Brev 29. desember 1993 fra Øystein Hermansen til Justisdepartementet Oversendt partene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brev 29. desember 1993 fra Øystein Hermansen til Justisdepartementet Oversendt partene"

Transkript

1 DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Til Fra Dato Gjelder Regjeringsadvokaten Domstoladministrasjonen v/seniorrådgiver Gro Helland 15. mai 2012 Høyesteretts sak nr. 2012/398 (sivil sak): Flexiped AS mot Brødrene Fossum AS Unntatt off: Offl. $ INNLEDNING Domstoladministrasjonen (DA) opplyser i notatet om relevant informasjon fra personalmappene til lagdommer Øystein Hermansen og tingrettsdommer Knut Erik StrØm. Videre redegjør vi for hvordan praksis for innhenting og oppbevaring av dommerforsikringer har vært både før og etter at DA ble opprettet 1. november Vi orienterer også om hvilke tiltak DA har iverksatt for å framskaffe gamle dommerforsikringer. 2. INFORMASJON FRA PERSONALMAPPER Lagdommer - Øvstein Hermansen Øystein Hermansen ble utnevnt som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett ved kgl. resolusjon 17. desember Hermansen ble konstituert som lagdommer i Han var tidligere dommerfullmektig ved Tune sorenskriverembete (Sarpsborg) i perioden 15. juni mars I personalmappen har DA ikke dommerforsikring som er undertegnet av Øystein Hermansen; verken i forbindelse med utnevning som lagdommer eller ved ansettelsen som dommerfullmektig. Vi har imidlertid oversendelsesbrev datert 29. desember 1993 fra Hermansen til Justisdepartementet som viser til "vedlagt blankett for embetsl~fte i undertegnet stand". Brev 29. desember 1993 fra Øystein Hermansen til Justisdepartementet I standard arbeidsavtale, undertegnet av Hermansen 10. november 1999, framgår i punkt 2: "I henhold til lov om domstolene av 13. august 1915 nr. 5 $ 60 er det avgitt forsikring." DA har blant annet ut fra dette, lagt til grunn at dommerforsikring er avgitt. Domstoladministmjonen, postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim. Besflksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf Faks Tif. bmkerstotte E-post: Organisasjonsru

2 2 Avtale om l~nns- og arbeidsforhold, signert Dystein Hermansen 10. november Hermansen undertegnet den 12. mars 2012 en fornyet dommerforsikring, på grunn av at det manglet forsikring i hans personalmappe. Fornyet dommerforsikring avgitt av 0ystein Hermansen 12. mars 2012 Tingrettsdommer Knut Erik Strprm Knut Erik Str~m ble utnevnt som dommer i Oslo byrett ved kgl. resolusjon 8. mai Han var dommerfullmektig ved Asker og Bærum herredsrett i perioden 1. september august DA har ikke dommerforsikring undertegnet av Knut Erik StrØm i forbindelse med utnevning som dommer i Oslo byrett eller ved ansettelsen som dommerfullmektig. I brev 25. mai 1987 framgår imidlertid: "Vedlagt tilbakesender jeg blankett for embetsl~fte i undertegnet stand". Brev 25. mai 1987 fra Knut Erik StrØm til Justisdepartementet I standard arbeidsavtale, undertegnet av StrØm 29. oktober 1999, framgår i punkt 2 at StrØm har avgitt forsikring etter domstolloven DA har blant annet ut fra dette, lagt til grunn at dommerforsikring er avgitt. Avtale om 1Ønns- og arbeidsforhold, signert Knut Erik Str~m 29. oktober I og med at det manglet dommerforsikring i StrØms personalmappe, signerte han en fornyet forsikring 10. mars På forsikringen presiserte StrØm fglgende: "Undertegnet på nytt". Fornyet forsikring avgitt av Knut Erik Str~m 10. mars INNHENTING OG OPPBEVARING AV DOMMERFORSIKRINGER FRAM TIL 1. NOVEMBER 2002 Fram til 1. november 2002 hadde Justisdepartementet et overordnet forvaltningsansvar for domstolene. Departementet hadde blant annet ansvar for å oppbevare dommerforsikringer, jf. dagjeldende domstollov $ 60. Fram til ble dommerforsikringer oppbevart i dommernes personalmapper som befant seg i Sivilavdelingen. Den enkelte domstol var ansvarlig for å innhente dommerforsikringer og oversende disse til Justisdepartementet. Fra 1991 til 7. juli 2002 var ansvaret for oppbevaring delegert til fylkesmennene. Domstolene var også i denne perioden ansvarlig for å innhente dommerforsikringer og sende disse til fylkesmennene.

3 3 Ved rundskriv G-12/02 datert 5. juli 2002 ble rutinene endret. Justisdepartementet etablerte skjema for dommerforsikring. Dette ble sendt til de utnevnte dommerne, sammen med arbeidsavtalen, for undertegning. Dommerne skulle returnere dommerforsikringen til Justisdepartementet. Kopi av dokumentet skulle oppbevares i dommernes personalmappe, og orginalene skulle sendes videre til fylkesmennene. Redegjgrelse 4. mai 2012 fra Justisdepartementet til DA 4. INNHENTING OG OPPBEVARING AV DOMMERFORSIKRINGER ETTER 1. NOVEMBER 2002 DA fikk ansvaret for å oppbevare dommerforsikringer ved opprettelsen 1. november Fra dette tidspunkt skulle dommerne/domstolene sende dommerforsikringene til DA i forbindelse med utnevnelsen, jf. domstolloven Ved opprettelsen av DA oversendte Justisdepartementet personalmapper for de aller fleste praktiserende dommere. I dag sender DA dommerforsikring til utnevnte dommere sammen med arbeidsavtalen. Dommerne returnerer signerte forsikringer til DA som legger disse på personalmappene. Dette blir ngye fulgt opp av DA. Dommerforsikringene til embetsdommerne legges dessuten ut på domstol.no/dommerforsikring. Dommerfullmektiger ansettes direkte i den enkelte domstol. DA får ingen melding om når dommerfullmektiger blir ansatt. I forbindelse med startkurs for dommerfullmektiger (fire ganger i året), sjekker DA om domstolene har sendt inn forsikring på kursdeltakerne. Rutinene knyttet til oppfglgning av dommerforsikringer ble skjerpet inn i OPPSPORING AV GAMLE DOMMERFORSIKRINGER I 2008 ble DA klar over at det manglet mange dommerforsikringer i arkivet. Som følge av dette ble dommernes perso~zalmapper gjennomgått. DA har også gjennomfgrt fglgende tiltak: - I 2009 anmodet DA alle domstoler om å gjennomgå sine arkiv og oversende det de måtte ha av dommerforsikringer. - I februar 2010 kontaktet DA samtlige dommere som var utnevnt etter at DA ble opprettet, og som vi da ikke hadde mottatt dommerforsikring fra. De ble bedt om å oversende avlagt forsikring i forbindelse med utnevningen som dommere, som konstituerte dommere/dommerfullmektiger eller signere en fornyet dommerforsikring. - I perioden har DA har ved flere anledninger henvendt seg til Justisdepartementet og reist sp~rsmål om dommerforsikringer fortsatt kan befinne seg i departements arkiver.

4 4 DA har særlig vært opptatt av om dommerforsikringer kan befinne seg i den delen av Domstolavdelingens arkiv som ikke ble overf~rt til DA i To ansatte i DA og ansatte Justisdepartementets dokumentasjonssenter har sammen lett i Justisdepartementets arkiver uten at dommerforsikringer er funnet. DAs foresp~rsler om dommerforsikringer medf~rte at Justidsdepartementet oversendte en del arkivmateriale i juni Forsendelsen innehold ikke dommerforsikringer. I brev 4. mai 2012 har Justisdepartementet opplyst at det etter utsendelsen av rundskriv G-12/02 kom inn en rekke dommerforsikringer, deriblant en oversendelse fra Borgarting lagmannserett. Man har i ettertid har hatt problemer med å finne tilbake til flere av disse. Justisdepartementet har i brevet påpekt at rutinene har vært mangelfulle, og at det ikke kan utelukkes av det finnes forsikringer i departementets arkiver. Justisdepartementet har på bakgrunn av Høyesteretts sak nr kontaktet Riksarkivet for å unders~ke om det der finnes relevante opplysninger i forhold denne saken. - I desember ba DA sanztligefylkesmenn om å få tilsendt det som måtte være innkommet av dommerforsikringer i perioden På bakgrunn av denne henvendelsen har DA pr. dd. mottatt 255 dommerforsikringer. Kun åtte av de oversendte forsikringene er gamle forsikringer avlagt av embetsdommere, som DA ikke tidligere hadde i arkivet. Hovedvekten av forsikringen som er mottatt er avgitt av dommerfullmektiger. DA mangler fortsatt tilbakemelding fra to fylkesmenn. DA har nylig sendt purring til dem. Epost 16. desember fra DA til samtlige fylkesmenn - I begynnelsen av mai 2012 reiste DA sp~rsmål om Borgarting lagmannsrett har s~kt igjennom arkivene fra daværende Eidsivating lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett har etter henvendelsen bekreftet at de har s ~kt i det gamle arkivet og at det er tatt stikkpr~ver av 28 personalmapper, herunder personalmappen til lagdommer Øystein Hermansen. De har ikke funnet dommerforsikringer. F~rstelagmann Ola Dahl har opplyst at dommerforsikringer tidligere ble sendt direkte til Justisdepartementet. - På bakgrunn av Høyesteretts sak nr. 2012/398 kontaktet DA på nytt Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østjiold. Henvendelsene har ikke medfgrt noen nye opplysninger i saken. 6. FORNYET DOMMERFORSIKRING Den 9. mars 2012 sendte DA en henvendelse til alle de 144 yrkesaktive dommerne som vi manglet forsikring på, i arkivet. Samtlige dommere var utnevnt f ~ 1. r november Dommerne ble bedt om å undertegne en fornyet dommerforsikring dersom de ikke kunne fremlegge en tidligere undertegnet forsikring. DA Ønsket med dette å im~tegå de sp~rsmål som har vært reist i forhold til om alle dommere faktisk har avgitt dommerforsikring. Ved

5 en fornyet forsikring vil man, i forhold til dommernes framtidige gjerning, rydde disse bevissp~rsmålene av veien. I l~pet av mars 2012 undertegnet 128 av de 144 dommerne fornyet forsikring. De aller fleste som ikke har undertegnet ny forsikring, står for tiden ikke i jobb. Noen har motsatt seg å undertegne ny dommerforsikring under henvisning til at de tidligere har avgitt slik forsikring.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Kenneth Skailand Ringveien 31 4400 Flekkefjord Tlf: 917 93211 Mail: post@mobilcrane.com

Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Kenneth Skailand Ringveien 31 4400 Flekkefjord Tlf: 917 93211 Mail: post@mobilcrane.com Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Kenneth Skailand Ringveien 31 4400 Flekkefjord Tlf: 917 93211 Mail: post@mobilcrane.com Til Lister Tingrett Krav. På vegne av Smiebakken Graveservice og undertegnede

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

Ombudets uttalelse i saken

Ombudets uttalelse i saken Vår ref.: Dato: 11/2086-27- 18.05.2012 Ombudets uttalelse i saken Sakens bakgrunn A henvendte seg til ombudet ved e-post av 1. november 2011. Saken gjelder spørsmål om Santander Consumer Bank AS (SB) handlet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far Verband der Kriegskinder 1940-46 NORGES KRIGSBARNFORBUND Internett: www.nkbf.no E-mail: nkbf@nkbf.no Telefon: 415 57 943 e. kl. 17.00 Organisasjonsnr.: 990 553 858 Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tor Ivar Grina, leder Kai Roar Dahl, nestleder Hege Heiberg (forfall) Gro Jensen Jarle Krakk Gro Inger Maurtvedt, 1. vara Gjøvik, 21. mai

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208 Klager: Shj. Salomonsen AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennornforte en åpen anbudskonkurranse vedrørende utvendig rehabilitering av Reine kirke. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bentzen Transport AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0307-11 14.10.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene TRONDHEIM KOMMUNE Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene Februar 2005 Forord Ved sykehjemmene i Trondheim kommune tas det imot kontanter og verdisaker til oppbevaring for beboerne. Det er viktig at sykehjemmene

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer