Sak 7/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml og fvl. 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 7/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 1. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Sak nr. Sakstittel 005/14 Referatsaker 006/14 Orientering fra rådmannen vedrørende beregningene for tilskudd til de private barnehager 007/14 Orientering fra revisor - status for revisjonsarbeidet 008/14 Kontrollutvalgets årsrapport for /14 Kontrollutvalgets budsjett for /14 Godkjenning av referater etter kontrollutvalgets besøk Eventuelt Sak 7/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml og fvl. 13 Steinkjer, Gunnar Myhr leder Paul Stenstuen kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mob

2 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 005/14 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 005/ Referat 1 Kommunal og Ekspertutvalg skal se på Ikke vedlagt Moderniseringsdepartementet oppgaveløsningen i kommunene 2 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutningen for 2013 Vedlagt 3 Arkideco AS Mulighetsstudie helsebygg i Levanger Vedlagt Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

3

4

5

6

7

8

9 SKOGN HELSETUN BREIDABLIKKTUNET LEIRA ÅSEN HELSETUN YTTERØYA HELSETUN LEVANGER BO- OG AKTIVITETSENTER MULIGHETSTUDIE - HELSEBYGG I LEVANGER , ARKIDECO AS

10 FORORD Arkidèco AS har i samarbeid med Levanger kommune utarbeidet en institusjonsbruksplan for den fremtidige bruken av helsebyggene i Levanger kommune. Med bakgrunn i kommunens OU-prosess 2012/2013 og budsjett 2014/Økonomiplan /Økonomiplan , vedrørende kommunens drift av sykehjem og institusjoner er det utarbeidet en Institusjonsbruksplan. Målet med planen er å synliggjøre dagens og fremtidens behov for heldøgns omsorg for eldre fordelt på omsorgsbolig og sykehjemsplasser. Gjennom befaringer og møter med personalet har vi fått et inntrykk hvordan bygningenes tilstand er. Logistikk, innholdet og universell utforming har vært fokusområder. De aller fleste med behov for helse-og omsorgtjenester ønsker å bli boende i sitt opprinnelige hjem. Det er derfor et ønske å stimulerere til at innbyggerne kan bo i egen bolig og klare seg selv lengst mulig. Behovet for omsorgstjenester vil i de nærmeste tiår øke både fra yngre og eldre brukergrupper. I tillegg til de tradisjonelle tjenestene er det behov for et mer aktivt omsorgskonsept med fokus på trivsel. kultur oggode opplevelser. (Jfr. Rom for trygghet og omsorg, Husbanken. Arkideco AS INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

11 INNHOLD 1. Sammendrag 4 2. Forutsetninger for vurdering Antatt framtidig arelalbruk/-behov 2.2 Universell utforming 2.3 Nullhus 2.4 Kostnadskalkyler 2.5 Videre arbeid 3. Aktuelle bygninger og områder Åsen helsetun Dagens situasjon Muligheter 3.2 Skogn Dagens situasjon Muligheter 3.3 Ytterøy helsetun Dagens situasjon Muligheter 3.4 Breidablikktunet Dagens situasjon Muligheter 3.5 Lbas Dagens situasjon Muligheter 3.6 Leira Dagens situasjon Muligheter 3.7 Staup Dagens situasjon Muligheter 4. Analyse Totaloversikt Omsorgsboliger/pasientrom Økonomiplan Framskrevet utvikling, behov og utbygging Sykehjem vs omsorgsenter som boform Økonomiplan Framskrevet utvikling, behov og utbygging Sykehjem vs omsorgsenter som boform Grov kostnadskalkyle Konklusjon 75 3 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

12 1. SAMMENDRAG Kommunen ønsker å tilby ulike boformer som tilfredstiller ulike behov. Målet er å lage fleksible boenheter slik at ca. 80% av plassene tilrettelegges for demente. I tillegg skal det legges til rette for et botilbud for langtidsyke som trenger mye pleie. Institusjonsplane omfatter seks helsebygg i Levanger kommune: - Åsen helsetun - Skogn helsetun - Ytterøy helsetun - Breidablikktunet - Levanger bo-og aktivitessenter - Leira I tilegg omfatter studien område på Staup Oppgaven omfatter en registrering/analyse av dagens bygg og tilhørende tomteareal. Med bakgrunn har vi sett på hvilke muligheter hvert enkelt bygg har. Flere av dagens bygg tilfredstiller ikke dagens arealkrav pr. rom fastsatt av Husbanken. I tillegg er det flere steder mangel på egne bad eller at disse er for små til å tilfredstille dagens krav til universell utforming. Bygningsmassen er av varierende kvalitet både når det gjelder teknisk kvalitet, brukbarhet og logistikk. Dagens ventilasjonskrav og isolasjonskrav er ikke tilfredstillende på de fleste byggene. Det vil derfor bli behov for en omfattende oppgraderinger av bygningsmassen. For å nå målet om en økning i antall omsorgboliger ihht husbankens krav med økt arealbehov, universell utforming, smart teknologi og Nullhus standard er det nødvendig med større og mindre omfattende oppgraderinger på alle bygningene. I enkelte av tilfellene bør det vurderes om det heller bør bygges nytt helt eller delvis. 4 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

13 2. FORUTSETNINGER Grunnlaget for våre vurderinger er basert på plantegninger fra kommunen, befaringer og samtaler med personale på de ulike stedene. 2.1 Antatt framtidig arelalbruk/-behov Husbankens krav til minimumsareal for pasientrom og omsorgsboliger ligger til grunn for arealberegningene : - Pasientrom min. 28 m2 - Omsorgsbolig min. 30 m2 For omsorgsboliger er det også ønsklig å tilby større boenheter på m2. I tillegg har vi basert oss på arealprogrammet til Fossliåsen bokollektiv, Stjørdal. Som har fått mange positiv tilbakemeldinger ift planløsning og arealer. - Fellesarealer 17 m2 pr. boenhet - Støttearealer 35 m2 pr. boenhet. Fellesarealene omfatter: Kjøkken/Spis, Stue, bad/wc, vaskerom/ skyllerom Støttearealene omfatter: vaktrom, garderobe, personal-dusj/ wc, rengjøringsentral/bk, lege/medisinrom, pause,hvile opplæring, kontorer, vaktmester, div. lager og tekniske rom i tillegg til gang/vrimlearealer. For utomhusareal har vi tatt høyde for at hver boenhet skal ha et privat uteareal på 8 m2, og det skal beregnes min. 25 m2 pr boenhet til felles uteoppholdsareal. 2.2 Universell utforming Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler (Husbanken) De 7 prinsipper for universell utforming: Enkel og intuitiv i bruk Forståelig informasjon Toleranse for feil Like muligheter for alle Fleksibel i bruk Lav fysisk anstrengelse Størrelse og plass for tilgang og bruk 2.3 Nullhus I denne rapporten er det lagt vekt på at man skal bygge for framtiden. Det er derfor tatt høyde for en miljøbevisst og energiøkonomisk ombygging/ utbygging. I løpet av få år vil det være lagt godt til rette for å tenke Nullhus. Nullhus defi neres på denne måten: Et nullhus kan ha solcellepanel, solfangerog/eller varmepump, og produsereer like mye energi som det totalt har behov for per år. Et nullhus skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, riving og byggeprosess. 2.4 Kostnadskalkyler Kostnadskalkylen er grove og baserer seg på erfaringstall : - Pris pr. m2 BTA for ombygging : kr Prisen for ombygging er usikker da kostnaden varierer mye pga bygningenes tekniske tilstand og bæresystemer. I videre arbeid bør behovet for grundigere tilstandsrapporter vurderes for sikrere kalkyler. Inkludert i kostnadene ligger merkostanden for Nullhus ( stipulert til kr pr. m2) 2.5 Støtte fra Husbanken Det gis et ivesteringstilskudd i % av maks godkjent anleggskostnad (2014): - 45 % pr. omsorgsbolig - 55 % pr. sykehjemsplass - 55 % for egne lokaler til dagaktivitetstilbud Tilskuddsatser: kr pr. omsorgsbolig kr. pr. sykehjemsplass 2.6 Videre arbeid Basert på denne analysen bør det i videre arbeid vurderes ulike muligheter for å tilfredstille det økte behovet. 5 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

14 3. AKTUELLE BYGNINGER GENERELT DAGENS SITUASJON En ombygging av de aktuelle bygningene til omsorgsboliger vil kreve en god del av av bygningskroppen og de tekniske anleggene. Alle bygg er av eldre dato og vil kreve en rehabilitering og ombygging til bolig ihht. pbl og TEK10. BYGNINGSMASSEN Yttervegger må etterisoleres, vinduer skiftes og innvendige vegger fjjernes. Bærekonstruksjonen i alle bygg beholdes. Brannsikring er forholdsvis bra og oppdatert i forhold til dagens krav, men må endres som følge av annen bruk og planløsning. VVS Alt av VVS tekniske anlegg må byttes ut og tilpasses framtidig behov. Anleggene er generelt av eldre dato (eldre enn 20 år). Nye krav medfører at ingenting kan beholdes. ELKRAFT Anleggene er av eldre dato og det må vurderes en full utskifting. Mulig at man kan beholde enkelte ledninger, men i det store og hele må anlegget skiftes ut med nytt. TELE- OG AUTOMATISERING Det har skjedd stor utvikling innenfor området og det må påberegnes full utskifting. ANDRE INSTALLASJONER Eksisterende heiser må kontrolleres iht framtidig bruk. Noe utskifting vil være nødvendig. UNIVERSELL UTFORMING Alle de aktuelle bygningene tilfredstiller kravet til heis. Med det er gjennomgående for små bad knyttet til boenhetene slik at arealkravet til universell utforming ikke er tilfredstillende. Planløsningen på fl ere av boenhetene er også i konfl ikt med kravet til universell utforming når det gjelder sideplass ved seng. Det er laget fl ere nødløsninger ift skinner fra seng til toalett. Dette er også faktorer som har stor betydning for arbeidstakerne. I tillegg er det store mangler ift synshemmede og kravet om kontrasfarger og gjennomtenkt materialbruk. En forbedring i hht dagen krav vil medføre store ombygginger. FLEKSIBILITET Generelt er det lite fl eksibilitet i bygningsmassen. Begrensningene ligger i bærekonstruksjonene og bygningenes ytre rammer. LOGISTIKK Flere av byggene oppleves internt som kronglete og lite oversiktlig. Lange avstander og funksjoner som ligger langt fra hverandre gir lite effektive planløsninger. Det er også fl ere steder konfl ikt med uteoppholdsareal og varetransport. PLANLØSNING Korridorene oppleves fl ere steder som lange og ubrutte. Dette er lite egnet for beboere som er demente. Det er mange enheter som grenser til det enkelte fellesarealet og man har ikke mulighet for å skape mindre skjermede arealer. BOKVALITET Flere steder er det mangel på egne bad med dusj/ og wc og beboerne må ut i fellesarealet for å benytte dette. En utfordring ift å bygge om helsebyggene til omsorgsboliger er å få fjernet institusjonspreget. Dette vil kreve bygningsmessige tiltak. UTOMHUS De fl este stedene er det tilfredstillende størrelser på utomhusarealene. Det er en ekstra god kvalitet der det er etablert sansehager. Men fl ere steder mangler det en helhetlig plan for bruken av utearealene. Dette er svært viktig for å kunne tilby beboerne en god bokvalitet. Private uteplasser til hver boenhet mangler de fl este steder, og må etableres i en framtidig situasjon. Alle de aktuelle bygningene tilfredstiller kravet til heis. Med det er gjennomgående for små bad knyttet til boenhetene slik at arealkravet til universell utforming ikke er tilfredstillende. 6 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

15 3.1 ÅSEN HELSETUN NØKKELTALL Byggeår : 1927/1985 Antall etasjer: 3 BTA: 3439 m2 Omsorgsboliger: 7 Sykehjemsplasser: 20 (18 Rom) Ansatte: 36 Årsverk: 23 Ankomst Adkomst er lett synlig, men bratt stigning inn til parkering splass foran bygningen. Inngangen er logisk plasser ut mot plassen og er lett synlig. Kaotisk foran inngangen ift trafi kk. Universell utforming Lett synlig heis inn i adkomsonen. Skrå tomt gjør det utfordrende å oppnå universell utforming utendørs. Hensynet til svaksynte er ikke tilfredstillende. Bygningsmassens plassering Bygningen ligger naturlig plassert ift den skrå tomta og har etablert en sansehage med gode solforhold. Plasseringen og tomten gir liten fl eksibilitet i forhold til utvidelse. Kvaliteter /Utfordringer Det er gode solforhold på eiendommen i tillegg oppleves omgivelsene som grønne. Sansehage er en god kvalitet. Bygningsmassen Teknisk tilstand: Ventilajonsanlegget ble byttet i 1991, men fungerer ikke bra. I tillegg er det problemer ift brannkrav Bygningen bærer preg av slitasje, men er pusset opp i underetasjen. Det bør etterisoleres og skiftes ut vinduer ift nye krav. Planløsning Planløsningen er lett å lese. Bygningskroppen er lang og smal og kommunikasjonsårene blir lange. Lite effektiv planløsning ift kjøkken og lager. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : 7700 m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : 6121 m2 Areal uteopphold : 2060 m2 Bebygd areal: 1579 m2 Areal utomhus er tilfredstillende ift størrelse. Det må i tillegg etableres private uteplasser pr boenhet. I forhold til utvidelse finnes det potensiale i de omkringliggende områdene. Dette vil kreve omregulering og en. evt. riving av eksisterende bygningsmasse. GRUNNKART GJELDENDE REGULERINGSPLAN 7 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

16 3.1 ÅSEN HELSETUN 8 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

17 3.1 ÅSEN HELSETUN Fradragsareal LAGER 12,0 m2 LAGER 4,2 m2 LAGER 23,7 m2 IKKE UTGRAVD LAGER/KJØL 34,1 m2 POTET 3,2 m2 2,9 m2 V 6,2 m2 TRAPP 22,1 m2 001 Rom /HALL 79,9 m2 070 Rom HEIS 7,6 m2 R 5,5 m2 AVFALL 5,2 m2 058 Rom AKTIVITETSTERAPI 36,8 m2 VAKTM. 12,7 m2 2,2 m2 1,5 m2 1,5 m2 GARD. 5,6 m2 GARD. 5,1 m2 009 Rom SPISEROM 28,8 m Rom FYSIOTERAPI 35,6 m2? 3,9 m2 KTR 4,3 m2 /DUSJ 5,1 m2 HÅR - OG FOTPLEIE 15,2 m2 V.F 8,7 m2 LAB 21,7 m2 2,3 m2 SKADE 11,9 m2 LEGE 13,0 m2 TEKN. 7,4 m2 056 Rom 057 Rom 055 Rom BK. 3,4 m2 TEKNISK 6,1 m2 KAPELL 26,0 m2 31,1 m2 9,4 m2 HVILE 9,4 m2 29,3 m2 2,7 m2 LAB./ARK 7,9 m2 Trapp 4,2 m2 LAGER 3,0 m2 4,9 m2 23,9 m2 EKSP. 14,3 m2 LAGER 3,6 m2 AUDI. 3,4 m2 1 BEHANDLING 11,4 m2 054 Rom BÅREROM 8,3 m2 VASKERI 45,4 m2 FREMK 2,8 m2 RØNTEN 3,9 m2 11,5 m2 VENTE 14,3 m2 KONSULENT 11,6 m2 BK. TILFLUKTSROM 99,0 m2 LAGER 11,7 m2 GARD. 43,5 m2 TØYBEH. 18,7 m2 044 Rom TANNLEGE 13,5 m2 STERIL 5,7 m2 TANNLEGE 17,8 m2 3,3 m2 STELLE 7,1 m2 VENTE/MÅLE/VEIE 45,4 m2 HELSESØSTER 23,7 m2 PLAN U. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. U.etasje- eksist.plan mål A3 1:250 ansv. ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-01

18 3.1 ÅSEN HELSETUN KTR 34,2 m2 KJ 21,2 m2 KJ 6,2 m2 3,9 m2 KJ 4,1 m2 30,5 m2 6,1 m2 12,9 m2 KJØKKEN 65,2 m2 TRAPP 11,4 m2 KTR 11,6 m2 KTR 9,7 m2 24,8 m2 2 KTR 12,3 m2 BK. 4,6 m2 KTR 11,8 m2 TRAPP 11,9 m2 V.F 3,7 m2 DAGLIGSTUE 187,6 m2 BALKONG 30,3 m2 TRAPP 16,7 m2 AKTIVITET/TERAPI 28,5 m2 ROM 28,5 m2 ROM 18,9 m2 ROM 18,3 m2 ROM 18,3 m2 ROM 18,3 m2 ROM 18,3 m2 ROM 18,2 m2 ROM 18,7 m2 ROM 17,6 m2 HEIS 7,0 m2 INFO 9,8 m2 R 5,1 m2 4,9 m2 4,9 m2 5,1 m2 4,9 m2 5,4 m2 5,1 m2 5,2 m2 5,0 m2 4,8 m2 SPISEROM 35,5 m2 ADM. 10,7 m2 47,9 m2 101,0 m2 VAKT/KTR 24,2 m2 4,8 m2 5,2 m2 5,1 m2 5,0 m2 SK.TØY 7,8 m2 BK. 5,3 m2 SKYLLEROM 14,2 m2 5,2 m2 5,1 m2 5,0 m2 5,0 m2 4,7 m2 LAGER ROM 17,0 m2 ROM 17,7 m2 ROM 17,2 m2 ROM 17,6 m2 LINTØY 11,4 m2 9,4 m2 ANRETN. DUSJ 5,5 m2 18,5 m2 ROM 17,2 m2 ROM 17,4 m2 ROM 16,9 m2 ROM 18,1 m2 ROM 24,3 m2 7,5 m2 DUSJ 4,8 m2 55 Rom 52 Rom 51 Rom 48Rom 47 Rom Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 1. Etasje - eksist.plan PLAN 1. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING ARKIDECO AS mål A3 1:250 ansv. dato Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal 10 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Tlf.: Fax: tegn.nr. ARKIDECO A20-02 AS TN

19 3.1 ÅSEN HELSETUN ROM 21,9 m2 12 Rom ROM 22,7 m2 5,4 m2 11 Rom 5,4 m2 5,4 m2 5,4 m2 ROM 20,5 m2 ROM 20,2 m2 10 BRTRom ROM 20,6 m2 BRT TRAPP 11,1 m2 47,1 m2 5,9 m2 6,2 m2 19 Rom KJØKKEN/STUE 48,7 m2 ROM 19,8 m2 BK. 4,6 m2 LOFT 36,4 m2 BALKONG 18,1 m2 ER DISP. 58,3 m2 12,5 m2 TRAPP 15,7 m2 LOFT 38,8 m2 LOFT 72,0 m2 LOFT 201,4 m2 HEIS 7,7 m2 TLF.SENTRAL 19,8 m2 19,2 m2 VENTILASJON TEKN.ROM 101,7 m2 63,1 m2 DISP. 160,8 m2 LOFT 114,1 m2 LOFT 81,3 m Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 2. Etasje - ekist.plan ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:250 ansv. dato tegn.nr TN A20-03 PLAN 2. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING 11 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

20 3.1 ÅSEN HELSETUN Fradragsareal Pasientrom : 0 Omsorgbolig : 0 IKKE UTGRAVD 001 Rom 070 Rom 0 11 Rom 058 Rom 009 Rom 057 Rom 056 Rom 055 Rom 054 Rom 044 Rom PLAN U. ETG. -DAGENS SITUASJON Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. U.etasje- Dagens sit ARKIDECO AS mål A3 1:250, 1:100 ansv. 12 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen ARKIDECO 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20-07 AS dato TN

21 3.1 ÅSEN HELSETUN BTA 1 373,3 m2 OB - ikke held. oms 48,8 m2 2 Pasientrom : 18 Omsorgbolig u/held. omsorg: 1 33,7 m2 24,1 m2 23,7 m2 23,6 m2 24,1 m2 23,8 m2 23,7 m2 24,0 m2 22,9 m2 22,2 m2 23,6 m2 22,7 m2 22,9 m2 22,8 m2 22,9 m2 22,2 m2 23,5 m2 29,3 m2 52 Rom 51 Rom 48Rom 47 Rom 55 Rom Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 1.Etasje -Dagens sit. ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A31:1000, 1:250 ansv. dato tegn.nr TN A20-05 PLAN 1. ETG. -DAGENS SITUASJON 13 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

22 3.1 ÅSEN HELSETUN OB - ikke held. oms 28,4 m2 OB - ikke held. oms 27,6 m2 12 Rom BTA 1 387,9 m2 11 Rom OB - ikke held. oms 26,0 m2 OB - ikke held. oms 26,1 m2 OB - ikke held. oms 26,8 m2 Pasientrom : 0 Omsorgbolig u/held. omsorg: 6 19 Rom OB - ikke held. oms 26,3 m2 PLAN 2. ETG. - DAGENS SITUASJON Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 2. Etasje-Dagens sit. mål A31:1000, 1:250 ansv. 14 ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-06

23 3.1 ÅSEN HELSETUN Fradragsareal IKKE UTGRAVD Pasientrom : 0 Omsorgbolig : Rom 070 Rom 057 Rom 058 Rom 009 Rom 0 11 Rom FELLES OPPH-NY 106,1 m2 OB-NY 38,3 m2 OB-NY 44,2 m2 056 Rom 055 Rom SONE-NY 67,2 m2 054 Rom 044 Rom OB-NY 43,7 m2 OB-NY 48,3 m2 OB-NY 45,2 m2 OB-NY 41,5 m2 PLAN U. ETG. -MULIGHETER mål A3 1:250 ansv. TN 15 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO ARKIDECO AS dato AS Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. U.etasje - Muligheter Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.10.

24 3.1 ÅSEN HELSETUN OB/EKSIST. 48,2 m2 6,9 m2 Pasientrom : 0 Omsorgbolig : 11 2 OB-NY 33,7 m2 OB-NY 48,4 m2 OB-NY 48,3 m2 OB-NY 48,1 m2 OB-NY 47,5 m2 OB-NY 46,0 m2 OB-NY 46,2 m2 OB/EKSIST. 46,2 m2 OB-NY 46,2 m2 OB-NY 32,4 m2 52 Rom 51 Rom 48Rom 47 Rom 55 Rom PLAN U. ETG. -MULIGHETER 16 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE mål A3 1:250 ansv. TN ARKIDECO ARKIDECO AS AS dato Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 1.etasje - muligheter Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.08

25 3.1 ÅSEN HELSETUN 12 Rom 11 Rom 6,7 m2 OB-NY 55,2 m2 6,5 m2 OB-NY 54,8 m2 Pasientrom : 0 Omsorgbolig : 4 7,4 m2 19 Rom OB-NY 54,3 m2 7,4 m2 OB-NY 48,6 m2 FELLESAREAL-NY 58,9 m2 PLAN U. ETG. -MULIGHETER Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Åsen Helsetun. 2.Etasje- Muligheter ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen ARKIDECO 57B, 7500 Stjørdal AS tegn.nr. Tlf.: Fax: mål A3 1:250 ansv. TN A20.09

26 NØKKELTALL 3.2 SKOGN HELSETUN Byggeår : 1985/ 2002 Antall etasjer: 2 BTA: 4776 m2 Omsorgsboliger: 0 Sykehjemsplasser: 42 Årsverk: 34 Ankomst Tomten ligger sentralt i Skogn sentrum. Fin og oversiktlig adkomst inn til bygget med atriumshage. Hovedinngangen er tydelig markert og lett og fi nne. Universell utforming Bra tilrettelagt for rullestolbrukere på hovedplan.det mangler endel på tilrettelegging for svaksynte og heisen ligger litt gjemt ift innganspartiet. Bygningsmassens plassering Bygningmassel ligger plassert iforhold til den rektangulere struktiren i skogn sentrum. H- formen gir en fi nt uterom i sør, men et lite tiltalende område i nord. S Kvaliteter /Utfordringer Det er gode solforhold på store deler av eiendommen og sansehagen er fi nt opparbeidet og lett tilgjengelig. Området har mye asfaltfl ater mot alle sider. Og nærheten til jernbanen kan oppleves som støyende. Bygningsmassen Ventilasjonsanlegget fungerer dårlig, og kan oppleves som støyende. Bygningen har behov for oppussing/renovering Planløsning Planløsningen er lett å lese. Felles oppholdsrom ligger setralt plassert, men oppleves som lite skjermet fra inngangspartiet.selve H -formen er et effektivt planprinsipp som gir muligheter til å skjerme enkelte soner. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : 8220 m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : 4924 m2 Areal uteopphold : 1820 m2 Bebygd areal: 3296m2 Areal utomhus er tilfredstillende ift størrelse. Det må i tillegg etableres private uteplasser pr boenhet. Utvidelse av bygget må evt. skje i nord. Krever omregulering og riving av eksist. nabobygg. Lite framtidsrettet løsning. GRUNNKART GJELDENDE REGULERINGSPLAN PLAN U. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING 18 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

27 3.2 SKOGN HELSETUN 19 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

28 3.2 SKOGN HELSETUN AGREGAT 17,6 m2 62,1 m2 TRAPP 11,5 m2 TILFLUKTSROM 81,9 m2 7,2 m2 BLEIELAGER 33,1 m2 7,2 m2 ER 11,4 m2 ER 5,1 m2 KONTOR 8,3 m2 SKITTENTØY 6,5 m2 RENGJØRINGSROM 10,6 m2 TRIMROM 40,2 m2 FRYSEROM 5,2 m2 FRYSEROM 5,4 m2 VASKERI 51,6 m2 KJØLEROM 8,4 m2 FYRHUS 48,8 m2 TAVLEROM 8,4 m2 8,6 m2 6,6 m2 STUE/OPPH. 20,8 m2 4,6 m2 3,1 m2 8,2 m2 6,5 m2 STUE/OPPH. 20,6 m2 4,6 m2 3,2 m2 STUE/OPPH. 21,1 m2 4,6 m2 3,1 m2 12,0 m2 /DUSJ 6,1 m2 MØTEROM 11,8 m2 LAGER? 14,4 m2 TEKN.R 4,6 m2 HEIS 6,6 m2 TRAPP 12,8 m2 KAPELL 16,8 m2 VASKEROM 10,2 m2 GARD. BÅREROM 8,0 m2 2,5 m2 5,5 m2 11,1 m2 13,0 m2 DAMEGARDEROBE 24,8 m2 12,1 m2 DAMEGARDEROBE 45,4 m2 7,7 m2 5,9 m2 GARD. 3,8 m2 7,5 m2 ER 31,2 m2 ER 13,8 m2 BARNEVOGNER/GARDEROBE 15,5 m2 ER 66,2 m2 54,9 m2 152,3 m2 25,7 m2 VRIMLE 48,3 m2 43,5 m2 11,5 m2 STUE/OPPH. 28,7 m2 5,6 m2 3,1 m2 4,7 m2 4,2 m2 3,6 m2 OPPHOLD 52,2 m2 /DUSJ 6,6 m2 7,6 m2 6,0 m2 STUE/OPPH. 22,0 m2 6,5 m2 STUE/OPPH. 19,4 m2 /DUSJ 6,3 m2 9,2 m2 5,4 m2 VAKTMESTER 13,3 m2 FRISØR 18,8 m2 SPISEROM 48,9 m2 MØTEROM 21,2 m2 PC ROM 25,6 m2 KONTOR 16,5 m2 KONTOR 17,8 m2 LEGEKONTOR 17,6 m2 HELSESØSTER 29,5 m2 VAKTMESTER 37,6 m2 Varelevering PLAN U. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING mål A3 1:250 ansv. TN 20 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO ARKIDECO AS dato AS Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. U.etasje- eksist.plan Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.02

29 3.2 SKOGN HELSETUN KRT SENGEROM 20,7 m2 SENGEROM 20,7 m2 SENGEROM 20,7 m2 SENGEROM 20,8 m2 KTR 21,3 m2 UTEPLATT 57,0 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ 4,2 m2 ENTRE 3,1 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ 4,2 m2 ENTRE 3,1 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ 4,2 m2 ENTRE 3,1 m2 ENTRE 4,7 m2 STUE/OPPHOLD 70,0 m2 ENTRE 3,1 m2 SENGEROM 20,6 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ 4,2 m2 ENTRE 3,1 m2 SENGEROM 20,7 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 SENGEROM 20,7 m2 16,6 m2 RENGJØR 5,1 m2 SKYLLEROM 15,5 m2 VAKTROM VENTILASJON 11,7 m2 9,8 m2 OPPHOLD 37,6 m2 ENTRE 76,3 m2 SENGEROM 21,0 m2 ENTRE /DUSJ 3,1 m2 4,4 m2 STUE 29,3 m2 SENGEROM 20,8 m2 SENGEROM 12,7 m2 /DUSJ 4,2 m2 /DUSJ ENTRE 4,6 m2 3,1 m2 SENGEROM 12,9 m2 ENTRE /DUSJ 4,7 m2 7,0 m2 55,6 m2 OPPHOLD 25,3 m2 SENGEROM 12,6 m2 /DUSJ 4,5 m2 STUE 56,7 m2 TRAPP 11,5 m2 VAKTROM/PC 27,9 m2 VAKTROM/VAKTSTUE 27,5 m2 ENTRE 3,1 m2 /DUSJ 4,2 m2 SENGEROM 20,8 m2 ENTRE ENTRE 3,1 m2 /DUSJ /DUSJ 3,1 m2 4,2 m2 4,2 m2 SENGEROM SENGEROM 20,8 m2 20,7 m2 21,6 m2 LEGE 13,6 m2 5,1 m2 5,1 m2 SPISESAL 112,8 m2 GARD. 9,3 m2 ENTRE 4,4 m2 KJØKKEN 18,0 m2 KJØKKEN 18,6 m2 EKSP. 18,8 m2 INN 6,4 m2 /DUSJ 5,3 m2 SENGEROM 21,3 m2 KJØKKEN 34,1 m2 KTR 17,1 m2 FELLES STUE 29,5 m2 SENGEROM KTR 3,0 m2 KTR 2,9 m2 KTR 3,3 m2 33,1 m2 KOPI 9,3 m2 /DUSJ 5,0 m2 21,1 m2 FELLES SPISESTUE 30,6 m2 /DUSJ 5,0 m2 SENGEROM 17,9 m2 SENGEROM 17,8 m2 SENGEROM 17,8 m2 SENGEROM 17,8 m2 MEDISIN 16,2 m2 DUSJ 5,2 m2 DUSJ 5,2 m2 REKV. 9,4 m2 16,7 m2 HEIS 6,6 m2 SPISESTUE 52,8 m2 SENGEROM 28,6 m2 VASK 22,6 m2 SENGEROM 20,9 m2 VF 5,3 m2 FELLES STUE 32,0 m2 SENGEROM 21,1 m2 4,4 m2 4,3 m2 4,3 m2 4,3 m2 SKYLLEROM 15,1 m2 DUSJ 5,1 m2 67,2 m2 BK 3,6 m2 TRAPP 12,8 m2 91,8 m2 4,3 m2 4,5 m2 1 2,1 m2 16,6 m2 /DUSJ 5,1 m2 36,8 m2 VAKTR. 22,5 m2 48,2 m2 /DUSJ 5,0 m2 SENGEROM 21,1 m2 STUE 20,5 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,5 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 AVD.LEDER 23,8 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,3 m2 SENGEROM 17,6 m2 4,5 m2 SENGEROM 17,9 m2 MEDISIN 8,6 m2 3,1 m2 21,8 m2 /DUSJ 5,0 m2 SENGEROM 21,2 m2 /DUSJ 5,1 m2 SENGEROM 21,3 m2 /DUSJ 5,1 m2 SENGEROM 21,3 m2 /DUSJ 5,1 m2 SENGEROM 21,2 m2 /DUSJ 5,0 m2 SENGEROM 21,5 m2 PLAN 1. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING mål A3 1:250 ansv. TN 21 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS dato ARKIDECO AS Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. 1.etasje - eksist.plan Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.01

30 3.2 SKOGN HELSETUN Pasientrom :0 Omsorgsbolig u/held.oms.: 6 BTA 1 902,2 m2 OB - Ikke held.oms 45,5 m2 OB - Ikke held.oms 45,0 m2 OB - Ikke held.oms 49,0 m2 OB - Ikke held.oms 51,7 m2 OB - Ikke held.oms 43,9 m2 OB - Ikke held.oms 42,5 m2 PLAN U. ETG. -DAGENS SITUASJON Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. U.etasje - dagens sit. Varelevering ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen ARKIDECO 57B, 7500 Stjørdal AS tegn.nr. Tlf.: Fax: mål A31:250, 1:1000 ansv. TN A20.02

31 3.2 SKOGN HELSETUN 28,9 m2 29,0 m2 29,0 m2 28,9 m2 29,4 m2 28,9 m2 17,5 m2 17,8 m2 44,4 m2 28,9 m2 28,9 m2 28,9 m2 28,9 m2 28,9 m2 28,9 m2 Pasientrom : 42 Omsorgbolig : 0 BTA 2 874,2 m2 27,0 m2 26,8 m2 22,6 m2 22,4 m2 22,4 m2 22,4 m2 /DOBBELTROM 33,4 m2 26,5 m2 27,0 m2 26,8 m2 22,1 m2 22,2 m2 22,2 m2 22,2 m2 22,3 m2 22,4 m2 22,2 m2 22,5 m2 22,2 m2 22,3 m2 22,2 m2 22,7 m2 26,8 m2 27,0 m2 27,0 m2 26,8 m2 27,0 m2 PLAN 1. ETG. -DAGENS SITUASJON mål A31:250, 1:1000 ansv. TN 23 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO ARKIDECO AS dato AS Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. 1. etasje - dagens sit. Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A20.01

32 3.2 SKOGN HELSETUN Pasientrom : 0 Omsorgsbolig:6 DELER AV SOKKEL ER ØSTVENDT OG GIR MINDRE DAGSLYSKVALITET. MENS DELER AV SOKKELEN LIGGER ORIENTERT MOT VEI. /OMBYGG 45,5 m2 OMBYGG 45,0 m2 /OMBYGG 49,0 m2 /OMBYGG 51,7 m2 /OMBYGG 43,9 m2 /OMBYGG 42,5 m2 PLAN U. ETG. -MULIGHET Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. U.etasje - mulighet Varelevering ARKIDECO AS mål A3 1:250 ansv. dato Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal 24 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Tlf.: Fax: tegn.nr. ARKIDECO A40.06 AS TN

33 3.2 SKOGN HELSETUN NY 51,0 m2 NY 47,5 m2 NY 46,3 m2 NY 58,3 m2 NY 61,4 m2 NY 56,8 m2 NY 44,2 m2 NY 43,4 m2 NY 59,4 m2 NY 57,4 m2 Pasientrom :0 Omsorgsbolig: 24 SMAL BYGNINGSKROPP GIR OG GIR IRRASJONELL ORGANISERING, AV ROM/ VED OMBYGGING. NY 55,7 m2 NY 46,4 m2 NY 46,4 m2 STUE endret form 49,7 m2 NY 48,4 m2 NY 50,5 m2 STUE red. str. 17,5 m2 NY 43,1 m2 NY 44,8 m2 NY 44,1 m2 NY 44,1 m2 NY 44,5 m2 NY 46,3 m2 NY 46,4 m2 NY 55,0 m2 NY 55,5 m2 NY 49,0 m2 PLAN 1. ETG. -MULIGHET mål A3 1:250 ansv. TN 25 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO ARKIDECO AS dato AS Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Skogn Helsetun. 1. etasje- mulighet Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A40.05

34 3.3 YTTERØY HELSETUN NØKKELTALL Lastet 11 av 12 kartfliser Byggeår : 1921/1996 Antall etasjer: 2 ( i tillegg kjeller og loft) BTA: 1504 m2 Omsorgsboliger: 2 Sykehjemsplasser: 10 Årsverk: 18 Base for hjemmetjenesten Ankomst Adkomst er lett synlig og hyggelig utformet med sansehage og fi nt grøntområde foran inngangspartiet. Parkering er differensiert og plassert på mottsatt side av veien. Universell utforming Rullestolbrukere må benytte sideinngangen da det er høydeforskjell fra terrenget og 1. etasje. Hei i bygget. Lite tilrettelagt for svaktsynte ift kontrastfarger. Bygningsmassens plassering Bygningen lligger plasser langs veien på en fl at tomt. Plasseringen og tomten med omkringliggende vei og landbruksareal gir liten fl eksibilitet i forhold til utvidelse. Kvaliteter /Utfordringer Det er gode solforhold på eiendommen i tillegg oppleves omgivelsene som grønne. Sansehage er en god kvalitet. Veien som ligger mellom tunet kan virke som en barriere. Mangel på egne bad/wc oppleves som tungvidt både for beboer og ansatte. Bygningsmassen Teknisk tilstand er ikke tilfredstillende ift dagens krav ift ventilasjon. Bygningen må etterhvert utbedres ihht nye energikrav. Planløsning Da bygningsmassen er forholdsvis liten er planløsningen er lett å lese. Adkomssone og heis er sentralt plassert og bygget er effektivt utnyttet.. Felles oppholdsrom ligger langs en gangsone og det oppleves som positivt. Kjøkken og spis er skjermet og ligger fi nt plasser i bygget. Muligheter for å ta i bruk loftet. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : 1687 m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : 1432 m2 Areal uteopphold : 510 m2 Bebygd areal: 255 m2 Areal utomhus er tilfredstillende ift størrelse. Det må i tillegg etableres private uteplasser pr boenhet. I forhold til utvidelse må man foreta en omregulering av LNF området. Dette er lite aktuelt. GRUNNKART GJELDENDE KOMMUNEDELPLAN 26 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

35 3.3.1 YTTERØY HELSETUN 27 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

36 3.3.1 YTTERØY HELSETUN BÅREROM/KJØL 13,7 m2 TEKNISK 46,3 m2 TEKNISK 23,3 m2 TEKNISK 9,2 m2 VENT 5,7 m2 HEIS 7,5 m2 7,0 m2 5,3 m2 TRIM/SOLARIUM 27,1 m2 LAGER 130,8 m2 Varmtvannstank, teknisk, høvvelbenk/ verksted m.m 49,2 m2 33,5 m2 Varelevering TØRKEROM 27,8 m2 TRAPP 14,1 m2 KJØL(TILKJ.) 3,9 m2 FETTAVSKILLER 3,3 m2 SØPPEL 4,8 m2 VASKERI 8,6 m2 VASKERI 20,6 m2 VAKTMESTER 8,8 m2 KONTOR 6,2 m2 PLAN KJELLER. -EKSISTERENDE TEGNING OB/OPPH. 18,9 m2 Kjøkken OB/ 5,4 m2 OB/ 11,3 m2 LINTØYROM 28 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS PERSONALROM VAKTROM. (tidl.) 7,4 m2 GARD. DAME 9,5 m2 VENT HEIS KJØL 2,8 m2 KJØKKEN 40,2 m2

37 3.3.1 YTTERØY HELSETUN VASKERI 8,6 m2 VASKERI 20,6 m2 VAKTMESTER 8,8 m2 KONTOR 6,2 m2 OB/OPPH. 18,9 m2 Kjøkken OB/ 5,4 m2 OB/ENTRE 7,8 m2 OB/ 11,3 m2 LINTØYROM 8,7 m2 PERSONALROM 12,7 m2 VAKTROM. (tidl.) 7,4 m2 GARD. DAME 9,5 m2 GARD/ GARD.HERRE7,0 m2 PERSONAL 3,2 m2 3,0 m2 /PERSONAL 1,8 m2 VENT 6,1 m2 HEIS 8,4 m2 KJØL 2,8 m2 KJØL 2,8 m2 KJØKKEN 40,2 m2 HC Inngang/ Rampe 25,7 m2 44,3 m2 13,1 m2 OB/ 13,1 m2 OB/ENTRE 4,5 m2 OB/ 4,4 m2 Kjøkken OB/OPPH. 13,0 m2 VASK 1,1 m2 ENTRE 2,1 m2 ROM U/ 13,8 m2 ENTRE 1,5 m2 BK 1,7 m2 FELLES 5,0 m2 ROM U/ 11,7 m2 /FELLES 1,2 m2 VASK 1,7 m2 VF 3,2 m2 GAMMELSTUE 28,9 m2 TRAPP 14,6 m2 NYSTUA/FELLESAREAL 75,6 m2 VERANDA 48,4 m Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun kjeller/1. etasje. - eksist.plan PLAN 1 ETG. -EKSISTERENDE TEGNING ARKIDECO 29 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, Tlf.: Fax:

38 3.3.1 YTTERØY HELSETUN R.M/DUSJ 21,6 m2 R.M/DUSJ 21,5 m2 MØTE 8,1 m2 ROM M/ 15,7 m2 /DUSJ 5,7 m2 FELLES 15,4 m2 SKYLLEROM/RENT 5,3 m2 SKYLLEROM/SKITTEN 9,4 m2 VAKT 12,9 m2 LEGE 11,8 m2 KONTOR/DAGL. 10,2 m2 LINTØY 7,5 m2 VENT 5,6 m2 HEIS 7,1 m2 4,8 m2 4,8 m2 24,8 m2 34,6 m2 32,4 m2 VERANDA 8,1 m2 ROM M/ 16,3 m2 5,9 m2 ROM M/ 17,3 m2 ROM M/ 22,1 m2 4,6 m2 LAGER 2,1 m2 KONTOR/KOPI 15,7 m2 LAGER 1,3 m2 MEDIKAMENTROM 13,8 m2 TRAPP 14,5 m2 4,8 m2 R.M/DUSJ 21,0 m2 4,9 m2 R.M/DUSJ 21,0 m2 PLAN 2. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING Fjernlager/ kjøkken 30 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS? 5,7 m2 HEIS 7,2 m2

39 24,8 m2 34,6 m2 5,9 m YTTERØY HELSETUN VERANDA 8,1 m2 ROM M/ 16,3 m2 ROM M/ 17,3 m2 ROM M/ 22,1 m2 4,6 m2 LAGER 2,1 m2 KONTOR/KOPI 15,7 m2 LAGER 1,3 m2 MEDIKAMENTROM 13,8 m2 TRAPP 14,5 m2 4,8 m2 R.M/DUSJ 21,0 m2 4,9 m2 R.M/DUSJ 21,0 m2 Fjernlager/ kjøkken? 5,7 m2 HEIS 7,2 m2 LAGER 132,6 m2 13,2 m2 LAGER 19,5 m2 LAGER 37,5 m2 13,0 m2 LAGER 130,5 m2 2,4 m2 32,3 m2 TRAPP 14,5 m2 PLAN LOFT -EKSISTERENDE TEGNING 31 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS ARKIDECO Mulighetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun

40 3.3.1 YTTERØY HELSETUN BTA 506,6 m2 Varelevering Pasientrom : 0 Omsorgsbolig: 0 Varmtvannstank, teknisk, høvvelbenk/ verksted m.m BTA 507,0 m2 Varelevering 16,1 m2 Pasientrom : 2 Omsorgsbolig: 2 P O ulighetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun kjeller/1. etasje - dagens situasjon PLAN KJELLER -DAGENS SITUASJON ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:200, 1:500 dato tegn.nr. 32 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS ansv. TN A20.03

41 T YTTERØY HELSETUN Varmtvannstank, teknisk, høvvelbenk/ verksted m.m Pasientrom : 0 Omsorgsbolig: 0 Varelevering BTA 507,0 m2 P O Pasientrom : 2 Omsorgsbolig: 2 hetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun Kjøkken kjeller/1. etasje - dagens situasjon 45,0 m2 ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:200, 1:500 ansv. dato tegn.nr TN A20.03 HC Inngang/ Rampe Kjøkken 36,4 m2 17,5 m2 16,1 m2 PLAN 1. ETG. -DAGENS SITUASJON 33 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

42 3.3.1 YTTERØY HELSETUN 27,1 m2 27,0 m2 BTA 499,9 m2 27,3 m2 26,3 m2 26,5 m2 Pasientrom:8 Omsorgsbolig: 0 27,1 m2 27,0 m2 22,1 m2 Fjernlager/ kjøkken BTA 50 22,5 m2 23,4 m2 27,3 m2 Pasientrom:0 Omsorgsbolig: 0 26,3 m2 26,5 m2 P O tudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun 2. etasje/loft - dagens situasjon PLAN 2. ETG. -DAGENS SITUASJON ARKIDECO AS mål A3 1:200, 1:500 ansv. dato TN Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr A INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

43 22,1 m2 26,3 m YTTERØY HELSETUN 26,5 m2 Pasientrom:8 Omsorgsbolig: 0 22,5 m2 23,4 m2 Fjernlager/ kjøkken 27,3 m2 BTA 50 26,3 m2 26,5 m2 Pasientrom:0 Omsorgsbolig: 0 Fjernlager/ kjøkken die Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun etasje/loft - dagens situasjon ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:200, 1:500 ansv. dato tegn.nr TN A20.04 PLAN LOFT - DAGENS SITUASJON 35 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

44 Inngang/ Rampe Kjøkken YTTERØY HELSETUN /OMBYGG 38,0 m2 NYTT PERSONAL 16,1 m2 NYTT LINTØY 8,0 m2 NY VAKT 7,5 m2 Varelevering Pasientrom :0 Omsorgsboliger: 0 udie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun jeller/1. etasje- muligheter ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:200 ansv. dato tegn.nr TN A20.05 Varmtvannstank, teknisk, høvvelbenk/ verksted m.m Varelevering PLAN KJELLER -MULIGHETER 36 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

45 3.3.1 YTTERØY HELSETUN MSORG/NYTT,5 m2 VAKT m2 Pasientrom: 0 Omsorgsboliger: 3 /OMBYGG Kjøkken 45,0 m2 /NYTT 35,5 m2 HC Inngang/ Rampe Varelevering Kjøkken /OMBYGG 38,0 m2 NYTT PERSONAL 16,1 m2 NYTT LINTØY 8,0 m2 NY VAKT 7,5 m2 Pasientrom :0 Omsorgsboliger: 0 ghetstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun Kjeller/1. PLAN 1.ETG. etasje- -MULIGHETER muligheter ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal ARKIDECO AS tegn.nr. Tlf.: Fax: mål A3 1:200 ansv. TN A20.05

46 3.3.1 YTTERØY HELSETUN /NYTT 55,0 m2 /NYTT /NYTT 33,0 m2 LEGE 10,1 m2 NYTT VAKTROM 10,1 m2 Pasientrom: 0 Omsorgsboliger: 6 /NYTT 53,8 m2 /NYTT 55,0 m2 /NYTT 31,4 m2 LAGER 25,4 m2 Fjernlager/ kjøkken /NYTT 33,0 m2 NYTT VAKTROM 10,1 m2 NY 5,6 m2 KONTOR kop/print 11,8 m2 P gang 13,0 m2 /NYTT 34,0 m2 gang 14,3 m2 NYTT MINIKJ. 10,4 m2 KONTOR 11,8 m2 KONTOR Dag.led 11,8 m2 NYTT LINTØY 11,9 m2 MØTE-/AKTIVITETSR. 31,1 m2 /NYTT 35,4 m2 LEGE 10,1 m2 /NYTT 53,8 m2 O etstudie Helsebygg Levanger, Ytterøy Helsetun 2. etasje/loft - muligheter PLAN 2.ETG. -MULIGHETER ARKIDECO AS mål A3 1:200 ansv TN dato Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal 38 INSTITUSJONSBRUKSPLAN Tlf.: Fax: tegn.nr A20.06 LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS LAGER

47 P YTTERØY HELSETUN /NYTT 34,0 m2 NYTT LINTØY 11,9 m2 /NYTT 35,4 m2 LEGE 10,1 m2 /NYTT 53,8 m2 O LAGER 25,4 m2 Fjernlager/ kjøkken NY 5,6 m2 KONTOR kop/print 11,8 m2 gang 13,0 m2 gang 14,3 m2 NYTT MINIKJ. 10,4 m2 KONTOR 11,8 m2 KONTOR Dag.led 11,8 m2 MØTE-/AKTIVITETSR. 31,1 m2 PLAN LOFT -MULIGHETER 39 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

48 3.4 BREIDABLIKKTUNET NØKKELTALL Byggeår : Antall etasjer: 3 etg. ( inkl. p-kjeller) BTA: 6579 m2 Omsorgsboliger: 40 Sykehjemsplasser: 26 Adkomst Adkomst lite oversiktlig ift trafi kksituasjon. Varelevering skjer ved hovedinngang i dag. Skjemmende søppeldunker i adkomstsonen ønsker ikke velkommen. Hovedinngangen er lett å fi nne mens resepsjonen er lagt lite synlig ift nye besøkende. Universell utforming Hensynet til rullestolbrukere er godt ivaretatt. Kravet til synshemmede må tilfredstille dagens krav. Det er lite kontrastfarger og - materialer å orientere seg etter. Bygningsmassens plassering Bygningen ligger fi nt plassert mot grøntareal og skråning. Plasseringen er fordelaktig iforhold til utvidelse mot nord. Mot sør og vest er det ikke mulig å utvide i stor grad. Kvaliteter /Utfordringer Det er gode solforhold på eiendommen i tillegg oppleves omgivelsene som grønne i sør og øst. Sansehage er integrert i et av uterommene mellom bygningsfl øyene og er et attraktivt uteoppholdsted. Utfordringen ligger i trafi kksituasjonen og differensieringen mellom kjørened og myke trafi kkanter. Bygningsmassen Bygningsmassen er i god stand, med for å imøtekomme framtidens krav er det nødvendig med oppgradering. Bygningens form er brutt ned i fl ere volumer og blir ikke så dominerende tross størrelsen. Ventilasjonsanlegget fungerer ikke optimalt på vaktrommene. Planløsning Bygningsmassen er stor og avstandene gjør det vanskelig å få oversikt. Interiøret virker monotont og det gjør det vanskelig å kjenne seg igjen. Avstandene oppleves lange og gjør at fl ere ansatte ikke benytter kantina. Det er mangel på lager og garderobeplass. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : m2 Areal uteopphold : 6070 m2 Bebygd areal: 4114 m2 Areal utomhus er tilfredstillende ift størrelse. Det må i tillegg etableres private uteplasser pr boenhet. Det er mye potensiale innenfor regulert areal. Mye areal kan frigjøres ved å lage en mer helhetlig utomhusplan. GRUNNKART GJELDENDE REGULERINGSPLAN 40 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

49 3.4 BREIDABLIKKTUNET 41 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

50 3.4 BREIDABLIKKTUNET VARMESENTRAL 57,0 m2 TRAPP 21,0 m2 12,4 m2 LAGER 12,6 m2 GARASJE 529,2 m2 HEIS 6,7 m2 HOVEDTAVLE 11,2 m2 1:200 Kjeller PLAN U. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet U.etasje- eksist. plan ARKIDECO AS mål A3 1:200 ansv. dato 42 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: ARKIDECO tegn.nr A20-01 AS TN

51 3.4 BREIDABLIKKTUNET 9,9 m2 LEGE/TANNLEGE 14,7 m2 KTR 17,8 m2 GRUPPE 12,9 m2 GRUPPEROM 34,2 m2 KTR 13,2 m2 KTR 13,1 m2 KTR 13,3 m2 KTR 12,8 m2 KTR 13,2 m2 KTR 13,1 m2 KTR 13,3 m2 3,4 m2 SKIFTESTUE 10,4 m2 RULLEROM 13,0 m2 41,7 m2 29,3 m2 124,5 m2 TØRKEROM 13,2 m2 GRUPPE 34,0 m2 LAGER 5,0 m2 3,7 m2 3,7 m2 VASKERI 14,7 m2 /DUSJ 16,7 m2 GARD. DAMER 19,4 m2 MEDIKAMENT 20,6 m2 TEKN.ROM 13,0 m2 1,3 m2 0,8 m2 GARD 10,1 m2 MEDISINSK UTS. 24,1 m2 HEIS 6,5 m2 TRAPP 13,0 m2 SKITTENTØY 16,4 m2 HEIS 1,9 m2 TILFLUKT 8,3 m2 TILFLUKT 6,0 m2 8,0 m2 LAGER 28,4 m2 TILFLUKTSROM 87,6 m2 GARD. HERRER 24,0 m2 RENGJØRING 14,5 m2 BK. 5,6 m2 /DUSJ 11,5 m2 FRISØR 24,6 m2 24,7 m2 AVFALL 19,8 m2 VAKTMESTER 19,6 m2 ENTRE 31,6 m2 UTV. LAGER 17,5 m2 KTR 26,4 m2 STUE 45,5 m2 INN 5,0 m2 LAGER 5,3 m2 VESTIBYLE 48,9 m2 EKSP. KTR 29,1 m2 KTR 26,9 m2 PERSONALROM 45,2 m2 STUE 26,6 m2 16,6 m2 STUE 53,7 m2 59,5 m2 heis 7,0 m2 ARKIV 7,0 m2 KOPI 5,6 m2 5,4 m2 8,2 m2 6,3 m2 6,5 m2 1,2 m2 BK 2,2 m2 LAGER 5,6 m2 BÅREROM 9,4 m2 OPPVASK 6,7 m2 KJØKKEN 32,3 m2 KTR 3,6 m2 DISP. KJØL 1,8 m2 HJELPEMIDDEL 29,1 m2 BÅREROM 26,7 m2 4,7 m2 LAGER 2,6 m2 FRYS 2,8 m2 MOTTAK 4,0 m2 1,9 m2 PLAN 1. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING 43 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE mål A3 1:250 ansv. ARKIDECO AS TN Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal dato

52 3.4 BREIDABLIKKTUNET 24,1 m2 23,5 m2 24,0 m2 23,6 m2 MØTE/SAMTALE 18,6 m2 STUE/TV 19,9 m2 24,0 m2 23,6 m2 5,6 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,9 m2 44,7 m2 89,8 m2 AVFALL 5,0 m2 SPIS/KJØKKEN 39,3 m2 11,1 m2 LAGER 12,2 m2 LAGER/LINTØY 28,3 m2 MEDISIN 10,3 m2 SKYLLE 10,2 m2 2,1 m2 PERSONAL 22,5 m2 HEIS 6,2 m2 TRAPP 24,6 m2 SPIS/KJØKKEN 38,2 m2 BK. 4,2 m2 3,3 m2 52,4 m2 5,6 m2 5,9 m2 24,1 m2 23,5 m2 23,4 m2 24,0 m2 23,6 m2 9,5 m2 23,6 m2 23,6 m2 10,7 m2 KORR. 24,2 m2 STUE 22,3 m2 10,9 m2 5,7 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 3,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 5,0 m2 TRAPP 15,0 m2 EKSP. 13,1 m2 STUE 22,2 m2 11,2 m2 STUE 22,2 m2 11,1 m2 11,2 m2 STUE 22,4 m2 PEISESTUE 24,9 m2 STUE 22,3 m2 2,9 m2 6,2 m2 2,7 m2 6,1 m2 21,0 m2 2,8 m2 21,3 m2 3,3 m2 4,7 m2 81,2 m2 2,9 m2 3,3 m2 STUE/TV 24,0 m2 SPIS/KJØKKEN 22,2 m2 LAGER AVFALL 7,9 m2 5,2 m2 SKYLLEROM 10,7 m2 LAGER 8,4 m2 8,7 m2 47,6 m2 HEIS 8,0 m2 4,9 m2 3,5 m2 2,9 m2 2,0 m2 AVFALL 6,6 m2 1,9 m2 6,1 m2 TRAPP 4,3 m2 LAGER 9,5 m2 2,9 m2 SKYLLEROM 7,9 m2 6,1 m2 6,1 m2 BK. 3,0 m2 STUE/TV 23,6 m2 SPIS/KJØKKEN 18,8 m2 2,8 m2 3,0 m2 83,6 m2 6,1 m2 STUE 22,0 m2 2,9 m2 10,9 m2 STUE 22,1 m2 3,0 m2 6,2 m2 11,0 m2 22,2 m2 10,8 m2 5,0 m2 SPIS/KJØKKEN 24,0 m2 3,3 m2 21,4 m2 3,0 m2 STUE/TV 24,0 m2 4,8 m2 3,3 m2 21,5 m2 3,0 m2 72,3 m2 4,9 m2 3,4 m2 3,0 m2 3,0 m2 3,4 m2 4,7 m2 5,0 m2 3,4 m2 3,0 m2 4,9 m2 3,4 m2 3,1 m2 21,6 m2 21,1 m2 21,7 m2 21,2 m2 PLAN 2. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet 2. Etasje - eksist.plan mål A3 1:300 ansv. ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-03

53 3.4 BREIDABLIKKTUNET 24,1 m2 23,5 m2 24,0 m2 23,6 m2 MØTE/SAMTALE 18,6 m2 STUE/TV 19,9 m2 24,0 m2 23,6 m2 5,6 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,7 m2 5,9 m2 44,7 m2 89,8 m2 AVFALL 5,0 m2 SPIS/KJØKKEN 39,3 m2 11,1 m2 LAGER 12,2 m2 LAGER/LINTØY 28,3 m2 MEDISIN 10,3 m2 SKYLLE 10,2 m2 2,1 m2 PERSONAL 22,5 m2 HEIS 6,2 m2 TRAPP 24,6 m2 SPIS/KJØKKEN 38,2 m2 BK. 4,2 m2 3,3 m2 52,4 m2 5,6 m2 5,9 m2 24,1 m2 23,5 m2 23,4 m2 24,0 m2 23,6 m2 9,5 m2 23,6 m2 23,6 m2 10,7 m2 KORR. 24,2 m2 STUE 22,3 m2 10,9 m2 5,7 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 5,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 3,0 m2 3,0 m2 21,7 m2 3,3 m2 5,0 m2 TRAPP 15,0 m2 EKSP. 13,1 m2 STUE 22,2 m2 11,2 m2 STUE 22,2 m2 11,1 m2 11,2 m2 STUE 22,4 m2 PEISESTUE 24,9 m2 STUE 22,3 m2 2,9 m2 6,2 m2 2,7 m2 6,1 m2 21,0 m2 2,8 m2 21,3 m2 3,3 m2 4,7 m2 81,2 m2 2,9 m2 3,3 m2 STUE/TV 24,0 m2 SPIS/KJØKKEN 22,2 m2 LAGER AVFALL 7,9 m2 5,2 m2 SKYLLEROM 10,7 m2 LAGER 8,4 m2 8,7 m2 47,6 m2 HEIS 8,0 m2 4,9 m2 3,5 m2 2,9 m2 2,0 m2 AVFALL 6,6 m2 1,9 m2 6,1 m2 TRAPP 4,3 m2 LAGER 9,5 m2 2,9 m2 SKYLLEROM 7,9 m2 6,1 m2 6,1 m2 BK. 3,0 m2 STUE/TV 23,6 m2 SPIS/KJØKKEN 18,8 m2 2,8 m2 3,0 m2 83,6 m2 6,1 m2 STUE 22,0 m2 2,9 m2 10,9 m2 STUE 22,1 m2 3,0 m2 6,2 m2 11,0 m2 22,2 m2 10,8 m2 5,0 m2 SPIS/KJØKKEN 24,0 m2 3,3 m2 21,4 m2 3,0 m2 STUE/TV 24,0 m2 4,8 m2 3,3 m2 21,5 m2 3,0 m2 73,1 m2 4,9 m2 3,4 m2 3,0 m2 3,0 m2 3,4 m2 4,7 m2 5,0 m2 3,4 m2 3,0 m2 4,9 m2 3,4 m2 3,1 m2 21,6 m2 21,1 m2 21,7 m2 21,2 m2 PLAN 3. ETG. -EKSISTERENDE TEGNING 1:300 3.Etasje Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet 3. etasje - eksist.plan mål A3 1:300 ansv. 45 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS dato ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-04

54 Fasade Sør 3.4 BREIDABLIKKTUNET BTA 1 708,3 m2 Fasade Vest Fasade øst PLAN 1 ETG. -DAGENS STUASJON Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Eksisterende dagens 1.etg ARKIDECO AS mål A31:1000, 1:250 ansv. dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: ARKIDECO tegn.nr A20-10 AS TN

55 3.4 BREIDABLIKKTUNET 30,5 m2 30,0 m2 30,4 m2 30,6 m2 30,6 m2 30,1 m2 BTA 2 435,4 m2 30,5 m2 30,0 m2 29,9 m2 30,6 m2 30,1 m2 30,1 m2 30,1 m2 Pasientrom:13 Omsorgsbolig: 20 43,4 m2 34,2 m2 33,7 m2 33,7 m2 34,0 m2 44,2 m2 44,0 m2 44,4 m2 44,1 m2 43,5 m2 43,4 m2 33,3 m2 44,2 m2 44,4 m2 44,1 m2 33,3 m2 33,9 m2 43,8 m2 43,5 m2 44,2 m2 33,8 m2 43,8 m2 34,2 m2 33,7 m2 34,0 m2 33,2 m2 PLAN 2. ETG. -DAGENS SITUASJON Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Eksisterende dagens 2.etg mål A3 1: INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS dato AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. ansv. T A20-

56 3.4 BREIDABLIKKTUNET 30,5 m2 30,0 m2 30,4 m2 30,6 m2 30,6 m2 30,1 m2 30,5 m2 30,0 m2 30,4 m2 30,6 m2 30,6 m2 30,1 m2 Pasientrom:13 Omsorgsbolig: 20 30,5 m2 30,0 m2 29,9 m2 30,6 m2 30,1 m2 30,1 m2 30,1 m2 30,5 m2 30,0 m2 29,9 m2 30,6 m2 30,1 m2 30,1 m2 30,1 m2 BTA 2 436,5 m2 43,4 m2 34,2 m2 34,2 m2 33,7 m2 33,7 m2 33,7 m2 33,7 m2 34,0 m2 34,0 m2 44,2 m2 44,2 m2 44,0 m2 44,0 m2 44,4 m2 44,4 m2 44,1 m2 44,1 m2 43,4 m2 43,5 m2 33,3 m2 33,3 m2 43,8 m2 44,2 m2 44,2 m2 43,5 m2 33,3 m2 33,9 m2 43,8 m2 33,3 m2 33,9 m2 43,4 m2 44,4 m2 44,1 m2 33,8 m2 33,8 m2 43,8 m2 44,2 m2 43,5 m2 PLAN 3. ETG. - DAGENS SITUASJON 34,2 m2 33,7 m2 33,7 m2 34,2 m Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Mulighetstudie Eksisterende Helsebygg, dagens Levanger, 2.etgBreidablikktunet Eksisterende dagens 3.etg 34,0 m2 34,0 m2 33,2 m2 33,2 m2 ARKIDECO AS ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: mål A3 1:300 ansv. tegn.nr A tegn.nr. mål A3 dato 1: T A20-

57 3.4 BREIDABLIKKTUNET 61,3 m2 44,3 m2 NYTT 16,2 m2 UTVIDET STUE 16,2 m2 44,3 m2 61,3 m2 48,0 m2 43,4 m2 61,1 m2 43,4 m2 41,8 m2 44,5 m2 55,2 m2 44,1 m2 44,0 m2 44,4 m2 44,0 m2 43,5 m2 NYTT 18,8 m2 44,2 m2 50,3 m2 48,0 m2 43,9 m2 NYTT 21,1 m2 46,3 m2 40,0 m2 53,6 m2 PLAN 2. ETG. - MULIGHETER Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Muligheter 2.etg mål A3 1: INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS dato AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: ansv tegn.nr A20

58 3.4 BREIDABLIKKTUNET 61,3 m2 44,3 m2 NYTT 16,2 m2 UTVIDET STUE 16,2 m2 44,3 m2 61,3 m2 48,0 m2 43,4 m2 61,1 m2 43,4 m2 41,8 m2 44,5 m2 55,2 m2 44,1 m2 44,0 m2 44,4 m2 44,0 m2 43,5 m2 NYTT 18,8 m2 44,2 m2 50,3 m2 48,0 m2 43,9 m2 NYTT 21,1 m2 46,3 m2 40,0 m2 53,6 m2 PLAN 3. ETG. - MULIGHETER Mulighetstudie Helsebygg, Levanger, Breidablikktunet Muligheter 3.etg mål A3 1:300 ansv. ARKIDECO AS dato INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA, Innherredsvegen 57B, 7500 Stjørdal Tlf.: Fax: tegn.nr. TN A20-8

59 3.5 LEVANGER BO- OG AKTIVITETSENTER NØKKELTALL Byggeår : 1996 Antall etasjer: 3 etg. ( inkl. p-kjeller) BTA: 6761m2 Omsorgsboliger: 20 Sykehjemsplasser: 0 Ansatte:40 Adkomst Hovedinngang lett synlig fra gata. Inngangspartiet er romslig på utsiden, men oppleves trangt når en kommer inn. Universell utforming Hensynet til rullestolbrukere er ivaretatt. Kravet til synshemmede må tilfredstiller ikke dagens krav. Det er lite kontrastfarger og - materialer å orientere seg etter. Bygningsmassens plassering Bygningen ligger fi nt langs gateløpene og er endela av kvartalhusbebyggelsen i Levanger sentrum. Trang tomtesituasjon og begrensninger i reguleringsplanen gir ingen mulighet for utvidelse. Det lille uteoppholdsarealet som er der er viktig å bevare. Kvaliteter /Utfordringer Bygningsmassen ligger i sentrumskjernen og er av den grunn attraktiv.det er lite felles uteoppholdsareal. På tross av størrelsen fungerer utearealet godt og ligger fi nt plassert. Stor utfordring ift logistikken med bla søppelhåndtering som må gå gjennom bygget. Flera av rommene er for små og det er problemer med båretransporti enkelte tilfeller. Bygningsmassen Dårlig ventilasjon generelt, spesielt i den eldste bygningsfl øyen. Mangel på møterom. lagerplasss mm. Den eldste bygningsmassen har mange tungvindte løsninger både for beboer og ansatt. Planløsning Lange korridorer og uoversiktlig kommunikasjonsårer. Det er også utfordrende å ha fullstendig oversikt. FLYFOTO NØKKELTALL Areal tomt : 2522m2 (regulert til off.formål) Areal utomhus totalt : 687 m2 Areal uteopphold : 225 m2 Bebygd areal: 1835 m2 Areal utomhus er ikke tilfredstillende ift størrelse. Positivt med egne balkonger. Balkong mot nordøst gir ikke tilfredstillende kvalitet på utomhusareal. Begrensningen i kvartalhustrukturen gjør det problematisk å utvide bygningsmassen. GRUNNKART GJELDENDE REGULERINGSPLAN 51 INSTITUSJONSBRUKSPLAN - LEVANGER KOMMUNE ARKIDECO AS

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem 2001 Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem Innhold Innhold Forord.......................................................... 1 Utforming av omsorgsboliger/sykehjem for mennesker med aldersdemens.......

Detaljer

SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser

SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser FROGN KOMMUNE Prosjekt 8336 Helsebygg ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser 09. mai 2014 Skisseprosjekt Prosjekt 8336

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE

TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE 0 Mulighetsstudiets faser og utvikling Med denne rapporten avslutter og konkluderer rådgivergruppen mulighetsstudiene for Blaker

Detaljer

MODUM KOMMUNE. Bildet er fra sansehagen på Modumheimen. Prosjektrapport sykehjem

MODUM KOMMUNE. Bildet er fra sansehagen på Modumheimen. Prosjektrapport sykehjem MODUM KOMMUNE Bildet er fra sansehagen på Modumheimen Prosjektrapport sykehjem 31. oktober 2011 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Noen hovedpunkter 4 2. Situasjonsbeskrivelse 5 2.1 Befolkningsdata

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Artikkelsamling 09.04.2013 Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor er faktorer som har betydning for vår velferd (NOU 2011:15). Beslutninger

Detaljer

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER 16.04.15 1 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.05.2012 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Agenda Kaupang. Nye Roverudhjemmet. Kongsvinger kommune. Sluttrapport RAPPORT. 7. mai 2010. www.agendakaupang.no firmapost@agenda.

Agenda Kaupang. Nye Roverudhjemmet. Kongsvinger kommune. Sluttrapport RAPPORT. 7. mai 2010. www.agendakaupang.no firmapost@agenda. Kongsvinger kommune Nye Roverudhjemmet Sluttrapport RAPPORT 7. mai 2010 Agenda Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agendakaupang.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus. NB! Tirsdag 25.09.2012 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus. NB! Tirsdag 25.09.2012 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus NB! Tirsdag 25.09.2012 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Evaluering etter idekonkurranse

Evaluering etter idekonkurranse Evaluering etter idekonkurranse Jardar IL mottok forslag til nytt klubbhus og barnehage fra alle de tre inbudte arkitektkontorene, Egg arkitekter, 3xBiong arkitkekter og Landsbyarkitektene. Alle tre prosjektene

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE

KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE Arkivsak-dok. : 108-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 8. juni 2015 KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE 1. SAKEN GJELDER Sandnes bystyre

Detaljer