Sak 7/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml og fvl. 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 7/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 1. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Sak nr. Sakstittel 005/14 Referatsaker 006/14 Orientering fra rådmannen vedrørende beregningene for tilskudd til de private barnehager 007/14 Orientering fra revisor - status for revisjonsarbeidet 008/14 Kontrollutvalgets årsrapport for /14 Kontrollutvalgets budsjett for /14 Godkjenning av referater etter kontrollutvalgets besøk Eventuelt Sak 7/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml og fvl. 13 Steinkjer, Gunnar Myhr leder Paul Stenstuen kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mob

2 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 005/14 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 005/ Referat 1 Kommunal og Ekspertutvalg skal se på Ikke vedlagt Moderniseringsdepartementet oppgaveløsningen i kommunene 2 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutningen for 2013 Vedlagt 3 Arkideco AS Mulighetsstudie helsebygg i Levanger Vedlagt Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

3

4

5

6

7

8

9 SKOGN HELSETUN BREIDABLIKKTUNET LEIRA ÅSEN HELSETUN YTTERØYA HELSETUN LEVANGER BO- OG AKTIVITETSENTER MULIGHETSTUDIE - HELSEBYGG I LEVANGER , ARKIDECO AS

10 FORORD Arkidèco AS har i samarbeid med Levanger kommune utarbeidet en institusjonsbruksplan for den fremtidige bruken av helsebyggene i Levanger kommune. Med bakgrunn i kommunens OU-prosess 2012/2013 og budsjett 2014/Økonomiplan /Økonomiplan , vedrørende kommunens drift av sykehjem og institusjoner er det utarbeidet en Institusjonsbruksplan. Målet med planen er å synliggjøre dagens og fremtidens behov for heldøgns omsorg for eldre fordelt på omsorgsbolig og sykehjemsplasser. Gjennom befaringer og møter med personalet har vi fått et inntrykk hvordan bygningenes tilstand er. Logistikk, innholdet og universell utforming har vært fokusområder. De aller fleste med behov for helse-og omsorgtjenester ønsker å bli boende i sitt opprinnelige hjem. Det er derfor et ønske å stimulerere til at innbyggerne kan bo i egen bolig og klare seg selv lengst mulig. Behovet for omsorgstjenester vil i de nærmeste tiår øke både fra yngre og eldre brukergrupper. I tillegg til de tradisjonelle tjenestene er det behov for et mer aktivt omsorgskonsept med fokus på trivsel. kultur oggode opplevelser. (Jfr. Rom for trygghet og omsorg, Husbanken. Arkideco AS INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

11 INNHOLD 1. Sammendrag 4 2. Forutsetninger for vurdering Antatt framtidig arelalbruk/-behov 2.2 Universell utforming 2.3 Nullhus 2.4 Kostnadskalkyler 2.5 Videre arbeid 3. Aktuelle bygninger og områder Åsen helsetun Dagens situasjon Muligheter 3.2 Skogn Dagens situasjon Muligheter 3.3 Ytterøy helsetun Dagens situasjon Muligheter 3.4 Breidablikktunet Dagens situasjon Muligheter 3.5 Lbas Dagens situasjon Muligheter 3.6 Leira Dagens situasjon Muligheter 3.7 Staup Dagens situasjon Muligheter 4. Analyse Totaloversikt Omsorgsboliger/pasientrom Økonomiplan Framskrevet utvikling, behov og utbygging Sykehjem vs omsorgsenter som boform Økonomiplan Framskrevet utvikling, behov og utbygging Sykehjem vs omsorgsenter som boform Grov kostnadskalkyle Konklusjon 75 3 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

12 1. SAMMENDRAG Kommunen ønsker å tilby ulike boformer som tilfredstiller ulike behov. Målet er å lage fleksible boenheter slik at ca. 80% av plassene tilrettelegges for demente. I tillegg skal det legges til rette for et botilbud for langtidsyke som trenger mye pleie. Institusjonsplane omfatter seks helsebygg i Levanger kommune: - Åsen helsetun - Skogn helsetun - Ytterøy helsetun - Breidablikktunet - Levanger bo-og aktivitessenter - Leira I tilegg omfatter studien område på Staup Oppgaven omfatter en registrering/analyse av dagens bygg og tilhørende tomteareal. Med bakgrunn har vi sett på hvilke muligheter hvert enkelt bygg har. Flere av dagens bygg tilfredstiller ikke dagens arealkrav pr. rom fastsatt av Husbanken. I tillegg er det flere steder mangel på egne bad eller at disse er for små til å tilfredstille dagens krav til universell utforming. Bygningsmassen er av varierende kvalitet både når det gjelder teknisk kvalitet, brukbarhet og logistikk. Dagens ventilasjonskrav og isolasjonskrav er ikke tilfredstillende på de fleste byggene. Det vil derfor bli behov for en omfattende oppgraderinger av bygningsmassen. For å nå målet om en økning i antall omsorgboliger ihht husbankens krav med økt arealbehov, universell utforming, smart teknologi og Nullhus standard er det nødvendig med større og mindre omfattende oppgraderinger på alle bygningene. I enkelte av tilfellene bør det vurderes om det heller bør bygges nytt helt eller delvis. 4 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

13 2. FORUTSETNINGER Grunnlaget for våre vurderinger er basert på plantegninger fra kommunen, befaringer og samtaler med personale på de ulike stedene. 2.1 Antatt framtidig arelalbruk/-behov Husbankens krav til minimumsareal for pasientrom og omsorgsboliger ligger til grunn for arealberegningene : - Pasientrom min. 28 m2 - Omsorgsbolig min. 30 m2 For omsorgsboliger er det også ønsklig å tilby større boenheter på m2. I tillegg har vi basert oss på arealprogrammet til Fossliåsen bokollektiv, Stjørdal. Som har fått mange positiv tilbakemeldinger ift planløsning og arealer. - Fellesarealer 17 m2 pr. boenhet - Støttearealer 35 m2 pr. boenhet. Fellesarealene omfatter: Kjøkken/Spis, Stue, bad/wc, vaskerom/ skyllerom Støttearealene omfatter: vaktrom, garderobe, personal-dusj/ wc, rengjøringsentral/bk, lege/medisinrom, pause,hvile opplæring, kontorer, vaktmester, div. lager og tekniske rom i tillegg til gang/vrimlearealer. For utomhusareal har vi tatt høyde for at hver boenhet skal ha et privat uteareal på 8 m2, og det skal beregnes min. 25 m2 pr boenhet til felles uteoppholdsareal. 2.2 Universell utforming Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler (Husbanken) De 7 prinsipper for universell utforming: Enkel og intuitiv i bruk Forståelig informasjon Toleranse for feil Like muligheter for alle Fleksibel i bruk Lav fysisk anstrengelse Størrelse og plass for tilgang og bruk 2.3 Nullhus I denne rapporten er det lagt vekt på at man skal bygge for framtiden. Det er derfor tatt høyde for en miljøbevisst og energiøkonomisk ombygging/ utbygging. I løpet av få år vil det være lagt godt til rette for å tenke Nullhus. Nullhus defi neres på denne måten: Et nullhus kan ha solcellepanel, solfangerog/eller varmepump, og produsereer like mye energi som det totalt har behov for per år. Et nullhus skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, riving og byggeprosess. 2.4 Kostnadskalkyler Kostnadskalkylen er grove og baserer seg på erfaringstall : - Pris pr. m2 BTA for ombygging : kr Prisen for ombygging er usikker da kostnaden varierer mye pga bygningenes tekniske tilstand og bæresystemer. I videre arbeid bør behovet for grundigere tilstandsrapporter vurderes for sikrere kalkyler. Inkludert i kostnadene ligger merkostanden for Nullhus ( stipulert til kr pr. m2) 2.5 Støtte fra Husbanken Det gis et ivesteringstilskudd i % av maks godkjent anleggskostnad (2014): - 45 % pr. omsorgsbolig - 55 % pr. sykehjemsplass - 55 % for egne lokaler til dagaktivitetstilbud Tilskuddsatser: kr pr. omsorgsbolig kr. pr. sykehjemsplass 2.6 Videre arbeid Basert på denne analysen bør det i videre arbeid vurderes ulike muligheter for å tilfredstille det økte behovet. 5 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

14 3. AKTUELLE BYGNINGER GENERELT DAGENS SITUASJON En ombygging av de aktuelle bygningene til omsorgsboliger vil kreve en god del av av bygningskroppen og de tekniske anleggene. Alle bygg er av eldre dato og vil kreve en rehabilitering og ombygging til bolig ihht. pbl og TEK10. BYGNINGSMASSEN Yttervegger må etterisoleres, vinduer skiftes og innvendige vegger fjjernes. Bærekonstruksjonen i alle bygg beholdes. Brannsikring er forholdsvis bra og oppdatert i forhold til dagens krav, men må endres som følge av annen bruk og planløsning. VVS Alt av VVS tekniske anlegg må byttes ut og tilpasses framtidig behov. Anleggene er generelt av eldre dato (eldre enn 20 år). Nye krav medfører at ingenting kan beholdes. ELKRAFT Anleggene er av eldre dato og det må vurderes en full utskifting. Mulig at man kan beholde enkelte ledninger, men i det store og hele må anlegget skiftes ut med nytt. TELE- OG AUTOMATISERING Det har skjedd stor utvikling innenfor området og det må påberegnes full utskifting. ANDRE INSTALLASJONER Eksisterende heiser må kontrolleres iht framtidig bruk. Noe utskifting vil være nødvendig. UNIVERSELL UTFORMING Alle de aktuelle bygningene tilfredstiller kravet til heis. Med det er gjennomgående for små bad knyttet til boenhetene slik at arealkravet til universell utforming ikke er tilfredstillende. Planløsningen på fl ere av boenhetene er også i konfl ikt med kravet til universell utforming når det gjelder sideplass ved seng. Det er laget fl ere nødløsninger ift skinner fra seng til toalett. Dette er også faktorer som har stor betydning for arbeidstakerne. I tillegg er det store mangler ift synshemmede og kravet om kontrasfarger og gjennomtenkt materialbruk. En forbedring i hht dagen krav vil medføre store ombygginger. FLEKSIBILITET Generelt er det lite fl eksibilitet i bygningsmassen. Begrensningene ligger i bærekonstruksjonene og bygningenes ytre rammer. LOGISTIKK Flere av byggene oppleves internt som kronglete og lite oversiktlig. Lange avstander og funksjoner som ligger langt fra hverandre gir lite effektive planløsninger. Det er også fl ere steder konfl ikt med uteoppholdsareal og varetransport. PLANLØSNING Korridorene oppleves fl ere steder som lange og ubrutte. Dette er lite egnet for beboere som er demente. Det er mange enheter som grenser til det enkelte fellesarealet og man har ikke mulighet for å skape mindre skjermede arealer. BOKVALITET Flere steder er det mangel på egne bad med dusj/ og wc og beboerne må ut i fellesarealet for å benytte dette. En utfordring ift å bygge om helsebyggene til omsorgsboliger er å få fjernet institusjonspreget. Dette vil kreve bygningsmessige tiltak. UTOMHUS De fl este stedene er det tilfredstillende størrelser på utomhusarealene. Det er en ekstra god kvalitet der det er etablert sansehager. Men fl ere steder mangler det en helhetlig plan for bruken av utearealene. Dette er svært viktig for å kunne tilby beboerne en god bokvalitet. Private uteplasser til hver boenhet mangler de fl este steder, og må etableres i en framtidig situasjon. Alle de aktuelle bygningene tilfredstiller kravet til heis. Med det er gjennomgående for små bad knyttet til boenhetene slik at arealkravet til universell utforming ikke er tilfredstillende. 6 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

15 3.1 ÅSEN HELSETUN NØKKELTALL Byggeår : 1927/1985 Antall etasjer: 3 BTA: 3439 m2 Omsorgsboliger: 7 Sykehjemsplasser: 20 (18 Rom) Ansatte: 36 Årsverk: 23 Ankomst Adkomst er lett synlig, men bratt stigning inn til parkering splass foran bygningen. Inngangen er logisk plasser ut mot plassen og er lett synlig. Kaotisk foran inngangen ift trafi kk. Universell utforming Lett synlig heis inn i adkomsonen. Skrå tomt gjør det utfordrende å oppnå universell utforming utendørs. Hensynet til svaksynte er ikke tilfredstillende. Bygningsmassens plassering Bygningen ligger naturlig plassert ift den skrå tomta og har etablert en sansehage med gode solforhold. Plasseringen og tomten gir liten fl eksibilitet i forhold til utvidelse. Kvaliteter /Utfordringer Det er gode solforhold på eiendommen i tillegg oppleves omgivelsene som grønne. Sansehage er en god kvalitet. Bygningsmassen Teknisk tilstand: Ventilajonsanlegget ble byttet i 1991, men fungerer ikke bra. I tillegg er det problemer ift brannkrav Bygningen bærer preg av slitasje, men er pusset opp i underetasjen. Det bør etterisoleres og skiftes ut vinduer ift nye krav. Planløsning Planløsningen er lett å lese. Bygningskroppen er lang og smal og kommunikasjonsårene blir lange. Lite effektiv planløsning ift kjøkken og lager. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : 7700 m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : 6121 m2 Areal uteopphold : 2060 m2 Bebygd areal: 1579 m2 Areal utomhus er tilfredstillende ift størrelse. Det må i tillegg etableres private uteplasser pr boenhet. I forhold til utvidelse finnes det potensiale i de omkringliggende områdene. Dette vil kreve omregulering og en. evt. riving av eksisterende bygningsmasse. GRUNNKART GJELDENDE REGULERINGSPLAN 7 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

16 3.1 ÅSEN HELSETUN 8 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

17 3.1 ÅSEN HELSETUN Fradragsareal LAGER 12,0 m2 LAGER 4,2 m2 LAGER 23,7 m2 IKKE UTGRAVD LAGER/KJØL 34,1 m2 POTET 3,2 m2 2,9 m2 V 6,2 m2 TRAPP 22,1 m2 001 Rom /HALL 79,9 m2 070 Rom HEIS 7,6 m2 R 5,5 m2 AVFALL 5,2 m2 058 Rom AKTIVITETSTERAPI 36,8 m2 VAKTM. 12,7 m2 2,2 m2 1,5 m2 1,5 m2 GARD. 5,6 m2 GARD. 5,1 m2 009 Rom SPISEROM 28,8 m Rom FYSIOTERAPI 35,6 m2? 3,9 m2 KTR 4,3 m2 /DUSJ 5,1 m2 HÅR - OG FOTPLEIE 15,2 m2 V.F 8,7 m2 LAB 21,7 m2 2,3 m2 SKADE 11,9 m2 LEGE 13,0 m2 TEKN. 7,4 m2 056 Rom 057 Rom 055 Rom BK. 3,4 m2 TEKNISK 6,1 m2 KAPELL 26,0 m2 31,1 m2 9,4 m2 HVILE 9,4 m2 29,3 m2 2,7 m2 LAB./ARK 7,9 m2 Trapp 4,2 m2 LAGER 3,0 m2 4,9 m2 23,9 m2 EKSP. 14,3 m2 LAGER 3,6 m2 AUDI. 3,4 m2 1 BEHANDLING 11,4 m2 054 Rom BÅREROM 8,3 m2 VASKERI 45,4 m2 FREMK 2,8 m2 RØNTEN 3,9 m2 11,5 m2 VENTE 14,3 m2 KONSULENT 11,6 m2 BK. TILFLUKTSROM 99,0 m2 LAGER 11,7 m2 GARD. 43,5 m2 TØYBEH. 18,7 m2 044 Rom TANNLEGE 13,5 m2 STERIL 5,7 m2 TANNLEGE 17,8 m2 3,3 m2 STELLE 7,1 m2 VENTE/MÅLE/VEIE 45,4 m2 HELSESØSTER 23,7 m2 PLAN U. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. U.etasje- eksist.plan mål A3 1:250 ansv. ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-01

18 3.1 ÅSEN HELSETUN KTR 34,2 m2 KJ 21,2 m2 KJ 6,2 m2 3,9 m2 KJ 4,1 m2 30,5 m2 6,1 m2 12,9 m2 KJØKKEN 65,2 m2 TRAPP 11,4 m2 KTR 11,6 m2 KTR 9,7 m2 24,8 m2 2 KTR 12,3 m2 BK. 4,6 m2 KTR 11,8 m2 TRAPP 11,9 m2 V.F 3,7 m2 DAGLIGSTUE 187,6 m2 BALKONG 30,3 m2 TRAPP 16,7 m2 AKTIVITET/TERAPI 28,5 m2 ROM 28,5 m2 ROM 18,9 m2 ROM 18,3 m2 ROM 18,3 m2 ROM 18,3 m2 ROM 18,3 m2 ROM 18,2 m2 ROM 18,7 m2 ROM 17,6 m2 HEIS 7,0 m2 INFO 9,8 m2 R 5,1 m2 4,9 m2 4,9 m2 5,1 m2 4,9 m2 5,4 m2 5,1 m2 5,2 m2 5,0 m2 4,8 m2 SPISEROM 35,5 m2 ADM. 10,7 m2 47,9 m2 101,0 m2 VAKT/KTR 24,2 m2 4,8 m2 5,2 m2 5,1 m2 5,0 m2 SK.TØY 7,8 m2 BK. 5,3 m2 SKYLLEROM 14,2 m2 5,2 m2 5,1 m2 5,0 m2 5,0 m2 4,7 m2 LAGER ROM 17,0 m2 ROM 17,7 m2 ROM 17,2 m2 ROM 17,6 m2 LINTØY 11,4 m2 9,4 m2 ANRETN. DUSJ 5,5 m2 18,5 m2 ROM 17,2 m2 ROM 17,4 m2 ROM 16,9 m2 ROM 18,1 m2 ROM 24,3 m2 7,5 m2 DUSJ 4,8 m2 55 Rom 52 Rom 51 Rom 48Rom 47 Rom Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 1. Etasje - eksist.plan PLAN 1. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING ARKIDECO AS mål A3 1:250 ansv. dato Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal 10 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Tlf.: Fax: tegn.nr. ARKIDECO A20-02 AS TN

19 3.1 ÅSEN HELSETUN ROM 21,9 m2 12 Rom ROM 22,7 m2 5,4 m2 11 Rom 5,4 m2 5,4 m2 5,4 m2 ROM 20,5 m2 ROM 20,2 m2 10 BRTRom ROM 20,6 m2 BRT TRAPP 11,1 m2 47,1 m2 5,9 m2 6,2 m2 19 Rom KJØKKEN/STUE 48,7 m2 ROM 19,8 m2 BK. 4,6 m2 LOFT 36,4 m2 BALKONG 18,1 m2 ER DISP. 58,3 m2 12,5 m2 TRAPP 15,7 m2 LOFT 38,8 m2 LOFT 72,0 m2 LOFT 201,4 m2 HEIS 7,7 m2 TLF.SENTRAL 19,8 m2 19,2 m2 VENTILASJON TEKN.ROM 101,7 m2 63,1 m2 DISP. 160,8 m2 LOFT 114,1 m2 LOFT 81,3 m Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 2. Etasje - ekist.plan ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:250 ansv. dato tegn.nr TN A20-03 PLAN 2. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING 11 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

20 3.1 ÅSEN HELSETUN Fradragsareal Pasientrom : 0 Omsorgbolig : 0 IKKE UTGRAVD 001 Rom 070 Rom 0 11 Rom 058 Rom 009 Rom 057 Rom 056 Rom 055 Rom 054 Rom 044 Rom PLAN U. ETG. -DAGENS SITUASJON Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. U.etasje- Dagens sit ARKIDECO AS mål A3 1:250, 1:100 ansv. 12 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen ARKIDECO 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20-07 AS dato TN

21 3.1 ÅSEN HELSETUN BTA 1 373,3 m2 OB - ikke held. oms 48,8 m2 2 Pasientrom : 18 Omsorgbolig u/held. omsorg: 1 33,7 m2 24,1 m2 23,7 m2 23,6 m2 24,1 m2 23,8 m2 23,7 m2 24,0 m2 22,9 m2 22,2 m2 23,6 m2 22,7 m2 22,9 m2 22,8 m2 22,9 m2 22,2 m2 23,5 m2 29,3 m2 52 Rom 51 Rom 48Rom 47 Rom 55 Rom Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 1.Etasje -Dagens sit. ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A31:1000, 1:250 ansv. dato tegn.nr TN A20-05 PLAN 1. ETG. -DAGENS SITUASJON 13 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

22 3.1 ÅSEN HELSETUN OB - ikke held. oms 28,4 m2 OB - ikke held. oms 27,6 m2 12 Rom BTA 1 387,9 m2 11 Rom OB - ikke held. oms 26,0 m2 OB - ikke held. oms 26,1 m2 OB - ikke held. oms 26,8 m2 Pasientrom : 0 Omsorgbolig u/held. omsorg: 6 19 Rom OB - ikke held. oms 26,3 m2 PLAN 2. ETG. - DAGENS SITUASJON Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 2. Etasje-Dagens sit. mål A31:1000, 1:250 ansv. 14 ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-06

23 3.1 ÅSEN HELSETUN Fradragsareal IKKE UTGRAVD Pasientrom : 0 Omsorgbolig : Rom 070 Rom 057 Rom 058 Rom 009 Rom 0 11 Rom FELLES OPPH-NY 106,1 m2 OB-NY 38,3 m2 OB-NY 44,2 m2 056 Rom 055 Rom SONE-NY 67,2 m2 054 Rom 044 Rom OB-NY 43,7 m2 OB-NY 48,3 m2 OB-NY 45,2 m2 OB-NY 41,5 m2 PLAN U. ETG. -MULIGHETER mål A3 1:250 ansv. TN 15 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO ARKIDECO AS dato AS Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. U.etasje - Muligheter Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.10.

24 3.1 ÅSEN HELSETUN OB/EKSIST. 48,2 m2 6,9 m2 Pasientrom : 0 Omsorgbolig : 11 2 OB-NY 33,7 m2 OB-NY 48,4 m2 OB-NY 48,3 m2 OB-NY 48,1 m2 OB-NY 47,5 m2 OB-NY 46,0 m2 OB-NY 46,2 m2 OB/EKSIST. 46,2 m2 OB-NY 46,2 m2 OB-NY 32,4 m2 52 Rom 51 Rom 48Rom 47 Rom 55 Rom PLAN U. ETG. -MULIGHETER 16 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE mål A3 1:250 ansv. TN ARKIDECO ARKIDECO AS AS dato Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 1.etasje - muligheter Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.08

25 3.1 ÅSEN HELSETUN 12 Rom 11 Rom 6,7 m2 OB-NY 55,2 m2 6,5 m2 OB-NY 54,8 m2 Pasientrom : 0 Omsorgbolig : 4 7,4 m2 19 Rom OB-NY 54,3 m2 7,4 m2 OB-NY 48,6 m2 FELLESAREAL-NY 58,9 m2 PLAN U. ETG. -MULIGHETER Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 2.Etasje- Muligheter ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen ARKIDECO 57B, 7500 Stjørdal AS tegn.nr. Tlf.: Fax: mål A3 1:250 ansv. TN A20.09

26 NØKKELTALL 3.2 SKOGN HELSETUN Byggeår : 1985/ 2002 Antall etasjer: 2 BTA: 4776 m2 Omsorgsboliger: 0 Sykehjemsplasser: 42 Årsverk: 34 Ankomst Tomten ligger sentralt i Skogn sentrum. Fin og oversiktlig adkomst inn til bygget med atriumshage. Hovedinngangen er tydelig markert og lett og fi nne. Universell utforming Bra tilrettelagt for rullestolbrukere på hovedplan.det mangler endel på tilrettelegging for svaksynte og heisen ligger litt gjemt ift innganspartiet. Bygningsmassens plassering Bygningmassel ligger plassert iforhold til den rektangulere struktiren i skogn sentrum. H- formen gir en fi nt uterom i sør, men et lite tiltalende område i nord. S Kvaliteter /Utfordringer Det er gode solforhold på store deler av eiendommen og sansehagen er fi nt opparbeidet og lett tilgjengelig. Området har mye asfaltfl ater mot alle sider. Og nærheten til jernbanen kan oppleves som støyende. Bygningsmassen Ventilasjonsanlegget fungerer dårlig, og kan oppleves som støyende. Bygningen har behov for oppussing/renovering Planløsning Planløsningen er lett å lese. Felles oppholdsrom ligger setralt plassert, men oppleves som lite skjermet fra inngangspartiet.selve H -formen er et effektivt planprinsipp som gir muligheter til å skjerme enkelte soner. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : 8220 m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : 4924 m2 Areal uteopphold : 1820 m2 Bebygd areal: 3296m2 Areal utomhus er tilfredstillende ift størrelse. Det må i tillegg etableres private uteplasser pr boenhet. Utvidelse av bygget må evt. skje i nord. Krever omregulering og riving av eksist. nabobygg. Lite framtidsrettet løsning. GRUNNKART GJELDENDE REGULERINGSPLAN PLAN U. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING 18 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

27 3.2 SKOGN HELSETUN 19 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

28 3.2 SKOGN HELSETUN AGREGAT 17,6 m2 62,1 m2 TRAPP 11,5 m2 TILFLUKTSROM 81,9 m2 7,2 m2 BLEIELAGER 33,1 m2 7,2 m2 ER 11,4 m2 ER 5,1 m2 KONTOR 8,3 m2 SKITTENTØY 6,5 m2 RENGJØRINGSROM 10,6 m2 TRIMROM 40,2 m2 FRYSEROM 5,2 m2 FRYSEROM 5,4 m2 VASKERI 51,6 m2 KJØLEROM 8,4 m2 FYRHUS 48,8 m2 TAVLEROM 8,4 m2 8,6 m2 6,6 m2 STUE/OPPH. 20,8 m2 4,6 m2 3,1 m2 8,2 m2 6,5 m2 STUE/OPPH. 20,6 m2 4,6 m2 3,2 m2 STUE/OPPH. 21,1 m2 4,6 m2 3,1 m2 12,0 m2 /DUSJ 6,1 m2 MØTEROM 11,8 m2 LAGER? 14,4 m2 TEKN.R 4,6 m2 HEIS 6,6 m2 TRAPP 12,8 m2 KAPELL 16,8 m2 VASKEROM 10,2 m2 GARD. BÅREROM 8,0 m2 2,5 m2 5,5 m2 11,1 m2 13,0 m2 DAMEGARDEROBE 24,8 m2 12,1 m2 DAMEGARDEROBE 45,4 m2 7,7 m2 5,9 m2 GARD. 3,8 m2 7,5 m2 ER 31,2 m2 ER 13,8 m2 BARNEVOGNER/GARDEROBE 15,5 m2 ER 66,2 m2 54,9 m2 152,3 m2 25,7 m2 VRIMLE 48,3 m2 43,5 m2 11,5 m2 STUE/OPPH. 28,7 m2 5,6 m2 3,1 m2 4,7 m2 4,2 m2 3,6 m2 OPPHOLD 52,2 m2 /DUSJ 6,6 m2 7,6 m2 6,0 m2 STUE/OPPH. 22,0 m2 6,5 m2 STUE/OPPH. 19,4 m2 /DUSJ 6,3 m2 9,2 m2 5,4 m2 VAKTMESTER 13,3 m2 FRISØR 18,8 m2 SPISEROM 48,9 m2 MØTEROM 21,2 m2 PC ROM 25,6 m2 KONTOR 16,5 m2 KONTOR 17,8 m2 LEGEKONTOR 17,6 m2 HELSESØSTER 29,5 m2 VAKTMESTER 37,6 m2 Varelevering PLAN U. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING mål A3 1:250 ansv. TN 20 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO ARKIDECO AS dato AS Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. U.etasje- eksist.plan Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.02

29 3.2 SKOGN HELSETUN KRT SENGEROM 20,7 m2 SENGEROM 20,7 m2 SENGEROM 20,7 m2 SENGEROM 20,8 m2 KTR 21,3 m2 UTEPLATT 57,0 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ 4,2 m2 ENTRE 3,1 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ 4,2 m2 ENTRE 3,1 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ 4,2 m2 ENTRE 3,1 m2 ENTRE 4,7 m2 STUE/OPPHOLD 70,0 m2 ENTRE 3,1 m2 SENGEROM 20,6 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ 4,2 m2 ENTRE 3,1 m2 SENGEROM 20,7 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 SENGEROM 20,7 m2 16,6 m2 RENGJØR 5,1 m2 SKYLLEROM 15,5 m2 VAKTROM VENTILASJON 11,7 m2 9,8 m2 OPPHOLD 37,6 m2 ENTRE 76,3 m2 SENGEROM 21,0 m2 ENTRE /DUSJ 3,1 m2 4,4 m2 STUE 29,3 m2 SENGEROM 20,8 m2 SENGEROM 12,7 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ ENTRE 4,6 m2 3,1 m2 SENGEROM 12,9 m2 ENTRE /DUSJ 4,7 m2 7,0 m2 55,6 m2 OPPHOLD 25,3 m2 SENGEROM 12,6 m2 /DUSJ 4,5 m2 STUE 56,7 m2 TRAPP 11,5 m2 VAKTROM/PC 27,9 m2 VAKTROM/VAKTSTUE 27,5 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 SENGEROM 20,8 m2 ENTRE ENTRE 3,1 m2 /DUSJ /DUSJ 3,1 m2 4,2 m2 4,2 m2 SENGEROM SENGEROM 20,8 m2 20,7 m2 21,6 m2 LEGE 13,6 m2 5,1 m2 5,1 m2 SPISESAL 112,8 m2 GARD. 9,3 m2 ENTRE 4,4 m2 KJØKKEN 18,0 m2 KJØKKEN 18,6 m2 EKSP. 18,8 m2 INN 6,4 m2 /DUSJ 5,3 m2 SENGEROM 21,3 m2 KJØKKEN 34,1 m2 KTR 17,1 m2 FELLES STUE 29,5 m2 SENGEROM KTR 3,0 m2 KTR 2,9 m2 KTR 3,3 m2 33,1 m2 KOPI 9,3 m2 /DUSJ 5,0 m2 21,1 m2 FELLES SPISESTUE 30,6 m2 /DUSJ 5,0 m2 SENGEROM 17,9 m2 SENGEROM 17,8 m2 SENGEROM 17,8 m2 SENGEROM 17,8 m2 MEDISIN 16,2 m2 DUSJ 5,2 m2 DUSJ 5,2 m2 REKV. 9,4 m2 16,7 m2 HEIS 6,6 m2 SPISESTUE 52,8 m2 SENGEROM 28,6 m2 VASK 22,6 m2 SENGEROM 20,9 m2 VF 5,3 m2 FELLES STUE 32,0 m2 SENGEROM 21,1 m2 4,4 m2 4,3 m2 4,3 m2 4,3 m2 SKYLLEROM 15,1 m2 DUSJ 5,1 m2 67,2 m2 BK 3,6 m2 TRAPP 12,8 m2 91,8 m2 4,3 m2 4,5 m2 1 2,1 m2 16,6 m2 /DUSJ 5,1 m2 36,8 m2 VAKTR. 22,5 m2 48,2 m2 /DUSJ 5,0 m2 SENGEROM 21,1 m2 STUE 20,5 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,5 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 AVD.LEDER 23,8 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,5 m2 SENGEROM 17,9 m2 MEDISIN 8,6 m2 3,1 m2 21,8 m2 /DUSJ 5,0 m2 SENGEROM 21,2 m2 /DUSJ 5,1 m2 SENGEROM 21,3 m2 /DUSJ 5,1 m2 SENGEROM 21,3 m2 /DUSJ 5,1 m2 SENGEROM 21,2 m2 /DUSJ 5,0 m2 SENGEROM 21,5 m2 PLAN 1. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING mål A3 1:250 ansv. TN 21 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS dato ARKIDECO AS Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. 1.etasje - eksist.plan Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.01

30 3.2 SKOGN HELSETUN Pasientrom :0 Omsorgsbolig u/held.oms.: 6 BTA 1 902,2 m2 OB - Ikke held.oms 45,5 m2 OB - Ikke held.oms 45,0 m2 OB - Ikke held.oms 49,0 m2 OB - Ikke held.oms 51,7 m2 OB - Ikke held.oms 43,9 m2 OB - Ikke held.oms 42,5 m2 PLAN U. ETG. -DAGENS SITUASJON Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. U.etasje - dagens sit. Varelevering ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen ARKIDECO 57B, 7500 Stjørdal AS tegn.nr. Tlf.: Fax: mål A31:250, 1:1000 ansv. TN A20.02

31 3.2 SKOGN HELSETUN 28,9 m2 29,0 m2 29,0 m2 28,9 m2 29,4 m2 28,9 m2 17,5 m2 17,8 m2 44,4 m2 28,9 m2 28,9 m2 28,9 m2 28,9 m2 28,9 m2 28,9 m2 Pasientrom : 42 Omsorgbolig : 0 BTA 2 874,2 m2 27,0 m2 26,8 m2 22,6 m2 22,4 m2 22,4 m2 22,4 m2 /DOBBELTROM 33,4 m2 26,5 m2 27,0 m2 26,8 m2 22,1 m2 22,2 m2 22,2 m2 22,2 m2 22,3 m2 22,4 m2 22,2 m2 22,5 m2 22,2 m2 22,3 m2 22,2 m2 22,7 m2 26,8 m2 27,0 m2 27,0 m2 26,8 m2 27,0 m2 PLAN 1. ETG. -DAGENS SITUASJON mål A31:250, 1:1000 ansv. TN 23 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO ARKIDECO AS dato AS Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. 1. etasje - dagens sit. Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.01

32 3.2 SKOGN HELSETUN Pasientrom : 0 Omsorgsbolig:6 DELER AV SOKKEL ER ØSTVENDT OG GIR MINDRE DAGSLYSKVALITET. MENS DELER AV SOKKELEN LIGGER ORIENTERT MOT VEI. /OMBYGG 45,5 m2 OMBYGG 45,0 m2 /OMBYGG 49,0 m2 /OMBYGG 51,7 m2 /OMBYGG 43,9 m2 /OMBYGG 42,5 m2 PLAN U. ETG. -MULIGHET Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. U.etasje - mulighet Varelevering ARKIDECO AS mål A3 1:250 ansv. dato Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal 24 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Tlf.: Fax: tegn.nr. ARKIDECO A40.06 AS TN

33 3.2 SKOGN HELSETUN NY 51,0 m2 NY 47,5 m2 NY 46,3 m2 NY 58,3 m2 NY 61,4 m2 NY 56,8 m2 NY 44,2 m2 NY 43,4 m2 NY 59,4 m2 NY 57,4 m2 Pasientrom :0 Omsorgsbolig: 24 SMAL BYGNINGSKROPP GIR OG GIR IRRASJONELL ORGANISERING, AV ROM/ VED OMBYGGING. NY 55,7 m2 NY 46,4 m2 NY 46,4 m2 STUE endret form 49,7 m2 NY 48,4 m2 NY 50,5 m2 STUE red. str. 17,5 m2 NY 43,1 m2 NY 44,8 m2 NY 44,1 m2 NY 44,1 m2 NY 44,5 m2 NY 46,3 m2 NY 46,4 m2 NY 55,0 m2 NY 55,5 m2 NY 49,0 m2 PLAN 1. ETG. -MULIGHET mål A3 1:250 ansv. TN 25 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO ARKIDECO AS dato AS Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. 1. etasje- mulighet Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A40.05

34 3.3 YTTERØY HELSETUN NØKKELTALL Lastet 11 av 12 kartfliser Byggeår : 1921/1996 Antall etasjer: 2 ( i tillegg kjeller og loft) BTA: 1504 m2 Omsorgsboliger: 2 Sykehjemsplasser: 10 Årsverk: 18 Base for hjemmetjenesten Ankomst Adkomst er lett synlig og hyggelig utformet med sansehage og fi nt grøntområde foran inngangspartiet. Parkering er differensiert og plassert på mottsatt side av veien. Universell utforming Rullestolbrukere må benytte sideinngangen da det er høydeforskjell fra terrenget og 1. etasje. Hei i bygget. Lite tilrettelagt for svaktsynte ift kontrastfarger. Bygningsmassens plassering Bygningen lligger plasser langs veien på en fl at tomt. Plasseringen og tomten med omkringliggende vei og landbruksareal gir liten fl eksibilitet i forhold til utvidelse. Kvaliteter /Utfordringer Det er gode solforhold på eiendommen i tillegg oppleves omgivelsene som grønne. Sansehage er en god kvalitet. Veien som ligger mellom tunet kan virke som en barriere. Mangel på egne bad/wc oppleves som tungvidt både for beboer og ansatte. Bygningsmassen Teknisk tilstand er ikke tilfredstillende ift dagens krav ift ventilasjon. Bygningen må etterhvert utbedres ihht nye energikrav. Planløsning Da bygningsmassen er forholdsvis liten er planløsningen er lett å lese. Adkomssone og heis er sentralt plassert og bygget er effektivt utnyttet.. Felles oppholdsrom ligger langs en gangsone og det oppleves som positivt. Kjøkken og spis er skjermet og ligger fi nt plasser i bygget. Muligheter for å ta i bruk loftet. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : 1687 m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : 1432 m2 Areal uteopphold : 510 m2 Bebygd areal: 255 m2 Areal utomhus er tilfredstillende ift størrelse. Det må i tillegg etableres private uteplasser pr boenhet. I forhold til utvidelse må man foreta en omregulering av LNF området. Dette er lite aktuelt. GRUNNKART GJELDENDE KOMMUNEDELPLAN 26 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

35 3.3.1 YTTERØY HELSETUN 27 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

36 3.3.1 YTTERØY HELSETUN BÅREROM/KJØL 13,7 m2 TEKNISK 46,3 m2 TEKNISK 23,3 m2 TEKNISK 9,2 m2 VENT 5,7 m2 HEIS 7,5 m2 7,0 m2 5,3 m2 TRIM/SOLARIUM 27,1 m2 LAGER 130,8 m2 Varmtvannstank, teknisk, høvvelbenk/ verksted m.m 49,2 m2 33,5 m2 Varelevering TØRKEROM 27,8 m2 TRAPP 14,1 m2 KJØL(TILKJ.) 3,9 m2 FETTAVSKILLER 3,3 m2 SØPPEL 4,8 m2 VASKERI 8,6 m2 VASKERI 20,6 m2 VAKTMESTER 8,8 m2 KONTOR 6,2 m2 PLAN KJELLER. -EKSISTERENDE TEGNING OB/OPPH. 18,9 m2 Kjøkken OB/ 5,4 m2 OB/ 11,3 m2 LINTØYROM 28 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS PERSONALROM VAKTROM. (tidl.) 7,4 m2 GARD. DAME 9,5 m2 VENT HEIS KJØL 2,8 m2 KJØKKEN 40,2 m2

37 3.3.1 YTTERØY HELSETUN VASKERI 8,6 m2 VASKERI 20,6 m2 VAKTMESTER 8,8 m2 KONTOR 6,2 m2 OB/OPPH. 18,9 m2 Kjøkken OB/ 5,4 m2 OB/ENTRE 7,8 m2 OB/ 11,3 m2 LINTØYROM 8,7 m2 PERSONALROM 12,7 m2 VAKTROM. (tidl.) 7,4 m2 GARD. DAME 9,5 m2 GARD/ GARD.HERRE7,0 m2 PERSONAL 3,2 m2 3,0 m2 /PERSONAL 1,8 m2 VENT 6,1 m2 HEIS 8,4 m2 KJØL 2,8 m2 KJØL 2,8 m2 KJØKKEN 40,2 m2 HC Inngang/ Rampe 25,7 m2 44,3 m2 13,1 m2 OB/ 13,1 m2 OB/ENTRE 4,5 m2 OB/ 4,4 m2 Kjøkken OB/OPPH. 13,0 m2 VASK 1,1 m2 ENTRE 2,1 m2 ROM U/ 13,8 m2 ENTRE 1,5 m2 BK 1,7 m2 FELLES 5,0 m2 ROM U/ 11,7 m2 /FELLES 1,2 m2 VASK 1,7 m2 VF 3,2 m2 GAMMELSTUE 28,9 m2 TRAPP 14,6 m2 NYSTUA/FELLESAREAL 75,6 m2 VERANDA 48,4 m Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun kjeller/1. etasje. - eksist.plan PLAN 1 ETG. -EKSISTERENDE TEGNING ARKIDECO 29 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, Tlf.: Fax:

38 3.3.1 YTTERØY HELSETUN R.M/DUSJ 21,6 m2 R.M/DUSJ 21,5 m2 MØTE 8,1 m2 ROM M/ 15,7 m2 /DUSJ 5,7 m2 FELLES 15,4 m2 SKYLLEROM/RENT 5,3 m2 SKYLLEROM/SKITTEN 9,4 m2 VAKT 12,9 m2 LEGE 11,8 m2 KONTOR/DAGL. 10,2 m2 LINTØY 7,5 m2 VENT 5,6 m2 HEIS 7,1 m2 4,8 m2 4,8 m2 24,8 m2 34,6 m2 32,4 m2 VERANDA 8,1 m2 ROM M/ 16,3 m2 5,9 m2 ROM M/ 17,3 m2 ROM M/ 22,1 m2 4,6 m2 LAGER 2,1 m2 KONTOR/KOPI 15,7 m2 LAGER 1,3 m2 MEDIKAMENTROM 13,8 m2 TRAPP 14,5 m2 4,8 m2 R.M/DUSJ 21,0 m2 4,9 m2 R.M/DUSJ 21,0 m2 PLAN 2. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING Fjernlager/ kjøkken 30 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS? 5,7 m2 HEIS 7,2 m2

39 24,8 m2 34,6 m2 5,9 m YTTERØY HELSETUN VERANDA 8,1 m2 ROM M/ 16,3 m2 ROM M/ 17,3 m2 ROM M/ 22,1 m2 4,6 m2 LAGER 2,1 m2 KONTOR/KOPI 15,7 m2 LAGER 1,3 m2 MEDIKAMENTROM 13,8 m2 TRAPP 14,5 m2 4,8 m2 R.M/DUSJ 21,0 m2 4,9 m2 R.M/DUSJ 21,0 m2 Fjernlager/ kjøkken? 5,7 m2 HEIS 7,2 m2 LAGER 132,6 m2 13,2 m2 LAGER 19,5 m2 LAGER 37,5 m2 13,0 m2 LAGER 130,5 m2 2,4 m2 32,3 m2 TRAPP 14,5 m2 PLAN LOFT -EKSISTERENDE TEGNING 31 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS ARKIDECO Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun

40 3.3.1 YTTERØY HELSETUN BTA 506,6 m2 Varelevering Pasientrom : 0 Omsorgsbolig: 0 Varmtvannstank, teknisk, høvvelbenk/ verksted m.m BTA 507,0 m2 Varelevering 16,1 m2 Pasientrom : 2 Omsorgsbolig: 2 P O ulighetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun kjeller/1. etasje - dagens situasjon PLAN KJELLER -DAGENS SITUASJON ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:200, 1:500 dato tegn.nr. 32 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS ansv. TN A20.03

41 T YTTERØY HELSETUN Varmtvannstank, teknisk, høvvelbenk/ verksted m.m Pasientrom : 0 Omsorgsbolig: 0 Varelevering BTA 507,0 m2 P O Pasientrom : 2 Omsorgsbolig: 2 hetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun Kjøkken kjeller/1. etasje - dagens situasjon 45,0 m2 ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:200, 1:500 ansv. dato tegn.nr TN A20.03 HC Inngang/ Rampe Kjøkken 36,4 m2 17,5 m2 16,1 m2 PLAN 1. ETG. -DAGENS SITUASJON 33 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

42 3.3.1 YTTERØY HELSETUN 27,1 m2 27,0 m2 BTA 499,9 m2 27,3 m2 26,3 m2 26,5 m2 Pasientrom:8 Omsorgsbolig: 0 27,1 m2 27,0 m2 22,1 m2 Fjernlager/ kjøkken BTA 50 22,5 m2 23,4 m2 27,3 m2 Pasientrom:0 Omsorgsbolig: 0 26,3 m2 26,5 m2 P O tudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun 2. etasje/loft - dagens situasjon PLAN 2. ETG. -DAGENS SITUASJON ARKIDECO AS mål A3 1:200, 1:500 ansv. dato TN Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

43 22,1 m2 26,3 m YTTERØY HELSETUN 26,5 m2 Pasientrom:8 Omsorgsbolig: 0 22,5 m2 23,4 m2 Fjernlager/ kjøkken 27,3 m2 BTA 50 26,3 m2 26,5 m2 Pasientrom:0 Omsorgsbolig: 0 Fjernlager/ kjøkken die Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun etasje/loft - dagens situasjon ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:200, 1:500 ansv. dato tegn.nr TN A20.04 PLAN LOFT - DAGENS SITUASJON 35 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

44 Inngang/ Rampe Kjøkken YTTERØY HELSETUN /OMBYGG 38,0 m2 NYTT PERSONAL 16,1 m2 NYTT LINTØY 8,0 m2 NY VAKT 7,5 m2 Varelevering Pasientrom :0 Omsorgsboliger: 0 udie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun jeller/1. etasje- muligheter ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:200 ansv. dato tegn.nr TN A20.05 Varmtvannstank, teknisk, høvvelbenk/ verksted m.m Varelevering PLAN KJELLER -MULIGHETER 36 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

45 3.3.1 YTTERØY HELSETUN MSORG/NYTT,5 m2 VAKT m2 Pasientrom: 0 Omsorgsboliger: 3 /OMBYGG Kjøkken 45,0 m2 /NYTT 35,5 m2 HC Inngang/ Rampe Varelevering Kjøkken /OMBYGG 38,0 m2 NYTT PERSONAL 16,1 m2 NYTT LINTØY 8,0 m2 NY VAKT 7,5 m2 Pasientrom :0 Omsorgsboliger: 0 ghetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun Kjeller/1. PLAN 1.ETG. etasje- -MULIGHETER muligheter ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal ARKIDECO AS tegn.nr. Tlf.: Fax: mål A3 1:200 ansv. TN A20.05

46 3.3.1 YTTERØY HELSETUN /NYTT 55,0 m2 /NYTT /NYTT 33,0 m2 LEGE 10,1 m2 NYTT VAKTROM 10,1 m2 Pasientrom: 0 Omsorgsboliger: 6 /NYTT 53,8 m2 /NYTT 55,0 m2 /NYTT 31,4 m2 LAGER 25,4 m2 Fjernlager/ kjøkken /NYTT 33,0 m2 NYTT VAKTROM 10,1 m2 NY 5,6 m2 KONTOR kop/print 11,8 m2 P gang 13,0 m2 /NYTT 34,0 m2 gang 14,3 m2 NYTT MINIKJ. 10,4 m2 KONTOR 11,8 m2 KONTOR Dag.led 11,8 m2 NYTT LINTØY 11,9 m2 MØTE-/AKTIVITETSR. 31,1 m2 /NYTT 35,4 m2 LEGE 10,1 m2 /NYTT 53,8 m2 O etstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun 2. etasje/loft - muligheter PLAN 2.ETG. -MULIGHETER ARKIDECO AS mål A3 1:200 ansv TN dato Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal 38 INSTITUSJONSBRUKSPLAN Tlf.: Fax: tegn.nr A20.06 LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS LAGER

47 P YTTERØY HELSETUN /NYTT 34,0 m2 NYTT LINTØY 11,9 m2 /NYTT 35,4 m2 LEGE 10,1 m2 /NYTT 53,8 m2 O LAGER 25,4 m2 Fjernlager/ kjøkken NY 5,6 m2 KONTOR kop/print 11,8 m2 gang 13,0 m2 gang 14,3 m2 NYTT MINIKJ. 10,4 m2 KONTOR 11,8 m2 KONTOR Dag.led 11,8 m2 MØTE-/AKTIVITETSR. 31,1 m2 PLAN LOFT -MULIGHETER 39 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

48 3.4 BREIDABLIKKTUNET NØKKELTALL Byggeår : Antall etasjer: 3 etg. ( inkl. p-kjeller) BTA: 6579 m2 Omsorgsboliger: 40 Sykehjemsplasser: 26 Adkomst Adkomst lite oversiktlig ift trafi kksituasjon. Varelevering skjer ved hovedinngang i dag. Skjemmende søppeldunker i adkomstsonen ønsker ikke velkommen. Hovedinngangen er lett å fi nne mens resepsjonen er lagt lite synlig ift nye besøkende. Universell utforming Hensynet til rullestolbrukere er godt ivaretatt. Kravet til synshemmede må tilfredstille dagens krav. Det er lite kontrastfarger og - materialer å orientere seg etter. Bygningsmassens plassering Bygningen ligger fi nt plassert mot grøntareal og skråning. Plasseringen er fordelaktig iforhold til utvidelse mot nord. Mot sør og vest er det ikke mulig å utvide i stor grad. Kvaliteter /Utfordringer Det er gode solforhold på eiendommen i tillegg oppleves omgivelsene som grønne i sør og øst. Sansehage er integrert i et av uterommene mellom bygningsfl øyene og er et attraktivt uteoppholdsted. Utfordringen ligger i trafi kksituasjonen og differensieringen mellom kjørened og myke trafi kkanter. Bygningsmassen Bygningsmassen er i god stand, med for å imøtekomme framtidens krav er det nødvendig med oppgradering. Bygningens form er brutt ned i fl ere volumer og blir ikke så dominerende tross størrelsen. Ventilasjonsanlegget fungerer ikke optimalt på vaktrommene. Planløsning Bygningsmassen er stor og avstandene gjør det vanskelig å få oversikt. Interiøret virker monotont og det gjør det vanskelig å kjenne seg igjen. Avstandene oppleves lange og gjør at fl ere ansatte ikke benytter kantina. Det er mangel på lager og garderobeplass. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : m2 Areal uteopphold : 6070 m2 Bebygd areal: 4114 m2 Areal utomhus er tilfredstillende ift størrelse. Det må i tillegg etableres private uteplasser pr boenhet. Det er mye potensiale innenfor regulert areal. Mye areal kan frigjøres ved å lage en mer helhetlig utomhusplan. GRUNNKART GJELDENDE REGULERINGSPLAN 40 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

49 3.4 BREIDABLIKKTUNET 41 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

50 3.4 BREIDABLIKKTUNET VARMESENTRAL 57,0 m2 TRAPP 21,0 m2 12,4 m2 LAGER 12,6 m2 GARASJE 529,2 m2 HEIS 6,7 m2 HOVEDTAVLE 11,2 m2 1:200 Kjeller PLAN U. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet U.etasje- eksist. plan ARKIDECO AS mål A3 1:200 ansv. dato 42 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: ARKIDECO tegn.nr A20-01 AS TN

51 3.4 BREIDABLIKKTUNET 9,9 m2 LEGE/TANNLEGE 14,7 m2 KTR 17,8 m2 GRUPPE 12,9 m2 GRUPPEROM 34,2 m2 KTR 13,2 m2 KTR 13,1 m2 KTR 13,3 m2 KTR 12,8 m2 KTR 13,2 m2 KTR 13,1 m2 KTR 13,3 m2 3,4 m2 SKIFTESTUE 10,4 m2 RULLEROM 13,0 m2 41,7 m2 29,3 m2 124,5 m2 TØRKEROM 13,2 m2 GRUPPE 34,0 m2 LAGER 5,0 m2 3,7 m2 3,7 m2 VASKERI 14,7 m2 /DUSJ 16,7 m2 GARD. DAMER 19,4 m2 MEDIKAMENT 20,6 m2 TEKN.ROM 13,0 m2 1,3 m2 0,8 m2 GARD 10,1 m2 MEDISINSK UTS. 24,1 m2 HEIS 6,5 m2 TRAPP 13,0 m2 SKITTENTØY 16,4 m2 HEIS 1,9 m2 TILFLUKT 8,3 m2 TILFLUKT 6,0 m2 8,0 m2 LAGER 28,4 m2 TILFLUKTSROM 87,6 m2 GARD. HERRER 24,0 m2 RENGJØRING 14,5 m2 BK. 5,6 m2 /DUSJ 11,5 m2 FRISØR 24,6 m2 24,7 m2 AVFALL 19,8 m2 VAKTMESTER 19,6 m2 ENTRE 31,6 m2 UTV. LAGER 17,5 m2 KTR 26,4 m2 STUE 45,5 m2 INN 5,0 m2 LAGER 5,3 m2 VESTIBYLE 48,9 m2 EKSP. KTR 29,1 m2 KTR 26,9 m2 PERSONALROM 45,2 m2 STUE 26,6 m2 16,6 m2 STUE 53,7 m2 59,5 m2 heis 7,0 m2 ARKIV 7,0 m2 KOPI 5,6 m2 5,4 m2 8,2 m2 6,3 m2 6,5 m2 1,2 m2 BK 2,2 m2 LAGER 5,6 m2 BÅREROM 9,4 m2 OPPVASK 6,7 m2 KJØKKEN 32,3 m2 KTR 3,6 m2 DISP. KJØL 1,8 m2 HJELPEMIDDEL 29,1 m2 BÅREROM 26,7 m2 4,7 m2 LAGER 2,6 m2 FRYS 2,8 m2 MOTTAK 4,0 m2 1,9 m2 PLAN 1. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING 43 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE mål A3 1:250 ansv. ARKIDECO AS TN Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal dato

52 3.4 BREIDABLIKKTUNET 24,1 m2 23,5 m2 24,0 m2 23,6 m2 MØTE/SAMTALE 18,6 m2 STUE/TV 19,9 m2 24,0 m2 23,6 m2 5,6 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,9 m2 44,7 m2 89,8 m2 AVFALL 5,0 m2 SPIS/KJØKKEN 39,3 m2 11,1 m2 LAGER 12,2 m2 LAGER/LINTØY 28,3 m2 MEDISIN 10,3 m2 SKYLLE 10,2 m2 2,1 m2 PERSONAL 22,5 m2 HEIS 6,2 m2 TRAPP 24,6 m2 SPIS/KJØKKEN 38,2 m2 BK. 4,2 m2 3,3 m2 52,4 m2 5,6 m2 5,9 m2 24,1 m2 23,5 m2 23,4 m2 24,0 m2 23,6 m2 9,5 m2 23,6 m2 23,6 m2 10,7 m2 KORR. 24,2 m2 STUE 22,3 m2 10,9 m2 5,7 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 3,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 5,0 m2 TRAPP 15,0 m2 EKSP. 13,1 m2 STUE 22,2 m2 11,2 m2 STUE 22,2 m2 11,1 m2 11,2 m2 STUE 22,4 m2 PEISESTUE 24,9 m2 STUE 22,3 m2 2,9 m2 6,2 m2 2,7 m2 6,1 m2 21,0 m2 2,8 m2 21,3 m2 3,3 m2 4,7 m2 81,2 m2 2,9 m2 3,3 m2 STUE/TV 24,0 m2 SPIS/KJØKKEN 22,2 m2 LAGER AVFALL 7,9 m2 5,2 m2 SKYLLEROM 10,7 m2 LAGER 8,4 m2 8,7 m2 47,6 m2 HEIS 8,0 m2 4,9 m2 3,5 m2 2,9 m2 2,0 m2 AVFALL 6,6 m2 1,9 m2 6,1 m2 TRAPP 4,3 m2 LAGER 9,5 m2 2,9 m2 SKYLLEROM 7,9 m2 6,1 m2 6,1 m2 BK. 3,0 m2 STUE/TV 23,6 m2 SPIS/KJØKKEN 18,8 m2 2,8 m2 3,0 m2 83,6 m2 6,1 m2 STUE 22,0 m2 2,9 m2 10,9 m2 STUE 22,1 m2 3,0 m2 6,2 m2 11,0 m2 22,2 m2 10,8 m2 5,0 m2 SPIS/KJØKKEN 24,0 m2 3,3 m2 21,4 m2 3,0 m2 STUE/TV 24,0 m2 4,8 m2 3,3 m2 21,5 m2 3,0 m2 72,3 m2 4,9 m2 3,4 m2 3,0 m2 3,0 m2 3,4 m2 4,7 m2 5,0 m2 3,4 m2 3,0 m2 4,9 m2 3,4 m2 3,1 m2 21,6 m2 21,1 m2 21,7 m2 21,2 m2 PLAN 2. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet 2. Etasje - eksist.plan mål A3 1:300 ansv. ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-03

53 3.4 BREIDABLIKKTUNET 24,1 m2 23,5 m2 24,0 m2 23,6 m2 MØTE/SAMTALE 18,6 m2 STUE/TV 19,9 m2 24,0 m2 23,6 m2 5,6 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,9 m2 44,7 m2 89,8 m2 AVFALL 5,0 m2 SPIS/KJØKKEN 39,3 m2 11,1 m2 LAGER 12,2 m2 LAGER/LINTØY 28,3 m2 MEDISIN 10,3 m2 SKYLLE 10,2 m2 2,1 m2 PERSONAL 22,5 m2 HEIS 6,2 m2 TRAPP 24,6 m2 SPIS/KJØKKEN 38,2 m2 BK. 4,2 m2 3,3 m2 52,4 m2 5,6 m2 5,9 m2 24,1 m2 23,5 m2 23,4 m2 24,0 m2 23,6 m2 9,5 m2 23,6 m2 23,6 m2 10,7 m2 KORR. 24,2 m2 STUE 22,3 m2 10,9 m2 5,7 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 3,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 5,0 m2 TRAPP 15,0 m2 EKSP. 13,1 m2 STUE 22,2 m2 11,2 m2 STUE 22,2 m2 11,1 m2 11,2 m2 STUE 22,4 m2 PEISESTUE 24,9 m2 STUE 22,3 m2 2,9 m2 6,2 m2 2,7 m2 6,1 m2 21,0 m2 2,8 m2 21,3 m2 3,3 m2 4,7 m2 81,2 m2 2,9 m2 3,3 m2 STUE/TV 24,0 m2 SPIS/KJØKKEN 22,2 m2 LAGER AVFALL 7,9 m2 5,2 m2 SKYLLEROM 10,7 m2 LAGER 8,4 m2 8,7 m2 47,6 m2 HEIS 8,0 m2 4,9 m2 3,5 m2 2,9 m2 2,0 m2 AVFALL 6,6 m2 1,9 m2 6,1 m2 TRAPP 4,3 m2 LAGER 9,5 m2 2,9 m2 SKYLLEROM 7,9 m2 6,1 m2 6,1 m2 BK. 3,0 m2 STUE/TV 23,6 m2 SPIS/KJØKKEN 18,8 m2 2,8 m2 3,0 m2 83,6 m2 6,1 m2 STUE 22,0 m2 2,9 m2 10,9 m2 STUE 22,1 m2 3,0 m2 6,2 m2 11,0 m2 22,2 m2 10,8 m2 5,0 m2 SPIS/KJØKKEN 24,0 m2 3,3 m2 21,4 m2 3,0 m2 STUE/TV 24,0 m2 4,8 m2 3,3 m2 21,5 m2 3,0 m2 73,1 m2 4,9 m2 3,4 m2 3,0 m2 3,0 m2 3,4 m2 4,7 m2 5,0 m2 3,4 m2 3,0 m2 4,9 m2 3,4 m2 3,1 m2 21,6 m2 21,1 m2 21,7 m2 21,2 m2 PLAN 3. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING 1:300 3.Etasje Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet 3. etasje - eksist.plan mål A3 1:300 ansv. 45 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS dato ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-04

54 Fasade Sør 3.4 BREIDABLIKKTUNET BTA 1 708,3 m2 Fasade Vest Fasade øst PLAN 1 ETG. -DAGENS STUASJON Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Eksisterende dagens 1.etg ARKIDECO AS mål A31:1000, 1:250 ansv. dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: ARKIDECO tegn.nr A20-10 AS TN

55 3.4 BREIDABLIKKTUNET 30,5 m2 30,0 m2 30,4 m2 30,6 m2 30,6 m2 30,1 m2 BTA 2 435,4 m2 30,5 m2 30,0 m2 29,9 m2 30,6 m2 30,1 m2 30,1 m2 30,1 m2 Pasientrom:13 Omsorgsbolig: 20 43,4 m2 34,2 m2 33,7 m2 33,7 m2 34,0 m2 44,2 m2 44,0 m2 44,4 m2 44,1 m2 43,5 m2 43,4 m2 33,3 m2 44,2 m2 44,4 m2 44,1 m2 33,3 m2 33,9 m2 43,8 m2 43,5 m2 44,2 m2 33,8 m2 43,8 m2 34,2 m2 33,7 m2 34,0 m2 33,2 m2 PLAN 2. ETG. -DAGENS SITUASJON Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Eksisterende dagens 2.etg mål A3 1: INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS dato AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. ansv. T A20-

56 3.4 BREIDABLIKKTUNET 30,5 m2 30,0 m2 30,4 m2 30,6 m2 30,6 m2 30,1 m2 30,5 m2 30,0 m2 30,4 m2 30,6 m2 30,6 m2 30,1 m2 Pasientrom:13 Omsorgsbolig: 20 30,5 m2 30,0 m2 29,9 m2 30,6 m2 30,1 m2 30,1 m2 30,1 m2 30,5 m2 30,0 m2 29,9 m2 30,6 m2 30,1 m2 30,1 m2 30,1 m2 BTA 2 436,5 m2 43,4 m2 34,2 m2 34,2 m2 33,7 m2 33,7 m2 33,7 m2 33,7 m2 34,0 m2 34,0 m2 44,2 m2 44,2 m2 44,0 m2 44,0 m2 44,4 m2 44,4 m2 44,1 m2 44,1 m2 43,4 m2 43,5 m2 33,3 m2 33,3 m2 43,8 m2 44,2 m2 44,2 m2 43,5 m2 33,3 m2 33,9 m2 43,8 m2 33,3 m2 33,9 m2 43,4 m2 44,4 m2 44,1 m2 33,8 m2 33,8 m2 43,8 m2 44,2 m2 43,5 m2 PLAN 3. ETG. - DAGENS SITUASJON 34,2 m2 33,7 m2 33,7 m2 34,2 m Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Mulighetstudie Eksisterende Helsebygg, dagens Levanger, 2.etgBreidablikktunet Eksisterende dagens 3.etg 34,0 m2 34,0 m2 33,2 m2 33,2 m2 ARKIDECO AS ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:300 ansv. tegn.nr A tegn.nr. mål A3 dato 1: T A20-

57 3.4 BREIDABLIKKTUNET 61,3 m2 44,3 m2 NYTT 16,2 m2 UTVIDET STUE 16,2 m2 44,3 m2 61,3 m2 48,0 m2 43,4 m2 61,1 m2 43,4 m2 41,8 m2 44,5 m2 55,2 m2 44,1 m2 44,0 m2 44,4 m2 44,0 m2 43,5 m2 NYTT 18,8 m2 44,2 m2 50,3 m2 48,0 m2 43,9 m2 NYTT 21,1 m2 46,3 m2 40,0 m2 53,6 m2 PLAN 2. ETG. - MULIGHETER Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Muligheter 2.etg mål A3 1: INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS dato AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: ansv tegn.nr A20

58 3.4 BREIDABLIKKTUNET 61,3 m2 44,3 m2 NYTT 16,2 m2 UTVIDET STUE 16,2 m2 44,3 m2 61,3 m2 48,0 m2 43,4 m2 61,1 m2 43,4 m2 41,8 m2 44,5 m2 55,2 m2 44,1 m2 44,0 m2 44,4 m2 44,0 m2 43,5 m2 NYTT 18,8 m2 44,2 m2 50,3 m2 48,0 m2 43,9 m2 NYTT 21,1 m2 46,3 m2 40,0 m2 53,6 m2 PLAN 3. ETG. - MULIGHETER Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Muligheter 3.etg mål A3 1:300 ansv. ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-8

59 3.5 LEVANGER BO- OG AKTIVITETSENTER NØKKELTALL Byggeår : 1996 Antall etasjer: 3 etg. ( inkl. p-kjeller) BTA: 6761m2 Omsorgsboliger: 20 Sykehjemsplasser: 0 Ansatte:40 Adkomst Hovedinngang lett synlig fra gata. Inngangspartiet er romslig på utsiden, men oppleves trangt når en kommer inn. Universell utforming Hensynet til rullestolbrukere er ivaretatt. Kravet til synshemmede må tilfredstiller ikke dagens krav. Det er lite kontrastfarger og - materialer å orientere seg etter. Bygningsmassens plassering Bygningen ligger fi nt langs gateløpene og er endela av kvartalhusbebyggelsen i Levanger sentrum. Trang tomtesituasjon og begrensninger i reguleringsplanen gir ingen mulighet for utvidelse. Det lille uteoppholdsarealet som er der er viktig å bevare. Kvaliteter /Utfordringer Bygningsmassen ligger i sentrumskjernen og er av den grunn attraktiv.det er lite felles uteoppholdsareal. På tross av størrelsen fungerer utearealet godt og ligger fi nt plassert. Stor utfordring ift logistikken med bla søppelhåndtering som må gå gjennom bygget. Flera av rommene er for små og det er problemer med båretransporti enkelte tilfeller. Bygningsmassen Dårlig ventilasjon generelt, spesielt i den eldste bygningsfl øyen. Mangel på møterom. lagerplasss mm. Den eldste bygningsmassen har mange tungvindte løsninger både for beboer og ansatt. Planløsning Lange korridorer og uoversiktlig kommunikasjonsårer. Det er også utfordrende å ha fullstendig oversikt. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : 2522m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : 687 m2 Areal uteopphold : 225 m2 Bebygd areal: 1835 m2 Areal utomhus er ikke tilfredstillende ift størrelse. Positivt med egne balkonger. Balkong mot nordøst gir ikke tilfredstillende kvalitet på utomhusareal. Begrensningen i kvartalhustrukturen gjør det problematisk å utvide bygningsmassen. GRUNNKART GJELDENDE REGULERINGSPLAN 51 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

SKOGN HELSETUN LEIRA YTTERØYA HELSETUN ÅSEN HELSETUN BREIDABLIKKTUNET LEVANGER BO- OG AKTIVITETSENTER

SKOGN HELSETUN LEIRA YTTERØYA HELSETUN ÅSEN HELSETUN BREIDABLIKKTUNET LEVANGER BO- OG AKTIVITETSENTER SKOGN HELSETUN BREIDABLIKKTUNET LEIRA ÅSEN HELSETUN YTTERØYA HELSETUN LEVANGER BO- OG AKTIVITETSENTER MULIGHETSTUDIE - HELSEBYGG I LEVANGER 04.01.2014, FORORD Arkidèco AS har i samarbeid med Levanger kommune

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

NYBYGG. PROSJEKT BOAS2 OPPDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER OPPDAL KOMMUNE TEGNINGEN VISER Situasjonsplan

NYBYGG. PROSJEKT BOAS2 OPPDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER OPPDAL KOMMUNE TEGNINGEN VISER Situasjonsplan YBYGG ny g ang vei eksisterende vei "sansehage" BOS OPPDL KOMMUE OPPDL KOMMUE TEGIGE VISER Situasjonsplan TEGIGES STTUS FORELØPIG TEGIG FG LIG LEDER/KOTROLL KOTROLLSIG. SODRE. DVIK S SVRSOMRÅDE R. ITEKTUR

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Momarka Barnehage Dato: 21.09.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST GRUNNLAG FOR MULIGHETSSTUDIEN På bakgrunn av befolkningsprognoser og kommende rekrutteringsutfordringer, er det overordnete målet for mulighetsstudien

Detaljer

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET SKRÅFOTO FRA SYD SKRÅFOTO FRA VEST SKRÅFOTO FRA NORD AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDSVEI 23 4614 KRISTIANSAND T: 38 14 01 50 post@ah-ark.no SKRÅFOTO FRA ØST KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING

Detaljer

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Bokvalitet Sykehjemsetaten, Omsorgsbygg og brukere av sykehjemmet har hatt fokus på punkter som blant annet er omtalt i Husbankens

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN TUNEVEIEN 87 18.01.2016 FOTOMONTASJE A3 PERSPEKTIV 01 A3 PERSPEKTIV 02 A3 PERSPEKTIV 03 A3 PERSPEKTIV 04 A3 PERSPEKTIV 05 A3 PERSPEKTIV 06 A3 PERSPEKTIV 07 A3 PERSPEKTIV 08 A3 TUNEVEIEN 87 UTOMHUSPLAN

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Staup Helsehus. Totalentreprise med løsningsforslag HRTB Arkitekter Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter SKANSKA

Staup Helsehus. Totalentreprise med løsningsforslag HRTB Arkitekter Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter SKANSKA Staup Helsehus Vi er inspirert av Levangers Kommunes visjon om å skape et moderne og fremtidsrettet helsehus på Staup - et attraktivt og forbilledlig sted tuftet på nærhet, åpenhet og med høy miljø- og

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/365 Arkivsaksnr: 2015/8078-4 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/365 - Værnesmovegen 19, 7503 Stjørdal - Dispensasjon fra

Detaljer

312 KORRIDOR 72,1 333 329 325 321 335 Svalgang 332 328 324 320 316 20,1 180 296 16,6 286 KJØKKEN 13,8 301 DAGTILBOD 54 285 KJØKKEN HOVED 58,8 288 GANG 16,6 287 HEIS 2,2 280 KJØKKEN GROV 41,7 283 FRYSEROM

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut?» 3.september 2014 Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud Innhold Kort om min rolle som

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 1 Innhold 1 Innledning.... 3 2 Arealbehov.... 3 3 Omdisponering av eksisterende bygningsmasse.... 3 Arealer i Hattfjelldal Omsorgssenter.... 4 Trygde-/omsorgsboliger....

Detaljer

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Mødrehjem Nåværende funksjon: Barn- og foreldresenter Foreslått

Detaljer

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka.

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka. Fra: Tanja Vardund Sendt: 26. september 2013 11:57 Til: POSTMOTTAK BGA Kopi: Bjarne Samuelsen; pe@mesna.as Emne: Thorvald Meyers gate 89 Vedlegg: 008 E-06 kjeller.pdf; 008 E-07 1-etg.pdf; 008 E-08 2-etg.pdf;

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Sandbakken boliger 10010 Forprosjekt

Sandbakken boliger 10010 Forprosjekt 24 000 12,4 m! 11,9 m! 12,8 m! 12,5 m! Rekkverk ny høyde på 900 mm EI 30 Vegg utbedres til min R'w 55Db EI 30 Vegg utbedres til min R'w 55Db EI 30 Vegg utbedres til min R'w 55Db Yttervegg isoleres med

Detaljer

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 Oppdragsgiver: Storfjord kommune Kontaktperson: Sporfilm Bygning/ adresse Rom/ plassering Etasje Startdato Sluttdato Utførende person Ventilasjonssystem Driftstid

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1112/Lund Opprinnelig funksjon: Tuberkulosehjem Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn:

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn: DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 66/2000 følgende: Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser. Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheims-plasser og 39 omsorgsboliger

Detaljer

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.:

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle Universell utforming praktiske grep Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Tilgjengelighet for alle 1 UU i ny pbl MD Ot.prp. 32 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 (Anneks ved Eikli skole) Vakker inngang ved Hønefoss skole Kvalitet og tradisjon Side Innhold 1 Forsiden 2 Innhold 3 Forord ved rådmann Svein

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk forskrift, bruksendring av bolig

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk forskrift, bruksendring av bolig STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 101/110 Arkivsaksnr: 2015/778-3 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk

Detaljer

Omsorgsboliger i borettslag soeid av Levanger kommune pr.01.01.2010

Omsorgsboliger i borettslag soeid av Levanger kommune pr.01.01.2010 Breidablikktunet 01. Blokk A 1.etg 2003 45kv.-2.roms 7 225 2 Bofellesskap a`8 leiligeheter 02. Blokk A 1.etg 45kv.-2.roms 7 225 Leilighetene består av stue med kjøkken- 03. Blokk A 1.etg 45kv.-2.roms 7

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Investeringstilskudd. Birgit C Huse

Investeringstilskudd. Birgit C Huse Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring

Detaljer

Plan- og leilighetsoversikt

Plan- og leilighetsoversikt Plan- og leilighetsoversikt MELDING: H0604 og i 7. etasje er nytegnet. Bygget er plassert og utformet for å gi optimale sol- og utsiktskvaliteter. Bygningskroppen er på 4-7 etasjer, hvor det underliggende

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune Vikersundgata 34-34 Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune VEDLEGG F-1 Søknad om tilbygg og ombygging av nærsenter, REDEGJØRELSE Vikersund Nærsenter AS ønsker å utvide og bygge om sine lokaler i Vikersundgata

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service

Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service 19.06.2009 Bolig med service Kostnader knyttet til pleie og omsorgstjenester er avhengig av antall brukere, og på hvilket nivå tjenesten utføres. Kostnadene

Detaljer

Alternative tittler: 1.Fremtidige løsninger knyttet til varslingssystemer i sykehjem 2. Varslingssystemer i sykehjem

Alternative tittler: 1.Fremtidige løsninger knyttet til varslingssystemer i sykehjem 2. Varslingssystemer i sykehjem Alternative tittler: 1.Fremtidige løsninger knyttet til varslingssystemer i sykehjem 2. Varslingssystemer i sykehjem 1 2 Det er behov for å ta i bruk velferdsteknologi inn i rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

VEDLEGG E-06. tanja vardund A20-01. Snitt B. Fasade Nord. Fasade øst. 1 Fasade Nord. Fasade Vest. Snitt A. Fasade Sør

VEDLEGG E-06. tanja vardund A20-01. Snitt B. Fasade Nord. Fasade øst. 1 Fasade Nord. Fasade Vest. Snitt A. Fasade Sør E-06 Fasade ord ikke utgravd 1 Fasade ord BRUKSEDRIG OG TILBYGG GR/228 BR/526 RAMMESØKAD ØLROM 10,6 m2 GAG 6,2 m2 GAG 13,2 m2 TEKISK ROM 16,1 m2 LAGER 10,7 m2 LAGER 12,6 m2 LAGER 13,9 m2 TEKISK ROM 14,1

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer

Områdeplan for Sørumsand sentrum

Områdeplan for Sørumsand sentrum Områdeplan for Sørumsand sentrum Mulighetsstudie sentrumskjernen 24.11.2014 Vedlegg 8 Innhold Innhold... 2 1. MULIGHETSSTUDIE SENTRUMSKJERNEN... 3 1.1 Beregningsgrunnlag og sammenstilling... 3 1.2 Sammenstilling:...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

vf 2,6m2 sov 7,2m2 7,2m2 gang 7,1m2 bad 4,6m2 kjøkken/stue 38,7m2 terrasse 9,5m2 Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø

vf 2,6m2 sov 7,2m2 7,2m2 gang 7,1m2 bad 4,6m2 kjøkken/stue 38,7m2 terrasse 9,5m2 Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø gard 2,5m2 vf 2,6m2 7,2m2 7,2m2 7,1m2 vask/ 2,9m2 vask/ 3,1m2 4,6m2 1,8m2 kjøkken/stue 38,7m2 10,5m2 9,5m2 herre: Leilighet A1-101 86,5m2 80,8m2 9,5m2 Antall erom: Antall /WC: 3 1 A4 A 01 101 vask/ 3,1m2

Detaljer

Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF

Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF Sannsynlighet Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF Stovner Sykehjem rehabilitering Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato: 11.9.201 Bakgrunn: Stovner sykehjem skal oppgraderes slik at det kan gjenåpnes og brukes

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

Boligtilpasning for demente i sykehjem og omsorgsboliger CARINA RYSSDAL, ERGOTERAPISPESIALIST, UNN ALDERSPSYKIATRISK POLIKLINIKK

Boligtilpasning for demente i sykehjem og omsorgsboliger CARINA RYSSDAL, ERGOTERAPISPESIALIST, UNN ALDERSPSYKIATRISK POLIKLINIKK Boligtilpasning for demente i sykehjem og omsorgsboliger CARINA RYSSDAL, ERGOTERAPISPESIALIST, UNN ALDERSPSYKIATRISK POLIKLINIKK Situasjonen i dag Antallet eldre øker Nye sykehjem og omsorgsboliger planlegges

Detaljer

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element ORD LYS HUS Moderne boliger levert som element NORD LYS HUS MODERNE BOLIGER LEVERT SOM ELEMENT Boliger som blir levert som element har kort byggetid og blir da betegnet som «tørre bygg». Nye boliger er

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Pålegg om opphør av bruk og retting/tilbakeføring

Pålegg om opphør av bruk og retting/tilbakeføring Byggesakskontoret Atle Brynjulfsen Postboks 4120 8089 BODØ Dato:... 30.10.2014 Saksbehandler:... Anita R. Berntsen Telefon direkte:... 75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:... 68053/2014 Saksnr./vår ref.:...

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

6 398 296 3 347 120 6 650 B. Kopi, skriver og plotter-rom 212 8,5 m 2. Møterom 211 28,5 m 2. Gang 216. Spiserom 210. 2,9 m 2. Heis. Kjøkken.

6 398 296 3 347 120 6 650 B. Kopi, skriver og plotter-rom 212 8,5 m 2. Møterom 211 28,5 m 2. Gang 216. Spiserom 210. 2,9 m 2. Heis. Kjøkken. 3 640 300 3 310 200 3 740 1 780 80 1 780 300 1 613 80 1 617 6 700 3 815 120 2 765 bod bod bod bod 5,8 m 2 fellesbod/ sykkelbod 13,9 m 2 3 990 bod bod 7,4 m 2 Heis Disp. lokale 82,8 m 2 Trapperom 100 Håp

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 9 HB 7.B.1.3 05.98 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Husbankens betraktning med utgangspunkt i «morgendagens omsorg». v/ Seniorrådgiver Marit Iversen «Morgendagens omsorg» st.meld.29 «Tilgjengelighet

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

Områdeplan Sørumsand sentrum

Områdeplan Sørumsand sentrum Referanseprosjekter i forhold til tetthet Nr. 1. Røa Have Dette prosjektet består av 5 bygg og har 4 etg. BRA: 8780 m² (inkl. kjeller og næring). % BRA: 150 %. Samlet feller uteoppholdsareal: 1585 m² Til

Detaljer