STYRETS ÅRSBERETNING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING 2011"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene for å videreutvikle og forbedre tilbudet til medlemmene med tanke på å øke deltakelsen på aktivitetene og å øke antall medlemmer. ORGANISASJON Styret bestod av leder Erling Fosse, nestleder Jørgen Brekke, styremedlemmene Jens Berentzen, Stein Ove Bakke-Hanssen, Helge Alm, Tom Lium og vara medlemmene Morten Bjønnes og Bjørn Rollheim, Det har vært avholdt syv styremøter. Videre har følgende vært seksjonsledere: Hans Henrik Thaulow, Møte, Helge Alm, Våpen, J. Chr. Kiil, Mil. Hist Sælsk, Alf J Hjelmtvedt, Idrett, Jens Berentzen, Info/websiden og Mats Tangestuen, Mil op seksjonen. ØKONOMI Regnskapet er gjort opp med overskudd. Økonomien er god. MEDLEMMER 1204 (1206) betalende medlemmer er oppført i det sentrale medlemsregisteret til NROF. NROF SENTRALT Osloavdelingens medlem Sigurd Hellstrøm er president i NROF. SAMARBEID MED FORSVARET Det er holdt kontakts utvalgsmøte med HV02. Samarbeidet har fungert meget bra med HV02, HMKG, Krigsskolen, og Forsvarets stabskole. DISTRIKTSRÅDET HV-02 Oslo avdelingens medlem Pål Benjaminsen representerer NROF i distriktsrådet i HV-02. Han sitter som distriktsrådets leder. Vararepresentant er Stein Ove Bakke-Hanssen. MØTESEKSJONEN Seksjonen for møter/arrangementer har gjennomført følgende arrangementer: Sermonielle oppdrag 8 mai Bekransning/blomsternedleggelse på Kaptein Martin Linges grav på Vestre Gravlund Kompani Linges minnesmerke på Akershus Festning Bekransning av Skottlandsbrigadens Minnesten - Akershus Festning Bekransning av General Fleishers grav på Vår Frelsers Gravlund 17 mai Bekransning - retterstedet Akershus Blomsternedleggelse på minnestenen Kompani Linge Lingeklubben ble etter sermoniene begge dagene holdt åpen for medlemmer av NROF med gjester etter avtale med Lingeklubben. 1

2 Møter Oslo-avdelingen i samarbeid med Forsvarets Stabsskole - FSTS og International Business Forum/Shippingklubben avholdt den 5. november sitt årlige seminar. Det 13 i rekken med ca 85 deltagere. Programmet var: «Aktuelle geopolitiske utfordringer/utviklingstrekk «Den arabiske vår/høst» «Vil gjeldsproblemene i Vesten endre de globale maktforhold?» «Media- den nye slagmarken «Arrangementet ble annonsert i Pro Patria og på Osloforeningens nettside. Kvelden ble avsluttet med en middag og et besøk i Lingeklubben hvor Dick Zeiner Henriksen, Kompani Linge, var vert og holdt et meget interessant foredrag bl.annet om sin tjeneste i kompaniet under krigen. Seksjonen har de senere år søkt å «henge seg på»arrangementer i regi av andre foreninger da det har vist seg vanskelig å samle et tilstrekkelig antall medlemmer til å holde møter i egen regi. Leder var Hans Henrik Thaulow INFOSEKSJONEN Tigersidene er avdelingens hovedorgan. Webmaster Jens Berentzen la ut informasjon fra styret og seksjonene fortløpende ut på sidene om aktivitetene i avdelingen. Styret har ikke utgitt artikler i media. Styret er ansvarlig. VÅPENSEKSJONEN Seksjonen har opprettholdt terminfestet drift på skyteaktivitetene: o Pistol-ute på fredager - Løvenskjoldbanen i Bærum o Gevær-ute på lørdag formiddag - Løvenskjoldbanen o Pistol innendørsskyting onsdag kveld i HMKG Til sammen ble det gjennomført 81 (84) aktivitetsdager med skyting. Herav 32 (35) innendørs pistol, 24 (24) utendørs pistol, 16 geværskyting 200 m, og 9 (4) med svartkrutt. Seksjonen arrangerte NROF mesterskap i skyting høsten 2011 under vanskelige skyteforhold. I alt møtte 1086 (1020) deltakere fra osloavdelingen på arrangementene. Våpenseksjonen forvalter våpen som lånes ut på bane. I juli/august ble alt av forsvarets våpen innlevert til teknisk kontroll. Dette medførte et vesentlig lavere oppmøte på bane det siste halvåret. Julemiddag med premieutdeling ble holdt på befalsmessen på Lutvann torsdag 24. november med 46 (45) påmeldte. Leder var Helge Alm. MILITÆR OPERATIV SEKSJON Av ulike årsaker ble det ikke avholdt møte(r). IDRETTSEKSJONEN Vi har i år hatt deltagere i militært NM i feltidrett, orientering og infanteriløp. Gode prestasjoner ble gjort. I lagkonkurransene ble det 3. plass i feltidrett. 2

3 Oslo var i år arrangør av Fränkels kanna mellom NROF Oslo og ROSIG Göteborg. I år ble orienteringen arrangert i Drammen, kartlesingen i Lier og skytingen på Løvenskiold banen. Kåre Gulliksen med frue påtok seg å ha premieutdeling og middag til deltagere og arrangører hjemme hos seg, en stor takk til dem. Oslo gikk seirende ut av konkurransen også i år. Seksjonen er skuffet over at det ikke er flere i Osloavdelingen som gjennomfører kravene til NROF-kruset. I år ser det ut til at kun 6 medlemmer har gjennomført fysiske aktiviteter til dette. Les om NROF kruset på sidene til NROF sentralt. Vi har delt ut premier (NROF-glass) til medlemmer som har fullført merkekravet til ett eller flere av de militære ferdighetsmerkene (skimerke, marsjmerket, infanterimerket og feltidrettsmerke). Dette vil fortsette. (Deles kun ut til de som også deltar på foreningens julebord.) Leder var Alf J Hjelmtvedt. MILITÆRHISTORISK SÆLSKAB Militærhistorisk Sælskab har hatt et jevnt godt arbeidsår. Sælskabet arrangerte 7 kveldsmøter i Lingeklubbens lokaler. Det var god oppslutning på møtene, noe bedre enn i foregående år. I snitt kom det tilhørere. Det tradisjonelle julemøtet ble også i år arrangert på Rica Helsfyr hotell. Festningshistorisk Forenings medlemmer ble invitert til årets første møte til foredrag om Eben Emael og vestfronten i Også til det første møte i høstsemesteret ble Festningshistorisk Forening invitert. Da var det foredrag om Christianias ytre forsvar Det ble gjennomført foredrag om Muhammed Hvem var han egentlig, Slaget i Køge bukt 1710, Den norske militærfascismens historie, Norges Sjøforsvar fra 1905 til 1960, om Milorg D13 Avsnitt 3 (Asker og Bærum) og på julemøtet om General Gerhard von Scharnhorst. Film og videogruppen, som samles hjemme hos et av våre medlemmer, hadde 5 samlinger. I mai var NROF Oslo avdeling/militærhistorisk Sælskab invitert til Norges Hjemmefront - museum. Vi fikk orientering om museet og Hjemmefrontens virksomhet v/ivar Kraglund som også viste rundt. Sivilingeniør Jan Herman Reimers, som i 1944 var stasjonert i London, fortalte om sitt arbeid med planer for beskyttelse av infrastruktur og nøkkelbedrifter i Norge for det tilfelle at okkupasjonsmakten ville fortsette krigen her. Det ble ikke arrangert noen ekskursjon i år. J. Chr. Kiil har fungert som leder Militærhistorisk Sælskab. ANDTJERNÅSEN Oslo-avdelingen har siden 1995 hatt ansvaret for å markere minnet om de omkommende under flystyrt på Andtjernåsen i Sørkedalen 10. mai Det skjer hvert år på en søndag tett opptil 10. mai. Canadas forsvarsattaché, USAs ambassadør og forsvarsattaché, Storbritannias ambassadør og forsvarsattaché. Sjef HV 02 og generalsekretæren i NROF deltok på arrangementet. Ansvarlig var Inge Erling Brekke. 3

4 OPPSUMMERING Det har vært et aktiv år. Seksjonene la ned et stort arbeide for å opprettholde, utvide og tilpasse aktivitetene til medlemmenes beste. Styret vil takke alle for innsatsen i år. Oslo, / For styret Erling Fosse (sign) Leder Oslo-avdelingen 4

5 STYRETS MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR 2012 Formålet med styrets mål og handlingsplan er å arbeide aktivt for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Det er utarbeidet visjon og mål for Osloavdelingen og handlingsplan for styret. Styret vil i samarbeide med seksjonene følge opp visjonen, målene og arbeide for å videreutvikle og forbedre tilbudet til medlemmene med tanke på å øke deltakelsen på aktivitetene og øke antall medlemmer. Visjon for NROF NROFs visjon er å bidra med verdifull kompetanse for nasjonal krisehåndtering og internasjonal tjeneste, bygge opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser, og medlemmene skal være et viktig bindeledd mellom forsvar og samfunn. Visjon for Oslo-avdelingen Alt reservebefal i osloregionen skal være kjent med vårt forbund, kjenne til våre aktiviteter og få tilbud om medlemskap i NROF. Medlemmene skal få et godt tilbud som engasjerer og medvirke til å øke antall medlemmer. Mål for NROF avd. Oslo i Videreutvikle aktiviteter for å opprettholde deltakelsen i seksjonene 2. Effektivisere informasjonen til medlemmene 3. Fokus på rekruttering av befal fra HV-02 Handlingsplan 1. Samarbeide med seksjonene for å videreutvikle aktivitetene for å ivareta militære ferdigheter og bygge opp et positivt miljø 2. Aktivisere yngre befal i ulike og utfordrende operative aktiviteter, og i ulike verv og oppgaver for avdelingen 3. Eldre befal stimuleres til fortsatt aktivitet i og for avdelingen 4. Opprettholde god informasjon til medlemmene gjennom Tigersidene og Pro Patria 5. Gjennomføre tiltak opp mot HV-02 for å styrke samarbeidet og rekruttere nye befal til avdelingen 5

6 RESULTATREGNSKAP R 2010 Budsj 2011 INNTEKTER Kontigentrefusjon Finansinntekter (netto) Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Administrasjon Medlemsarrangement/møte Informasjon Idrett Våpen Militær operativ Militær Historisk Sælskab Sum kostnader Resultat BALANSE 2011 EIENDELER Inventar og utstyr (markeringsverdi) 1 1 Bankinnskudd Andre fordringer Sum Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Signes blomsterfond Leverandørgjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, 31.desember 2011/15. mars 2012 I styret for NROF avd. Oslo Erling Fosse (sign) Jens Berentzen (sign) Tom Lium (sign) Helge Alm (sign) Stein Ove Bakke-Hanssen (sign) Jørgen Brekke (sign) 6

7 BUDSJETTFORSLAG Regnskap 2011 Budsjett 2011 INNTEKTER Kontigentrefusjon Finansinntekter (netto) Refusjon baneleie Sum inntekter KOSTNADER Administrasjon Informasjon Medlemsarrangement/møte Idrett Våpen Militær operativ Militærhistorisk Sælskab Sum kostnader Budsjettert resultat Budsjettforslaget for 2012 viser et underskudd på kr ,-. Det har sammenheng med økte kostnader i forbindelse med planlagte arrangementer, og anskaffelse av treningsvåpen og utstyr. 7