Sykeavbruddsforsikring. For medlemmer av Den Norske Advokatforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykeavbruddsforsikring. For medlemmer av Den Norske Advokatforening"

Transkript

1 Sykeavbruddsforsikring For medlemmer av Den Norske Advokatforening Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS, heretter kalt NUA, er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold til kontraktsnummer: B , til å utstede forsikringsbevis og vilkår. Forsikringsbevis med spesifisert dekning, forsikringsvilkår og årspremie danner grunnlaget for avtalen. Søknadsskjema, avtalen, forsikringsbeviset, vilkårene, norsk lov, herunder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69, utgjør grunnlaget for rettsforholdet mellom forsikringstaker på den ene side og Norwegian Underwriting Agency AS og visse forsikringsgivere ved Lloyd s på den annen side. Gjelder fra 1. januar 2014

2 1. Generelle forhold 1.1. Avtalens parter Forsikringstaker: Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen) Forsikrede: Forsikringsgiver: Medlem som har tilsluttet seg avtalen, og som fremgår av forsikringsbeviset. Visse forsikringsgivere ved Lloyd s representert ved NUA 1.2. Avtalen Hvem avtalen gjelder for Avtalen gjelder medlemmer av Advokatforeningen som er selvstendig næringsdrivende advokater eller advokater som innehavere av advokatfirma eller nøkkelpersoner ansatt hos selvstendig næringsdrivende advokater eller advokatfirma, som er medlem av norsk folketrygd, og har rett til sykepenger fra norsk folketrygd, og er angitt i forsikringsbeviset Hvilket alternativ til dekningen som er tegnet og som dermed omfattes av forsikringen, er angitt i forsikredes forsikringsbevis Forsikringsavtalen består av Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner Vilkår for sykeavbruddsforsikring gjeldende fra 1. desember 2013 Forsikringsavtaleloven av 16 juni, 1989 (FAL) Det øvrige lovverk Videre gjelder bestemmelser som er spesifisert i forsikringsbeviset. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes Regler for kollektivavtalen. FAL 19-2 Ved innmelding senere i året beregnes premie etter et pro rata prinsipp, basert på antall dager av gjenværende forsikringstid. 2. Hvor og når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden, både under opphold og under reiser med vanlige samferdselsmidler. Utenfor Norden gjelder forsikringen bare under midlertidige opphold, ikke mer enn 12 måneder i strekk. 3. Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter sykdom/legemsskade som rammer forsikrede i forsikringstiden og som medfører delvis arbeidsuførhet (fra 50%) eller fullstendig arbeidsuførhet (90%). Hvilke(t) alternativ til dekning som er tegnet og som dermed omfattes av forsikringen, er angitt i forsikredes forsikringsbevis.

3 Erstatning utbetales med den i forsikringsbeviset avtalte forsikringssum pr dag, med fradrag for avtalt karenstid. Det er en forutsetning at forsikringssummen ikke medfører høyere inntekt enn det som ville vært tilfelle uten sykemeldingen. Som inntekt defineres både arbeidsinntekt- og evt kapitalinntekt fra advokatvirksomheten. Ved erstatning for mellom 50-90% sykemelding vil dagpengebeløp graderes i tråd med sykemeldingsgrad Utvidet dekning for psykologisk bistand og veiledning Hva utvidelsen omfatter Utvidelsen omfatter kostnader til psykologisk bistand per telefon (Telefontjenesten) og psykologisk konsultasjon (ReStart), med en begrensning på: 3 telefonsamtaler á 30 minutter per samtale, per år 5 timer psykologisk veiledning á 50 minutter per konsultasjon, per år I tillegg gjelder følgende begrensninger: ReStart betinger at forsikrede har vært i kontakt med Telefontjenesten med påfølgende henvisning fra forsikredes fastlege Psykologisk bistand og veiledning ytes av særskilt psykologfirma i henhold til avtale med forsikringsgiver Når gjelder utvidelsen Utvidelsen er et opplærings- og aktivitetsorientert korttidstilbud for forsikrede i en vanskelig livsfase der livsproblemene er knyttet til psykisk belastning. Kontakt med særskilt psykologfirma bør skje uten ugrunnet opphold, og senest i løpet av forsikringstiden Utvidet dekning for ekstern advokathjelp Utvidelsen omfatter dekning av kostnader til ekstern advokathjelp for advokater i egen praksis, forutsatt at forsikrede er 100% arbeidsufør som følge av sykdom eller legemsskade. Utvidelsen dekker advokaten/advokatfirmaets dokumenterbare merkostnader til ekstern advokathjelp for gjennomgang og bistand i saker, i den hensikt å hindre rettstap for klienter. Dekningen er begrenset oppad til kr per skadetilfelle per år. 4. Opplysningsplikt ved tegning Forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på NUAs spørsmål. Se FAL 13-1a. Dersom forsikrede har gitt uriktige opplysninger, kan forsikringsgivers ansvar settes ned eller falle bort. Se FAL Avslag/reservasjoner på bakgrunn av helseopplysninger Forsikringsgiver er uten ansvar for sykdom etter lyte som forelå allerede da selskapets ansvar begynte å løpe, dersom forbeholdet grunner seg på opplysninger som forsikringsgiver har fått om den forsikrede. Forsikringsgiver kan på bakgrunn av opplysninger mottatt om sikredes helse alternativt også beregne tilleggspremie. 6. Når forsikringsgiver sitt ansvar begynner å løpe Forsikringsgivers ansvar overfor den enkelte forsikrede begynner å løpe når forsikringsavtalen trer i kraft, under forutsetning av at den forsikrede avgir helseerklæring som godkjennes av NUA. 7. Forsikringstilfellets inntreden Forsikringstilfellet inntreffer på første dag i den forsikredes sykemeldingsperiode. Forsikringen gir rett til utbetaling i maksimalt 730 kalender dager minus avtalt karenstid (erstatningsperiode og karenstid fremkommer av forsikringsbeviset), innenfor et tidsrom av 2 år fra første sykemeldingsdag for samme forsikringstilfelle. Etter dette må det gå 6 måneder før forsikrede har opptjent rett til nye sykepenger fra

4 folketrygden og et nytt forsikringstilfelle kan utløse ny dagpengeerstatning fra forsikringen. Dersom den forsikrede har vært behandlingsfri i mer enn 6 måneder, regnes sykdomstilfellet som nytt skadetilfelle med ny karens og ny ansvarstid. Med behandlingsfri menes at den forsikrede ikke behøver pleie, medisinering eller annen behandling på grunn av det aktuelle forsikringstilfellet. Dersom det inntreffer et nytt forsikringstilfelle påløper det ny karenstid. Dersom det går kortere tid enn 16 dager mellom to sykefravær med samme årsak, regnes det som samme fraværstilfelle med én karenstid Forsikringsgivers samlede erstatningsplikt for alle sykemeldinger for den forsikrede er begrenset til to år (730 kalender dager). Forsikringen opphører da ved avtaleperiodens utløp uten tilbakebetaling av premie. 8. Unntak Forsikringen omfatter ikke sykeavbrudd som følge av: 8.1. Sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for Sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forsikringen trådte ikraft. Dersom dagpengebeløpet forhøyes i forsikringsperioden, omfatter forhøyelsen ikke sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer i de første 30 dager etter at forhøyelsen trådte i kraft Enhver form for psykisk lidelse (som f.eks nevroser og depresjon) i løpet av det første året etter at forsikringen trådte i kraft. Ett-årsfristen vil ikke gjelde hvis det brått og uventet oppstår en konkret ulykkeshendelse inkludert kriminalitet og terror, som medfører en sjokkartet belastning som gir en forbigående psykisk lidelse. Ett-årsfristen gjelder heller ikke i forhold til utvidet dekning for psykologisk bistand og veiledning, jfr. kapittel 3.2 over Sykdom eller ulykkesskade som er en følge av misbruk av alkohol, narkotiske stoffer, andre berusende midler eller medikamenter som selges mot resept Sykdom eller ulykkesskade som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Forsikringsgiver er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Se FAL Sykdom eller ulykkesskade som skyldes deltagelse i slagsmål eller forbrytelse Forsikringen ekskluderer ethvert tap eller utgifter av hvilken som helst art som direkte eller indirekte oppstår på grunn av, er bidratt til, er forårsaket av, er en følge av, eller i forbindelse med noen av de følgende hendelser uansett andre årsaker eller hendelser som bidrar samtidig eller i enhver annen rekkefølge til tapet eller utgiftene; 1. Krig, invasjon, handlinger foretatt av utenlandske fiender, fiendtligheter eller krigsliknende operasjoner (uansett om krig er erklært eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, oppstand, opptøyer, militær- eller tilranet makt; eller 2. Terroristaktivitet, som kan inkludere, men er ikke begrenset til, faktisk maktbruk eller vold og / eller trussel om å bruke slik makt. Utøvere av terroristaktivitet kan opptre enten alene, eller på vegne av, eller i forbindelse med en organisasjon(er) eller regjering(er). Utøverne har forpliktet seg for politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål i den hensikt å påvirke en regjering og / eller å spre frykt blant publikum eller noen del derav. Også unntatt er ethvert tap eller utgift av hvilken som helst art som direkte eller indirekte oppstår på grunn av, er bidratt til, er forårsaket av, er en følge av, eller i forbindelse med, noen handling utført til å kontrollere, forhindre, eller stanse noen, eller alle av hendelsene beskrevet i punkt 1 og 2 ovenfor. For det tilfelle at noen del av denne bestemmelsen er funnet å være ugyldig eller ikke gjennomførlig, skal den resterende delen forbli ved full gyldighet.

5 9. Opphør av forsikringen og bortfall av retten til erstatning 9.1 Forsikringen opphører: ved konkurs eller nedleggelse av virksomheten ved utløp av det forsikringsår forsikrede fyller 70 år når forsikrede slutter i bedriften om forsikrede blir helt eller delvis uførepensjonert Hvis ovennevnte forhold inntreffer betales eventuell erstatning som forsikrede har rett til for inntil 3 mnd etter opphøret eller hendelsen. 9.2 Retten til erstatning bortfaller: når den forsikrede ikke lenger har rett til sykepenger fra folketrygden 10. Sikkerhetsforskrifter Ved ulykkesskade eller sykdom skal forsikrede, uten ugrunnet opphold, oppsøke lege og følge foreskrevet behandling. Selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved et forsikringstilfelle som er forårsaket av forsikredes forsettlige eller grovt uaktsomme handling, eller andre vilkår eller krav som angitt i forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset eller forsikringsavtaleloven, eller lovgivningen for øvrig ikke er overholdt eller oppfylt. 11. Andre bestemmelser for forsikringen 11.1 Melding om forsikringstilfellet. Melding om forsikringstilfellet skal gis til NUA uten ugrunnet opphold. Forsikrede mister retten til å kreve erstatning dersom kravet ikke er meldt til NUA innen 1 år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Se FAL Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør. Den som fremsetter krav mot forsikringsgiver, skal gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne, og som forsikringsgiver trenger for å kunne ta stilling til kravet. Se FAL Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre bortfall eller nedsatt erstatning i henhold til FAL Regress. Dersom forsikrede etter alminnelige erstatningsrettslige regler kan kreve at en tredjeperson skal erstatte utgifter eller kostnader som omfattes av denne forsikringen, betinger forsikringsgiver seg retten til å tre inn i det krav forsikrede måtte ha mot den ansvarlige tredjeperson. Regressretten er betinget av at skaden er voldt forsettlig av den erstatningsansvarlige selv, se Skadeserstatningsloven 3-7 nr Registrering av personopplysninger NUA behandler personopplysninger i henhold til lov av14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger ( personopplysningsloven ) og tilhørende forskrifter. De personopplysninger som oppgis til NUA, og andre personopplysninger som er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av NUA med det formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen, samt for å håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner Forsikrede har i henhold til gjeldende lov om personopplysninger av 14.april 2000 nr rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om en selv forsikringsgiver behandler, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt, og man kan når som helst kontakte forsikringsgiver for retting av mangelfulle opplysninger, jf. Personopplysningsloven 27. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Norwegian Underwriting Agency (NUA) med adresse Rådhusgata 28, 0151 Oslo. Henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger kan rettes til produktansvarlig.

6 13. Nemndbehandling I tilfelle uenighet om Forsikringsgivers behandling av en sak, kan bistand søkes fra: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo eller Complaints and Advisory Department, Lloyd s One Lime Street London EC3M 7HA England 14. LOVVALG Denne forsikringen reguleres av norsk rett, og en eventuell tvist behandles av norsk domstol. Søksmål i anledning forsikringen skal rettes mot: Visse forsikringsgivere ved Lloyd s C/o Lloyd s Generalagent i Norge Advokat Espen Komnæs P.O. Box 1865 Vika NO 0158 Oslo Tlf Fax

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Dekker medisinsk invaliditet og død Vilkår av 1.oktober 2011 1. Forsikringsavtalen. 1.1 Forsikringsgiver Forsikringsdekningen beskrevet i Master Policy og som fremgår

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2015 Utskriftsdato : 06.08.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om uføreforsikring med forskuttering

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom EL & IT Forbundet og SpareBank

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2015 Utskriftsdato : 29.07.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bestemmelser i forbindelse med etablering

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer