IS Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1"

Transkript

1 IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1

2 Heftets tittel: Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2322 ISBN-nr Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon spesialisthelsetjenester Postadresse: Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Versjon: 1 2 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

3 FORORD I Nasjonal kreftstrategi er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikkemedisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere har utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft. Disse er bearbeidet og gitt en enhetlig form i Helsedirektoratet hvor arbeidet er ledet av strategidirektør Kjell Magne Tveit og prosjektdirektør Anne Hafstad. Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være normgivende. Pakkeforløpene er basert på nasjonale faglige retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene på kreftområdet. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innføres fra 1. september Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet frem til nå. Bjørn Guldvog Helsedirektør Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 3

4 INNHOLD FORORD INTRODUKSJON TIL PAKKEFORLØP FOR METASTASER MED UKJENT UTGANGSPUNKT Generelt om metastaser med ukjent utgangspunkt Nasjonalt handlingsprogram for metastaser med ukjent utgangspunkt Forløpskoordinering Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT) Informasjon og dialog med pasienten Flytskjema INNGANG TIL PAKKEFORLØP FOR METASTASER MED UKJENT UTGANGSPUNKT Mistanke om alvorlig sykdom Begrunnet mistanke kriterier for henvisning til pakkeforløp Begrunnet mistanke om metastase i lymfeknute kriterier for henvisning til pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i leveren kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i lungene kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i skjelett kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i hjernen kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om malign pleuravæske, ascites, eller spinalvæske med eller uten verifiserte maligne celler ved cytologi kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Henvisning til pakkeforløp Beslutning om henvisning ved begrunnet mistanke Informasjon og dialog med pasienten Ansvarlig for henvisning Registrering Forløpstid UTREDNING Utredning Generelt Basisundersøkelser Bildediagnostikk Spesifikk bildediagnostikk Endoskopier Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

5 3.2 Kliniske presentasjoner Metastase i lymfeknuter Metastase i lever Metastase i knokler Metastase i lunger Peritoneal carcinomatose Hjernemetastaser Undersøkelser etter histologisk diagnose og svar på CT-scanning Adenokarsinom Plateepitelkarsinom Udifferensiert karsinom hos menn Anaplastisk karsinom Nevroendokrin tumor Informasjon og dialog med pasienten Ansvarlig Registrering Forløpstid BEHANDLING AV METASTASER MED UKJENT UTGANGSPUNKT Behandlingsopplegget Ansvarlig enhet Støttebehandling og sykepleie Rehabilitering Informasjon og dialog med pasienten Registrering Forløpstider OPPFØLGING OG KONTROLLER REGISTRERING Pakkeforløp start Utredning start Biopsi Overføring til annet helseforetak/sykehus Beslutning ved initial behandling Behandling start Klinisk beslutning Pakkeforløp slutt FORLØPSTIDER ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 5

6 1 INTRODUKSJON TIL PAKKEFORLØP FOR METASTASER MED UKJENT UTGANGSPUNKT 1.1 Generelt om metastaser med ukjent utgangspunkt Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med funn av sannsynlig metastase med ukjent primærtumor. Pakkeforløpet har som formål å identifisere primærtumor så raskt som mulig. Inngangen til dette pakkeforløpet er todelt: Det foreligger et suspekt klinisk funn men ingen histologi Funn av metastase ved radiologisk eller nukleærmedisinsk undersøkelse som UL, CT, MR eller skjelettscintigrafi Det avdekkes forstørret lymfeknute på hals, i axille eller lyske, eller palpabel tumor i lever, bløtvev eller skjelett Det foreligger et histologisk/cytologisk svar som viser malignitet Angir supplerende immunhistokjemi sikkert utgangspunkt henvises pasienten til relevant organspesifikt pakkeforløp Gir ikke endelig histologi sikkert svar på utgangspunkt henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Andelen nye krefttilfeller med ukjent utgangspunkt (CUP) er rundt 2.5 prosent. Andelen er synkende. Årsaken er bedre bildediagnostikk, bedre mulighet for CT- eller UL-veiledet biopsi, og bedret patologiundersøkelse. Insidens avhenger av: Hvordan man definerer ukjent utgangspunkt Hvor omfattende utredningen er 70 prosent av CUP er lokalisert under diafragma, 30 prosent over. 80 prosent er adenocarcinomer 15 prosent er plateepitelcarcinomer Fem prosent er udifferensiert malign tumor 1.2 Nasjonalt handlingsprogram for metastaser med ukjent utgangspunkt Det foreligger ikke nasjonalt handlingsprogram for metastaser med ukjent utgangspunkt. 1.3 Forløpskoordinering Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser. 1.4 Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT) Utredning av metastaser med ukjent utgangspunkt foregår i nært samarbeid mellom radiolog og patolog og relevante kliniske spesialister. Avklares diagnosen, skal pasienten diskuteres i organspesifikt MDT-møte. 6 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

7 1.5 Informasjon og dialog med pasienten Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, innflytelse og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge. Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/eller deres pårørende ønsker dette. Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende. I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til. Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 7

8 1.6 Flytskjema Fastlege/annen lege Inngang til pakkeforløp Suspekt klinisk funn: Radiologi Klinisk funn Verifisert malignitet ved biopsi/cytologi: Histologi angir usikkert origo Start pakkeforløp Utredning Anamnese Klinisk undersøkelse Blodprøver Bilde diagnostikk Biopsi Organspesifikt MDT-møte «Ekte» CUP Relevant pakkeforløp Oppfølging og kontroll Behandling Protokollert eller standard anbefalt behandling «ukjent primærtumor» Kontroll 8 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

9 2 INNGANG TIL PAKKEFORLØP FOR METASTASER MED UKJENT UTGANGSPUNKT 2.1 Mistanke om alvorlig sykdom Ved uspesifikke symptomer som gir mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, henvises pasienten til Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Bare pasienter med klare funn som gir mistanke om malignitet, eller med verifisert malignitet ved histologi eller cytologi, men med ukjent primærtumor, skal henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. 2.2 Begrunnet mistanke kriterier for henvisning til pakkeforløp Foreligger begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises til pakkeforløp. I noen tilfeller vil det være til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt og i andre tilfeller til organspesifikke pakkeforløp Begrunnet mistanke om metastase i lymfeknute kriterier for henvisning til pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Ved palpable eller bildediagnostisk patologiske lymfeknuter med eller uten verifisert histologi/ cytologi, henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, dersom ett av følgende kriterier er oppfylt: Lymfeknuter uten lokalisasjon eller klinisk mistanke som tilfredsstiller kriterier for direkte henvisning til organspesifikt pakkeforløp Lymfeknuter som er utredet i annet pakkeforløp, og utredningen ikke gir organspesifikk diagnose Begrunnet mistanke om metastase i leveren kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Ved bildediagnostisk påvist mistanke om metastase i lever med eller uten palpabel hepatomegali: Tilsier ikke anamnestiske opplysninger eller bildediagnostiske eller andre undersøkelser origo, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i lungene kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Foreligger radiologisk begrunnet mistanke om metastase og ingen kjent røykeanamnese, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i skjelett kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Ved radiologisk suspekte skjelettmetastaser uten annet origo, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i hjernen kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Mistenkes ikke primær hjernesvulst eller lungekreft skal pasienten henvises til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 9

10 2.2.6 Begrunnet mistanke om malign pleuravæske, ascites, eller spinalvæske med eller uten verifiserte maligne celler ved cytologi kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Ved funn av maligne celler i spinalvæske henvises pasienten til Onkologisk avdeling for nærmere utredning i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Viser ikke supplerende CT tegn til sannsynlig primærtumor intraabdominalt henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 2.3 Henvisning til pakkeforløp Henvisningen skal tydelig merkes Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt og sendes elektronisk (klart å foretrekke) eller gjøres telefonisk (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (faks eller post). 2.4 Beslutning om henvisning ved begrunnet mistanke Den lege eller avdeling som mottar svar om funn av metastasesuspekt prosess eller et histologi- eller cytologi- svar som angir malignitet hos en pasient uten tidligere kjent kreftsykdom, skal umiddelbart henvise til pakkeforløp. 2.6 Ansvarlig for henvisning Fastlege, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet helseforetak, nasjonale screeningprogram eller annen lege kan henvise pasienter til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. Alle henvisninger skal sendes til offentlig sykehus i spesialisthelsetjenesten. 2.7 Registrering Kode for start av Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres a) når henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt mottas i spesialisthelsetjenesten, eller b) når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet. Registreringen skal skje i offentlig sykehus Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Det skal registreres: B01A Start pakkeforløp henvisning mottatt 2.8 Forløpstid 2.5 Informasjon og dialog med pasienten Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om: Den begrunnede mistanken om kreft Hva henvisning til pakkeforløp innebærer Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 7 kalenderdager 10 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

11 3 UTREDNING 3.1 Utredning Generelt Det er viktig å identifisere potensielt kurabel sykdom som lymfom, ekstragonadal germinalcellesvulster, trophoblastsvulster hos kvinner, lokalisert brystkreft og lokalavansert hode-halskreft, samt prognostisk gunstige undergrupper (se under). Utredningen kan omfatte revisjon av tidligere bildediagnostiske, biokjemiske og histopatologiske undersøkelser. Det vil i mange tilfeller være nødvendig med utvidet immunhistokjemisk undersøkelse av biopsimaterialet, hvor enten det eksisterende biopsimateriale kan anvendes, eller det må tas ny biopsi. Identifiseres primærtumor i utredningsforløpet, avsluttes Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt og pasienten henvises raskt til relevant organspesifikt pakkeforløp. Det må så raskt som mulig tas adekvat vevsprøve, bortsett fra ved mistanke om sarkom. Tett dialog mellom kliniker, radiolog og patolog er viktig. Er palliativ støttebehandling eneste behandlingsalternativ bør det vurderes å avslutte utredningen Basisundersøkelser Alle pasienter: Klinisk undersøkelse og laboratorieprøver, urinanalyse og hemofec x 3 inkludert tumormarkører Biopsi skal hvis mulig tas så raskt som mulig Bildediagnostikk CT thorax/abdomen/bekken: Sensitivt spesielt ved primærfoci som bronkialcarcinom, pankreascancer, koloncancer og nyrecancer, samt metastaser i lunger, lever, lymfeknuter og skjelett Mindre egnet for bekkenlesjoner, men raskt og derfor konsensus om å gjøre dette Viktig for å identifisere best egnet lesjon for biopsi, eventuelt anbefale kirurgisk biopsi Spesifikk bildediagnostikk Mammografi anbefales ikke som rutineundersøkelse, men ved: Trippeldiagnostikk hos pasienter med axillær adenopati eller histopatologiske/cytologiske funn som tilsier sannsynlig okkult brystkreft Histologi som viser adenocarcinom med immunhistokjemi profil forenlig med brystkreft: pasienten skal henvises videre til MRI/dynamisk MRI ved negativ mammografi Ultralyd testis for menn ved mistanke om germinalcelletumor PET/PET-CT: Pasienter med øvre/midtre cervikal lymfadenopati og verifisert plateepitelcarcinom uten identifisert primærfokus i ØNH-området etter panendoskopi. Disse kan behandles med potensiell kurativ intensjon med lang overlevelse, og PET/PET-CT er nyttig for å lokalisere egnet sted for biopsi PET er ikke indisert i andre sammenhenger. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 11

12 3.1.5 Endoskopier Ved anamnestiske symptomer eller kliniske funn fra et hulorgan (hemofec, urin-stix) Ved bildediagnostisk påvisning av patologi i et hulorgan Hvis histopatologi tilsier et spesifikt organ, og påvisning av origo vil ha terapeutisk konsekvens 3.2 Kliniske presentasjoner Metastase i lymfeknuter Ved metastase i lymfeknute skal disse så langt mulig biopseres Retroperitonealt: prostata, testis skal biopseres Lyske: gynekologisk cancer, analcancer, lymfeknute(r) skal biopseres Metastase i lever Ved metastase i lever uten andre ekstrahepatiske tumormanifestasjoner henvises pasienten til relevant MDT-møte for vurdering av primær operasjon uten biopsi i forkant. Et fåtall av pasientene med metastaser i lever kan opereres Alle andre malignitetssuspekte lesjoner i lever skal biopseres Metastase i knokler CT-veiledet biopsi, eventuelt operasjon Ved uttalt destruksjon eller bløtdelstumor kan biopsien gjøres UL-veiledet eventuelt palpatorisk Metastase i lunger Gir radiologiske funn begrunnet mistanke om metastase og det ikke er kjent røykeanamnese henvises pasienten til Pakkeforløp for metastase med ukjent primærtumor Peritoneal carcinomatose Hvis teknisk mulig tilstrebes histologisk verifisering hos pasienter med påvist ascites Hjernemetastaser MR caput er indisert hvis det er av betydning for videre utredning og behandling å avdekke multiplisitet Røntgen thorax, CT thorax/abdomen/bekken skal tas for å avklare mulighet for biopsi andre steder enn intracerebralt, da dette er mindre risikabelt enn cerebral biopsi, med mindre pasienten skal opereres uansett Overordnet gjelder følgende prinsipper for utredning av hjernemetastaser: 1. Ved én symptomgivende tumor med nevrologisk utfall og/eller masseeffekt med trykksymptomer: Operasjon hvis teknisk mulig 2. Ved mer enn én tumor, helst maks to-tre, og symptomer: Vurdér kirurgisk fjerning og biopsi av den største 3. Ved én eller flere tumores, hvorav ingen er operable: Biopsi stereotaktisk eller på annen måte bildeveiledet (nevronavigasjon) eller Utredning med røntgen thorax og CT thorax/abdomen/bekken som angitt over Antas prognosen å være meget dårlig, kan det vurderes å avstå fra histologisk verifisering og videre utredning. 3.3 Undersøkelser etter histologisk diagnose og svar på CT-scanning Når ovenstående undersøkelser er gjennomført, gjøres en samlet vurdering av kliniske funn, bildediagnostiske funn og biopsisvar. De fleste 12 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

13 pasienter vil etter ovennevnte utredning ha en spesifikk diagnose. Patologens undersøkelse av biopsimaterialet kan inkludere omfattende immunhistokjemisk undersøkelse, som målrettes etter pasientens kjønn, metastasens lokalisasjon og histologisk funn. Svar på biopsien, inkludert patologens vurdering av immunhistokjemiske funn, vil ofte være retningsgivende for videre utredning og behandling. Det skal i utgangspunktet ikke gjøres ytterligere bildediagnostiske undersøkelse eller tas nye biopsier utover dem som er beskrevet ovenfor. Kan primærtumor ikke lokaliseres etter ovenstående utredning, fortsetter pasienten i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, for eventuelt videre utredning og behandling Adenokarsinom Adenokarsinommetastaser stammer oftest fra kreft i mammae, thyreoidea, prostata, ovarier, endometrium, lunger eller mage- tarmkanalen. Hos kvinner foretas: Ultralydundersøkelse (UL) av mammae og mammografi Gynekologisk undersøkelse inkludert transvaginal UL eventuelt med abrasio Palpasjon og UL av thyreoidea Kvinner med adenokarsinom i aksillære lymfeknuter skal behandles som brystkreft og henvises til Pakkeforløp for brystkreft. Endoskopi av mage- tarmkanalen foretas ved blod i feces eller gastrointestinale symptomer. Kvinner med peritoneal karsinomatose med serøst adenokarsinom henvises til organspesifikt pakkeforløp ved gynekologisk avdeling. Hos menn foretas: Palpasjon av prostata Palpasjon av mammae Palpasjon og UL av thyreoidea Måling av s-psa Endoskopi av mage- tarmkanalen ved blod i fæces eller gastrointestinale symptomer. Menn med peritoneal karsinomatose med serøst adenokarsinom utredes med CT thorax-abdomenbekkken og palpasjon av mammae Plateepitelkarsinom Metastaser i lysken kan stamme fra genitalia (penis, vulva, vagina, cervix) urinblære eller anus. Hos kvinner foretas: Undersøkelse av genitalia eksterna inkludert gynekologisk undersøkelse Cystoskopi Anoskopi Hos menn foretas: Undersøkelse av genitalia eksterna Cystoskopi Anoskopi Udifferensiert karsinom hos menn Udifferensiert karsinom hos menn henvises til Pakkeforløp for testikkelkreft hvis minst to av følgende tre kriterier er til stede: Pasienten er under 55 år Tumor er lokalisert i midtlinjen (mediastinum, retroperitoneum) Forhøyet ß-hcg og/eller s-alfa føtoprotein Anaplastisk karsinom Pasienter med småcellet anaplastisk karsinom av ukjent opprinnelse, henvises til Onkologisk avdeling. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 13

14 3.3.5 Nevroendokrin tumor Pasienter med neuroendokrin tumortype henvises til regionalt kompetansesenter for neurendokrine tumores der dette finnes, eller til Onkologisk avdeling. 3.4 Informasjon og dialog med pasienten Pasienten informeres om at det foreligger begrunnet mistanke om en organspesifikk krefttype, og om henvisning til relevante pakkeforløp. Er ikke primærtumor påvist, informeres pasienten om at videre utredning foregår i Onkologisk avdeling, og pasienten henvises dit. Pasienten skal informeres om prosedyrer i utredning av eventuell kreftdiagnose. 3.5 Ansvarlig Den avdeling som har startet utredning av en pasient i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, er ansvarlig for henvisning til relevant organspesifikt pakkeforløp dersom pasienten skal utredes videre i dette, eventuelt fortsette i Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt dersom pasienten har «ekte» CUP. 3.6 Registrering Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være: a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling, eller b) oppmøte hos avtalespesialist Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuelt behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: B01S Utredning start første fremmøte Når biopsi tas, skal følgende registreres: B01B Biopsi prøvetakning utført En pasient som er i et pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning, kodes: B01O Overført til annet helseforetak/sykehus Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. 3.7 Forløpstider Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 14 kalenderdager 14 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

15 4 BEHANDLING AV METASTASER MED UKJENT UTGANGSPUNKT 4.1 Behandlingsopplegget Pasienter med diagnosen ukjent primær tumor utgjør to til tre prosent av alle pasienter med kreft, svarende til pasienter per år. Prognosen er generelt dårlig. Det er viktig å identifisere de unntak som kan ha bedre prognose. Som hovedregel bør pasientene henvises raskt til Onkologisk avdeling. I Onkologisk avdeling tilrettelegges et individuelt forløp for hver pasient. Det skal vurderes om supplerende utredning er nødvendig, eller om pasienten umiddelbart skal starte behandling. I dette inngår vurdering av pasientens allmenntilstand og komorbiditet. Ved sterkt redusert allmenntilstand (PS 3-4) må det vurderes om videre utredning vil ha terapeutisk konsekvens. Behandlingen bør om mulig foregå etter protokoll. Det er generelt ingen standardbehandling for pasienter med diagnosen metastaser med ukjent utgangspunkt. Pasientene behandles på onkologiske avdelinger i henhold til eventuelt vitenskapelige protokoller og retningslinjer. Aktuelle behandlinger er: Kjemoterapi Strålebehandling Kirurgi Eventuelt kombinasjoner av ovenstående I Norge er det vanligst å tilby et kjemoterapiregime med en kombinasjon av et platin og et taxan (carboplatin og paclitaxel gitt intravenøst dag en, ny kur dag 22). Dette regimet har bredt indikasjonsområde og kan ha effekt mot en rekke type svulster, først og fremst ulike karsinomer. 4.2 Ansvarlig enhet Behandlingen av metastaser med ukjent primærtumor bør foregå på avdeling med onkologisk kompetanse. 4.3 Støttebehandling og sykepleie Til all ovenstående behandling hører best mulig støttebehandling etter generelle retningslinjer med. 4.4 Rehabilitering Denne gruppen pasienter har generelt begrenset levetid. Det anses derfor lite aktuelt med spesifikk rehabilitering. 4.5 Informasjon og dialog med pasienten Når resultat fra ulike undersøkelser foreligger og disse er vurdert på tverrfaglig møte/ MDT, skal det gjennomføres samtale med pasienten og eventuelt pårørende om de vurderinger som er gjort og aktuelle behandlingsmuligheter. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, pasientens livssituasjon og eventuelt pasientens behov for hjelp med psykososiale og andre behov. Endelig beslutning tas i samarbeid med pasienten. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 15

16 4.6 Registrering Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt avsluttes ved at en av følgende klinisk beslutninger registreres: B01CK Pakkeforløp slutt Påvist organspesifikk kreft Pakkeforløp slutt Mistanke om kreftsykdom B01CD (ny utredning) B01CA Pakkeforløp slutt Påvist annen sykdom enn kreft B01CI Pakkeforløp slutt Ikke påvist sykdom Disse kodene avslutter pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Hvis det etter utredning fortsatt ikke kan påvises utgangspunkt for metastase, registreres følgende: Hvis pakkeforløpet avsluttes av andre årsaker enn klinisk beslutning registrerer avdelingen: B01X Pakkeforløp slutt 4.7 Forløpstider Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling 14 kalenderdager 10 kalenderdager 14 kalenderdager B01CU Klinisk beslutning Påvist metastase med ukjent utgangspunkt Hvis det etter utredning er påvist metastase uten at man har funnet utgangspunkt (kodet B01CU) og det er nødvendig med behandling, registreres en av følgende behandlinger: B01FK Behandling start Kirurgisk behandling B01FM Behandling start Medikamentell behandling B01FS Behandling start Strålebehandling B01FL Behandling start Symptomlindrende behandling B01FO Behandling start Overvåking uten behandling B01FI Behandling start Ingen behandling Beslutning om initial behandling skal primært fattes i tverrfaglig møte, men kan i noen tilfeller også besluttes uten at slikt møte avholdes. Også da journalføres beslutningen og kode registreres på dato for beslutning. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten. 16 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

17 5 OPPFØLGING OG KONTROLLER Oppfølging, kontroll og eventuell etterbehandling av pasienter i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt er individuelt avhengig av tumors lokalisasjon, effekt av behandling og antatt prognose. Det er av den grunn ikke mulig å sette opp standard oppsett for oppfølging, etterbehandling og rehabilitering. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 17

18 6 REGISTRERING 6.1 Pakkeforløp start Kode for start av Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres a) når henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt mottas i spesialisthelsetjenesten, b) når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet. Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Det skal registreres: B01A Start pakkeforløp henvisning mottatt 6.2 Utredning start Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling, eller b) oppmøte hos avtalespesialist Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuelt behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: B01S Utredning start første fremmøte 6.3 Biopsi Når biopsi tas, skal følgende registreres: B01B Biopsi prøvetaking utført 6.4 Overføring til annet helseforetak/ sykehus En pasient som er i et pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning, kodes: B01O Overført til annet helseforetak/sykehus 6.5 Beslutning i tverrfaglig møte (MDT) Pakkeforløp metastaser uten kjent utgangspunkt avsluttes ved at en av følgende klinisk beslutninger registreres: B01CK B01CD B01CA B01CI Pakkeforløp slutt Påvist organspesifikk kreft Pakkeforløp slutt Mistanke om kreftsykdom (ny utredning) Pakkeforløp slutt Påvist annen sykdom enn kreft Pakkeforløp slutt Ikke påvist sykdom Disse kodene avslutter pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. 6.6 Beslutning ved initial behandling Hvis det etter utredning fortsatt ikke kan påvises utgangspunktet for metastase registreres følgende: Klinisk beslutning Påvist metastase med ukjent B01CU utgangspunkt 18 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

19 6.7 Behandling start Hvis det etter utredning er registrert påvist metastase med ukjent utgangspunkt (B01CU) registreres en av følgende behandlinger: B01FK Behandling start Kirurgisk behandling B01FM Behandling start Medikamentell behandling B01FS Behandling start Strålebehandling B01FL Behandling start Symptomlindrende behandling B01FO Behandling start Overvåking uten behandling B01FI Behandling start Ingen behandling Beslutning om initial behandling skal primært fattes i tverrfaglig møte, men kan i noen tilfeller også besluttes uten at slikt møte avholdes. Også da journalføres beslutningen og kode registreres på dato for beslutning. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten. 6.8 Pakkeforløp slutt Hvis pakkeforløpet avsluttes av andre årsaker enn klinisk beslutning registrerer avdelingen: B01X Pakkeforløp slutt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 19

20 7 FORLØPSTIDER Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Fra første fremmøte på utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 7 kalenderdager 14 kalenderdager 14 kalenderdager Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 10 kalenderdager Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 14 kalenderdager Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 35 kalenderdager Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 31 kalenderdager Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 35 kalenderdager 20 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for kreft IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Publisert 12.5.2015 Sist endret 30.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre

Detaljer

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for kreft IS-2522 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Publisert 12.5.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre

Detaljer

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft Kodeveileder Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1 IS-0 479 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Kreft i spiserør og magesekk 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0479 ISBN-nr. 978-82-8081-370-1

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for testikkelkreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0480 ISBN-nr. 978-82-8081-371-8 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1 IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for føflekkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for føflekkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2324 ISBN-nr. 978-82-8081-390-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1 IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp 1 Heftets tittel: Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 IS-2319 Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2319 ISBN-nr. 978-82-8081-385-5

Detaljer

IS-2250. Pakkeforløp for prostatakreft. Pakkeforløp for prostatakreft 1

IS-2250. Pakkeforløp for prostatakreft. Pakkeforløp for prostatakreft 1 IS-2250 Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for prostatakreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2250 ISBN-nr. 978-82-8081-350-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1 IS-0 479 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Kreft i spiserør og magesekk 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Status nasjonalt og erfaringer på tvers av regionene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 28. oktober 2015 Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Pakkeforløp for primær leverkreft

Pakkeforløp for primær leverkreft Pakkeforløp for kreft IS-2317 Pakkeforløp for primær leverkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Pakkeforløp for testikkelkreft

Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for kreft IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Publisert 17.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Pakkeforløp for kreft IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Publisert 13.2.2015 Sist endret.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1 IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger Innhold Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger... 3 A... 3 Avslutning av koding pakkeforløp... 3 B... 4 Biopsi...

Detaljer

IS-2304. Pakkeforløp for lymfomer. Pakkeforløp for lymfomer 1

IS-2304. Pakkeforløp for lymfomer. Pakkeforløp for lymfomer 1 IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for lymfomer 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for lymfomer Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2304 ISBN-nr. 978-82-8081-379-4 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015 Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Forløpskoordinatorrollen er viktig Sommerferie avvikling

Detaljer

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1 IS- 2247 Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for brystkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for brystkreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2247 ISBN-nr. 978-82-8081-348-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

Pakkeforløp for peniskreft

Pakkeforløp for peniskreft Pakkeforløp for kreft IS-2325 Pakkeforløp for peniskreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Pakkeforløp helsesekr Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold

Detaljer

IS-2354. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2354. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2354 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2354 ISBN-nr. 978-82-8081-401-2 Utgitt av:

Detaljer

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015 Case og problemstillinger med koding Erfaringsseminar 22. september 2015 1. Hvis Sykehuset Innlandet trenger å få utført en PET og/eller en CTveiledet biopsi i OUS, skal Sykehuset Innlandet benytte Overføringskoden

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Kreft nye pakkeforløp Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold Forløpskoordinator

Detaljer

Pakkeforløp for føflekkreft

Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for kreft IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-2292. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1

IS-2292. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1 IS-2292 Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for livmorkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft. Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2292 ISBN-nr. 978-82-8081-372-5 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Anne Hafstad, prosjektdirektør 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar

Detaljer

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Pakkeforløp for nyrekreft

Pakkeforløp for nyrekreft Pakkeforløp for kreft IS-0491 Pakkeforløp for nyrekreft Publisert 19.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for

Detaljer

IS-2330. Pakkeforløp for sarkom. Pakkeforløp for sarkom 1

IS-2330. Pakkeforløp for sarkom. Pakkeforløp for sarkom 1 IS-2330 Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp for sarkom 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for sarkom Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2330 ISBN-nr. 978-82-8081-396-1 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

IS-2323. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1

IS-2323. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1 IS-2323 Pakkeforløp for nevroendokrine svulster Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for nevroendokrine svulster Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2323 ISBN-nr. 978-82-8081-389-3

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Pakkeforløp for kreft IS-2319 Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Publisert 12.5.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

IS-2353. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1

IS-2353. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1 IS-2353 Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for livmorkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft. Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2353 ISBN-nr. 978-82-8081-400-5 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Pakkeforløp for lymfomer

Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for kreft IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Publisert 14.4.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR Tema Hva er pakkeforløp? Måloppnåelse for per september 2015 (foreløpige tall) Videre arbeid Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling

Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling Nasjonale handlingsprogrammer (retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Pakkeforløp for livmorkreft

Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for kreft IS-2353 Pakkeforløp for livmorkreft Publisert 14.4.2015 Sist endret 5.1.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815 Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge 1 Pakkeforløp Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet i februar 2014: Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell

Detaljer

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1 IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for hjernekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hjernekreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2321 ISBN-nr. 978-82-8081-387-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015)

Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015) Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015) Overlege lungemedisin, Ulrich Mack Avdelingsoverlege Gudmund Nordby Medisinsk klinikk, LDS Nasjonal

Detaljer

Delprosjekt kodeverk og monitorering. Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Delprosjekt kodeverk og monitorering. Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet Delprosjekt kodeverk og monitorering Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet Status monitorering, per 28. februar 2015 Krav om registrering

Detaljer

IS-2294. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1

IS-2294. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1 IS-2294 Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for eggstokkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2294 ISBN-nr. 978-82-8081-374-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Disposisjon Pakkeforløp Bakgrunn Diagnoseveilederen Forløpskoordinator Utfordringer

Detaljer

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1 IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for blærekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for blærekreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0485 ISBN-nr. 978-82-8081-375-6 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for handlingsplan for kreft Styremøte 21. 05.15

Detaljer

Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år. Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016

Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år. Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016 Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016 Pakkeforløp - definerte utredningsforløp til start behandling - unngå ikke-medisinsk forsinkelse -

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa -

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - - Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - President legeforeningen Hege Gjessing - Direktør Helse Midt

Detaljer

IS-2352. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1

IS-2352. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1 IS-2352 Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for eggstokkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2352 ISBN-nr. 978-82-8081-399-2 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Tromsø Sykehus

Detaljer

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Pakkeforløp for kreft IS-2326 Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

IS-2318. Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft 1

IS-2318. Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft 1 IS-2318 Pakkeforløp for galleveiskreft Pakkeforløp for galleveiskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for galleveiskreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2318 ISBN-nr. 978-82-8081-384-8 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1 IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for blærekreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

IS-2329. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1

IS-2329. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1 IS-2329 Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KKL) Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2329 ISBN-nr. 978-82-8081-395-4

Detaljer

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1 IS-2303 Pakkeforløp for hode-halskreft Pakkeforløp for hode-halskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hode-halskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2303 ISBN-nr. 978-82-8081-378-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25.

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. August, 2015 Morten Mowe, professor Assisterende klinikksjef (Avdelingsleder

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Utfordringer knyttet til de nye forløpene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Pakkeforløp implementering 1. mai 2015: Implementering av 10 pakkeforløp Diagnostisk

Detaljer

IS-2327. Pakkeforløp for myelomatose. Pakkeforløp for myelomatose 1

IS-2327. Pakkeforløp for myelomatose. Pakkeforløp for myelomatose 1 IS-2327 Pakkeforløp for myelomatose Pakkeforløp for myelomatose 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for myelomatose Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2327 ISBN-nr. 978-82-8081-393-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-2249. Pakkeforløp for lungekreft. Pakkeforløp for lungekreft 1

IS-2249. Pakkeforløp for lungekreft. Pakkeforløp for lungekreft 1 IS-2249 Pakkeforløp for lungekreft Pakkeforløp for lungekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for lungekreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2249 ISBN-nr. 978-82-8081-349-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for blærekreft

Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for kreft IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Publisert 19.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Trygve Kongshavn Fastlege Avd sjef Praksiskonsulentordningen (PKO) i vestre Viken Målsetning: Trygghet

Detaljer

Dagens kreftbehandling

Dagens kreftbehandling Dagens kreftbehandling KreftREHAB 2015 16. april 2015 Kjell Magne Tveit Bakgrunn Professor i onkologi, UiO Fagdirektør, Oslo universitetssykehus (avd.leder onkologi inntil 2014) Strategidirektør kreft,

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Pakkeforløp for brystkreft

Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for kreft IS-2247 Pakkeforløp for brystkreft Publisert 15.12.2014 Sist endret 1.9.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pasientforløp Brystkreft

Pasientforløp Brystkreft Pasientforløp Brystkreft Nidaroskongressen 2015 Jarle Karlsen Overlege Kreftklinikken St Olavs Hospital Brystkreft generelt Internt forløp Regionalt forløp Pakkeforløp Pasienthistorie Brystkreft Brystkreft

Detaljer

Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær

Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær organisering og tverrfaglige møter Basert på Nasjonale handlingsprogram

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars 2012 - Erik Kreyberg Normann 1 Helsedirektoratets arbeid på kreftområdet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Pakkeforløp for hjernekreft

Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for kreft IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Pakkeforløp for sarkom

Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp for kreft IS-2330 Pakkeforløp for sarkom Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Samarbeid Fastlege Lungelege Radiolog Onkolog Kreft-koordinator/ kreftsykepleie Fastlegens oppgaver ved mistanke om lungekreft: Røntgen thorax Henvisningen merkes:

Detaljer