Arkivkatalog VARDØ POLITIKAMMER ca.1980

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkatalog VARDØ POLITIKAMMER. 1898 - ca.1980"

Transkript

1 Arkivkatalog ca.1980 VARDØ POLITIKAMMER Statsarkivet i Tromsø 1991

2 2 INNHOLD: FORORD...4 OM POLITIET I VARDØ...5 EMBETSDISTRIKTET...6 POLITIMESTRE I VARDØ KILDER:...8 OM ORDNINGEN OG KATALOGISERINGEN AV ARKIVET...9 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KOPIBØKER JOURNALER JOURNALSAKER KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET KRONOLOGISK KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER EMNE, KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ALFABETISK ETTER EMNE, 1945 (1919) KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL, 1945 (1923) KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL, 1965 (1947) DIVERSE ØKONOMI BUDSJETT KASSABØKER KONTOBØKER REGNSKAP PERSONELL ORDEN - TRAFIKK - SIKKERHET TRAFIKKONTROLLER REDNINGSTJENESTEN X...29 INNSATT I DRUKKENSKAPSARREST ETTERFORSKNING - PÅTALEMESSIGE FUNKSJONER FORRETNINGSJOURNALER/BESLUTNINGER VAKTJOURNALER ETTERFORSKNINGSPROTOKOLLER/ANMELDELSESJOURNALER STRAFFESAKSREGISTER HENLAGTE ETTERFORSKNINGER/ANMELDELSER/STRAFFESAKER Arkivert etter henleggelsesnummer...33 FORKYNNELSESDAGBØKER BØTEPROTOKOLLER BØTEFORTEGNELSER FORELEGG/BØTER Utstedte forelegg...45 Bøter (innfordringsomslag)...45 JUSTISPROTOKOLLER (DOMSPROTOKOLLER) HENLAGTE RETTSBØKER med vedlegg/dommer DOMMER AVSONET VED BREDTVEIT FENGSEL OG SIKRINGSANSTALT

3 TRÅLERSAKER DIVERSE HENLAGTE SAKER ANNET OM ETTERFORSKNING OG PÅTALEMESSIGE FUNKSJONER OFFENTLIGE FORVALTNINGSGJØREMÅL - NÆRINGSLIVET FANGST. JAKT. FISKE HANDEL. HÅNDVERK. INDUSTTRI KJØRETØY. FØRER. ERVERVSMESSIG TRANSPORT Biljournaler Korrespondanse og saksdokumenter - Bilavdelingen Førerkort, motorkjøretøyer, bevillinger m.m ANDRE OFFENTLIGE FORVALTNINGSGJØREMÅL OG OPPGAVER FORSVARSVESEN SOSIALVESEN FREMMEDKONTROLL. STATSBORGERFORHOLD. PASS. VISUM Passjournaler Annet DIVERSE PRIS- OG RASJONERINGSPOLITIET HENLAGTE SAKER FORELEGG - DOMMER OKKUPASJONSTIDEN LANDSSVIKAVDELINGEN Vardø Tvangsarbeidsleir

4 4 FORORD Vardø politikammer foretok to avleveringer til Statsarkivet i Trondheim i henholdsvis 1929 og Disse arkivsakene ble over-ført til Statsarkivkontoret i Tromsø i En avlevering gikk direkte til Statsarkivkontoret i Tromsø i Alt dette materi-alet ble omordnet og foreløpig katalogisert av undertegnede i Sommeren 1990 oversendte Vardø politikammer til Statsarkivet i Tromsø resten av sitt arkiv frem til ca Undertegnede har vært engasjert av politikammeret for å ordne og katalogisere denne delen av arkivet. Her viste det seg å være store lakuner i seriene, særlig når det gjelder protokollene. Materialet fra alle avleveringene er nå redigert sammen i felles arkivkatalog og også "støpt" sammen fysisk i vårt magasin. Ca. 5,5 hyllemeter arkivsaker som viste seg å stamme fra fogden/sor- enskriveren i Vardø, er blitt skilt ut fra politiarkivet. Arkivet utgjør etter at kassasjon er foretatt 81,5 hyllemeter, og er etikettert av undertegnede. Tromsø, 8. mai 1991 Tore Sørensen

5 5 OM POLITIET I VARDØ Politioppgavene i Vardø-området ble før 1816 utført av fogden i Finnmark, fra 1816 til 1855 av fogden og sorenskriveren i Øst-Finnmark og fra 1855 av fogden og sorenskriveren i Varanger. Kongelig resolusjon av 29. september 1868 bestemte at Varanger fogderi og sorenskriveri skulledeles i to embetsdistrikter: Varanger og Vardø. I det nyopprettede Vardø fogderi og soren- skriveri, som besto av Vardø by og landsogn, foresto embetsinne- haveren en rekke forskjellige gjøremål. Foruten å være fogd og sorenskriver i herredet, utførte han også byfogd-, magistrats- og politimesteroppgavene i byen. I tillegg hadde han en rekke andre verv og gjøremål. Det skulle etter hvert vise seg at dette ble for mye å administrere for èn person. I 1880-årene hadde det utviklet seg flere nye ervervskilder i Vardø, så som bankfiskerier, fraktfart og arbeide ved hvalfangeretablissementer m.m. Med sin sentrale beliggenhet, nye havneanlegg og lettede kommunikasjoner var byen blitt gjort til hovedstasjon for Øst- Finnmark, og som sådan til samlingssted for et større antall mennesker. Det ble mer og mer trangt i byen etterhvert som innbyggertallet økte. Mange ergret seg derfor over at geiter, sauer og kyr gikk løs i gatene og over at ryttere og andre kjørekarer drev hestene alt for fort. De fartsgale sønnene til borgerskapet raste lyst- turer rundt øya og i gatene med reinsdyr og pulk. Men det var langt mer foruroligende former for trafikk som byfolket ønsket kontroll med. Det var de "særegne Omstendigheder" som bystyret i Vardø skrev til myndighetene om. Hvordan skulle byen klare at befolkningen til tider ble firedoblet? I de fremmedes kjølvann fulgte handelskarer og "fruentimmer". Vardø var beryktet for sine kafeer der løsaktige kvinner drev ulovlig utskjenking av alkohol. Sammenstimlinger i gatene, drukkenskap og fylleslagsmål var et stort ordensproblem. Skulle Vardø bli et levelig sted for de fastboende, måtte ordensvernet styrkes. Det mente bystyret ikke bare var et kommunalt, men også et nasjonalt ansvar, ettersom vanskelighetene ikke så mye kom fra byens egen befolkning. Kommunestyret ba Stortinget om at Vardø måtte få en egen politi- mester, slik at den overarbeidede fogden og sorenskriveren slapp den oppgaven. Ved kongelig resolusjon av 8. februar 1886 ble det så bestemt at det skulle opprettes et særskilt politimesterembete i kjøpstaden Vardø - under forutsetning av at Stortinget bevilget nødvendige midler. Vardø kommune skulle skyte til kroner årlig samt holde lokaler vederlagsfritt. Til dette embetet skulle legges de politioppgavene som lå under Vardø fogdeog sorenskriverembete, herunder innbefattet "Optagelse af Forhører i Justits- og Politi-sager saavelsom Politisagernes Udførelse for Retten, endvidere de Dele af samme Embede, som vedkommer Fattig-, Havne-, Brand-, Sundheds- og Kvarantænevæsenet, saaledes at Politimesteren isted-etfor Fogden og Sorenskriveren bliver Medlem af de Kommissioner, hvorunder de nævnte Administrationsgrene henhører, samt derhos Udmaaling af Byens Tomter til Byggegrunde og Udfærdigelse af Hjemmelsbreve paa saadanne". Stortinget bevilget 25. mai kroner årlig til politi- mesterembetets lønn, og ved kongelig resolusjon av 17. juni samme år ble bevilgningen tatt til følge. Resolusjonen av 8. februar 1886 kunne nå tre i kraft, og 8. juli ble C. Nordang konstituert som politimester i Vardø. 20. november samme år ble Nikolai Christian Prebensen fast utnevnt i embetet. Eget

6 politimester- embete var selvfølgelig til stor hjelp, men ordensproblemene i Vardø var likevel til tider store. Av avisene ser vi at det ikke var lett å være politi. Ofte var de utsatt både for vardøværing- enes og de fremmedes vrede. Ble det for vanskelige situasjoner, rykket garnisonen på Vardøhus ut for å opprette ro og orden. Det sivile embetsverk ble delvis omorganisert ved lov om rettergangsmåten i straffesaker av 1. juli 1887 (straffeprosessloven) og lov om delvis omordning av det sivile embetsverk av 21. juli 1894 (omordningsloven). Ifølge straffeprosessloven skulle funk- sjonene som underdommer og politimester, evt. fogd, holdes ad- skilt. Dette foranlediget ved kongelig resolusjon av 18. november 1889 opprettelsen av flere nye embeter i Finnmark, idet det ved amtets samtlige fogde- og sorenskriverier fant sted en forening av dommer- og politimesterstillingene. For Vardø medførte nytenkningen innen strafferettspleien inndrag-else av det nylig opprettede politimesterembetet til fordel for et nytt Vardø fogdeembete (fra 1. januar 1890), som foruten fogde- og politimesterforretningene i landdistriktet skulle overta politimesterforretningene innen selve byen. På sin side skulle Vardø sorenskriverembete bestå av det samme distrikt som det tidligere kombinerte fogde- og sorenskriverembte, men ikke lengre omfatte fogdeforretningene. I 1898 gikk imidlertid også Vardø fogdeembete inn, og det politi-mesterembetet som eksisterer i dag, ble opprettet. Opprettelsen hvilte på kongelig resolusjon av 6. november 1897, som fastsatte planen for gjennomføring av bestemmelsene i omordningsloven av Rundskriv fra Finants- og Tolddepartementet av 9. juli 1898 bestemte at for Finnmark skulle omordningsloven tre i kraft fra 20. oktober samme år. Fra denne dato forsvant fogdene i Finnmark for godt. Ifølge loven skulle det i stedet for fogdeembetene opp-rettes særskilte amtskassererbestillinger og politimesterembeter, samtidig som en del fogdeforretninger skulle gå over til soren- skrivere, lensmenn eller andre offentlige tjenestemenn. Embetsdistriktet var stort, og behovet for kontor- og arrest- lokaler utenfor byen meldte seg etter hvert. I 1929 ble det etablert en politivakt i Berlevåg, bemannet av en politibetjent. I forbindelse med gjenoppbyggingen av Finnmark etter den annen verdenskrig, fikk politiet i Vardø etter mye om og men tillatelse til etableringer av mindre stasjoner med arrestlokaler også i Mehamn og Båtsfjord. Av de tre tilleggsstasjonene er bare den i Båtsfjord blitt opprettholdt. Under den annen verdenskrig var Vardø politimesterembete fra 1. juli 1941 underlagt Kirkenes politipresidium, som foruten det tidligere Sør-Varanger politimesterembete omfattet Hammerfest, Vardø og Vadsø politimesterembeter. 6 Embetsdistriktet Vardø politimesterembetes distrikt har - med unntak av èn utvid- else - vært uendret i hele den perioden som denne arkivkatalogen dekker. Imidlertid har andre jurisdiksjonsforandringer medført at distriktets utstrekning har fått litt forskjellig benevnelse i Norges statskalendre opp gjennom årene. Jeg skal nedenfor rede- gjøre nærmere for dette.

7 7 1898: Vardø sorenskriveri med Vardø kjøpstad Dette utgjorde det opprinnelige embetsdistriktet. 1934: Vardø sorenskriveri med Vardø kjøpstad, Gamvik og Berlevåg herreder av Tana sorenskriveri Ved kongelig resolusjon av 1. juni 1934 ble det bestemt at Berle-våg og Gamvik herreder fra 1. juli samme år skulle overføres fra Vadsø politimesterembetes distrikt til Vardø politimesterembete. Her skjedde det altså en utvidelse av embetsdistriktet. 1950: Vardø sorenskriveri med Vardø kjøpstad Bakgrunnen for at man går tilbake til den gamle benevnelsen, finner vi i kongelig resolusjon av 2. juni Her ble detbestemt Berlevåg og Gamvik herreder fra 1. juli samme år skulle overføres fra Tana domssokn til Vardø domssokn. 1959: Vardø sorenskriveri med Vardø kjøpstad, men unntatt Lebesby herred Ved kongelig resolusjon av 5. juni 1959 ble det bestemt at Tana sorenskriverembete skulle legges ned. Dette skulle ha virkning fra 1. juli samme år. Lebesby herred ble gjennom denne resolu- sjonen overført til Vardø sorenskriverembte, men ikke tillagt Vardø politimesterembetes distrikt. Politimestre i Vardø Oversikten er, med unntak av for årene , utarbeidet i henhold til opplysninger gitt i statskalendrene. Søren Andreas Fiane (1908) Ole Martin Olsen kst Tarald Andreas Lundevall Ole Lie Jens Isak Kobro Arne Aas Paul Galtung Sandvik Thomas Jørstad Hansen (1947) Jonas Madsø kst kst kst kst Jakob Bjertnæs kst kst kst kst Roald Johansen Gisle Ianke

8 8 Johannes Haugland Otto Weng Arne L. Eggesvik Kilder: Sigurd Rødsten: Opprettelsen av Vardø politimesterembete (artikkel trykt i Varanger årbok 1989) Randi Rønning Balsvik: Vardø Grensepost og fiskevær I, Vardø 1989 Norges lovtidende Norges statskalendre Vardø politikammers arkiv

9 9 OM ORDNINGEN OG KATALOGISERINGEN AV ARKIVET Som omtalt ovenfor, ble det i 1886 opprettet et Vardø politimesterembete som gikk inn igjen allerede 31. desember Det har vist seg vanskelig og lite hensiktsmessig å prøve å skille ut og samle arkivmaterialet for denne korte perioden. Materialet befant seg delvis i arkivet etter fogden og sorenskriveren i Vardø - delvis er det blitt avlevert fra politimesterembetet. Det var heller ikke satt tidsskiller i arkivseriene som gjorde det mulig å gjenskape noe eget arkiv for dette første Vardø politimester- embete. Materialet som dekker denne perioden er derfor beholdt i eller overført til arkivet etter fogden og sorenskriveren i Vardø. Slik sikres en bedre kontinuitet i seriene. Arkivet er foreløpig ikke ordnet og katalogisert. Denne katalogen dekker således arkivmateriale for perioden etter at det nåværende Vardø politimesterembete ble opprettet 20. okt- ober En del protokoller og dokumentserier som var påbegynt av fogden i Vardø før denne dato, men som ble avsluttet av politimesteren i Vardø, er tatt med i denne katalogen. Under ordningen/registreringen av arkivet og utarbeidelsen av katalogen, har jeg tatt utgangspunkt i klasse- og gruppeinndel- ingen i den arkivnøkkelen politiet tok i bruk i 1965 (de for- skjellige avdelingene i katalogen vil nedenfor bli omtalt som klasser). I tillegg har jeg tatt inn egne "klasser" for Prisog rasjoneringspolitiet, Okkupasjonstiden og Landssvikavdelingen. Katalogen er etter dette delt inn i følgende klasser: - Organisasjon og administrasjon - Økonomi - Personell - Orden - Trafikk - Sikkerhet - Etterforskning - Påtalemessige funksjoner - Offentlige forvaltningsgjøremål - næringslivet - Andre offentlige forvaltningsgjøremål og oppgaver - Pris- og rasjoneringspolitiet - Okkupasjonstiden - Landssvikavdelingen Prinsippet videre har vært at protokoller med tilhørende registre og vedlegg/saksmapper er blitt plassert under de respektive klasser. Korrespondanseseriene er rekonstruert og beholdt uoppbrutt under klassen Organisasjon og administrasjon - enten de er ordnet kronologisk, etter emne eller etter arkivnøkkel. Mesteparten av dette vil jo også være vedlegg til brevjournalene. Samtidig vil man her finne opplysninger som fordeler seg over alle de andre klassene i katalogen. Det materialet som da gjensto, er blitt fordelt og gruppert under de klassene der det naturlig hører hjemme. Under klassen Okkupasjonstiden er blitt samlet en del spredte arkivsaker som spesielt belyser denne perioden. Det understrekes at disse sakene ikke er tatt ut av

10 arkivseriene forøvrig: Krigsårene inngår der i sin rette kronologi. Som nevnt i forordet, viser det seg dessverre å være store lakuner i arkivet - spesielt i protokollseriene etter ca Dersom dette materialet likevel ikke beror i Vardø, vil fremfin- ning av spesielle dokumenter/saker fra arkivet være tidkrevende og kanskje umulig. Symboletover et løpenummer viser at dette er en arkivboks - det øvrige vil være protokoller. 10

11 11 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KOPIBØKER Med register For innberetninger og regninger For innberetninger og regninger Uten register ,

12 12 JOURNALER JOURNALSAKER Også kvitteringer ,

13 Provianteringskontrollen, krisen 1914, Regninger til politimesterboligen m.m ( ) U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker U-journalsaker

14 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET KRONOLOGISK Korrespondanse med Justis- og politidepartementet

15 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER EMNE, Russisk kirkegård Hundeavgift i Vardø by 1914 Ordens- og sikkerhetsregler for kinematograf i Vardø Vedr. ildsfarlighetsloven i Berlevåg og Gamvik herreder Politimesterboligen: Budsjettforslag, bevilgede budsjetter, skrivelser, regnskap Politiet i Berlevåg Fellesinnkjøp av brendsel til statsinstitusjoner Stemmerettssuspensjon 1934 Mystiske skip og fly Den indre sjømannsmisjons fiskerhjem i Båtsfjord 1939 Utsettelse med fremmøte ved mobilisering udatert Organisering av registreringsvirksomheten etc. KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ALFABETISK ETTER EMNE, 1945 (1919) Alkoholholdige essenser Ansettelser Ansettelsesrådet udatert Arkivnøkler Arrest. Kontor. Boliogbrakke Arvesaker Attester Avbetaling Barnevern - lov om 1949 Bensinkontroll

16 Berlevåg politivakt Bygningsrådet Båtsfjord politistasjon - Leiekontrakter Centralpasskontoret Deposita-konto 1953 Eilertsen, A. J., Mehamn Elektrisitetsforsyningen Embetsboligen Esaiassen, O., kjøpmann Etterlysninger Fergetrafikken Ferie Filmkontroll 1955 Fiskeridirektøren Fiskerioppsynet 1955 Forskrifter for fisk 1948 Fraværsoppgave Fremmedkontroll 1953 Fremmedkontroll. Utenlandske fartøy m.v Fremmedloven - endringer Frihandel 1949 Fullbyrdelse Fullmakter Funksjonærbolig Gift m.v Gransking av tjenestemenn Handelsbrev 1951 Handelsreisende Heimevernet Helsevesen Herberger og pensjonater Herbergs- og beverterbevillinger Hittegods - tap av gjenstandet (også ) Hundehold i Vardø by og herred Håndverksdrift 1949 Justervesenet Kontorbetjeningen Kontorordningen Kontrakter - lensmannsbåtene Kontroll med denaturert sprit Kunngjøringer Landssviksaker - reskontrokort Lensmannen i Berlevåg/Gamvik Lensmannen i Vardø Lensmennene

17 Listeinnsamlinger Lotteritillatelser Lukningsvedtekter m.v Mannskapslister Materiell Mehamn politivakt Meldinger fra fylkesgjenreisningsnemnda Merkesalg Militære. Avhenting av deserterte mannskaper. Behandling av militære straffesaker Mineryddingen Mobilisering - utsettelse Motorbåt til politiet Nergaard, Hans, kjøpmann, Båtsfjord Nilssen, Joh. E. K., Hamningsberg Nytt politikammer Byggetegninger ( ) Leie av nye lokaler (1955) Forhandling om leie. Kontrakt ( ) Innredninger ( ) Møbler - Utstyr ( ) Offentlige fond og legater Offentlig flagging 1955 Pensjonskassen Planer for nytt politikammer Politiarresten Politidistriktene Politiets boligbrakke Politiets garasje Politiets kontorbrakke Politiets motorkjøretøyer Politiets normering Politiets organisasjon Politiets utstyr Politifullmektigen 1951 Politiinstruks Politimesterembetet Politireserven Politiskolen 1950 Polititidende Polititegn - tjenestebevis Politivedtekter Prisankenemnda Provisoriske bygg for politiet

18 Radioapparater Radiosendere - amatører 1949 Redningstjenesten for luftfarten Representasjon Restitusjon Rusdrikk-kontrollen Salærer Saneringsovertredelser 1952 Sevalds, Astrid Marie, minnefond 1949 Signalbokser 1954 Sikringsdømtes menns anbringelse Sinnsykelovgivningen - Revisj Sinnsyke vakthold-vaktmannskaper Sivilforsvaret Sjøforsvaret Skattefogden - diverse innfordringer m.v Skatter og avgifter 1953 Skipskontrollen Skyss-/kostgodtgjørelse Småbåtregisteret Sosiale forhold ved politikammeret Sprit til teknisk bruk Syketrygd Tjenesteordre Tjenestetidsbestemmelser Trafikk-kontroll 1950 Trafikk-kultur - skolebarn Transportordrer Trålerinstruks 1948 Trålernemnda Tråleroppsynet Trålersaker - behandling av Trålfiske av norske småtrålere innenfor fiskerigrensen Turnuslister Uniformseffekter Utenlandske fartøy Utlendinger Utrykningspolitiet Utskrifter av bøteregistre Vakthold i Hamningberg Vandelsattester 1950Varanger Bataljon Vardø hjelpefengsel - budsjett m.v Vardø hjelpefengsel - nybygg 18

19 1957 Vardø hjelpefengsel - leietomt til kiosk Vardøhus Museum 1956 Vardø kommunale kino Vardø kommunale innkvarteringsnemnd udatert Vedtekter: Alminnelige vedtekter, Vardø by, Vardø herred, Berlevåg herred, Gamvik herred Vinmonopolets utsalg - kontrollordningen 19 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL, 1945 (1923) Arkivnøkkelen ligger foran i første boks 113. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

20 116. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D8 - D D D D D D D D E E E E

21 119. E E E F F0 - F F F F F F F F F F F G0 - G G G G G G G G H H0 - H H H H H H H H H H H H I1 - I I I I I I I I I

22 22 I J J J J J J J J J K K K K K K K K L L M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N7 - N O O

23 23 O O O O O O O P P P P P P Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q R R R R S S S S Å1 - Å Å Å Å Å Å Å

24 24 Å Å KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL, 1965 (1947) Arkivnøkkelen ligger foran i første boks Diverse Båtsfjord DIVERSE Diverse trykksaker Telegrambøker Postkvitteringsbøker Regnskap og kvitteringer for fanger 1908 Kystkart over Øst-Finnmark Rundskriv Rundskriv fra Riksadvokaten

25 Utklippsbøker udatert Fotografier

26 26 ØKONOMI BUDSJETT / / KASSABØKER , , Brannkontingenten KONTOBØKER Register i protokollene REGNSKAP Lakseregnskap Lakseregnskap Kassaundersøkelsesforretninger

27 Forskuddskonto (bl.a. nødhjelp ytet tilpersoner som var blitt vanskeligstilt p.g.a. henrettelser, arrestasjoner e.l.foretatt av tyskerne eller NS-myndighetene) 27

28 28 PERSONELL Ledige stillinger, ansettelser, lønn Søknader og ansettelser, polititjenestemenn Personalsak Vedk. politibetjent Olufsens ansettelse 1937 Søknader til konstabelstilling 1941 Søknader til betjentstilling 1941 Søknader til betjentstilling Uniformsbidrag til lensmenn og betjenter Ang. lønninger Søkerlister Korpset Administrasjon Polititjenesten Kontrolltjenesten Legitimasjonskontroll Rekvisisjoner Lønnsspørsmål Feriespørsmål Materiell Våpen Uniformer Oppgaver Innberetninger Vaktmannskaper Diverse Personalmapper Personalmapper Personalmapper (kontorfunksjonærer) Personalmapper, A - K Personalmapper, L - Ø

29 29 ORDEN - TRAFIKK - SIKKERHET TRAFIKKONTROLLER REDNINGSTJENESTEN X Sjøredningstjenesten i Vardø 1970-årene Planer for redningstjenesten i Vardø INNSATT I DRUKKENSKAPSARREST

30 30 ETTERFORSKNING - PÅTALEMESSIGE FUNKSJONER FORRETNINGSJOURNALER/BESLUTNINGER VAKTJOURNALER Utskrifter (funn av sprenglegemer) 1983 Båtsfjord politistasjon ETTERFORSKNINGSPROTOKOLLER/ANMELDELSESJOURNALER Med register

31 31 STRAFFESAKSREGISTER Klagere i straffesak Anmeldelse mot ukjent person Personer anmeldt i straffesak Innbrudd, tyveri, hærverk, brannsaker, trålersaker, promillesaker m.m Henlagte straffesaker, forseelser - forbrytelser Anmeldelse mot ukjent person Utenbys saker Personer implisert i trafikksaker Personer anmeldt i straffesak Anmeldelse mot ukjent person (I denne boksen er kortene blandet og kommet helt ut av orden) Personer anmeldt i straffesak Kjøretøy implisert i straffesak/kjøreuhell Utenbys saker - restanser fra tidligere år Klageregister Statens biltilsyn 1978 Innbrudd, tyveri, hærverk 1978 Anmeldelse mot ukjent person HENLAGTE ETTERFORSKNINGER/ANMELDELSER/STRAFFESAKER

32

33 Arkivert etter henleggelsesnummer

34 Tapssaker

35 (vedlegg)

36

37

38

39

40

41

42

43 Forseelser Forseelser 43

44 Forseelser Forseelser Forseelser Forseelser Forseelser Forbrytelser Forbrytelser FORKYNNELSESDAGBØKER BØTEPROTOKOLLER Med register BØTEFORTEGNELSER Vardø by Landdistriktet

45 45 FORELEGG/BØTER Utstedte forelegg Bøter (innfordringsomslag) JUSTISPROTOKOLLER (DOMSPROTOKOLLER) Med register

46 HENLAGTE RETTSBØKER med vedlegg/dommer (preskriberte dommer) Forhørsrett (funnet blant innstilte etterforskninger) Forhørs- og meddomsrett Meddomsrett 1899 Forhørs- og meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørsrett Forhørsrett (funnet blant innstilte etterforskninger) Meddomsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørsrett Forhørs- og meddomsrett (eksekverte dommer) Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørs- og meddomsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørs- og meddomsrett Forhørs- og meddomsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Meddomsrett (Brita Kaisa Sørensen) Meddomsrett Meddomsrett 46

47 Meddomsrett (eksekverte dommer) Forhørsrett Meddomsrett Meddomsrett Meddomsrett (eksekverte dommer) Meddomsrett (eksekverte dommer) Meddomsrett Forhørsrett Privat straffesak, O. Ruud mot lensmann A. Hansen Privat straffesak, O. Ruud mot lensmann A. Hansen Forhørsrett Forhørsrett (noen saker funnet blant forelegg) Forhørs- og meddomsrett Meddomsrett Forhørsrett Meddomsrett Meddomsrett Forhørsrett (funnet blant anmeldelser) Forhørsrett Forhørsrett Meddomsrett Meddomsrett Forhørsrett 47

48 Forhørsrett (funnet blant anmeldelser) Meddomsrett Meddomsrett Meddomsrett Forhørsrett Meddomsrett Forhørsrett (funnet blant anmeldelser) 1915 Forhørsrett Forhørsrett Meddomsrett Meddomsrett E. K

49

50

51 I II

52 I II I (30/60-J, strl. prgf ) II (30/60-J, strl. prgf ) I 52

53 II pr Storkompleks I II I 53

54 II (ikke juli) (ikke oktober) Henl.nr. 612/77 (A. 404/69) I II I 54

55 II Brann på Trygve Nilsens fiskebruk/hybelhus, Båtsfjord, 1973 og DOMMER AVSONET VED BREDTVEIT FENGSEL OG SIKRINGSANSTALT (Dokumentene returnert Vardø politikammer )* Petrikke Andersdtr. Pettersen Berith Margrethe Johannesdtr. Hammer Kristine Lokonen Bogdanoff Jonette Marie Evensen Martha Marie Skridebakken Kristine Emilie Sørensen TRÅLERSAKER Trålersaker vil også finnes i seriene med henlagte anmeldelser og henlagte dommer ovenfor Oppgaver over trålersaker Trålersaker - prinsipielle avgjørelser 1950 Trålersaker Og brukstap

56 "Princess Elisabeth" Etterlyste utenlandske trålere pr DIVERSE HENLAGTE SAKER Ang. misbruk av dagsverkbidrag i Vardø herred, henl.nr. 74/46 (anm. 1937) ? Ildspåsettelse m.m. (anm.nr. 367/35) Unge lovbrytere (henl ) Branner i Berlevåg ANNET OM ETTERFORSKNING OG PÅTALEMESSIGE FUNKSJONER Innfordringsjournal over bøter - inndratte saksomkostninger Oversiktsbok over saker sendt til lensmannen i Berlevåg og Gamvik Sikringsdømte, Betinget dom m/tilsyn, Påtaleunnlatelse m/tilsyn, Prøveløslatelse Forfallsbok for betingede dommer og påtaleunnlatelser Bemerkninger til kriminalfortegnelser 1899 Straffesaksfortegnelser Oppgaver over upådømte straffesaker Drukkenskapsforseelser og overtredelse av rusdrikklovgivningen (statistikk) Kriminalstatistikk Kriminalstatistikk Oppgave over pådømte og upådømte forbrytelsessaker Oppgaver over utferdigede forelegg i forbrytelsessaker

57 Oppgaver over mottatte fullbyrdelsesordrer Utferdigede tiltalebeslutninger, pådømte forbrytelses- og forseelsessaker Løslatt på prøve Vedk. hjelpeaktor Anmeldelsesregister (etternavn på M) Ang. bøter, saksomkostninger og inndragninger i straffesaker m.v Straffefrihetsattester Gjenparter av straffesaker Register (protokoll), overtredelser av løs-gjengerlovens 16 og 17 samt rusdrikklov-givningen Kartotekregister, løsgjengerlovens 17 og 20 57

58 58 OFFENTLIGE FORVALTNINGSGJØREMÅL - NÆRINGSLIVET FANGST. JAKT. FISKE Laksejournal Finnmarksfisket 1909 Bestemmelser for utvisning av lakseplass (med kart) Fiskerioppsyn i Komagelven og Vesterelven Lofotfisket Fiskerioppsynet HANDEL. HÅNDVERK. INDUSTTRI Ettersyn med mål og vekt Ettersyn med mål og vekt Ettersyn med mål og vekt Ang. handelspass Salg og utlevering av gift Kontroll med kjøp og salg av våpen, ammunisjon og sprengstoff Fortegnelse over utstedte handelsbrev i Vardø by Handelsbrev KJØRETØY. FØRER. ERVERVSMESSIG TRANSPORT Biljournaler Korrespondanse og saksdokumenter - Bilavdelingen

59 Førerkort, motorkjøretøyer, bevillinger m.m Utstedte førerkort Utstedte førerkort Søknader om førerkort 1974 Søknader om førerkort 1924 Kjørelærere og sakkyndige Bevilling for motorvognkjøring Bussesund-Vadsø Godkjente selskaper for kontragarantering av ansvarsforsikring - motorvogner Registrerte motorkjøretøyer (kjøretøymapper) Oppgaver over registrerte motorkjøretøyer Motorkjøretøyer utgått av registret

60 60 ANDRE OFFENTLIGE FORVALTNINGSGJØREMÅL OG OPPGAVER FORSVARSVESEN Kopibok, Innrulleringskommisjonen(distriktskommisjonen) Utskrivningsjournal, Innrulleringskommisjonen (distriktskommisjonen) Militære journalsaker og utskrivningslister Sivilforsvarsbudsjett Sivilforsvarsregnskap SOSIALVESEN Sinnsykesaker Nektelser på Vinmonopolet Meldinger til Edruskapsnemnda FREMMEDKONTROLL. STATSBORGERFORHOLD. PASS. VISUM Passjournaler Annet Utstedte pass (innført i almanakker) Flytningsattester 1915 Oppgaver over ankomne reisende Bevitnelser og skriv ang. utstedelse av pass Visum for reise til Norge

61 Fremmedregisterkort Fremmedbok for? Meldeskjema for utlendinger DIVERSE Veilengder, distansetabeller Resolusjoner og oppfostringsbidrag 1908 Fortegnelse over dissentere (èn innførsel)

62 62 PRIS- OG RASJONERINGSPOLITIET HENLAGTE SAKER Tap av rasjoneringskort FORELEGG - DOMMER

63 63 OKKUPASJONSTIDEN Oljebok (forsyning av oljer og fett) Transportutvalget Vardø, korrespondanse 1944 Smittekilder for kjønnssykdommer Innlevering av våpen, sprengstoff og ammunisjon Personer reist til Russland eller forøvrig forlatt landet Ulykker, likfunn m.m Ang. tyverier, innkallinger til oppmøte hos sikkerhetspolitiet m.m Rundskriv, konferanse på Vardø politikammer om byens stilling, forespørsel etter slektninger i Vardø m.m "M/K Moder" - senket av russerne Brenning og ødeleggelse av Finnmark, evakuering, Hopseidtragedien, krigsforbrytere m.m.

64 64 LANDSSVIKAVDELINGEN Anmeldelsesjournal Saker oversendt andre politikamre i Øst-Finnmark Beslagprotokoll Korrespondanse og saksdokument Korrespondanse og saksdokument 1946 Utstedte forelegg Statistikk over NS-medlemmer m.v. i statstjenesten 1952 Erstatningsdirektoratet - inkasso av økonomiske krav Utestående bøter i landssviksaker Gjenparter av rapporter - avgjorte saker Vardø Tvangsarbeidsleir Kassajournal Hovedbok Korrespondanse og saksdokumenter

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Generaladvokaten og det militære rettsvesen.

Generaladvokaten og det militære rettsvesen. MILITÆRJURIDISKE SMÅSKRIFTER NR. 12 Ved cand. jur. Geir-Otto Johansen Generaladvokaten og det militære rettsvesen. En historisk oversikt GENERALADVOKATEMBETET Tidligere utkommet i denne serie: Nr. 1 mai

Detaljer

10. GRANSKINGEN AV FORSVARETS SIKKERHETSTJENESTE

10. GRANSKINGEN AV FORSVARETS SIKKERHETSTJENESTE Kap 10 - Granskningen av Forsvarets sikkerhetstjeneste Side 721 av 1185 10. GRANSKINGEN AV FORSVARETS SIKKERHETSTJENESTE 10.1. Innledning Sikkerhetstjenesten er forebyggende. Formålet er å sikre materiell

Detaljer

Åpen og opplyst. Rapport fra en arbeidsgruppe som har vurdert innsyn og taushetsplikt i arkivmateriale tilknyttet andre verdenskrig

Åpen og opplyst. Rapport fra en arbeidsgruppe som har vurdert innsyn og taushetsplikt i arkivmateriale tilknyttet andre verdenskrig Åpen og opplyst Rapport fra en arbeidsgruppe som har vurdert innsyn og taushetsplikt i arkivmateriale tilknyttet andre verdenskrig Avlevert til Riksarkivaren 22. april 2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 22 Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig Utredning fra utvalget som har kartlagt hva som skjedde med jødenes eiendeler i Norge under den

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen

Kriminalitet og rettsvesen Kriminalitet og rettsvesen Statistisk Sentralbyrå OSLO - KONGSVINGER - 1988 ISBN 82-537-2636-8 FORORD Rettsvesenets rolle og gjøremål diskuteres ofte. Kriminalitet, lov og orden, rettssikkerhet er begreper

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 6

Norges offentlige utredninger 2000: 6 Norges offentlige utredninger 2000: 6 Lillehammer-saken Omstendigheter rundt drapet på Ahmed Bouchikhi den 21. juli 1973 og sakens senere håndtering av norske myndigheter. Rapport fra et granskingsutvalg

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945

Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945 Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter

Detaljer

HVORDAN STYRTE NASJONAL SAMLING DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN I HAMAR FRA 1940 TIL 1945

HVORDAN STYRTE NASJONAL SAMLING DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN I HAMAR FRA 1940 TIL 1945 1 HVORDAN STYRTE NASJONAL SAMLING DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN I HAMAR FRA 1940 TIL 1945 Ørnulf Wikstrand Andresen Mastergradsoppgave i historie Institutt for historie Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) - - 85. Norges fiskerier 194. Grandes

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2005-2006)

Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Særskilt melding fra STORTINGETS OMBUDSMANN Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser Avgitt til Stortinget 21. desember 2005 Til Stortinget Ombudsmannens

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012 Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving

Detaljer

Slektshistoriske opplysninger i skiftematerialet

Slektshistoriske opplysninger i skiftematerialet Lysbilde 1 Slektshistoriske opplysninger i skiftematerialet DIS-Øvre Romerike 21. september 2010 Torkel Rønold Bråthen Statsarkivet i Oslo 1 Lysbilde 2 Bakgrunn Med skifte menes fordelingen av arv mellom

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv KOMMUNEN STYRES

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv KOMMUNEN STYRES TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 4 2 0 0 2 KOMMUNEN STYRES Forvaltning i endring Én sak har våre folkevalgte i skiftende bystyrer og storting vært enige om de

Detaljer

Årsrapport 2008. Asker og Bærum politidistrikt. 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

Årsrapport 2008. Asker og Bærum politidistrikt. 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt Innhold Utgiver: Asker og Bærum politidistrikt Redaksjonen: Bak fra venstre: Astrid Birgitte Borge, Kjell Fagerlid,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

ARKIV: EN KILDE TIL KUNNSKAP

ARKIV: EN KILDE TIL KUNNSKAP 2#2008 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

DAs rapportserie 3/2011. Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning?

DAs rapportserie 3/2011. Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning? Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning? Evalueringsrapport fra Bernt Bahr Sorenskriver/Vitnestøttekoordinator i Domstoladministrasjonen Avgitt august 2011 FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 Sammendrag...

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer