Tilsagn om økonomisk støtte til sjøbunnopprydding i Trondheim havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsagn om økonomisk støtte til sjøbunnopprydding i Trondheim havn"

Transkript

1 Trondheim kommune Miljøenheten Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Oslo, Deres ref.: 12/119/ K23 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3774 Saksbehandler: Kristine Mordal Hessen Tilsagn om økonomisk støtte til sjøbunnopprydding i Trondheim havn Miljødirektoratet gir Trondheim kommune tilsagn om inntil 104,5 millioner kr. ekskl. mva. til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn i Trondheim havn. Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS bidrar vesentlig til finansiering av tiltaket. Avtalenummer: Vi viser til Trondheim kommunes søknad 15. desember 2014 om tilskudd til tiltak i Trondheim havn og e-post 16. desember 2014 med justerte tall, samt intensjonsbrev fra Miljødirektoratet 15. november Videre viser vi til tilsagn 10. januar 2013 (avtalenummer ), 20. januar 2014 og 11. juli 2014 (avtalenummer ). Vi viser også til tillatelse gitt av Miljødirektoratet 4. november 2014 og sakens øvrige dokumenter. Bakgrunn Trondheim havn er et av de 17 prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. St. meld. nr. 14 ( ) "Sammen for et giftfritt miljø". I handlingsplanen prioriteres det å iverksette tiltak for å stanse pågående tilførsler fra kilder på land og rydde opp i alvorlig forurensning i sjøbunnen i Trondheim havneområde. Trondheim havn er nå høyest prioritert av forurensningsmyndighetene i det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn. Trondheim havneområde inngår også i første planperiode for oppfølging av vannforskriften. Forvaltningsplanen for området har som ambisjon at det skal gjennomføres tiltak for å oppnå godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand. Det er utført en rekke miljøundersøkelser av bunnsedimenter i Trondheim havn. Disse har påvist høye konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøgifter. Prosjektet Renere havn har utarbeidet løsninger for opprydding i forurensede sedimenter i fire områder i havna; Kanalen, Brattørbassenget, Nyhavna og Ilsvika. I disse områdene foregår det i dag uakseptabel spredning av forurensning fra sedimentene og det må derfor gjennomføres tiltak for å redusere denne spredningen. Oppryddingen omfatter: Tynnsjikttildekking av sjøbunnen i Ilsvika Mudring og tildekking med rene masser i Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna. De Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Strømsveien 96, 0663 Oslo 1

2 mudrede massene skal deponeres i sjøbunnsdeponi og strandkantdeponi i Nyhavna. I 2011 vedtok bystyret at det skal gjennomføres tiltak for å redusere forurensning i havnebassenget i Trondheim. I behandlingen av saken ble det lagt til grunn at staten bidrar med 75 % av kostnadene og at kommunen og havna bidrar med det resterende. Miljødirektoratet er svært positive til at kommunen ønsker å få til en helhetlig opprydding i Trondheim havn. På bakgrunn av dette sendte vi et intensjonsbrev den 15. november 2012, hvor det ble redegjort for kostnadsfordeling mellom Miljødirektoratet og Trondheim kommune/trondheim Havn og rammene for vårt bidrag i prosjektet. I mai 2014 mottok Miljødirektoratet søknad fra Trondheim kommune om tillatelse til å mudre, deponere og tildekke forurenset sjøbunn i Trondheim havn. Miljødirektoratets vurdering er at tiltaket er viktig for å oppfylle målene i handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Tiltaket har dessuten stor betydning for å nå miljømålene i vannforskriften om godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand. På bakgrunn av dokumentasjonen i søknaden, høringsinnspill og Miljødirektoratets egne vurderinger fikk Trondheim kommune den 4. november 2014 tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre tiltakene, under gitte vilkår. Søknadens innhold Prosjektorganisering Prosjektledelsen er lagt til Trondheim kommune, med bistand fra Trondheim Havn IKS og Faveo. NGI og Multiconsult er innleide rådgivere på geoteknikk, prosjektering og miljøoppfølging. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø følges opp av K. Knudsen AS. Styringsgruppen for prosjektet består av Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er observatør i styringsgruppen. Fremdrift Det er planlagt kontraktssignering og oppstart i februar Entreprenør har skissert 13 måneders arbeidsperiode. Justeringer for å oppfylle krav i tillatelsen kan forekomme, slik at arbeidsperioden vil vare noe lenger. Finansiering Det er kun Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS som er grunneiere og ansvarlige forurensere i havneområdet i dag. Finansiering av prosjektet er derfor basert på intensjon om statlig medfinansiering. På bakgrunn av et intensjonsbrev fra Miljødirektoratet av 15. november 2012 er følgende fordeling lagt til grunn: Tiltak Statlig andel Lokal andel Miljøtiltak og sjøbunnsdeponering 75 % 25 % Kaikantdeponi 37,5 % 62,5 % Prosjektkostnader er basert på eksisterende kontrakter og tilbud fra hovedentreprenør datert 4. november 2014 med revisjoner iht. bearbeidet og omforent prosjekt. En oversikt over kostnader pr kapittel for miljøtiltakene er gitt i tabell 1 og for strandkantdeponiet i tabell 2. 2

3 Tabell 1 Kostnadsoverslag for miljøtiltakene basert på antatt tilbud. Tall i millioner kroner Miljøtiltak Kostnader inkl mva Kostnader ekskl mva Statlig andel Lokal andel Forventet sluttkostnad (p85) 190,9 152,7 114,6 38,2 Usikkerhetsavsetning 30,6 24,7 18,5 6,0 Byggherrekostnader 11,9 9,5 7,1 2,4 Prosjektering 18,0 14,4 10,8 3,6 Materialleveranse 32,7 26,1 19,6 6,5 Sjøbunnkartlegging 0,8 0,6 0,5 0,2 Mellomlager tildekkingsmaterialer 3,6 2,9 2,2 0,7 Båtflytting 2,4 1,9 1,4 0,5 Diverse tiltak 2,5 2,0 1,5 0,5 Utførelsesentreprise 88,4 70,6 53,0 17,8 Rigg 26,7 21,4 16,0 5,3 Opprydding 2,1 1,7 1,3 0,4 Partikkelsperre 2,8 2,2 1,7 0,6 Bygging av strandkantdeponi Mudring 15,3 12,2 9,2 3,1 Deponering 2,3 1,8 1,4 0,5 Tildekking 26,8 21,4 16,1 5,4 Steinleveranse Administrasjon sideentrepriser 4,9 3,9 2,9 1,0 Forventede tillegg ca. 8 % 7,5 6,0 4,5 1,5 1) Forventet sluttkostnad presenteres på p85-nivå. Det vil si at det er 85 % sjanse for at prosjektet endre på en sum som er lavere enn denne. 2) Justeringer mellom kapitlene kan forekomme når kontrakten er signert. 3) Unøyaktigheter i tallene i tabellen skyldes avrunding til million kroner. 3

4 Tabell 2: Overslag over byggekostnader for strandkantdeponiet basert på antatt tilbud. Tall i millioner kroner Strandkantdeponi Kostnader inkl mva Kostnader ekskl mva Statlig andel Lokal andel Forventet sluttkostnad (p85) 30,1 24,1 9,0 15,0 Usikkerhetsavsetning 4,9 3,9 1,4 2,4 Byggherrekostnader Prosjektering Materialleveranse 1,0 0,8 0,3 0,5 Sjøbunnkartlegging Mellomlager tildekkingsmaterialer 0,1 0,1 0,1 0,1 Båtflytting Diverse tiltak Utførelsesentreprise 24,1 19,3 7,2 12,1 Rigg 6,7 5,3 2,0 3,3 Opprydding Partikkelsperre Bygging av strandkantdeponi 5,0 4,0 1,5 2,5 Mudring 4,0 3,2 1,2 2,0 Deponering 3,4 2,7 1,0 1,7 Tildekking Steinleveranse 4,6 3,7 1,4 2,3 Administrasjon sideentrepriser Forventede tillegg ca. 8 % 0,4 0,4 0,1 0,2 1) Forventet sluttkostnad presenteres på p85-nivå. Det vil si at det er 85 % sjanse for at prosjektet endre på en sum som er lavere enn denne. 2) Justeringer mellom kapitlene kan forekomme når kontrakten er signert. 3) Unøyaktigheter i tallene i tabellen skyldes avrunding til million kroner. En fordeling av prosjektets totalkostnader etter Miljødirektoratets prinsipp, gir en statlig andel på til sammen 123,6 millioner kroner ekskl. mva. som vist i tabell 3. Miljødirektoratet har allerede bidratt med 19,1 millioner ekskl. mva. i tidligere tilsagn til prosjektering. Det søkes derfor om 104,5 millioner kroner ekskl. mva. til sjøbunnopprydding i Trondheim. Tabell 3 totale prosjektkostnader Prosjektkostnader (inkl. mva.) Kostnadsfordeling ekskl. mva. Statlig andel Lokal egenandel Tiltak Miljøtiltak og sjøbunnsdeponi 190,9 114,6 38,2 Kaikantdeponi 30,1 9,0 15,0 Totalt 221,0 123,6 53,2 4

5 Usikkerhetsfaktorer I søknaden beskrives en rekke usikkerhetsfaktorer i gjennomføringsfasen. I følge Trondheim kommune er det stabilisering av kanalveggene i Gryta som har størst betydning for prosjektets fremdrift. Tilstanden på de eksisterende kanalveggene (bolverket) begrenser ønsket tiltak i østre del av Kanalen. Bystyret vedtok i 2011 at nødvendige oppryddingstiltak som sikrer en videreføring av småbåthavn og aktivt båtliv i hele kanalen blir innarbeidet i tiltaksplanen. Fremtidig seilingsdyp krever derfor mudring før tildekking med 40 cm rene masser. Noen steder kreves det opp mot 1,5 m mudring inntil bolverket. Geotekniske rådgivere kan ikke tilrå mudring uten først å bygge ny oppstøtting. Tiltakene finansieres av Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune. Prosjekteringsarbeidet er i gang og Miljødirektoratet vil bli orientert første uke i januar Når det gjelder kostnader, er det å finne en løsning med hurtigbåtene i Brattørbassenget den faktoren som gir størst usikkerhet. Kystekspressen har i dag ca. 20 anløp pr dag. Manøvreringsarealet for hurtigbåtene kommer i konflikt med tildekkingsarbeidet i området. Det å flytte hurtigbåtenes anløp for en begrenset periode, vil medføre betydelige kostnader for prosjektet som ikke er medregnet i dagens prosjektkostnader. I avklaringer med AtB og valgt entreprenør, skal det jobbes for å finne en løsning for båttrafikk og tildekking i to adskilte seksjoner slik at flytting kan unngås. I søknaden blir det også orientert om at vannovervåking har vist at det fortsatt pågår spredning av tungmetaller etter at tiltak er gjennomført for å hindre spredning fra området etter Killingdal Gruber. Situasjonen og omfanget må avklares før oppstart av tildekking i Ilsvika. Utbetalingsplan En oppdatert faktureringsplan iht. kontraktsfestet fremdriftsplan blir sendt Miljødirektoratet så snart den er ferdig. Det kan forventes at omtrent 80 millioner faktureres i Miljødirektoratets vurdering Finansiering Stortinget har bevilget midler over statsbudsjettets kap. 1420, post 69 til statlig medfinansiering av oppryddingstiltak i forurenset grunn og sedimenter. Miljødirektoratet er gjennom årlig tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet gitt ansvar for å forvalte midlene. Posten skal brukes til å dekke utgifter til undersøkelser og gjennomføring av oppryddingstiltak i grunn og sediment som er forurenset med farlige miljøgifter. Utgangspunktet er at forurenser betaler-prinsippet gjelder der hvor det fremdeles finnes en ansvarlig for forurensningen. I flere sjøbunnområder er detimidlertid uklare ansvarsforhold for forurensningen. For å sikre nødvendig fremdrift i oppryddingen i slike områder kan det være behov for at staten går inn med midler. Både Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS vurderes å ha bidratt til forurensning av tiltaksområdet gjennom kommunale avløp, kommunale deponier og gjennom havnevirksomheten. Kommune og havn har derfor vedtatt å bidra til finansiering av oppryddingen. Utover dette har vi i dag ikke kjennskap til andre forurensere av betydning som kan holdes ansvarlig for opprydding. Det er ikke en fastsatt norm for hvor stor den statlige medfinansieringen skal være. Det vurderes først og fremst ut fra hvor stor andel som kan tilskrives en ansvarlig forurenser, i tillegg til miljøhensyn, budsjettramme og områdets prioritering. I dette tilfellet er det vurdert at det ikke er rimelig at Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS skal betale mer enn 25 % av oppryddingen. Miljødirektoratets bidrag avhenger også av om tiltaket utelukkende har miljønytte eller om det også har andre nytteeffekter. Ved bygging av et strandkantdeponi vil utbygger kunne sitte igjen med et verdifullt landareal. Dette mener vi det må tas hensyn til ved fordeling av kostnader. Miljødirektoratet forutsetter dermed at utbygger bærer en større del av kostnadene knyttet til et strandkantdeponi enn for kostnadene knyttet til oppryddingstiltak i sjø og deponering i sjødeponi. 5

6 Miljødirektoratets bidrag skal utelukkende dekke deler av kostnadene knyttet til miljødelen av prosjektet. Vi viser i den sammenheng eksempelvis til kostnadsfordelingen mellom Miljødirektoratet og Harstad kommune for sjøbunnoppryddingen som er gjennomført der. Miljødirektoratet prioriterer arbeidet med miljøopprydding i sjøbunnen i Trondheim havn høyt på grunn av forurensningssituasjonen og den store interessen Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS viser for å oppnå de lokale miljømålene for området. Vi ser positivt på at ansvarlige forurensere i Trondheim bidrar med midler til prosjektet. Dette er også en forutsetning for at Miljødirektoratet skal bidra med midler. Ut fra sakens kompleksitet, de betydelige forurensningene, problemer med å identifisere ansvarlige for forurensningen i store deler av tiltaksområdet og behovet for helhetlig opprydding, er det vår vurdering at vi vil gi midler til prosjektet etter fordelingen som er angitt i tabellene 1, 2 og 3 i dette brevet og som er nærmere beskrevet i søknaden fra Trondheim kommune. Denne fordelingen er også i tråd med vårt intensjonsbrev 15. november Miljødirektoratet har allerede bidratt med 19,1 millioner kroner i tidligere tilsagn til prosjektering (avtalenummer og ). Disse midlene var omfattet av vårt intensjonsbrev og det gis derfor nå tilsagn om 104,5 millioner kroner ekskl. mva. Miljødirektoratets bidrag blir beregnet for kostnader ekskl. mva., da Trondheim kommune er underlagt lov om kompensasjon av merverdiavgift. Vurdering av usikkerhetsfaktorer Miljødirektoratet har følgende kommentarer til usikkerhetsfaktorene for gjennomføringen av prosjektet som Trondheim kommune beskriver i søknaden: Usikkerhetsfaktorer som har betydning for prosjektets fremdrift: Miljødirektoratet forutsetter at eventuelle forsinkelser i prosjektet blir rapportert til Miljødirektoratet, og at vilkår som er satt i tillatelsen av 4. november 2014 mht forbud mot å mudre og tildekke i Kanalen under fiskevandringsperioden overholdes. Usikkerhetsfaktorer som har betydning for prosjektets kostnader: Miljødirektoratet aksepterer at det er en rekke usikkerhetsfaktorer i et prosjekt av denne størrelsen. Vi presiserer imidlertid at eventuelle kostnader som skyldes endringer i prosjektet utover det som inngår i søknaden må avklares med Miljødirektoratet og søkes om særskilt. Usikkerhetsfaktorer som har betydning for oppnåelse av miljømål: I søknaden blir det orientert om at vannovervåking har vist at det fortsatt pågår spredning av tungmetaller etter at tiltak er gjennomført for å hindre spredning fra området etter Killingdal Gruber. Miljødirektoratet forutsetter at situasjonen og omfanget avklares før oppstart av tildekking i Ilsvika, slik at man ikke risikerer rekontaminering. Utbetalingsplan Trondheim kommune opplyser i søknaden om at det kan forventes at omtrent 80 millioner kroner faktureres i Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at dette er vesentlig mer enn det som tidligere er meldt inn som utbetalingsprognose for Basert på tidligere prognoser er det satt av til sammen 48,3 millioner kroner til utbetaling på avtalenummer i Resten av midlene på dette avtalenummeret kan i utgangspunktet først utbetales i Miljødirektoratet vil ta initiativ til en nærmere dialog om utbetalingsplanen i januar Konklusjon Vi finner på bakgrunn av søknaden 15. desember 2014 og vurderingene i dette brevet, å kunne bevilge inntil kroner 104,5 millioner kroner ekskl. mva. til prosjektet Renere havn. Midlene bevilges over post på statsbudsjettet. Bevilgningene skal sammen med tidligere tilsagn dekke 6

7 Miljødirektoratets andel av kostnadene i prosjektet som definert i tabellene 1, 2 og 3 i dette brevet, og vil bli utbetalt etter vilkår som fremgår i under. Forutsetninger: Mottaker av tilsagnet plikter å påse at midlene brukes til de tiltak som fremgår i dette brevet og som er nærmere beskrevet i søknaden fra Trondheim kommune. Midlene skal anvendes i samsvar med forutsetningene og fastsatte vilkår som fremgår av dette brevet. Kostnader som skyldes eventuelle endringer i prosjektet utover det som inngår i søknaden må avklares med Miljødirektoratet. Kostnader i forbindelse med egeninnsats og investeringsmidler til midlertidige fasiliteter skal ikke dekkes av tilsagnet. Omdisponering innenfor rammene av budsjettet kan ikke gjennomføres før de er godkjent av Miljødirektoratet. Tilsagnsbeløpet er den øvre rammen for Miljødirektoratets finansieringsplan. Tiltaket skal gjennomføres i henhold til tillatelsen av 4. november Rapportering og utbetaling Fakturering og rapportering av økonomi skal gjøres til Miljødirektoratet fortrinnsvis kvartalsvis. Fakturaene skal vedlegges en oppstilling over medgåtte utgifter eksklusiv merverdiavgift, og en kort framdriftsrapport. Mer detaljert underliggende dokumentasjon skal kunne fremvises på forespørsel fra Miljødirektoratet. Følgende krav skal oppfylles: Kostnadene skal spesifiseres på hvert enkelt kapittel med underliggende poster og skal kunne avstemmes med kostnadsoverslag i søknaden. Kostnadsfordelingsoversikt mellom Miljødirektoratet, Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS må fremkomme. Kostnadsfordelingen må samsvare med fordelingen som er angitt i dette brevet. Regnskapet skal gjennomgås, kontrolleres og attesteres årlig av revisor. Dersom revisor ikke kan verifisere sluttkostnaden for anlegget eller den enkelte faktura, skal det i revisorattestasjonen fremgå hvilke beløp revisor finner ikke å kunne bekrefte. De beløp revisor ikke finner å kunne bekrefte, må spesifiseres. Dersom regnskapet er av en slik kvalitet at det ikke lar seg kontrollere, skal dette begrunnes i uttalelse fra revisor. Sluttbetaling baseres på revisorkontrollert regnskap. Ved mislighold av vilkårene for tilskudd, vil Miljødirektoratet kreve utbetalte beløp tilbakebetalt. Siste del av tilskuddet, 15 %, blir ikke utbetalt før kontrollert sluttregnskap og revisorattestasjon er levert til Miljødirektoratet, og prosjektets tiltaksmål er oppfylt. Dersom det kontrollerte regnskapet viser at prosjektet er blitt rimeligere enn kostnadsoverslaget ved søknaden, som lå til grunn for tilskuddet, skal tilskuddet justeres og restbeløpet inndras. Endelig sluttfaktura må være Miljødirektoratet i hende innen 1. desember Midler som ikke er disponert innen 1. desember 2016 kan bli trukket tilbake. Fakturaen skal sendes per post til Miljødirektoraet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim eller per e-post til Vennligst oppgi Miljødirektoratets avtalenummer og navn på Miljødirektoratets saksbehandler på fakturaene. Det tas forbehold om at Miljødirektoratet og Riksrevisjonen gis anledning til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet 10 annet ledd og Riksrevisjonsloven. Midler som ikke er benyttet etter forutsetningene kan bli trukket tilbake. 7

8 Klageadgang Tilsagnet kan påklages innen 3 uker fra dette brevet er mottatt. Klagen må begrunnes og oversendes Miljødirektoratet. Hilsen Miljødirektoratet Signe Nåmdal avdelingsdirektør Marit Ruge Bjærke seksjonsleder Kopi til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Trondheim Havn IKS Postboks 1234 Sluppen 7432 TRONDHEIM 8

Renere havn - Revidert søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn etter forurensningslove

Renere havn - Revidert søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn etter forurensningslove Miljødirektoratet v/ Erik Høygaard post@miljodir.no Vår saksbehandler Silje Salomonsen Vår ref. / K23 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Renere havn - Revidert søknad om tillatelse til mudring, deponering

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim.

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim. OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-086921MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim Ingmar Nestor Nilsen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. ROM eiendom AS Skippergata 31 0048 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 016 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...2

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svamoen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim

Bygging av Sauherad Bygdeheim Bygging av Sauherad Bygdeheim (korrigert rapport) - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Problemstillinger...5

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012 Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen Postboks 638 Sentrum 5807 BERGEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Kommunal- og regionaldepartementet 59 Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer