GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING

2 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i Grieghallens utvikling 6 Publikumstall Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning Resultatregnskap og noter 14 Revisjonsberetning

3 VI KLARTE DET! Arbeidet med å få på plass en finansiering av en meget påkrevd opprustning og fornyelse av Grieghallen har pågått siden vi sluttførte oppgradering av området rundt bygningen og under Edvard Griegs Plass i 2008/2009. Med en beregnet totalkostnad for fornyingen på millioner kroner har det hele tiden vært styrets forutsetning at prosjektet bare kan gjennomføres dersom offentlige midler dekker hovedtyngden av finansieringen. Modellen som har ligget til grunn for finansieringsarbeidet er at vi lokalt og regionalt dekker 70 % av investeringen, og at Staten finansierer de øvrige 30 %. Dette tilsvarer den finansiering som ligger til grunn for Stavangers nye konserthus og Kilden i Kristiansand. Styrets arbeid med finansieringen har vært basert på den hovedtanke at det må være enighet lokalt og regionalt om behovet for fornying av Grieghallen og om finansieringsmåte før vi i felleskap søker om statlig deltakelse. Når finansieringen nå er på plass og arbeidene i huset er i full gang skyldes det ikke minst at denne grunntanken har vært vellykket. Den felles front som er blitt skapt mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, alle de profesjonelle kulturinstitusjonene i Bergen gjennom fellesskapet Kultur Vest og Grieghallen har gjort det mulig å få statlig finansiering på plass på uvanlig kort tid. Det vellykkete finansieringsarbeidet skyldes også at mange enkeltpolitikere har lagt ned et stort påvirkningsarbeid mot departement, regjering og Storting. Likevel må det erkjennes at den innsats ledelsen i kommunen og fylkeskommunen har gjort for prosjektet har vært avgjørende. Virksomheten i 2012 Sammendrag 2012 ble et aktivt år med ny omsetningsrekord. Vi ser tydelig effekten av å kombinere større arrangement i Grieghallen og Dovregubbens hall. Dette er med på å gjøre Bergen attraktiv som kongress og messeby med et senter som tilbyr disse tjenester midt i Bergen sentrum med gangavstand til alle byens fasiliteter. Besøkstallet i 2012 var på nærmere fordelt på over 460 arrangement. 264 av disse aktivitetene var kulturrelatert, 64 var møter og konferanser, 21 arrangement var messer, mens de resterende 112 hendelsene var festarrangement. Kulturarrangementene sto for 57 % av besøket, messer og utstillinger 22 %, møter og kongresser for 11 % og festarrangement for 10 % av besøket. Grieghallen har faste brukere i alle kategorier. Vi nevner noen: Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Nasjonale Opera, Festspillene i Bergen, Bergen Live, Stageway, HiHat Management AS, Fargespill, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Troll Production, Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, Possibility, Kongress & Kultur, Unison, Travel Planners of Scandinavia, Congress Conference, Kulturoperatørene, Bergen Næringsråd, SPE Bergen Section, Nordiske Mediedager, Confex Norge AS, Arbeidsmiljøsenteret, Ungt Entreprenørskap, Høgskolen i Bergen, Norsk Petroleumsforening, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, BI Bergen, Humanetisk Forbund, Trondheim Messeselskap, Alternativt Nettverk, Mx Sport Bergen Holding, Platou Sport AS og Springbrettet. Byggebudsjettet for fornyingen er 235 millioner kroner. Vi gjennomfører første del av arbeidene i perioden juni til september 2013, og annen del i samme perioden i på tross av støy og ulemper i byggeperiodene ser alle husets beboere frem til at Bergen Filharmoniske Orkester kan åpne sitt 250ende år i en gjennomgripende fornyet Grieghall. For Bergen og Hordaland betyr fornyelsen at vi fortsatt kan invitere til, og bruke, et av Norges viktigste og best fungerende kulturbygg. Takk for stor, felles innsats! Gert A. Gundersen Adm.direktør 4 5

4 Grieghallens utvikling Publikumstall 2012 Grieghallen er et aktivt hus med mange forskjellige typer arrangementer. Når Grieghallen åpnet i 1978 var det et rent kulturhus med noen få andre aktiviteter enn kultur frem til slutten av 1990 tallet. Grieghallens konferansesenter Peer Gynt, åpnet i 1997 etter at NRK flyttet ut av Grieghallen og fikk lokaler andre steder. Da fikk Grieghallen anledning til å tilby andre lokaliteter som i tillegg til konserter og forestillinger, også kunne brukes i større grad til møter, utstillinger og festarrangement. Dette resulterte i en bredere aktivitet enn huset hadde hatt tidligere. Det å kunne tilby lokaler til større kongresser enten de var lokale, nasjonale eller internasjonale, gjorde at Bergen by hadde anledning til å være vertskap for større arrangement enn man hadde hatt muligheten til tidligere. Noe som igjen ga positive ringvirkninger til byens hoteller, restauranter og ikke minst transportnæringen. At Grieghallen ligger sentralt i byen er også en viktig faktor ved valg av arrangementsted. I løpet av de siste 10 årene, har Grieghallen hatt en positiv utvikling. I 2002 hadde Grieghallen en omsetning på vel 45 mill. med besøkende. I løpet av årene frem til 2012 har besøkstallet økt jevnt og vi hadde i 2011 mer enn besøkende. I 2012 hadde vi en omsetning på vel 92 mill. og besøkende. Dovregubbens hall åpnet høsten 2006 og har vært et viktig tilskudd til Grieghallen for å håndtere flere og større arrangementer enn tidligere. Bruk av Dovregubbens hall har vært med på å øke omsetningstallene til Grieghallen og vi ser i dag at Dovregubbens hall blir belagt med arrangementer vel 100 dager i året. Bergen Filharmoniske Orkester forestillinger Festspillene i Bergen forestillinger Klassisk/Opera/Ballett forestillinger Pop/Rock/Revy/Show/TV forestillinger Korps/Kor forestillinger Kultur annet arrangementer Kongress/Møte arrangementer Møter annet arrangementer Utstilling/Messe arrangementer Banketter/Mottakelser arrangementer Totalt arrangementer Omsetningstallet for Grieghallen i 2007 som var det første hele driftsåret hvor også Dovregubbens hall ble inkludert, var på 58 mill. I 2008 passerte Grieghallen 69 mill., i 2010, 79 mill., i mill., mens vi i 2012 passerte 92 millioner. Grieghallen er en Miljøfyrtårn bedrift. 6 7

5 Grieghallens styre Styret i Grieghallen AS i 2012 besto av følgende medlemmer: Styrets leder, Egil Herman Sjursen, styrets nestleder, Agnar Langeland, styrets øvrige medlemmer; Ragna Aarli, Aashild Grana, Arne Voll, Pål Kårbø og Herman Friele. Ansattes representant i styret er Reidar Skjolden. Leietakere i Grieghallen I tillegg til Grieghallens administrasjon, hadde følgende virksomheter sitt faste tilholdssted i huset: Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Nasjonale Opera Bergenfest/Bergenlive Grieghallen Studio BIT 20 Ensemble Revy & Teaterservice Terminus Gastronomi Årsberetning 2012 Virksomhetens art Grieghallen AS er Bergens sentrale kultur-, kongress- og konferansesenter. Selskapets bygningsmasse med personale og utstyr leies i hovedsak ut til eksterne arrangører av disse typer virksomheter. All produksjon skjer i selskapets bygningsmasse Grieghallen, og i den tilstøtende Dovregubbens Hall. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne antakelse ligger budsjett for 2013 og selskapets langsiktige strategi og prognoser. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø, personale OG LIKESTILLING Selskapet hadde pr fast ansatte medarbeidere. Sykefraværet i 2012 var totalt 1,76 % av total arbeidstid. Av dette utgjorde korttidsfravær 0,55 % og langtidsfravær 1,21 %. Sammenlignende tall for 2011 var totalt 3,1 % sykefravær. Av dette utgjorde korttidsfravær 1,1 % og langtidsfravær 2,0 %. Sykefravær var således ikke et vesentlig problem i Selskapet har fast bedriftslegeordning for alle ansatte. Det har ikke forekommet alvorlig arbeidsuhell eller ulykker i løpet av Selskapet har utarbeidet HMShåndbok for virksomheten. Selskapets fast ansatte fordeler seg med 4 kvinner og 10 menn. Selskapets styre har 2 kvinner og 5 menn. Miljørapport Selskapets virksomhet forurenser ikke i nevneverdig grad det ytre miljø. DRIFTEN I 2012 AKTIVITETSNIVÅ 2012 var nok et rekordår for selskapet både med hensyn til omsetning og resultater. Periodevis i løpet av året var byggets fysiske kapasitet helt utnyttet. På tross av dette meget høye aktivitetsnivå er driftskostnadene holdt under kontroll, og bidrar til det gode driftsresultatet. Arrangementsvirksomheten økte omsetningsmessig med 13,2 % fra det tidligere rekordåret Økningen gjelder både kultur/underholdning og konferanse, messer og festarrangementer. 8 9

6 RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Omsetningen i 2012 på kr. 92,8 mill. var kr. 11,2 mill. høyere enn i Driften i 2012 ga et resultat før finanskostnader på kr. 10,2 mill. mot kr. 9,1 mill. i Driftsresultatet utgjorde 11 % av omsetningen mot 11,1 % i Resultatet før skatt utgjorde kr. 8 mill. i 2012 mot 6,7 mill. i Selskapets investeringer i 2012 var kr. 15,2 mill. mot kr. 6,9 mill. i Det høye investeringsnivå i 2012 skyldes forskuddtering av investeringer i selskapets store fornyelsesprosjekt. Styret er således meget tilfreds med driften i KONTANTSTRØM OG BALANSE. Med unntak av forskuttering av fornyelsesprosjektet som er foretatt i 2012, er det ingen vesentlige endringer i sammensetningen av balansen fra 2011 til Balansen viser, som for 2011, høye kundefordringer. Dette skyldes meget høy omsetning i fjerde kvartal uten at det er usikkerhet knyttet til fordringene. Det samme forhold reflekteres i høy leverandørgjeld. Omløpsmidler utgjør kr 20,9 mill. mot kortsiktig gjeld på 15,2 mill., det vil si at selskapet har en positiv arbeidskapital. Selskapets langsiktige lån utgjør 56,3 mill., og finansierer anleggsmidlene som har en bokført verdi på kr 90,0 mill. ved årets slutt. Selskapet har fast rente på langsiktig lån i bank. Regnskapet viser en negativ kontantstrøm for året på kr. 3,3 mill., og beholdning av likvide midler utgjør 9,9 mill. pr , mot kr. 13,2 for Balansen reflekterer den betydelige forskuddtering til fornyelsesprosjektet som er foretatt over driften i Grieghallen AS er eier av Grieghallen. Ved refinansiering i 2003 ble det inngått en aksjonæravtale hvor opprinnelige forutsetninger ved etablering av selskapet er beskrevet. Formålet er å sikre Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) et permanent, høyverdig konsert og øvingslokale samt at Grieghallen skal være hovedarena for Festspillene i Bergen (FB). Videre skal man sikre Grieghallens rolle som byens kulturelle storstue. Denne virksomheten skal ha prioritet i forhold til andre aktiviteter i bygget. Bergen Nasjonale Opera (BNO) var ikke stiftet i Operaselskapet er i dag etablert i Grieghallen med sin administrasjon. Huset er også hovedscene for operaoppsettinger. BNO inngår således i dag som et viktig element i Grieghallens overordnete kulturpolitiske funksjon. Ovenstående nevnte institusjoners rettigheter samt forutsetningen om at Grieghallen skal fungere som storstue for Bergen er ikke tidsbegrenset og bruksrettighetene innebærer at Grieghallens inntekter ikke vil dekke finansieringskostnadene ved den planlagte modernisering. Styret konstaterer at drift og finansiering av påkrevd oppussing, modernisering og vedlikehold basert på eksisterende evigvarende bruksrettigheter i bygget vil nødvendiggjøre offentlig støtte i omfattende grad. Styret har søkt offentlig støtte for å finansiere moderniseringen og har fått tilsagn om at Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Staten vil dekke ca. 90 % av finanskostnaden for å sikre opprettholdelse av de nevnte kulturformål. Finansiering av moderniseringen skal baseres på følgende: Statlig deltakelse kr. 78,2 mill. Kommunal deltakelse kr. 63,0 mill. Fylkeskommunal deltakelse kr. 63,0 mill. Bidrag fra Grieghallen AS kr. 30,4 mill. Samlet prosjektkostnad kr. 234,6 mill. UTFORDRINGENE FREMOVER Hovedinnsatsen i 2012 og så langt i 2013 har vært tosidig. - Å sikre en best mulig løpende drift; og - Å få gjennomført selskapets store fornyelsesprosjekt Disse to oppgavene vil også måtte få styrets fulle oppmerksomhet videre i 2013 og ut Styret i Grieghallen AS har konkludert med at det etter 35 års drift er et påtrengende behov for utskiftning og modernisering av bygning, teknisk infrastruktur og fasiliteter for utøvere og publikum. Grieghallen ble i sin tid bygget med støtte fra borgerne, det private næringsliv og det offentlige. Et kulturhus som Grieghallen, på samme måte som for alle andre tilsvarende kulturhus i Norge, er i dag ikke mulig å oppføre og fornye basert på alminnelig privatfinansiert grunnlag. Finansiering av moderniseringen er avhengig av finansiell støtte fra det offentlige. Styret viser til tidligere årsregnskap som viser at driftsinntektene ikke vil være tilstrekkelig til å dekke driftskostnadene og finanskostnader knyttet til planlagt modernisering. Moderniseringen er kostnadsberegnet til kr. 234,5 mill. inkl. mva. Det er arbeidet med forskjellige strukturer for hvordan den offentlige støtte skal organiseres. Styret ønsket primært at Grieghallen AS selv skulle foreta låneopptak med finansieringsbistand fra det offentlige og søkte på dette grunnlag bankfinansiering. Det viste seg at de tilbudte lånevilkår medførte svært høye rentekostnader samt andre lånevilkår som Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune ikke fant akseptable. De meddelte derfor at støtte ikke ville bli gitt på dette grunnlag. Det ble satt som betingelse for støtte at eiendommen ble overført til et interkommunalt selskap (IKS) med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som like store eiere. Bakgrunnen var at et IKS vil oppnå vesentlig rimeligere finansiering. Staten vil yte sitt bidrag gjennom støtte til kulturinstitusjonene med den forutsetning at midlene blir anvendt som økt leie til Grieghallen AS og plikt til å foreta viderebetaling til IKS med forutsetning om dekning av finanskostnader relatert til modernisering. Styret har som konsekvens av ovennevnte anbefalt i ekstraordinær generalforsamling at Grieghallen gnr 164 bnr 926 med festerett overdras til IKS på betingelser avtalt mellom Selskapet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Ekstraordinær generalforsamling 29. april 2013 sluttet seg til styrets anbefaling. Generalforsamlingen gav styret fullmakt til å gjennomføre alle avtalemessige forhold i saken

7 Bystyret i Bergen vedtok 24. april 2013 enstemmig tilslutning til slik modell. Fylkesutvalget fattet samme dato tilsvarende vedtak som innstilling til Fylkestinget. Bystyret har satt som betingelse for denne løsningen at vedtektene i Grieghallen AS endres slik at det ikke kan utbetales utbytte. For øvrig fremkommer det av brev av 18. juli 2006 fra Fylkesmannen i Hordaland at det som vilkår for kommunal garanti for lån til Grieghallen AS ikke er anledning til å tilføre eierne av Selskapet økonomisk avkastning i garantitiden som løper frem til Forberedelse av gjennomføring av første fase i fornyingsprosjektet, sommeren 2013, pågår for fullt. Inntil det interkommunale selskap er etablert ivaretar aksjeselskapet alle byggherrefunksjoner for prosjektet. ÅRSRESULTAT OG DISPOSISJONER Styret anbefaler følgende disponering av selskapets årsresultat i 2012: Overført til annen egenkapital : kr ,- Selskapets frie egenkapital pr var : kr ,

8 Grieghallen AS RESULTATREGNSKAP Grieghallen AS BALANSE PR Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnader 7, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsoverskudd (årsunderskudd) Overføringer Overført til/fra annen egenkapital EIENDELER Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Prosjekt under utførelse Driftsløsøre, inventar, utstyr mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Grieghallen AS BALANSE PR Grieghallen AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 3, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalt skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring balanseført pensjonspremiefond Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved investering anlegg, bygg og driftsmidler Innbetaling ved realisasjon av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilskudd til finansiering av anlegg og bygg Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v I styret for Grieghallen AS Bergen, 21. mai 2013 Egil Herman Sjursen Agnar Langeland Pål Kårbø Styrets leder Nestleder Ragna Aarli Herman Friele Aashild Grana Arne Voll Gert A. Gundersen Administrerende direktør 16 17

10 Grieghallen AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Årsregnskap 2006 Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Styrets beretning Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Investeringer i andre selskaper Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Regnskapsprinsipper (forts.) Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Note 1 Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Investeringstilskudd mottatt *) Avgang Anskaffelseskost Oppskrevet tidligere Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Prosjekt Bygninger Driftsløsøre Totalt under utførelse og tomter inventar etc *) Investeringstilskudd Grieghallen AS har mottatt tilskudd fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune til prosjekteringsarbeid vedrørende fornyelsesprosjekt. Beløpene er mottatt tidligere år, og er aktivert som del av prosjekt under utførelse i Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Tilskuddene fordeler seg fra giver som følger: Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Sum Pensjoner Forpliktelser knyttet til pensjoner over drift (direkte pensjoner) er balanseført. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Note 2 Investering i aksjer og andeler Fjord Norge AS Grieghallen har en investering bokført til kostpris kr i Fjord Norge AS. Kultur Vest AS: Grieghallen har en investering bokført til kostpris kr i Kultur Vest AS

11 Note 3 Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 7 Pensjoner Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 13 ansatte (aktive) og 4 pensjonister. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser: Note 4 Bundne midler Skattetrekksmidler Prosjekt, ubenyttet tilskudd 0 0 SUM Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 71 aksjer a kr Aksjonærene per : Navn Sum aksjer Aksje- Eier- Stemmeklasse andel andel Musikkselskabet "Harmonien" 19 A-aksjer 26,8 % 38,0 % Festspillene i Bergen 14 B-aksjer 19,7 % 28,0 % Den Nationale Scene 14 C-aksjer 19,7 % 28,0 % Bergen kommune 3 D-aksjer 4,2 % 6,0 % Bergen kommune 21 E-aksjer 29,6 % 0,0 % Totalt E-aksjene har ikke stemmerett ,0 % 100,0 % Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Amortisering av estimatavvik - Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpte pensjonsforpliktelser ekskl aga Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsmidler (forpliktelser) pr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering Forventet avkastning på fondsmidler Forventet G-regulering Forventet regulering av pensjoner under utbetaling ,8 % 3,5 % 4,10 % 3,25 % 0,1 % ,8 % 3,5 % 4,10 % 3,25 % 0,1 % Antall aktive Pensjonister 4 3 Se også note 9 for beskrivelse av egen pensjonsavtale som gjelder daglig leder (usikret ordning). Note 6 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld

12 Note 8 Skattekostnad Spesifikasjon av forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skatter og årets skattepliktige inntekt: Endring Midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Fordringer Pensjonsfond Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skatt i balansen (28% av grunnlag) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Korrigering av feil i tidligere årsregnskap Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Bruk av fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt av årets grunnlag Betalbar skatt - feil i fjoråret Sum betalbar skatt i balansen Årets skattekostnad Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad Avstemming av skattekostnad Resultat før skatt Permante forskjeller Grunnlag skattekostnad % herav Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Styrehonorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn, honorarer mv Annen godtgjørelse Kompensasjon pensjon Ytelser, lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer Det er ikke gitt lån eller stillet sikkerhet til fordel for daglig leder og leder av styret. Daglig leder hadde rett til å fratre sin stilling ved fylte 65 år, og motta 67% av ordinær lønn ved fratredelsestidspunktet og i to år. Ved fortsettelse i ansettelsesforholdet ut over fylte 65 år skal disse opparbeidete rettigheter utbetales etter at daglig leder fratrer stillingen. Kostnadene knyttet til avtalen er regnskapsført i perioden 2006 til 2009, og presentert under øvrig langsiktig gjeld i balansen. Daglig leder gikk i 2011 ut av selskapets pensjonsordning, men selskapet har avsatt en kompensasjon tilsvarende estimert premie. Totalt er det per avsatt en forpliktelse på kr som vedrører daglig leder. Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : -lovpålagt revisjon teknisk utarbeidelse offisielt regnskap og ligningspapirer annen bistand Sum godtjørelse til revisor (eks mva)

13 Note 10 Egenkapital Aksje- Overkurs- Annen Sum kapital fond egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Fri egenkapital i henhold til aksjeloven 8-1 annet ledd utgjør: Note 11 Spesifikasjoner Spesifikasjon av annen kort gjeld Tilskudd prosjekt fornyelse av Grieghallen Feriepenger Påløpte renter Skyldig bonus Andre poster Sum kortsiktig gjeld Note 12 Transaksjoner med nærstående parter Nærstående parter som Grieghallen AS har hatt transaksjoner med i 2012 er: Navn Rolle Transaksjonstype Beløp Bergen kommune aksjonær Driftstilskudd Bergen kommune aksjonær Salg av tjenester/husleie Festspillene i Bergen aksjonær Salg av tjenester/husleie Musikselskabet Harmonien aksjonær Husleie kontorer Musikselskabet Harmonien aksjonær Salg av tjenester/husleie Bergen Nasjonale Opera GH er aksjonær Husleie kontorer Bergen Nasjonale Opera GH er aksjonær Salg av tjenester/husleie Kultur Vest AS Tilknyttet selskap Administrative tjenester Alle aksjonærers forretningsmessige forbindelser med Grieghallen AS skjer etter ordinære betingelser. Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 9. Note 13 Hendelser etter balansedato Det er i ekstraordinær generalforsamling 29. april 2013 besluttet at bygget og naglefast inventar skal overdras med en tilbakeleieavtale til et nyetablert interkommunalt selskap (IKS) som er eiet av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i Dette gjøres som ledd i at Grieghallen skal gjennomføre et oppgraderingsprogram. Transaksjonen vil bli regnskapsført som en finansiell leieavtale

14 Revisjonsberetning 26 27

15 GRIEGHALLEN Grieghallen AS Edvard Griegs plass 1 NO-5015 Bergen Norway Tel.: Fax:

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer