GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 1 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2013

2 2

3 Innhold Nasjonal prioritering av nye kulturbygg 4 Virksomheten i Grieghallen fremover 6 Publikumstall Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning Resultatregnskap og noter 14 Revisjonsberetning 28 Bergen Nasjonale Operas vårforestilling Den listige lille reven 3

4 Nasjonal prioritering av nye kulturbygg I løpet av våren 2014 har det pågått en nasjonal debatt om nytteverdien av de store investeringer i nye kulturhus som har funnet sted i Norge. I kjølevannet av denne diskusjon er det også reist spørsmål om det er behov for videre investeringer i denne type bygg. I et nasjonalt perspektiv er det i øyenfallende at denne diskusjon synes å dreie seg bare om kulturhus utenfor hovedstaden. De dominerende investeringer som allerede er foretatt og som planlegges videre i kulturbygg i Oslo synes å være uinteressant i den nasjonale debatten. Dersom argumentet om at behovet for nye kulturbygg i resten av landet nå er sterkt redusert samtidig som antall prosjekter og investeringsnivå i hovedstaden forblir uendret vil dagens allerede store ubalanse i investeringer mellom Oslo og resten av landet sterkt forverres. For Bergens vedkommende vil en ytterligere konsentrasjon av investeringer i kulturbygg i Oslo være svært dårlig nytt. Siden byggingen av Grieghallen, ferdigstilt i 1978, og frem til den pågående rehabilitering av bygget har det ikke vært foretatt større offentlige investeringer i kulturbygg i Bergen. Dette faktum er i betydelig grad vår egen feil. Behovene for nye kulturinvesteringer i Bergen står i dag i kø, noen av dem er akutte. Rehabilitering av DNS, nytt hus for BITTeatergarasjen, nye felles prøvelokaler og verksteder, nytt hjem for Hordaland Teater i sentrumsområdet og nytt hus for musikkteater og dans er blant de høyest prioriterte prosjektene. Arbeidet med å få på plass knapt 300 millioner kroner til rehabilitering av Grieghallen, i hovedsak finansiert av staten, fylkeskommunen og kommunen, har vist hva som må til for å få offentlig prosjektfinansiering på plass. Grundig prosjektdokumentasjon er et helt nødvendig fundament. Avgjørende er imidlertid at kulturinstitusjonene, kommunen og fylkeskommunen står samlet bak prosjekter og prioritering. Bare ved slik samlet opptreden vil vi få gjennomslag nasjonalt. Alternativet til slik samlet begrunnelse for, og presentasjon av våre behov er institusjonell «alenegang» med intern krangel om prioritering. Dette veivalget vil sannsynligvis føre til nye 40 år uten særlige offentlige investeringer i kulturbygg i Bergen. Gert A. Gundersen Adm.direktør 4

5 VIRKSOMHETEN I 2013 Sammendrag Grieghallen fornyer seg og skal i perioden fra være stengt i visse perioder for å pusse opp hele huset. I 2013 var Grieghallen åpen med vanlig drift frem til slutten av juni, for å stenge i forbindelse med dette fornyingsprosjektet. Grieghallen åpnet igjen for full aktivitet Da var store deler av huset pusset opp, mens en god del gjenstår for og jobbes videre med i samme periode Besøkstallet i 2013 var på fordelt på nesten 400 arrangementer. 203 av disse aktivitetene var kulturrelatert, 57 var møter og konferanser, 14 arrangement var messer, mens de resterende 107 hendelsene var festarrangement. Kulturarrangementene sto for 57 % av besøket, messer og utstillinger 24 %, møter og kongresser for 10 % og festarrangement for 9 % av besøket. Foajeen, Bergens største bankettarena 5

6 Grieghallens aktivitet Grieghallen hadde i 2013 full aktivitet i 9 måneder. Vi kunne da tilby et utvalg av konserter, interessante lokale, nasjonale og internasjonale konferanser, flotte banketter og store messer. Noen av artistene som besøkte oss i tillegg til konsertene med Bergen Filharmoniske Orkester, Festspillene i Bergen og Bergen nasjonale Opera dette året var: Fargespill, Ingrid Bjørnov, Kaizers Orchestra, Lindesnes Trekkspillklubb, Wenche Myhre -66, The Hollies, Melody Gardot, Gitarkameratene, Rune Larsen 50 år på scenen, Brit Floyd, Morten Abel, Ole Paus, Bjørn Eidsvåg og Sissel. Grieghallen fremover Grieghallen er Norges største kombinerte kulturkongress- og messesenter. Grieghallen tilfredsstiller alle krav du som gjest i huset må ha, med hensyn til teknikk, sikkerhet og bevertning sammen med våre profesjonelle underleverandører, som er Terminus Gastronomi, Avab Cac og AB Renhold. Når fornyingsprosjektet er ferdig, vil Grieghallen fremstå som et av Norges mest moderne og fleksible hus med hensyn til teknisk avvikling av alle type arrangement. Grieghallen er en Miljøfyrtårn bedrift. Vi huset 7 større publikumsmesser dette året: Tautdanning.no, Alternativmesse, Fritt & Vilt messe, A la Carte messe, Skibaluba, Interiør- og Hyttemesse. 3 jubileer ble feiret dette året med bankett i Grieghallen: Vestkanten, Galleriet, Bergen Storsenter Foajeen, et viktig møtepunkt 6

7 Publikumstallet 2013 Bergen Filharmoniske Orkester forestillinger Festspillene i Bergen forestillinger Klassisk/Opera/Ballett forestillinger Pop/Rock/Revy/Show/TV forestillinger Korps/Kor forestillinger Kultur annet arrangementer Kongress/Møte arrangementer Møter annet arrangementer Utstilling/Messe arrangementer Banketter/Mottakelser arrangementer Totalt arrangementer Arrangementer for barn utgjorde , 17.8 % av besøkstallet. The Hollies på scenen i Griegsalen 7

8 Grieghallens styre Styret i Grieghallen AS i 2013 består av følgende medlemmer: Styrets leder, Egil Herman Sjursen, styrets nestleder, Agnar Langeland, styrets øvrige medlemmer; Aashild Grana, Arne Voll, Pål Kårbø, Herman Friele og Ole Hope. Ansattes representant i styret er Reidar Skjolden. Leietakere i Grieghallen I tillegg til Grieghallens administrasjon, har følgende virksomheter sitt faste tilholdssted i huset. Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Nasjonale Opera BIT 20 Ensemble Revy & Teaterservice Terminus Gastronomi Møterom på scenen i Griegsalen 8

9 Årsberetning 2013 Virksomhetens art Grieghallen AS er Bergens sentrale kultur-, kongress- og konferansesenter. Selskapets bygningsmasse med personale og utstyr leies i hovedsak ut til eksterne arrangører av disse typer virksomheter. All produksjon skjer i selskapets bygningsmasse Grieghallen, og i den tilstøtende Dovregubbens Hall. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne antakelse ligger budsjett for 2014 og selskapets langsiktige strategi og prognoser. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø, personale OG LIKESTILLING Selskapet hadde pr fast ansatte medarbeidere. Sykefraværet i 2013 var totalt 10,6 % av total arbeidstid. Av dette utgjorde korttidsfravær 0,60 % og langtidsfravær 10 %. Sammenlignende tall for 2012 var totalt 1,76 % sykefravær. Av dette utgjorde korttidsfravær 0,55 % og langtidsfravær 1,21 %. Langtidsfraværet i 2013 var dominert av en ansatt som var sykemeldt hele året. Selskapet har fast bedriftslegeordning for alle ansatte. Det har ikke forekommet alvorlig arbeidsuhell eller ulykker i løpet av Under et lukket arrangement var en av kundens ansatte utsatt for fall ulykke med alvorlig personskade. Ulykken har vært etterforsket av politiet, kundens HMS avdeling og av Grieghallen selv. Det har ikke vært funnet noen klanderverdige forhold knyttet til planlegging eller gjennomføring av arrangementet eller av vår håndtering av selve ulykken. Selskapet har utarbeidet HMS-håndbok for virksomheten. Selskapets fast ansatte fordeler seg med 4 kvinner og 10 menn. Selskapets styre har 1 kvinne og 6 menn. 9

10 FORNYINGSPROSJEKTET Etter trettiseks års drift er det et sterkt behov for modernisering og fornyelse av bygningsmasse, infrastruktur og fasiliteter for publikum og brukere. Styret har i flere år arbeidet med planlegging, finansiering og gjennomføring av slik fornying. Etter å ha oppnådd fullfinansiering av prosjektet har både styrets og administrasjonens arbeidsinnsats i 2013 vært dominert av detaljplanlegging, kontrahering og gjennomføring av prosjektet. Gjennomføring forutsatte stenging av huset i perioden til i 2013 med tilsvarende gjennomføring av annen halvdel av prosjektet i Stenging av huset i tredje kvartal har store konsekvenser for selskapets aktivitetsnivå og driftsøkonomi. Regnskapet for 2013 må leses med spesiell vekt på dette forhold. Fullfinansiering har vært en spesiell utfordring i planleggingen av fornyelsesprosjektet. Følgende finansieringsramme og finansieringsdeltakelse er brakt på plass: Statlig deltakelse Kommunal deltakelse Fylkeskommunal deltakelse Bidrag fra Grieghallen AS Samlet prosjektkostnad kr 78.2 mill. kr 63.1 mill. kr 63.0 mill. kr 30.4 mill. kr mill. Det har vært arbeidet med forskjellige strukturer for hvordan den offentlige støtte skal finansieres. Styret ønsket primært at Grieghallen AS selv skulle foreta låneopptak med finansieringsbistand fra det offentlige og søkte på dette grunnlag bankfinansiering. Det viste seg at de tilbudte lånevilkår medførte svært høye rentekostnader samt andre lånevilkår som Bergen Kommune og Hordaland fylkeskommune ikke fant akseptable. De meddelte derfor at støtte ikke ville bli gitt på dette grunnlag. Det ble derfor utarbeidet en modell hvor et interkommunalt selskap, Grieghallen IKS, med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som like store eiere, fikk overdratt selskapets bygningsmasse med festerett til tomt. IKS står således som formell og reell byggherre for fornyingsprosjektet med Grieghallen AS som utførende agent for byggherren. Modellen innebærer videre at bygningsmassen leies tilbake til Grieghallen AS som står fullt ansvarlig for videre virksomhet og drift. Avtaleverket gir også selskapet rett til fremtidig tilbakekjøp av bygningsmassen og festeretten. Modellen ble godkjent av selskapets ekstraordinære generalforsamling Alle avtaler er signert Det har vært, og er et sentralt mål for styret å holde prosjektet innenfor den absolutte kostnadsrammen på kr. 234,6 mill. Gjennom detaljplanleggingen ble det imidlertid klart at tiltakene i Peer-Gynt delen av huset ikke ville være mulig å gjennomføre innenfor denne rammen. Styret har imidlertid hele tiden vært opptatt av at disse tiltakene er en særdeles viktig del av Grieghallens fremtidige attraktivitet og bruks- og driftseffektivitet. Det har derfor vært valgt en løsning hvor man har arbeidet videre med planlegging også av disse delene av huset. 10

11 Imidlertid har dette vært arbeidet med som separate opsjoner, uavhengig av hovedarbeidene som skal ligge innenfor budsjettrammen på kr. 234,6 mill. Styret har således forutsatt at eventuelle investeringer i Peer-Gynt delen ikke skal belastes de offentlige finansieringspartene i prosjektet, men at de i sin helhet skal bæres av Grieghallen selv gjennom ekstraordinære låneopptak. Det er foretatt beregninger og analyser av selskapets låneevne basert på alternative forutsetninger om fremtidig drift av selskapet. Basert på denne analyse har styret satt en øvre låneramme for tiltak i Peer-Gynt delen av huset til kr. 35 mill. På bakgrunn av fremforhandlete entreprisekontrakter for arbeider i Peer-Gynt har styret i møte besluttet å gjennomføre arbeider i denne del av huset innenfor en låneramme på kr. 35 mill. Beslutningen er gjort avhengig av at lånefinansiering kan oppnås gjennom Grieghallen IKS uten kostnader for dette selskap eller dets aksjonærer. Beslutning om slik opplåning vil bli gjort ved vedtak i Bergen Bystyre og Hordaland Fylkesting i løpet av juni Som følge av at finansieringsbeslutning først vil foreligge i juni kan arbeidene i Peer Gynt delen ikke gjennomføres sommeren 2014, men må utsettes til sommeren Styret vil takke alle som har bidratt til gjennomføring av fornyingsprosjektet. Spesielt har politisk ledelse i kommunen og fylkeskommunen spilt en avgjørende rolle. DRIFTEN I 2013 AKTIVITETSNIVÅ Driften i 2013 var preget av at huset var stengt i 3. kvartal som følge av fornyingsprosjektet. I den øvrige del av året har det vært høy virksomhet. Aktivitet og resultater for disse deler av året ligger omtrent på samme nivå som for 2012 som var et toppår for selskapet. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Omsetningen i 2013 på kr. 74,47 mill. var kr. 18,3 mill. lavere enn i Driften i 2013 ga et resultat før finanskostnader på kr. 4,9 mill. mot kr. 10,2 mill. i Driftsresultatet utgjorde 6,67 % av omsetningen mot 11 % i Resultatet før skatt utgjorde kr. 2,78 mill. i 2013 mot 8,0 mill. i Selskapets investeringer i 2013 var kr ,- mill. mot kr. 15,2 mill. i Endringen i investeringsnivå fra 2012 til 2013 skyldes at fornyingsprosjektet i 2013 føres utenfor selskapets regnskap. Styret er således tilfreds med driften i KONTANTSTRØM OG BALANSE. Totalbalansen per var på 130,4 mill. mot 110,9 mill. per Økningen skyldes i vesentlighet forhold knyttet til fornyelsesprosjektet ved tilførsel av prosjektmidler og mellomværende mot Grieghallen IKS

12 Balansen ved utgangen året reflekterer innarbeidelse av salg med tilbakeleie av Grieghallen ved at bygget inngår i selskapets driftsmidler og langsiktig leieforpliktelse inngår i langsiktig gjeld. Som en del av salg og tilbakeleieavtalen har Grieghallen IKS overtatt langsiktig ekstern gjeld på 51.9 mill. Selskapets arbeidskapital utgjør 6,3 mill. per mot 5,6 mill. per Kontantstrømsanalysen viser en positiv kontantstrøm på 25,9 mill. i 2013 mot minus 3.2 mill. i Endringen skyldes i stor grad tilførsel av midler til fornyelsesprosjektet og mellomværende med Grieghallen IKS, samt mindre midler benyttet til egeninvestering i ÅRSRESULTAT OG DISPOSISJONER Styret anbefaler følgende disponering av selskapets årsresultat i 2013: Overført til annen egenkapital : kr ,- Styret for Grieghallen AS Bergen, 12. mai

13 13 Dovregubbens Hall - Bergens største arena for både banketter og utstillinger

14 14

15 15 Orkestergraven utvides og får nye heiser

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Scenen i Peer Gynt-salen

21 Brit Floyd med storslagent Pink Floyd-show i Griegsalen 21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Farger, Fest og Festspill i Foajeen 27

28 Revisjonsberetning 28

29 Grieghallen har fått ny resepsjon 29

30 GRIEGHALLEN Grieghallen AS Edvard Griegs plass 1 NO-5015 Bergen Norway Tel.: Fax:

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013

www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013 www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Mandat og metode... 5 1.1 Gjennomgang Rock City Namsos mandat og avgrensning... 5 1.2

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Brannåsen barnehage er fint plassert i landskapet. Når Høvdingen står ferdig i 2015, vil bygget fremstå like flott som på illustrasjonene. ILLUSTRASJONSBILDE

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Dato: 29. januar 2009 Byrådssak 93/09 Byrådet Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier UNSP SARK-700-200718082-72 Hva saken gjelder: Det vises til bystyrets

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.09 218/09

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER

Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER Scana Industrier asa Løkkeveien 103B P.O. Box 878 N-4004 Stavanger, Norway Tel: +47 51 86 94 00 Fax: +47 51 89 54 80 E-mail: industrier@scana.no www.scana-industrier.com PRINTERS SCANA INDUSTRIER Årsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til 8.217

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS

Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS Selskapskontroll av Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS - Porsgrunn kommune - Selskapskontrollrapport nr.: 405 003 2013 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn, formål og

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer