GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING

2 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i Grieghallens utvikling 6 Publikumstall Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning Resultatregnskap og noter 14 Revisjonsberetning

3 VI KLARTE DET! Arbeidet med å få på plass en finansiering av en meget påkrevd opprustning og fornyelse av Grieghallen har pågått siden vi sluttførte oppgradering av området rundt bygningen og under Edvard Griegs Plass i 2008/2009. Med en beregnet totalkostnad for fornyingen på millioner kroner har det hele tiden vært styrets forutsetning at prosjektet bare kan gjennomføres dersom offentlige midler dekker hovedtyngden av finansieringen. Modellen som har ligget til grunn for finansieringsarbeidet er at vi lokalt og regionalt dekker 70 % av investeringen, og at Staten finansierer de øvrige 30 %. Dette tilsvarer den finansiering som ligger til grunn for Stavangers nye konserthus og Kilden i Kristiansand. Styrets arbeid med finansieringen har vært basert på den hovedtanke at det må være enighet lokalt og regionalt om behovet for fornying av Grieghallen og om finansieringsmåte før vi i felleskap søker om statlig deltakelse. Når finansieringen nå er på plass og arbeidene i huset er i full gang skyldes det ikke minst at denne grunntanken har vært vellykket. Den felles front som er blitt skapt mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, alle de profesjonelle kulturinstitusjonene i Bergen gjennom fellesskapet Kultur Vest og Grieghallen har gjort det mulig å få statlig finansiering på plass på uvanlig kort tid. Det vellykkete finansieringsarbeidet skyldes også at mange enkeltpolitikere har lagt ned et stort påvirkningsarbeid mot departement, regjering og Storting. Likevel må det erkjennes at den innsats ledelsen i kommunen og fylkeskommunen har gjort for prosjektet har vært avgjørende. Virksomheten i 2012 Sammendrag 2012 ble et aktivt år med ny omsetningsrekord. Vi ser tydelig effekten av å kombinere større arrangement i Grieghallen og Dovregubbens hall. Dette er med på å gjøre Bergen attraktiv som kongress og messeby med et senter som tilbyr disse tjenester midt i Bergen sentrum med gangavstand til alle byens fasiliteter. Besøkstallet i 2012 var på nærmere fordelt på over 460 arrangement. 264 av disse aktivitetene var kulturrelatert, 64 var møter og konferanser, 21 arrangement var messer, mens de resterende 112 hendelsene var festarrangement. Kulturarrangementene sto for 57 % av besøket, messer og utstillinger 22 %, møter og kongresser for 11 % og festarrangement for 10 % av besøket. Grieghallen har faste brukere i alle kategorier. Vi nevner noen: Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Nasjonale Opera, Festspillene i Bergen, Bergen Live, Stageway, HiHat Management AS, Fargespill, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Troll Production, Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, Possibility, Kongress & Kultur, Unison, Travel Planners of Scandinavia, Congress Conference, Kulturoperatørene, Bergen Næringsråd, SPE Bergen Section, Nordiske Mediedager, Confex Norge AS, Arbeidsmiljøsenteret, Ungt Entreprenørskap, Høgskolen i Bergen, Norsk Petroleumsforening, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, BI Bergen, Humanetisk Forbund, Trondheim Messeselskap, Alternativt Nettverk, Mx Sport Bergen Holding, Platou Sport AS og Springbrettet. Byggebudsjettet for fornyingen er 235 millioner kroner. Vi gjennomfører første del av arbeidene i perioden juni til september 2013, og annen del i samme perioden i på tross av støy og ulemper i byggeperiodene ser alle husets beboere frem til at Bergen Filharmoniske Orkester kan åpne sitt 250ende år i en gjennomgripende fornyet Grieghall. For Bergen og Hordaland betyr fornyelsen at vi fortsatt kan invitere til, og bruke, et av Norges viktigste og best fungerende kulturbygg. Takk for stor, felles innsats! Gert A. Gundersen Adm.direktør 4 5

4 Grieghallens utvikling Publikumstall 2012 Grieghallen er et aktivt hus med mange forskjellige typer arrangementer. Når Grieghallen åpnet i 1978 var det et rent kulturhus med noen få andre aktiviteter enn kultur frem til slutten av 1990 tallet. Grieghallens konferansesenter Peer Gynt, åpnet i 1997 etter at NRK flyttet ut av Grieghallen og fikk lokaler andre steder. Da fikk Grieghallen anledning til å tilby andre lokaliteter som i tillegg til konserter og forestillinger, også kunne brukes i større grad til møter, utstillinger og festarrangement. Dette resulterte i en bredere aktivitet enn huset hadde hatt tidligere. Det å kunne tilby lokaler til større kongresser enten de var lokale, nasjonale eller internasjonale, gjorde at Bergen by hadde anledning til å være vertskap for større arrangement enn man hadde hatt muligheten til tidligere. Noe som igjen ga positive ringvirkninger til byens hoteller, restauranter og ikke minst transportnæringen. At Grieghallen ligger sentralt i byen er også en viktig faktor ved valg av arrangementsted. I løpet av de siste 10 årene, har Grieghallen hatt en positiv utvikling. I 2002 hadde Grieghallen en omsetning på vel 45 mill. med besøkende. I løpet av årene frem til 2012 har besøkstallet økt jevnt og vi hadde i 2011 mer enn besøkende. I 2012 hadde vi en omsetning på vel 92 mill. og besøkende. Dovregubbens hall åpnet høsten 2006 og har vært et viktig tilskudd til Grieghallen for å håndtere flere og større arrangementer enn tidligere. Bruk av Dovregubbens hall har vært med på å øke omsetningstallene til Grieghallen og vi ser i dag at Dovregubbens hall blir belagt med arrangementer vel 100 dager i året. Bergen Filharmoniske Orkester forestillinger Festspillene i Bergen forestillinger Klassisk/Opera/Ballett forestillinger Pop/Rock/Revy/Show/TV forestillinger Korps/Kor forestillinger Kultur annet arrangementer Kongress/Møte arrangementer Møter annet arrangementer Utstilling/Messe arrangementer Banketter/Mottakelser arrangementer Totalt arrangementer Omsetningstallet for Grieghallen i 2007 som var det første hele driftsåret hvor også Dovregubbens hall ble inkludert, var på 58 mill. I 2008 passerte Grieghallen 69 mill., i 2010, 79 mill., i mill., mens vi i 2012 passerte 92 millioner. Grieghallen er en Miljøfyrtårn bedrift. 6 7

5 Grieghallens styre Styret i Grieghallen AS i 2012 besto av følgende medlemmer: Styrets leder, Egil Herman Sjursen, styrets nestleder, Agnar Langeland, styrets øvrige medlemmer; Ragna Aarli, Aashild Grana, Arne Voll, Pål Kårbø og Herman Friele. Ansattes representant i styret er Reidar Skjolden. Leietakere i Grieghallen I tillegg til Grieghallens administrasjon, hadde følgende virksomheter sitt faste tilholdssted i huset: Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Nasjonale Opera Bergenfest/Bergenlive Grieghallen Studio BIT 20 Ensemble Revy & Teaterservice Terminus Gastronomi Årsberetning 2012 Virksomhetens art Grieghallen AS er Bergens sentrale kultur-, kongress- og konferansesenter. Selskapets bygningsmasse med personale og utstyr leies i hovedsak ut til eksterne arrangører av disse typer virksomheter. All produksjon skjer i selskapets bygningsmasse Grieghallen, og i den tilstøtende Dovregubbens Hall. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne antakelse ligger budsjett for 2013 og selskapets langsiktige strategi og prognoser. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø, personale OG LIKESTILLING Selskapet hadde pr fast ansatte medarbeidere. Sykefraværet i 2012 var totalt 1,76 % av total arbeidstid. Av dette utgjorde korttidsfravær 0,55 % og langtidsfravær 1,21 %. Sammenlignende tall for 2011 var totalt 3,1 % sykefravær. Av dette utgjorde korttidsfravær 1,1 % og langtidsfravær 2,0 %. Sykefravær var således ikke et vesentlig problem i Selskapet har fast bedriftslegeordning for alle ansatte. Det har ikke forekommet alvorlig arbeidsuhell eller ulykker i løpet av Selskapet har utarbeidet HMShåndbok for virksomheten. Selskapets fast ansatte fordeler seg med 4 kvinner og 10 menn. Selskapets styre har 2 kvinner og 5 menn. Miljørapport Selskapets virksomhet forurenser ikke i nevneverdig grad det ytre miljø. DRIFTEN I 2012 AKTIVITETSNIVÅ 2012 var nok et rekordår for selskapet både med hensyn til omsetning og resultater. Periodevis i løpet av året var byggets fysiske kapasitet helt utnyttet. På tross av dette meget høye aktivitetsnivå er driftskostnadene holdt under kontroll, og bidrar til det gode driftsresultatet. Arrangementsvirksomheten økte omsetningsmessig med 13,2 % fra det tidligere rekordåret Økningen gjelder både kultur/underholdning og konferanse, messer og festarrangementer. 8 9

6 RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Omsetningen i 2012 på kr. 92,8 mill. var kr. 11,2 mill. høyere enn i Driften i 2012 ga et resultat før finanskostnader på kr. 10,2 mill. mot kr. 9,1 mill. i Driftsresultatet utgjorde 11 % av omsetningen mot 11,1 % i Resultatet før skatt utgjorde kr. 8 mill. i 2012 mot 6,7 mill. i Selskapets investeringer i 2012 var kr. 15,2 mill. mot kr. 6,9 mill. i Det høye investeringsnivå i 2012 skyldes forskuddtering av investeringer i selskapets store fornyelsesprosjekt. Styret er således meget tilfreds med driften i KONTANTSTRØM OG BALANSE. Med unntak av forskuttering av fornyelsesprosjektet som er foretatt i 2012, er det ingen vesentlige endringer i sammensetningen av balansen fra 2011 til Balansen viser, som for 2011, høye kundefordringer. Dette skyldes meget høy omsetning i fjerde kvartal uten at det er usikkerhet knyttet til fordringene. Det samme forhold reflekteres i høy leverandørgjeld. Omløpsmidler utgjør kr 20,9 mill. mot kortsiktig gjeld på 15,2 mill., det vil si at selskapet har en positiv arbeidskapital. Selskapets langsiktige lån utgjør 56,3 mill., og finansierer anleggsmidlene som har en bokført verdi på kr 90,0 mill. ved årets slutt. Selskapet har fast rente på langsiktig lån i bank. Regnskapet viser en negativ kontantstrøm for året på kr. 3,3 mill., og beholdning av likvide midler utgjør 9,9 mill. pr , mot kr. 13,2 for Balansen reflekterer den betydelige forskuddtering til fornyelsesprosjektet som er foretatt over driften i Grieghallen AS er eier av Grieghallen. Ved refinansiering i 2003 ble det inngått en aksjonæravtale hvor opprinnelige forutsetninger ved etablering av selskapet er beskrevet. Formålet er å sikre Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) et permanent, høyverdig konsert og øvingslokale samt at Grieghallen skal være hovedarena for Festspillene i Bergen (FB). Videre skal man sikre Grieghallens rolle som byens kulturelle storstue. Denne virksomheten skal ha prioritet i forhold til andre aktiviteter i bygget. Bergen Nasjonale Opera (BNO) var ikke stiftet i Operaselskapet er i dag etablert i Grieghallen med sin administrasjon. Huset er også hovedscene for operaoppsettinger. BNO inngår således i dag som et viktig element i Grieghallens overordnete kulturpolitiske funksjon. Ovenstående nevnte institusjoners rettigheter samt forutsetningen om at Grieghallen skal fungere som storstue for Bergen er ikke tidsbegrenset og bruksrettighetene innebærer at Grieghallens inntekter ikke vil dekke finansieringskostnadene ved den planlagte modernisering. Styret konstaterer at drift og finansiering av påkrevd oppussing, modernisering og vedlikehold basert på eksisterende evigvarende bruksrettigheter i bygget vil nødvendiggjøre offentlig støtte i omfattende grad. Styret har søkt offentlig støtte for å finansiere moderniseringen og har fått tilsagn om at Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Staten vil dekke ca. 90 % av finanskostnaden for å sikre opprettholdelse av de nevnte kulturformål. Finansiering av moderniseringen skal baseres på følgende: Statlig deltakelse kr. 78,2 mill. Kommunal deltakelse kr. 63,0 mill. Fylkeskommunal deltakelse kr. 63,0 mill. Bidrag fra Grieghallen AS kr. 30,4 mill. Samlet prosjektkostnad kr. 234,6 mill. UTFORDRINGENE FREMOVER Hovedinnsatsen i 2012 og så langt i 2013 har vært tosidig. - Å sikre en best mulig løpende drift; og - Å få gjennomført selskapets store fornyelsesprosjekt Disse to oppgavene vil også måtte få styrets fulle oppmerksomhet videre i 2013 og ut Styret i Grieghallen AS har konkludert med at det etter 35 års drift er et påtrengende behov for utskiftning og modernisering av bygning, teknisk infrastruktur og fasiliteter for utøvere og publikum. Grieghallen ble i sin tid bygget med støtte fra borgerne, det private næringsliv og det offentlige. Et kulturhus som Grieghallen, på samme måte som for alle andre tilsvarende kulturhus i Norge, er i dag ikke mulig å oppføre og fornye basert på alminnelig privatfinansiert grunnlag. Finansiering av moderniseringen er avhengig av finansiell støtte fra det offentlige. Styret viser til tidligere årsregnskap som viser at driftsinntektene ikke vil være tilstrekkelig til å dekke driftskostnadene og finanskostnader knyttet til planlagt modernisering. Moderniseringen er kostnadsberegnet til kr. 234,5 mill. inkl. mva. Det er arbeidet med forskjellige strukturer for hvordan den offentlige støtte skal organiseres. Styret ønsket primært at Grieghallen AS selv skulle foreta låneopptak med finansieringsbistand fra det offentlige og søkte på dette grunnlag bankfinansiering. Det viste seg at de tilbudte lånevilkår medførte svært høye rentekostnader samt andre lånevilkår som Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune ikke fant akseptable. De meddelte derfor at støtte ikke ville bli gitt på dette grunnlag. Det ble satt som betingelse for støtte at eiendommen ble overført til et interkommunalt selskap (IKS) med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som like store eiere. Bakgrunnen var at et IKS vil oppnå vesentlig rimeligere finansiering. Staten vil yte sitt bidrag gjennom støtte til kulturinstitusjonene med den forutsetning at midlene blir anvendt som økt leie til Grieghallen AS og plikt til å foreta viderebetaling til IKS med forutsetning om dekning av finanskostnader relatert til modernisering. Styret har som konsekvens av ovennevnte anbefalt i ekstraordinær generalforsamling at Grieghallen gnr 164 bnr 926 med festerett overdras til IKS på betingelser avtalt mellom Selskapet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Ekstraordinær generalforsamling 29. april 2013 sluttet seg til styrets anbefaling. Generalforsamlingen gav styret fullmakt til å gjennomføre alle avtalemessige forhold i saken

7 Bystyret i Bergen vedtok 24. april 2013 enstemmig tilslutning til slik modell. Fylkesutvalget fattet samme dato tilsvarende vedtak som innstilling til Fylkestinget. Bystyret har satt som betingelse for denne løsningen at vedtektene i Grieghallen AS endres slik at det ikke kan utbetales utbytte. For øvrig fremkommer det av brev av 18. juli 2006 fra Fylkesmannen i Hordaland at det som vilkår for kommunal garanti for lån til Grieghallen AS ikke er anledning til å tilføre eierne av Selskapet økonomisk avkastning i garantitiden som løper frem til Forberedelse av gjennomføring av første fase i fornyingsprosjektet, sommeren 2013, pågår for fullt. Inntil det interkommunale selskap er etablert ivaretar aksjeselskapet alle byggherrefunksjoner for prosjektet. ÅRSRESULTAT OG DISPOSISJONER Styret anbefaler følgende disponering av selskapets årsresultat i 2012: Overført til annen egenkapital : kr ,- Selskapets frie egenkapital pr var : kr ,

8 Grieghallen AS RESULTATREGNSKAP Grieghallen AS BALANSE PR Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnader 7, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsoverskudd (årsunderskudd) Overføringer Overført til/fra annen egenkapital EIENDELER Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Prosjekt under utførelse Driftsløsøre, inventar, utstyr mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Grieghallen AS BALANSE PR Grieghallen AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 3, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalt skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring balanseført pensjonspremiefond Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved investering anlegg, bygg og driftsmidler Innbetaling ved realisasjon av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilskudd til finansiering av anlegg og bygg Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v I styret for Grieghallen AS Bergen, 21. mai 2013 Egil Herman Sjursen Agnar Langeland Pål Kårbø Styrets leder Nestleder Ragna Aarli Herman Friele Aashild Grana Arne Voll Gert A. Gundersen Administrerende direktør 16 17

10 Grieghallen AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Årsregnskap 2006 Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Styrets beretning Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Investeringer i andre selskaper Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Regnskapsprinsipper (forts.) Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Note 1 Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Investeringstilskudd mottatt *) Avgang Anskaffelseskost Oppskrevet tidligere Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Prosjekt Bygninger Driftsløsøre Totalt under utførelse og tomter inventar etc *) Investeringstilskudd Grieghallen AS har mottatt tilskudd fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune til prosjekteringsarbeid vedrørende fornyelsesprosjekt. Beløpene er mottatt tidligere år, og er aktivert som del av prosjekt under utførelse i Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Tilskuddene fordeler seg fra giver som følger: Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Sum Pensjoner Forpliktelser knyttet til pensjoner over drift (direkte pensjoner) er balanseført. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Note 2 Investering i aksjer og andeler Fjord Norge AS Grieghallen har en investering bokført til kostpris kr i Fjord Norge AS. Kultur Vest AS: Grieghallen har en investering bokført til kostpris kr i Kultur Vest AS

11 Note 3 Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 7 Pensjoner Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 13 ansatte (aktive) og 4 pensjonister. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser: Note 4 Bundne midler Skattetrekksmidler Prosjekt, ubenyttet tilskudd 0 0 SUM Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 71 aksjer a kr Aksjonærene per : Navn Sum aksjer Aksje- Eier- Stemmeklasse andel andel Musikkselskabet "Harmonien" 19 A-aksjer 26,8 % 38,0 % Festspillene i Bergen 14 B-aksjer 19,7 % 28,0 % Den Nationale Scene 14 C-aksjer 19,7 % 28,0 % Bergen kommune 3 D-aksjer 4,2 % 6,0 % Bergen kommune 21 E-aksjer 29,6 % 0,0 % Totalt E-aksjene har ikke stemmerett ,0 % 100,0 % Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Amortisering av estimatavvik - Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpte pensjonsforpliktelser ekskl aga Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsmidler (forpliktelser) pr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering Forventet avkastning på fondsmidler Forventet G-regulering Forventet regulering av pensjoner under utbetaling ,8 % 3,5 % 4,10 % 3,25 % 0,1 % ,8 % 3,5 % 4,10 % 3,25 % 0,1 % Antall aktive Pensjonister 4 3 Se også note 9 for beskrivelse av egen pensjonsavtale som gjelder daglig leder (usikret ordning). Note 6 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld

12 Note 8 Skattekostnad Spesifikasjon av forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skatter og årets skattepliktige inntekt: Endring Midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Fordringer Pensjonsfond Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skatt i balansen (28% av grunnlag) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Korrigering av feil i tidligere årsregnskap Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Bruk av fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt av årets grunnlag Betalbar skatt - feil i fjoråret Sum betalbar skatt i balansen Årets skattekostnad Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad Avstemming av skattekostnad Resultat før skatt Permante forskjeller Grunnlag skattekostnad % herav Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Styrehonorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn, honorarer mv Annen godtgjørelse Kompensasjon pensjon Ytelser, lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer Det er ikke gitt lån eller stillet sikkerhet til fordel for daglig leder og leder av styret. Daglig leder hadde rett til å fratre sin stilling ved fylte 65 år, og motta 67% av ordinær lønn ved fratredelsestidspunktet og i to år. Ved fortsettelse i ansettelsesforholdet ut over fylte 65 år skal disse opparbeidete rettigheter utbetales etter at daglig leder fratrer stillingen. Kostnadene knyttet til avtalen er regnskapsført i perioden 2006 til 2009, og presentert under øvrig langsiktig gjeld i balansen. Daglig leder gikk i 2011 ut av selskapets pensjonsordning, men selskapet har avsatt en kompensasjon tilsvarende estimert premie. Totalt er det per avsatt en forpliktelse på kr som vedrører daglig leder. Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : -lovpålagt revisjon teknisk utarbeidelse offisielt regnskap og ligningspapirer annen bistand Sum godtjørelse til revisor (eks mva)

13 Note 10 Egenkapital Aksje- Overkurs- Annen Sum kapital fond egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Fri egenkapital i henhold til aksjeloven 8-1 annet ledd utgjør: Note 11 Spesifikasjoner Spesifikasjon av annen kort gjeld Tilskudd prosjekt fornyelse av Grieghallen Feriepenger Påløpte renter Skyldig bonus Andre poster Sum kortsiktig gjeld Note 12 Transaksjoner med nærstående parter Nærstående parter som Grieghallen AS har hatt transaksjoner med i 2012 er: Navn Rolle Transaksjonstype Beløp Bergen kommune aksjonær Driftstilskudd Bergen kommune aksjonær Salg av tjenester/husleie Festspillene i Bergen aksjonær Salg av tjenester/husleie Musikselskabet Harmonien aksjonær Husleie kontorer Musikselskabet Harmonien aksjonær Salg av tjenester/husleie Bergen Nasjonale Opera GH er aksjonær Husleie kontorer Bergen Nasjonale Opera GH er aksjonær Salg av tjenester/husleie Kultur Vest AS Tilknyttet selskap Administrative tjenester Alle aksjonærers forretningsmessige forbindelser med Grieghallen AS skjer etter ordinære betingelser. Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 9. Note 13 Hendelser etter balansedato Det er i ekstraordinær generalforsamling 29. april 2013 besluttet at bygget og naglefast inventar skal overdras med en tilbakeleieavtale til et nyetablert interkommunalt selskap (IKS) som er eiet av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i Dette gjøres som ledd i at Grieghallen skal gjennomføre et oppgraderingsprogram. Transaksjonen vil bli regnskapsført som en finansiell leieavtale

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007. "En T-bane å stole på"

Årsrapport 2007. En T-bane å stole på Årsrapport 2007 "En T-bane å stole på" 01 Innhold 02 Et år med store endringer 03 Årsberetning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter til regnskapet 09 Revisjonsberetning 5

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer