Standarder for den profesjonelle lærer på Haugerud skole. Overordnede områder med delområder og konkrete eksempler 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standarder for den profesjonelle lærer på Haugerud skole. Overordnede områder med delområder og konkrete eksempler 2013"

Transkript

1 Standarder for den profesjonelle lærer på Haugerud skole verordnede områder med delområder og konkrete eksempler 2013

2 Vårt mantra Å forstå kraften av alle Å forstå at alt henger sammen med alt Vi og ikke Jeg Vi er tett på Know thy impact

3 Hovedområde 1 Læreren som arbeidstaker På jobb - presis og uthvilt Godt humør Løsningsorientert og tar tak Motivert Lojal Lærevillig Har systemforståelse Skjønner arbeidstidsavtalen

4 Hovedområde 2 Læreren som kollega Deler og spør Er en god lagspiller Har god møtekultur Stiller krav til omgivelsene Samarbeider om elevenes faglige og sosiale utvikling

5 Hovedområde 3 Læreren som klasseleder Vinner hjertet til elevene, relasjonsbygger Er tett på alle elever Innreder klasserommet etter skolens standard Full kontroll på adferdshåndetring Sørger for et læringsfremmende psykososialt arbeidsmiljø Bruker standarden for «den gode timen»

6 Hovedområde 4 Læreren som fagdidaktiker Liker å undervise og er engasjert i faget Motiverer og treffer den enkelte Høy vurderingsnkompetanse i faget Er forberedt, strukturert og konsekvent Er systematisk og analytisk Bevisst på grunnleggende ferdigheter

7 Hovedområde 5 Læreren utenfor klasserommet Er oppsøkende Er brukerorientert Relasjonsbygger

8 Hovedområde 6 Læreren som rollemodell På jobb På fritiden, på vei til og fra jobb På sosiale medier I samfunnsdebatten

9 Hovedområde 7 Læreren som saksbehandler Har nødvendig organisasjonsforståelse Kan og bruker hovedinnhold i nødvendig lovverk verholder undersøkelsesplikten verholder dokumentasjonsplikten verholder varslingsplikten verholder taushetsplikten Har god informasjonsflyt og gir rask tilbakemelding Følger alminnelige regler for saksbehandling Følger skolens egne skriftlige rutiner

10 På jobb Presis og utvilt Du er på jobb Din jobb er like viktig som ektefellens jobb. Ved syke barn deler vi på å være hjemme. Du er ute i god tid til alle undervisningstimer, men også forberedt og tidsnok til møter på skolen. Du respekterer andres tid. Fritiden må disponeres slik at den ikke går ut over arbeidsinnsats og humør. Vi forventer at du er så uthvilt at du makter å holde høyt fokus og læringstrykk gjennom hele arbeidsdagen, også utenfor undervisningstid. At du har fått nødvendig mengde søvn. At du følger kommunens akan-regler i forhold til rusmidler. Eksempel: Jeg er på plass til inspeksjon i tide. Jeg er til stede så tidlig at jeg rekker å være på plass i klasserommet min 5 min før undervisningen startet, at alt forarbeid som kopiering og lignende er ferdig gjort og at alt jeg trenger er med til timen slik at jeg ikke trenger å forlate klassen. Tilbake

11 Godt humør Godt humør smitter. Det gjør også det motsatte Du er medansvarlig for at kolleger og elever har et godt arbeids og læringsmiljø Fint hvis du har litt selvironi og tør by på deg selv Et smil er avvæpnende og sprer energi Eksempel: Jeg hilser på alle jeg møter med et blidt ansikt. Jeg veileder med glimt i øyet. Jeg kan ta opp en sakskonflikt uten å bli sur og tverr. Jeg tømmer ikke mine frustrasjoner i plenum. Jeg tar heller en samtale med nærmeste leder. Jeg bidrar til at pauser blir noe som løfter alle og gir en vitamininnsprøytning. Jeg kan le litt av meg selv hvis jeg gjør noe dumt. Tilbake

12 Løsningsorientert og tar tak Du ser på problemer som morsomme utfordringer. Du evner å takle at enkelte dager kan være uforutsigbare. Du skjønner når tiden er inne for å brette opp armene og er ikke redd for å gjøre det Eksempel: Jeg leter etter og prøver å se mulighetene og løsninger i alle situasjoner. Jeg tenker som Solan dette kan vi få til hvis. Jeg gir ikke opp hvis jeg ikke lykkes ved første forsøk men ser etter en annen måte å få det til på. Jeg hjelper en kollega som jeg ser trenger hjelp. Jeg er en som ikke går forbi. Jeg er villig til å steppe inn eller bytte timer. Tilbake

13 Motivert Du er ferdig motivert når du entrer skolen Elever er diamanter som skal slipes og dette ønsker du å bidra til Du er ambisiøs og hårete mål appellerer til deg Du lever etter mottoet "High roof no ceiling Eksempel: Jeg gjør jobben min fordi jeg vil og ikke må. Jeg er flink til å rose meg selv og kolleger for godt utført arbeid. Jeg setter meg oppnåelige mål for dagen og for året som jeg strekker meg mot. Jeg jobber bevist med indre motivasjon av meg selv. Møter dagen med et smil og ser etter muligheter. Jeg sprer positivitet og fremsnakker skolen. Tilbake

14 Lojal Du følger Haugeruds standard for "Den profesjonelle lærer" Du snakker aldri negativt om elever, foresatte, kolleger eller ledelse Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om Du forstår at vi jobber i et politisk system hvor vi har som oppgave å gjennomføre samfunnets bestilling. Vil du påvirke gjør du det gjennom stemmeseddelen Eksempel: Jeg følger det som er vedtatt i fagteam, trinnteam i fellesskap eller på andre måter avtalt slik vi har blitt enig om, selv om dette ikke er min ønskede løsning. Jeg følger rett saksgang. Jeg følger etatens etiske regelverk. Jeg fremsnakker Haugerud skole også på sosiale medier. Tilbake

15 Lærevillig Du er ikke ferdig utlært, men alltid i prosess De er ambisiøs og vil alltid lære mer Du vet hva du trenger å gjøre for å bedre din påvirkning Du tåler at det stilles spørsmål ved din praksis Du er opptatt av I know my impact! Eksempel: Jeg er positiv til veiledning gjennom skolevandring og kollegaveiledning. Jeg mottar veiledning fra kolleger og ledere med åpent sinn. At det jeg ikke kan eller mestrer innenfor mitt arbeidsfelt prøver jeg å sette meg inn i på eget initiativ, og hvis det ikke lykkes så tar jeg selv initiativ til å få hjelp og støtte av kolleger eller ledelse. Jeg evaluerer min egen undervisning og mine resultater og setter inn tiltak for å stadig bedre dette. Tilbake

16 Systemforståelse Du forstår din rolle i utdanningssystemet Du bruker rett tjenestevei Du følger systemets rutiner lojalt Du har et personlig og selvstendig ansvar i å følge kommunens etiske regelverk Eksempel: Jeg drøfter først elevsaker på teamet, så med miljøterapeut før jeg går til nærmeste leder. Jeg henveder meg til nærmeste leder i god tid ved permisjonssøknader og orienterer trinnkoordinator om dette. Tilbake

17 Arbeidstidsavtalen Du jobber 43,5t /uke i et komprimert år på 40 uker Du forstår at selv om du er knyttet 35 t til skolen, er fortsatt ditt arbeidsår 1687,5t Du forstår at samarbeidstid på arbeidsplassen ikke utvider årstimetallet Du forstår at intensjonen bak arbeidstidsavtalen er til beste for elevene Eksempel: Jeg leser arbeidstidsavtalen opp i mot timeplanen og kan gjøre rede for min bruk av bundet tid og tid til individuelt for og etterarbeid. Jeg er innforstått med rektors styringsrett av bundet tid. Jeg holder kontroll på bruk av annet-tid. Jeg er innforstått med at jeg leser årstimer og den praktiske betydningen det har. Jeg vet hva som ligger i begrepet konvertert tid. Jeg vet hva som ligger i begrepet pauser for en lærer. Tilbake

18 Deler og spør Alt du produserer i arbeidstidene din er til fri benyttelse av arbeidsgiver, slo kommune Du forstår betydningen og nytteverdien i det å dele Du bidrar gjerne med dine produkter og din kompetanse for å gjøre hverandre bedre Du vet at du kan spørre en kollega fordi du vet at du vil få gode svar Du er så trygg på deg selv at du ikke er redd for vise at det er ting du ikke kan eller trenger hjelp til Eksempel: Jeg legger mine undervisningsopplegg i fronter slik at andre kan nyte godt av dette. Tilbake

19 Den gode lagspilleren Du framsnakker kolleger, elever og foresatte Du skaper energi i teamet Du er opptatt av «vi» - ikke «jeg» Du er lojal i samarbeidet Du er inneforstått med «kraften av alle» Eksempel: Jeg ønsker alltid å hjelpe kolleger og sier i fra hvis det er noe jeg selv trenger hjelp til. Jeg er en som alle mine koleger kan stole på. Jeg ser etter praktiske løsninger i hverdagen. Tilbake

20 God møtekultur Du er presis Du er forberedt til alle møter Du er saklig, målrettet og løsningsorientert Du er positiv og på tilbudssiden i planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver Eksempel: Jeg holder meg til dagsorden og retter meg etter ordstyrer. Jeg holder ikke på med andre aktiviteter som er forstyrende for møtet. Tilbake

21 Krav til omgivelsene Du har høye og oppnålige krav til deg selv som kollega, klasseleder, fagdidaktiker og rollemodell for å leve opp til våre felles standarder Du har klare, tydelig og rimelige forventninger til dine ledere og kolleger Du formidler dine rimelige krav på en positiv måte Du sier i fra på en konstruktiv måte når du opplever at noe ikke er i henhold til standard Eksempel: Jeg forventer at alle overholder avtalte forpliktelser knyttet til romorden og lekseplaner. Jeg forventer at alle jobber lojalt med de avtalte læringsstrategiene. Tilbake

22 Samarbeid om elever Du er i tett dialog med andre faglærere og kontaktlærere om elevene i dine grupper og deres utfordringer og fremganger i dine fag Du deler med andre det du lykkes med og som har gitt effekt på læring Du sender positive Had-meldinger i et system med resten av teamet Du bruker fronter til karakterer med kommentarer og holder deg orientert på elevenes orden og oppførsel Eksempel: Jeg vet hva kontaktlærer har snakket med elev og foresatte om i utviklingssamtalen og hvilke mål som er satt og hva jeg skal gjøre for at eleven når disse målene. Tilbake

23 Å vinne elevenes hjerter Du er tett på, tydelig men med glimt i øyet Du jobber kontinuerlig med å bygge positive relasjoner til elevene Du tar deg tid med elevene Du kan være personlig uten å bli privat Eksempel: Jeg bruker alle muligheter i og utenfor klasserommet til å bygge gode relasjoner med elevene. Jeg tar meg tid til å låse opp en dør, slå av en prat, hilse i gangene, spørre om eleven har hatt en fin dag og om det er noe jeg kan hjelpe til med. Tilbake

24 Å være tett på Du som kontaktlærer har i samarbeid med kolleger ansvar for alle elever i din kontaktgruppe både faglig og sosialt. Du er elevens administrative veileder og tilrettelegger Du motivere for fremgang, følge opp innleveringsfrister, ta opp gruppesamarbeid med mer. Innhente nødvendig informasjon om faglig fremdrift til elev- og utviklingssamtaler samt sender positive HAD-meldinger Du sørge for at kapittel 9 i opplæringsloven om elevens arbeidsmiljø oppfylles og følger skoles rutiner for dette. Eksempel :Jeg lesermappa til hver enkelt elev i gruppa. Jeg ha tett-påsamtaler med enkeltelever/kontaktlærergruppa ukentlig.jeg følge med elevenes fravær, orden og oppførsel i Fronter. Samtaler og tiltak for å bedre dette. Jeg har kontroll på elevens følgesedler og følge opp dette med samtaler og tiltak for å bedre dette. Tilbake

25 God adferdshåndtering Du vier elevene oppmerksomhet og gir hyppige tilbakemeldinger Du følger felles avtalte retningslinjer for adferdshåndtering Du bruker følgeseddelsystemet på riktig måte Du følger trappa for elevadferdssaker Du lager et miljø der det er rom for å feile for både lærere og elever Eksempel: Jeg har tenkt igjennom på forhånd hvordan jeg vil løse og takle ulike utfordringer knyttet til adferd. Jeg beholder roen og bytter voksen før det koker over. Tilbake

26 Elevens psykososiale arbeidsmiljø Du har lest deg opp og kjenner til opplæringslova kapittel 9a, og rundskriv knyttet til dette Du griper inn, gjør undersøkelser og varsler rektor ved brudd på 9a Du bruker resultatene fra elevundersøkelsen i systematisk analyse og utarbeider tiltak sammen med kolleger for å bedre elevenes arbeidsmiljø Eksempel: Jeg spør alle mine kontakt elever om de blir mobbet i elev og uviklingssamtaler. Tilbake

27 Klasseromstandard Du bruker sjekkliste for klasserom Du tar ansvar for at alle rom du bruker er ryddet og klargjort når du forlater rommet Du sørger for at undervisningsrommene har faglig relaterte plakater o.l. Du sørger for at det som henger oppe har høy standard Eksempel: Jeg samarbeider med andre bruker av rommet om oppslag, sørger for at rydde og feielister blir fulgt, melder i fra til kolleger på en god måte hvis rommet ikke er i ønskelig stand. Jeg legger til rette for rydding i hyller. Jeg sjekker pulter og stoler for skribling og følger opp dette. Jeg bruker vaktmesterboka og renholdsboka. Tilbake

28 Engasjement i faget Du er engasjert og brenner for faget ditt slik at det smitter over på elevene Du har ønsker og planer for hvordan du i ditt fag kan bidra til å løfte elevens resultater samlet Du bidrar i fagsamarbeid på skolen, og på kurs og samlinger i skolen eller etatens regi Du har høye forventninger på elevens vegne i dine fag Du legger til rette for stor faglig konsentrasjon Eksempel: Jeg vet hva som engasjer elevene i min gruppe og jobber for å skape entusiasme blant elevene for faget. Jeg holder meg faglig oppdatert. Tilbake

29 Motiverer for læring Du har alltid en motiverende start på dine timer Du er variert i dine arbeidsmetoder i timen Du differensierer så læring finner sted Du arbeider aktivt for å fjerne hindre for læring Du roser og vurderer for utvikling og fremgang i fagene Du arbeider slik at elever motiveres til å fullføre og bestå det 13-årige skoleløpet Eksempel: Jeg har starters, mål og plan for timen som gir forutsigbarhet og begeistring i elevgruppa. Jeg har et bevisst forhold til valg av metoder i mine timer slik at de ikke blir ensformige. Tilbake

30 Vurderingskompetanse Du bruker læreplanmålene aktivt i utarbeiding av undervisning Du utformer vurderingskriterier og utveksler vurderingsarbeider med fagkolleger Du bruker flere vurderingsformer bevisst, både skriftlige og muntlige Du deltar som skriftlig og muntlig sensor, internt og eksternt Du arbeider etter prinsippene for Vurdering for læring Eksempel: Jeg vet hva som må til for at alle elever i mine grupper skal oppleve læring og resultatforbedring. Jeg analysere og er bevist på alle mine tiltak. Jeg har høy kvalitet på mine faglige tilbakemeldinger. Tiltak

31 Arbeid med grunnleggende ferdigheter Du arbeider med grunnlegende ferdigheter hver time i alle grupper Du vet hva Læreplanen legger i grunnleggende ferdigheter i det enkelte fag du underviser i Du arbeider med grunnleggende ferdigheter etter skolens felles strategier Du arbeider for betydelige forbedringer av elevenes grunnleggende ferdigheter, og da spesielt lesing og regning Eksempel: Jeg har i mine undervisningsopplegge planer for lesing og regning i alle mine fag, og deler dette med faglærere med samme fag. Tilbake

32 Struktur og systematikk Du har en strukturert og systematisk oppbygning av undervisningen og læringsarbeidet i faget gjennom timen og året Du analyserer resultater med fagkolleger og finner tiltak for videre arbeid Du kan til enhver tid melde til bake til foresatte om elevens nivå og progresjon i faget Du deltar aktivt i å finne gode løsninger for støttetiltak for enkelt elever eller grupper Eksempel: Jeg bruker årsplanen som et dynamisk verktøy sammen med kolleger. Jeg fører alle resultater med kommentarer i fronter. Tilbake

33 Den gode timen Du og elevene er på plass i god tid og med godt humør Du og elevene har med seg alt de trenger Du er kreativ og skaper interesse og engasjement Du skriver gode mål på tavla Du har en plan for timen og gjennomgår arbeidsmåtene Du motiverer for godt arbeid Du sørger for at elevene arbeider for å nå målene i hele timen Du sørger for at det er god arbeidsro i hele timen Du roser underveis Du leder oppsummering og avslutning der både faglig og sosial måloppnåelse evalueres Du har økt elevene sitt nivå i kunnskaper, holdninger og ferdigheter Du sørger for at rom ryddes og du har ansvaret for å sjekke Du klargjør elevene til neste time Du avslutter timen på en kontrollert måte Tilbake

34 ppsøkende Du er "føre var" Du oppsøker og snakker med elever på skolen utenfor undervisningstid Du veiler og rettleder elever i fellesområdene på en positiv måte Du bruker inspeksjonstid til oppsøkende virksomhet mot elevene Du griper inn i situasjoner og før situasjoner oppstår Eksempel: Jeg bruker heller 5 minutter på å snakke med en elevgruppe som sitter i fellesarealene enn å hive meg over en rettebunke i skoletiden. Jeg tar kontakt og snakker med elever på alle trinn og i alle grupper. Jeg er interessert i dagens ungdomskultur. Tilbake

35 Brukerorientert Du møter brukerne med respekt og redelighet Du viser engasjement i jobben Du hjelper elevene som ikke er dine Du møter alle forespørsler med respekt og fokus på elevens beste Du er lyttende til både positive og negative innspill Du søker å løse utfordringer på et lavt nivå Eksempel: Jeg er godt forberedt til foreldremøter og foreldresamtale. Jeg hjelper elever til rett sted på rett tid. Jeg veilede til god atferd med glimt i øyet. Jeg møter alle eksterne brukere eller besøkende med mine beste holdninger og med stolthet for skolen. Jeg tar alle henvendelser fra foresatt og elver på alvor, og følger opp disse med rett saksgang. Tilbake

36 Relasjonsbygger Du er en trygg, tydelig og forutsigbar voksen som skaper gode relasjoner med elevene Du arbeider for gode relasjoner mellom elevene Du skaper gode skole-hjem relasjoner Eksempel: Jeg tar meg tid til å sette meg ned med elver i fellesarealene. Jeg bruker inspeksjonstid til bevist relasjonsbygging. Tilbake

37 Sosiale medier Du holder bruk av sosiale medier utenfor arbeidstiden Du opptrer på en slik måte at skolens omdømme ikke kommer i dårlig lys Du bruker godt nettvett Eksempel: Jeg sitter ikke på Facebook eller lignende i møter. Jeg er bevist på hva jeg legger ut om meg selv og hvilke konsekvenser dette kan ha for skolens omdømme. Tilbake

38 Rollemodell på jobb Du har god språkbruk og oppførsel Du har en anstendig kleskode Du rydder og plukker søppel Du sørger alltid for at det ser bra ut etter deg Eksempel: Jeg er bevisst på alle mine handlinger på jobb og utfører disse på en slik måte som jeg vil at andre også skal utføre dem tilfordel for fellesskapet og oppdragerrollen. Tilbake

39 Rollemodell på fritid og til og fra jobb Du overholder din lovpålagte taushetsplikt Du er bevist på jeg snakker - hvem lytter Du opptrer på en måte som ikke setter skolen i et dårlig lys Du er stolt over ditt yrkesvalg og dine daglige gjerninger Eksempel: Jeg snakker ikke om elever eller kolleger på buss og bane på en lite fordelaktigmåte. Tilbake

40 Rollemodell i samfunnsdebatten Du er lojal mot slo kommunes verdier Du er saklig og viser yrkesstolthet Eksempel: Jeg er tydelig på når jeg utaler meg som privatperson og når jeg opptrer som en representant for skolen. Tilbake

41 rganisasjonsforståelse Du følger tjenestevei på skolen og i andre forvaltingsorgan utenfor skolen. Du melder saker til rett instans (vaktmester, renhold, ressursteam, amu mbu osv). Du er innforstått med rektors styringsrett. Eksempel: Jeg retter spørsmål knyttet til min arbeidstidsavtale på mail til min nærmeste leder, og godtar at jeg ikke alltid kan få svar med engang. Jeg retter trinnrelaterte spørsmål til TK som tar dette videre til ledelsen. Jeg bruker vaktmesterboka og renholdsboka på personalrommet. Jeg forstår at rektor bestemmer at ressurser til en hver tid kan fordeles slik som rektor mener er best for best mulige resultater. Tilbake

42 Bruk av lovverk, mm Du kan bruke lovdata.no for å finne nødvendig informasjon. Du kjenner til det viktigst i opplæringslova, og da spesielt kap 2,5,9a og 15. Du kjenner til det viktigste i forskrift til opplæringslova og da spesielt kap 3,5,12 og 20. Du holder deg oppdatert gjennom rundskriv fra U-dir og utdanningsetaten, gjerne gjennom deres nettsider. Eksempel: Jeg kan reglene for grunnlaget og varsling ved karakterer i orden og oppførsel. Jeg kan reglene knyttet til særskilt språkopplæring og spesialundervisning. Jeg vet hva som er nytt fra udir for dette skoleåret. Jeg bruker TAVLA aktivt. Tilbake

43 Undersøkelsesplikten Du undersøker en hver sak så godt som mulig før du tar en avgjørelse. Dette gjør du ut i fra sakens viktighet og betydning for eleven og skolen samt ut i fra sakens karakter. Du oppsøker råd og veiledning hos kolleger eller nærmeste leder innen rimelig tid hvis du ikke kan ta en avgjørelse i en sak på egenhånd. Du holder deg oppdatert på elevinformasjon ved selv å ta kontakt med foresatte, kontoret, kontaktlærer, miljøterapeut, sosiallærer og rådgiver eller andre som kan tenkes å ha viktig informasjon om dine elever. Eksempel: Jeg leser mappene til alle mine kontaktelever og undersøker om det er noe ekstra jeg bør vite om de elevene jeg er faglærer for. Jeg setter av nok tid til å snakke med alle parter i en elevuenighet. Tilbake

44 Dokumentasjonsplikt Du fører fravær samt orden og oppførsel uten ugrunnet opphold i fronter. Du sender varsler med frontermal etter 6 anmerkinger og følger opp med samtale med foresatte om dette. Kopi til elevmappa. Du fører underveisvurdering i fagene i fronter uten ugrunnet opphold. Du gjennomfører utviklingssamtaler etter skolens mal med kopi til elevmappa signert av elev og foresatte. Du gjennomfører nødvendige kartlegginger og legger kopi av dette i mappa til eleven. Du innhenter raskt nødvendige samtykker og legger disse i elevmappa. Eksempel: Jeg legger inn småprøver, tester og grad av muntlig deltagelse med kommentarer i Fronter fortløpende så det alltid er et godt vurderingsgrunnlag. Jeg legger vekt på fremdrift og vekstpunkter fremfor feil og mangler i samtaler med elever og foresatte. Tilbake

45 Varslingsplikt Du oppfyller kravet om varslingsplikt etter opplæringslova 9a-3. Du oppfyller arbeidsmiljøloven 2-3 b), d) og e) samt 2-4. Du varsler foresatte, kontaktlærer, miljøterapeut og nærmeste leder og ved bekymringsfulle forhold knyttet til elever etter stegmodellen for dette. bs Trappa. Du varsler foresatt og eleven i rimelig god tid og uten ugrunnet opphold om fare for nedsettelse av orden og oppførselskarakter, samt fare for IV (ikke vurdering i fag). Tilbake Eksempel: Jeg melder straks i fra til Tore hvis noen sier at de blir mobbet eller jeg har mistanke om at noen elever blir mobbet. Jeg varsler om IV i så god tid at eleven har mulighet til å skaffe seg vurdering i faget. Jeg melder fra til nærmeste leder eller verneombud hvis jeg blir kjent med diskriminering på arbeidsplassen.

46 Taushetsplikt Du oppfyller forvaltningslovens 13, 13a, 13b, 13c og 13d, j. fr Lov om barnevern 6-7. ffentlighetsloven 13. Du oppbevarer materiale som er unntatt offentlig og taushetsbelagt forskriftsmessig/sikker måte. Du er bevisst på forholdet "du snakker hvem lytter". Eksempel: Jeg leser elevmapper bare på skolens kontor og anonymiserer mine notater fra dette. Jeg samarbeider med Tore om barnevernssaker. Jeg drøfter aldri elever på offentlig kommunikasjon eller sosiale medier. Tilbake

47 God informasjonsflyt og rask tilbakemelding Du svarer raskt og godt på henvendelser fra foresatte og eksterne som PPT og BUP. Du svarer raskt og godt på henvendelser fra elever, og gir raske faglige tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig. Du gir god informasjon til kolleger uten ugrunnet opphold. Du hjelper til med å veilede eksterne henvendelser til rett instans. Du sørger også selv for å innhente den informasjon du trenger. Eksempel:. Jeg går til Tore og sier i fra at jeg sender varsel med frontermal etter 6 oppførselsanmerkninger. Jeg spør alltid ukjente personer om hva de skal og leder dem til skolens kontor. Jeg leser nyheter og sjekker mail på fronter hver dag. Tilbake

48 Regler for saksbehandling Du kan og oppfyller reglene for saksbehandling slik de er gitt i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Du setter deg godt inn i alle forhold i saken før du fatter en avgjørelse både skriftlig og muntlig. Du følger skolens standarder for undersøkelses-, dokumentasjons-, varslings- og taushetsplikt. Du søker å overholde prinsippet om likebehandling. Eksempel: Jeg vet hva et enkeltvedtak er og hvilke rettigheter og plikter dette utløser. Tilbake

49 Liste over noen viktige skriftlige rutiner Rutiner for følgesedler Rutiner for mobbesaker Rutiner for faglige bekymringer Rutiner for bekymring til barnevern Rutiner for elevfravær Rutiner for spesialundervisning Rutiner for varsel om nedsettelse av orden og oppførsel Rutiner for IV i karaktersetting Rutiner for særskilt norskopplæring Rutiner for fritak av karakterer Rutiner for behandling av klagesaker Rutiner for tett-på-arbeid Rutiner for arbeid med IP Rutiner for systematisk vurdering av elevenes læringsutbytte Rutiner for bruk av 25% regelen Rutiner for skolebasert vurdering Tilbake

50 Liste over noen viktige rundskriv fra utdanningsetaten Rundskriv nr. 2/2002 Bekymringsmelding til barnevernet Rundskriv nr. 7/2005 Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen i slo Rundskriv : Spesialundervisning i grunnopplæringen Rundskriv : Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Rundskriv : Systematisk dokumentasjon av læringsutbytte i sloskolen skoleåret

51 Liste over noen vikte rundskriv fra Utdanningsdirektoratet Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten9 Udir Retten til et godt psykososialt miljø30 Udir Individuell vurdering Udir Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

52 Avslutning Å være den profesjonelle lærere er noe vi alle strekker oss mot og hjelper hverandre med å nå Gjennom å bevisst å søke dette vil vi alle være med på å hjelpe våre elever til å nå sine drømmer

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse BORGE skole 18.05.2010 1 FORORD Formålsparagrafen for skolen sier i 1-1 blant annet: Elevene skal utvikle kunnskap, dugleik

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse

Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse Usikkerhet og negativitet Mål for dagen: Bekrefte/bevisstgjøre god praksis Få i gang refleksjon rundt egen og trinnests/skolens praksis Få tips/verktøy

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016 ALVORLIG SKOLEFRAVÆR En veileder for forebygging og oppfølging Frogn kommune 2013-2016 Vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 11. juni 2013 0 Innhold 1. ALVORLIG SKOLEFRAVÆR, TEORI... 2

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKOLENS LÆRINGSMILJØ VARDEN UNGDOMSSKOLE 2014/2015

HANDLINGSPLAN FOR SKOLENS LÆRINGSMILJØ VARDEN UNGDOMSSKOLE 2014/2015 SANDEFJORD KOMMUNE VARDEN UNGDOMSSKOLE Vardeveien 52, 3227 Sandefjord Tlf.: 33 41 76 50 Fax: 33 41 76 51 E-post: varden.ungdomsskole@sandefjord.kommune.no HANDLINGSPLAN FOR SKOLENS LÆRINGSMILJØ VARDEN

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer