IS Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS-2318. Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft 1"

Transkript

1 IS-2318 Pakkeforløp for galleveiskreft Pakkeforløp for galleveiskreft 1

2 Heftets tittel: Pakkeforløp for galleveiskreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2318 ISBN-nr Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon spesialisthelsetjenester Postadresse: Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Versjon: 1 2 Pakkeforløp for galleveiskreft

3 FORORD I Nasjonal kreftstrategi er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikkemedisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere har utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft. Disse er bearbeidet og gitt en enhetlig form i Helsedirektoratet hvor arbeidet er ledet av strategidirektør Kjell Magne Tveit og prosjektdirektør Anne Hafstad. Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være normgivende. Pakkeforløpene, der slik eeksisterer, er basert på nasjonale faglige retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene på kreftområdet. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten. Pakkeforløp for galleveiskreft innføres fra 1. september Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. Bjørn Guldvog Helsedirektør Pakkeforløp for galleveiskreft 3

4 INNHOLD FORORD INTRODUKSJON TIL PAKKEFORLØP FOR GALLEVEISKREFT Generelt om galleveiskreft Nasjonale faglige retningslinjer Forløpskoordinering Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT) Informasjon og dialog med pasienten Flytskjema INNGANG TIL PAKKEFORLØP FOR GALLEVEISKREFT Risikogrupper Mistanke om galleveiskreft Filterfunksjon Begrunnet mistanke kriterier for henvisning til pakkeforløp Informasjon og dialog med pasienten Ansvarlig for henvisning Henvisning til pakkeforløp Registrering Forløpstid UTREDNING Utredning Fastsettelse av diagnose og stadieinndeling Informasjon og dialog med pasienten Beslutning om behandling Ansvarlig Registrering Forløpstid Pakkeforløp for galleveiskreft

5 4 BEHANDLING AV GALLEVEISKREFT Hovedgrupper av behandlingsforløp De hyppigst oppståtte komplikasjoner Støttebehandling og sykepleie Rehabilitering Informasjon og dialog med pasienten Beslutning Ansvarlig Registrering Forløpstider OPPFØLGING OG KONTROLLER Kontroll Ansvarlig Informasjon og dialog med pasienten Håndtering av tilbakefall Kommunikasjon Palliasjon FORLØPSTIDER REGISTRERING Pakkeforløp start Utredning start Biopsi Overføring til annet helseforetak/sykehus Beslutning ved initial behandling Behandling start Pakkeforløp slutt ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING Pakkeforløp for galleveiskreft 5

6 1 INTRODUKSJON TIL PAKKEFORLØP FOR GALLEVEISKREFT 1.1 Generelt om galleveiskreft Med galleveiskreft forstås her kreft i gallegangene, ikke kreft i galleblære. Årlig diagnostiseres rundt personer med kreft i gallegangene i Norge. Fem-års relativ overlevelse er 14 prosent for kvinner og 19 prosent for menn. 1.2 Nasjonale faglige retningslinjer Det foreligger ikke et Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med galleveiskreft. De medisinske anbefalingene bygger på de britiske guidelines (BASL, GUT 2002;51:1-9) og føringer fra HPB seksjonen i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG). 1.3 Forløpskoordinering Koordinering av pasientforløpet skal sikre effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasienten og involverte instanser. 1.4 Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT) I MDT-møte tas endelig beslutning om utredning og behandlingstilbud. Det multidisiplinære team består av radiolog/intervensjonsradiolog, leverkirurg, hepatolog, onkolog, nukleærmedisiner og forløpskoordinator og ved behov transplantasjonskirurg og patolog. Møtene sikrer kvalitetskontroll av utredning og behandling samt planlegging av videre etterbehandling. 1.5 Informasjon og dialog med pasienten Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, innflytelse og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge. Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sykdomsgrad, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende. I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til. Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med likepersoner dersom kreftpasienter og/eller deres pårørende ønsker dette. 6 Pakkeforløp for galleveiskreft

7 1.6 Flytskjema Inngang til pakkeforløp Fastlege /annen sykehusavdeling eller henvisende instans Pakkeforløp starter Kirurgisk avdeling lokalsykehus: Klinisk undersøkelse UL / CT, Blodprøver Eventuelt ERCP/PTC etter konferanse med universitetssykehus Eventuelt MDT- møte Utdredning Fortrinnsvis Gastrokirurgisk avdeling ved universitetssykehus: Endoskopisk ultralyd eventuelt med finnålsbiopsi (EUS-FNA) Eventuelt ERCP eller PTC med børstecytologi Laparoskopi (LAP)/ eventuelt med ultralyd (LUS) eventuelt med biopsi Eventuelt supplerende CT/MR -undersøkelse Eventuelt PET-CT undersøkelse MDT-møte Behandling Kirurgisk avdeling: reseksjon eller lever tx Onkologisk avdeling: Stråle-/kjemo-/brachyterapi Kirurgisk avdeling: Symptomatisk behandling Oppfølgningsforløpet Kontroll på relevant sykehusavdeling Evtentuell mistanke om tilbakefall Pakkeforløp for galleveiskreft 7

8 2 INNGANG TIL PAKKEFORLØP FOR GALLEVEISKREFT 2.1 Risikogrupper Pasienter med skleroserende kolangitt, kroniske intraductale stener, gallegangsadenomer eller papillomer, gallegangscyster eller skjøt mellom tynntarm og galleveier har økt risiko for kreft i galleveiene. 2.2 Mistanke om galleveiskreft Mistanke oppstår ved: Gulsott/ikterus med tegn på gallegangsobstruksjon som ikke kan forklares av sten alene Bortsett fra ikterus er det ingen sykdomsspesifikke alarmsymptomer som indikerer kreft i gallegangene. Noen pasienter med ikterus vil utvikle feber som tegn på samtidig infeksjon i galleveiene. Pasienter med avansert sykdom vil også kunne ha abdominalsmerter, vekttap, nedsatt appetitt, kvalme og tretthet. Godartede sykdommer i galleveiene, som gallesten eller leversykdommer som levercirrhose eller hepatitt vil være langt hyppigere årsak til gulsott enn kreft i galleveiene. 2.3 Filterfunksjon 2.4 Begrunnet mistanke kriterier for henvisning til pakkeforløp Begrunnet mistanke oppstår ved: Bildediagnostisk påvisning av tumor, som gir mistanke om kreft i galleveiene Gallegangsobstruksjon/okklusiv ikterus som ikke kan forklares med konkrement i galleveiene 2.5 Informasjon og dialog med pasienten Den som henviser til pakkeforløpet skal informere pasienten om: Den begrunnede mistanken om galleveiskreft Hva henvisning til pakkeforløp innebærer 2.6 Ansvarlig for henvisning Fastlege, avtalespesialist eller sykehusavdeling er ansvarlig for henvisning til Pakkeforløp for galleveiskreft. 2.7 Henvisning til pakkeforløp Ved begrunnet mistanke om galleveiskreft skal pasienten henvises til Pakkeforløp for galleveiskreft i spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis ved Gastrokirurgisk avdeling ved universitetssykehus. Pasientene utredes primært bildediagnostisk med ultralyd av lever og galleveier, eventuelt med CT eller MR for å påvise galleveisobstruksjon og utelukke stensykdom i galleveiene. Dette kan være initiert hos fastlege eller ved lokalsykehus. 8 Pakkeforløp for galleveiskreft

9 2.8 Registrering Kode for start av Pakkeforløp for galleveiskreft skal registreres når: a) henvisning til Pakkeforløp for galleveiskreft mottas sykehuset, eller b) når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for galleveiskreft. Det skal registreres: A40A Start pakkeforløp henvisning mottatt 2.9 Forløpstid Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 6 kalenderdager Pakkeforløp for galleveiskreft 9

10 3 UTREDNING 3.1 Utredning Ved mistanke om kreft i galleveiene skal følgende utredes: Diagnose Operabilitet TNM-stadium og Bismuth-Corlettes klassifikation av tumors utbredelse som er bestemmende for omfang av eventuell kirurgisk inngrep og viktig for prognosen Resektabilitet Eventuelt CT/ MR eller PET/ CT undersøkelse Blodprøver: Hgb, leukocytter, elektrolytter, kreatinin, trombocytter, INR, APTT, ASAT/ALAT, ALP, bilirubin og CA 19-9 Har pasienten resektabel kreftsykdom og det samtidig ikke finnes tegn til metastaser, skal følgende undersøkelser gjøres: Mikroskopisk verifikasjon av diagnosen i form av børstecytologi, ERCP eller PTC- Percutan Transhepatisk Cholangiografi- veiledet Ultralydveiledet FNA av lymfeknuter i ligamentum hepatoduodenale EUS-veiledet FNA Viser utredningen at pasienten har ikke-resektabel sykdom i galleveier hilusnært, men uten tegn til metastaser, kan pasienten eventuelt være egnet for levertransplantasjon i Mayo protokoll. Det skal aldri foretas perkutan nålebiopsi eller endoskopisk tangbiopsi fra pasienter som eventuelt skal levertransplanteres da dette vil kontraindisere transplantasjon. Er det tegn til metastasering hos pasienter med ikke-resektabel sykdom og pasienten bedømmes til å kunne tåle palliativ kjemoterapi, bør der foreligge histologisk bekreftet diagnose før behandling startes. 3.2 Fastsettelse av diagnose og stadieinndeling På bakgrunn av utredning og vurdering av patiensens aktuelle fysiske tilstand klassifiseres pasientene i følgende behandlingsrelaterte grupper: Pasienter med resektabel sykdom og egnet for potensielt kurativ reseksjon Pasienter med lokalavansert sykdom uten tegn til metastaser. Pasienter henvises eventuelt til vurdering for levertransplantasjon ved inoperabilitet. Pasienter som ikke egner seg for reseksjon eller transplantasjon vurderes for stereotaktisk stråleterapi, kjemoterapi eller brachyterapi Pasienter med disseminert sykdom og god allmenntilstand (ECOG status 0-2) henvises eventuelt til palliativ kjemoterapi Pasienter med dårlig allmenntilstand (ECOG 3-4) som ikke tåler en operasjon gis beste symptomatiske behandling med henvisning til eventuell drenasje av galleveiene 3.3 Informasjon og dialog med pasienten Etter ferdig utredning og klinisk beslutning skal pasienten og eventuelt pårørende ha samtale med behandlende lege om sykdomssituasjonen, de funn som ligger til grunn for valg av behandling og planlagt behandling. Endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten. 3.4 Beslutning om behandling Beslutning om anbefalt behandlingsstrategi tas i MDT-møte. For pasienter som ikke får påvist galleveiskreft avsluttes Pakkeforløp for galleveiskreft. 10 Pakkeforløp for galleveiskreft

11 Har pasienten betydelige uspesifikke symptomer som gir mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, skal pasienten henvises direkte til utredning i Diagnostisk pakkeforløp. 3.5 Ansvarlig Anbefalt behandling besluttes i MDT-møte. Endelig beslutning om behandling tas av lege ved Gastrokirurgisk avdeling i samråd med pasienten. 3.6 Registrering Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for galleveiskreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte er vanligvis i en klinisk sykehusavdeling, men kan også være i en bildediagnostisk avdeling. Det skal registreres: A40S Utredning start første fremmøte Når biopsi tas, skal følgende registreres: A40B Biopsi prøvetakning utført Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om det videre forløpet til pasienten, skal avdelingen registrere en av følgende koder: A40CK A40CM A40CA A40CI Klinisk beslutning Påvist galleveiskreft Klinisk beslutning Mistanke om annen kreftsykdom Klinisk beslutning Påvist annen sykdom enn kreft Klinisk beslutning Ikke påvist sykdom 3.7 Forløpstid Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 21 kalenderdager En pasient i et pakkeforløp som overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller behandling, kodes: A40O Overført til annet helseforetak/sykehus Pakkeforløp for galleveiskreft 11

12 4 BEHANDLING AV GALLEVEISKREFT 4.1 Hovedgrupper av behandlingsforløp De ulike behandlingsformene er: Operasjon, reseksjon eller transplantasjon «Downstaging» med kjemoterapi for å kunne gjøre tumor resektabel Palliativ kjemoterapi eller symptomatisk behandling Hos operable pasienter med utelukkende ikterus som symptom skal stent som hovedregel unngås. Pasienter med ikterus, feber, betydelig generelle symptomer eller forhøyet s-kreatinin skal tilbys akutt endoskopisk avlastning av galleveiene. Pasienter som bedømmes til å ha en resektabel tumor henvises til potensiell kurativ reseksjon. Det tilstrebes så langt mulig å oppnå mikro- og makroskopisk radikalitet. Oppnås ikke dette bør muligheten for palliativ kjemoterapi i hvert enkelt tilfelle diskuteres i MDT-møte. Pasienter med lokalavansert eller disseminert sykdom i god almenntilstand, ECOG 0-2, henvises til downstaging med kjemoterapi eller til palliativ kjemoterapi. Pasienter i dårlig allmenntilstand, ECOG 3-4, behandles symptomatisk. 4.2 De hyppigst oppståtte komplikasjoner De hyppigste komplikasjoner til galleveis- og leverreseksjon er: Blødning Abscess Anastomoselekkasje i galleveier Galleveisfistel etter leverreseksjon Kolangitt Leversvikt Tidlig diagnostikk av komplikasjoner er viktig for å kunne behandle disse så minimalt invasivt som mulig. Blødning kan kreve reoperasjon, men intervensjonsradiologisk behandling kan eventuelt forsøkes. De fleste fistler og anastomoselekkasjer kan behandles med perkutan- eller PTC-drenasje, mens kolangitt behandles med antibiotika og sikring av drenasje av galleveiene. Ved leversvikt finnes sjelden kausal behandling. Utløsende faktorer elimineres så langt mulig og understøttende behandling gis i samarbeid med hepatolog. De hyppigste komplikasjoner til kjemoterapi og stråleterapi er: Blødning Infeksjon, hyppigst når kjemoterapi gis alene Behandlingen av komplikasjoner er symptomatisk. 4.3 Støttebehandling og sykepleie Pasienten utskrives med eget treningsprogram etter kirurgisk behandling og restitusjon og følges opp med poliklinisk konsultasjon hos lege/sykepleier og/ eller telefonisk konsultasjon. Pasient og pårørende informeres om eventuell kjemoterapi, inkludert mulige bivirkninger. Det skal også informeres om behandlingstiltak for eventuelle bivirkninger. 4.4 Rehabilitering Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering/etterbehandling så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal 12 Pakkeforløp for galleveiskreft

13 behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen. Det er viktig med rehabiliterende tiltak rettet både mot kortsiktige og langsiktige følger av sykdom og behandling. Ofte har pasienten redusert arbeidskapasitet og det er behov for nært samarbeid mellom sykehus og fastlege. 4.5 Informasjon og dialog med pasienten Når alle svar på undersøkelser foreligger og er vurdert i MDT-møte, skal det gjennomføres samtale med pasient og eventuelt pårørende om behandlingsmuligheter og behandlingstilbud. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet. Pasientens livssituasjon, ressurser, behov og ønsker kartlegges. Pasienten oppfordres til å ha pårørende eller ledsager med til samtalen. 4.6 Beslutning Etter endt utredning tas det klinisk beslutning om det er påvist galleveiskreft og anbefalt behandling. Beslutningen tas primært i MDT-møte. Beslutningen skal journalføres og registreres i pasientadministrativt system. Pasient og fastlege eller annen henvisende lege skal informeres om beslutningen. For pasienter som ikke får påvist galleveiskreft avsluttes Pakkeforløp for galleveiskreft. 4.7 Ansvarlig Behandlende lege i den enkelte sykehusavdeling har ansvaret for pasienten i den perioden pasienten er til behandling i den aktuelle avdelingen. 4.8 Registrering Når beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes: A40FK A40FM A40FS A40FL A40FO A40FI Behandling start Kirurgisk behandling Behandling start Medikamentell behandling Behandling start Strålebehandling Behandling start Symptomlindrende behandling Behandling start Overvåking uten behandling Behandling start Ingen behandling Hvis pakkeforløpet avsluttes direkte av andre årsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere: A40X Avslutning pakkeforløp galleveiskreft Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for galleveiskreft avsluttes. Det gjelder uansett om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. 4.9 Forløpstider Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling 21 kalenderdager 14 kalenderdager 21 kalenderdager Pakkeforløp for galleveiskreft 13

14 5 OPPFØLGING OG KONTROLLER 5.1 Kontroll Etter kirurgisk reseksjon følges pasienten i kirurgisk regi i fem år. Det første året anbefales kontroll hver tredje måned ved universitetsklinikk. I de etterfølgende fire år kan kontrollhyppigheten senkes til hver sjette måned dersom det ikke er tegn til tilbakefall. Pasienter med kreft i gallegangene som ikke kan tilbys operasjon, følges i kirurgisk og eller onkologisk regi. Hyppigheten av kontroller tilpasses den enkelte pasient. Ved symptomer på tilbakefall anbefales CTundersøkelse for diagnostikk og deretter eventuelt palliativ kjemoterapi. Kontrolltiltakene har som primært mål å sikre at pasienten får lett adgang til eksperter, som løpende kan hjelpe med eventuelle problemer som oppstår. Evidensen for oppfølging er sparsom. Det er ikke vist bedre overlevelse ved hyppige kontroller. 5.2 Ansvarlig Den avdeling som avslutter behandlingen, er ansvarlig for å informere pasienten om kontrollopplegget og for at det iverksettes. 5.3 Informasjon og dialog med pasienten Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pårørende forberedes pasienten på hva hun/han kan forvente seg etter utskrivelsen, og det informeres om hvor man kan henvende seg ved eventuelle problemer. Pasient og pårørende orienteres om kontrollopplegg, hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, samt tidsforløp. Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske, eventuelt psykiske reaksjoner som kan oppstå etter kreftbehandling og mulige seneffekter. Fastlegen har en sentral rolle etter at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold. Oppstår mistanke om tilbakefall hos pasient som har gjennomgått kurativ behandling, skal pasienten informeres om dette og henvises til nytt Pakkeforløp for galleveiskreft. Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten på dette tidspunkt. 5.4 Håndtering av tilbakefall Mistanke om tilbakefall av sykdom etter tidligere gjennomført kurativ behandling kan oppstå både ved kontroll på sykehus og ved oppfølging/kontakt med fastlegen. Dersom mistanken oppstår hos fastlegen skal denne henvise pasienten til nytt Pakkeforløp for galleveiskreft. Sykehuset skal iverksette utredning og behandling med de tidsfrister som er beskrevet i det aktuelle Pakkeforløp for kreft. 5.5 Kommunikasjon Ved påvisning av eller mistanke om tilbakefall er det legen som har pasientansvaret i kontrollfasen som skal informere om funnet og om det videre forløp. 5.6 Palliasjon Smertebehandling Smerter utgjør et betydelig problem i den fremskredne fasen av denne sykdommen, og primærhelsetjenesten utgjør sammen med palliativt team en viktig del av samarbeidet om optimal smertebehandling. Hos noen få pasienter kan smerteproblemet ikke løses gjennom normal administrasjon av smertestillende midler. Disse pasientene kan henvises til spesialavdeling for nerveblokkade, ultralyd- eller CT-veiledet cøliakusblokkade. 14 Pakkeforløp for galleveiskreft

15 Avlastning av ikterus Anleggelse av PTC-veiledet stent foretas på relevante avdelinger/sykehus som er geografisk lettest tilgjengelige for pasienten. Avlastning av tolvfingertarm/magesekk Anleggelse av stent i tolvfingertarm/magesekk eller eventuell operativ gastroenteroanastomose (GEA) foretas på relevante avdelinger/sykehus som er geografisk lettest tilgjengelige for pasienten. Pakkeforløp for galleveiskreft 15

16 6 FORLØPSTIDER Tabellen viser de samlede forløpstidene i pakkeforløpet. Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. Fra henvisning mottatt til første fremmøte på utredende avdeling Fra første fremmøte på utredende avdeling til avslutning av utredningen (beslutning tas) Fra avslutning av utredningen til start av behandling Kirurgisk behandling 6 kalenderdager 21 kalenderdager 21 kalenderdager Fra avslutning av utredningen til start av behandling Medikamentell behandling 14 kalenderdager Fra avslutning av utredningen til start av behandling Strålebehandling 21 kalenderdager Fra mottatt henvisning til start av behandling Kirurgisk behandling 48 kalenderdager Fra mottatt henvisning til start av behandling Medikamentell behandling 41 kalenderdager Fra mottatt henvisning til start av behandling Strålebehandling 48 kalenderdager 16 Pakkeforløp for galleveiskreft

17 7 REGISTRERING 7.1 Pakkeforløp start Kode for start av Pakkeforløp for galleveiskreft skal registreres når: a) henvisning til Pakkeforløp for galleveiskreft mottas sykehuset, eller b) når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for galleveiskreft. Det skal registreres: A40A Start pakkeforløp henvisning mottatt 7.2 Utredning start Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for galleveiskreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte er vanligvis i en klinisk sykehusavdeling, unntaksvis en bildediagnostisk avdeling. Det skal registreres: A40S Utredning start første fremmøte 7.3 Biopsi Når biopsi tas, skal følgende registreres: A40B Biopsi prøvetaking utført 7.4 Overføring til annet helseforetak/ sykehus En pasient i et pakkeforløp som overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller behandling, kodes: A40O Overført til annet helseforetak/sykehus Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. 7.5 Beslutning ved initial behandling Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om det videre forløpet til pasienten, skal avdelingen registrere en av følgende koder: A40CK A40CM A40CA A40CI Klinisk beslutning Påvist galleveiskreft Klinisk beslutning Mistanke om annen kreftsykdom Klinisk beslutning Påvist annen sykdom enn kreft Klinisk beslutning Ikke påvist sykdom 7.6 Behandling start Når beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten. Pakkeforløp for galleveiskreft 17

18 Følgende koder skal benyttes: A40FK Behandling start Kirurgisk behandling A40FM Behandling start Medikamentell behandling A40FS Behandling start Strålebehandling A40FL Behandling start Symptomlindrende behandling A40FO Behandling start Overvåking uten behandling A40FI Behandling start Ingen behandling 7.7 Pakkeforløp slutt Hvis pakkeforløpet avsluttes direkte av andre årsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere: A40X Avslutning Pakkeforløp for galleveiskreft Koden registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp for galleveiskreft avsluttes. Det gjelder uansett om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. 18 Pakkeforløp for galleveiskreft

19 8 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING Bjørn Atle Bjørnbeth (leder) Oslo universitetssykehus Gastrokirurg Arild Horn Haukeland universitetssykehus Gastrokirurg Marianne Moe Oslo universitetssykehus Koordinator Pål Dag Line Oslo universitetssykehus Kar- og transplantasjonskirurg Svein Dueland Oslo universitetssykehus Onkolog Sabine Leh Haukeland universitetssykehus Patolog Andreas Abildgaard Oslo universitetssykehus Radiolog Georg Dimcevski Haukeland universitetssykehus Gastroenterolog Kristoffer Lassen Universitetssykehuset Nord-Norge Gastrokirurg Knut Arne Wensaas Bergen Fastlege Lin Svendesen Kreftforeningen Brukerrepresentant Pakkeforløp for galleveiskreft 19

20 NOTATER 20 Pakkeforløp for galleveiskreft

21 Pakkeforløp for galleveiskreft 21

22 Pb 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo Tel.: Telefontid: mandag til fredag Faks: Pakkeforløp for galleveiskreft