Referat frå Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitskaplege fag desember 2007, Solstrand Bad & Hotell, Os

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitskaplege fag 3.-4. desember 2007, Solstrand Bad & Hotell, Os"

Transkript

1 DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Referat frå Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitskaplege fag desember 2007, Solstrand Bad & Hotell, Os Deltakarar: Medlemmer: Observatørar: Dekan Asbjørn Rødseth, SV/UiO, ordførar Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad, SV/UiO, sekretær Dekan Alf Erling Risa, SV/UiB Fakultetsdirektør Lise Gundersen, SV/UiB Assisterande fakultetsdirektør Kari Fuglseth, SV/UiB Dekan Jan Morten Dyrstad, NTNU/SVT Seniorrådgjevar Bjørn Arne Halonen, NTNU/SVT Dekan Petter Nafstad, UiT/SV Fakultetsdirektør Jørgen Fossland, UiT/SV Fakultetsdirektør Bård Kjos, UiO/UV Dekan Marit Boyesen, UiS/SV Fakultetsdirektør Lone Litlehamar, UiS/SV Fakultetsdirektør Svein Vangen, Universitetet i Agder/SV Student Ben Holan, NSU/UiB kun sak 1 og 3 Student Torun Hegre, NSU/NTNU Underdirektør Guri Bakken, Universitets- og høgskolerådet Seniorrådgjevar Inger Wætnes, KD Avdelingsdirektør Hege Torp, NFR Ordinære saker Møtestart onsdag 3. desember, kl Sak 1 Vedtak: Opprykk til professor etter kompetanse forslag til kriteria for vurdering av vitskapleg kompetanse Fakultetsmøtet sendte 14. august 2007 ut forslag til kriteria for professoropprykk på høyring til nasjonale fagråd og nasjonale råd med frist 15. september. Fakultetsmøtet godkjenner forslaget med dei merknader som kom fram i møtet. Det er etter 2-1(5), jf (12), i forskrifta ikkje høve til å legge vekt på anna enn vitskapleg kompetanse ved vurdering av opprykk. Krava til pedagogisk kompetanse ved tilsetting som førsteamanuensis og professor, 1-4(3) og 1-2(3), er dei same. Fakultetsmøtet vil ved seinare høve kome attende til sider ved oprykksordninga som kan svekke verdsetting av undervisingsinnsats. Side 1 av 5

2 Sak 2 Vedtak: Val av ny ordførar for fakultetsmøtet Ordføraren si dekanperiode går ut i Jan Morten Dyrstad er einstemmig vald for 2 år eller så lenge han sit i stillinga som dekan ved NTNU. Sekretariatet flyttar frå Oslo til NTNU. Diskusjonssaker Sak 3 Sak 4 Omlegging av lærarutdanninga behov for initiativ? Ordføraren innleia til diskusjon om planane for styrking av ålmennlærarutdanninga. Planane legg m.a. opp til ei utviding av ålmennlærarutdanninga til fem år. Fakultetsmøtet bad ordførar setje ned eit utval som får til oppgåve å sjå på dei samfunnsvitskaplege faga sin plass i den nye lærarutdanninga. Examen Facultatum Opplegget for Examen Facultatum varierer frå institusjon til institusjon noko som gjer innpassing vanskeleg. Diskusjonen konkluderte med at institusjonane handsamar innpassingssaker etter vanlege prinsipp og slik dei sjølve finn rett. Orienteringssaker Sak 5 Status saker frå tidlegare møte - Brev til UHR om fagområde for kompetanseopprykk professor - Forslag til opprykkskomitear opprykksrunden 15. september Status for arbeidet med nasjonal koordinering og samordning av opplæringsdelen innan PhD-utdanninga: Professor Gunn Elisabeth Birkelund (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO) har sagt ja til å leie ei arbeidsgruppe. Birkelund hadde møte med leiarane for fagråda for antropologi, statsvitskap og sosiologi i juni for å kartlegge kva som er gjort i regi av dei nasjonale fagråda på dette området. Ettersom det er mindre grunnlag for kurssamarbeid på tvers for desse faga er Økonomi og Psykologi haldne utanfor. Birkelund er gjort merksam på at også Nasjonalt råd for lærarutdanninga må involverast i arbeidet. Birkelund blir supplert med ein representant frå UiB, ein frå NTNU og ein frå UV/UiO, til saman fire medlemmer. Dei respektive dekanar peikar ut medlemmer. Fagrådsleiarane fungerer som referansegruppe. Side 2 av 5

3 Sak 6 Orienteringar frå medlemmene UiO: Budsjettkutt på i overkant av 200 mill, som dels skuldast reduserte inntekter og dels auka utgifter. SV/UIO får eit kutt på 11,5 mkr. Reduserer tilbodet til studentane (færre seminargrupper), forenkling av eksamensordningar. Prosess for faglege prioriteringar. SV/UIO har fått beskjed om klarare prioriteringar innan forsking. Liten tradisjon ved fakultetet for forskingsgrupper og få fagevalueringar å støtte seg på i arbeidet. UiS: Gledeleg vekst i publisering. Arbeid med felles studiestruktur (10 SP). Alle bachelorprogram leiar til master. Oppretting av master i finans. Vurderer etablering av School of Management eller Business school. NTNU: Budsjettkutt - realnedgang på 4%. Gjennomgang av administrative tenester med iverksetjing frå 1. januar Mogleg igangsetjing av integrert 5-årig lærarutdanning i samfunnsfag til hausten. Vurderer å redusere opptaket til bachelor og auke opptak til årsstudiar. Studenthelse og trivsel undersøking gjennomført. UV/UiO: Budsjettkutt ikkje dramatiske for UV førebels. Prosess for faglege prioriteringar ved UiO legg premissar for framtidige budsjettkutt. UiA: Ny organisasjon med ein rektor og to viserektorar. Utviklar etterog vidareutdanningstilbod, betalingsmaster i Offentlig ledelse. UiT: Forslag om fusjon med Høgskolen i Tromsø blir sendt KD 4. desember. Foreslått sett i verk frå Fusjon har også konsekvensar for organisering av SV-fakultetet. Avgjerast i løpet av våren Er i gong med evaluering av administrasjonen etter modell av NTNU. Minkande interesse for EVU-tilbod m.a. grunna nedbygging av forsvaret. Gjennomført analyse av gjennomstrøyming PhD: Liten grad av korrelasjon mellom karakter master og gjennomføringstid PhD.. Ny PhD i reiseliv i samarbeid med Høgskolen i Alta. UiB: Arbeid med administrativ omstilling og effektivisering av rutinar. Ei utfordring å levere standardiserte tenester. Definere kva som er faglege og kva er administrative oppgåver. Rammekutt og manglande lønns- og priskompensasjon gjer at kvalitetsreformtilskotet blir spist opp. Eigenandelskravet frå NFR er også problematisk. UiB opprettar årsstudiar grunna sterk etterspurnad frå studentane. Studentane: Kvalitetssikring og studentevaluering viktig å sikre at studentane kjenner dei har innflytelse. Bachelorgraden har lav status i arbeidsmarknaden. Forslag til tema ved seinare møte: kva utdannar universiteta, forskarar eller for arbeid i offentleg og privat verksemd? Bør vurdere meir fagspesifikke bachelorgradar. Examen philosophicum som felles grunnlag for alle studentar og konsekvensar for innhald. Heiltidsstudenten som fiktiv storleik. Side 3 av 5

4 Sak 7 Orientering om aktuelle saker frå Noregs forskingsråd Avdelingsdirektør Hege Torp, NFR, orienterte om mellom anna: - Utdanningsforsking 19 mkr avsett i Vil bli sett ned plankomité som kan lage program. Oppstart Fagevalueringar: o utviklingsforsking 2007 o økonomi 2007 o rettsvitskap, oppstart 2008 o sosiologi, sosialantropologi ( ) o samfunnsgeografi, demografi, fysisk planlegging: oppstart 2009 Forslag om felles komité i 2009, men med fleire fagpanel. Kvalitativt innretta fagmetodikk (dialogprega), internasjonalt (nordisk) ekspertpanel, sekretær frå NIFU/STEP eller liknande, bygge på eigenevalueringar, publisering/sitering og møte med fagmiljøa. NFR vil freiste sette av midlar til oppfølging i etterkant av evalueringane. Forslag i møtet om at organisasjonsfag blir handsama som ein felles disiplin i staden for som mindre miljø innanfor dei store disiplinane. Sak 8 Orientering om aktuelle saker frå Kunnskapsdepartementet Seniorrådgjevar Inger Wætnes, KD, orienterte om mellom anna: Stortingsmelding nr. 7 - Statusrapport for Kvalitetsreformen i høyere utdanning og gjekk kort gjennom hovudpunkta. Wætnes orienterte også om at det vil bli lagt fram ei ny stortingsmelding om rekruttering før påske I løpet av 2008 vil det også kome ei stortingsmelding om internasjonalisering. KD har oppretta ein ny likestillingspris på 2 millionar kroner. Den skal gå til den institusjonen som har dei beste tiltaka for å betre kjønnsbalansen i akademia. Få søkjarar til prisen. Forslag til nytt randsoneregelverk med høyringsfrist Sak 9 Orientering om aktuelle saker frå Universitets- og høgskolerådet Underdirektør Guri Bakken, UHR, orienterte om mellom anna om følgjande saker: - Stortingsmelding om Kvalitetsreformen og UHR si rolle - UHR si høyringsfråsegn til KD om rekrutteringsmeldinga lagt ut på UHR sine heimesider - Statsbudsjettet tildeler sektoren 350 stipendiatstillingar ¾ reservert MEDNAT. - Tverrfagleg masterstudium i samfunnsvitskap i Volda - Møte 6. desember med fakultetsmøta for HF/SV og MN ny leiing for fakultetsmøtet og sekretæren er invitert Side 4 av 5

5 - UHR vil gjennomgå rådsstrukturen under UHR vurdere om den er hensiktsmessig sjå på dei tre store fakultetsmøta først. Mange små institutt er borte. Enkelte har avskaffa fakultetsnivået. Diskusjonssak i møtet 6. desember. SAKER EVENTUELT SAK A SAK B Tilsetjingsprosedyrar Ordføraren orienterte om at SV/UiO har teke initiativ til å legge om tilsettingsprosedyrer for tilsetjing i professorat/førsteamanuensistillingar ved UiO. Forslaget inneber at søkjarar i første omgang ikkje sender inn faglege arbeid, berre søknad, CV og publikasjonslister. Ein innstillingskomité sorterer ut aktuelle kandidatar og desse blir så bedne om å sende inn publikasjonar for vurdering av sakkunnig komité. Vinsten her er vurdert å vere raskare tilbakemelding til aktuelle og ikkjeaktuelle kandidatar. UiO har slutta seg til forslaget og arbeider vidare med saka med tanke på å sikre likehandsaming av søkarane. Notatet som SV/UiO sendte blir distribuert til medlemmene til orientering. Under diskusjon i etterkant blei innstillingsmyndet sitt sjølvstendige ansvar for å vurdere kandidatane sine kvalifikasjonar framheva. Neste møte Etter forslag frå UiA blir neste møte lagt til Kristiansand i juni. Teknisk arrangør er UiA. Informasjon om dato for møtet blir sendt ut seinare. Studentane bad om at junimøtet blei lagt til etter 15. juni av omsyn til studiar. Møtet blei avslutta kl , tysdag den 4. desember. Asbjørn Rødseth ordførar Gudleik Grimstad sekretær Side 5 av 5

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat frå møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - onsdag 27. mai 2015 UTKAST per 29. juni 2015 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Til stade: Marianne van der Wel, Maiken

Detaljer

d) Har de synspunkt på kvalitetsarbeidet ved høgskolen generelt?

d) Har de synspunkt på kvalitetsarbeidet ved høgskolen generelt? Strategigruppa 2010-2014 SPØRSMÅL TIL INSTITUTTA Kvalitetsutvikling a) Omtal kort instituttet sitt arbeid for å utvikle den faglege kvaliteten. Grunnlaget for arbeidet med fagleg kvalitet ligg i godt studieplanarbeid.

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 09.09.2014 kl. 10:00 Sted: Gjensidigerommet, 1.etasje i Stadionbygget Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Vi har ikkje motteke forfall til dette styremøte. Eventuelle

Detaljer

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl 10.00-10.20: HMS kl. 10.20-11.00: Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest 10.-11.mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET.

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET. Saksframlegg Dato Referanse 08.12.2009 2009/145-5244/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/68 Høgskulestyret 17.12.2009 REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM

Detaljer

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2010/1228-2953/2011 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/44 Høgskulestyret 16.06.2011 MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Høgskolestyrets medlemmer Vår dato: 23.04.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 30. april

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2008 2009) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2008 2009) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 9 1 Hovudprioriteringar... 11 1.1 Kunnskapsnasjonen Noreg...

Detaljer

Vurdering av søknader som strategisk satsingsområde 2010 2015, Høgskolen i Sør Trøndelag

Vurdering av søknader som strategisk satsingsområde 2010 2015, Høgskolen i Sør Trøndelag Vurdering av søknader som strategisk satsingsområde 2010 2015, Høgskolen i Sør Trøndelag Professor emeritus Kristian Fossheim, NTNU Professor Dagrun Skjelbred, Høgskolen i Vestfold Professor Oddbjørn Bukve,

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. august 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. august 2012 Kl. slett:

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

På jakt etter forskertalent

På jakt etter forskertalent O K T O B E R 2 0 0 9 N U M M E R 8 Å R G A N G 41 F På jakt etter forskertalent Hvordan få ungdom i videregående skole interessert i forskning? Holbergprisen i skolen skal tenne forskergløden hos elevene.

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer