Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt"

Transkript

1 Pakkeforløp for kreft IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Publisert Sist endret

2 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasien orløp». Standardiserte pasien orløp, Pakkeforløp for kre, skal bidra l a heve kvaliteten pa norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. Videre er ma let a bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet a utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere har utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft. Disse er bearbeidet og gitt en enhetlig form i Helsedirektoratet hvor arbeidet er ledet av strategidirektør Kjell Magne Tveit og prosjektdirektør Anne Hafstad. Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være normgivende. Pakkeforløpene er basert pa nasjonale faglige retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene pa kre omra det. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient lre elegges. Ma lgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere pa ulike niva er i helsetjenesten. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innføres fra 1. september Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. Bjørn Guldvog Helsedirektør Arbeidsgruppens sammensetning Stein Sundstrøm (leder), onkolog, St. Olavs Hospital Janet Elisabeth Eik, onkolog, Helse Stavanger Olav Inge Håskjold, radiolog, Oslo universitetssykehus Klara Hammerlund, radiolog, Diakonhjemmet sykehus Trond Viset, patolog, St. Olavs Hospital Tove Nyenget, brukerrepresentant, Kreftforeningen Line Christiansen, fastlege Kristoffer Lassen, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge Geir Tollåli, gastroentreolog, Universitetssykehuset Nord-Norge Bodø Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

3 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon til pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 2 Inngang til pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 3 Utredning av metastaser med ukjent utgangspunkt 4 Behandling av metastaser med ukjent utgangspunkt 5 Oppfølging og kontroller av metastaser med ukjent utgangspunkt 6 Registrering av koder i pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 7 Forløpstider i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

4 1 Introduksjon til pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Generelt om metastaser med ukjent utgangspunkt Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med funn av sannsynlig metastase med ukjent primærtumor. Pakkeforløpet har som formål å identifisere primærtumor så raskt som mulig. Inngangen til dette pakkeforløpet er todelt: Det foreligger et suspekt klinisk funn men ingen histologi Funn av metastase ved radiologisk eller nukleærmedisinsk undersøkelse som UL, CT, MR eller skjelettscintigrafi Det avdekkes forstørret lymfeknute på hals, i axille eller lyske, eller palpabel tumor i lever, bløtvev eller skjelett Det foreligger et histologisk/cytologisk svar som viser malignitet Angir supplerende immunhistokjemi sikkert utgangspunkt henvises pasienten til relevant organspesifikt pakkeforløp Gir ikke endelig histologi sikkert svar på utgangspunkt henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Andelen nye krefttilfeller med ukjent utgangspunkt (CUP) er rundt 2.5 prosent. Andelen er synkende. Årsaken er bedre bildediagnostikk, bedre mulighet for CT- eller UL-veiledet biopsi, og bedret patologiundersøkelse. Insidens avhenger av: Hvordan man definerer ukjent utgangspunkt Hvor omfattende utredningen er 70 prosent av CUP er lokalisert under diafragma, 30 prosent over. 80 prosent er adenocarcinomer 15 prosent er plateepitelcarcinomer Fem prosent er udifferensiert malign tumor Nasjonalt handlingsprogram for metastaser med ukjent utgangspunkt Det foreligger ikke nasjonalt handlingsprogram for metastaser med ukjent utgangspunkt. Forløpskoordinering Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser. Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT) Utredning av metastaser med ukjent utgangspunkt foregår i nært samarbeid mellom radiolog og patolog og relevante kliniske spesialister. Avklares diagnosen, skal pasienten diskuteres i organspesifikt MDT-møte. Informasjon og dialog med pasienten Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, innflytelse og dialog gjennom hele Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

5 forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge. Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende. I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til. Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasenter og/eller deres pårørende ønsker dette. Flytskjema Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

6 2 Inngang til pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 2.1 Mistanke om alvorlig sykdom Ved uspesifikke symptomer som gir mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, henvises pasienten til Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

7 Bare pasienter med klare funn som gir mistanke om malignitet, eller med verifisert malignitet ved histologi eller cytologi, men med ukjent primærtumor, skal henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. 2.2 Begrunnet mistanke kriterier for henvisning til pakkeforløp Foreligger begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises til pakkeforløp. I noen tilfeller vil det være til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt og i andre tilfeller til organspesifikke pakkeforløp. Begrunnet mistanke om metastase i lymfeknute kriterier for henvisning til pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Ved palpable eller bildediagnostisk patologiske lymfeknuter med eller uten verifisert histologi/cytologi, henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, dersom ett av følgende kriterier er oppfylt: Lymfeknuter uten lokalisasjon eller klinisk mistanke som tilfredsstiller kriterier for direkte henvisning til organspesifikt pakkeforløp Lymfeknuter som er utredet i annet pakkeforløp, og utredningen ikke gir organspesifikk diagnose Begrunnet mistanke om metastase i leveren kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Ved bildediagnostisk påvist mistanke om metastase i lever med eller uten palpabel hepatomegali: Tilsier ikke anamnestiske opplysninger eller bildediagnostiske eller andre undersøkelser origo, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i lungene kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Foreligger radiologisk begrunnet mistanke om metastase og ingen kjent røykeanamnese, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om metastase i skjelett kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Ved radiologisk suspekte skjelettmetastaser uten annet origo, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Begrunnet mistanke om metastase i hjernen kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Mistenkes ikke primær hjernesvulst eller lungekreft skal pasienten henvises til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt Begrunnet mistanke om malign pleuravæske, ascites, eller spinalvæske med eller uten verifiserte maligne celler ved cytologi kriterier for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Ved funn av maligne celler i spinalvæske henvises pasienten til Onkologisk avdeling for nærmere utredning i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

8 Viser ikke supplerende CT tegn til sannsynlig primærtumor intraabdominalt henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 2.3 Henvisning til pakkeforløp Henvisningen skal tydelig merkes "Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt" og sendes elektronisk (klart å foretrekke) eller gjøres telefonisk (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (faks eller post). 2.4 Beslutning om henvisning ved begrunnet mistanke Den lege eller avdeling som mottar svar om funn av metastasesuspekt prosess eller et histologi- eller cytologisvar som angir malignitet hos en pasient uten tidligere kjent kreftsykdom, skal umiddelbart henvise til pakkeforløp. 2.5 Informasjon og dialog med pasienten Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om: Den begrunnede mistanken om kreft Hva henvisning til pakkeforløp innebærer 2.6 Ansvarlig for henvisning Fastlege, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet helseforetak, nasjonale screeningprogram eller annen lege kan henvise pasienter til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. Alle henvisninger skal sendes til offentlig sykehus i spesialisthelsetjenesten. 2.7 Registrering for start av Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres: når henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt mottas i spesialisthelsetjenesten, eller når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

9 Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Det skal registreres: B01A Start pakkeforløp - henvisning mottatt 2.8 Forløpstid Forløp Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Maksimal forløpstid 7 3 Utredning av metastaser med ukjent utgangspunkt 3.1 Utredning Generelt Det er viktig å identifisere potensielt kurabel sykdom som lymfom, ekstragonadal germinalcellesvulster, trophoblastsvulster hos kvinner, lokalisert brystkreft og lokalavansert hodehalskreft, samt prognostisk gunstige undergrupper (se under). Utredningen kan omfatte revisjon av tidligere bildediagnostiske, biokjemiske og histopatologiske undersøkelser. Det vil i mange tilfeller være nødvendig med utvidet immunhistokjemisk undersøkelse av biopsimaterialet, hvor enten det eksisterende biopsimateriale kan anvendes, eller det må tas ny biopsi. Identifiseres primærtumor i utredningsforløpet, avsluttes Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt og pasienten henvises raskt til relevant organspesifikt pakkeforløp. Det må så raskt som mulig tas adekvat vevsprøve, bortsett fra ved mistanke om sarkom. Tett dialog mellom kliniker, radiolog og patolog er viktig. Er palliativ støttebehandling eneste behandlingsalternativ bør det vurderes å avslutte utredningen. Basisundersøkelser Alle pasienter: Klinisk undersøkelse og laboratorieprøver, urinanalyse og hemofec x 3 inkludert tumormarkører Biopsi skal hvis mulig tas så raskt som mulig Bildediagnostikk CT thorax/abdomen/bekken Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

10 Sensitivt spesielt ved primærfoci som bronkialcarcinom, pankreascancer, koloncancer og nyrecancer, samt metastaser i lunger, lever, lymfeknuter og skjelett Mindre egnet for bekkenlesjoner, men raskt og derfor konsensus om å gjøre dette Viktig for å identifisere best egnet lesjon for biopsi, eventuelt anbefale kirurgisk biopsi Spesifikk bildediagnostikk Mammografi anbefales ikke som rutineundersøkelse, men ved: Trippeldiagnostikk hos pasienter med axillær adenopati eller histopatologiske/cytologiske funn som tilsier sannsynlig okkult brystkreft Histologi som viser adenocarcinom med immunhistokjemi profil forenlig med brystkreft: pasienten skal henvises videre til MRI/dynamisk MRI ved negativ mammografi Ultralyd testis for menn ved mistanke om germinalcelletumor. PET/PET-CT: Pasienter med øvre/midtre cervikal lymfadenopati og verifisert plateepitelcarcinom uten identifisert primærfokus i ØNH-området etter panendoskopi. Disse kan behandles med potensiell kurativ intensjon med lang overlevelse, og PET/PET-CT er nyttig for å lokalisere egnet sted for biopsi. PET er ikke indisert i andre sammenhenger. Endoskopier Ved anamnestiske symptomer eller kliniske funn fra et hulorgan (hemofec, urin-stix) Ved bildediagnostisk påvisning av patologi i et hulorgan Hvis histopatologi tilsier et spesifikt organ, og påvisning av origo vil ha terapeutisk konsekvens 3.2 Kliniske presentasjoner Metastase i lymfeknuter Ved metastase i lymfeknute skal disse så langt mulig biopseres Retroperitonealt: prostata, testis skal biopseres Lyske: gynekologisk cancer, analcancer, lymfeknute(r) skal biopseres Metastase i lever Ved metastase i lever uten andre ekstrahepatiske tumormanifestasjoner henvises pasienten til relevant MDT-møte for vurdering av primær operasjon uten biopsi i forkant. Et fåtall av pasientene med metastaser i lever kan opereres Alle andre malignitetssuspekte lesjoner i lever skal biopseres Metastase i knokler CT-veiledet biopsi, eventuelt operasjon Ved uttalt destruksjon eller bløtdelstumor kan biopsien gjøres UL-veiledet eventuelt palpatorisk Metastase i lunger Gir radiologiske funn begrunnet mistanke om metastase og det ikke er kjent røykeanamnese henvises Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

11 pasienten til Pakkeforløp for metastase med ukjent primærtumor. Peritoneal carcinomatose Hvis teknisk mulig tilstrebes histologisk verifisering hos pasienter med påvist ascites Hjernemetastaser MR caput er indisert hvis det er av betydning for videre utredning og behandling å avdekke multiplisitet Røntgen thorax, CT thorax/abdomen/bekken skal tas for å avklare mulighet for biopsi andre steder enn intracerebralt, da dette er mindre risikabelt enn cerebral biopsi, med mindre pasienten skal opereres uansett Overordnet gjelder følgende prinsipper for utredning av hjernemetastaser: 1. Ved én symptomgivende tumor med nevrologisk utfall og/eller masseeffekt med trykksymptomer: Operasjon hvis teknisk mulig 2. Ved mer enn én tumor, helst maks to-tre, og symptomer: Vurdér kirurgisk fjerning og biopsi av den største 3. Ved én eller flere tumores, hvorav ingen er operable: Biopsi stereotaktisk eller på annen måte bildeveiledet (nevronavigasjon) eller Utredning med røntgen thorax og CT thorax/abdomen/bekken som angitt over Antas prognosen å være meget dårlig, kan det vurderes å avstå fra histologisk verifisering og videre utredning. 3.3 Undersøkelser etter histologisk diagnose og svar på CT-scanning Når ovenstående undersøkelser er gjennomført, gjøres en samlet vurdering av kliniske funn, bildediagnostiske funn og biopsisvar. De fleste pasienter vil etter ovennevnte utredning ha en spesifikk diagnose. Patologens undersøkelse av biopsimaterialet kan inkludere omfattende immunhistokjemisk undersøkelse, som målrettes etter pasientens kjønn, metastasens lokalisasjon og histologisk funn. Svar på biopsien, inkludert patologens vurdering av immunhistokjemiske funn, vil ofte være retningsgivende for videre utredning og behandling. Det skal i utgangspunktet ikke gjøres ytterligere bildediagnostiske undersøkelse eller tas nye biopsier utover dem som er beskrevet ovenfor. Kan primærtumor ikke lokaliseres etter ovenstående utredning, fortsetter pasienten i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, for eventuelt videre utredning og behandling. Adenokarsinom Adenokarsinommetastaser stammer oftest fra kreft i mammae, thyreoidea, prostata, ovarier, endometrium, lunger eller mage- tarmkanalen. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

12 Hos kvinner foretas: Ultralydundersøkelse (UL) av mammae og mammografi Gynekologisk undersøkelse inkludert transvaginal UL eventuelt med abrasio Palpasjon og UL av thyreoidea Kvinner med adenokarsinom i aksillære lymfeknuter skal behandles som brystkreft og henvises til Pakkeforløp for brystkreft. Endoskopi av mage-tarmkanalen foretas ved blod i feces eller gastrointestinale symptomer. Kvinner med peritoneal karsinomatose med serøst adenokarsinom henvises til organspesifikt pakkeforløp ved gynekologisk avdeling. Hos menn foretas: Palpasjon av prostata Palpasjon av mammae Palpasjon og UL av thyreoidea Måling av s-psa Endoskopi av mage- tarmkanalen ved blod i fæces eller gastrointestinale symptomer. Menn med peritoneal karsinomatose med serøst adenokarsinom utredes med CT thoraxabdomenbekkken og palpasjon av mammae. Plateepitelkarsinom Metastaser i lysken kan stamme fra genitalia (penis, vulva, vagina, cervix) urinblære eller anus. Hos kvinner foretas: Undersøkelse av genitalia eksterna inkludert gynekologisk undersøkelse Cystoskopi Anoskopi Hos menn foretas: Undersøkelse av genitalia eksterna Cystoskopi Anoskopi Udifferensiert karsinom hos menn Udifferensiert karsinom hos menn henvises til Pakkeforløp for testikkelkreft hvis minst to av følgende tre kriterier er til stede: Pasienten er under 55 år Tumor er lokalisert i midtlinjen (mediastinum, retroperitoneum) Forhøyet ß-hcg og/eller s-alfa føtoprotein Anaplastisk karsinom Pasienter med småcellet anaplastisk karsinom av ukjent opprinnelse, henvises til onkologisk avdeling. Nevroendokrin tumor Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

13 Pasienter med neuroendokrin tumortype henvises til regionalt kompetansesenter for neurendokrine tumores der dette finnes, eller til onkologisk avdeling. 3.4 Informasjon og dialog med pasienten Pasienten informeres om at det foreligger begrunnet mistanke om en organspesifikk krefttype, og om henvisning til relevante pakkeforløp. Er ikke primærtumor påvist, informeres pasienten om at videre utredning foregår i Onkologisk avdeling, og pasienten henvises dit. Pasienten skal informeres om prosedyrer i utredning av eventuell kreftdiagnose. 3.5 Ansvarlig Den avdeling som har startet utredning av en pasient i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, er ansvarlig for henvisning til relevant organspesifikt pakkeforløp dersom pasienten skal utredes videre i dette, eventuelt fortsette i Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt dersom pasienten har "ekte" CUP. 3.6 Registrering Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være: 1. oppmøte i klinisk sykehusavdeling, eller 2. oppmøte hos avtalespesialist Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuelt behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: B01S Utredning start første fremmøte Når biopsi tas, skal følgende registreres: B01B Biopsi - prøvetaking utført Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes: B01O Overført til et annet helseforetak/sykehus Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

14 n brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt avsluttes ved at en av følgende kliniske beslutninger registreres: B01CK B01CM B01CA B01CI Klinisk beslutning Pa vist organspesifikk kre Klinisk beslutning Mistanke om kreftsykdom (ny utredning) Klinisk beslutning Pa vist annen sykdom enn kre Klinisk beslutning Ikke pa vist sykdom Disse kodene avslutter Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Hvis det etter utredning fortsatt ikke kan påvises utgangspunkt for metastase, registreres følgende: B01CU Klinisk beslutning - Påvist metastase med ukjent utgangspunkt 3.7 Forløpstid Forløp Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Maksimal forløpstid 14 4 Behandling av metastaser med ukjent utgangspunkt 4.1 Behandlingsopplegget Pasienter med diagnosen ukjent primær tumor utgjør to til tre prosent av alle pasienter med kreft, svarende til pasienter per år. Prognosen er generelt dårlig. Det er viktig å identifisere de unntak som kan ha bedre prognose. Som hovedregel bør pasientene henvises raskt til onkologisk avdeling. I onkologisk avdeling tilrettelegges et individuelt forløp for hver pasient. Det skal vurderes om supplerende utredning er nødvendig, eller om pasienten umiddelbart skal starte behandling. I dette inngår vurdering av pasientens allmenntilstand og komorbiditet. Ved sterkt redusert allmenntilstand (PS 3-4) må det vurderes om videre utredning vil ha terapeutisk konsekvens. Behandlingen bør om mulig foregå etter protokoll. Det er generelt ingen standardbehandling for Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

15 pasienter med diagnosen metastaser med ukjent utgangspunkt. Pasientene behandles på onkologiske avdelinger i henhold til eventuelt vitenskapelige protokoller og retningslinjer. Aktuelle behandlinger er: Kjemoterapi Strålebehandling Kirurgi Eventuelt kombinasjoner av ovenstående I Norge er det vanligst å tilby et kjemoterapiregime med en kombinasjon av et platin og et taxan (carboplatin og paclitaxel gitt intravenøst dag en, ny kur dag 22). Dette regimet har bredt indikasjonsområde og kan ha effekt mot en rekke type svulster, først og fremst ulike karsinomer. 4.2 Ansvarlig enhet Behandlingen av metastaser med ukjent primærtumor bør foregå på avdeling med onkologisk kompetanse. 4.3 Støttebehandling og sykepleie Til all ovenstående behandling hører best mulig støttebehandling etter generelle retningslinjer med. 4.4 Rehabilitering Denne gruppen pasienter har generelt begrenset levetid. Det anses derfor lite aktuelt med spesifikk rehabilitering. 4.5 Informasjon og dialog med pasienten Når resultat fra ulike undersøkelser foreligger og disse er vurdert på tverrfaglig møte/ MDT, skal det gjennomføres samtale med pasienten og eventuelt pårørende om de vurderinger som er gjort og aktuelle behandlingsmuligheter. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, pasientens livssituasjon og eventuelt pasientens behov for hjelp med psykososiale og andre behov. Endelig beslutning tas i samarbeid med pasienten. 4.6 Registrering Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

16 Hvis det etter utredning er påvist metastase uten at man har funnet utgangspunkt (kodet B01CU) og det er nødvendig med behandling, registreres en av følgende behandlinger: B01FK B01FM B01FS B01FL B01FO B01FI Behandling start Kirurgisk behandling Behandling start Medikamentell behandling Behandling start Stra lebehandling Behandling start Symptomlindrende behandling Behandling start Overva king uten behandling Behandling start Ingen behandling Beslutning om initial behandling skal primært fattes i tverrfaglig møte, men kan i noen tilfeller også besluttes uten at slikt møte avholdes. Også da journalføres beslutningen og kode registreres på dato for beslutning. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten. Hvis pakkeforløpet avslu es direkte av andre a rsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere: B01X Avslutning av pakkeforløp n registreres na r det tas beslutning om at Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt avsluttes. Det gjelder uansett om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. 4.7 Forløpstider Forløpsbeskrivelse Behandling Forløpstid Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling Oppfølging og kontroller av metastaser med ukjent Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

17 5 Oppfølging og kontroller av metastaser med ukjent utgangspunkt 5.1 Oppfølging og kontroller Oppfølging, kontroll og eventuell etterbehandling av pasienter i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt er individuelt avhengig av tumors lokalisasjon, effekt av behandling og antatt prognose. Det er av den grunn ikke mulig å sette opp standard oppsett for oppfølging, etterbehandling og rehabilitering. 6 Registrering av koder i pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 6.1 Pakkeforløp start for start av Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres: a. når henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt mottas i spesialisthelsetjenesten, eller b. når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Det skal registreres: B01A Start pakkeforløp - henvisning mottatt 6.2 Utredning start Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være: a. oppmøte i klinisk sykehusavdeling, eller b. oppmøte hos avtalespesialist Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i dette pakkeforløpet, må tilsvarende registrering og rapportering til NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

18 B01S Utredning start - første fremmøte Det skal registreres: 6.3 Biopsi Når biopsi tas, skal følgende registreres: B01B Biopsi - prøvetaking utført 6.4 Overføring til annet helseforetak/sykehus Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes: B01O Overført til et annet helseforetak/sykehus n brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. 6.5 Beslutning i tverrfaglig møte Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt avsluttes ved at en av følgende kliniske beslutninger registreres: B01CK B01CM B01CA B01CI Klinisk beslutning Pa vist organspesifikk kre Klinisk beslutning Mistanke om kreftsykdom (ny utredning) Klinisk beslutning Pa vist annen sykdom enn kre Klinisk beslutning Ikke pa vist sykdom Disse kodene avslutter Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

19 6.6 Beslutning ved initial behandling Hvis det etter utredning fortsatt ikke kan påvises utgangspunktet for metastase registreres følgende: B01CU Klinisk beslutning - Påvist metastase med ukjent utgangspunkt 6.7 Behandling start Hvis det etter utredning er registrert påvist metastase med ukjent utgangspunkt (B01CU) registreres en av følgende behandlinger: B01FK B01FM B01FS B01FL B01FO B01FI Behandling start - Kirurgisk behandling Behandling start - Medikamentell behandling Behandling start - Strålebehandling Behandling start - Symptomlindrende behandling Behandling start - Overvåking uten behandling Behandling start - Ingen behandling Beslutning om initial behandling skal primært fattes i tverrfaglig møte, men kan i noen tilfeller også besluttes uten at slikt møte avholdes. Også da journalføres beslutningen og kode registreres på dato for beslutning. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes på dato for samtale med pasienten. 6.8 Pakkeforløp slutt Hvis pakkeforløpet avsluttes direkte av andre årsaker enn klinisk beslutning registrerer avdelingen: B01X Avslutning av pakkeforløp 7 Forløpstider i Pakkeforløp for metastaser med ukjent Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

20 7 Forløpstider i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet. Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. Forløpsbeskrivelse Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling Forløpstid Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt IS-2322 Sist oppdatert

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for kreft IS-2522 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Publisert 12.5.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre

Detaljer

Pakkeforløp for primær leverkreft

Pakkeforløp for primær leverkreft Pakkeforløp for kreft IS-2317 Pakkeforløp for primær leverkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Status nasjonalt og erfaringer på tvers av regionene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 28. oktober 2015 Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for testikkelkreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0480 ISBN-nr. 978-82-8081-371-8 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for testikkelkreft

Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for kreft IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Publisert 17.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge

Detaljer

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft KODEVEILEDER Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Diagnostisk pakkeforløp

Detaljer

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 IS-2319 Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2319 ISBN-nr. 978-82-8081-385-5

Detaljer

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1 IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for føflekkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for føflekkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2324 ISBN-nr. 978-82-8081-390-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Kreft nye pakkeforløp Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold Forløpskoordinator

Detaljer

Pakkeforløp for lymfomer

Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for kreft IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Publisert 14.4.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Pakkeforløp for kreft IS-2326 Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft Kodeveileder Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016 Pakkeforløp for kreft Status 2016 Kjell Magne Tveit, PMU 2016 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser med ukjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

Pakkeforløp for peniskreft

Pakkeforløp for peniskreft Pakkeforløp for kreft IS-2325 Pakkeforløp for peniskreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT KLARA HAMMERLUND DIAKONHJEMMET SYKEHUS 06.04.2016 Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikkemedisinsk begrunnet ventetid, slik at pasientene opplever

Detaljer

Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB

Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB Sunil X. Raj Overlege Kreftklinikken St. Olavs Hospital 10.10.12 1 Definisjon Ingen konsensus om definisjon Histologisk verifisert metastase fra en solid cancer

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Pakkeforløp for organspesifikk kreft Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1,

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Pakkeforløp for sarkom

Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp for kreft IS-2330 Pakkeforløp for sarkom Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

IS-2330. Pakkeforløp for sarkom. Pakkeforløp for sarkom 1

IS-2330. Pakkeforløp for sarkom. Pakkeforløp for sarkom 1 IS-2330 Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp for sarkom 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for sarkom Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2330 ISBN-nr. 978-82-8081-396-1 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

Pakkeforløp for føflekkreft

Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for kreft IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1 IS-0 479 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Kreft i spiserør og magesekk 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0479 ISBN-nr. 978-82-8081-370-1

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger Innhold Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger... 3 A... 3 Avslutning av koding pakkeforløp... 3 B... 4 Biopsi...

Detaljer

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft IS-2251 Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft Publisert 27.12.2014 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for kreft Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Pakkeforløp helsesekr Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Pakkeforløp for kreft IS-2319 Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Publisert 12.5.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

Pakkeforløp for myelomatose

Pakkeforløp for myelomatose Pakkeforløp for kreft IS-2327 Pakkeforløp for myelomatose Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for nyrekreft

Pakkeforløp for nyrekreft Pakkeforløp for kreft IS-0491 Pakkeforløp for nyrekreft Publisert 19.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Generell informasjon for alle pakkeforløpene for kreft

Pakkeforløp for kreft Generell informasjon for alle pakkeforløpene for kreft Pakkeforløp Pakkeforløp for kreft Generell informasjon for alle pakkeforløpene for kreft IS-2525 Publisert 27.12.2014 Sist endret 16.8.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Pakkeforløp for kreft IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Publisert 13.2.2015 Sist endret.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

IS-2250. Pakkeforløp for prostatakreft. Pakkeforløp for prostatakreft 1

IS-2250. Pakkeforløp for prostatakreft. Pakkeforløp for prostatakreft 1 IS-2250 Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for prostatakreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2250 ISBN-nr. 978-82-8081-350-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Nye pakkeforløp og noen erfaringer Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 22. september 2015 Pakkeforløpene er en logistikkreform Ikke nye retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år. Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016

Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år. Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016 Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016 Pakkeforløp - definerte utredningsforløp til start behandling - unngå ikke-medisinsk forsinkelse -

Detaljer

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1 IS-0 479 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Kreft i spiserør og magesekk 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Pakkeforløp for peniskreft

Pakkeforløp for peniskreft Pakkeforløp Pakkeforløp for peniskreft IS-2514 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasien

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Utfordringer knyttet til de nye forløpene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Pakkeforløp implementering 1. mai 2015: Implementering av 10 pakkeforløp Diagnostisk

Detaljer

Pakkeforløp for primær leverkreft

Pakkeforløp for primær leverkreft Pakkeforløp Pakkeforløp for primær leverkreft IS-2511 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Anne Hafstad, prosjektdirektør 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar

Detaljer

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015 Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Forløpskoordinatorrollen er viktig Sommerferie avvikling

Detaljer

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1 IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp 1 Heftets tittel: Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke

Detaljer

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015 Case og problemstillinger med koding Erfaringsseminar 22. september 2015 1. Hvis Sykehuset Innlandet trenger å få utført en PET og/eller en CTveiledet biopsi i OUS, skal Sykehuset Innlandet benytte Overføringskoden

Detaljer

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Pakkeforløp for kreft IS-2329 Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Publisert 12.5.2015 Sist endret 30.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Pasientforløp Brystkreft

Pasientforløp Brystkreft Pasientforløp Brystkreft Nidaroskongressen 2015 Jarle Karlsen Overlege Kreftklinikken St Olavs Hospital Brystkreft generelt Internt forløp Regionalt forløp Pakkeforløp Pasienthistorie Brystkreft Brystkreft

Detaljer

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1 IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for blærekreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Pakkeforløp Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk IS-2498 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Torstein Rønningen Fagavdelingen Innhold Standardiserte pasientforløp Sykehusinterne standardiserte pasientforløp HF-interne standardiserte pasientforløp Regionale

Detaljer

Prioriteringsveileder onkologi

Prioriteringsveileder onkologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder onkologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Pakkeforløp Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk IS-2498 Publisert 23.2.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Hvordan realisere pasientinvolvering i beslutningsprosesser i komplekse pasientforløp?

Hvordan realisere pasientinvolvering i beslutningsprosesser i komplekse pasientforløp? Hvordan realisere pasientinvolvering i beslutningsprosesser i komplekse pasientforløp? Heidi Gilstad Postdoc Faggruppe for helseinformatikk Institutt for nevromedisin Det medisinske fakultet NTNU heidi.gilstad@ntnu.no

Detaljer

Pakkeforløp for brystkreft

Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for kreft IS-2247 Pakkeforløp for brystkreft Publisert 15.12.2014 Sist endret 1.9.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1 IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål

Detaljer

Dagens kreftbehandling

Dagens kreftbehandling Dagens kreftbehandling KreftREHAB 2015 16. april 2015 Kjell Magne Tveit Bakgrunn Professor i onkologi, UiO Fagdirektør, Oslo universitetssykehus (avd.leder onkologi inntil 2014) Strategidirektør kreft,

Detaljer

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR Tema Hva er pakkeforløp? Måloppnåelse for per september 2015 (foreløpige tall) Videre arbeid Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

IS-2304. Pakkeforløp for lymfomer. Pakkeforløp for lymfomer 1

IS-2304. Pakkeforløp for lymfomer. Pakkeforløp for lymfomer 1 IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for lymfomer 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for lymfomer Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2304 ISBN-nr. 978-82-8081-379-4 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1 IS- 2247 Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for brystkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for brystkreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2247 ISBN-nr. 978-82-8081-348-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Pakkeforløp for eggstokkreft

Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for kreft IS-2352 Pakkeforløp for eggstokkreft Publisert 14.4.2015 Sist endret 5.1.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815 Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge 1 Pakkeforløp Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet i februar 2014: Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Kort introduksjon til pakkeforløp Ansvar og oppgaver Lise Kristin Knutsen og Ingvild Strømsholm Stab medisin, helsefag og utvikling Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Hvordan arbeider et helseforetak med pakkeforløp for kreftpasienter? Erfaringer fra lungekreftforløpet

Hvordan arbeider et helseforetak med pakkeforløp for kreftpasienter? Erfaringer fra lungekreftforløpet Hvordan arbeider et helseforetak med pakkeforløp for kreftpasienter? Erfaringer fra lungekreftforløpet Seksjonsoverlege Sveinung Sørhaug Lungemedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 1 Lungekreftforløpet

Detaljer

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Tromsø Sykehus

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

Pakkeforløp for hjernekreft

Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for kreft IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-2354. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2354. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2354 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2354 ISBN-nr. 978-82-8081-401-2 Utgitt av:

Detaljer

Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling

Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling Nasjonale handlingsprogrammer (retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - Thoraxkirurgi 3 Håndsvetting og rødming 4 Lungemetastase

Detaljer