Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Åtte ni ti, cappelen og faktor 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Åtte ni ti, cappelen og faktor 3"

Transkript

1 Fag: Matematikk Skoleår: 2007/ 2008 Klasse: 10 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremid: Åtte ni ti, cappelen og faktor 3 Vurdering: a) Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. b) Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget. c) Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. d) Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. e) Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. f) Karakteren 6 uttrykker at eleven har særdeles god kompetanse i faget. Kjennetegn på måloppnåelse Kompetanse Karakter 2 Beskrivelse av lav kompetanse Begreper, kunnskaper, ferdigheter og resonnement har noe fag- og begrepsforståelse og kan anvende dette i enkel ferdighetsregning. kan bruke enkle, oppstilte og standardiserte metoder, fremgangsmåter og form. bruker et uformelt språk til å uttrykke en forenklet tankegang. Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse har forholdsvis god begrepsforståelse og forståelse av ulike representasjoner og form og anvendelse av disse. viser i varierende grad presisjon og sikkerhet. kan bruke et matematikkfaglig språk og gjennomføre enkle resonnementer. Karakter 5 og 6 Beskrivelse av meget god / særdeles god kompetanse kan kombinere sikkert begreper og kunnskap fra ulike områder og behandle forskjellige matematiske representasjoner og form sikkert. er regneteknisk sikker og behersker begrepene og det matematiske formspråket. er sikker i å gjennomføre logiske resonnementer med et klart matematisk formspråk.

2 Problemløsning kan ta utgangspunkt i tekster, figurer mm. og løse enkle problemstillinger. kan i noen grad anvende fagkunnskap på et problem og i noen grad planlegge løsningsmetoder. kan avgjøre om svar er rimelige i enkle situasjoner. kan i varierende grad ta utgangspunkt i tekster, figurer mm. og analysere og anvende fagkunnskap i ulike situasjoner. kan se noen sammenhenger i ulike problemstillinger og model og kan planlegge fe løsningsmetoder i fe trinn. kan som regel begrunne svar og vurdere om svar er rimelige. kan ta utgangspunkt i tekster, figurer mm. og utforske og analysere problemstillinger, stille opp matematiske model og løse problemer med fe innfallsvink. ser faglig dypere sammenhenger, viser kreativitet og originalitet; og kan planlegge sikkert løsningsmetoder i fe trinn. kan på en sikker måte begrunne og vurdere om ulike svar er rimelige og reflekterer over om løsningsmetoden er hensiktsmessig. Bruk av hjelpemid Kommunikasjon, presentasjon kjenner til og kan i noen grad bruke hjelpemid kan i noen grad vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensninger presenterer fremgangsmåter, metoder og løsninger på en forenklet måte med uformelle uttrykksformer og på et hverdagslig språk kan i varierende grad velge og bruke hjelpemid på en hensiktsmessig måte. kan delvis vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensninger. presenterer i varierende grad løsninger på en sammenhengende måte. presenterer form, reg, framgangsmåter, metoder, og utregninger med forklarende tekst og delvis matematisk formspråk. kan velge og bruke en rekke hjelpemid med stor sikkerhet. kan vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensinger. kan vise matematiske sammenhenger ved hjelp av digitale verktøy. presenterer løsninger på en oversiktlig, systematisk og overbevisende måte. viser klart og oversiktlig alle fremgangsmåter og presenterer løsninger ved hjelp av et klart matematisk formspråk.

3 Tall og Algebra samanlikne og rekne om Kunne skrive store tall på Oppgaveregning Hjemmeregning 36 heile tal, desimaltal, fe ulike måter Grupperegning 37 brøkar, prosent, promille Kunne regne om fra et annet Parregning Arbeidsinnsats 38 og tal på standardform, og tallsystem til 10 Konkurranse 39 uttrykkje slike tal på tallsystemet, og ha kjennskap Lek varierte måtar til Euklids algoritme. Tavle-undervisning rekne med brøk, utføre Kunne bruke likningeoppsett Skriving av regelbok divisjon av brøkar og i problemløsning av temaet. forenkle brøkuttrykk Kunne forklare begrepet bruke faktorar, potensar, proporsjon kvadratrøter og primtal i Kunne grunnreglene for å berekningar regne med variab og utvikle, bruke og gjere multiplikasjon av greie for metodar i parentesuttrykk hovudrekning, Kunne primtallsfaktorisere overslagsrekning og og faktorisere algebraiske skriftleg rekning med dei uttrykk. fire rekneartane Kunne forkorte brøkuttrykk behandle og faktorisere både med og uten variab enkle algebrauttrykk, og Kunne trekke sammen rekne med formlar, vanlige brøker og brøker parentesar og brøkuttrykk med variabeluttrykk i både med eitt ledd i nemnaren nevner og tel. bruke, med og utan digitale Kunne sette inn tall i form hjelpemiddel, tal og og uttrykk. variablar i utforsking, (- Kunne utføre enkle bevis.) eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløysing og i

4 prosjekt med teknologi og design

5 Geometri og beregninger 40 Vurdere bruk av Kunne Pytagoras setning, og Praktisk konstruksjon, gruppekonstruksjon Hjemmeregning 41 måleusikkerhet anvende den både til å regne 42 analysere, også digitalt, ut kateter og hypotenus Oppgave-regning 43 eigenskapar ved to- og Kunne regnereglene for Parregning 44 tredimensjonale figurar 30,60,90 graders trekanter og Grupperegning 45 og bruke dei i samband 45,45 og 90 graders Tavle-undervisning med konstruksjonar og trekanter, og kunne forklare Lek berekningar hvorfor disse reglene gjelder Bruk av konkreter utføre og grunngje Kunne konstruere norma, Skriving av regelbok av temaet geometriske halvere vink, konstruere konstruksjonar og grunnvinklene, konstruere avbildingar med passar parallelle sider og konstruere og linjal og andre ulike mangekanter. hjelpemiddel Kunne sirkelens geometri; bruke formlikskap og finne sentrum, vite hva en Pytagoras setning i korde, tangent, radius, berekning av ukjende diameter og sirkelsektor er. storleikar Kunne forklare formlikhet og tolke og lage gjøre beregninger med hjelp arbeidsteikningar og av dette. perspektivteikningar med Vite hva kongruens er fleire forsvinningspunkt Kunne utføre enkel ved å bruke ulike kongruent avbildning hjelpemiddel Kunne se geometri i utforske, eksperimentere teknologi, kunst og med og formue logiske arkitektur.

6 resonnement ved hjelp av geometriske idear, og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerheit gjere greie for talet p og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum

7 Funksjoner 46 lage, på papiret og Kunne lese en graf. Excel, hvordan brukes dette Hjemmeregning 47 digitalt, funksjonar som Kunne tegne en funksjon verktøyet 48 beskriv numeriske Vite hva stigningstall og Tegning samanhengar og praktiske 49 konstantlegg, og kunne bruke Oppgave-regning situasjonar, tolke dei og 50 dette til å finne likningen for Parregning omsetje mellom ulike 51 en lineær funksjon. Grupperegning representasjonar av Kunne gjenkjenne lineære Skriving av regelbok funksjonar, som grafar, funksjoner Tavle-undervisning tabellar, formlar og tekst Kunne tegne en kvadratisk identifisere og utnytte funksjon og vite hva eigenskapane til konstantleddet har for proporsjonale, omvendt betydning for grafen. proporsjonale, lineære og Vite hva proporsjonale enkle kvadratiske størrelser er, og kjenne dem funksjonar, og gje døme igjen på praktiske situasjonar Vite hva omvendte som kan beskrivast med proporsjonale størrelser er, desse funksjonane tegne dem og gjenkjenne dem.

8 Romgeometri og massetetthet. Likninger og ulikheter 1 Arbeide med å formue Arbeider med konkreter 2 og løse likninger og Oppgaveregning 3 ulikheter av første grad Parregning 4 med en ukjent. Grupperegning 5 Stille opp og tolke Tavleundervisning likninger med to ukjente, Skriving av regelbok arbeide med varierte Kooperative læringsstategier løsningsmetoder og kontrole løsninger. Utnytte funksjonsbegrepet til å løse likninger og ulikheter grafisk Kunne grunnmetodene for løsning av likninger Kunne løse likninger som inneholder parenteser og brøker Kunne bruke likninger til problemløsning. Kunne løse en likning grafisk Kunne forskjellen på en likning og en ulikhet Kunne løse ulikheter grafisk og ved regning Kunne løse et likningesett grafisk og ved regning Kunne bruke likninger til å omforme form. Hjemmeregning av temaet velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerheit gjere greie for talet p og bruke det i berekningar av Kunne finne volum og overflate av sylinder, prisme og kule Kunne finne volumet av kjeg og pyramider. Kunne finne massetettheten til et stoff. Kunne bruke massetettheten til å gjøre beregninger. Kunne bruke form til problemløsning. Tavleundervisning Bruke av konkretiseringsutstyr Grupperegning og parregning Oppgaveregning Skriving av regelbok Hjemmeregning av temaet

9 Stat istik k, kom bina tori kk og san nsy nlig het omkrins, areal og volum Vinterferie gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter Kunne utforme et spørreskjema etter enkle kriterier Forsøk Tavleundervisning Grupperegning 12 og analysere statistiske Kunne forskjellen på 13 data og vise kjeldekritikk diagramtypene og vite når Parregning Hjemmeregning

10 14 ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, og presentere data med og utan digitale verktøy finne sannsyn gjennom eksperimentering, simuing og berekning i daglegdagse samanhengar og spell beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal vise med døme og finne dei moglege løysingane på enkle kombinatoriske problem man skal bruke dem Kunne sentralmålene og reflektere over bruken av dem. Vite hva spredningsmål er Kunne diskutere feilkilder i statistiske fremstillinger Kunne tolke linjediagrammer Kunne enkel kombinatorikk Bruke trediagram Kunne finne sannsynligheten ved en el fe hendelser Vite hvordan man kan gjøre forsøk og simue sannsynlighet. Vite noe om vanlige feil i sannsynlighetsregning Oppgave-regning Skriving av regelbok Bruk av excel av temaet

11 Økonomi 15 Påskeferie Anvende matematikk på Kunne gjøre beregninger Excel, hvordan brukes dette Hjemmeregning Norsk spørsmål og problemer innefor natur- og knyttet til privatøkonomi som lønn, skatt, lån og verktøyet Oppgave-regning 18 Matematikk ressursforvaltning forsikring Parregning 19 Arbeide med forhold Kunne forskjellen på serielån Grupperegning omkring sparing og lån, og annuitetslån og vite Skriving av regelbok rente og renters rente og hvordan man finner Tavleundervisning vilkårene for nedbetaling av terminbeløp, avdrag og lån, f eks ved bruk av renter av temaet. regneark og andre Kunne sette opp et enkelt hjelpemid Arbeide med sammensatte problemer og oppgaver i realistiske sammenhenger setje opp enkle budsjett og gjere berekningar budsjett og vite forskjellen på budsjett og regnskap Kunne regne om fra en valuta til en annen. Kunne bruke excel Kunne regne rentersrente. omkring privatøkonomi 20 Eksamen Hele pensum arbeid mot eksamen. Å kunne selge sitt produkt Individuelt arbeid el i par. Utarbeiding av eksamensoppgave prøveeksamen

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse Fag: Matematikk Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 9 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Faktor 2 Vurdering: a) Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav

Detaljer

FAG: Matematikk TRINN: 10

FAG: Matematikk TRINN: 10 FAG: Matematikk TRINN: 10 Områder Kompetansemål Fra Udir Operasjonaliserte læringsmål - Breidablikk Vurderingskriteri er Tall og algebra *kunne samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent,

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn Tall og regning Hva siffer, tall og tallsystem er Hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er Kunne primtallfaktorisering

Detaljer

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster Årsplan skoleåret 01/ 01 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer 10 1-1 Torild A. Varhaug Matematikk Læreverk: Grunntall 10 Opplysninger om organisering av eksamen (individuelt, par eller gruppe, spesiell tilrettelegging)

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 08.09.2014 Faglærer:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering trinn 2015 /2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen,

Detaljer

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærere: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Undervisningen bygger på K0. Karsten Grytnes, David Romero, Torild Varhaug Arbeidsmåter Skriftlig

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 Tal og algebra behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Ole Andrè Ljosland, Anne-Guro Tretteteig og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn)

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Hoved- områder Tall og Algebra Fokus (læringsmål) Tall Addere, subtrahere, multiplisere og dividere med heltall, flersifrete tall og desimaltall

Detaljer

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 TALL OG ALGEBRA Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter. DE FIRE REGNINGSARTENE

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM Detaljert oversikt over innhold 1 Tall og tallsystemer (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Plassverdisystemet Brøk Desimaltall og prosent

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Jan Abild, Steffen Håkonsen, Peter Sve, Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK Fastset som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjeld frå: 1. august 2010 Føremål i faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK FELLESFAG Høyringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I MATEMATIKK FELLESFAG Høyringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I MATEMATIKK FELLESFAG Høyringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2014 Faglærere:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 20.08.2015 Faglærere:

Detaljer

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY INNHOLD 1. INNLEDNING s. 4 2. REGNEKOMPETANSE s. 6 3. HOVEDMÅL.s. 7 4. KARTLEGGING OG OPPFØLGING.s. 7 4.1 Kartlegging

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Tema: Tall og algebra Kunne skrive tall på ulike måter. Skrive veldig store og små tall

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av

Detaljer

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkastet er utarbeidet av en faggruppe bestående av lærere fra ulike skoler i utprøvingen

Detaljer