Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er en kollektiv ordning Avtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er en kollektiv ordning. 1.2. Avtalen"

Transkript

1

2 1. Generelle forhold 1.1. Avtalens parter Forsikringstaker: Forsikrede: Forsikringsgiver: Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen) Medlem som har tilsluttet seg avtalen, og som fremgår av forsikringsbeviset. Utvalgte forsikringsgivere ved Lloyd s representert ved NUA. Norwegian Underwriting Agency AS, heretter kalt NUA, er autorisert av forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold til kontraktsnummer: B , til å utstede forsikringsbevis og vilkår. Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er en kollektiv ordning Avtalen Hvem avtalen gjelder for Avtalen gjelder medlemmer av Advokatforeningen som er: selvstendig næringsdrivende advokater eller advokater som innehavere av advokatfirma. Avtalen gjelder også for nøkkelpersoner ansatt hos selvstendig næringsdrivende advokater eller advokatfirma, som: er angitt i forsikringsbeviset er medlem av norsk folketrygd, og har rett til sykepenger fra norsk folketrygd Forsikringsavtalen består av Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner Vilkår for sykeavbruddsforsikring gjeldende fra 1. januar 2015 Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) Det øvrige lovverk Forsikringsavtalen sammen med søknadsskjema utgjør grunnlaget for rettsforholdet mellom forsikrede på den ene side og Norwegian Underwriting Agency AS og utvalgte forsikringsgivere ved Lloyd s på den annen side. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes Regler for kollektivavtalen. FAL 19-2 Forsikringen er ettårig, med ikrafttredelsesdato 1. januar. Forsikringen er kun tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen, og forutsetter separat søknad om deltakelse. For søknad om deltakelse henvises til skjematikk for innmelding på Advokatforeningens hjemmesider (advokatforeningen.no). Forsikringen kan tidligst tre i kraft når medlemskap i foreningen og søknad om deltakelse i forsikringen er innvilget. Ved innmelding i løpet av kalenderåret beregnes premie etter et pro rata prinsipp, basert på antall dager av gjenværende forsikringstid. Forsikrede kan tas ut av den kollektive ordningen for sykeavbruddsforsikring dersom

3 vedkommende ikke lenger er medlem av Advokatforeningen. Forsikringen opphører da 14 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra forsikringsgiver eller Advokatforeningen. 2. Hvor og når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden, både under opphold og under reiser med vanlige samferdselsmidler. Utenfor Norden gjelder forsikringen bare under midlertidige opphold og ikke mer enn 12 måneder i strekk. 3. Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter sykdom eller legemsskade som rammer forsikrede i forsikringstiden og som medfører delvis arbeidsuførhet eller fullstendig arbeidsuførhet. Med delvis arbeidsuførhet forstås fra 50 % arbeidsuførhet. Med fullstendig arbeidsuførhet forstås fra 90 % arbeidsuførhet. Hvilke(t) alternativ til dekning som er tegnet og som dermed omfattes av forsikringen, er angitt i forsikredes forsikringsbevis. Erstatning utbetales med den i forsikringsbeviset avtalte forsikringssum pr dag, med fradrag for avtalt karenstid. Det er en forutsetning at forsikringssummen ikke medfører høyere inntekt enn det som ville vært tilfelle uten sykemeldingen. Med inntekt forstås både arbeidsinntekt- og evt. kapitalinntekt fra advokatvirksomheten. Ved erstatning for mellom % sykemelding vil dagpengebeløp graderes i tråd med sykemeldingsgrad Utvidet dekning for psykologisk bistand og veiledning Hva utvidelsen omfatter Utvidelsen omfatter kostnader til psykologisk bistand per telefon (Telefontjenesten) og psykologisk konsultasjon (ReStart), med en begrensning på: 3 telefonsamtaler á 30 minutter per år. 5 timer psykologisk veiledning á 50 minutter per år. I tillegg gjelder følgende begrensninger: ReStart betinger at forsikrede har vært i kontakt med Telefontjenesten med påfølgende henvisning fra forsikredes fastlege. Psykologisk bistand og veiledning ytes av særskilt psykologfirma i henhold til avtale med forsikringsgiver Når gjelder utvidelsen Utvidelsen er et opplærings- og aktivitetsorientert korttidstilbud for forsikrede i en vanskelig livsfase der livsproblemene er knyttet til psykisk belastning. Kontakt med særskilt psykologfirma bør skje uten ugrunnet opphold, og senest i løpet av forsikringstiden Utvidet dekning for ekstern advokathjelp Utvidelsen omfatter dekning av kostnader til ekstern advokathjelp for advokater i egen praksis i den hensikt å hindre rettstap for klienter. Utvidelsen dekker advokaten/advokatfirmaets dokumenterbare merkostnader til ekstern advokathjelp for gjennomgang og bistand i saker. Utvidelsen forutsetter at forsikrede er 100 % arbeidsufør som følge av sykdom eller legemsskade.

4 Dekningen er begrenset oppad til kr per skadetilfelle per år. 4. Opplysningsplikt ved tegning I henhold til FAL 13-1a skal forsikrede gi riktige og fullstendige svar på NUAs spørsmål. Dersom forsikrede har gitt uriktige opplysninger, kan forsikringsgivers ansvar settes ned eller falle bort, jf. FAL Reservasjoner og tilleggspremie på bakgrunn av helseopplysninger Forsikringsgiver kan reservere seg mot ansvar for skade som knytter seg til sykdom etter lyte som allerede forelå da selskapets ansvar begynte å løpe. Reservasjonen må bygge på opplysninger som forsikringsgiver har fått om den forsikrede i forbindelse med søknad om deltakelse. Forsikringsgiver kan på bakgrunn av opplysninger mottatt om sikredes helse alternativt beregne tilleggspremie. 6. Når forsikringsgivers ansvar begynner å løpe Forsikringsgivers ansvar overfor den enkelte forsikrede begynner å løpe når forsikringsavtalen trer i kraft. Forsikringsavtalen trer først i kraft når forsikredes helseerklæring er godkjent av NUA. 7. Forsikringstilfellets inntreden Forsikringstilfellet anses å inntreffe på første dag i den forsikredes sykemeldingsperiode. Forsikringen gir rett til utbetaling i maksimalt 730 kalenderdager minus avtalt karenstid innenfor et tidsrom av 2 år fra første sykemeldingsdag for samme forsikringstilfelle. Erstatningsperiode og karenstid fremkommer av forsikringsbeviset., Etter dette må det gå 6 måneder før forsikrede har opptjent rett til nye sykepenger fra folketrygden og et nytt forsikringstilfelle kan anses å foreligge. Dersom den forsikrede har vært behandlingsfri i mer enn 6 måneder, regnes sykdomstilfellet som nytt skadetilfelle med ny karens- og ny ansvarstid. Med behandlingsfri menes at den forsikrede ikke behøver pleie, medisinering eller annen behandling på grunn av det aktuelle forsikringstilfellet. Dersom det går kortere tid enn 16 dager mellom to sykefravær som har samme årsak, regnes disse som samme fraværstilfelle med én karenstid. Forsikringen opphører ved avtaleperiodens utløp uten tilbakebetaling av premie. 8. Unntak Forsikringen omfatter ikke sykeavbrudd som følge av: 8.1. Sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for Sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Dersom dagpengebeløpet forhøyes i forsikringsperioden, omfatter forhøyelsen ikke sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer i de første 30 dager etter at forhøyelsen trådte i kraft Enhver form for psykisk lidelse (som f.eks. nevroser og depresjon) i løpet av det første året etter at forsikringen trådte i kraft. Ett-års fristen vil ikke gjelde hvis det brått og uventet oppstår en konkret ulykkeshendelse inkludert kriminalitet og terror, som medfører en sjokkartet

5 belastning som gir en forbigående psykisk lidelse. Ett-års fristen gjelder heller ikke for den utvidete dekningen for psykologisk bistand og veiledning, jf. pkt Sykdom eller ulykkesskade som er en følge av misbruk av alkohol, narkotiske stoffer, andre berusende midler eller medikamenter som selges mot resept Sykdom eller ulykkesskade som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Forsikringsgiver er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, se FAL Sykdom eller ulykkesskade som skyldes deltagelse i slagsmål eller forbrytelse Forsikringen ekskluderer ethvert tap eller utgifter av hvilken som helst art som direkte eller indirekte oppstår på grunn av; 1. Krig, invasjon, handlinger foretatt av utenlandske fiender, fiendtligheter eller krigslignende operasjoner (uansett om krig er erklært eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, oppstand, opptøyer, militær- eller tilranet makt; eller 2. Terroristaktivitet, som kan inkludere, men er ikke begrenset til, faktisk maktbruk eller vold og / eller trussel om å bruke slik makt. Utøvere av terroristaktivitet kan opptre enten alene, eller på vegne av, eller i forbindelse med en organisasjon(er) eller regjering(er). Utøverne har forpliktet seg for politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål i den hensikt å påvirke en regjering og / eller å spre frykt blant publikum eller noen del derav. Også unntatt er ethvert tap eller utgift av hvilken som helst art som direkte eller indirekte oppstår på grunn av, er bidratt til, er forårsaket av, er en følge av, eller i forbindelse med, noen handling utført til å kontrollere, forhindre, eller stanse noen, eller alle av hendelsene beskrevet i punkt 1 og 2 ovenfor. For det tilfelle at noen del av denne bestemmelsen er funnet å være ugyldig eller ikke gjennomførlig, skal den resterende delen forbli ved full gyldighet. 9. Opphør av forsikringen og bortfall av retten til erstatning 9.1 Forsikringen opphører i følgende situasjoner: dersom forsikrede går konkurs eller forsikredes virksomhet nedlegges ved utløp av det forsikringsår forsikrede fyller 70 år når forsikrede slutter i bedriften dersom forsikrede blir helt eller delvis uførepensjonert Hvis nevnte forhold inntreffer etter at et forsikringstilfelle er inntruffet betales eventuell erstatning forsikrede har rett til, i inntil 3 mnd. etter opphøret eller hendelsen. 9.2 Retten til erstatning bortfaller: når den forsikrede ikke lenger har rett til ytelser fra folketrygden. 10. Sikkerhetsforskrifter Ved ulykkesskade eller sykdom skal forsikrede, uten ugrunnet opphold, oppsøke lege og følge foreskrevet behandling. Forsikringsgivers ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom et forsikringstilfelle er forårsaket av forsikredes forsettlige eller grovt uaktsomme handling. Forsikringsgivers ansvar kan også nedsettes eller bortfalle dersom andre vilkår eller krav som angitt i forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset eller forsikringsavtaleloven, eller lovgivningen for øvrig ikke er overholdt eller oppfylt.

6 11. Andre bestemmelser for forsikringen 11.1 Melding om forsikringstilfellet. Melding om forsikringstilfellet skal uten ugrunnet opphold meldes til NUA. Forsikrede mister retten til å kreve erstatning dersom kravet ikke er meldt til NUA innen 1 år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør. Den som fremsetter krav mot forsikringsgiver, skal gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne, og som forsikringsgiver trenger for å kunne ta stilling til kravet, jf. FAL I henhold til FAL 18-1 kan uriktige eller ufullstendige opplysninger medføre bortfall eller nedsatt erstatning Regress. Dersom forsikrede etter alminnelige erstatningsrettslige regler kan kreve at en tredjeperson skal erstatte utgifter eller kostnader som omfattes av denne forsikringen, gis forsikringsgiver retten til å tre inn i det krav forsikrede måtte ha mot den ansvarlige tredjeperson. Adgang til regress er betinget av at skaden er voldt forsettlig av den erstatningsansvarlige selv, se skadeserstatningsloven 3-7 nr Registrering av personopplysninger NUA behandler personopplysninger i henhold til lov av 14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og tilhørende forskrifter. De personopplysninger som oppgis til NUA, og andre personopplysninger som er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av NUA med det formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen, samt for å håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner Forsikrede har i henhold til personopplysningsloven 18 rett til å få innsyn i hvilke opplysninger forsikringsgiver behandler om forsikrede og hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt. Forsikrede kan når som helst kontakte forsikringsgiver for retting av mangelfulle opplysninger, jf. personopplysningsloven 27. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Norwegian Underwriting Agency (NUA) med adresse Rådhusgata 28, 0151 Oslo. Henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger kan rettes til produktansvarlig. 13. Klage Dersom forsikrede mener selskapet ikke har foretatt en korrekt behandling av kravet, kan forsikrede be om at det foretas en fornyet behandling. Klagen kan sendes til: Utvalgte forsikringsgivere ved Lloyd s C/o Lloyd s Generalagent i Norge Advokat Espen Komnæs P.O. Box 1865 Vika NO 0158 Oslo Tlf Fax Eventuelt kan klage sendes til: Finansklagenemnda (FinKN) Postboks 53, Skøyen 0212 OSLO

7 14. Lovvalg og verneting Denne forsikringen reguleres av norsk rett, og et eventuelt søksmål behandles av norsk domstol. Søksmål i anledning forsikringen skal rettes mot: Utvalgte forsikringsgivere ved Lloyd s C/o Lloyd s Generalagent i Norge Advokat Espen Komnæs P.O. Box 1865 Vika NO 0158 Oslo Tlf Fax

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Dekker medisinsk invaliditet og død Vilkår av 1.oktober 2011 1. Forsikringsavtalen. 1.1 Forsikringsgiver Forsikringsdekningen beskrevet i Master Policy og som fremgår

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2015 Utskriftsdato : 06.08.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om uføreforsikring med forskuttering

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom EL & IT Forbundet og SpareBank

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2015 Utskriftsdato : 29.07.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bestemmelser i forbindelse med etablering

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen.

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2012. En del av livsforsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer