forenkle medlemsadministrasjonen Aktivt bistå Forsvaret med å finne relevante kandidater til aktuelle stillinger og oppdrag Samarbeide aktivt med Forsvarets Verneplikts- og Personelltjeneste for å støtte arbeidet og unngå duplisering. Støtte til Heimevernet Heimevernet er en spesiell viktig samarbeidspartner for NROF. Avdelinger og medlemmer bør derfor søke å støtte HV der det er mulig. Eksempler på støtte kan være: Bistå med markører til lokale HV-øvelser ved behov Stille stabspersonell og veiledere til disposisjon for HV ved behov Bistå med relevante instruktører til HV ved behov Bistå HV med skytebanetjeneste ved behov Bistå HV i forbindelse med merkeprøver ved behov Sentralt bistå HV i forbindelse med større arrangementer etter nærmere avtale Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 61

62 Kompetansestøtte til andre Også andre kan nyte godt av NROFs kompetanse, som for eksempel: Bistå beredskapsorganisasjoner eller andre med å finne relevante kandidater til stillinger og oppdrag. For medlemmer og deler av næringslivet som ønsker det, bidra til å finne relevante kandidater til aktuelle stillinger og oppdrag Utredninger og prosjekter NROF har unik innsikt i muligheter og utfordringer som ligger i grensesnittet mellom sivilt og militært arbeidsliv. På denne bakgrunn involverer Forbundet seg i en rekke prosjekter og utredninger. Dette bidrar også til å fremme reservistenes interesser og ivareta medlemmenes forhold til Forsvaret. NROF har i denne sammenheng fokus på: NROF skal engasjere seg i utredninger og prosjekter som tar sikte på å klarlegge utfordringer og løsninger på forhold knyttet til Forsvarets reservister. NROF skal være en aktiv bidragsyter for å utvikle et konsept for sanitetens reservepersonell NROF skal engasjere seg i utredninger og prosjekter som har til hensikt å fremme forståelse for reservistenes utfordringer og fortrinn hos sivile arbeidsgivere. NROF skal engasjere seg i utredninger og prosjekter som har til hensikt å forenkle de utfordringer som reservister og HV-personell har med å kombinere militær og sivil virksomhet. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 62

63 7. Informasjon Generelt NROF skal oppleves å være en relevant og solid støttespiller for Forsvaret og ha høy troverdighet og tillit hos Forsvarets ledelse. Dette betinger at avdelingene og medlemmene bygger sin aktivitet på ferdigheter, kunnskap og kompetanse. NROF skal forholde seg til dagens og fremtidens Forsvar og aktivt støtte det. For å innfri NROFs formålsparagraf, er Forbundet helt avhengig av en aktiv informasjonsvirksomhet. Dette skal søkes oppnådd ved en kombinasjon av personlig kontakt, elektroniske verktøy og trykte medier. Personlig informasjon Forbundet skal gjennom personlig kontakt benytte muligheten til å informere sentrale aktører om NROFs virksomhet og gjennom dialog få tilbakemelding på hvordan Forbundets virksomhet oppfattes. Det søkes kontakt med: HM Kongen, som også er NROFs høye beskytter, gjennom audiens Politisk ledelse i Forsvarsdepartementet Forsvarssjefen, Sjef Forsvarsstab og generalinspektørene Forsvarsdepartementets administrasjon på relevant nivå Forsvarets avdelinger Andre Forbundets medlemmer skal oppleve den sentrale ledelsen som tett på og aktivt støttende i å avklare den enkelte og avdelingenes utfordringer. Sekretariatet skal derfor være enkelt å få tak i, og: Være tilgjengelig på telefon i normal arbeidstid Ha et system for kontakt utenom arbeidstid for spesielt viktige henvendelser. Raskt svare på henvendelser pr. e-post Ved personlig besøk til avdelinger, bidra til å øke forståelsen for Forbundets og Forsvarets arbeid lokalt og sentralt Forsvarsdebatt og bruk av media Det er ønskelig med en åpen og god forsvarsdebatt som bygger på innsikt og kunnskap. For å bistå avdelinger og enkeltmedlemmer, skal sekretariatet bistå avdelinger og medlemmer som ønsker det. Denne tjenesten skal gi informasjon og råd, men ikke på noen måte sensurere eller overta ansvaret for debattinnleggene. Derimot ser sekretariatet det som hensiktsmessig at avdelinger og enkeltmedlemmer stiller noen kontrollspørsmål til seg selv før deltagelse i en debatt. Forslag til kontrollspørsmål kan være: Hva ønsker den enkelte avdeling/enkelte medlem å oppnå ved deltagelse i en konkret debatt? Er det for å oppnå en spesiell beslutning? Har den enkelte avdeling/det enkelte medlem tilstrekkelig kunnskap/ekspertise til at beslutningstagere vil lytte til innlegget? Er det saker som bør unngås å debattere i media? Sekretariatet er gjerne behjelpelig med innspill og formuleringer til debattinnlegg i media og kan utarbeide budskapsplattformer ved behov. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 63

64 Hjemmesider For å sikre rask, effektiv og kosteffektiv informasjon til medlemmer og andre, skal Norske Reserveoffisers Forbund i økende grad basere informasjonen til medlemmene og samfunnet for øvrig på elektroniske medier. Hjemmesidene er være et viktig elementet i dette. Sekretariatet og avdelingene skal sørge for at sidene til en hver tid har relevant og oppdatert informasjon. Hjemmesidene skal være levende, leservennlige og brukervennlige og informere om: Aktiviteter Kurs/seminarer Andre tilbud Praktiske forhold til hjelp for virksomheten i Forbundet Andre forsvarsrelaterte forhold Det er utarbeidet en egen brukermanual for lokalavdelingenes bruk og redigering av hjemmesidene som er gjengitt senere i håndboken. Sosiale media Sosiale medier sikrer aktiv pushing av informasjon og gjør det mulig for medlemmene å komme i dialog med hverandre og Forbundet sentralt. NROF skal gjøre aktivt bruk av dette. Informasjon fra hjemmesidene skal derfor speiles på Facebook. Sekretariatet og Forbundsstyret skal delta aktivt i nettdebatter. Nettdebatter søkes styrt inn mot Facebook og LinkedIn. NROF skal som forbund ikke understøtte andre nettdebattfora. NROFs side på Facebook er: Pro Patria Helt siden første gang Pro Patria ble utgitt i 1924, har bladet vært et avgjørende bidrag i informasjonsvirksomheten og medlemspleien i Forbundet. Ved siden av å informere om virksomheten i Forbundet, skal bladet bidra til at medlemmene og andre lesere kan holde seg oppdatert om ulike militære saker. Pro Patria vil på den måten bidra til økt innsikt og kompetanse innen militærfaglige spørsmål og forsvars- og sikkerhetspolitiske felt gjennom artikler, reportasjer, kommentarer og debatt. Pro Patria skal utvikle et skapende nettverk mellom Forsvaret og samfunnet. NROF har lagt stor vekt på at Pro Patria skal være mer enn et rent medlemsblad for NROF. Pro Patria drives derfor som et fagmilitært tidsskrift. Bladet skal være et kvalitetsblad, lettlest og redaksjonelt troverdig. Generalsekretæren har hovedansvaret for bladet og er ansvarlig redaktør. Det er ansatt en redaktør for tidsskriftet som har et ansvar for innholdet og Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 64

65 som redigerer etter Vær varsom - og Redaktørplakaten. Forbundsstyret er det overordnede og styrende organet for redaksjonen i Pro Patria. Pro Patria kommer normalt ut 5 ganger i året (tre utgaver på våren og to på høsten) og er den eneste medlemsaktiviteten som når alle medlemmene. NROFs sekretariat styrer artiklene om aktiviteten i Forbundet og reportasjer om avdelingene. Disse skal brukes aktivt for informasjon til medlemmene og gjenspeile aktiviteten ute i avdelingene. Sekretariatet er avhengig av innspill fra avdelingene slik at aktivitetsnivået ute blir gjenspeilet i Pro Patria. Redaksjonen tar i så måte i mot både ferdig skrevne artikler, stikkord til artikler og tips til arrangementer som bør dekkes fra redaksjonens side. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 65

66 8. Kultur og tradisjon «Norske Reserveoffiserers Forbund har både tradisjoner og en fremtid. Vi ser med stolthet og glede i begge retninger». NROFs fane, godkjent av HM Kong Olav 29. januar 1986 Kort historikk for NROF 23. nov 1896 De Vernepliktige Offiserers Forening (VOF) blir stiftet. Foreningen er et tilbud til offiserer fra Hæren, og formålet er å styrke medlemmenes utdannelse og posisjon. Det blir satt i gang en rekke kurs, krigsspill, feltmessige øvelser, foredrag mv Ny Hærordning setter en stopper for vernepliktige offiserer å avansere til høyere grad enn kaptein Under den Første Verdenskrig opprettes nøytralitetsvern, hvor vernepliktige offiserer har en sentral plass Medlemsorganet Pro Patria kommer ut med sitt første nummer. Bladet er et bindeledd mellom reserveoffiserene, og er et talerør utad Hærordningen av året gir støtet til et betydelig forfall i vårt forsvar, men det blir opprettet øvelseskompani for vernepliktige offiserer, hvor teori og praktisk øvelse vektlegges Det tas initiativ til et norsk-svensk samarbeid Dette året er det slutt på nederste avdeling ved Krigsskolen, og ikke lenger utdannet det brede spektrum av velutdannet og høyt kvalifisert reservepersonell. De vernepliktige offiserene utgjør likevel ca våpenføre menn, langt flere enn de to øvrige befalskategorier til sammen Kontakt tas med reserveoffiserene i Danmark og Finland De nordiske landene møtes hovedsakelig til feltøvelser og konkurranser. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 66

67 1939 Frivillige reserveoffiserer drar til Finland for å bistå i kampene mot russerne Vernepliktige offiserer får liten eller ingen øvelse. De vesentligste militære kunnskaper får de gjennom frivillig tjeneste, kurs og krigsspill i VOFs regi. VOF ser som sin oppgave å ivareta befalets interesser, både lønns- og ansiennitetsmessig Mange vernepliktige offiserer ble sentrale i kampen for Norges frihet, - hjemme og ute 1945 Det inter-nordiske reserveoffiserssamarbeidet revitaliseres, og utvikler seg til et formelt forum VOF, Vernepliktige Sjøoffiserers Forening (VSF), Marinens Reservebefalsforening (MRF) og Luftforsvarets Offisersforening (LOF) møtes å drøfte felles opptreden i saken som angår reservebefalet Confederation Interallié des Officiers de Reserve (CIOR) inviterer norske reserveoffiserer å slutte seg til organisasjonen VOF tilbyr familiekurs 23. jan 1968 Norske Reserveoffiserers Fellesråd etableres og tilmeldes CIOR som norsk representant. Fellesrådet tilbyr medlemskap til VSF, MRF og LOF i tillegg til VOF En offensiv igangsettes for medlemsverving fra alle forsvarsgrener og HV Utvalg nedsettes for å utrede spørsmålet om en samling av de norske reserveoffiserer i ett forbund Fellesrådet anmoder FD om å godkjenne at termene reserveoffiser/reservebefal (R) tas i bruk. Fellesrådet gir sin tilslutning til utvikling gjennom et planverk Møtet i Fellesrådet utsettes på grunn av uoverensstemmelser Norske Reserveoffiserers Fellesråd blir godkjent som en fortsettelse av VOFs allerede etablerte organisasjon Fellesrådet er vertskap for CIORs og CIOMRs årlige sommerkongress. 800 deltagere fra 12 land deltar Fellestanken styrkes, og den 22/2 stiftes Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) som en fortsettelse av VOF, og tilbyr medlemmer fra alle tre forsvarsgrener og Heimevernet å slutte seg til organisasjonen Etter fem års forarbeid kan reservebefal fra Sverige, Finland og Norge samles til et nordkalottreff på Drevjamoen NROF seiler i medvind, medlemsmassen øker. Det er nå 48 lokale avdelinger, og Forbundet oppfordrer til fortsatt fremgang under parolen: Samling gir styrke styrke gir innflytelse innflytelse krever ansvar NROF ønsker ansvar CIOR/CIOMR kongressen blir arrangert i Norge for andre gang NROF får sin nye fane, tegnet av Andreas Hauge. Den overrekkes av HMK Olav V til NROFs formann. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 67

68 Norge har presidentskapet i CIOR Landsmøtet vedtar å endre benevnelsen på de lokale enheter fra forening til avdeling. Dette for å samsvare med benevnelsene i Forsvaret Norge arrangerer CIOR/CIOMR kongressen for tredje gang Mobiliseringsforsvaret avvikles og reservebefalets betydning reduseres 2010 Norge arrangerer CIOR/CIOMR for fjerde gang Norge har presidentskapet i CIOR for tredje gang. President, kommandør (R) Jon E Tenvik, generalsekretær oberst Knut Jahr 2012 NROF vedtar ny strategi som tar sikte på å knytte Forbundet enda tettere til Forsvaret 2013 Vervede tilbys fullt medlemskap i NROF, NROFs håndbok utgis 2014 Personell med kontrakt om tjeneste (innsatspersonell) som reservist i Forsvaret tilbys fullt medlemskap. Ny norm for avdelingenes vedtekter vedtas NROF overtar ansvaret for norske militære deltakere i Nijmegenmarsjen Minnemarkeringer Minnemarkeringer, bruk av æresvakt og saluttering er virksomhet som i særlig grad er velegnet til å vedlikeholde tradisjoner. Særlig er 8. mai og 17. mai viktige dager for NROF og da er det markeringer mange steder i landet. Minnemarkeringer er sentrale for å vise respekt for de som har gjort en spesiell innsats for Norge. Minnemarkeringer er også sentrale i å overføre forståelsen av dette til kommende generasjoner og forankre forsvarsviljen i befolkningen. NROF skal derfor aktivt benytte muligheten til å bruke slike anledninger for å markere respekt for den som skal minnes. Arbeidet skjer lokalt og sentralt. Alle avdelinger skal søke å gjennomføre ett eller flere arrangementer pr. år, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. Sentralt nivå skal støtte avdelingene i dette arbeidet, og også selv delta i arrangementer. Lokale minnemarkeringer bør annonseres god tid i forveien i lokal presse og de lokale nettverk avdelingen har. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 68

69 8. mai Frigjørings- og veterandagen 8. mai er det mange markeringer landet rundt. NROF er enten ansvarlig alene eller vi samarbeider med andre organisasjoner og kommuner. I forbindelse med 8. mai, vil det være mulig å søke Forsvarsdepartementet om en tale-fordagen-person. Denne personen kan være statsråd, statssekretær, politisk rådgiver, tidligere statsråd, politiker eller en ansatt i Forsvaret. Søknad om dette sendes til NROFs sekretariat innen 1. januar det aktuelle året og sekretariatet søker videre til FD. Søknaden fra den lokale avdeling må inneholde informasjon om arrangementet; klokkeslett, sted, hvem som arrangerer, hva slags arrangement det er, historikk på arrangementet mm. Retningslinjer for kransenedleggelser De ansvarlige for kransenedleggelsen bør være på plass senest 30 minutter før seremonien starter og sørger for at krans og kransebærer(e) (hvis det brukes) er på plass. Det kan velges om man ønsker å bruke egne kransebærere i tillegg til kransenedlegger. Bruker man kransebærer, må denne/disse lese situasjonen eller avtale i forkant om kransenedlegger selv legger kransen på plass. Kransebærer kan være en av æresvaktene hvis dette brukes. Tale i anledning markeringen holdes før eller etter kransenedleggelsen. Kransen legges ned og båndene rettes på. Man reiser seg opp, tar tre skritt tilbake og gjør honnør. Honnør utføres både med og uten bønnesignal. Æresvaktene forblir stående til den deltagende folkemengden har løst seg opp. Saluttering Saluttering er en spesialisert virksomhet som krever formell kompetanse og vedlikehold av denne og alt personell som skal delta i saluttering, skal gis en forsvarlig innføring i tjenesten før saluttering. Selv om NROF ikke har et formelt ansvar for slik tjeneste, er det positivt når Forbundets medlemmer, i samarbeid med Forsvaret og andre organisasjoner, deltar i saluttering. Forsvarssjefen er fagmyndighet for spørsmål om angår saluttering og sjef FAKT har fagansvar for spørsmål som angår gjennomføring og utførelse av saluttering. Saluttering med militært materiell skal kun utføres av militært personell under ledelse av en militær bemyndighet og skikket befal (fra Bestemmelser om saluttering, desember 2010). Middager og skåling for statsoverhoder De aller fleste av NROFs lokale avdelinger har én eller flere formelle sammenkomster, med middag, i løpet av et år. I Forsvaret er det tradisjon for å utbringe H M Kongens skål ved messemiddager og ved andre formelle sammenkomster, og mange av NROFs lokale avdelinger gjennomfører også dette. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 69

70 H M Kongens skål utbringes etter at verten har ønsket velkommen til bords. Verten må påse at glassene er fylt opp, før han/hun overlater ordet til eldste tilstedeværende offiser. Denne reiser seg og utbringer H M Kongens skål. Følgende innledning kan brukes: Det er en gammel tradisjon at der krigsmenn er samlet, skal det skåles for vår øverste Krigsherre, (Hans Majestet Kong Harald den femte). Jeg ber samtlige reise seg og gripe sitt glass. Når alle har reist seg, uttaler den som utbringer skålen: Hans Majestets skål eller Hans Majestet Kong Harald den femtes skål. Er flere land representert, utbringer eldste utenlandske som regel skål for vertslandets overhode (HM Kongen). Deretter utbringer eldste norske offiser en felles skål for alle de utenlandske statsoverhoder. Skålen utbringes på engelsk, og kan uttrykkes slik: May I propose a toast to the Heads of States of all the nations here represented. Alle reiser seg og den som utbringer skålen sier da: To the Heads of States. Krigshistorisk virksomhet Krigshistoriske studier/reiser bidrar til å øke forståelsen for militærfaglige spørsmål og kan bidra til å forsterke båndene til Forsvaret. Det anbefales at avdelingene lokalt oppretter slike grupper, og at det planlegges og gjennomføres aktiviteter som foredrag, studiegrupper og studiereiser. Slike aktiviteter kan med fordel gjøres i samarbeid med andre organisasjoner, og bør også tilbys medlemmer i andre avdelinger. I utgangspunktet må utgiftene til slike arrangement dekkes lokalt. Annonsering av slike turer bør skje i Pro Patria, hjemmesider og sosiale media. Da vil medlemmer fra andre lokalavdelinger også ha mulighet til å melde sin interesse. Reiserapport og bilder etter endt tur, får som regel også spalteplass i Pro Patria. Ball og sosialt samvær Militære ball og lignende sosialt samvær bidrar til å styrke felleskapsfølelsen og ivareta militære tradisjoner. Der hvor det er interesse og tallmessig grunnlag, bør avdelingene vurdere å stille seg bak slike arrangementer. Begravelser Det er Forbundsstyret som avgjør hvem som skal få æresbevisning og på hvilket nivå den skal ligge. Det vil naturlig være flere nivåer på æresbevisning fra NROF: Flagg- og fanevakt Krans fra NROF Bistand ved bæring av båre Tale fra president/ generalsekretær Nekrolog i regional-/ riksavis Ved full æresbevisning bør det være totalt fire reserveoffiserer fra den avdødes egen lokale avdeling. Disse fire rullerer på å holde flagget og fanen. En hensiktsmessig rullering Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 70

71 avgjøres i den enkelte begravelse. Bytte av flagg- og fanevakt gjøres ved å avløse diskret bakfra. Flagg og fane plasseres slik at det ikke er til sjenanse for bårekranser og buketter. Eventuelt kan disse flyttes noe på i samarbeid med familie, prest og begravelsesbyrå. Under jordpåkastelse og prestens velsignelse, senkes flagg og fane for deretter å heves igjen etter velsignelsen. Bruk av uniform Befal som ikke er i tjeneste, inkludert pensjonert befal, har rett til å bære uniform ved anledninger. av militær eller sivil art der bruk av uniform er passende. Ikke tjenestegjørende befal kan bruke den uniformen som var reglementert ved avskjeden (ihht Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret fra 2010). Valige fritidsaktiviteter og politisk virksom er ikke å anse som «passende». Det er Forsvarets regler som legges til grunn for hva som er «passende». Sekretariatet er behjelpelig med råd. I mer offisielle sammenhenger som kransenedleggelser, saluttering, begravelser, ball/sosiale sammenkomster og minnemarkeringer, vil det være naturlig med bruk av uniform. Det kan også være mulig å bære uniform ved deltagelse på stand for NROF. Det bør da sees i sammenheng med hvor standen er (for eksempel på militært område) eller hvilken dag det er (for eksempel 8. mai). Flere lokalavdelinger ønsker at medlemmer stiller i uniform på skytebanen. Her bør den enkelte avdeling utforme lokale regler, slik at avdelingen opptrer enhetlig. Bruker avdelingen militær skytebane, kan det være aktuelt å ta kontakt med denne og få innspill der. Det enkelte NROF-medlem skal påse at uniformen ved bruk er korrekt og at den passer. Synlig slitte og ikke-tilpassede uniformer bør ikke benyttes. Forsvarets uniformer skal bæres og behandles med respekt. Uniformen har tradisjon, den gir beskyttelse både nasjonalt og internasjonalt i krig og fred, og den gir autoritet. En militær uniform gir bæreren en offisiell status, og gjennom uniformen representerer denne sin forsvarsgren innen vårt forsvar og i enkelte situasjoner også vårt land utad. Bæring av uniform medfører derfor en forpliktelse hva angår uniformens utseende så vel som bærerens personlige holdning og oppførsel. Uniform skal ikke brukes som fritidsantrekk eller ved anledninger som ikke har et militært tilsnitt. Distinksjoner, merker, båndstriper og lignende, skal være approbert. Ved NROFs aktiviteter bæres NROF-merket normalt på felt- og arbeidsuniformens venstre arm. For personell som har tilknytning til en militær avdeling, bæres normalt avdelingens merke på venstre arm og NROF-merket på høyre. Er det medlemmer som har verv/arbeidsoppgaver i NROF-regi hvor uniform er naturlig å bruke, anbefales det at uniform kvitteres ut gjennom NROFs avtale med Forsvaret. Sekretariatet kan kontaktes av den enkelte avdeling eller av enkeltmedlemmer ved spørsmål om uniformsbruk. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 71

72 9. Internasjonalt samarbeid Nordisk Presidium Det nordiske reserveoffiserssamarbeidet startet med et svensknorsk initiativ i 1932, og fra 1936 ble årlige møter og feltmessige konkurranser mellom danske, finske, norske og svenske reserveoffiserer gjennomført. Fra 1958 er disse møtene kalt «Presidium for de nordiske reserveoffisersorganisasjonene», eller Nordisk Presidium (NP). Presidiet består av president og inntil tre ytterligere representanter for hvert lands reservistforbund, samt en felles valgt generalsekretær. Presidiet gir føringer for det samarbeidet mellom de nordiske reservistorganisasjonene. I idrettsspørsmål støttes Presidiet av de respektive lands representanter i Nordisk idrettsråd (NIR). Nordisk Presidium tildeler også Nordenplaketten for fortjenestefullt nordisk arbeid. Møtene holdes normalt to ganger pr. år. Møtene ledes av representanten fra det land som er ansvarlig for gjennomføring av møtene. Strategi Innledning Nordisk Presidium er en paraplyorganisasjon for reserveoffisersorganisasjonene i Danmark, Finland, Norge og Sverige for gjensidig støtte og synergi gjennom å utveksle idéer og erfaringer samt koordinere internasjonale innspill, uten at dette begrenser autoriteten til det enkelte forbund. Vedtekter Siden det nordiske reserveoffiserssamarbeidet startet i 1935, har Nordisk Presidium utviklet vedtekter (stadgar) som grunnlag for virksomheten. Etikk og Verdier I tillegg til vedtektene/stadgarna, skal Nordisk Presidium bygge sitt arbeid på felles nordiske samfunnsverdier og bruker disse aktivt som en katalysator. Nordisk Presidium vil særlig legge vekt på: «Rask respons på relevante problemstillinger» Forsvarsmaktene i de nordiske land står overfor viktige endringsprosesser. Også de sivile omgivelser og andre forhold som påvirker reservistenes situasjon, er i endring. Nordisk Presidium må derfor ha evne til å respondere raskt på endringer. «Pålitelighet og ansvarlighet(acountability)» Arbeidet i Nordisk Presidium skal oppleves som verdiskapende også av andre en dem som deltar i møtene. Dette betyr at det må være et element av målbarhet og evaluering i arbeidet. «Respekt» NP skal oppleves som en konstruktiv bidragsyter, «de skal også like oss når vi går» «Ansvar» NP skal ta ansvar for helheten i reservistspørsmål og oppfattes som troverdige. Nordisk Presidium skal ta ansvar på vegne av sine medlemsorganisasjoner. «Mot» Nordisk Presidium skal stå for det vi tror på. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 72

73 Visjon: Relevant og verdiskapende Nordisk Presidium - skal være relevant og verdiskapende nettverk for nordiske reservister og for forsvarsmyndighetene i de enkelte land. Oppdrag mission «Utnytte «twice the citizen» Forsvaret har gavn av reservistenes forankring i det sivile samfunnet. Det kulturelle og historiske felleskap og «way of life» i Norden gir dermed en unik mulighet til å utnytte nyanser på tvers av grensene til å gi en effektiv reserve. Nordisk Presidium arbeider for at tjenesten skal gi mening for reservistene. Innsatsområder For å etterleve visjonen, må Nordisk Presidium etablere konkrete mål innenfor relevante områder, og levere relevante innspill og aktiviteter som bidrar til å nå målene: a) Policy-deling b) Organisasjon og informasjon c) Idrett, kultur og tradisjon d) Internasjonale relasjoner e) Sivil militær synergi Policy-deling De nordiske landenes forsvarskonsept har mange likhetstrekk og mange av utfordringene for reservistene er de samme i flere av landene. Mange av løsningene er også felles. Ved å dele gode og mindre gode og mindre gode erfaringer, er vi til gavn for hverandre. NP vil derfor dele og utveksle ugraderte erfaringer og nøkkeldokumenter til bruk i forbundenes interne og eksterne arbeid. Organisasjon og informasjon For alle forbundene er det viktig å opprettholde medlemsmassen for å ha innflytelse og en bærekraftig utvikling. Dagens moderne samfunn stiller andre krav til frivillig virksomhet enn tidligere. Utvikling og fornyelse er viktig. Medlemmene må ha tilgang til gode og varierte aktiviteter. På disse områdene kan forbundene dra nytte av hverandres erfaringer. Idrett, kultur og tradisjon Idrett, kultur og tradisjon er en upolitisk bærebjelke som kan utøves sammen med et bredt spekter av samarbeidspartnere. Nordisk Presidium ønsker å fremme feltsport som et allmenngyldig virkemiddel for å øke fysisk dyktighet og legge vekt på relevante militære treningsaktiviteter. Nordisk feltsport skal være variert og allsidig, både med hensyn til omfang og ambisjon. Det skal legges opp til gjennomførbare aktiviteter som også bidrar til å rekruttere flere utøvere til feltsport. Internasjonale relasjoner NORDEFCO er kjernen i nordisk forsvarssamarbeid. Nordisk Presidium og NORDEFCO er dermed sentrale sparringspartnere i forhold til reservistsaker. Samarbeidet med utvalgte partnere kan bidra til å styrke presidiets aktiviteter og målsetninger. Samtidig kan den nordiske approach bidra til å styrke partnerne. Gjensidig gavn. CIOR er en plattform for å øke innsikt i intensjonalt forsvarssamarbeid. I forhold til nordisk samarbeid, tilbyr CIOR en forståelse av kompleksiteten i forsvarssamarbeid og hvordan dette kan håndteres. I dette arbeidet kan Presidiet bidra til å koordinere og forsterke nordiske merkesaker. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 73

74 Sivil militær synergi I dagens situasjon er kompetansebehovet er stadig mer uforutsigbart, både sivilt og militært. Dette krever at samfunnets ressurser utnyttes bedre og mer fleksibelt. På samme måte som sivilt opparbeidet kompetanse kommer Forsvaret til gode, er erfaring fra moderne militær virksomhet en styrkemultiplikator for det sivile samfunnet. Nordisk Presidium skal arbeide for å øke denne forståelsen, til gjensidig gavn og nytte. Nordisk Idrettsråd Nordisk idrettsråd (NIR) er opprettet av Nordisk Presidium. NIR er sammensatt av en representant fra hvert av de fire landene, og har som hovedoppgave å utarbeide og vedlikeholde regelverk for nordiske feltidrettskonkurranser. Oppgavene ivaretas for tiden av Nordisk Presidium selv. Nordkalott-treff I 1978 inviterte NROF avdeling Helgeland til et Nordkalott-treff på Drevjamoen for representanter fra de nordligste avdelingene i reserveoffisersorganisasjonene i Finland, Norge og Sverige. Nordkalott-treffet roterer mellom de tre landene og omfatter feltmessige konkurranser, diskusjoner om sikkerhets- og forsvarsspørsmål, utveksling av aktuelle reserveoffiserssaker og besøk til militære avdelinger. Baltic Sea Cooperation I forbindelse med Nordisk Presidium på Hvalsmoen i 1997 ble idéen om et baltisk forum for reserveoffiserer lansert. Baltic Talks ble arrangert første gang på Bornholm i Hensikten var å støtte de baltiske reservistene etter Sovjetunionens sammenbrudd, og forberede dem på eventuelt NATO-medlemskap og medlemskap i CIOR. Senere er navnet endret til Baltic Sea Cooperation (BSC). Med den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Østersjø-området er BSC en ypperlig måte å holde forbundene orientert om aktuelle problemstillinger, og samtidig sende signaler om solidaritet i forhold til de baltiske statene. I tillegg til de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen, er Polen, Tyskland, Danmark, Finland, Norge og Sverige deltakere. Baltic Sea Cooperations hovedmøte arrangeres en gang i året, og møtene skal rotere mellom de baltiske landene. Det landet som skal arrangere neste møte har formannskapet i perioden. CIOR Bakgrunn I 1948 gikk reserveoffisersorganisasjonene i Belgia, Frankrike og Nederland sammen om å stifte La Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR). Etter den tid har organisasjonen blitt en paraplyorganisasjon for 1,3 millioner reservister i 36 land. Selv om den engelske betegnelsen Inter-allied Confederation of Reserve Officers oftest brukes, benyttes den franske forkortelsen CIOR. CIOR er en upolitisk og ikke-kommersiell organisasjon med tette bånd til NATO. Særlig viktig er samarbeidet med NATO Reserve Forces Committee (NRFC). CIOR kommer sammen to ganger pr. år. Midt-vintermøtet holdes på NATO-hovedkvarteret i Brussel, mens den årlige sommerkongressen roterer mellom landene. Mellom disse møtene arrangeres «In-between meetings». Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 74

75 Arbeidsform CIOR arbeider gjennom ulike komiteer som analyserer og utreder saker og problemstillinger som er relevante for reservister. Eksempler kan være bruk av reservister i internasjonale operasjoner, juridiske spørsmål, arbeidsgiverstøtte for reservister (Employer Support) og spørsmål knyttet til ulike NATO-saker. Komiteene er: Defense Attitudes and Security Issues Committee (DEFSEC) Civil/Military Cooperation Committee (CIMIC) Military Competitions Committee (MILCOMP) Legal Affairs Committee Partnership for Peace Committee (PfP) Language Academy Committee Young Reserve Officers Committee (YROW) I tillegg til å være reserveoffiserer, er mange av delegatene toppledere med stor innflytelse i sine hjemland. Dette gjør CIOR spesielt viktig som en påvirker i forsvarsspørsmål og saker som angår bruk av reservister, i tillegg til å bringe verdifull erfaring fra det sivile til reservistsamarbeidet. Dette gir verdifulle bidrag til NROF og Forsvaret når nasjonale saker skal behandles. CIOR er også et viktig forum for å fremme norske syn og interesser i sikkerhets- og forsvarssaker. CIOR ledes av et presidentskap som prinsipielt roterer mellom medlemslandene. CIOR daglige drift ledes av en Secretary General. Presidentskapet dekker en to-årsperiode. Norge har hatt presidentskapet i tre perioder, senest CIORs høyeste myndighet er CIORs råd, Council. Council er sammensatt av utpekte representanter (Vice Presidents) fra medlemslandene. CIOMR The Interallied Confederation of Medical Reserve Officers (CIOMR) er en paraplyorganisasjon for de nasjonale sanitetsreservistorganisasjonene i NATOs medlemsland og samarbeidsland. CIOMR er upolitisk og en viktig bidragsyter innenfor militære sanitetsspørsmål. Norske Reserveoffiserers Forbund er medlem i CIOMR og representeres av et medlem med sanitetsfaglig bakgrunn. Arbeidet samordnes med NROF via Forbundets sanitetsutvalg. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 75

76 10. Vedtekter og prosedyrer Vedtekter for Norske Reserveoffiserers Forbund 13 Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en partipolitisk nøytral sammenslutning av militært utdannet personell, slik det er presisert i 4, i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. 1. Formål 1. Samle militært utdannet personell for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. 2. Arbeide for bruk av reservister som ressurs for Forsvaret og ivareta reservistenes interesser. 3. Ivareta totalkompetansen blant militært utdannet personell for videre tjeneste i Forsvarets organisasjon og totalforsvaret. 4. Utvikle interessante og skapende nettverk mellom Forsvaret og samfunn. 5. Bidra til en positiv utvikling av det internasjonale samarbeidet mellom reservebefal. 2. Devise Forbundets devise er Pro Patria ( For Fedrelandet ) 3 Organisasjon 1. NROFs høyeste myndighet er LANDSMØTET (LM) 2. NROFs virksomhet ledes av FORBUNDSSTYRET (FS) 3. NROF er lokalt organisert i AVDELINGER 4. Generalsekretæren forestår den daglige drift gjennom SEKRETARIATET 4. Medlemskap 1. Personer som slutter seg til NROFs formål og ønsker å bidra til Forbundets målsetninger og interesser kan søke medlemskap i NROF. 2. Som regulære medlemmer kan norske statsborgere som tilfredsstiller ett av følgende krav opptas: a. Tjenestegjør eller har tjenestegjort i stilling som befal eller vervet. b. Er under befalsutdannelse, har fullført befalsutdannelse eller har tilsvarende realkompetanse. c. Personell som etter endt førstegangstjeneste har forpliktet seg til tjeneste i Forsvaret gjennom kontrakt. 3. Andre enkeltpersoner og bedrifter/organisasjoner kan opptas som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. I tvilstilfeller avgjør Forbundsstyret hvilken kategori medlemmet skal plasseres i. 4. Søknad om medlemskap skjer direkte til NROF, som plasserer medlemmene i lokalavdeling etter ønske. FS fastsetter søknadsrutiner. Medlemskapet gjelder for kalenderåret. 5. Medlem eller andre kan utnevnes til æresmedlem av Forbundet i henhold til egne vedtekter. 13 Vedtatt på konstituerende møte 22. februar 1975, med endringer på LM 4. mars 1978, 8. mars 1980, 24. april 1982, 17. mars 1984, 15. mars 1986 og 20. mars 1988, 4. april 1992, 24. april 1994, 27. april 1996, 18. april 1998 og 1. juni 2002, 5. juni 2004, 20. mai 2006, 2. juni 2012, 2. juni 2013, 15. juni 2014 og 12. juni Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 76

77 6. FS eller styret i en lokal NROF-avdeling kan midlertidig suspendere medlem av sikkerhetsgrunner eller av grunner som er nevnt uverdige forhold eller virksomhet som er i strid med 4 punkt 1. Suspendering kan vare til mer avklarende informasjon er forelagt, men ikke lenger enn ett år. Et suspendert medlem har ikke stemmerett og utelukkes fra de aktiviteter som FS eller styret i den lokale avdelingen bestemmer, men opprettholder øvrige rettigheter. 7. FS kan ekskludere medlem på grunn av uverdige forhold eller virksomhet som er i strid med 4 punkt 1. Før eksklusjon skal det gis skriftlig advarsel og det skal deretter være gjennomført drøftingsmøte med vedkommende. Avgjørelsen kan ankes inn for Protokollkomitéen innen tre måneder. Protokollkomiteens avgjørelse er endelig. 8. FS gir nærmere retningslinjer for rutinene ved suspendering og eksklusjon. 5. Landsmøte 1. Ordinært LM holdes hvert annet år innen 15. juni. Innkalling med foreløpig saksliste sendes avdelingene minst 3 måneder før LM. 2. Ekstraordinært LM kalles inn av FS når det finner det nødvendig eller når et flertall av medlemmene i minst 10 avdelinger med til sammen minst 1000 medlemmer krever det. Et ekstraordinært Landsmøte kan ha en forenklet saksliste, så fremt faste saker er behandlet eller vil bli behandlet på et regulært Landsmøte. 3. Saker som forlanges fremmet på LM må være Forbundet i hende minst 8 uker før møtet. Deretter sendes fullstendig saksliste med nødvendige dokumenter til avdelingene minst 3 uker før møtet. 4. På LM har avdelingene rett til å være representert med stemmetall i henhold til betalende medlemmer pr 31. desember foregående år. 5. Krav til representasjon er at avdelingene har gjennomført ordinært årsmøte og fremsendt i egen ekspedisjon følgende; Innkalling til årsmøtet, Årsberetning, Regnskap, Ammunisjonsregnskap (for avdelinger med skyteaktivitet), Revisjonsberetning, Aktivitetsplan for kommende/inneværende år, Budsjett, Referat/Protokoll fra årsmøtet og oversikt over nytt valgt styre og LM delegater, slik at dette er sekretariatet i hende innen 1. april samme år. 6. Stemmer og representasjon skjer etter følgende skala: Antall medlemmer Delegater Stemmer eller fler Stemmerett på LM har Forbundsstyrets President og representanter i henhold til 5.6. Det er ikke adgang til å bringe med fullmakter fra avdelinger som ikke er representert på LM. 8. Til LM kan FS innkalle representanter for komiteer og utvalg, enkeltmedlemmer og funksjonærer med tale og forslagsrett i berørte saker. Gjester og observatører kan inviteres. Æresmedlemmer og tidligere Formenn/Presidenter har stående invitasjon. 9. LM velger dirigent(er). Referent(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen fra møtet, redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer, tellekorps bestående av minst 2 representanter og en fullmaktskomité bestående av 2 representanter. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 77

78 10. Ordinært LM behandler følgende: a. Årsberetning for 2 siste år b. Godkjenne/Forkaste regnskap for 2 siste år c. Strategiplan og arbeidsplan for kommende år i Landsmøteperioden d. Budsjett for inneværende år og gir retningslinjer og føringer for hvordan midler skal fordeles for det påfølgende år. e. Kontingent for 2 påfølgende år f. Saker (Jfr. 5.3) g. LM kan vedta resolusjoner som en oppsummering av forhandlingene eller deler av disse h. Valg 11. LM velger tillitsvalgte for 2 år. Balanse mellom forsvarsgrenene/hv skal tilstrebes. President og visepresidenter skal velges skriftlig og særskilt. For de øvrige skal valg være skriftlig hvis noen forlanger det. Følgende valg skal foretas: a. FS med president, 1 og 2. visepresident og 4 styremedlemmer b. To vararepresentanter til styret velges i rekkefølge. c. Formann, 2 medlemmer og 1 varamedlem til en valgkomite d. Formann, ett medlem og to varamedlemmer til styret for NROFs Aktiviseringsfond 12. Revisjon av Forbundets regnskap utføres av et registrert revisjonsfirma som velges på Landsmøtet. 13. FS kan innkalle til Formannskonferanse det året det ikke er LM. Innkallelsen og foreløpig saksliste sendes i tilfelle avdelingene senest 2 måneder før konferansen. 6. Forbundsstyret 1. FS er beslutningsdyktig når Presidenten eller en av visepresidentene og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 2. Styret skal lede Forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og LMs vedtak, herunder: a. Behandle og fremme saker, gi uttalelser, oppnevne forhandlere, sakkyndige, komiteer, arbeidsgrupper mv. b. Aktivt støtte arbeidet på lokalplan, herunder: i. Informere om aktuelle saker ii. Legge til rette for relevante aktiviteter i forhold til Forbundets arbeidsprogram iii. Gjennom sekretariatet, bistå med praktiske og administrative forhold iv. Tilpasse avdelingenes fullmakter i henhold til krav om aktiviteter og myndighetskrav v. Bistå avdelinger hvor årsmøter ikke blir avholdt i å innkalle til årsmøte og foreslå kandidater til ulike verv vi. Dersom det etter flere forsøk over tid ikke lykkes å samle et lokalt årsmøte, overta det administrative ansvaret for avdelingen, herunder avvikling eller sammenslåing med andre avdelinger c. Ansette generalsekretær og øvrige funksjonærer etter innstilling fra GS. d. Forvalte Forbundets midler. e. Innkalle til og forberede LM og Formannskonferanser. f. Utnevne redaktør og forvalte Forbundets tidsskrift Pro Patria. g. Foreslå regler for hedersbevisninger og æresmedlemskap. h. Foreta tildeling av Forbundets hederstegn og hedersplakett samt innstilling til æresmedlemskap. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 78

79 3. Styret kan nedsette et Forretningsutvalg (FU) bestående av President, visepresidentene samt GS. GS forestår Forbundets daglige drift. FU har fullmakt fra styret til å ta avgjørelser i saker hvor det ikke kreves et samlet styre. 4. Styret bestemmer signaturrett 7. Økonomi 1. Forbundets virksomhet finansieres av en årlig kontingent fra medlemmene og tilskudd over Forsvarsdepartementets budsjett. Forbundsstyret kan fastsette retningslinjer for innhenting av midler gjennom andre inntektsgivende tiltak. 2. Medlemmer som unnlater å betale kontingent kan ikke delta i Forbundets aktiviteter sentralt eller lokalt. 3. Drift av egne selskap skal holdes utenom Forbundets ordinære økonomi. 4. Avdelingenes arbeid finansieres av en forholdsmessig refusjon av den innbetalte kontingent i henhold til deres medlemstall. Avdelingenes refusjonsbeløp fastsettes av LM. Refusjon forutsetter at avdelingen er aktiv, med innlevert dokumentasjon i henhold til 5.5Avdelingene kan på sitt årsmøte fastsette en tilleggskontingent til egen virksomhet. Forbundet kan ikke gjøre krav på andel av slik tilleggskontingent eller av andre inntekter avdelingene måtte skaffe seg. Inndriving av slik tilleggskontingent må skje lokalt og bokføres der. 5. FS kan fastsette regler for avdelingenes regnskapsopplegg, kontoplan mv. 8. Vedtektsendring 1. Disse vedtekter kan kun endres eller gis tillegg av LM med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 2. Forslag til tillegg og/eller rettelser, må for å kunne behandles, ha vært utsendt til avdelingene minst 3 uker før LM. 9. Oppløsning 1. Oppløsning av Forbundet kan bare skje etter beslutning på LM. Behandling av slikt forslag til oppløsning skjer i henhold til Ved oppløsning disponeres Forbundets midler etter LMs vedtak i samsvar med NROFs formål. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 79

80 Forretningsorden for NROFs Landsmøte 14 Frister i henhold til NROFs vedtekter Landsmøtet skal innkalles med minst tre måneders varsel. Saker som ønskes behandlet, skal være Forbundet (sekretariatet) i hende minst åtte uker før møtet. Forbundsstyrets forslag til saksliste sendes sammen med annen dokumentasjon, inkludert forslag til endringer i vedtektene, til avdelingene og andre delegater senest tre uker før møtet. Dokumentene sendes elektronisk, og det lages en papirutgave som deretter sendes pr. post. Forslag til endringer i Forbundets innstillinger skal være sekretariatet i hende minst én uke før møtet. Når slike forslag er mottatt, formidler de elektronisk til delegatene av sekretariatet. Forslag som fremmes etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet på Landsmøtet, unntatt når det dreier seg om endrings- eller kompromissforslag som er fremsendt i tide. Taletid Dirigentene skal disponere tiden slik at alle sakene får likeverdig behandling. Dette kan medføre ytterligere begrensninger i taletiden. Normalt er taletiden fire minutter for innlegg og ett minutt for replikker. Delegatene Delegater til Landsmøtet velges på avdelingenes årsmøter. Delegatene representerer sin avdeling, og ikke seg selv. Det normale er at avdelingene har diskutert landsmøtesakene på forhånd, og trukket opp retningslinjer, slik at det er mulig for delegatene både å ta hensyn til dette og til diskusjonene på Landsmøtet når det skal voteres. Det er imidlertid opp til avdelingene i hvilken grad de ønsker å legge føringer på delegatene. Alle dokumenter, lister og så videre, vises på storskjerm i møtelokalet. Åpning 1. Møtet innledes ved at medlemmer som er døde siden forrige landsmøte minnes ved ett minutts stillhet. 2. NROFs president holder velkomsttale 3. Hilsningstelegrammer leses opp Konstituering og adgang til Landsmøtet 4. Generalsekretæren foretar navneopprop, med avdelingens navn, delegaten(e)s navn og antall stemmer. Når en avdeling som i henhold til vedtektene har flere stemmer, avgjør avdelingen selv hvordan stemmetegnene skal fordeles. Det kreves ingen formelle fullmakter. Generalsekretæren oppsummerer med antall avdelinger som er til stede, hvor mange delegater og hvor mange stemmer som disponeres. 5. Generalsekretæren går gjennom de vedtektsfestede bestemmelsene og forretningsorden for Landsmøtet. 6. Generalsekretæren går gjennom de administrative bestemmelsene for Landsmøtet. 14 Godkjent av Forbundsstyret 21. september 2013 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 80

81 7. Innkallelsen legges frem for godkjenning. 8. Sakslisten legges frem for godkjenning. Valg av dirigenter 9. Landsmøtet velger to dirigenter som overtar den praktiske møteledelsen. 10. Dirigentene legger frem forretningsorden for godkjenning. Valg av komitéer og funksjonærer 11. Det velges en fullmaktskomité på to personer som har ansvar for å komme med råd til Landsmøtet ved spørsmål om stemmeberettigelse, dersom det er uklarheter i forbindelse med oppropet ved Landsmøtets åpning. Fullmaktskomitéen har også ansvar for riktig fordeling av stemmetegn. Forbundsstyrets forslag til komitéer mm legges frem på Landsmøtet. 12. Det velges en redaksjonskomité på tre personer med ansvar for å utforme eventuelle resolusjoner. Forbundsstyrets forslag til redaksjonskomité legges frem på Landsmøtet. 13. Det velges et tellekorps på minst to medlemmer. Hvert medlem i tellekorpset teller alle stemmene, før resultatet sammenliknes og stemmetallet avgjøres. Forbundsstyrets forslag til tellekorps legges frem på Landsmøtet. 14. Det velges to referenter til å føre protokoll. Forbundsstyrets forslag til referenter legges frem på Landsmøtet. 15. Det velges to delegater til å underskrive protokollen. Forbundsstyrets forslag til delegater, som skal underskrive protokollen, legges frem på Landsmøtet. Behandling av saker i henhold til sakslisten Voteringer Votering skjer ved at de stemmeberettigede holder opp det antall stemmetegn de har fått tildelt. Ved forslag om endringer i vedtekter, skal det først avgis stemmer MOT forslaget. Dersom antall stemmer MOT er mer enn 1/3 av antall stemmer, skal forslaget forkastes. Dersom antall stemmer MOT er mindre enn 1/3 av stemmene, avgis det stemmer FOR forslaget. Dersom antall stemmer FOR er dobbelt så mange, eller flere, enn antall stemmer MOT, anses kravet i vedtektene om 2/3 flertall for oppfylt. Dersom et forslag (for eksempel ved blanke stemmer/delegater som avholder seg fra å stemme) hverken forkastes eller godtas i første omgang, gjentas voteringen. I den andre omgangen trekkes blanke stemmer ut. Før en vedtektsendring erklæres godtatt eller forkastet, spør dirigenten om det er protester mot voteringen. Dersom det ikke er protester, erklæres vedtektens nye ordlyd å tre i kraft ved Landsmøtets avslutning, hvis ikke annet er bestemt. Ved protest avgjør Landsmøtet ved alminnelig flertall om det skal holdes ny votering. Ny votering foretas i så fall umiddelbart. Ingen stemmeberettigede må komme inn eller forlate salen når en vedtektsendring er tatt opp til votering. Andre forslag enn vedtaksforslag, avgjøres ved alminnelig flertall. Det voteres først MOT forslaget. Dirigentene vurderer behovet for kontravotering. Dersom det fremmes krav om kontravotering, skal dette fortas. Valgregler Valg på NROFs presidentskap skal foretas skriftlig. Andre valg kan foretas muntlig, hvis ikke noen av de stemmeberettigede krever at det skal være skriftlig. Ved valg av en person er valget ikke avgjort før en av kandidatene har oppnådd mer enn Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 81

82 halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer regnes ikke med ved opptellingen av antall stemmer. Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg hvor man i hver omgang utelater den kandidaten som fikk færrest stemmer ved foregående votering. Dersom det skal foretas valg mellom fire eller flere kandidater til ett verv, kan det likevel bestemmes at mer enn én kandidat skal utelukkes av gangen. I så fall utelukker man så mange at summen av de utelukkede kommer nærmest opp til den som ble nummer 2 ved avstemningen. Ved stemmelikhet foretas omvalg, dersom kandidatene ikke utelukkes i henhold til reglene ovenfor. Ved stemmelikhet i omvalget, avgjøres saken ved loddtrekning. Ved valg av flere personer i en valgomgang, skrives navnene til det antall som skal velges på stemmesedlene. Den person som har fått flest stemmer anses som valgt. Stemmesedler som har flere eller færre navn enn det antall som skal velges, skal forkastes. Når det skal velges personer i rekkefølge, for eksempel ved valg av vararepresentanter, kan det holdes særskilt valg på hver plass eller velges fler i samme omgang. Den som for flest stemmer besetter førsteplassen, den med nest flest stemmer andreplassen, og så videre. Resolusjoner Dersom Landsmøtet ønsker det, kan det utarbeides en eller flere resolusjoner som gir uttrykk for Landsmøtets syn i en eller flere aktuelle saker. Forslag til resolusjonen(er) utarbeides av en redaksjonskomité og behandles som et av de siste punktene på Landsmøtet. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 82

83 Norm for vedtekter for avdeling i NROF 15 Denne «Norm for vedtekter i NROF», er en rettesnor for den enkelte avdelings vedtekter. Avdelingenes vedtekter kan variere etter lokale forhold. Avdelingens vedtekter og enhver forandring av disse skal godkjennes av NROFs Forbundsstyre før de er gyldige (ref. 8.1). NROF (avdelingens navn) er en avdeling i Norske Reserveoffisers Forbund, for medlemmer av NROF i henhold til NROFs vedtekter 4, normalt bosatt i kommunene (kommunens navn). Avdelingens vedtekter skal, sammen med NROFs vedtekter, danne grunnlaget for avdelingens drift. 1 Formål 1. Avdelingen skal arbeide for å: a. Samle medlemmene for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. b. Ivareta medlemmenes totalkompetanse for videre tjeneste i Forsvarets organisasjon og totalforsvaret. c. Bedre internasjonalt samarbeid mellom medlemmene og medlemmer i tilsvarende organisasjoner i andre land. 2 Organisasjon 1. Avdelingens høyeste myndighet er Årsmøtet. 2. Avdelingens daglige drift ledes av et styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter. 3. a. For planlegging og gjennomføring av skyteaktiviteter velges en ansvarlig skyteleder med kompetanse i henhold til NROFs skytereglement. b. I tillegg nedsetter styret et skyte-/våpenutvalg som ledes av skyteleder. Utvalget behandler spørsmål vedrørende aktivitet med våpen og erverv av våpen. Utvalget fører ammunisjonsregnskap og oversikt over avdelingens egne våpen/våpendeler og våpen/våpendeler som er utlånt fra Forsvaret. Styret kan gi nærmere retningslinjer for utvalgets oppgaver. 4. Styret kan oppnevne andre utvalg, grupper eller personer til å ivareta oppgaver som for eksempel feltidrett, verving osv., foruten ad hoc grupper til spesielle oppgaver. 5. Styret kan inngå samarbeid med andre forsvarsrelaterte foreninger dersom dette bidrar til å nå avdelingens formål. 3 Medlemskap 1. Medlem av avdelingen er normalt medlem av Norske Reserveoffisers Forbund som er bosatt i det distriktet avdelingen dekker, og som ikke har valgt å tilhøre en annen avdeling. 2. Om medlemskap, innmelding, utmelding og eksklusjon vises til NROFs vedtekter. 4 Årsmøte 1. Ordinært årsmøte holdes innen 15. mars det påfølgende år. 2. Innkalling til årsmøtet og sakslisten kunngjøres for medlemmene minst 14 dager før møtet. 15 Fastsatt av Forbundsstyret 1. juni 2002, endret av Landsmøtet i NROF 1. juni 2013 og 15. juni 2014 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 83

84 3. Dersom et medlem ønsker å ta opp en sak som ikke er oppført i innkallingen, må saken være styret i hende minst en uke før årsmøtet. 4. Årsmøtet skal behandle følgende saker: a. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll. b. Årsberetning i henhold til fastsatt mal. c. Regnskap med revisjonsberetning d. Ammunisjonsregnskap e. Ansvarsfrihet for styret f. Innmeldte saker g. Budsjett med eventuelt forslag om tilleggskontingent h. Arbeidsplan for inneværende år i. Tentativ aktivitetsplan for kommende år til bruk for Forbundets sentrale ressursdialog med Forsvaret. j. Valg av: Styre i henhold til 2.2. Leder velges for ett år, de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer for to år. Det tilstrebes at halvparten er på valg det enkelte år. Revisor for ett år. Valgkomité for ett år. På årsmøter i forkant av NROFs Landsmøte, representanter til dette i henhold til NROFs vedtekter. Representanter til andre samarbeidsfora som for eksempel kontaktutvalg, militære samfunn etc. 5. Alle avstemninger avgjøres ved simpelt flertall, bortsett fra vedtektsendringer, som avgjøres ved 2/3 flertall. Alle medlemmer som er til stede og har betalt kontingent har stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. Fullmakter godtas ikke. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 6. Det føres protokoll over Årsmøtets forhandlinger. Protokollen undertegnes i henhold til 4.4.a. 7. a. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller minst 1/3 av de betalende medlemmene krever det. b. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte og kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen. 5 Styret 1. Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmer eller vararepresentanter er til stede. 2. Styret skal: a. Lede avdelingens virksomhet i overensstemmelse med avdelingens, NROFs vedtekter og andre styringsdokumenter. b. Behandle og fremme saker, gi uttalelser, oppnevne utvalg og komiteer ved behov. c. Rekruttere nye medlemmer til avdelingen/forbundet. d. Sørge for informasjons- og kontaktvirksomhet til medlemmer, militære enheter, arrangere møter, samlinger, skyting, feltsportarrangementer og sosialt samvær i den utstrekning forholdene ligger til rette for det. e. I egen regi, og/eller i samarbeid med andre, arrangere møter, samlinger, skyting, feltsport, sosialt samvær, etc., i den utstrekning forholdene ligger til rette for det. 3. Styret treffer beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbelt- Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 84

85 stemme. 4. Styret fører protokoll over sine møter. Protokollen underskrives av tilstedeværende styremedlemmer. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte. 6 Økonomi 1. NROFs Landsmøte fastsetter kontingenten. Medlemmenes kontingent betales direkte til NROF. 2. Avdelingens virksomhet finansieres ved en refusjon av den innbetalte kontingent. Refusjonsbeløpets størrelse pr. medlem fastsettes av Landsmøtet. 3. Avdelingens årsmøte kan fastsette en tilleggskontingent til egen avdeling. NROF sentralt kan ikke gjøre krav på andel av slik tilleggskontingent, eller av andre inntekter, eller av andre midler, eiendeler eller utstyr som avdelingen måtte skaffe seg, dersom disse ikke er regulert av lovverk og forskrifter. 4. Regnskap følger kalenderåret og føres i henhold til god regnskapsskikk og oppsett for regnskap. Regnskapet revideres. 7 Forholdet til NROF 1. For å bli gyldige må vedtektene godkjennes av NROFs Forbundsstyre. Ingen endring eller tilføyelse i vedtektene blir gyldige for de er godkjent av Forbundsstyret. 2. Avdelingen skal sende inn dokumentasjon som angitt i NROFs vedtekter til sekretariatet innen den frist som vedtektene angir. 3. Styret holder NROFs sekretariat best mulig informert om avdelingens drift. 8 Vedtektsendringer 1. Forslag til endringer skal kunngjøres for medlemmene sammen med innkalling til Årsmøtet. 2. Vedtektsendringer, bortsett fra 9, kan foretas av Årsmøtet med minst 2/3 flertall. 9 Oppløsning 1. Avdelingen kan bare oppløses etter vedtak på Årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til oppløsning kunngjøres for medlemmene sammen med innkallingen til møtet. Oppnås 2/3 flertall for oppløsning, kan oppløsning dog ikke skje før 2/3 flertall for oppløsning er bekreftet gjennom et ekstraordinært Årsmøte som skal avholdes 1-en- måned senere. Innkalling til dette siste Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmer og NROFs sekretariat senest 3 uker før det avholdes. 2. Sammenslåing med andre avdelinger anses ikke som oppløsning og skal behandles i samsvar med I tilfelle oppløsning søkes gjeldsposter dekket så langt beholdningen rekker. Tiloversblevne midler tilfaller NROF sentralt for disponering i henhold til NROFs formål 4. Eiendeler eller midler som er kommet avdelingen i hende ved donasjon eller liknende, disponeres i henhold til de klausuler som lå til grunn for donasjonen. 5. Ved oppløsning overføres medlemmene til en tilstøtende avdeling. 10 Sammenslåing Avdelinger kan slås sammen med 2/3 flertall. Aktiva tilfaller den nye avdelingen. Approbasjon Foranstående vedtekter for NROF avdeling (avdelingens navn) er vedtatt på Årsmøtet (dato). Vedtektene er godkjent av Forbundsstyret (dato). Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 85

86 Vedtekter for protokollkomiteen til NROFs Landsmøte 16 1 Formål og rapportering 1. Protokollkomiteen er Landsmøtets kontrollorgan for å sikre at virksomheten i Forbundsstyret og andre utvalg oppnevnt av Landsmøtet skjer i henhold til Forbundets vedtekter, direktiver og andre retningslinjer fastsatt av Landsmøtet. 2. Protokollkomiteen er Landsmøtets organ og rapporterer kun til LM. 2 Sammensetning 1. Protokollkomiteen velges av Landsmøtet og skal bestå av en formann / leder og 2 medlemmer. Formann / leder og medlemmer kan gjenvelges. 2. Medlemmenes skal ha erfaring fra tillitsverv i Forbundet, og gjerne også fra annen organisasjons- eller administrativ virksomhet. Medlemmene bør komme fra forskjellige avdelinger. Forsvarsgrensvis fordeling bør tilstrebes. 3 Innberetning 1. Protokollkomiteen skal avgi innberetning til Landsmøtet om Forbundets virksomhet. Innberetningen presenteres på Landsmøtet av komiteens formann / leder. 2. Innberetningen sendes fra sekretariatet til avdelinger og deres delegater til Landsmøtet, sammen med øvrig dokumentasjon. 3. Innberetningen skal fokusere på forhold som komiteen mener er av betydning for at Landsmøtet skal kunne danne seg et tilstrekkelig bilde av Forbundets virksomhet og økonomi i Landsmøteperioden. 4. I særlig viktige forhold bør protokollkomitéen gi tilrådning til tiltak. Eventuelle dissenser skal være begrunnet 16 Vedtatt på NROFs Landsmøte 3. mars Endret på Landsmøter 24. april 1982, 19. mars 1988, 1. juni 2002 og 1. juni Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 86

87 Vedtekter for valgkomiteen til NROFs Landsmøte 17 1 Formål og rapportering 1. Valgkomiteens formål er å sørge for en tillitsvekkende og god prosess for å finne egnede kandidater til NROFs sentrale tillitsverv. 2. Valgkomiteen er Landsmøtets organ og rapporterer kun til LM. 2 Sammensetning 1. Valgkomiteen velges av Landsmøtet og skal bestå av en formann / leder og 3 medlemmer. Formann / leder og medlemmer kan gjenvelges. 2. Medlemmene bør komme fra forskjellige avdelinger. Forsvarsgrensvis fordeling bør tilstrebes. 3. Komiteens medlemmer foreslås for den kommende periode av det avgående Forbundsstyret. 4. Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt om forhandlingene i Valgkomiteen. Papirer og dokumenter med vurderinger og liknende makuleres / slettes. 3 Innstillingsarbeidet 1. Valgkomiteen skal til Landsmøtet gi innstilling på de tillitsvalgte posisjoner som skal velges på Landsmøtet. Disse er nevnt i Vedtekter for Norske Reserveoffiserers Forbund. 2. Valgkomiteen skal anmode Forbundsstyret, avdelinger og utvalg om forlag til kandidater til aktuelle verv, i tillegg til selv å arbeide aktivt for å fremskaffe kandidater. 3. Valgkomiteen innhenter opplysninger og foretar vurdering av kandidatene. 4. a. Aktuelle kandidater skal forespørres om de er villige til å påta seg det aktuelle vervet b. Valgkomiteen skal orientere medlemmer som ikke innstilles til gjenvalg 5. a. Valgkomiteens innstilling med opplysninger om kandidatene sendes Forbundsstyret via sekretariatet, og de foreslåtte kandidater senest 3 uker før Landsmøtet. b. Valgkomiteens innstilling sendes avdelingene og deres delegater til Landsmøtet sammen med øvrig dokumentasjon. 6. Valgkomiteens forslag presenteres på Landsmøtet av komiteens formann / leder. 17 Vedtatt av NROFs Landsmøte 3. mars 1979, endret 1. juni 2002 og 1. juni 2013 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 87

88 Vedtekter for NROFs Hedersnemnd 18 1 Formål Hedersnemden er Forbundsstyrets råd for behandling av alle saker vedrørende NROFs hedersbevisninger. Nemndens fremste oppgave er å behandle og gi råd vedrørende tildeling av: NROFs Plakett for fortjenestefullt virke for Forbundet eller dets formål. NROFs Hederstegn for særlig fortjenestefullt virke for Forbundet eller dets formål. Æresmedlemskap for langvarig og særlig fortjenestefullt virke for NROF eller dets formål. For NROFs Plakett, Hederstegn og Æresmedlemskap er det fastsatt egne vedtekter. 2 Oppnevning og sammensetning 1. Hedersnemnden består av en formann og 3 medlemmer som oppnevnes av Forbundsstyret. 2. Hedersnemdens medlemmer skal normalt være innehaver av hederstegnet. 3. Hedersnemndens medlemmer skal være anonyme for andre enn Forbundsstyret. 4. Hedersnemndens funksjonstid følger Forbundsstyrets. 3 Saksbehandling 1. Hedersnemnden er beslutningsdyktig når formannen og minst 2 medlemmer deltar i saksbehandlingen. 2. a. Hedersnemnden mottar forslag til hedersbevisning fra enkeltmedlemmer, avdelinger eller FS. Hedersnemnden kan også selv ta opp forslag. b. Forslag skal være Hedersnemnden i hende innen 15. mars eller 15. september, slik at det er mulig med forsvarlig vurdering i god tid før Landsmøtet eller julearrangementer, hvor tildelinger normalt finner sted. 3. Hedersnemnden utfører normalt sitt arbeid i ordinære møter. I spesielle tilfelle kan saksbehandlingen foregå ved telefonmøter eller e-post. 4. Hedersnemnden fører protokoll over sitt arbeid hvor det opplyses om: a. Navn på forslagsstiller. b. Den foreslåtte hedredes navn. c. Hedersnemndens begrunnelse for sitt råd. d. Hedersnemndens forslag til Forbundsstyret. e. Forbundsstyrets vedtak når dette foreligger 5. Protokollen underskrives av samtlige som deltar i behandlingen. Protokollen skal kun være tilgjengelig for Hedersnemndens egne medlemmer. Dog kan NROFs president få opplysninger på spesiell forespørsel. Hedersnemnden fører fortegnelse (uten begrunnelse) over tildelinger av hedersbevis og dato for tildelingen. Fortegnelsen skal være tilgjengelig for alle Forbundets tillitsmenn og kan på anmodning gjøres tilgjengelig for medlemmene. 4 Rapportering Formannen i Hedersnemnden legger normalt frem nemndens råd muntlig for Forbundsstyret. 18 Vedtatt av Forbundsstyret 12. oktober 1977, 27. juni 1979 og 1. juni Overtatt og godkjent av Landsmøtet 2. juni 2013 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 88

89 5 Vedtektsendringer Disse vedtektene kan endres eller gis tillegg av Landsmøtet. Slike endringer kan bare vedtas med 2/3 flertall, og etter at endringsforslag er meldt som sak til behandling på LM i henhold til NROFs vedtekter. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 89

90 Vedtekter for NROFs hederstegn 19 1 Formål 1. Hederstegnet kan tildeles medlemmer eller andre for særlig fortjenestefullt virke eller fremme av NROFs formål. 2. Hederstegnet er personlig, og kan ikke utleveres til andre til demonstrasjons- eller samlerformål. 2 Utførelse 1. NROFs Hederstegn er Forbundets devise i kunstnerisk utførelse med to offiserssabler med kryssende klinger, tre brennende bomber, eikekrans og krone og devisen «Pro Patria». 2. Hederstegnet er preget i haute, relieff i gull, devisen i sort emalje. Hederstegnet er 33 mm bredt og bæres i et like vatret silkebånd i fargene lys marine og hvitt i like brede vertikale striper, fire blå og tre hvite. 3. Som miniatyr har Hederstegnet samme utførelse, men kronen og eikekransen er sløyfet. Gullknappen har bare kryssende klinger. 4. Ved tildeling følger diplom, miniatyr, gullknapp og bånd til spenne. 3 Saksbehandling 1. Forslag om tildeling av Hederstegn kan fremmes av ethvert medlem eller gruppe av medlemmer i Forbundet og skal stiles til Forbundsstyret. 2. Vedtak fattes av Forbundsstyret etter behandling i og råd fra NROFs Hedersnemd. Vedtak om tildeling skal være enstemmig i Forbundsstyret. 3. Hvis det foreligger forslag om tildeling av Hederstegn til medlem eller varamedlem i Forbundsstyret, fratrer vedkommende under behandling av saken. 19 Fastsatt av NROFs Forbundsstyre 12. oktober 1977, revidert 27. juni 1979, 13. desember 1982 og 1. juni Endret av Landsmøtet 1. juni 2013 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 90

91 Vedtekter for NROFs Hedersplakett 20 1 Formål 1. NROFs Hedersplakett kan gis til medlemmer av Forbundet eller andre personer som, avdelinger, institusjoner mv. for fortjenestefull innsats for Forbundet eller for annen innsats til fremme av Forbundets virksomhet. 2. Hedersplaketten er personlig, og kan ikke utleveres til andre til demonstrasjons- eller samlerformål 2 Utførelse 1. NROFs Hedersplakett er Forbundets merke med skjold, sverd, bladkrans og krone montert på en skjoldformet plate av tre. 2. Merket er utført i ca. 3 mm tykk messing, er ca. 120 mm høyt og kolorert i Forbundets farger; rød, hvit, blå og grønn emalje, samt gull eller pusset messing. Platen, som har opphengsfeste, er ca. 220 mm høy og 170 mm bred langs øvre kant. På platen, like under merket, er det montert et messingbånd med hvor Forbundets devise Pro Patria er påmalt. 3 Saksbehandling 1. Forslag om tildeling av Hedersplakett kan fremmes av ethvert medlem eller gruppe av medlemmer i Forbundet og skal stiles til Forbundsstyret. 2. Hedersplakett kan ikke tildeles en person eller institusjon som tidligere er tildelt NROFs Hederstegn. 3. Vedtak fattes av Forbundsstyret etter behandling i og råd fra NROFs Hedersnemd. Vedtak om tildeling skal være enstemmig i Forbundsstyret. 4. Vedtak om tildeling kan ved tidsnød fattes av Forretningsutvalget. Slik tildeling skal rapporteres til Hedersnemden og Forbundsstyret snarest etter tildelingen. 20 Fastsatt av Forbundsstyret 12. oktober 1977, endret av FS 9. februar 1984, 26. september 1985, 1. juni Vedtatt av Landsmøtet 1. juni 2013 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 91

92 Vedtekter for Æresmedlemskap i NROF 21 1 Formål Æresmedlemskap er den høyeste anerkjennelse Norske Reserveoffisers Forbund kan gi. 2 Kriterier for tildeling 1. Medlemmer av Kongehuset med interesse for forsvarssaken. 2. For andre: a. Tidligere mottatt Forbundets Hederstegn. b. Langvarig og særlig fortjenestefullt virke for NROF eller Forbundets formål. c. Forsvarsrelatert aktivitet utenom NROF. 3 Omfang Det totale antallet æresmedlemmer bør være sterkt begrenset, og ikke overstige 3-6 personer utenom medlemmer av Kongehuset. 4 Saksbehandling Forslag om Æresmedlemskap behandles av Hedersnemnden og fremmes av styret for Landsmøtet. Forslaget legges frem muntlig av Presidenten. Tildelingen skal foretas ved en passende anledning. Det informeres om tildelingen ved pressemelding og i Forbundets egne kanaler. Til Æresmedlemskapet hører et spesielt diplom. Æresmedlemmet er livsvarig medlem av Forbundet og fritatt for kontingent. 5 Vedtektsendringer Disse vedtektene kan endres eller gis tillegg av Landsmøtet. Slike endringer kan bare vedtas med 2/3 flertall, og etter at endringsforslag er meldt som sak til behandling på LM i henhold til NROFs vedtekter. 21 Vedtatt på Landsmøtet 1. juni 2002 og justert på ekstraordinært Landsmøte 1. juni Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 92

93 Vedtekter for lokalt æresmedlemskap i NROF 22 1 Formål Lokalt æresmedlemskap er den høyeste anerkjennelse en avdeling i Norske Reserveoffisers Forbund kan gi. 2 Kriterier for tildeling 1. Langvarig skal ha utført særlig fortjenestefullt virke for avdelingen. 2. Kandidaten skal ha vært medlem i NROF i minimum 25 år, men behøver ikke ha vært medlem i samme NROF-avdeling hele tiden. 3. Kandidaten skal fortsatt stå som betalende medlem. 3 Omfang Det totale antallet æresmedlemmer bør være begrenset. 4 Saksbehandling Forslag om lokalt æresmedlemskap behandles og avgjøres av styret i vedkommende avdeling. Til Æresmedlemskapet hører et jakkemerke og et spesielt diplom. 5 Vedtektsendringer Disse vedtektene kan endres eller gis tillegg av Landsmøtet. Pins til jakke og diplom kjøpes fra sekretariatet Vedtatt av Forbundsstyret 10. desember 2011, endret av Landsmøtet 1. juni Pins til jakke og diplom koster kr 100,- pr. sett. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 93

94 Vedtekter for NROFs aktiviseringsfond 24 1 Formål NROFs aktiviseringsfond har som formål å øke aktiviteten lokalt og sentralt og sentralt ved å belønne for, inspirere til og støtte øket innsats og aktiviteter. 2 Styre Fondet har et eget styre som rapporterer til NROFs Landsmøte og som består av: En formann, ett styremedlem og to varamedlemmer valgt av Landsmøtet Ett styremedlem oppnevnt av og blant NROFs Forbundsstyres medlemmer NROFs generalsekretær Styrets funksjonstid følger Forbundsstyrets. Fondsstyret foretar sin saksbehandling i vanlige styremøter eller telefonmøter, innkalt / varslet av formannen med minst 10 dagers svarfrist. Styret er beslutningsdyktig når de Landsmøtevalgte styremedlemmer og minst ett av de andre styremedlemmene har deltatt i styrebehandlingen. Fra saksbehandlingen skrives referat, som skal inneholde liste over innkomne forslag / søknader og eventuelle vedtak om tildelinger med en kort begrunnelse. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. 3 Tildelinger fra fondet For å fremme fondets formål, kan Fondsstyret utdele en pris og / tildelinger fra fondet innenfor følgende rammer: a. Fondsstyret kan tildele en hederspris for hvert kalenderår til den avdeling som i løpet av dette året har vist særlig gode resultater og høy aktivitet til fremme av NROFs formål og slik har kvalifisert seg til prisen «Årets avdeling». Tildelingen av prisen, med tilhørende plakett med inskripsjon, bør skje på NROFs Landsmøte eller formannskonferanse. Tildelingen, og begrunnelsen for den, skal kunngjøres i Pro Patria. Prisens størrelse bestemmes av Fondsstyret i hvert enkelt tilfelle. Begrunnet forslag om pris til «Årets avdeling» sendes Fondsstyret innen utløpet av mars måned det påfølgende år. Forslag kan sendes av FS, FU, enkeltmedlemmer eller av avdelingsstyre. b. Fondsstyret kan gi tildeling(er) fra fondet til avdeling(er) som har gjennomført enkeltaktivitet av særlig stor betydning for fremme av NROFs formål og som har medført utgifter og innsats utover det som med rimelighet kan forventes av en aktiv avdeling. I særlige tilfelle kan Fondsstyret og forhåndstilsagn omstøtte til planlagte aktiviteter av samme karakter. To eller flere avdelinger som går sammen om å gjennomføre et arrangement eller aktivitet kan fremme felles søknad om støtte. Fondsstyret skal behandle søknader om tildelinger fra fondet tre ganger pr. år, snarest mulig etter utløpet av april, august og desember måned. Begrunnet søknad om tildelinger fra fondet kan fremmes av vedkommende avdelingsstyre og sendes Fondsstyret innen utløpet av april, august og desember måned. De enkelte tildelingers størrelse vurderes i hvert enkelt tilfelle av fondets styre. Ved vurderingen skal det tas hensyn til vedkommende avdeling(ers) størrelse og økonomi, likesom det skal tas hensyn til de påførte eller budsjetterte utgiftene til de aktiviteter det søkes støtte til. c. Fondsstyret kan gi tildeling fra fondet til FS eller til utvalg, komité eller prosjektgruppe, oppnevnt eller valgt av LM, FS eller FU, som støtte til gjennomføring av særlig prosjekt, aktivitet eller anskaffelse som det ikke finnes rom for i ordinære driftsbudsjetter og som 24 Vedtatt av Landsmøtet 5. juni 2004 og endret av LM 20. mai 2006 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 94

95 også vil gi effekt for avdelingene. Begrunnet søknad om tildeling fra fondet kan fremmes av FS elelr utvalg, komité eller prosjektgruppe. Søknad skal sendes Fondsstyret etter de samme regler og prinsipper som omtalt i 3, punkt b. 4 Fondets forvaltning og regnskapsførsel Fondsstyret skal plassere fondets midler til høyest mulig avkastning i bank eller på annen måte med samme sikkerhet. Fondets midler skal holdes fullstendig adskilt fra NROFs øvrige konti og midler. Fondet skal disponeres av Fondsstyrets formann og NROFs generalsekretær. Ingen midler kan disponeres fra fondet uten vedtak i Fondsstyret. Fondet skal fra og med 1. juli 2004 regnskapsmessig være delt i to, slik: Kr av de samlede midler kalles «Grunnfondet». Fra dette delfond kan det ikke deles ut midler. Til Grunnfondets skal det ved hvert kalenderårs slutt tilføres en andel av avkastningen, vurdert opp mot renteverdi og kroneverdiens utvikling, for i rimelig grad å vedlikeholde Grunnfondets realverdi. De resterende midler kalles «Disposisjonsfondet», til dette delfond tilføres fondets avkastning etter eventuelle overføringer til Grunnfondet. Eventuelle tildeling skjer fra Disposisjonsfondet. De samlede tildelinger kan i løpet av ett år ikke overstige 50 % av disposisjonsmidler pr. 1. januar samme år. Fondsstyret skal føre regnskap for fondet. Regnskapet skal revideres av NROFs valgte revisor og fremlegges for Landsmøtet med rapport om fondets utvikling og tildelinger i perioden. Regnskapet avsluttes ved kalenderårets utløp. Vedtatte tildelinger i perioden fra siste regnskapsavslutning og frem til Landsmøtet, skal rapporteres til LM. 5 Vedtektsendringer - oppløsning Disse vedtekter kan endres eller gis tillegg av NROFs Landsmøte. Slike endringer kan bare vedtas med minst 2/3 flertall og etter at endringsforslaget er meldt som sak til behandling på LM, som fastsatt i NROFs vedtekter. En oppløsning av fondet kan kun skje etter vedtak på LM med minst 2/3 flertall og etter at endringsforslaget er meldt som sak til behandling på LM, som fastsatt i NROFs vedtekter. Ved oppløsning disponeres midlene etter LMs bestemmelse. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 95

96 Stadgar för Det Nordiska Reservofficerspresidiet Samarbete Det nordiska reservofficerssamarbetet sker genom de fyra nordiska reservistförbunden: Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark (HPRD) Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund (FROF) Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) Sveriges Reservofficerare (SVEROF) Samarbetet leds och samordnas genom Det Nordiska Reservofficerspresidiet. 2. Språk Presidets arbetsspråk är svenska. För skriftliga arbeten tillåts även dokument på danska och norska. 3. Historia Det nordiska reservoffiserssamarbetet inleddes i I en anslutning till genomförandet av de årliga nordiska mästerskapen i fälttävlan hölls möte mellan ordförandena i de nordiska förbunden. Dessa möten formaliserades senare i Nordisk Ordförandekonferens blev samarbeiet ytterligare utvigdat genom upprättandet av Det Nordiska Reservofficerspresidiet. 4. Säte Presidiets säte och adress är hos tjänstgörande generalsekretärare för det nordiska reservofficerspresidiet. 5. Syfte Syftet med det nordiska reservofficerssamarbetet är att utbyta idéer och erfarnheter och att stimulera förbundens arbete i varje land till gagn för det egna landets försvar. Detta uppnås genom att förmedla kontakt, kommunikation och insikt emellan reservister i de nordiske länderna. Syftet uppnås blant annat genom att utnytja medlemmarnas nationale digitale medier så väl som konferenser, möten, militär idrott, deltagande i kurser, lokalt samarbete, ömsesidigt deltagande i förbunds- och landsmöten, generalförsmlingar med mera. 6. Samarbete med extern(a) part/-er Nordisk Presidium kan ingå samarbetsavtal med andra reservistorganisationer när detta är lämpligt för förbunden. Möten och samarbetsaktiviteter med andra organisationer genomförs företrädesvis i samband med Presidiets ordinarie aktiviteter. Språket vid aktiviteter som omfattar andra än de fyra nordiska reservistorganisationerna skall vara på engelska. När det genomförs aktiviteter som omfattar andra än de fyra nordiska reservistorganisationerna skall det avsättas tillräcklig tid för beredning av exklusivt nordiska ärenden. I dessa förhandlingar skall förhandlingsspråket vara svenska. 7. Uppgift Det nordiska reserviofficerspresidiet skall leda och samordna det nordiska reservofficerssamarbetet.presidiet skall: 25 Godkänd av Det Nordiska Reservofficerspresdiet 27. augusti 1988, reviderad 18. januari 2014 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 96

97 Behandla alla frågor rörande det nordiska Planlägga och genomföra ett årligt nordiskt reservofficerspresidiummöte, Fastställa bestämmelser för det nordiska reservofficersmästerskapen i fälttävlan, Främja och eventuellt samaordna det lokala nordiska reservofficerssamarbetet, och Fatta beslut om tilldeling av Norden-plaketten. 8. Sammansättning Presidiemedlemmar är ordföranden eller en av ordföranden utsedd person i vart och ett av de fyra nordiske reservofficersförbunden samt högst två ytterligare representanter från varje förbund. Härvid bör eftersträvas sakmässig kompetens i de frågor presidiets skall behandla, kontinuitet, åldersspridning, geografisk fördelning och försvarsgrensrepresentation. Härutöver är generalsekreteraren och vice generalsekreteraren, då sådan är utsedd, medlemmar av presidiet. Presidiet kan inbjuda gjäster att delta i presidemötena. 9. Ordförande i presidiet Ordförandeskapet i det nordiska reservofficerspresidiet växlar mellan förbunden för två kalenderår åt gången. Det tillstrebas at ordförande och generalsekretärare inte växlar samma år. I sådana tilfällen kan ordförande eller generalsekretäraren omväljs för ett extra år. Dersom ett förbund, av nogon som hellst anledning, inte har möjlighet att ta hand om genomåförandet av en ordförandeperiod, kann presidiet beslute om vedkommende förbunds ordförandeskap utsetts till förbundet igen är klar till at ta uppgiften. Om presidiets ordförande får förhinder från ett möte, kan vederbördandes förbund inom eget förbund utse en ställföreträdare. Presidiets ordförande leder mötena. Det förbund, till vilket ordförande tillhör, ansvarar för genomförandet av presidiets möter. 10. Beslut NP kann fatta giltige beslut när tre av de fyra förbunden är representerade. Beslut i det nordiska reservofficerspresidiets ordinarie möter fattas enhälligt av de representerade förbunden. Vid oenighet mellan enskilt förbunds representanter i det nordiska reservofficerspresidiet utövas beslutanderätten av förbundets ordförande eller, vid dennes förfall, av den presidiemedlem som förbundet utsett. 11. Utskott Presidiet kan tillsätta utskott/utvalg/kommiteer för behandling av bestämda uppgifter. 12. Nordenplaketten Det nordiska reservofficerspresidiet fastställer regler för tilldelning av Norden-plaketten. 13. Generalsekretariatet För att bistå det nordiska reservofficerspresidiet med att lösa presidiets uppgifter utser presidiet en generalsekreterare. Generalsekreteraren väljs initialt för två år och har därefter möjligheten att fortsättningsvis omväljas två år i taget. Fortsatt tjänstgöring som generalsekreterare bör diskuteras i god tid innan mandatperiodens utgång samt beslutas om helst senast 3 månader, dock inte senare än 2 månader, innan aktuellt mandat förfaller. Uppgiften som generalsekretärare växlar mellan förbunden i den ordning som fastställes av presidiet. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 97

98 Det förbund ur vilket generalsekreteraren är utsedd, kan besluta om det tillika skall utses en vice generalsekreterare. I sådant fall skall förbundet göra framställan härom till presidiet, som derefter utser en vice generalsekreterare från samma förbund. Vice gerneralsekreteraren skall i samarbete med generalsekreteraren lösa de uppgifter, som tilldelas denne, och träder vid förfall för generalsekreteraren i dennes ställe. 14. Generalsekreterarens uppgifter Presidiet besluter om de uppgifter, som generalsekreteraren skall lösa. Bland generalsekreterarens uppgfter finns: Att säkerställa uppföljning och verställande av de beslut, som presidiet fattat, Att kalla till möten för det nordiska reservofficerspresidiet och utarbete dagordning för dessa, Att förbereda saker som skall behandlas enligt dagordningen Att föra protokoll vid presidiemöten och ombesörja utsänding av dem, Att omhandla presidiets arkiv Att föra förtekning över tilldelning av Norden-plaketten och över tilldelning av de nordiske reservofficersförbundens hederstecken till mottagare från andra nordiske länder, Att lösa de uppgifter i övrigt, som presidet fastställer 15. Kostnader Värdslandet bestrider/ansvarar normalt för alle utgifter forbundet med selve møtet. For kostnadene ved andre deler av arrangemntet, bespisning etc, kan det eventuelt betales en avgift. Kostnader för delegaternas rese och logi, bestrids av de olika förbunden. Kostnaderna för generalsekreteraren och vice generalsekreteraren bestrids av det förbund til vilket de hör. Generalsekreterarens övriga kostnader för kontorsmateriel, porto och telefon med mera bestrids av det förbund til vilket han hör. For specielle syften kan särskilt finansiering anfrågas. Detta kräver konsensus. 16. Ändring av stadgarna Ändring av dessa stadgar kräver presidiets enhälliga beslut. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 98

99 Stadgar för Nordenplaketten 26 Hovedorganisationen af Reserven i Danmark, Suomen Reserviupseeriliitto-Finlands Reservofficersförbund, Norske Reserveoffiserers Forbund och Svenska Reservofficersförbundet har beslutat låta prägla en Norden-plakett och för detta förmål godkänd följande stadgar: 1. Plaketten kallas Norden-plaketten. Plaketten, som till formen är rektangulär, tillverkas av brons och monteras på en trädskiva. Plaketten bär en bild av den Norden-medalj, som utdelas som pris vid reservofficerarnas nordiska mästerskapsttävlingar. Dedikation graveras på plaketten. 2. Om tilldelandet av Norden-plaketten beslutar Presidiet för de Nordiska Reservofficersorganisationerna (NP). Utdrag av mötesprotokollet tillsändas samtliga ovannämde förbund. 3. Det ankommer på vederbördande reservofficersorganisations styrelse, att föreslå personer från det egna landet till erhållande av plaketten. Förslaget ställes till Presidiet för de Nordiska Reservofficers-organisationerna. Förslagen föredras av ordföranden för vederbördande organisation. Presidiet kan även på eget initiativ besluta om tilldelande av Nordenplaketten. För beslut om tilldelning av plaketten fordras enhällighet. 4. Norden-plaketten kan tilldelas person för: Mångårig och förtjänstfull verksamhet för reserv-officerarnas nordiska samarbete Upprepat och förtjänstfull deltagande i reservofficerarnas nordiska mästerskap, i egenskap av ledare eller tävlingsdeltagare; Förtjänstfull och trogen medverkan i egenskap av funktionär vid reservofficerarnas mästerskapstävlingar; samt Person, som på annat sätt under en längre tid visat speciellt intresse för reserviofficerarnas nordiska samarbete. Norden-plaketten kan även delas ut i det fall där det inte rör sig om samarbete emellan alla fyra nordiska länderna. 5. Norden-plaketten kan tildelas institution eller sammanslutning, som på ett värdefullt sätt gagnat reservofficerarnas nordiska samarbete. 6. Norden-plaketten skall i regel utdelas i samband med reservofficerarnas nordiska mästerskapstävlingar, möten och konferencer. Presidiet för de Nordiska Reservofficers-organisationerna kan besluta, att tildelad Nordenplakett överräckes til vederbördande vid annat tillfälle. 7. Kostnader i förbindelse med utdelning av Norden-plaketten, bärs av det förbund, till vilket mottakaren hör 8. Presidiet för de Nordiska Reservofficers-organisationerna kan föreslå ändringar av dessa stadgar. Ändringarna skall godkännes av respektive förbundsstyrelser. 26 Instiftad den 3. oktober 1959, ändrad 25. augusti 1989 och 18. Januari 2014 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 99

100 Forsvarssektorens verdigrunnlag Forsvarssektoren har utarbeidet et eget verdigrunnlag som også legges til grunn for NROFs virksomhet. Nedenfor gjengis et sammendrag av verdigrunnlaget. For fullstendig versjon, vises det til Forsvarsdepartementets hjemmesider Innledning Forsvarssektoren skal forsvare norsk territorium, befolkning og interesser. Den skal også fremme visse allmenne verdier. Verdigrunnlaget for sektoren skal synliggjøre disse verdiene. Det er en visjon vi strekker oss etter, og det skal samle, bevisstgjøre og forplikte hele sektoren. Som verdibasert organisasjon blir vi målt ikke bare på hvordan vi løser våre oppdrag, men også på hvilke verdier vi har og om vi faktisk etterlever dem på en etisk forsvarlig måte. Verdibevissthet og en etisk forsvarlig virksomhet er derfor mål. Forsvarssektorens rolle og virksomhet Forsvaret er statens primære maktapparat for suverenitetshevdelse og vern mot ytre trusler. Forsvarets kjerneoppgave er å skape tilstrekkelig krigsforebyggende terskel. En slik terskel er vårt fremste vern for vår suverenitet og for å forebygge krig og konflikt i Norge. Dette innebærer en rekke deloppdrag. Forsvaret spiller, som største etat i forsvarssektoren, en hovedrolle. Overordnet står departementet, som representerer den politiske og demokratiske styringen med Forsvaret, gjennom å utøve regjeringens forsvars- og sikkerhetspolitikk. En slik måte å styre militærmakten er en forutsetning for å gi den legitimitet. Gjennom arbeidet i forsvarssektoren oppnås blant annet fred, sikkerhet og suverenitetshevdelse gjennom operativ bruk av militære styrker ute og hjemme. I forsvarssektoren skapes og gjenskapes mening og identitet, tradisjon og kultur. Dette berører svært mange nordmenn direkte eller indirekte i generasjon etter generasjon. Samfunnsverdier Samfunnets verdier er i stadig utvikling. Likevel kan noen verdier trekkes frem som sentrale i verdiplattformen for det moderne norske samfunnet. Dette i kombinasjon med åpenhet for endring og respekt for mangfold. Et nytt og mangfoldig Norge innebærer på noen områder et utvidet verdibilde. Samtidig er vi historisk og verdimessig tuftet på kristne og humanistiske idealer. Idealene finner vi også igjen i andre religiøse og kulturelle tradisjoner. Sentralt står normer for mellommenneskelig adferd. Det er over mange århundrer utviklet etiske prinsipper for å regulere krigføring og konflikthåndtering; rettferdig krig-tradisjonen. Prinsippene omhandler når det er riktig å gå til strid, og hvordan stridshandlinger bør foregå. Vi hegner om demokratiet, rettsstatens prinsipper, menneskerettighetene, menneskeverdet og den internasjonale rettsorden. Vi forsvarer Norge og det norske folk, gjennom å opprettholde og ivareta samarbeidet med andre land og organisasjoner som FN, NATO og EU. Som medlem av verdenssamfunnet og i solidaritet med andre land, har vi også ansvar for å bidra til stabile og forutsigbare forhold i våre nærområder så vel som i verden for øvrig. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 100

101 Kjerneverdier Mange organisasjoner utvikler egne kjerneverdier. Kjerneverdier er en viktig forutsetning for å nå virksomhetens mål. Kjerneverdier er også med på å sette etikk på dagsorden. For at en organisasjon skal sies å utøve god etikk, er det ikke nok å ha verdier. Det er avgjørende at kjerneverdiene anvendes for å gjøre det rette og gode. For eksempel kan kjerneverdien mot brukes for et edelt eller moralsk forkastelig formål. Åpenhet I en organisasjon preget av åpenhet, sitter organisasjonene som i glasshus, med innsyn fra og utsikt til samfunnet. Det spilles med ærlige motiver og åpne kort. Ledere kommuniserer målene tydelig, og de erkjenner at målene, om nødvendig, kan endres dersom forutsetninger endres. Det skjer inkluderende prosesser, der det tenkes nytt og kritisk, i forkant av beslutninger og det tas tydelige beslutninger, der begrunnelsene kommuniseres. Det er lojalitet til beslutninger, for å nå målene. Organisasjonen har arenaer for levende debatt, ros og kritikk, og system for varsling som brukes. Vidsyn En vidsynt organisasjon makter å unngå sneverhet og innadvendthet, og erkjenner at den er del av noe større. Det regionale, nasjonale og globale perspektivet er med. Det er romslighet hva angår mangfoldet og ulikhetene i organisasjonen. Fokuset er på fremtiden - på å rekruttere, utvikle og beholde bred og relevant kompetanse, og på å skape og bidra til sektorens utvikling. Det vidsynte perspektivet gir en forståelse for at ressursene er begrenset. Derfor tenkes det nytt for å gjøre det beste ut av eksisterende ressurser og for å rekruttere for fremtiden. Det hersker stor fleksibilitet evne til rask endring og tilpasning. Respekt I en organisasjon preget av respekt merkes dette av personellet. Man respekterer og samarbeider med hverandre - på tvers av ulik bakgrunn, kompetanse og posisjon. Organisasjonen går i bresjen for å motarbeide mobbing, trakassering og annen diskriminering, og søker å rettlede og behandle på anstendig vis også den som har trådt feil. Den enkelte er ydmyk hva angår egen rolle, sektorens rolle og ressursbruk. Forvaltning er effektiv og forsvarlig. Mest mulig av hver krone og innsats går til verdiskapning. Det er lojalitet til det overordnede oppdraget, som skal utføres i tråd med den best tilgjengelige praksis, faglige anbefalinger og juridiske forpliktelser. Ansvar Organisasjonen tar et samfunnsansvar og et ansvar for å nå mål. Målene og etterlevelsen av dem følges opp. Målrettet handlekraft og initiativ belønnes. Ledere tar ansvar for planlegging, gjennomføring og ferdigstilling av oppdrag. De tar ansvar for sine medarbeidere, slik medarbeiderne også støtter opp om sine ledere. Dette er med på Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 101

102 å bygge gjensidig tillit. Ansvar delegeres så langt det er mulig. Medarbeidere følger opp sitt medansvar for måloppnåelse. Kvalitetskravene opprettholdes og følges opp. Mot Mot og tapperhet preger organisasjonen. Dette innebærer at organisasjonen tør å ta selvkritikk og er læringsvillig, blant annet ved at ledere skaper en kultur for konstruktive tilbakemeldinger. Ledere og medarbeidere er bevisste på egne roller, slik at de kan utføre sitt arbeid på en upartisk og ryddig måte. Den enkelte er åpen for å veilede eller korrigere, og for å bli veiledet. Den enkelte evner å si ifra dersom en handling strider mot det som er rett. Det erkjennes at risiko er del av hverdagen, og at mot ikke er motsatsen til sikkerhet. Likevel, dersom situasjonen og oppdraget krever det, setter den enkelte eget liv og egen velferd til side. Utvist mot blir belønnet. Verdi gjennom handling Verdigrunnlaget skal påvirke alle virksomhetene i forsvarssektoren. Som en overbygning for etatenes egne kjerneverdier og verdigrunnlag, skal det innarbeides og konkretiseres. Det må kontinuerlig innsats til. Vi er alltid på vei; vi kan alltid bli bedre. Derfor har vi et ansvar for å holde verdiene levende, samt å rettlede til å anvende verdiene på en etisk god måte. Dette betyr blant annet at man hele tiden må utvikle og anvende god etisk kompetanse og gode eksempler på praksis i arbeidet med verdiene. Ledere er rollemodeller og kulturbærere. De skal motivere og skape rom for refleksjon og diskusjoner, og søke å nå målene for holdningsarbeidet. Den enkelte medarbeider har et like stort ansvar. Det betyr å ta ansvar, også på dette området. Felles for både ledere og medarbeidere er en åpenhet og læringsvilje, og noen ganger å utfordre egne eller andres holdninger og handlinger. Bevisstgjøringen kan skje gjennom foredrag og undervisning, handlingsplaner og liknende. Målet er implementering og synlige resultater. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 102

103 11. Sentrale avtaler for Forbundet Samarbeidsavtale mellom NROF og Forsvaret Innledning 27 Hensikt Forsvarssjefen ønsker å støtte NROF, som er en ressurs og et kompetansestøttende forbund for Forsvaret. Denne samarbeidsavtalen har til hensikt å klargjøre hvilken støtte Forsvaret skal gi til aktivitet i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF). Denne samarbeidsavtalen erstatter avtalen av 1. november Virkeområde Samarbeidsavtalen har til hensikt å støtte opp om NROF og dets medlemmer blant vernepliktig-, utskrevet-, nåværende og tidligere HV-befal, som ønsker å opprettholde tette forbindelser til Forsvaret gjennom trening i militære ferdigheter og som samtidig ønsker å stille sin tid og kompetanse til rådighet for Forsvaret, i forhold til Forsvarets behov. Samarbeidsavtalen dekker også NROFs medlemmer som i dag inngår i Forsvarets styrkestruktur eller som gjennom kontrakt har forpliktet seg til slik tjeneste. Samarbeidsavtalen er en helhetlig avtale som er inngått som en del av Forsvarssjefens retningslinjer for lokale kontaktutvalg mellom Forsvaret og reservebefalet. Avtalen omfatter også en regulering av de forhold som følger av prinsippene for horisontal samhandel i Forsvaret. Avtalens omfang Støtte til aktivitet NROFs avdelinger gis: økonomisk støtte til kontordrift som eks kopiering og brevforsendelser 28 anledning til å benytte militære skytebaner og skivemateriell vederlagsfritt og i henhold til avtalt aktivitetsplan etter søknad økonomisk støtte til leie av sivile skytebaner, primært DFS skytebaner. 29 etter søknad støtte til arrangementer av større omfang. FPVS gir støtte til NROF sentralt ved henvendelse om medlemmers militære grader. Leder i NROFs avdelinger gis anledning til å kunne kontakte HV-distriktet for bekreftelse om medlemmets grad. 27 Endringer som er vist i fotnoter er gjort i dialog med HVST. 28 Dette utgår fra avtalen med virkning fra 1. januar 2017, pga. den økonomiske situasjonen i Forsvaret. 29 Dette gjelder ikke de avdelinger som forutsettes å bruke Forsvarets baner. Se egen liste fra HVST. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 103

104 Støtte til materiell Generelt Før utlevering skal leder for lokal NROF avdeling kontakte HV-distrikt og sjekke at vedkommende som skal ha utstyr ligger i Forsvarets forvalningsverktøy 30 FIF. Hvis NROF medlemmet ikke er registrert, rekvirerer HV-distriktet rulleblad og ansattnummer. Fremmøtet avtales på forhånd med lokal FLO avdeling. Rekvittering på utlånt materiell gjennomføres årlig. Rekvitteringen skal skje ved at FLO sender nye kvitteringer til den lokale NROF-avdeling, som i sin tur sørger for at medlemmet utfører rekvitteringen. Deretter returnerer den lokale NROF-avdeling disse til FLO. NROF forplikter å føre et sentralt register over alle våpen som er lånt ut til NROF. FLO oversender kvartalsvise oversikter over våpen utlånt til og innlevert fra NROF. NROF sentralt skal utarbeide og fremsende en samlet MATERIELLPLAN for NROFs samlede materiellbehov for påfølgende år til HVST. Krav til utlevering NROF-medlemmene skal normalt ikke ha utlevert uniform fra Forsvaret. Kravene er lik dokumentasjon for utlevering av uniform som for utlån av håndvåpen. Våpen og materiell utlånes kun til personell som Forsvaret kan benytte, dvs. iht Vernepliktsloven til utgangen av det år vedkommende fyller 55 år, og som i tillegg tilfredsstiller de fysiske krav som Forsvaret stiller. Vernepliktsloven åpner for at personell med spesiell kompetanse kan innkalles også etter fylte 55 år. I de tilfeller dette gjelder personell 31 over 55 år med spesiell våpen- eller instruktørkompetanse, som NROF er avhengig av, kan de unntaksvis låne våpen og utstyr slik som det øvrige personellet. Utlevering til personell i denne kategorien skal ha påtegning fra NROFs sekretariat. 32 For spesielle arrangementer, kan annet personell låne våpen på standplass. Slike spesielle tilfeller besluttes av NROF sentralt. Ansvar Det NROF-medlem som har utkvittert utstyret, står økonomisk ansvarlig for dette. For eventuelle skader, bytte og fornying gjelder samme bestemmelser som for Forsvarets personell. Skade ved bruk av utlånt materiell Ref: Forsvarets reglement for utlån eller leie av materiell fra Forsvaret pkt «Forsvaret har ikke noe form for ansvar overfor låne- eller leiekunde, dersom denne skulle forulykke, skade seg eller andre under bruk av Forsvarets utstyr/ materiell. Forsvaret vil her kunne forbeholde seg retten til å kreve at låne- /leietaker selv tegner de nødvendige forsikringer som dekker eventuelle ulykker og skade.» Opplæring NROF forplikter seg til å gi opplæring på utlånt materiell. Ref: Forsvarets reglement for utlån eller leie av materiell fra Forsvaret pkt Her forstås både forvaltningsverktøy for personell og materiell. 31 Innført som «pennerettelse» etter avtale med HVST. 32 Innført som «pennerettelse» etter avtale med HVST. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 104

105 «Forsvarets ansvar er avgrenset til utleie og utlån av utstyr/ materiell. Den enkelte lån eller leietaker er ansvarlig for at brukerne av utstyret kan dokumentere nødvendig egenferdighet. Ved manglende egenferdighet må det avtales spesielt med FLO (fagansvarlig) slik at opplæring i bruken av utstyr kan gis før utlån eller utleie iverksettes. Forsvaret vil kunne forbeholde seg retten til å fakturere for opplæringen.» Uniform NROF-medlemmer som deltar i skyting og feltidrett kan gis anledning til utlån av personlig bekledning og utrustning i henhold til egen sats NROF-befal. For deltagelse i nasjonal og internasjonal virksomhet kan det gis anledning til utlån av uniformer og tilleggsutstyr, etter avtale mellom NROF sentralt og det aktuelle HV-distrikt. Våpen til enkeltmedlemmer Generelt Aktive skyttere i NROF kan etter bekreftelse fra leder i NROF avdeling, få utlånt ett stk militært håndvåpen, av type AG3 eller P80. Personell med mobiliseringsvåpen 33 omfattes ikke av avtalen og nytter sitt mobiliseringsvåpen til NROF arrangementer. FLO lager er ansvarlig for å kontrollere at NROFs medlem ikke har utlevert tilsvarende våpentype fra Forsvaret. Krav til utlån av våpen Følgende krav gjelder for å låne våpen: Det skal være gjennomført og dokumentert opplæring på aktuelt våpen. En skal ha deltatt som skytter på minimum 4 skytinger inneværende eller siste år (dette skal dokumenteres og legges ved søknaden) En skal ha utvist generell god adferd og anses godt skikket til å oppbevare og anvende militært våpen under trening og øvelse. NROF har et særlig ansvar for å kontrollere at vedkommende oppfyller de kriteriene som er beskrevet i avtalens pkt. 1.2, før utlån av våpen. FG-godkjent sikkerhetsskap for oppbevaring av håndvåpen (der kjøpskvittering ikke kan forelegges skal søker bekrefte på søknadsskjema at han har dette). Rutiner For første gangs utlån av våpen skal NROF-medlemmet fremvise gyldig sivilt våpenkort, godkjent våpensøknad fra Politiet eller for HV-personell være klarert i lokal HV-nemnd. Reklarering av personellet skal skje hvert 5. år gjennom politi eller HV-nemnd. Leder i NROFs avdeling skal vurdere, eventuelt godkjenne, attestere nye søknader om utlån av våpen og samt meddele resultatet til søker og til nærmeste avdeling/lager i FLO. Kvittering for våpen og personlig utrustning skal fornyes årlig. Fornyingen skal skje ved at FLO sender rekvitteringer til NROF-avdelingen, innen 15. januar hvert år, som skal sørge for at medlemmet utfører rekvitteringen innen 15. april samme år. Når våpenet er utlevert og kvittert for, leverer FLO umiddelbart kopi av attestert søknadsskjema til søker og sender kopi til NROF-avdelingen. NROF-medlemmet forplikter seg til å fremvise våpenet for teknisk kontroll etter bestemmelser gitt av FLO. NROF-medlemmet forplikter seg også til å vedlikeholde våpenet etter gjeldende bestemmelser. 33 Dette forstås som for de med utlevert mobiliseringsvåpen Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 105

106 NROFs avdeling ved leder skal årlig innen utgangen av januar sende liste over aktive skyttere til POC ved Heimevernsdistriktet og til aktuelt FLO lager/avdeling. Ved opphør av medlemskap i NROF eller dersom medlemmet ikke lenger anses skikket til å ha våpen utlevert, skal våpenet uten opphold trekkes inn. NROFs lokalavdeling ved leder er ansvarlig for å ta kontakt med medlemmet og avtale tidspunkt for innlevering til FLO. Dersom et NROF medlem flytter til annet HV-distrikt, skal leder i NROFs avdeling kontaktes og våpenet leveres inn ved aktuelt FLO lager/avdeling. NROF-medlemmet er forpliktet til å oppbevare våpen og materiell slik som de militære og sivile forskrifter bestemmer for respektive våpen. Våpenet eller vital del av våpenet (dvs. underbeslag eller sluttstykke på AG3, og rammestykke og sleide/sluttstykke på P80) skal oppbevares i FG- godkjent sikkerhetsskap. Våpen skal kun nyttes til konkurranser samt skyteutdanning og trening i NROF regi, og nyttes innen sikkerhetsmessig godkjente rammer. Våpen til NROF arrangement NROFs lokal avdelinger kan få utkvittert inntil 15 stk våpen AG3 eller P80 til planlagte arrangement. Våpnene pusses og kontrolleres før tilbakelevering til FLO etter endt arrangement. NROF Avdelingen er ansvarlig for at våpnene lagres i samsvar med Forsvarets retningslinjer under arrangementet. I tillegg gis NROFs avdelinger anledning til å få utkvittert inntil 15 tennstempler 34, fordelt på henholdsvis AG3, HK416, for bruk på standplass til mannskaper fra Forsvaret som stiller med eget tjenestevåpen under NROFs arrangementer. Ammunisjon Hensikten med tildeling av ammunisjon til NROFs avdelinger er å opprettholde skyteferdigheter hos reservebefalet. Tildeling av ammunisjon NROF sentralt skal utarbeide og fremsende AMPLAN for NROF til HVST for påfølgende år, på til sammen kr. 2 mill. NROFs AMPLAN til HVST er styrende for tildeling av ammunisjon til den enkelte NROF-avdeling. Planen skal være spesifisert på NROF avdelinger innen de forskjellige HV distrikter. Heimevernsdistriktet kontrollerer ammunisjonsrekvisisjonen mot gjeldende tildeling i AMPLAN og godkjenner og forestår ammunisjonsuttak innen tildelingens rammer. Praktiske detaljer avklares i de lokale kontaktutvalgsmøtene. Det kan søkes på tildeling i følgende kaliber: 7,62x51, 5,56x45 og 9x19. Oppbevaring Oppbevaring av ammunisjon foregår i samsvar med Våpenloven og Forsvarets retningslinjer. Ammunisjon skal normalt ikke oppbevares av det enkelte medlem. Ammunisjon og våpen skal ikke lagres samlet. Finansiering NROFs avdelinger og medlemmer betaler Forsvarets satser for forpleining, forlegning, og andre ytelser. Kostnadene til PBU (NROF sats) dekkes av HV 34 For HK416 forstås dette som sluttstykker Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 106

107 Kostnader til ammunisjon dekkes av HV som del av leveranseavtale mellom Generalinspektøren for Heimevernet 35 og FLO Kostnader til kontordrift av lokale kontaktutvalg dekkes av HV Kostnader til leie av sivile skytebaner dekkes etter søknad med inntil kr 5000 pr avdeling. HVST tildeler midlene til angjeldende HV- distrikt. Kostnader for gjennomføring av større arrangementer dekkes etter søknad. HVST tildeler midlene til angjeldende HV- distrikt. Rapportering/informasjon NROF sentralt skal innen15 februar fremsende en samlet støtteanmoding til HVST for påfølgende år. Støtte til NROF skal inngå som eget punkt i Heimevernets årsrapport. Innspill leveres innen 15. januar påfølgende år. HVST er ansvarlig for å bekjentgjøre denne avtalen for forsvarets avdelinger. Revisjon og avtaleforvaltning Avtalen er gjenstand for revisjon normalt hvert år etter anmodning fra FST eller NROF. Revisjon kan skje tidligere hvis organisasjonsendringer tilsier det. Avtalen gjelder inntil ny avtale er inngått. Denne avtalen forvaltes av GIHV på vegne av Forsvarssjefen. Ikrafttredelse Samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og NROF trer i kraft og setter samtidig avtale datert ut av kraft. 35 Fra 1.januar 2017 benevnt Sjef Heimevernet Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 107

108 Avtale mellom Forsvarets Personell og Vernepliktssenter og NROF 1. Innledning Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Forsvarets Personell og Vernepliktssenter (FPVS) og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) som bidragsyter til Forsvaret ved å bistå FPVS i arbeidet med å rekruttere etterspurt og definert kompetanse. NROFs bidrag kan også omfatte kompetansebehov i den sivile delen av totalforsvaret. Samarbeidet sikres/utvikles gjennom kontakt-/samarbeidsmøter. Partene har som målsetning å gjennomføre 1-2 møter årlig for gjensidig informasjon. 2. Hensikt med avtalen Forsvarssjefen ønsker å støtte NROF, som er en ressurs og et kompetansestøttende forbund for Forsvaret. Denne avtalen har som hovedhensikt å opprettholde et best mulig samarbeid mellom FPVS og NROF. 3. Annonsering NROF og FPVS kan gjensidig være behjelpelige med å distribuere «informasjon» på egne internett-/intranettsider. FPVS kan benytte annonsering i medlemsbladet «Pro Patria», som et ledd i samarbeidet. 4. Opplysninger om personell i NROF FPVS vil bistå NROF med tilgang til informasjon når det kan være usikkerhet om befalskategori/grad og/eller militær utdanning blant Forbundets medlemmer. Slik informasjon er særlig viktig når NROF attesterer for blant annet utlån av militære våpen til egne medlemmer, etter avtale med Forsvaret. Tilgang til slik informasjon gjelder kun kontaktperson/poc i NROF. Medlemmer av NROF som gjennom NROFs aktiviteter ønsker å registrere merkekrav og resultater i Forsvarets personelldatabase, kan få dette registrert ved å gjøre henvendelser/oversende dokumentasjon til NROFs sekretariat. Registrering med kontroll følger egne interne rutiner i NROF. Kontaktperson/POC i NROF vil ha hovedansvaret for videre rapportering/registrering. 5. Arbeid Hamar/Oslo Det tilrettelegges for at NROF gis tilgang til kontorlokaliteter med arbeidsstasjon i FPVS lokaliteter på Hamar/i Oslo. Kontaktperson/POC i NROF gis nødvendige opplæring og han/hun autoriseres for bruk av nødvendig systemverktøy. Arbeidet skjer etter avtale. FPVS oppnevner kontaktperson som følger opp og tilrettelegger for kontaktperson/poc i NROF ved besøk og arbeid på Hamar/ i Oslo. NROF kan forespørre og fremskaffe etterspurt og gyldig dokumentasjon fra egne medlemmer når dette er påkrevet. 6. Rekrutteringsarbeide Ved gjennomføring av rekrutteringskampanjer og/eller besøk/henvendelser til skoler og lokale ungdomsgrupper kan NROF-medlemmer bistå FPVS som rekrutteringsoffiserer. Det forutsettes imidlertid at slikt personell utpekes spesielt og at de gjennomfører FPVSs kurs/utdanning innen dette feltet. Bistand fra NROF-medlemmer reguleres etter behov og i samarbeid med Planoffiser Rekruttering regionalt i Rekruttering og Seleksjon/FPVS. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 108

109 7. Andre forhold Ved gjennomføring av forskjellige prosjektoppgaver og medlemsundersøkelser i NROF kan FPVS, når dette er forenlig med FPVS regelverk for utveksling av informasjon, bistå med informasjon i form av statistikk. FPVS vil bistå NROF med fremskaffelse av inntil 4 ferdighetsstatuetter årlig. 8. Ikrafttredelse Avtalen gjøres gjeldene fra 1. juli 2013 og løper frem til en av partene sier opp avtalen eller ønsker avtalen reforhandlet. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 109

110 12. Hjelp til oppsett av dokumenter Avdelingenes årsmøtedokumenter Innledning NROF er en landsomfattende og stor organisasjon med et stort spenn i aktiviteter. Mange arrangementer er lokalt styrt og finansiert, mens andre er styrt og finansiert sentralt. Det er viktig for Forbundet å ha et bevisst forhold til hva slags aktiviteter man arrangerer, og ikke minst hvor mye penger man ønsker å bruke på disse. Gjennomføring av virksomhet Det er ute i NROFs avdelinger den viktigste aktiviteten skjer. NROF ønsker å oppmuntre til arrangementer som medlemmene har utbytte av og som i størst mulig grad bidrar til å nå Forbundets målsetninger, slik de kommer til uttrykk i vedtekter og strategi og arbeidsprogram. Forbundet er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra avdelingene. Det er gjennom årsberetningene at avdelingene best kan beskrive sin virksomhet. NROF har imidlertid, med sine 57 lokale avdelinger, svært stor variasjon på årsberetningene, både med tanke på innhold og form. Dette gjør det vanskelig for Forbundet sentralt å sammenfatte informasjonen fra avdelingene og bruke den til å utvikle Forbundet videre. I tillegg til andelen av medlemskontingent, kommer en betydelig del av Forbundets ressurser fra Forsvarsdepartementet, i form av drifts- og prosjektstøtte. Prosjektstøtten gis på konkrete prosjekter og vurderes i forhold til gitte kriterier. Når NROF søker om prosjektstøtte, må det beskrives hva en ønsker oppnådd med prosjektet og hvor mange som «nyter» godt av midlene. Det er derfor viktig å ha god forståelse av om bruken av ressursene bidrar til målsetningen, eller om det kun kommer noen få enkeltmedlemmer til gode. I så fall må man vurdere om aktivitetene bør fortsette. Måloppnåelsen blir evaluert etter hvert prosjekt. Det er derfor viktig at det er en rød tråd fra prosjektidé, gjennomføring av virksomheten og påfølgende og relaterte aktiviteter i avdelingene. Avdelingene har en nøkkelrolle i dette. Årsberetninger Dagens årsberetninger gir bare i liten grad mulighet til å aggregere informasjonen fra avdelingene. FS har derfor sett det som nødvendig at årsberetningene føres etter samme system. Tidligere maler har dessverre ikke hatt denne effekten. For å avlaste avdelingene i å skrive årsberetningene etter samme oppsett, vedtok FS 6. desember i 2014 at det skulle utarbeides et felles rapporteringssystem for avdelingenes årsberetninger. Avdelingene får i fremtiden en «link» med spørsmål det skal svares på. Sekretariatet har laget et system for dette, basert på QuestBack. Det tar ca. 20 minutter å gå gjennom spørsmålene. Forbundet anbefaler at spørsmålene besvares i forbindelse med at styret i avdelingen gjennomfører et forberedende styremøte før årsmøtet. Når spørsmålene er ferdig besvart, avslutter man med å trykke «send». I samme øyeblikk mottar Forbundet rapporten, samtidig som det blir sendt en e-post til avdelingens egen e-post. I denne finnes alle spørsmålene og svarene avdelingen har gitt. Denne teksten kan så kopieres over i et tekstbehandlingsprogram og danne grunnlaget for avdelingens årsrapport. Da kan teksten skrives om til prosaform, om man ønsker. Avdelingen kan videre legge til bilder og illustrasjoner, slik som tidligere. Når årsberetningen er behandlet av årsmøtet, kan den sendes til NROF sammen med de øvrige dokumenter. Dersom det er tilkommet substansielle endringer i forhold til det som ble rapportert inn elektronisk første gang, vil sekretariatet bistå med å rette dette opp manuelt. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 110

111 Eksempel på detaljregnskap i NROF-avdeling Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 111

112 Eksempel på resultatregnskap i NROF-avdeling Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 112

113 Eksempel på budsjett i NROF-avdeling Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 113

114 Ammunisjonsregnskap (stabelkort) i NROF-avdeling Veiledning: 1. Lokasjonen er stedet lageret befinner seg. 2. Det skal være et kort per ammunisjonstype. Kortet skal ligge lagret sammen med ammunisjonen. Skrivesaker skal være tilgjengelig. 3. Sivil og militær ammunisjon skal være adskilt. Fulle stabelkort skal heftes til aktivt stabelkort, for historikk. 4. Ammunisjon av ulik type skal stables i ulike stabler 5. Kommentarfeltet fylles inn med hva ammunisjonen har gått til. LOT nr skal føres med Forsvarets LOT nr på ammunisjonen. 6. Antall inn, Antall ut og Antall på lager føres som eksakte tall. Navn på uttager føres med blokkbokstaver. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 114

115 Aktivitetsplan for inneværende år Hensikt Aktivitetsplanen er avdelingens plan for hvordan man bidrar til å implementere avdelingens og NROFs strategi og målsetninger. Den skal holde medlemmene orientert og bidrar også til å holde NROF sentralt orientert om virksomheten i avdelingen i inneværende år. Se Aktivitetsplan det enkelte år. Oppsett Følgende oppsett benyttes: Organisasjon Idrett Kompetanse Informasjon Kultur og tradisjon Ved utarbeidelse av aktivitetsplaner, anbefales det å ta utgangspunkt i gjennomføringen av tidligere års planer og se disse i forhold til den nyeste strategien og det nyeste sentrale arbeidsprogrammet. Aktivitetsplanen skal være behandlet i avdelingens styre før den fremsendes. Aktivitetsplan for påfølgende år Hensikt Den tentative aktivitetsplanen er også grunnlaget for at avdelingene blir tildelt ressurser fra Forsvaret. Tidsfristene for dette er synkronisert med Forsvarets rutiner. Avdelingene må derfor utarbeide en tentativ plan for virksomheten det påfølgende kalenderår. Tid og sted for aktivitetene behøver ikke være avklart, men aktivitetene må være beskrevet slik at den viser ressursbehovene Oppsett Behovene som meldes inn omfatter normalt: Ammunisjon (7,62, 5,56 og 9 mm) skal beregnes i samsvar med antall registrerte skyttere i avdelingen Lån av våpen til arrangement (antall og antall dager) Lån av våpen til enkeltpersoner, antall utlånte og nye behov for utlån til enkeltpersoner gjennom året. Lån av materiell og uniformer (antall med spesifikasjoner som måtte være tilgjengelig) Støtte til arrangement i samarbeid med HV Økonomisk støtte til reiser i forbindelse med kontaktutvalgsmøter Større arrangementer bes i tillegg innmeldt på eget ark. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 115

116 Eksempel på aktivitetsplan for påfølgende år Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 116

117 Rapport etter gjennomført kurs / aktivitet Rapport etter kurs- og prosjektaktivitet Kursets / prosjektets navn: Prosjektleder: E-post: Telefon: Kontaktperson i sekretariatet: Samarbeidspartnere: Beskrivelse av gjennomført aktivitet: Overordnet målbeskrivelse (formål/effekt): Konkrete resultatmål: Sammenheng med NROFs strategi og styringsdokumenter: Vurdering av måloppnåelse: Erfaringer / momenter ved fremtidige kurs / prosjekter: Tid og sted: Administrasjon og forsyning: Transport: Tidsfrister: Elevforutsetninger: Instruktørene: Økonomiske forhold: Egenandel kursdeltakere Inntekter Utgifter Støtte fra Forsvarsdepartementet Støtte fra Forsvarsstaben Andre finansieringskilder Delsum Egeninnsats NROF Andre personalressurser (frivillig arbeid) Reise Arrangementkostnader eksternt Kursmateriell Overhead og administrative utgifter Overskudd/underskudd Sum Anbefalinger: Sted og dato: Navn og underskrift: Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 117

118 13. Direktiver Direktiv for erverv av våpen gjennom NROF Innledning NROF er avhengig av skytevirksomhet for å nå sine kompetansemål. Relevante privateide våpen i tillegg til våpen som lånes fra Forsvaret, bidrar til å gjøre skytevirksomheten mer robust. Det er derfor ønskelig at medlemmer som driver aktiv skyting i regi av Forbundet har mulighet til å erverve våpen. Forbundet legger imidlertid stor vekt på at våpen som erverves via Forbundet, faktisk brukes i Forbundets aktiviteter og at NROF ikke fremstår som et hjelpemiddel for personer med spesiell våpeninteresse til å erverve våpen som ellers ikke er tillatt. NROF har derfor en restriktiv tilnærming til å gi påtegning til våpensøknader. NROF fører også kontroll med våpenaktiviteten. Det understrekes at disse rutinene er laget for å ivareta NROFs interesser og troverdighet, og ikke på noen måte overta noe av det ansvaret som tilligger politiet. Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justis- og Politidepartement av 21/ er Forbundet godkjent som skytterorganisasjon for halvautomatiske geværer, og i skriv av 22/ som skytterorganisasjon for pistol og revolver. Dette innebærer at NROFs aktive skyttere kan få polititillatelse til erverv av slike våpen ved at den lokale NROF-avdelingen de er medlem i, anbefaler dette. Et ryddig og sikkerhetsfokusert forhold til våpen og ammunisjon er avgjørende for NROFs troverdighet og tillit. For å sikre ensartede og best mulige rutiner til støtte for avdelingens vurdering av skytterne, har Forbundet utarbeidet en prosedyre som alle avdelingene skal følge når et medlem ønsker å erverve våpen gjennom NROF som skytterorganisasjon. Prosedyren er utarbeidet med bakgrunn i Våpenlovens 7 som lyder: Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan anses som uskikket til det. Godkjente våpen Både søker og vedkommendes avdeling har ansvar for å kontrollere følgende: 1. Våpenet skal være godkjent for erverv i lov eller forskrift, siste versjon 2. Våpenet skal være godkjent til bruk i NROFs sentrale skyteprogrammer Det skal kun gis påtegning til å erverve våpen som tillates brukt innenfor NROFs mesterskapsprogram eller NROFs 22LR program. Det er ikke tilstrekkelig å vise til lokale programmer som er utarbeidet av den enkelte NROF-avdling eller andre forbunds programmer eller skyterekker, skyteprogrammet må være administrert av NROF sentralt. Dersom våpenet ikke er godkjent i forskrift, skal henvendelsen avvises og søkeren underrettes. Søknadsprosedyre Søker henvender seg til egen avdeling når han/hun ønsker Forbundets bistand til å erverve våpen som kan erverves med hjemmel i NROF som skytterorganisasjon. Henvendelsen skal inneholde informasjon i henhold til fastsatt egenerklæring. All informasjon og saksdokumenter skal behandles FORTROLIG. Når avdelingen mottar en slik henvendelse skal leder/formann eller annen bemyndiget person i avdelingen undersøke at søker tilfredsstiller følgende krav: Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 118

119 1. Minst vært medlem de siste 12 måneder og ha betalt inneværende års kontingent 2. Minimum å ha gjennomført skytterkurs nivå 1; Sikkerhetskurs og Skytekurs nivå 2 3. Skytteren skal ha minst 8 godkjente skytinger i løpet av siste 12 mnd., hvorav minst fire den omsøkte våpentypen. Medlemmer som ikke oppfyller kravene må forklares hvilke krav de ikke oppfyller. De skal også få informasjon om hvordan de kan få gjennomført kravene til kurs og aktivitet. Dette kan gjerne settes opp som et program for medlemmet. Videre skal avdelingens representant kontrollere om det omsøkte våpen er godkjent i forskrift av Politidirektoratet, siste versjon. Dersom våpenet ikke er godkjent i forskrift, skal henvendelsen avvises og søker underrettes om forholdet. Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Erverv av halvautomatiske rifler Halvautomatiske rifler er i henhold til forskrift fra politimyndighetene. For erverv av slike våpen, skal søkeren vært medlem i NROF i minst 24 måneder og oppfylle minst ett av følgende krav: 1. Søkeren har tegnet seg som Aktiv Reserve og er tilgjengelig for Forsvaret 2. Søkeren har tjenstlige behov i NROF, slik som instruktør, skyteleder, arrangør eller kursholder. 3. Søker yter støtte til Forsvaret gjennom aktiv bistand i forbindelse med skyteopplæring av Forsvarets personell. 4. Søker har et klart mål om å opprettholde kompetansen i skyting vedkommende er opplært til innen Forsvaret. 5. Søker har andre behov som beskrives av søker og som forklares i et intervju og som avdelingen kan gå god for. NROFs interne krav Det gis kun påtegning til å erverve våpen som tillates brukt innenfor NROFs mesterskapsprogram eller NROFs 22LR program. Avdelingen må videre ha skyting med det omsøkte våpen på programmet. Det er ikke tilstrekkelig å vise til lokale programmer som er utarbeidet av den enkelte NROF-avdeling for å kunne erverve våpen. Det er bare det sentraladministrerte skyteprogrammet for NROF mesterskapet som hjemler erverv ev våpen. Lokalt våpenutvalg I hver NROF-avdeling skal styret nedsette et skyte-/våpenutvalg, som ledes av skyteleder. Utvalget skal behandle alle spørsmål vedrørende aktivitet med våpen og erverv av våpen i avdelingen. Utvalget fører ammunisjonsregnskap og oversikt over avdelingens egne våpen/våpendeler og våpen/våpendeler som er utlånt fra Forsvaret. Styret kan gi nærmere retningslinjer for utvalgets oppgaver. Vanlige habilitetsregler gjelder. Ved våpenerverv skal utvalget vurdere alle forhold som går ut over de rent objektive kriteriene. Her skal spesielt forholdet skikkethet behandles. Utvalget skal deretter innstille til et endelig svar på henvendelsen om våpenerverv. Innstillingen oversendes leder/formann i avdelingen, som undertegner svaret fra utvalget til søker. Skikkethet I henhold til Politidirektoratets praksis stilles det strenge krav til skikkethet, pålitelighet og edruelighet for erverv av kontrollpliktige våpen. Slik bestemmelsen er utformet, dekker ed- Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 119

120 ruelighet forholdet til alkohol og andre former for rusmidler. Pålitelighet sikter først og fremst til vandel, mens begrepet «av særlige grunner kan anses som uskikket» blant annet dekker omstendigheter som psykiske lidelser, mental ubalanse, skjødesløshet, mangelfull vurderingsevne o.l. I kravet til skikkethet ligger at søker må antas å kunne/ville behandle våpen med den nødvendige aktsomhet. Det er politiet som har ansvaret for å vurdere søkerens skikkethet. NROF ønsker ikke å «frata» politiet dette ansvaret. Av hensyn til så vel søkeren, som avdelingen og Forbundet, skal avdelingen også gjøre sine egne vurderinger. Dersom avdelingen etter en slik vurdering ikke er kjent med opplysninger, eller til forhold som tilsier at vedkommende ikke er skikket for erverv av våpen, kan en positiv uttalelse gis. Dersom avdelingen derimot etter en slik vurdering får kjennskap til opplysninger som tilsier at vedkommende ikke er skikket, skal positiv uttalelse ikke gis. Faktorer som kan vurderes er: Ved vurderingen av søkerens pålitelighet bør man se om det med rimelighet kan forventes at hun/han vil behandle skytevåpen og ammunisjon med den nødvendige forsiktighet og overholde lovens bestemmelser forøvrig. Det sentrale er således om man kan stole på vedkommende i forhold til det å ha og bruke skytevåpen. Dersom søkeren har fremsatt alvorlige trusler eller utøvet vold, bør dette tillegges betydelig vekt når søknaden avgjøres. Dersom det fremkommer opplysninger om at vedkommende har problematisk atferd i forbindelse med alkoholinntak og bruk av rusmidler, bør det ikke gis anbefaling. Utvalget skal ikke bedrive etterforskning, men skal basere seg på sitt personlige kjennskap til søkeren. Dersom utvalget ikke har kjennskap til negative forhold, kan positiv uttalelse gis. Påtegning - Følgeskriv Når alle formaliteter er funnet i orden og utvalget har funnet det riktig, kan avdelingens leder underskrive NROF-avdelingens følgeskriv til søknaden som skal sendes politiet. Avdelingen skal registrere påtegningen/anbefalingen i NROFs database. Fremsendelse til politiet Søker må selv fremsende søknad til politiet og forestå hele prosessen. Tilbakemelding Registrering Oppfølging Våpenloven forutsetter at det behov for våpen som forelå på innvilgelsestidspunktet skal foreligge så lenge vedkommende innehar skytevåpen. Dersom innehaveren ikke lenger har behov for skytevåpen, kan våpenkortet tilbakekalles. Dersom innehaver av våpen senere blir uskikket til å inneha skytevåpen, skal våpenkortet tilbakekalles. Avdelingen skal derfor årlig følge opp alle skyttere med våpen, for å kontrollere at medlemmene etterlever kravene. Dersom et medlem med våpen ikke oppfyller kravene, skal vedkommende konfronteres med dette og gis en mulighet til å forklare bakgrunnen for avviket eller muligheten til oppfylle kravene innen rimelig tid. Utvalget i NROF-avdelingen skal samles og behandle alle forklaringer før melding eventuelt går til politiet om avvik fra aktivitetskravet. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 120

121 Egenerklæring Undertegnede ønsker Forbundets bistand til å erverve våpen som kan erverves med hjemmel i NROF som skytterorganisasjon. Personalia Etternavn, Fornavn Fødselsdato (ddmmåååå) Adresse Postnummer og sted Medlemsnummer Medlemskap i avdeling Medlem siden (ddmmåååå) Militær bakgrunn/kompetanse: Sivil bakgrunn/kompetanse på våpen: Har deltatt i NROFs skyteaktiviteter de siste antall år: Beskriv aktivitetsnivå på den våpentypen det søkes om. Beskrivelse i henhold til våpenforskriften av 25. juni 2009 og rundskriv 2009/009; «Nybegynner, rekreasjon, mosjon eller konkurranseskytter»: Våpenet Våpen/Våpendel som ønskes ervervet: Skytebane/-aktivitet våpenet planlegges brukt: Jeg har ervervet våpen gjennom NROF tidligere. Hvis ja på forrige spørsmål, følgende våpentyper er i mitt eie fra før: Ja/Nei Jeg er innforstått med at Forbundet eventuelt kan gi melding om fremtidig manglende aktivitet til Politiet. Beskriv bakgrunnen for behovet for erverv: Ja/Nei Tilleggs forklaring / Egne kommentarer: Sted/dato: Underskrift: Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 121

122 Eksempel på følgeskriv Til Politikammer/Lensmannskontor Bekreftelse NROF avdeling bekrefter herved at Sted, dato Navn, født, Postnr/Postted har vært medlem i NROF siden og deltar som aktiv skytter i NROF. Vedkommende har i løpet av de siste 12 måneder deltatt ganger på treninger og konkurranser i skyting med følgende våpentype;. Vedkommende har gjennomført NROFs sikkerhets og skytekurs. Avdelingen har vurdert vedkommendes behov for erverv av eget våpen og funnet at vedkommende kan godtgjøre et slikt behov. Avdelingen er per dato ikke kjent med opplysninger om, eller har kjennskap til forhold som til tilsier at vedkommende ikke er skikket for erverv av våpen. Avdelingen finner derfor å kunne støtte vedkommendes ønske om erverv av våpen. På vegne av NROF (sign.) Leder Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 122

123 Utfyllende rutiner i forbindelse med utlån av våpen fra Forsvaret Det er kun NROFs database, foruten Forsvarets databaser, som danner grunnlag for registrering av våpen som er utlånt med hjemmel i avtalen. Når et medlem søker om å få utlevert våpen fra Forsvaret, sendes dette til avdelingen. Dersom avdelingen finner at alle krav som fremkommer av avtalen er oppfylt og sender anbefaling til FLO og HV-distriktet, registreres dette i NROFs database. (Medlemmet blir da søkbar som «gul»). Dette er samme rutiner som LM er informert om. Når våpenet er utlevert og kvittert for, følges utlånet opp slik: FLO/HV-distriktet følger de rutiner som Forsvaret måtte bestemme. I dag er dette å registrere utlånet i SAP, med HV-distriktet som kostnadsbærer, og å gi melding til NROFavdelingen. Forbundet har imidlertid erfart at dette ikke alltid følges opp. Skytteren har derfor ansvar for å påse at utleveringsseddel påføres merknaden NROF, slik at det kan skilles mellom våpen som er utlånt med hjemmel i avtalen og eventuelle tjenestevåpen. Skytteren sender gjenpart av utleverings- og innleveringsseddel til NROF-avdelingen og sekretariatet. Sekretariatet lagrer disse på server Skytteren har personlig ansvar for at utlånet registreres i NROFs database. Sekretariatet er behjelpelig med registreringen. Først når våpenet er registrert, kan det brukes til aktiviteter i Forbundet. NROF-avdelingen som medlemmet tilhører, har ansvar for å følge opp registreringen ved å kontrollere om «gule skyttere» har fått utlånt våpen eller ikke. NROF-avdelinger som har skyteaktivitet med våpen som er utlånt fra Forsvaret i henhold til avtalen, skal kontrollere at skyttere med utlånte våpen har «grønn status». Skyttere som ikke har grønn status, skal bortvises fra skytebanen. For å være «grønn» kreves det at: Kontingent til NROF er betalt Vilkårene i avtalen er oppfylt Kunne fremvise utleveringsseddel for våpenet Våpenet er registrert i NROFs database Rutinene for oppfølging av våpensaker sentralt skjerpes ved at det før hvert FS-møte gjennomføres kontroll i sekretariatet hvor status sjekkes og deretter rapporteres til Forbundsstyret. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 123

124 14. Lokale hjemmesider brukermanual Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 124

125 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 125

126 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 126

127 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 127

128 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 128

129 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 129

130 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 130

131 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 131

132 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 132

133 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 133

134 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 134

135 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 135

136 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 136

137 Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 137

138 15. Min side - brukermanual På min side kan du blant annet selv endre postadressen din, kontrollere at vi har korrekt kontaktinformasjon på deg og registrere skyteaktivitetene dine. Du kan også legge inn informasjon under Aktiv Reserve. Er du tillitsvalgt i din lokalavdeling og har fått avdelingstilgang, kan du også ta ut diverse rapporter og oversikter over medlemmene i avdelingen din. 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Antall nye medlemmer så langt i år (pr oktober) har gått forbi antall nye

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

Sak 8.2. Arbeidsprogram for NROF

Sak 8.2. Arbeidsprogram for NROF Sak 8.2 Arbeidsprogram for NROF 2016-18 Organisasjon Medlemmer og rekruttering For at Norske Reserveoffisers Forbund skal oppfattes som en viktig aktør og støttespiller, er det viktig at medlemsantallet

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Besluttet av Forbundsstyret 8. oktober 2016 Innledning NROF er avhengig av skytevirksomhet for å nå sine kompetansemål. Relevante privateide våpen i tillegg til

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2017 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 9. juni 2017 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2017 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Referat fra NROFs formannskonferanse 2017

Referat fra NROFs formannskonferanse 2017 Referat fra NROFs formannskonferanse 2017 Referent Camilla Briså I underkant av 50 av NROFs 57 lokale avdelinger møtte i Stavern på NROFs formannskonferanse 20. og 21. mai. Stedet var Justissektorens kurs-

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum Vedtatt 01.06.1970, med endringer vedtatt 18.10.1971, 6.10.1975, 25.10.1976, 31.3.1979, 26.3.1982, 9.4.1983, 7.4.1984, 9.4.1988, 13.4.1991, 17.4.1993, 16.4.1994, 20.4.1996,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer