KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 15. oktober 2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/14 TID: kl. 12:00 STED: Møterom «Galleriet» Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 31/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04. SEPTEMBER 2014 PS 32/14 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 33/14 FORVALTN1NGSREVISJONSRAPPORTEN«SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE» PS 34/14 OPPFØLGING AV FORVALTNNGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I MOLDE KOMMUNE» PS 35/14 MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2014 PS 36/14 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015 FOR KONTROLL OG TILSYN PS 37/14 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob E-post: Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Finn Myrland (s) leder Jane Anita Aspen daglig leder kontrollutvalgssekretariatet Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisjonsdistr. 2 M & R

2 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Jane A. Aspen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg PS 31/14Kontrollutvalget Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04. SEPTEMBER 2014 Sekretariatets innstilling Protokollen fra møte 04. september 2014 godkjennes. Saksopplysninger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Jane Anita Aspen daglig leder

3 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: Tid: kl kl Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Finn Myrland, leder (Ap) Møtende medlemmer: Evy Olin Strømme (V) Harald Valved (Sp) Tove A. Melsæter, nestleder (H) Forfall: Are Krohn Venås (Frp) Ikke møtt: Ingen Møtende vara: Mette Hanekamhaug (Frp) Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder Åse Solveig Eriksen, rådgiver Fra revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Av øvrige møtte: Arne Sverre Dahl, rådmann (under sak 25/14) Terje Tveeikrem Sæter, seksjonsleder økonomi (under sak 25/14) Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 24/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. JUNI 2014 PS 25/14 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 26/14 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PS 27/14 REVISJONSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 PS 28/14 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2014 PS 29/14 OPPFØLGINGSLISTE PS 30/14 EVENTUELT PS 24/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 18. JUNI 2014 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møte 18.juni 2014 godkj ennes. Side 1av 5

4 Kontrollutvalgets behandling Leder orienterte. Sekretæren svarte på spørsmål til protokollen fra forrige møte. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 25/14 REFERAT OG ORIENTERINGER Kontrollutvalgets vedtak Referat - og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Orienteringssaker: OS 10/14 Statusrapport fra distriktsrevisor om oppfølging av nummerert brev nr 1 vedr revisjon av Molde kommune. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om at Molde Vann og Avløp har lyst ut åpen anbudskonkurranse. Når det gjelder de øvrige rammeavtalene, så har innkjøpssjef informert om at det blir lyst ut åpen anbudskonkurranse om disse innen kort tid. Distriktsrevisor vil følge med til dette er på plass og vil gi ny statusrapport i neste møte. OS 11/14 Habilitet for lokalpolitikere «Bernt svarer: Er rådmannen din sønn? Du er ikke automatisk inhabil for det» - artikkel fra Kommunal Rapport, OS 12/14 Driftsrammer for budsjett 2015 og for planperioden Rådmann Arne Sverre Dahl informerte og svarte på spørsmål om grunnlaget for saken «Driftsrammer for budsj ett 2015 og for planperioden » som formannskapet har hatt til behandling Rådmannen informerer at det ikke er endringer i forhold til planperioden, men at det er noen utfordringer i forhold til Dette skyldes bl.a. at en har forskj øvet gjennomføring av helse- og omsorgsplanen. Rådmannen sier at kommunen har grunnlag for de disposisjoner de gjør, men samtidig understreker han at det ikke skal mange utforutsette forhold til for at kommunen får ytterligere utfordringer. Molde kommune er avhengig av å ha balanse i sitt regnskap for 2015, for en kan ikke dekke inn et nytt underskudd. Noe av utfordringen for den økonomiske situasjonen er at kommunen får mindre skatteinntekter enn budsjettert, dette er en utfordring for hele kommunenorge. Terje Tveeikrem Sæter viste lysark med tabeller som synliggjør situasjonen Nye økonomiske utfordringer delvis dekning av nye økonomiske utfordringer Foreslått rammereduksjoner Foreslått rammeøkninger Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) Side 2 av 5

5 PS 26/14 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret tar oppfølging av politiske vedtak pr til etterretning. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 27/14 REVISJONSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2014 til orientering. Kontrollutvalgets behandling Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug redegjorde for revisjonens rapport og svarte på spørsmål til rapporten og fordringen til BUF-etat. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 28/14 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2014 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for revisjonsåret 2014, sammen med revisors vurdering av uavhengighet, til orientering. Kontrollutvalgets behandling Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om innholdet i planen og redegjorde for de risikoforhold som er konstatert i Molde kommune. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 29/14 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalgets vedtak I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: «Saman om ein betre kommune» «Saman om ein betre kommune» er et prosjekt i regi av Kommunal- og regional departementet og KS. Prosjektet har vært rettet mot sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og Side3 av 5

6 omdømme. Molde kommune er deltaker i prosjektet og arbeider med tema sykefravær, men har også vært innom tema som rekruttering/kompetanse, omdømme og heltid/deltid. Kontrollutvalget fikk en orientering fra Personal- og org.sjef om Molde kommunes deltakelse i prosjektet «Sarnan om ein betre kommune» i juni Prosjektets hovedmål er å redusere sykefraværet i kommunen over et 5-års perspektiv. Kommunen har fått prosjektmid ler til å iverksette tiltak og det ble redegjort for planlagte og iverksatte tiltak i dette arbeidet. Kontrollutvalget ønsket å følge opp denne saken videre og ville be om en ny orientering om et år : Personal- og org.sjefen hadde ikke anledning til å komme i dagens møte. Ny orientering utsettes til neste møte Retningslinjer for avslutning og behandling av regnskap for investeringsprosjekt i Molde kommune Sluttregnskap for investeringsprosjekt avsluttes når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Hvordan et sluttregnskap skal behandles er ikke nedfelt i lover og forskrifter slik at det vil være opp til den enkelte kommune å regulere dette i kommunens økonomireglement. Kontrollutvalget ber om at det utarbeides et mer detaljert reglement for avslutning og behandling av regnskap for investeringsprosjekt i Molde kommune hvor kontrollutvalgets rolle er avklart. Brev sendt rådmannen med anmodning om å utarbeide nytt reglement : Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt et brev fra Molde kommune etter at sakene til møtet var sendt ut. Brevet vil bli lagt frem for kontrollutvalget i neste møte. Oppfølging av politiske vedtak Ifølge kommunens årshjul skal restanseliste for oppfølging av politiske vedtak oversendes kontrollutvalget som i sin tur skal rapportere til kommunestyret. Denne oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret. Sekretariatet har tilskrevet kommunen om dette og bedt om å få slik oversikt. Grunnet manglende kapasitet i administrasjonen, var ikke oversikt over politiske vedtak ferdig til behandling i møte : Saken ble lagt frem i dagens møte under sak 26/14. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet. Oppfølging av nummerert brev nr. 1 vedr. revisjon av Molde kommune Etter gjennomført revisjon av regnskapsåret 2013 for Molde kommune og de kommunale foretakene, fant revisjonen at kommunen ikke har vært ute på anbud med sine rammeavtaler for innkjøp. Dette kan være i strid med Lov om offentlige anskaffelser. Saken ble behandlet i møte i sak PS 15/14. Kontrollutvalget ønsket at revisjonen skulle følge opp saken videre og rapportere tilbake til kontrollutvalget :Distriktsrevisor orienterte om at Molde Vann og Avløp har lyst ut åpen anbudskonkurranse. Distriktsrevisor vil følge med til dette er på plass og vil gi ny statusrapport til kontrollutvalget i neste møte. Byggesak og Geodata Ny sak I den senere tid har det vært flere oppslag i pressen med fokus på saksbehandlingstiden for byggesaker i Molde kommune. Underbemanning i avdelingen har ført til at saksmengden har hopet seg opp og oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn har blitt nedprioritert. Stor utskiftning i etaten kan være noe av årsaken til problemene som har oppstått. Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på situasjonen for byggesaksavdelingen i Molde kommune. Side 4 av 5

7 : Kontrollutvalget ønsker en orientering om situasjonen i møtet i desember. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte. I dette møtet var det lagt opp til følgende orientering fra revisjonen: Oppfølging av nummerert brev nr. 1 vedr. revisjon av Molde kommune Utvalget gjennomgikk de saker som var listet opp i saksframlegget. til oppføring av følgende ny sak på oppfølgingslisten: Det ble fremmet forslag Byggesak og Geodata Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende) PS 30/14 EVENTUELT Virksomhetsbesøk I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Utvalgets medlemmer kan komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om. Kontrollutvalget konkluderte i møte i sak PS 23/14 Eventuelt, at de ønsker en orientering fra Molde Eiendom KF i utvalgets møte Kontrollutvalgets behandling Utvalgets medlemmer ble enige om at de ønsker orientering om følgende punkt: Molde Eiendom KF sin strategi og praktisering av denne Vedlikeholdsplan 2014 Hva gjør en for å sikre kommunens eiendommer? Etterslep vedlikehold pr 1/1-14 og 1/1-15 Hva blir gjort med eiendommer som ikke er i bruk? Er det aktuelt å selge eiendommer som ikke er i bruk for å bedre kommunens økonomi? Bemanning og organisering Finn Myrland Harald Valved Evy Olin Strømme leder Tove A. Melsæter Mette Hanekamhaug Jane Anita Aspen sekretær Side 5 av 5

8 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Jane A. Aspen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg PS 32/14Kontrollutvalget Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretariatets innstilling Referat - og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 11/14 Deltakelse i ny interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal - valg av organisasjonsform - videre prosedyre saksprotokoll fra Molde kommunestyre sak 058/14 (vedlagt) RS 12/14 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (vedlagt) Orienteringssaker: Jane Anita Aspen daglig leder

9 PS 58/14 Deltakelse i ny interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal - valg av organisasjonsform - videre prosedyre Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal revisjonsordning i fylket, og at Molde kommune vil delta i forhandlingene om selskapsavtalen for det interkommunale selskapet. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om avtaleverket for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta stilling til konkrete spørsmål som i den sammenheng måtte bli lagt fram. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre forhandlingsprosessen og legge fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet. Behandling Det ble votert samlet over kontrollutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

10 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: Møtedato: Tid: Møtested: Sak nr: Møteleder: Av styrets medlemmer møtte: Aukra kommune: Eide kommune: Fræna kommune: Nesset kommune: Rauma kommune: Sunndal kommune Vestnes kommune: Forfall: Molde kommune: Møtende vara: Gjemnes kommune: Ikke møtt: Fra sekretariatet: Av øvrige møtte: 2/ kl kl Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus 07/14 12/14 Ola Krogstad, leder Rita Rognskog, nestleder Ola Krogstad, leder Jim Erik H. Johansen Paul Nauste Odd Ivar Røhmesmo Trond Hansen Riise Øyvind Uren Finn Myrland Ingen Heidi Hogset Ingen Jane Anita Aspen, daglig leder Åse Solveig Eriksen, rådgiver Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til saksliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL ST 07/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. MAI 2014 ST 08/14 REFERAT OG ORIENTER1NGER ST 09/14 KU SEKRETARIATET. BUDSJETT FOR 2015 ST 10/14 KU SEKRETARIATET. DELEGERINGSEGLEMENT DAGLIG LEDER ST 11/14 DELEGERINGA AV ANVISNINGSFULMAKT ST 12/14 EVENTUELT Side 1 av 5

11 ST 07/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. MAI 2014 Styrets vedtak Protokollen fra møte 28. mai 2014 godkjennes. Styrets behandling Det var ingen spørsmål til protokollen. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 08/14 REFERAT OG ORIENTERINGER Styrets vedtak Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Styrets behandling Referatsaker: RS 02/14 Protokoll fra møte i Sekretærforum for kontrollutvalgssekretærene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 1.-2.sept 2014 Orienteringssaker: Sekretariatet orienterte fra møtet i Sekretærforumet. OS 03/14 Orientering fra sekretariat om praktisering av reglement for reiseregninger og tapt arbeidsfortjeneste Sekretariatet orienterte om at det så langt var mottatt svært få reiseregninger og krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Det ble repetert prosedyrene og e-posten som ble sendt ut fra Åse Solveig Eriksen Det ble uttrykt ønske om at e-posten av blir sendt ut på nytt. Det ble orientert om rutinene for tapt arbeidsfortjeneste som følger Møre og Romsdal fylkeskommunen sitt reglement, og at en for korte møter får dekket tapt arbeidsfortjeneste for '/2dag. Styret ønsker at skjemaene blir påført sekretariatets logo. Sekretariatet undersøker om det er krav til originale kvitteringer ved bilag til reise- og kjøreregninger. OS 04/14 «Kritisk til utsatt innsyn i kommunale granskinger» artikkel fra Kommunal Rapport, datert Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 09/14 KU SEKRETARIATET. BUDSJETT FOR 2015 Styrets vedtak Side 2 av 5

12 Det framlagte forslag til budsjett for KU sekretariatet for 2015 godkjennes. Sekretariatet gis fullmakt til å omprioritere irmenfor ansvarsområdets budsjettramme. Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. januar 2014 jfr. vedlegg Styrets behandling Sekretæren orienterte om at det i Budsjettforslag før oversending til kommunene er en skrivefeil som vil bli rettet opp Videre ble det opplyst om at beløpet for Pensjonsandel KLP. MKP også innbefatter pensjonsandel Sekretær viste til at bakgrunnen for økningen i budsjettet for 2015 i forhold til 2014 gikk fram av saksframlegget. I budsjettet for 2014 var flere av postene stipulerte beløp, da en ikke hadde erfaringstall å bygge på. Dette er i langt større grad på plass nå. Styret gikk igjennom det framlagte forslag til budsjett. Det blir satt frist til 20. november for kommunenes tilbakemelding til budsjettforslaget. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 10/14 KU SEKRETARIATET. DELEGERINGSREGLEMENT DAGLIG LEDER Styrets vedtak Det framlagte delegasjonsreglement for daglig leder for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes. Styrets behandling Sekretær informerte om at bakgrunnen for forslaget om delegeringsreglement konkretisere ansvarsdelingen mellom styret og daglig leder. er behovet for å Utvalget drøftet det fremlagte forslaget og samlet seg om innstillingen. Styremedlem Trond Hansen Riise bad under behandling av denne saken om at det ble protokollført at sekretariatet må ha en vemetjeneste og viste arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet. Sekretariatet undersøker med Molde kommune om sekretariatet kan benytte seg av Molde kommunes vemetjeneste. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). SF 11/14 KU SEKRETAR1ATET. ANVISINGSFULLMAKT Styrets vedtak Side 3 av 5

13 Den framlagte fullmakt fra styrets leder til Åse Solveig Eriksen for å anvise daglig leders reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med tjenestereiser, kurs og konferanser, godkjennes. Styrets behandling Leder orientert om den elektroniske løsningen som Molde kommune har for reiseregninger som sekretariatets ansatte benytter. og Styret diskuterte om det fantes andre løsninger, men falt ned på sekretærens innstilling. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (8 voterende). ST 12/14 EVENTUELT Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp: Statusoppdatering fra sekretariatet Utredning om sammenslåing av 4 av de 5 revisjonsenhetene i Møre og Romsdal statusrapport Dato for neste styremøte Sunndals kommunes krav om at sekretariatet skal benytte kommunens saks- og arkivsystem Styrets behandling Statusoppdatering fra sekretariatet Sekretariatet orienterte om følgende punkt: Molde kommune har informert at de skal få etablert Kontrollutvalgssekretariatet som et eget selskap i regnskapssystemet innen utgangen av september. Det følger en del papirarbeid med dette bla i forbindelse med oppretting av egen bankkonto. Etter at underskrift fra leder og nestleder nå er på plass, så blir avtaledokumentene returnert til KLP. Utredning om sammenslåing av 4 av de 5 revisjonsenhetene i Møre og Romsdal - statusrapport Odd Ivar Røhmesmo refererte til vedtak i Rauma kommunestyre Ny dato for neste styremøte Neste styremøte er planlagt til 5. november Det ble stilt spørsmål ved om det hadde noe hensikt å ha styremøte allerede 5. november, når en sette frist til 20. november for kommunen til å gi tilbakemelding om budsjettforslaget. Ny dato for neste styremøte blir satt til 10. desember Sunndals kommunes krav om at sekretariatet skal benytte Sunndal kommunes saks- og arkivsystem Styremedlem Trond Hansen Riise stilte spørsmål om det ble jobbet med å gi en tilbakemelding til Sunndal kommune på deres brev der det blir krevd at sekretariatet skal benytt Sunndal kommunes sak- og arkivsystem til Kontrollutvalget i Sunndal sine saker. Åse Solveig Eriksen fra sekretariatet redegjorde for det som er gjort så langt, og prosessen videre. Side 4 av 5

14 Rita Rognskog Ola Krogstad nestleder leder Jim Erik H. Johansen Heidi Hogset Paul Nauste Odd I. Røhmesmo Trond Hansen Riise Øyvind Uren Jane Anita Aspen sekretær Side 5 av 5

15 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Jane A. Aspen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg PS 33/14Kontrollutvalget Kommunestyret Møtedato FORVALTNINGSREVISJONSRAPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE» Sekretariatets innstilling Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Molde kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 1 under Oppsummering, samlede vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på mnd. Saksopplysninger Kontrollutvalget i Molde vedtok i sitt møte i sak 23/13 å bestille en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen i Molde kommune. Prosj ektet inngår i Plan for forvaltningsrevisjon Ihh. til Engasjementsavtalen mellom kontrollutvalget i Molde og Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (KR2) skal det i starten av et forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides et utkast til prosjektplan som skal danne grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektplanen for ovennevnte prosjekt ble vedtatt av kontrollutvalget i møte i sak 39/13. Kontrollutvalget hadde ingen innvendinger til planen, men kom med ønsker om at revisjonen i rapporten skal se nærmere på kommunens kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens 77, nr. 4 og Forskrifter for kontrollutvalg, kap. 5. Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og resultatene av disse til kommunestyret, jfr. kontrollutvalgsforskriftenes 11. Vedlagt saken følger: Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal, datert Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Molde kommune (eget vedlegg)

16 VURDERING Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet Samhandlingsreformen i Molde kommune var å undersøke forebyggende og helsefremmende tiltak, faglig kvalitet og spesialkompetanse, helhetstenking og koordinering av helsetjenester. Videre samhandling mellom kommunen og det regionale helseforetaket, herunder kompetanseoverføring, veiledning og faglige nettverk, samt belyse reformens økonomiske konsekvens for kommunen. Grunnlaget for rapporten er undersøkelser av følgende problemstillinger: Hva er status for arbeidet med å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet? Er fagkompetansen tilstrekkelig i forhold til tjenestene som kommunen har etablert? Har kommunen kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter? Hva blir gjort for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester? Hva er status for samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og Molde herunder kompetanseutvikling og veiledning? Hva er de økonomiske virkemidlene og de økonomiske kostnadene for kommunen? Iverksetting av samhandlingsreformen skal skje over tid, det har undersøkelsen måttet ta hensyn til. Det er også blitt gjort en del avgrensinger; Brukermedvirkning er i liten grad blitt tatt opp i rapporten. Status for samarbeidsavtalen innenfor rus er holdt utenfor denne rapporten, det er også innføring av elektronisk utveksling av meldinger mellom Helse Møre og Romsdal og Molde kommune. Det er ikke gått nærmere inn på etableringen av tilbud om kommunalt akutt døgntilbud. Hva er status for arbeidet med å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet? Molde kommune har prioritert arbeidet med folkehelse i planlegging og inkludert folkehelse i sine planer i samsvar med ny folkehelselov. Molde kommune har utarbeidet noe oversikt over helsetilstanden. Kommune har så langt ikke et system som sikrer at arbeidet med oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som innvirker på denne, foregår på en systematisk måte. Grunnlaget for planlegging er dermed bare delvis på plass. Molde kommune arbeider med dette og er i gang med å tilrettelegge for innhenting av data fra ulike sektorer. Dette krever innsats fra mange aktører, og det vil derfor ta noe tid å få dette på plass. Molde kommune har noen utfordringer knyttet til samordning og oppfølging av vedtatte mål og strategier for folkehelse. Kommunen arbeider med utvikling av balansert målstyring og enhetene har tiltaksplaner. Handlingsplan for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel mangler. Balansert målstyring har så langt i liten grad fokus på folkehelse. Det pågår imidlertid et utviklingsarbeid slik at dette vil kunne komme på plass etter hvert. Oppfølging av planer kan skje på ulike måter. Kommunen arbeider med å utvikle plansystemet med fokus på at alle planer skal henge sammen, og prioritering sikres i handlingsdel og tiltaksplaner. Molde kommune har mange tiltak knyttet til folkehelse. Det framstår som at kommunen vil prioritere synliggjøring av tiltakene i større grad. Molde kommune har siden 2004 hatt folkehelsekoordinator og folkehelseutvalg. Behovet for videreutvikling av samarbeidet mellom ulike sektorer og aktører er tatt opp i ulike sammenhenger. Kommunen har startet arbeidet med å legge forholdene til rette for å dette.

17 Revisjonen anbefaler at Molde kommune bør sikre at det arbeides mer systematisk med å skaffe oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som innvirker på denne, at det legges til rett for at folkehelsearbeidet blir tverrsektorielt og at kommunen bør ha større fokus på oppfølging av planer for eksempel i kommuneplanens handlingsdel. Er fagkompetansen tilstrekkelig i forhold til tjenestene som kommunen har etablert? Kommunen påpeker i ulike sammenhenger behovet for å utvikle kompetansen for å oppfylle intensjonen i samhandlingsreformen. Det skjer noe kompetanseutvikling. Kompetansen er i begrenset grad styrket med flere stillinger. Innenfor fysioterapitjenesten er det en reduksjon. Kommunen vektlegger spesialisering og samling av ressurser for å gi et sterkere fagmiljø. I forhold til tjenestene som kommunen ser behovet for, og intensjonen i samhandlingsreformen som skal innføres gradvis, er ikke fagkompetansen tilstrekkelig. Kommunen arbeider med kompetanseplan som kan bidra positivt her. Har kommunen kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter? Kommunen har i sine planer fokus på samhandlingsreformen og foreslår tilpasninger og endringer i forhold til intensjonen i reformen. Kommunen har iverksatt tiltak for å bedre kapasiteten for å motta utskrivningsklare pasienter. Kommunen klarer ikke å ta imot alle utskrivningsklare pasienter. Pasienter som blir utskrevet fra sykehus, har større behov for oppfølging i kommunen. Kommunen påpeker behov og har planer blant annet innenfor rehabilitering. Økonomien setter begrensninger for iverksetting. Prosjektmidler har vært viktig for etablering av nye tilbud innen kreftomsorgen, palliasjon og psykisk helse. Oppgavefordelingen med spesialisthelsetjenesten framstår uavklart på enkelte områder. Hva blir gjort for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester? Molde kommune har etablert koordinerende enhet og har fast ansatte med ansvar for denne funksjonen. Individuell plan og koordinator er sentrale virkemiddel for å sikre helthetlige og koordinerte tjenester. Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig med koordinatorer. Molde kommune har iverksatt ulike tiltak for å sikre mer koordinerte og helhetlige tjenester. Kommunen deltar blant annet i nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene. Kommunen har iverksatt organisatoriske tiltak og samarbeidsfora for å sikre samordning. Det er blant anna lagt opp til en samarbeidsstruktur internt i kommunen på overordna nivå som legger til rette for samarbeid. Det er også etablert samarbeid med helseforetaket. Revisjonen anbefaler at Molde kommune i større grad bør prioritere arbeidet med å sikre koordinerte og helhetlige helsetjenester herunder legge forholdene til rette for koordinatorer og utvikle samarbeidet med fastleger og helseforetaket i samsvar med samarbeidsavtalen. Hva er status for samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og Molde herunder kompetanseutvikling og veiledning? Kommunen har vedtatt samarbeidsavtaler. Det kan være behov for å styrke medvirkningen i samsvar med avtalen. Strategisk utviklingsgruppe for helse og omsorg har et overordnet ansvar for oppfølging av avtalen. Ansvaret for oppfølging av avtalen ellers framstår noe uklart på noen områder. I regi av ROR blir det utarbeidet et opplegg for opplæring av ansatte. Samarbeidsavtalen er

18 omfattende. Det krever tid og ressurser å følge opp avtalen og gjennom dette få effekt av avtalen. Kommunen er godt representert i ulike samarbeidsfora. Kommunene i regi av ROR har etablert faste møtearena med Molde sjukehus. Dette framstår som positivt, og er en viktig arena for utvikling av samarbeidet. Det er også faste møter knyttet til utskrivning av pasienter. Det er i liten grad systematisk kompetanseutvikling og veiledning fra helseforetaket til kommunene. Det kommer fram i denne undersøkelsen at veiledning skjer på en tilfredsstillende måte på individnivå. Både kommunen og helseforetaket legger til rett for hospitering. Revisjonen anbefaler at Molde kommune bør sikre en mer systematisk oppfølging av samarbeidsavtalen herunder ansvarsfordeling og opplæring av aktuelle ansatte. Hva er de økonomiske virkemidlene og de økonomiske kostnadene for kommunen? I 2012 var utgiftene til sykehusene større enn inntektene (anslag for overføringer fra staten). I 2013 var derimot inntektene større enn utgiftene. Dette gir ikke noe fullstendig bilde av samhandlingsreformens økonomiske konsekvenser for kommunen. Siden Molde kommune hadde mange utskrivningsklare pasienter, fikk ikke kommunen «friske» midler til disposisjon i Samhandlingsreformen skal iverksettes i en fase med økonomiske utfordringer. Kommunen arbeider med omstilling av tjenestetilbudet. Dette skal sikre et mer differensiert tilbud, mer effektiv drift og tilpasning til samhandlingsreformen. Kommunen jobber aktivt for å hindre at pasienter blir liggende på sykehuset unødvendig, og har styrket tilbudet for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter. Kommunen har lagt opp til et godt samarbeid med Molde sjukehus i forbindelse med utskrivningsprosessen, og har etablert rutiner knyttet til kontroll av utgiftene. Det kommer fram at kortere liggetid ved sykehusene skaper utfordringer for kommunen. Liggetiden har gått ned, men er likevel høyere enn ellers i landet. Helseforetaket har ambisjoner om ytterligere nedgang i liggetid. Dette vil kunne få konsekvenser for kommunene. Kommunen har hatt fokus på tiltak for å redusere bruken av spesialisthelsetjenesten. Kommunen er likevel her bare i en startfase på et langsiktig arbeid. Kommunen har ressursmessige utfordringer knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen og samarbeidsavtalen. Anbefalinger På bakgrunn av skisserte problemstillinger, revisj onskriterier og vurderinger har revisjonen i rapportens avsnitt 1 gjort sine samlede vurderinger og anbefalinger nedfelt i 5 punkt. Molde kommune bør sikre at det arbeides mer systematisk med å skaffe oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som innvirker på denne. Molde kommune bør legge til rett for at folkehelsearbeidet blir tverrsektorielt. Molde kommune bør ha større fokus på oppfølging av planer for eksempel i kommuneplanens handlingsdel.

19 Molde kommune bør i større grad prioritere arbeidet med å sikre koordinerte og helhetlige helsetjenester herunder legge forholdene til rette for koordinatorer og utvikle samarbeidet med fastleger og helseforetaket i samsvar med samarbeidsavtalen. Molde kommune bør sikre en mer systematisk oppfølging av samarbeidsavtalen herunder ansvarsfordeling og opplæring av aktuelle ansatte. Sekretariatet mener det er viktig å ta revisors anbefalinger videre og synliggjøre de mangler som er funnet overfor kommunestyret. Kontrollutvalget anbefales derfor å ta rapporten til etterretning og legge den frem for kommunestyret med forslag om å be rådmannen følge opp revisors anbefalinger i rapporten. Sekretariatet mener at rapporten belyser de problemstillinger og operasjonaliseringer som fremgikk av prosjektplan som ble framlagt og godkjent av kontrollutvalget i desember På bakgrunn av dette legges saken frem for behandling i kontrollutvalget med ovenstående forslag til vedtak. Jane Anita Aspen daglig leder

20 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Telefon: direkte Telefon: hovedkontor Telefaks: E-post: Organisasjonsnr.: Kontrollutvalget i Molde kommune Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato Anny Sønderland Molde, Oversendelse av forvatningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Molde kommune Kontrollutvalget i Molde har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt om Samhandlingsreformen i i Molde kommune fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal, jf. sak 23/13. Revisjonen er nå ferdig med undersøkelsen og oversender vedlagt rapporten til behandling i kommunen. ed hils n Anny øn er an forvathingsrevisor Kopi: Rådmannen i Molde kommune Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE Side 1 avl Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

21 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Jane A. Aspen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 34/14 Kontrollutvalget OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I GRUNNSKOLEOPPLÆRIGEN I MOLDE KOMMUNE» Sekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskoleopplæringen i Molde kommune» til orientering. Vikarsituasjonen og planlagt sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten blir ført opp på «Oppfølgingslisten» til kontrollutvalget. Saksopplysninger Kontrollutvalget i Molde vedtok i sitt møte i sak 17/12 å besti1le en forvaltningsrevisjon om kvaliteten i grunnskoleopplæringen i Molde kommune. Undersøkelsen skulle omfatte kommunens resultatmåling, spesialundervisning, ressursutnyttelse etc. Prosj ektet inngår i Plan for forvaltningsrevisjon Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets sak 18/13. møte , sak 04/13 og i kommunestyret Høringssvaret m.m. fra kommunen ble videre tatt opp som en egen sak i kommunestyrets møte sak 58/13. Etter kontrollutvalgsforskriften 12.OppPlging av firvahningsrevi4onsrapporter, skal Kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon folges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport ti I kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Oppfølging av rapporten ble i kommunestyrevedtaket lagt kontrollutvalget. Vedlagt saken følger: Kommunestyrets vedtak i sak 18/13 og i sak 58/13. Revisors utale om oppfølging av rapporten datert

22 Molde kommunes svar til revisjonen på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten datert VURDERING var å få kartlagt kvaliteten i grunnskole- Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet opplæringen i Molde. Grunnlaget for rapporten er undersøkelser av følgende problemstillinger: Hvordan vurderes kvaliteten ved skolene og hva sier kvalitetsmålingene om resultatkvaliteten ved skolene i Molde? Hvordan arbeider kommunen med å følge opp og bedre kvaliteten, og er dette arbeidet i samsvar med krav til regelverket? Får elevene den spesialundervisningen de har krav på? Da grunnskoleopplæring undersøkelsen noe. er et stort og omfattende tema, så revisjonen behov for å avgrense Under rapportens pkt 16 kom revisjonen med 13 anbefalinger til Molde kommune. Viser til revisors gjennomgang av kommunens oppfølging i vedlagt brev. Sekretariatet vil på bakgrunn av revisjonens oppfølging av denne forvaltningsrevisj onsrapporten be om at kontrollutvalgsmedlemmene særlig merker seg tre punkt.: Pkt. 4 Kommunen bor vurder tiltak for å redusere ventetid for tildeling av spesialundervisning, og forsikre seg om at det ved eventuell lang behandlingstid blir iverksatt aktuelle tiltak for tildeling av spesialundervisning Pkt. 5 Kommunen bør vurdere hvordan man i større grad kan sikre at PP-tjenesten klarer å arbeide både individrettet og systemrettet. Rådmannen viser i sitt høringssvar blant annet til at det i løpet av 2015 vil legges fram sak for kommunestyret om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten. Pkt. 8. Kommunen bør sikre at tilgangen til vikarer er tilstrekkelig Som ett av tiltakene for oppfølging av vedtatt budsj ett for 2013 og kommende år, har kommunen sett seg nødt til å redusere den faste vikarordningen fra 5 % av minstetimetallet til 2,5 % fra 1. august Denne ressursen inngår i den vanlige stillingsrammen ved den enkelte skole og trer i funksjon ved behov. Revisjonen vurderer det slik at Molde kommune er aktive i forhold til utvikling av kvaliteten i grunnskolen. Revisj onen vurderer det slik at de har fulgt opp eller har planer for oppfølging av anbefalingene gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i grunnskoleopplæringen i Molde kommune. Revisjonen har avsluttet sitt arbeid med oppfølging av rapporten og anbefaler at kontrollutvalget holder seg orientert om vikarsituasjonen og planlagt sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten Jane Anita Aspen daglig leder

23 PS 18/13 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i grunnskoleopplæringa i Molde kommune" Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i grunnskoleopplæringen i Molde kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 16 under Samlede vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 16 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på mnd. Behandling Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. PS 58/13 Forvaltningsrapport Kvalitet i grunnopplæringen i Molde kommune av desember 2012 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger på de ulike punkt slik de fremkommer i høringssvar av og supplerende opplysninger/forslag i denne sak. Egen sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten fremlegges høsten Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

24 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Telefon: direkte Telefon: hovedkontor Telefaks: Mobil Organisasjonsnr.: Kontrollutvalget i Molde kommune Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato Anny Sønderland Molde, Oppfølgingav rapportom«kvaliteti grunnskoleopplæringai Moldekommune» Kommunerevisjonen ba i vedlagte brev av til Molde kommune om tilbakemelding angående oppfølging av rapport om kvalitet i grunnskoleopplæringa i Molde kommune. Molde kommune har i tillegg til vedlagte brev av gitt tilbakemelding i høringssvaret til rapporten og i egen sak til kommunestyret i møte , sak 58/13. Kommunestyret slutta seg til rådmannens vurderinger på de ulike punkt slik de fremkom i høringssvar av og supplerende opplysninger/forslag i saka. Det ble videre gjort vedtak om at egen sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten skulle fremlegges høsten Vi vil nedenfor oppsummere kommunens oppfølging på bakgrunn av de omtalte dokumenter overfor og Årsrapport for Molde kommune 2013: Kommunenbør vurdereå analysereårsakeneder resultatenefor eleveneer dårligereenn vedtattemål. Kommunen vil i det videre oppfølgingsarbeidet vektlegge og etterspørre den enkelte skole sine oppfølgingsrutiner og tiltak knyttet til vedtatt system for vurdering. Videre i samarbeid med skolene videreutvikle gode rapporteringsrutiner der det blir fokus på oppfølging (handling) i opplæringen med utgangspunkt i registrerte resultat. Skoleeierbør kontrollereom alle skoleneoppfyllerkravenetil internkontrolli samsvarmed 9a-4i opplæringsloven. Dette arbeidet er i gang med utgangspunkt i forslag til ny veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Helsetjenesten i kommunen har tatt et initiativ for oppfølging av dette arbeidet. Videre er utkast til revidert forskrift om reglement for orden og oppførsel ved grunnskolene i Molde kommune behandlet i kommunestyret desember 2013, sak 120/13. Kommunenbør ha fokuspå om opplæringslovens 1-3om tidliginnsatsog tilpassetopplæringblir tilfredsstillendeoppfylt. Kommunen vil i samarbeid med skolene drøfte om en skal synliggjøre i den årlige rapporteringen hvordan styrkingsressursen for trinnene benyttes. «Plass for alle» - en plan for tilpasset opplæring: opplæring på grunnskolens område for skolene i Molde kommune , ble behandlet i Molde kommunestyre sak 59/13 i møte Kornrnunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE 1 (4) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

25 Det framgår av Årsrapport 2013 at et av de prioriterte arbeidsområder fremover er praksisutvikling, tilpasset opplæring, - herunder spesialundervisning og grunnleggende norsk, med vekt på felles forståelse og oppfølging. Kommunenbørvurderetiltakfor å redusereventetidfor tildelingav spesialundervisning,og forsikreseg om at det ved eventuelllang behandlingstid blir iverksattaktuelletiltakfør tildelingav spesialundervisning. Kommunen iverksetter tiltak for å tilpasse opplæringen i perioden for utredning av behov for spesialundervisning. Rådmannen viser i høringssvar til forvaltningsrevisjonsrapporten til vedtak om å iverksette et utviklingsarbeid for oppfølging av spesialundervisningsfeltet i kommunen. Rådmannen vil i løpet av 2015 legge fram sak for kommunestyret om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten. Kommunenbør vurderehvordanmani størregradkan sikreat PP-tjenesten klarerå arbeidebådeindividrettetog systemrettet. Rådmannen viser i brev av til at Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune, K-sak 36/13, og plan for tilpasset opplæring «Plass for alle» som ble vedtatt av kommunestyret i mai og juni 2013, beskriver avgjørende forutsetninger for utarbeiding av saken om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten. Og videre at rådmannen, som nevnt ovenfor, i løpet av 2015 vil legge fram sak for kommunestyret om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten. Det framkommer følgende i Årsrapport for Molde kommune 2013: Kommunen har de siste årene hatt spesielt store utfordringer med oppfølging av elever med spesielle behov, og 9,3 pst. av elevene har nå vedtak om spesialundervisning. Skoleområdet må arbeide for at tallet på elever med vedtak om spesialundervisning ikke overstiger 5,0 pst. innen Det vises i denne sammenheng til vedtatt plan for tilpasset opplæring, «Plass for alle». Kommunenbør vurdereå avklareytterligereforventningerog rolleri skolehjemsamarbeidet. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune Del 2, omhandler retningslinjer for skole hjem samarbeidet i grunnskolen i Molde kommune for perioden Videre blir forventninger og roller til ulike parter, også foresatte og elever, synliggjort i plan for tilpasset opplæring. Kommunen omtaler i høringssvar til forvaltningsrevisjonsrapporten tiltak som foreldreskole, overgangssamtaler, nettsider og ulike rådsorgan. Det framgår følgende av Årsrapport 2013 for Molde kommune: I Molde kommune er foreldreskole i varierende grad tatt i bruk, og området ser behov for å tilrettelegge for mer systematisk oppfølging og koordinering. Tiltaket kan være viktig i videre utvikling av samarbeidet skole-hjem. Prioriterte arbeidsområder fremover er blant annet læringsmiljø med forebyggende tiltak og videreutvikling av samarbeidet skole-hjem med tiltaket foreldreskole. 7. Kommunenbørvurdereom manoppfyllerkravetom etter-og videreutdanningi opplæringsloveni tilstrekkeliggrad. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE 2 (4) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

26 administrasjonen. Skolene ser behov for økt ressurs både for merkantil oppfølging og pedagogisk ledelse ved rektor. Det er viktig å få til god sammenheng mellom mål og rammer for oppfølging. Dette gjelder også administrative ressurser. Ansvarsfordelingog rollerpå rådmannsnivåbørvurderesnærmere. Ihøringssvar til forvaltningsrevisjonsrapporten framgår det at dette er et område som er under kontinuerlig vurdering. Kommunenbør prioriterearbeidetmedå samordneplan-og styringssystemet medtankepå forenklingog for å bli tydeligerepå koblingenmellommål og prioriterteområderog økonomi. Ihøringssvar til forvaltningsrevisjonsrapporten framgår det at arbeidet med en enda klarere sammenheng mellom de ulike planene er i gang på skoleområdet. På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten er strategiplan innarbeidet i del 1 av Kvalitetsplan for grunnskoleopplæringen i Molde kommune. Rådmannenoppsummerersituasjonenslik i sakentil kommunestyret : Situasjonen for skoleområdet er krevende. Gjennom ulike indikatorer synliggjøres utfordringer på flere områder. De senere årene har Molde kommune prioritert utviklings- og endringsarbeid på flere felt innen grunnopplæringen. Dette som et resultat av klare behov for videre kompetanseutvikling og tilpasning relatert til nye krav i læreplan, lov/ regelverk og kommunale satsinger. Nye behov for kommende skoleår er i hovedsak knyttet til spesialundervisning og gruppedeling. Videre skal vi ha sterkt fokus på utvikling av skolens læringsmiljø og gjennom det aktivt motarbeide all mobbing. Kjerneoppgaven til skolene handler om elevens læring og hvordan man på en god måte skal tilrettelegge undervisningen. Dette vil derfor måtte ha et kontinuerlig fokus gjennom oppfølging av Kvalitetsplan for grunnopplæringen og Plan for tilpasset opplæring. Kommunerevisjonensvurdering: Revisjonen vurderer det slik at Molde kommune er aktive i forhold til utvikling av kvaliteten i grunnskolen. Molde kommune har slik det framgår i høringssvar til forvaltningsrevisjonsrapporten, i egen sak til kommunestyret i juni 2013, brev av og Årsrapport 2013 fulgt opp eller har planer for oppfølging av anbefalingene gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i grunnskoleopplæringen i Molde kommune. Revisjonen har med dette avsluttet sitt arbeid og anbefaler at kontrollutvalget holder seg orientert om vikarsituasjonen og planlagt sak om organisering og dimensjonering av PPtjenesten. Med hilsen»i«\(\_ 11C6fik.4 Anny nderland forvalt ingsrevisor Kopi: Molde kommune Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE 4 (4) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

27 Kommunen har lagt opp til en strategi der nettverksbygging og rekruttering skal være de mest sentrale faktorene i forhold til videre kompetansebygging på skoleområdet. Kommunen ønsker også å videreføre det regionale samarbeidet gjennom Kunnskapsnett Romsdal. Det kommer fram følgende i Årsrapport for Molde kommune 2013: Molde kommune har inneværende skoleår ikke gitt tilsagn om deltakere i videreutdanning på grunn av disponible rammer. Det er utarbeidet en strategi for kompetanseutvikling i skolen gjennom nettverksbygging internt og mellom skolene. Dette som et alternativ til den nasjonale strategien. Tilsatte og arbeidstakerorganisasjoner har vart kritiske til denne situasjonen. Med bakgrunn i politiske prioriteringer gjennom budsjettet for 2014, vil lærere få tilbud om videreutdanning på prioriterte områder fra høsten Prioriterte arbeidsområder fremover er blant annet kompetanseutvikling for tilsatt personale med vekt på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk, fremmedspråk, klasseledelse, rådgiving og skoleledelse. Kommunenbør sikreat tilgangentil vikarerer tilstrekkelig. Som ett av tiltakene for oppfølging av vedtatt budsjett for 2013 og kommende år, har kommunen sett seg nødt til å redusere den faste vikarordningen fra 5 % av minstetimetallet til 2,5 % fra 1. august Denne ressursen inngår i den vanlige stillingsrammen ved den enkelte skole og trer i funksjon ved behov. Moldekommunebor fortsattprioriterearbeidetmedytterligereå redusere gruppestørrelseni samsvarmedkommunaltvedtattemål,og ha særlig oppmerksomhetpå trinni jf. opplæringslovens 1-3. Rådmannen vil vurdere om en skal splitte opp barnetrinnet i rapporteringssammenheng for trinnene 1-4 og 5-7. Moldekommunebør vurdereå presenteredata bådefor gruppestørrelse1 (inklusivspesialundervisningm.m.)og 2 (ordinærundervisning)fordeltpå skoler og trinnfor dermedå ha størrefokuspå tilstandenved de ulikeskolene. Rådmannen ser det som vanskelig å legge opp til ekstra manuelle gjennomganger lokalt, og at det blir ekstra krevende fremover å få frem et godt bilde i forhold til ressursbruk opp mot ulike grupper og tiltak, siden omfanget av spesialundervisning fortsatt er stigende. Det framgår av Årsrapport 2013 at et av de prioriterte arbeidsområder fremover er vurdering med resultatoppfølging på skole- og kommunenivå. Kommunenbør vurderehvordanrektorog skolensamletkan avlastesfor oppgaver.(strengereprioritering,nettverkssamarbeid,støttefunksjoner, lederstrukturetc.) Rådmannen ville ta initiativ til en gjennomgang av delegasjonsreglementet høsten Rådmannen viser til at det er behov for en kontinuerlig vurdering av hvordan organisasjonen samhandler, og om eventuelle rutiner og ansvarsforhold bør bearbeides. Det framgår følgende av Årsrapport 2013 for Molde kommune: Høsten 2007 ble skolene resultatenheter, og i den forbindelse ble rammen til ledelse og administrasjon ved skolene styrket med 1,1 mill. kroner. Lov- og forskriftsendringer har ført til vesentlig høyere krav til dokumentasjon, og dermed økt arbeidsmengde for Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE 3 (4) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.6.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 14.20 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 21/15 26/15 Møteleder: Finn Myrland (Ap) Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE»

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/14 Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl 12.00 kl 16.15 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 31/14 37/14 Møteleder: Finn Myrland, leder (Ap)

Detaljer

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H)

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H) KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.09.2015 Tid: kl 13.00 kl 15.50 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 22/15 29/15 Møteleder: Ola Krogstad, leder (Ap)

Detaljer

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 09.09.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal kommunehus Sak nr: 23/11 29/11 Møteleder: Bjørn Flemmen Steinland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE. Møte nr: 1/15 Møtedato: Tid: kl :20 Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/15 07/15

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE. Møte nr: 1/15 Møtedato: Tid: kl :20 Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/15 07/15 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/15 Møtedato: 23.2.2015 Tid: kl 12.00 14:20 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/15 07/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn Myrland, leder

Detaljer

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 7/15 Møtedato: 8.12.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 13.55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 42/15 48/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 22.06.2015 Tid: kl. 10.00 kl. 12.15 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 16/15 21/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 7.9.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:05 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Møteleder: Stig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 20.6.2016 Tid: Kl. 12.00 16.05 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 18/16 24/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Marit Seljeseth

Detaljer

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 19.06.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 Møteleder:

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 21.9.2016 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 25/16 34/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 03.05.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/12 17/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/14 Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.30 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 08/14 17/14 Møteleder: Are Krohn Venås (Frp)

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/12 Møtedato: 26.09.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.40 Møtested: Åndalsnes sjukeheim / Rauma rådhus, Møterom 415 Sak nr: 25/12 31/12 Møteleder: Møtende

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 04.10.2016 Tid: kl 13.30 kl 16.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage

Detaljer

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.11.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 11:40 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder:

Detaljer

Møte nr.: 5/17 Møtedato: Tid: Kl kl Møterom på «Furutoppen sykehjem», Eide Sak nr: 19/17 28/17

Møte nr.: 5/17 Møtedato: Tid: Kl kl Møterom på «Furutoppen sykehjem», Eide Sak nr: 19/17 28/17 KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr.: 5/17 Møtedato: 11.09.2017 Tid: Kl. 12.00 kl. 16.30 Møtested: Møterom på «Furutoppen sykehjem», Eide Sak nr: 19/17 28/17 Møteleder: Kåre Vevang, leder

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 16.02.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/12 09/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 10.2.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016.

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016. KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.5.2016 Tid: Kl. 10.00 kl. 13.00 Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus Sak nr: 16/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Lars Ramstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 24.04.2012 Tid: kl 10.00 kl 13.20 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 12/12 17/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET)

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET) KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/10 Møtedato: 20.09.10 Tid: kl 13.00 kl 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 21/10 28/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap)

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/10 Møtedato: 11.03.10 Tid: kl 10.20 kl 14.15 Møtested: Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Møteleder: Møtende medlemmer: Eva

Detaljer

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp)

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 31.01.2017 Tid: kl 12.20 kl 15.15 (Fra kl. 10.00-11.45: Virksomhetsbesøk hos Øran aktivitetshus) Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 11.04.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/11 15/11 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Leder informerte innledningsvis at varamedlem til kontrollutvalget Theodora Baldvinsdottir var gått bort. Det ble tent lys for henne.

Leder informerte innledningsvis at varamedlem til kontrollutvalget Theodora Baldvinsdottir var gått bort. Det ble tent lys for henne. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 9.3.2016 Tid: Kl. 12.00 15.50 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Marit Seljeseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/15 Møtedato: 17.03.2015 Tid: kl 12.00 kl 15.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/15 08/15 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) Ingen

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) Ingen KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 30.11.2015 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 40/15 48/15 Møteleder: Trond M. Hansen Riise,

Detaljer

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 07.11.2011 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 29.11.2012 Tid: kl 11.00 kl 14.15 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 32/12 39/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/10 Møtedato: 29.11.10 Tid: kl 10.15 kl 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus Sak nr: 27/10 35/10 Møteleder: Eva Betten, nestleder

Detaljer

Ann Helen Dalheim (Uavh.)

Ann Helen Dalheim (Uavh.) KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/15 Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 12.00 kl. 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus Sak nr: 35/15 41/15 Møteleder: Ingvar Hals, leder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/10 Møtedato: 16.06.10 Tid: kl 13.00 kl 15.00 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 15/10 20/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 21.06.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Eide rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 27.02.2017 Tid: kl 12.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/17 07/17 Møteleder: Ivar H. Trælvik,

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 14.9.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.05 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 21/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp)

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/16 Møtedato: 31.10.2016 Tid: kl 11.00 kl 15.30 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 36/16 43/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

MØTEPROTOKOLL. Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 4.5.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:25 Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus Sak nr: 1/17 8/17 Møteleder:

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 27.05.2013 Tid: kl 10.00 kl 13.50 Møtested: Kommunestyresalen, Rauma rådhus Sak nr: 08/13 15/13 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/17 Møtedato: 15.11.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 28/17 36/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016 PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016 PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 13.06.2016 Tid: kl 12.00 kl 14.30 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 13/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 14.06.2016 Tid: kl. 12.00 kl. 15.30 Møtested: Møterom «Beøy», 1.etg., Fræna kommunehus Sak nr: 15/16 22/16 Møteleder: Lisbeth Valle,

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen. Sekretariatet fremmet innledningsvis forslag om to ekstra referatsaker RS 21/16 og RS 22/16.

Det var ingen merknader til innkallingen. Sekretariatet fremmet innledningsvis forslag om to ekstra referatsaker RS 21/16 og RS 22/16. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/16 Møtedato: 9.11.2016 Tid: Kl. 12.00 14.25 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 35/16 41/16 Møteleder: Trygve Grydeland, nestleder (H) Møtende

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Det framkom ingen merknader til innkallingen. Innkalling og sakliste ble godkjent. TERTIALRAPPORT FRÆNA KOMMUNE

Det framkom ingen merknader til innkallingen. Innkalling og sakliste ble godkjent. TERTIALRAPPORT FRÆNA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/17 Møtedato: 14.09.2017 Tid: kl. 09.00 kl. 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Fræna rådhus Sak nr.: 22/17 31/17 Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

Edel Magnhild Hoem (SV) Kari Kittelsen (V) Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) Ingen

Edel Magnhild Hoem (SV) Kari Kittelsen (V) Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/15 Møtedato: 20.04.2015 Tid: kl 10.00 kl 14.20 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 11/15 18/15 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 15.6.2016 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.15 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 15/16 20/16 Møteleder: Øyvind Gjøen,

Detaljer

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp)

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp) KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 14.03.2012 Tid: kl 08.30 kl 10.40 Møtestad: Kommunestyresalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 01/12 07/12 Møteleiar: Møtande medlemmer:

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

PS 17/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016 PS 19/16 SUNNDAL KOMMUNE ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016

PS 17/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016 PS 19/16 SUNNDAL KOMMUNE ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 01.06.2016 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Møterom «Driva», Sunndal rådhus Sak nr: 17/16 24/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Trond

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 18.april 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 4/07 TID: 26.04.2007 kl. 14:00 NB! MERK TIDEN! STED: Formannskapssalen,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

Eirik Jenssen, nestleder (Ap) Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Eirik Jenssen, nestleder (Ap) Protokollen blir formelt godkjent i neste møte KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/17 Møtedato: 19.6.2017 Tid: Kl. 10.00 kl.12.05 Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus Sak nr: 15/17 19/17 Møteleder: Lars Ramstad, leder (H) Møtende

Detaljer

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 23.9.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.45 Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus Sak nr: 27/15 36/15 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Ingvar Hals, leder (H) Inge Kvalsnes (Krf)

Ingvar Hals, leder (H) Inge Kvalsnes (Krf) KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 13.02.2017 Tid: kl. 12.00 kl. 15.45 Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus Sak nr: 01/17 08/17 Møteleder: Lisbeth Valle,

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/16 Møtedato: 06.12.2016 Tid: kl. 12.30 kl. 15.30 kl. 10.00 kl. 11.45 virksomhetsbesøk oppvekst Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 07.02.2017 Tid: kl 14.00 kl 17.45 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 01/17 07/17 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE ÅRSMELDING FOR 2014 1. INNLEDNING Etter lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) 77 er Molde kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget

Detaljer

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.11. 2014 Møtetid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Willy Farstad (H)

Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Willy Farstad (H) KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 03.04.2017 Tid: kl 12.00 kl 15.30 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 08/17 11/17 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Einar Andersen, forvaltningsrevisor

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Einar Andersen, forvaltningsrevisor KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 21.09.2017 Tid: Kl. 09.00 kl. 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 21/17 30/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING øc''' " 5" KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 14. april 2015 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/15 TID: 21.4.2015 kl. 10:00 NB! Merk annet tidspunkt enn vanlig STED: Formannskapssalen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 08.12.2011 11/079 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 8. desember 2011 kl. 08.30 10.30 Møtested: Møterom 2.

Detaljer