Standarder for den profesjonelle lærer på Haugerud skole. Overordnede områder med delområder og konkrete eksempler 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standarder for den profesjonelle lærer på Haugerud skole. Overordnede områder med delområder og konkrete eksempler 2013"

Transkript

1 Standarder for den profesjonelle lærer på Haugerud skole verordnede områder med delområder og konkrete eksempler 2013

2 Vårt mantra Å forstå kraften av alle Å forstå at alt henger sammen med alt Vi og ikke Jeg Vi er tett på Know thy impact

3 Hovedområde 1 Læreren som arbeidstaker På jobb - presis og uthvilt Godt humør Løsningsorientert og tar tak Motivert Lojal Lærevillig Har systemforståelse Skjønner arbeidstidsavtalen

4 Hovedområde 2 Læreren som kollega Deler og spør Er en god lagspiller Har god møtekultur Stiller krav til omgivelsene Samarbeider om elevenes faglige og sosiale utvikling

5 Hovedområde 3 Læreren som klasseleder Vinner hjertet til elevene, relasjonsbygger Er tett på alle elever Innreder klasserommet etter skolens standard Full kontroll på adferdshåndetring Sørger for et læringsfremmende psykososialt arbeidsmiljø Bruker standarden for «den gode timen»

6 Hovedområde 4 Læreren som fagdidaktiker Liker å undervise og er engasjert i faget Motiverer og treffer den enkelte Høy vurderingsnkompetanse i faget Er forberedt, strukturert og konsekvent Er systematisk og analytisk Bevisst på grunnleggende ferdigheter

7 Hovedområde 5 Læreren utenfor klasserommet Er oppsøkende Er brukerorientert Relasjonsbygger

8 Hovedområde 6 Læreren som rollemodell På jobb På fritiden, på vei til og fra jobb På sosiale medier I samfunnsdebatten

9 Hovedområde 7 Læreren som saksbehandler Har nødvendig organisasjonsforståelse Kan og bruker hovedinnhold i nødvendig lovverk verholder undersøkelsesplikten verholder dokumentasjonsplikten verholder varslingsplikten verholder taushetsplikten Har god informasjonsflyt og gir rask tilbakemelding Følger alminnelige regler for saksbehandling Følger skolens egne skriftlige rutiner

10 På jobb Presis og utvilt Du er på jobb Din jobb er like viktig som ektefellens jobb. Ved syke barn deler vi på å være hjemme. Du er ute i god tid til alle undervisningstimer, men også forberedt og tidsnok til møter på skolen. Du respekterer andres tid. Fritiden må disponeres slik at den ikke går ut over arbeidsinnsats og humør. Vi forventer at du er så uthvilt at du makter å holde høyt fokus og læringstrykk gjennom hele arbeidsdagen, også utenfor undervisningstid. At du har fått nødvendig mengde søvn. At du følger kommunens akan-regler i forhold til rusmidler. Eksempel: Jeg er på plass til inspeksjon i tide. Jeg er til stede så tidlig at jeg rekker å være på plass i klasserommet min 5 min før undervisningen startet, at alt forarbeid som kopiering og lignende er ferdig gjort og at alt jeg trenger er med til timen slik at jeg ikke trenger å forlate klassen. Tilbake

11 Godt humør Godt humør smitter. Det gjør også det motsatte Du er medansvarlig for at kolleger og elever har et godt arbeids og læringsmiljø Fint hvis du har litt selvironi og tør by på deg selv Et smil er avvæpnende og sprer energi Eksempel: Jeg hilser på alle jeg møter med et blidt ansikt. Jeg veileder med glimt i øyet. Jeg kan ta opp en sakskonflikt uten å bli sur og tverr. Jeg tømmer ikke mine frustrasjoner i plenum. Jeg tar heller en samtale med nærmeste leder. Jeg bidrar til at pauser blir noe som løfter alle og gir en vitamininnsprøytning. Jeg kan le litt av meg selv hvis jeg gjør noe dumt. Tilbake

12 Løsningsorientert og tar tak Du ser på problemer som morsomme utfordringer. Du evner å takle at enkelte dager kan være uforutsigbare. Du skjønner når tiden er inne for å brette opp armene og er ikke redd for å gjøre det Eksempel: Jeg leter etter og prøver å se mulighetene og løsninger i alle situasjoner. Jeg tenker som Solan dette kan vi få til hvis. Jeg gir ikke opp hvis jeg ikke lykkes ved første forsøk men ser etter en annen måte å få det til på. Jeg hjelper en kollega som jeg ser trenger hjelp. Jeg er en som ikke går forbi. Jeg er villig til å steppe inn eller bytte timer. Tilbake

13 Motivert Du er ferdig motivert når du entrer skolen Elever er diamanter som skal slipes og dette ønsker du å bidra til Du er ambisiøs og hårete mål appellerer til deg Du lever etter mottoet "High roof no ceiling Eksempel: Jeg gjør jobben min fordi jeg vil og ikke må. Jeg er flink til å rose meg selv og kolleger for godt utført arbeid. Jeg setter meg oppnåelige mål for dagen og for året som jeg strekker meg mot. Jeg jobber bevist med indre motivasjon av meg selv. Møter dagen med et smil og ser etter muligheter. Jeg sprer positivitet og fremsnakker skolen. Tilbake

14 Lojal Du følger Haugeruds standard for "Den profesjonelle lærer" Du snakker aldri negativt om elever, foresatte, kolleger eller ledelse Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om Du forstår at vi jobber i et politisk system hvor vi har som oppgave å gjennomføre samfunnets bestilling. Vil du påvirke gjør du det gjennom stemmeseddelen Eksempel: Jeg følger det som er vedtatt i fagteam, trinnteam i fellesskap eller på andre måter avtalt slik vi har blitt enig om, selv om dette ikke er min ønskede løsning. Jeg følger rett saksgang. Jeg følger etatens etiske regelverk. Jeg fremsnakker Haugerud skole også på sosiale medier. Tilbake

15 Lærevillig Du er ikke ferdig utlært, men alltid i prosess De er ambisiøs og vil alltid lære mer Du vet hva du trenger å gjøre for å bedre din påvirkning Du tåler at det stilles spørsmål ved din praksis Du er opptatt av I know my impact! Eksempel: Jeg er positiv til veiledning gjennom skolevandring og kollegaveiledning. Jeg mottar veiledning fra kolleger og ledere med åpent sinn. At det jeg ikke kan eller mestrer innenfor mitt arbeidsfelt prøver jeg å sette meg inn i på eget initiativ, og hvis det ikke lykkes så tar jeg selv initiativ til å få hjelp og støtte av kolleger eller ledelse. Jeg evaluerer min egen undervisning og mine resultater og setter inn tiltak for å stadig bedre dette. Tilbake

16 Systemforståelse Du forstår din rolle i utdanningssystemet Du bruker rett tjenestevei Du følger systemets rutiner lojalt Du har et personlig og selvstendig ansvar i å følge kommunens etiske regelverk Eksempel: Jeg drøfter først elevsaker på teamet, så med miljøterapeut før jeg går til nærmeste leder. Jeg henveder meg til nærmeste leder i god tid ved permisjonssøknader og orienterer trinnkoordinator om dette. Tilbake

17 Arbeidstidsavtalen Du jobber 43,5t /uke i et komprimert år på 40 uker Du forstår at selv om du er knyttet 35 t til skolen, er fortsatt ditt arbeidsår 1687,5t Du forstår at samarbeidstid på arbeidsplassen ikke utvider årstimetallet Du forstår at intensjonen bak arbeidstidsavtalen er til beste for elevene Eksempel: Jeg leser arbeidstidsavtalen opp i mot timeplanen og kan gjøre rede for min bruk av bundet tid og tid til individuelt for og etterarbeid. Jeg er innforstått med rektors styringsrett av bundet tid. Jeg holder kontroll på bruk av annet-tid. Jeg er innforstått med at jeg leser årstimer og den praktiske betydningen det har. Jeg vet hva som ligger i begrepet konvertert tid. Jeg vet hva som ligger i begrepet pauser for en lærer. Tilbake

18 Deler og spør Alt du produserer i arbeidstidene din er til fri benyttelse av arbeidsgiver, slo kommune Du forstår betydningen og nytteverdien i det å dele Du bidrar gjerne med dine produkter og din kompetanse for å gjøre hverandre bedre Du vet at du kan spørre en kollega fordi du vet at du vil få gode svar Du er så trygg på deg selv at du ikke er redd for vise at det er ting du ikke kan eller trenger hjelp til Eksempel: Jeg legger mine undervisningsopplegg i fronter slik at andre kan nyte godt av dette. Tilbake

19 Den gode lagspilleren Du framsnakker kolleger, elever og foresatte Du skaper energi i teamet Du er opptatt av «vi» - ikke «jeg» Du er lojal i samarbeidet Du er inneforstått med «kraften av alle» Eksempel: Jeg ønsker alltid å hjelpe kolleger og sier i fra hvis det er noe jeg selv trenger hjelp til. Jeg er en som alle mine koleger kan stole på. Jeg ser etter praktiske løsninger i hverdagen. Tilbake

20 God møtekultur Du er presis Du er forberedt til alle møter Du er saklig, målrettet og løsningsorientert Du er positiv og på tilbudssiden i planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver Eksempel: Jeg holder meg til dagsorden og retter meg etter ordstyrer. Jeg holder ikke på med andre aktiviteter som er forstyrende for møtet. Tilbake

21 Krav til omgivelsene Du har høye og oppnålige krav til deg selv som kollega, klasseleder, fagdidaktiker og rollemodell for å leve opp til våre felles standarder Du har klare, tydelig og rimelige forventninger til dine ledere og kolleger Du formidler dine rimelige krav på en positiv måte Du sier i fra på en konstruktiv måte når du opplever at noe ikke er i henhold til standard Eksempel: Jeg forventer at alle overholder avtalte forpliktelser knyttet til romorden og lekseplaner. Jeg forventer at alle jobber lojalt med de avtalte læringsstrategiene. Tilbake

22 Samarbeid om elever Du er i tett dialog med andre faglærere og kontaktlærere om elevene i dine grupper og deres utfordringer og fremganger i dine fag Du deler med andre det du lykkes med og som har gitt effekt på læring Du sender positive Had-meldinger i et system med resten av teamet Du bruker fronter til karakterer med kommentarer og holder deg orientert på elevenes orden og oppførsel Eksempel: Jeg vet hva kontaktlærer har snakket med elev og foresatte om i utviklingssamtalen og hvilke mål som er satt og hva jeg skal gjøre for at eleven når disse målene. Tilbake

23 Å vinne elevenes hjerter Du er tett på, tydelig men med glimt i øyet Du jobber kontinuerlig med å bygge positive relasjoner til elevene Du tar deg tid med elevene Du kan være personlig uten å bli privat Eksempel: Jeg bruker alle muligheter i og utenfor klasserommet til å bygge gode relasjoner med elevene. Jeg tar meg tid til å låse opp en dør, slå av en prat, hilse i gangene, spørre om eleven har hatt en fin dag og om det er noe jeg kan hjelpe til med. Tilbake

24 Å være tett på Du som kontaktlærer har i samarbeid med kolleger ansvar for alle elever i din kontaktgruppe både faglig og sosialt. Du er elevens administrative veileder og tilrettelegger Du motivere for fremgang, følge opp innleveringsfrister, ta opp gruppesamarbeid med mer. Innhente nødvendig informasjon om faglig fremdrift til elev- og utviklingssamtaler samt sender positive HAD-meldinger Du sørge for at kapittel 9 i opplæringsloven om elevens arbeidsmiljø oppfylles og følger skoles rutiner for dette. Eksempel :Jeg lesermappa til hver enkelt elev i gruppa. Jeg ha tett-påsamtaler med enkeltelever/kontaktlærergruppa ukentlig.jeg følge med elevenes fravær, orden og oppførsel i Fronter. Samtaler og tiltak for å bedre dette. Jeg har kontroll på elevens følgesedler og følge opp dette med samtaler og tiltak for å bedre dette. Tilbake

25 God adferdshåndtering Du vier elevene oppmerksomhet og gir hyppige tilbakemeldinger Du følger felles avtalte retningslinjer for adferdshåndtering Du bruker følgeseddelsystemet på riktig måte Du følger trappa for elevadferdssaker Du lager et miljø der det er rom for å feile for både lærere og elever Eksempel: Jeg har tenkt igjennom på forhånd hvordan jeg vil løse og takle ulike utfordringer knyttet til adferd. Jeg beholder roen og bytter voksen før det koker over. Tilbake

26 Elevens psykososiale arbeidsmiljø Du har lest deg opp og kjenner til opplæringslova kapittel 9a, og rundskriv knyttet til dette Du griper inn, gjør undersøkelser og varsler rektor ved brudd på 9a Du bruker resultatene fra elevundersøkelsen i systematisk analyse og utarbeider tiltak sammen med kolleger for å bedre elevenes arbeidsmiljø Eksempel: Jeg spør alle mine kontakt elever om de blir mobbet i elev og uviklingssamtaler. Tilbake

27 Klasseromstandard Du bruker sjekkliste for klasserom Du tar ansvar for at alle rom du bruker er ryddet og klargjort når du forlater rommet Du sørger for at undervisningsrommene har faglig relaterte plakater o.l. Du sørger for at det som henger oppe har høy standard Eksempel: Jeg samarbeider med andre bruker av rommet om oppslag, sørger for at rydde og feielister blir fulgt, melder i fra til kolleger på en god måte hvis rommet ikke er i ønskelig stand. Jeg legger til rette for rydding i hyller. Jeg sjekker pulter og stoler for skribling og følger opp dette. Jeg bruker vaktmesterboka og renholdsboka. Tilbake

28 Engasjement i faget Du er engasjert og brenner for faget ditt slik at det smitter over på elevene Du har ønsker og planer for hvordan du i ditt fag kan bidra til å løfte elevens resultater samlet Du bidrar i fagsamarbeid på skolen, og på kurs og samlinger i skolen eller etatens regi Du har høye forventninger på elevens vegne i dine fag Du legger til rette for stor faglig konsentrasjon Eksempel: Jeg vet hva som engasjer elevene i min gruppe og jobber for å skape entusiasme blant elevene for faget. Jeg holder meg faglig oppdatert. Tilbake

29 Motiverer for læring Du har alltid en motiverende start på dine timer Du er variert i dine arbeidsmetoder i timen Du differensierer så læring finner sted Du arbeider aktivt for å fjerne hindre for læring Du roser og vurderer for utvikling og fremgang i fagene Du arbeider slik at elever motiveres til å fullføre og bestå det 13-årige skoleløpet Eksempel: Jeg har starters, mål og plan for timen som gir forutsigbarhet og begeistring i elevgruppa. Jeg har et bevisst forhold til valg av metoder i mine timer slik at de ikke blir ensformige. Tilbake

30 Vurderingskompetanse Du bruker læreplanmålene aktivt i utarbeiding av undervisning Du utformer vurderingskriterier og utveksler vurderingsarbeider med fagkolleger Du bruker flere vurderingsformer bevisst, både skriftlige og muntlige Du deltar som skriftlig og muntlig sensor, internt og eksternt Du arbeider etter prinsippene for Vurdering for læring Eksempel: Jeg vet hva som må til for at alle elever i mine grupper skal oppleve læring og resultatforbedring. Jeg analysere og er bevist på alle mine tiltak. Jeg har høy kvalitet på mine faglige tilbakemeldinger. Tiltak

31 Arbeid med grunnleggende ferdigheter Du arbeider med grunnlegende ferdigheter hver time i alle grupper Du vet hva Læreplanen legger i grunnleggende ferdigheter i det enkelte fag du underviser i Du arbeider med grunnleggende ferdigheter etter skolens felles strategier Du arbeider for betydelige forbedringer av elevenes grunnleggende ferdigheter, og da spesielt lesing og regning Eksempel: Jeg har i mine undervisningsopplegge planer for lesing og regning i alle mine fag, og deler dette med faglærere med samme fag. Tilbake

32 Struktur og systematikk Du har en strukturert og systematisk oppbygning av undervisningen og læringsarbeidet i faget gjennom timen og året Du analyserer resultater med fagkolleger og finner tiltak for videre arbeid Du kan til enhver tid melde til bake til foresatte om elevens nivå og progresjon i faget Du deltar aktivt i å finne gode løsninger for støttetiltak for enkelt elever eller grupper Eksempel: Jeg bruker årsplanen som et dynamisk verktøy sammen med kolleger. Jeg fører alle resultater med kommentarer i fronter. Tilbake

33 Den gode timen Du og elevene er på plass i god tid og med godt humør Du og elevene har med seg alt de trenger Du er kreativ og skaper interesse og engasjement Du skriver gode mål på tavla Du har en plan for timen og gjennomgår arbeidsmåtene Du motiverer for godt arbeid Du sørger for at elevene arbeider for å nå målene i hele timen Du sørger for at det er god arbeidsro i hele timen Du roser underveis Du leder oppsummering og avslutning der både faglig og sosial måloppnåelse evalueres Du har økt elevene sitt nivå i kunnskaper, holdninger og ferdigheter Du sørger for at rom ryddes og du har ansvaret for å sjekke Du klargjør elevene til neste time Du avslutter timen på en kontrollert måte Tilbake

34 ppsøkende Du er "føre var" Du oppsøker og snakker med elever på skolen utenfor undervisningstid Du veiler og rettleder elever i fellesområdene på en positiv måte Du bruker inspeksjonstid til oppsøkende virksomhet mot elevene Du griper inn i situasjoner og før situasjoner oppstår Eksempel: Jeg bruker heller 5 minutter på å snakke med en elevgruppe som sitter i fellesarealene enn å hive meg over en rettebunke i skoletiden. Jeg tar kontakt og snakker med elever på alle trinn og i alle grupper. Jeg er interessert i dagens ungdomskultur. Tilbake

35 Brukerorientert Du møter brukerne med respekt og redelighet Du viser engasjement i jobben Du hjelper elevene som ikke er dine Du møter alle forespørsler med respekt og fokus på elevens beste Du er lyttende til både positive og negative innspill Du søker å løse utfordringer på et lavt nivå Eksempel: Jeg er godt forberedt til foreldremøter og foreldresamtale. Jeg hjelper elever til rett sted på rett tid. Jeg veilede til god atferd med glimt i øyet. Jeg møter alle eksterne brukere eller besøkende med mine beste holdninger og med stolthet for skolen. Jeg tar alle henvendelser fra foresatt og elver på alvor, og følger opp disse med rett saksgang. Tilbake

36 Relasjonsbygger Du er en trygg, tydelig og forutsigbar voksen som skaper gode relasjoner med elevene Du arbeider for gode relasjoner mellom elevene Du skaper gode skole-hjem relasjoner Eksempel: Jeg tar meg tid til å sette meg ned med elver i fellesarealene. Jeg bruker inspeksjonstid til bevist relasjonsbygging. Tilbake

37 Sosiale medier Du holder bruk av sosiale medier utenfor arbeidstiden Du opptrer på en slik måte at skolens omdømme ikke kommer i dårlig lys Du bruker godt nettvett Eksempel: Jeg sitter ikke på Facebook eller lignende i møter. Jeg er bevist på hva jeg legger ut om meg selv og hvilke konsekvenser dette kan ha for skolens omdømme. Tilbake

38 Rollemodell på jobb Du har god språkbruk og oppførsel Du har en anstendig kleskode Du rydder og plukker søppel Du sørger alltid for at det ser bra ut etter deg Eksempel: Jeg er bevisst på alle mine handlinger på jobb og utfører disse på en slik måte som jeg vil at andre også skal utføre dem tilfordel for fellesskapet og oppdragerrollen. Tilbake

39 Rollemodell på fritid og til og fra jobb Du overholder din lovpålagte taushetsplikt Du er bevist på jeg snakker - hvem lytter Du opptrer på en måte som ikke setter skolen i et dårlig lys Du er stolt over ditt yrkesvalg og dine daglige gjerninger Eksempel: Jeg snakker ikke om elever eller kolleger på buss og bane på en lite fordelaktigmåte. Tilbake

40 Rollemodell i samfunnsdebatten Du er lojal mot slo kommunes verdier Du er saklig og viser yrkesstolthet Eksempel: Jeg er tydelig på når jeg utaler meg som privatperson og når jeg opptrer som en representant for skolen. Tilbake

41 rganisasjonsforståelse Du følger tjenestevei på skolen og i andre forvaltingsorgan utenfor skolen. Du melder saker til rett instans (vaktmester, renhold, ressursteam, amu mbu osv). Du er innforstått med rektors styringsrett. Eksempel: Jeg retter spørsmål knyttet til min arbeidstidsavtale på mail til min nærmeste leder, og godtar at jeg ikke alltid kan få svar med engang. Jeg retter trinnrelaterte spørsmål til TK som tar dette videre til ledelsen. Jeg bruker vaktmesterboka og renholdsboka på personalrommet. Jeg forstår at rektor bestemmer at ressurser til en hver tid kan fordeles slik som rektor mener er best for best mulige resultater. Tilbake

42 Bruk av lovverk, mm Du kan bruke lovdata.no for å finne nødvendig informasjon. Du kjenner til det viktigst i opplæringslova, og da spesielt kap 2,5,9a og 15. Du kjenner til det viktigste i forskrift til opplæringslova og da spesielt kap 3,5,12 og 20. Du holder deg oppdatert gjennom rundskriv fra U-dir og utdanningsetaten, gjerne gjennom deres nettsider. Eksempel: Jeg kan reglene for grunnlaget og varsling ved karakterer i orden og oppførsel. Jeg kan reglene knyttet til særskilt språkopplæring og spesialundervisning. Jeg vet hva som er nytt fra udir for dette skoleåret. Jeg bruker TAVLA aktivt. Tilbake

43 Undersøkelsesplikten Du undersøker en hver sak så godt som mulig før du tar en avgjørelse. Dette gjør du ut i fra sakens viktighet og betydning for eleven og skolen samt ut i fra sakens karakter. Du oppsøker råd og veiledning hos kolleger eller nærmeste leder innen rimelig tid hvis du ikke kan ta en avgjørelse i en sak på egenhånd. Du holder deg oppdatert på elevinformasjon ved selv å ta kontakt med foresatte, kontoret, kontaktlærer, miljøterapeut, sosiallærer og rådgiver eller andre som kan tenkes å ha viktig informasjon om dine elever. Eksempel: Jeg leser mappene til alle mine kontaktelever og undersøker om det er noe ekstra jeg bør vite om de elevene jeg er faglærer for. Jeg setter av nok tid til å snakke med alle parter i en elevuenighet. Tilbake

44 Dokumentasjonsplikt Du fører fravær samt orden og oppførsel uten ugrunnet opphold i fronter. Du sender varsler med frontermal etter 6 anmerkinger og følger opp med samtale med foresatte om dette. Kopi til elevmappa. Du fører underveisvurdering i fagene i fronter uten ugrunnet opphold. Du gjennomfører utviklingssamtaler etter skolens mal med kopi til elevmappa signert av elev og foresatte. Du gjennomfører nødvendige kartlegginger og legger kopi av dette i mappa til eleven. Du innhenter raskt nødvendige samtykker og legger disse i elevmappa. Eksempel: Jeg legger inn småprøver, tester og grad av muntlig deltagelse med kommentarer i Fronter fortløpende så det alltid er et godt vurderingsgrunnlag. Jeg legger vekt på fremdrift og vekstpunkter fremfor feil og mangler i samtaler med elever og foresatte. Tilbake

45 Varslingsplikt Du oppfyller kravet om varslingsplikt etter opplæringslova 9a-3. Du oppfyller arbeidsmiljøloven 2-3 b), d) og e) samt 2-4. Du varsler foresatte, kontaktlærer, miljøterapeut og nærmeste leder og ved bekymringsfulle forhold knyttet til elever etter stegmodellen for dette. bs Trappa. Du varsler foresatt og eleven i rimelig god tid og uten ugrunnet opphold om fare for nedsettelse av orden og oppførselskarakter, samt fare for IV (ikke vurdering i fag). Tilbake Eksempel: Jeg melder straks i fra til Tore hvis noen sier at de blir mobbet eller jeg har mistanke om at noen elever blir mobbet. Jeg varsler om IV i så god tid at eleven har mulighet til å skaffe seg vurdering i faget. Jeg melder fra til nærmeste leder eller verneombud hvis jeg blir kjent med diskriminering på arbeidsplassen.

46 Taushetsplikt Du oppfyller forvaltningslovens 13, 13a, 13b, 13c og 13d, j. fr Lov om barnevern 6-7. ffentlighetsloven 13. Du oppbevarer materiale som er unntatt offentlig og taushetsbelagt forskriftsmessig/sikker måte. Du er bevisst på forholdet "du snakker hvem lytter". Eksempel: Jeg leser elevmapper bare på skolens kontor og anonymiserer mine notater fra dette. Jeg samarbeider med Tore om barnevernssaker. Jeg drøfter aldri elever på offentlig kommunikasjon eller sosiale medier. Tilbake

47 God informasjonsflyt og rask tilbakemelding Du svarer raskt og godt på henvendelser fra foresatte og eksterne som PPT og BUP. Du svarer raskt og godt på henvendelser fra elever, og gir raske faglige tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig. Du gir god informasjon til kolleger uten ugrunnet opphold. Du hjelper til med å veilede eksterne henvendelser til rett instans. Du sørger også selv for å innhente den informasjon du trenger. Eksempel:. Jeg går til Tore og sier i fra at jeg sender varsel med frontermal etter 6 oppførselsanmerkninger. Jeg spør alltid ukjente personer om hva de skal og leder dem til skolens kontor. Jeg leser nyheter og sjekker mail på fronter hver dag. Tilbake

48 Regler for saksbehandling Du kan og oppfyller reglene for saksbehandling slik de er gitt i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Du setter deg godt inn i alle forhold i saken før du fatter en avgjørelse både skriftlig og muntlig. Du følger skolens standarder for undersøkelses-, dokumentasjons-, varslings- og taushetsplikt. Du søker å overholde prinsippet om likebehandling. Eksempel: Jeg vet hva et enkeltvedtak er og hvilke rettigheter og plikter dette utløser. Tilbake

49 Liste over noen viktige skriftlige rutiner Rutiner for følgesedler Rutiner for mobbesaker Rutiner for faglige bekymringer Rutiner for bekymring til barnevern Rutiner for elevfravær Rutiner for spesialundervisning Rutiner for varsel om nedsettelse av orden og oppførsel Rutiner for IV i karaktersetting Rutiner for særskilt norskopplæring Rutiner for fritak av karakterer Rutiner for behandling av klagesaker Rutiner for tett-på-arbeid Rutiner for arbeid med IP Rutiner for systematisk vurdering av elevenes læringsutbytte Rutiner for bruk av 25% regelen Rutiner for skolebasert vurdering Tilbake

50 Liste over noen viktige rundskriv fra utdanningsetaten Rundskriv nr. 2/2002 Bekymringsmelding til barnevernet Rundskriv nr. 7/2005 Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen i slo Rundskriv : Spesialundervisning i grunnopplæringen Rundskriv : Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Rundskriv : Systematisk dokumentasjon av læringsutbytte i sloskolen skoleåret

51 Liste over noen vikte rundskriv fra Utdanningsdirektoratet Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten9 Udir Retten til et godt psykososialt miljø30 Udir Individuell vurdering Udir Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

52 Avslutning Å være den profesjonelle lærere er noe vi alle strekker oss mot og hjelper hverandre med å nå Gjennom å bevisst å søke dette vil vi alle være med på å hjelpe våre elever til å nå sine drømmer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

"Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø"

Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø Haugerud skole "Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø" Fra visjon til virkelighet. Utfordringer Lav deltagelse fra foresatte Skolen har dårlig omdømme

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM ANDEBU SKOLE -kunnskap og utvikling VOKSENROLLEN VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM TEMADAGER November 09 FORORD: Erling Roland, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for atferdsforskning, har uttalt: Vi har

Detaljer

Plattform. Elevsyn Lærerrollen Voksenrollen

Plattform. Elevsyn Lærerrollen Voksenrollen Plattform Elevsyn Lærerrollen Voksenrollen Elevsyn Jeg møter elevene med respekt Jeg møter forberedt til undervisningen Jeg er bevisst eget kroppsspråk, stemmebruk, språkbruk og egen holdning Jeg ser den

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Rutiner og rammer - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Siste endring 31.07.2012 RUTINER... 3 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG I ATFERD... 6 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS...

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Prinsdal skole og Aktivitetsskolen Prinsdal. Prinsdal skole trykk på læring. På Prinsdal skole er elevene

Oslo kommune Utdanningsetaten Prinsdal skole og Aktivitetsskolen Prinsdal. Prinsdal skole trykk på læring. På Prinsdal skole er elevene Oslo kommune Utdanningsetaten Prinsdal skole og Aktivitetsskolen Prinsdal Prinsdal skole trykk på læring Plan mot mobbing På Prinsdal skole er elevene Stolte av skolen sin Gode lesere Motiverte for læring

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM.

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. LYCEE INTERNATIONAL ST.GERMAIN EN LAYE IVERKSATT AV ADMINISTRASJON

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Vurdering og progresjon i kunst og håndverk

Vurdering og progresjon i kunst og håndverk Vurdering og progresjon i kunst og håndverk Kontinuerlige veilednings- og vurderingssamtaler med elevene er kjernen i faget. Her finner du eksempel på vurderingssamtaler og oversikt over progresjonen i

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 9.trinn

Velkommen til foreldremøte 9.trinn Velkommen til foreldremøte 9.trinn Fra ungdomsskolegården 1955 Agenda Velkommen ved skolens ledelse Presentasjon av lærere Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU Annet Møtet fortsetter

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 8.trinn

Velkommen til foreldremøte 8.trinn Velkommen til foreldremøte 8.trinn Fra ungdomsskolegården 1955 Agenda Velkommen ved skolens ledelse Presentasjon av lærere Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU Annet Møtet fortsetter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bogstad Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Bygge kultur bygge bygd!

Bygge kultur bygge bygd! Glede ved å mestre Bygge kultur bygge bygd! Skolen jobber aktivt med å møte elever på det faglige nivå de befinner seg. Lærere er løsningsorienterte og søker samarbeid kollegialt for å finne de beste løsninger

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver.

Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver. Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver. KONTAKTMØTER: Faglæreruttalelser Kartlegging Samarbeid på trinn Elevsamtaler Forberedelser Innkalling IUP-skriving Gjennomføring Reservere

Detaljer