Arkivkatalog VARDØ POLITIKAMMER ca.1980

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkatalog VARDØ POLITIKAMMER. 1898 - ca.1980"

Transkript

1 Arkivkatalog ca.1980 VARDØ POLITIKAMMER Statsarkivet i Tromsø 1991

2 2 INNHOLD: FORORD...4 OM POLITIET I VARDØ...5 EMBETSDISTRIKTET...6 POLITIMESTRE I VARDØ KILDER:...8 OM ORDNINGEN OG KATALOGISERINGEN AV ARKIVET...9 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KOPIBØKER JOURNALER JOURNALSAKER KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET KRONOLOGISK KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER EMNE, KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ALFABETISK ETTER EMNE, 1945 (1919) KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL, 1945 (1923) KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL, 1965 (1947) DIVERSE ØKONOMI BUDSJETT KASSABØKER KONTOBØKER REGNSKAP PERSONELL ORDEN - TRAFIKK - SIKKERHET TRAFIKKONTROLLER REDNINGSTJENESTEN X...29 INNSATT I DRUKKENSKAPSARREST ETTERFORSKNING - PÅTALEMESSIGE FUNKSJONER FORRETNINGSJOURNALER/BESLUTNINGER VAKTJOURNALER ETTERFORSKNINGSPROTOKOLLER/ANMELDELSESJOURNALER STRAFFESAKSREGISTER HENLAGTE ETTERFORSKNINGER/ANMELDELSER/STRAFFESAKER Arkivert etter henleggelsesnummer...33 FORKYNNELSESDAGBØKER BØTEPROTOKOLLER BØTEFORTEGNELSER FORELEGG/BØTER Utstedte forelegg...45 Bøter (innfordringsomslag)...45 JUSTISPROTOKOLLER (DOMSPROTOKOLLER) HENLAGTE RETTSBØKER med vedlegg/dommer DOMMER AVSONET VED BREDTVEIT FENGSEL OG SIKRINGSANSTALT

3 TRÅLERSAKER DIVERSE HENLAGTE SAKER ANNET OM ETTERFORSKNING OG PÅTALEMESSIGE FUNKSJONER OFFENTLIGE FORVALTNINGSGJØREMÅL - NÆRINGSLIVET FANGST. JAKT. FISKE HANDEL. HÅNDVERK. INDUSTTRI KJØRETØY. FØRER. ERVERVSMESSIG TRANSPORT Biljournaler Korrespondanse og saksdokumenter - Bilavdelingen Førerkort, motorkjøretøyer, bevillinger m.m ANDRE OFFENTLIGE FORVALTNINGSGJØREMÅL OG OPPGAVER FORSVARSVESEN SOSIALVESEN FREMMEDKONTROLL. STATSBORGERFORHOLD. PASS. VISUM Passjournaler Annet DIVERSE PRIS- OG RASJONERINGSPOLITIET HENLAGTE SAKER FORELEGG - DOMMER OKKUPASJONSTIDEN LANDSSVIKAVDELINGEN Vardø Tvangsarbeidsleir

4 4 FORORD Vardø politikammer foretok to avleveringer til Statsarkivet i Trondheim i henholdsvis 1929 og Disse arkivsakene ble over-ført til Statsarkivkontoret i Tromsø i En avlevering gikk direkte til Statsarkivkontoret i Tromsø i Alt dette materi-alet ble omordnet og foreløpig katalogisert av undertegnede i Sommeren 1990 oversendte Vardø politikammer til Statsarkivet i Tromsø resten av sitt arkiv frem til ca Undertegnede har vært engasjert av politikammeret for å ordne og katalogisere denne delen av arkivet. Her viste det seg å være store lakuner i seriene, særlig når det gjelder protokollene. Materialet fra alle avleveringene er nå redigert sammen i felles arkivkatalog og også "støpt" sammen fysisk i vårt magasin. Ca. 5,5 hyllemeter arkivsaker som viste seg å stamme fra fogden/sor- enskriveren i Vardø, er blitt skilt ut fra politiarkivet. Arkivet utgjør etter at kassasjon er foretatt 81,5 hyllemeter, og er etikettert av undertegnede. Tromsø, 8. mai 1991 Tore Sørensen

5 5 OM POLITIET I VARDØ Politioppgavene i Vardø-området ble før 1816 utført av fogden i Finnmark, fra 1816 til 1855 av fogden og sorenskriveren i Øst-Finnmark og fra 1855 av fogden og sorenskriveren i Varanger. Kongelig resolusjon av 29. september 1868 bestemte at Varanger fogderi og sorenskriveri skulledeles i to embetsdistrikter: Varanger og Vardø. I det nyopprettede Vardø fogderi og soren- skriveri, som besto av Vardø by og landsogn, foresto embetsinne- haveren en rekke forskjellige gjøremål. Foruten å være fogd og sorenskriver i herredet, utførte han også byfogd-, magistrats- og politimesteroppgavene i byen. I tillegg hadde han en rekke andre verv og gjøremål. Det skulle etter hvert vise seg at dette ble for mye å administrere for èn person. I 1880-årene hadde det utviklet seg flere nye ervervskilder i Vardø, så som bankfiskerier, fraktfart og arbeide ved hvalfangeretablissementer m.m. Med sin sentrale beliggenhet, nye havneanlegg og lettede kommunikasjoner var byen blitt gjort til hovedstasjon for Øst- Finnmark, og som sådan til samlingssted for et større antall mennesker. Det ble mer og mer trangt i byen etterhvert som innbyggertallet økte. Mange ergret seg derfor over at geiter, sauer og kyr gikk løs i gatene og over at ryttere og andre kjørekarer drev hestene alt for fort. De fartsgale sønnene til borgerskapet raste lyst- turer rundt øya og i gatene med reinsdyr og pulk. Men det var langt mer foruroligende former for trafikk som byfolket ønsket kontroll med. Det var de "særegne Omstendigheder" som bystyret i Vardø skrev til myndighetene om. Hvordan skulle byen klare at befolkningen til tider ble firedoblet? I de fremmedes kjølvann fulgte handelskarer og "fruentimmer". Vardø var beryktet for sine kafeer der løsaktige kvinner drev ulovlig utskjenking av alkohol. Sammenstimlinger i gatene, drukkenskap og fylleslagsmål var et stort ordensproblem. Skulle Vardø bli et levelig sted for de fastboende, måtte ordensvernet styrkes. Det mente bystyret ikke bare var et kommunalt, men også et nasjonalt ansvar, ettersom vanskelighetene ikke så mye kom fra byens egen befolkning. Kommunestyret ba Stortinget om at Vardø måtte få en egen politi- mester, slik at den overarbeidede fogden og sorenskriveren slapp den oppgaven. Ved kongelig resolusjon av 8. februar 1886 ble det så bestemt at det skulle opprettes et særskilt politimesterembete i kjøpstaden Vardø - under forutsetning av at Stortinget bevilget nødvendige midler. Vardø kommune skulle skyte til kroner årlig samt holde lokaler vederlagsfritt. Til dette embetet skulle legges de politioppgavene som lå under Vardø fogdeog sorenskriverembete, herunder innbefattet "Optagelse af Forhører i Justits- og Politi-sager saavelsom Politisagernes Udførelse for Retten, endvidere de Dele af samme Embede, som vedkommer Fattig-, Havne-, Brand-, Sundheds- og Kvarantænevæsenet, saaledes at Politimesteren isted-etfor Fogden og Sorenskriveren bliver Medlem af de Kommissioner, hvorunder de nævnte Administrationsgrene henhører, samt derhos Udmaaling af Byens Tomter til Byggegrunde og Udfærdigelse af Hjemmelsbreve paa saadanne". Stortinget bevilget 25. mai kroner årlig til politi- mesterembetets lønn, og ved kongelig resolusjon av 17. juni samme år ble bevilgningen tatt til følge. Resolusjonen av 8. februar 1886 kunne nå tre i kraft, og 8. juli ble C. Nordang konstituert som politimester i Vardø. 20. november samme år ble Nikolai Christian Prebensen fast utnevnt i embetet. Eget

6 politimester- embete var selvfølgelig til stor hjelp, men ordensproblemene i Vardø var likevel til tider store. Av avisene ser vi at det ikke var lett å være politi. Ofte var de utsatt både for vardøværing- enes og de fremmedes vrede. Ble det for vanskelige situasjoner, rykket garnisonen på Vardøhus ut for å opprette ro og orden. Det sivile embetsverk ble delvis omorganisert ved lov om rettergangsmåten i straffesaker av 1. juli 1887 (straffeprosessloven) og lov om delvis omordning av det sivile embetsverk av 21. juli 1894 (omordningsloven). Ifølge straffeprosessloven skulle funk- sjonene som underdommer og politimester, evt. fogd, holdes ad- skilt. Dette foranlediget ved kongelig resolusjon av 18. november 1889 opprettelsen av flere nye embeter i Finnmark, idet det ved amtets samtlige fogde- og sorenskriverier fant sted en forening av dommer- og politimesterstillingene. For Vardø medførte nytenkningen innen strafferettspleien inndrag-else av det nylig opprettede politimesterembetet til fordel for et nytt Vardø fogdeembete (fra 1. januar 1890), som foruten fogde- og politimesterforretningene i landdistriktet skulle overta politimesterforretningene innen selve byen. På sin side skulle Vardø sorenskriverembete bestå av det samme distrikt som det tidligere kombinerte fogde- og sorenskriverembte, men ikke lengre omfatte fogdeforretningene. I 1898 gikk imidlertid også Vardø fogdeembete inn, og det politi-mesterembetet som eksisterer i dag, ble opprettet. Opprettelsen hvilte på kongelig resolusjon av 6. november 1897, som fastsatte planen for gjennomføring av bestemmelsene i omordningsloven av Rundskriv fra Finants- og Tolddepartementet av 9. juli 1898 bestemte at for Finnmark skulle omordningsloven tre i kraft fra 20. oktober samme år. Fra denne dato forsvant fogdene i Finnmark for godt. Ifølge loven skulle det i stedet for fogdeembetene opp-rettes særskilte amtskassererbestillinger og politimesterembeter, samtidig som en del fogdeforretninger skulle gå over til soren- skrivere, lensmenn eller andre offentlige tjenestemenn. Embetsdistriktet var stort, og behovet for kontor- og arrest- lokaler utenfor byen meldte seg etter hvert. I 1929 ble det etablert en politivakt i Berlevåg, bemannet av en politibetjent. I forbindelse med gjenoppbyggingen av Finnmark etter den annen verdenskrig, fikk politiet i Vardø etter mye om og men tillatelse til etableringer av mindre stasjoner med arrestlokaler også i Mehamn og Båtsfjord. Av de tre tilleggsstasjonene er bare den i Båtsfjord blitt opprettholdt. Under den annen verdenskrig var Vardø politimesterembete fra 1. juli 1941 underlagt Kirkenes politipresidium, som foruten det tidligere Sør-Varanger politimesterembete omfattet Hammerfest, Vardø og Vadsø politimesterembeter. 6 Embetsdistriktet Vardø politimesterembetes distrikt har - med unntak av èn utvid- else - vært uendret i hele den perioden som denne arkivkatalogen dekker. Imidlertid har andre jurisdiksjonsforandringer medført at distriktets utstrekning har fått litt forskjellig benevnelse i Norges statskalendre opp gjennom årene. Jeg skal nedenfor rede- gjøre nærmere for dette.

7 7 1898: Vardø sorenskriveri med Vardø kjøpstad Dette utgjorde det opprinnelige embetsdistriktet. 1934: Vardø sorenskriveri med Vardø kjøpstad, Gamvik og Berlevåg herreder av Tana sorenskriveri Ved kongelig resolusjon av 1. juni 1934 ble det bestemt at Berle-våg og Gamvik herreder fra 1. juli samme år skulle overføres fra Vadsø politimesterembetes distrikt til Vardø politimesterembete. Her skjedde det altså en utvidelse av embetsdistriktet. 1950: Vardø sorenskriveri med Vardø kjøpstad Bakgrunnen for at man går tilbake til den gamle benevnelsen, finner vi i kongelig resolusjon av 2. juni Her ble detbestemt Berlevåg og Gamvik herreder fra 1. juli samme år skulle overføres fra Tana domssokn til Vardø domssokn. 1959: Vardø sorenskriveri med Vardø kjøpstad, men unntatt Lebesby herred Ved kongelig resolusjon av 5. juni 1959 ble det bestemt at Tana sorenskriverembete skulle legges ned. Dette skulle ha virkning fra 1. juli samme år. Lebesby herred ble gjennom denne resolu- sjonen overført til Vardø sorenskriverembte, men ikke tillagt Vardø politimesterembetes distrikt. Politimestre i Vardø Oversikten er, med unntak av for årene , utarbeidet i henhold til opplysninger gitt i statskalendrene. Søren Andreas Fiane (1908) Ole Martin Olsen kst Tarald Andreas Lundevall Ole Lie Jens Isak Kobro Arne Aas Paul Galtung Sandvik Thomas Jørstad Hansen (1947) Jonas Madsø kst kst kst kst Jakob Bjertnæs kst kst kst kst Roald Johansen Gisle Ianke

8 8 Johannes Haugland Otto Weng Arne L. Eggesvik Kilder: Sigurd Rødsten: Opprettelsen av Vardø politimesterembete (artikkel trykt i Varanger årbok 1989) Randi Rønning Balsvik: Vardø Grensepost og fiskevær I, Vardø 1989 Norges lovtidende Norges statskalendre Vardø politikammers arkiv

9 9 OM ORDNINGEN OG KATALOGISERINGEN AV ARKIVET Som omtalt ovenfor, ble det i 1886 opprettet et Vardø politimesterembete som gikk inn igjen allerede 31. desember Det har vist seg vanskelig og lite hensiktsmessig å prøve å skille ut og samle arkivmaterialet for denne korte perioden. Materialet befant seg delvis i arkivet etter fogden og sorenskriveren i Vardø - delvis er det blitt avlevert fra politimesterembetet. Det var heller ikke satt tidsskiller i arkivseriene som gjorde det mulig å gjenskape noe eget arkiv for dette første Vardø politimester- embete. Materialet som dekker denne perioden er derfor beholdt i eller overført til arkivet etter fogden og sorenskriveren i Vardø. Slik sikres en bedre kontinuitet i seriene. Arkivet er foreløpig ikke ordnet og katalogisert. Denne katalogen dekker således arkivmateriale for perioden etter at det nåværende Vardø politimesterembete ble opprettet 20. okt- ober En del protokoller og dokumentserier som var påbegynt av fogden i Vardø før denne dato, men som ble avsluttet av politimesteren i Vardø, er tatt med i denne katalogen. Under ordningen/registreringen av arkivet og utarbeidelsen av katalogen, har jeg tatt utgangspunkt i klasse- og gruppeinndel- ingen i den arkivnøkkelen politiet tok i bruk i 1965 (de for- skjellige avdelingene i katalogen vil nedenfor bli omtalt som klasser). I tillegg har jeg tatt inn egne "klasser" for Prisog rasjoneringspolitiet, Okkupasjonstiden og Landssvikavdelingen. Katalogen er etter dette delt inn i følgende klasser: - Organisasjon og administrasjon - Økonomi - Personell - Orden - Trafikk - Sikkerhet - Etterforskning - Påtalemessige funksjoner - Offentlige forvaltningsgjøremål - næringslivet - Andre offentlige forvaltningsgjøremål og oppgaver - Pris- og rasjoneringspolitiet - Okkupasjonstiden - Landssvikavdelingen Prinsippet videre har vært at protokoller med tilhørende registre og vedlegg/saksmapper er blitt plassert under de respektive klasser. Korrespondanseseriene er rekonstruert og beholdt uoppbrutt under klassen Organisasjon og administrasjon - enten de er ordnet kronologisk, etter emne eller etter arkivnøkkel. Mesteparten av dette vil jo også være vedlegg til brevjournalene. Samtidig vil man her finne opplysninger som fordeler seg over alle de andre klassene i katalogen. Det materialet som da gjensto, er blitt fordelt og gruppert under de klassene der det naturlig hører hjemme. Under klassen Okkupasjonstiden er blitt samlet en del spredte arkivsaker som spesielt belyser denne perioden. Det understrekes at disse sakene ikke er tatt ut av

10 arkivseriene forøvrig: Krigsårene inngår der i sin rette kronologi. Som nevnt i forordet, viser det seg dessverre å være store lakuner i arkivet - spesielt i protokollseriene etter ca Dersom dette materialet likevel ikke beror i Vardø, vil fremfin- ning av spesielle dokumenter/saker fra arkivet være tidkrevende og kanskje umulig. Symboletover et løpenummer viser at dette er en arkivboks - det øvrige vil være protokoller. 10

11 11 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KOPIBØKER Med register For innberetninger og regninger For innberetninger og regninger Uten register ,

12 12 JOURNALER JOURNALSAKER Også kvitteringer ,

13 Provianteringskontrollen, krisen 1914, Regninger til politimesterboligen m.m ( ) U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker

14 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET KRONOLOGISK Korrespondanse med Justis- og politidepartementet

15 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER EMNE, Russisk kirkegård Hundeavgift i Vardø by 1914 Ordens- og sikkerhetsregler for kinematograf i Vardø Vedr. ildsfarlighetsloven i Berlevåg og Gamvik herreder Politimesterboligen: Budsjettforslag, bevilgede budsjetter, skrivelser, regnskap Politiet i Berlevåg Fellesinnkjøp av brendsel til statsinstitusjoner Stemmerettssuspensjon 1934 Mystiske skip og fly Den indre sjømannsmisjons fiskerhjem i Båtsfjord 1939 Utsettelse med fremmøte ved mobilisering udatert Organisering av registreringsvirksomheten etc. KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ALFABETISK ETTER EMNE, 1945 (1919) Alkoholholdige essenser Ansettelser Ansettelsesrådet udatert Arkivnøkler Arrest. Kontor. Boliogbrakke Arvesaker Attester Avbetaling Barnevern - lov om 1949 Bensinkontroll

16 Berlevåg politivakt Bygningsrådet Båtsfjord politistasjon - Leiekontrakter Centralpasskontoret Deposita-konto 1953 Eilertsen, A. J., Mehamn Elektrisitetsforsyningen Embetsboligen Esaiassen, O., kjøpmann Etterlysninger Fergetrafikken Ferie Filmkontroll 1955 Fiskeridirektøren Fiskerioppsynet 1955 Forskrifter for fisk 1948 Fraværsoppgave Fremmedkontroll 1953 Fremmedkontroll. Utenlandske fartøy m.v Fremmedloven - endringer Frihandel 1949 Fullbyrdelse Fullmakter Funksjonærbolig Gift m.v Gransking av tjenestemenn Handelsbrev 1951 Handelsreisende Heimevernet Helsevesen Herberger og pensjonater Herbergs- og beverterbevillinger Hittegods - tap av gjenstandet (også ) Hundehold i Vardø by og herred Håndverksdrift 1949 Justervesenet Kontorbetjeningen Kontorordningen Kontrakter - lensmannsbåtene Kontroll med denaturert sprit Kunngjøringer Landssviksaker - reskontrokort Lensmannen i Berlevåg/Gamvik Lensmannen i Vardø Lensmennene

17 Listeinnsamlinger Lotteritillatelser Lukningsvedtekter m.v Mannskapslister Materiell Mehamn politivakt Meldinger fra fylkesgjenreisningsnemnda Merkesalg Militære. Avhenting av deserterte mannskaper. Behandling av militære straffesaker Mineryddingen Mobilisering - utsettelse Motorbåt til politiet Nergaard, Hans, kjøpmann, Båtsfjord Nilssen, Joh. E. K., Hamningsberg Nytt politikammer Byggetegninger ( ) Leie av nye lokaler (1955) Forhandling om leie. Kontrakt ( ) Innredninger ( ) Møbler - Utstyr ( ) Offentlige fond og legater Offentlig flagging 1955 Pensjonskassen Planer for nytt politikammer Politiarresten Politidistriktene Politiets boligbrakke Politiets garasje Politiets kontorbrakke Politiets motorkjøretøyer Politiets normering Politiets organisasjon Politiets utstyr Politifullmektigen 1951 Politiinstruks Politimesterembetet Politireserven Politiskolen 1950 Polititidende Polititegn - tjenestebevis Politivedtekter Prisankenemnda Provisoriske bygg for politiet

18 Radioapparater Radiosendere - amatører 1949 Redningstjenesten for luftfarten Representasjon Restitusjon Rusdrikk-kontrollen Salærer Saneringsovertredelser 1952 Sevalds, Astrid Marie, minnefond 1949 Signalbokser 1954 Sikringsdømtes menns anbringelse Sinnsykelovgivningen - Revisj Sinnsyke vakthold-vaktmannskaper Sivilforsvaret Sjøforsvaret Skattefogden - diverse innfordringer m.v Skatter og avgifter 1953 Skipskontrollen Skyss-/kostgodtgjørelse Småbåtregisteret Sosiale forhold ved politikammeret Sprit til teknisk bruk Syketrygd Tjenesteordre Tjenestetidsbestemmelser Trafikk-kontroll 1950 Trafikk-kultur - skolebarn Transportordrer Trålerinstruks 1948 Trålernemnda Tråleroppsynet Trålersaker - behandling av Trålfiske av norske småtrålere innenfor fiskerigrensen Turnuslister Uniformseffekter Utenlandske fartøy Utlendinger Utrykningspolitiet Utskrifter av bøteregistre Vakthold i Hamningberg Vandelsattester 1950Varanger Bataljon Vardø hjelpefengsel - budsjett m.v Vardø hjelpefengsel - nybygg 18

19 1957 Vardø hjelpefengsel - leietomt til kiosk Vardøhus Museum 1956 Vardø kommunale kino Vardø kommunale innkvarteringsnemnd udatert Vedtekter: Alminnelige vedtekter, Vardø by, Vardø herred, Berlevåg herred, Gamvik herred Vinmonopolets utsalg - kontrollordningen 19 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL, 1945 (1923) Arkivnøkkelen ligger foran i første boks 113. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

20 116. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D8 - D D D D D D D D E E E E

21 119. E E E F F0 - F F F F F F F F F F F G0 - G G G G G G G G H H0 - H H H H H H H H H H H H I1 - I I I I I I I I I

22 22 I J J J J J J J J J K K K K K K K K L L M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N7 - N O O

23 23 O O O O O O O P P P P P P Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q R R R R S S S S Å1 - Å Å Å Å Å Å Å

24 24 Å Å KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL, 1965 (1947) Arkivnøkkelen ligger foran i første boks Diverse Båtsfjord DIVERSE Diverse trykksaker Telegrambøker Postkvitteringsbøker Regnskap og kvitteringer for fanger 1908 Kystkart over Øst-Finnmark Rundskriv Rundskriv fra Riksadvokaten

25 Utklippsbøker udatert Fotografier

26 26 ØKONOMI BUDSJETT / / KASSABØKER , , Brannkontingenten KONTOBØKER Register i protokollene REGNSKAP Lakseregnskap Lakseregnskap Kassaundersøkelsesforretninger

27 Forskuddskonto (bl.a. nødhjelp ytet tilpersoner som var blitt vanskeligstilt p.g.a. henrettelser, arrestasjoner e.l.foretatt av tyskerne eller NS-myndighetene) 27

28 28 PERSONELL Ledige stillinger, ansettelser, lønn Søknader og ansettelser, polititjenestemenn Personalsak Vedk. politibetjent Olufsens ansettelse 1937 Søknader til konstabelstilling 1941 Søknader til betjentstilling 1941 Søknader til betjentstilling Uniformsbidrag til lensmenn og betjenter Ang. lønninger Søkerlister Korpset Administrasjon Polititjenesten Kontrolltjenesten Legitimasjonskontroll Rekvisisjoner Lønnsspørsmål Feriespørsmål Materiell Våpen Uniformer Oppgaver Innberetninger Vaktmannskaper Diverse Personalmapper Personalmapper Personalmapper (kontorfunksjonærer) Personalmapper, A - K Personalmapper, L - Ø

29 29 ORDEN - TRAFIKK - SIKKERHET TRAFIKKONTROLLER REDNINGSTJENESTEN X Sjøredningstjenesten i Vardø 1970-årene Planer for redningstjenesten i Vardø INNSATT I DRUKKENSKAPSARREST

30 30 ETTERFORSKNING - PÅTALEMESSIGE FUNKSJONER FORRETNINGSJOURNALER/BESLUTNINGER VAKTJOURNALER Utskrifter (funn av sprenglegemer) 1983 Båtsfjord politistasjon ETTERFORSKNINGSPROTOKOLLER/ANMELDELSESJOURNALER Med register

31 31 STRAFFESAKSREGISTER Klagere i straffesak Anmeldelse mot ukjent person Personer anmeldt i straffesak Innbrudd, tyveri, hærverk, brannsaker, trålersaker, promillesaker m.m Henlagte straffesaker, forseelser - forbrytelser Anmeldelse mot ukjent person Utenbys saker Personer implisert i trafikksaker Personer anmeldt i straffesak Anmeldelse mot ukjent person (I denne boksen er kortene blandet og kommet helt ut av orden) Personer anmeldt i straffesak Kjøretøy implisert i straffesak/kjøreuhell Utenbys saker - restanser fra tidligere år Klageregister Statens biltilsyn 1978 Innbrudd, tyveri, hærverk 1978 Anmeldelse mot ukjent person HENLAGTE ETTERFORSKNINGER/ANMELDELSER/STRAFFESAKER

32

33 Arkivert etter henleggelsesnummer

34 Tapssaker

35 (vedlegg)

36

37

38

39

40

41

42

43 Forseelser Forseelser 43

44 Forseelser Forseelser Forseelser Forseelser Forseelser Forbrytelser Forbrytelser FORKYNNELSESDAGBØKER BØTEPROTOKOLLER Med register BØTEFORTEGNELSER Vardø by Landdistriktet

45 45 FORELEGG/BØTER Utstedte forelegg Bøter (innfordringsomslag) JUSTISPROTOKOLLER (DOMSPROTOKOLLER) Med register

46 HENLAGTE RETTSBØKER med vedlegg/dommer (preskriberte dommer) Forhørsrett (funnet blant innstilte etterforskninger) Forhørs- og meddomsrett Meddomsrett 1899 Forhørs- og meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørsrett Forhørsrett (funnet blant innstilte etterforskninger) Meddomsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørsrett Forhørs- og meddomsrett (eksekverte dommer) Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørs- og meddomsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørs- og meddomsrett Forhørs- og meddomsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Meddomsrett (Brita Kaisa Sørensen) Meddomsrett Meddomsrett 46

47 Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørsrett Meddomsrett Meddomsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Meddomsrett (eksekverte dommer) Meddomsrett Forhørsrett Privat straffesak, O. Ruud mot lensmann A. Hansen Privat straffesak, O. Ruud mot lensmann A. Hansen Forhørsrett Forhørsrett (noen saker funnet blant forelegg) Forhørs- og meddomsrett Meddomsrett Forhørsrett Meddomsrett Meddomsrett Forhørsrett (funnet blant anmeldelser) Forhørsrett Forhørsrett Meddomsrett Meddomsrett Forhørsrett 47

48 Forhørsrett (funnet blant anmeldelser) Meddomsrett Meddomsrett Meddomsrett Forhørsrett Meddomsrett Forhørsrett (funnet blant anmeldelser) 1915 Forhørsrett Forhørsrett Meddomsrett Meddomsrett E. K

49

50

51 I II

52 I II I (30/60-J, strl. prgf ) II (30/60-J, strl. prgf ) I 52

53 II pr Storkompleks I II I 53

54 II (ikke juli) (ikke oktober) Henl.nr. 612/77 (A. 404/69) I II I 54

55 II Brann på Trygve Nilsens fiskebruk/hybelhus, Båtsfjord, 1973 og DOMMER AVSONET VED BREDTVEIT FENGSEL OG SIKRINGSANSTALT (Dokumentene returnert Vardø politikammer )* Petrikke Andersdtr. Pettersen Berith Margrethe Johannesdtr. Hammer Kristine Lokonen Bogdanoff Jonette Marie Evensen Martha Marie Skridebakken Kristine Emilie Sørensen TRÅLERSAKER Trålersaker vil også finnes i seriene med henlagte anmeldelser og henlagte dommer ovenfor Oppgaver over trålersaker Trålersaker - prinsipielle avgjørelser 1950 Trålersaker Og brukstap

56 "Princess Elisabeth" Etterlyste utenlandske trålere pr DIVERSE HENLAGTE SAKER Ang. misbruk av dagsverkbidrag i Vardø herred, henl.nr. 74/46 (anm. 1937) ? Ildspåsettelse m.m. (anm.nr. 367/35) Unge lovbrytere (henl ) Branner i Berlevåg ANNET OM ETTERFORSKNING OG PÅTALEMESSIGE FUNKSJONER Innfordringsjournal over bøter - inndratte saksomkostninger Oversiktsbok over saker sendt til lensmannen i Berlevåg og Gamvik Sikringsdømte, Betinget dom m/tilsyn, Påtaleunnlatelse m/tilsyn, Prøveløslatelse Forfallsbok for betingede dommer og påtaleunnlatelser Bemerkninger til kriminalfortegnelser 1899 Straffesaksfortegnelser Oppgaver over upådømte straffesaker Drukkenskapsforseelser og overtredelse av rusdrikklovgivningen (statistikk) Kriminalstatistikk Kriminalstatistikk Oppgave over pådømte og upådømte forbrytelsessaker Oppgaver over utferdigede forelegg i forbrytelsessaker

57 Oppgaver over mottatte fullbyrdelsesordrer Utferdigede tiltalebeslutninger, pådømte forbrytelses- og forseelsessaker Løslatt på prøve Vedk. hjelpeaktor Anmeldelsesregister (etternavn på M) Ang. bøter, saksomkostninger og inndragninger i straffesaker m.v Straffefrihetsattester Gjenparter av straffesaker Register (protokoll), overtredelser av løs-gjengerlovens 16 og 17 samt rusdrikklov-givningen Kartotekregister, løsgjengerlovens 17 og 20 57

58 58 OFFENTLIGE FORVALTNINGSGJØREMÅL - NÆRINGSLIVET FANGST. JAKT. FISKE Laksejournal Finnmarksfisket 1909 Bestemmelser for utvisning av lakseplass (med kart) Fiskerioppsyn i Komagelven og Vesterelven Lofotfisket Fiskerioppsynet HANDEL. HÅNDVERK. INDUSTTRI Ettersyn med mål og vekt Ettersyn med mål og vekt Ettersyn med mål og vekt Ang. handelspass Salg og utlevering av gift Kontroll med kjøp og salg av våpen, ammunisjon og sprengstoff Fortegnelse over utstedte handelsbrev i Vardø by Handelsbrev KJØRETØY. FØRER. ERVERVSMESSIG TRANSPORT Biljournaler Korrespondanse og saksdokumenter - Bilavdelingen

59 Førerkort, motorkjøretøyer, bevillinger m.m Utstedte førerkort Utstedte førerkort Søknader om førerkort 1974 Søknader om førerkort 1924 Kjørelærere og sakkyndige Bevilling for motorvognkjøring Bussesund-Vadsø Godkjente selskaper for kontragarantering av ansvarsforsikring - motorvogner Registrerte motorkjøretøyer (kjøretøymapper) Oppgaver over registrerte motorkjøretøyer Motorkjøretøyer utgått av registret

60 60 ANDRE OFFENTLIGE FORVALTNINGSGJØREMÅL OG OPPGAVER FORSVARSVESEN Kopibok, Innrulleringskommisjonen(distriktskommisjonen) Utskrivningsjournal, Innrulleringskommisjonen (distriktskommisjonen) Militære journalsaker og utskrivningslister Sivilforsvarsbudsjett Sivilforsvarsregnskap SOSIALVESEN Sinnsykesaker Nektelser på Vinmonopolet Meldinger til Edruskapsnemnda FREMMEDKONTROLL. STATSBORGERFORHOLD. PASS. VISUM Passjournaler Annet Utstedte pass (innført i almanakker) Flytningsattester 1915 Oppgaver over ankomne reisende Bevitnelser og skriv ang. utstedelse av pass Visum for reise til Norge

61 Fremmedregisterkort Fremmedbok for? Meldeskjema for utlendinger DIVERSE Veilengder, distansetabeller Resolusjoner og oppfostringsbidrag 1908 Fortegnelse over dissentere (èn innførsel)

62 62 PRIS- OG RASJONERINGSPOLITIET HENLAGTE SAKER Tap av rasjoneringskort FORELEGG - DOMMER

63 63 OKKUPASJONSTIDEN Oljebok (forsyning av oljer og fett) Transportutvalget Vardø, korrespondanse 1944 Smittekilder for kjønnssykdommer Innlevering av våpen, sprengstoff og ammunisjon Personer reist til Russland eller forøvrig forlatt landet Ulykker, likfunn m.m Ang. tyverier, innkallinger til oppmøte hos sikkerhetspolitiet m.m Rundskriv, konferanse på Vardø politikammer om byens stilling, forespørsel etter slektninger i Vardø m.m "M/K Moder" - senket av russerne Brenning og ødeleggelse av Finnmark, evakuering, Hopseidtragedien, krigsforbrytere m.m.

64 64 LANDSSVIKAVDELINGEN Anmeldelsesjournal Saker oversendt andre politikamre i Øst-Finnmark Beslagprotokoll Korrespondanse og saksdokument Korrespondanse og saksdokument 1946 Utstedte forelegg Statistikk over NS-medlemmer m.v. i statstjenesten 1952 Erstatningsdirektoratet - inkasso av økonomiske krav Utestående bøter i landssviksaker Gjenparter av rapporter - avgjorte saker Vardø Tvangsarbeidsleir Kassajournal Hovedbok Korrespondanse og saksdokumenter

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

Arkivsenterets åpningstider

Arkivsenterets åpningstider Arkivsenteret i Kulturbunker Dora Arkivsenterets åpningstider Mandag fredag 9-15 Onsdager kveldsåpent til 18 Siste lørdag hver måned 9-13 www.arkivsenteret.no Arkivsenteret Statsarkivet i Trondheim Interkommunalt

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 VAML001438 BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 2002 2 Innhold Om arkivet til byggmester Gunnar B. Fynbo... 3 Arkivet... 3 Protokoller... 4 Hovedbøker... 4 Rubrikkprotokoller...

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog A-0004 Finnmark Lærerlag 1966-1982 Arkivkatalog 2011 1 Innhold Om Finnmark Lærerlag... 2 Arkivfortegnelse... 3 A Møtebøker, årsrapporter og utskrift av møteprotokoll... 3 Aa Møtebøker, hovedstyret 1966-1973...

Detaljer

SØR-VARANGER POLITIKAMMER

SØR-VARANGER POLITIKAMMER Arkivkatalog 1 9 4 4-1 9 7 0/8 0-årene SØR-VARANGER POLITIKAMMER Statsarkivet i Tromsø 1 INNHOLD: 1990 FORORD...3 INNLEDNING...4 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 1945-1978...6 KOPIBØKER 1970-1972...6 JOURNALER

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark 1944 1945 Frigjøringsplanlegging i eksil Den norske Londonregjeringen hadde i mars 1943 gitt instruks for opprettelsen av midlertidige kommunale myndigheter

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

"PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD

PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD RUNDSKRIV Del II nr. 4/1983. fra RIKSADVOKATEN Oslo, 28. desember 1983. R. 2617/83 Statsadvokaten i Politinzesteren i "PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

NAMDAL POLITIDISTRIKTS HISTORIE av Ada Haraldsvik

NAMDAL POLITIDISTRIKTS HISTORIE av Ada Haraldsvik NAMDAL POLITIDISTRIKTS HISTORIE av Ada Haraldsvik Namdalen har vært en administrativ enhet fra gammel tid. Naumdal betegner i den eldste tida landskapet omkring elva Nauma (Namsen). Noe før år tusen kom

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 A-0001 Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 Innledning Om arkivet til Vadsø norsk-finsk forening Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

FORORD. Magistratens hovedarkiv

FORORD. Magistratens hovedarkiv FORORD Magistraten var statlig embetsmann, men hadde viktige funksjoner i forbindelse med lokalforvaltningen, både før og etter innføringen av formannskapslovene i 1837. Han var sekretariat for borgerrepresentantskapet/de

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

A Finnmarks Vel Arkivkatalog

A Finnmarks Vel Arkivkatalog A-0015 Finnmarks Vel 1945-1950 Arkivkatalog 2011 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Finnmarks Vel... 3 Om arkivet... 3 ARKIVFORTEGNELSE... 4 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER... 4 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Instruks for deponering for personregistermateriale

Instruks for deponering for personregistermateriale Av IKA Finnmark IKS 2012 Instruks for deponering for personregistermateriale IKA Finnmark IKS, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund, Loppa, Måsøy,

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v.

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. LOV 1963-04-05 nr 0003 Opphevet Tittel: Lov om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. 1 1. Lovens

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 B e r g e n, den 10.8.66 AAa/VTL MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tt111111tftt11n11111111tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 Lov om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1940-1960 (ca.) Kildemateriale til bruk i arbeidet med trebindsverket om Stavangers okkupasjonshistorie, samt

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

FINNMARK ARBEIDERPARTI

FINNMARK ARBEIDERPARTI FINNMARK ARBEIDERPARTI INNLEDNING...583 Om arkivskaper...583 Om arkivet...584 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1981...585 Møteprotokoller 1947-1976...585 Årsmøter, styremøter, arbeidesutvalgsmøter 1947-1972...585

Detaljer

Rundskriv Del II-nr. 2/1993 fra Oslo, 6. desember 1993 Riksadvokaten R. 2581/93. Konfliktråd

Rundskriv Del II-nr. 2/1993 fra Oslo, 6. desember 1993 Riksadvokaten R. 2581/93. Konfliktråd Rundskriv Del II-nr. 2/1993 fra Oslo, 6. desember 1993 Riksadvokaten R. 2581/93 29,* 0 Statsadvokatene i Politimesteren i Konfliktråd Regler og retningslinjer om megling i konfliktråd Rundskrivet behandler

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

Retningslinjer for personaldokumentasjon

Retningslinjer for personaldokumentasjon Retningslinjer for personaldokumentasjon Revidert 31.08.12 TLO FORMÅL... 3 FORUTSETNING... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 ORGANISERING AV PERSONALDOKUMENTASJON... 3 FORHOLDET SAKARKIV - PERSONALARKIV...

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Universitetsbiblioteket i Tromsø Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Om Lars Berg Lars Kornelius Edvard Berg (født 16. mai 1901 på Kvaløya i daværende Hillesøy kommune, død 11.

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Romerike politidistrikt 27012014. Offentlig journal. Periode:24012014-24012014

Romerike politidistrikt 27012014. Offentlig journal. Periode:24012014-24012014 Offentlig journal Periode:24012014-24012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2006/00140-39 Dok.dato: 01012014 Grad:

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt Arkiv Finnmark Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt arkiv Finnmark, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund,

Detaljer

Åpning av landssvikarkivet. Bilde: Stiklestadmuseene

Åpning av landssvikarkivet. Bilde: Stiklestadmuseene Åpning av landssvikarkivet Bilde: Stiklestadmuseene 1 Landssvikarkivet Befinner seg i Riksarkivet i Oslo 90000 etterforskningsmapper 1200 hyllemeter med dokumentasjon Bilde: Regjeringen.no 2 Om lag 20

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen. Leder Nestleder Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen. Leder Nestleder Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.03.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Alkohollovens reklameforbud

Alkohollovens reklameforbud Alkohollovens reklameforbud v/advokat Eskild Freibu, Advokatfirma Freibu AS Mail: eskild@advfreibu.no Tromsø Alkoholloven nr.27 av 1989: 9-2. «Reklame for alkoholholdig drikk.» «Reklame for alkoholholdig

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Formål Formålet med opprettelsen av IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Disse er beskrevet i vedtektene 3:

Formål Formålet med opprettelsen av IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Disse er beskrevet i vedtektene 3: Årsmelding 1999 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommunene i Finnmark

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof.

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Privatarkiv 26 Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917 Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Per Fuglum i 1979 INNHOLD Eske 1 Hans Konrad Foosnæs personlige dokumenter a. Div.attester,

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver.

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Årsmelding 2001 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommuner i Finnmark

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol ET TRYGT SAMFUNN Samarbeidsprosjekt initiert av politiet, konfliktrådet og friomsorgskontoret i Nord- Trøndelag Formål: mer helhetlig innsats for å redusere tilbakefall til kriminalitet blant lovbrytere

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 8 Jf. Innst. O. nr. 3 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) År 1999 den 26. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

Politiattester. Kirsti O. Sletten

Politiattester. Kirsti O. Sletten Politiattester Kirsti O. Sletten Politiattester Fylkesarkivet har observert at det hersker usikkerhet i kommuner og fylkeskommuner om hvordan politiattester skal håndteres. Politiattester Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

Den 8. september 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom.

Den 8. september 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 8. september 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Røros Hotell, Røros Møtedato: 28. februar 2012 kl. 13:30 16:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Undervisningsopplegg Ny på mottak

Undervisningsopplegg Ny på mottak Undervisningsopplegg Ny på mottak Politiet Politiet har alltid polititjenestemenn på vakt Vi kommer om du trenger hjelp, men gjelder det mindre saker skal dette tas på dagtid Politiet skal forebygge og

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer