OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF 1 Oppsummering og konklusjoner På bakgrunn av det arbeidet som er gjennomført i forbindelse med omstilling og nedbemanning foreslår direktøren at følgende tiltak gjennomføres: Organisering Helse Finnmark HF organiseres i 3 klinikker Klinikk Kirkenes, Klinikk Hammerfest og Klinikk for psykisk helsevern. Avdelingsstrukturen avklares umiddelbart etter styrets beslutning om klinikkstruktur. Organiseringen skal ha fokus på: - Skal gi bedre ressursutnyttelse, samordning og synergier - Ledelse og ledere er viktige virkemidler i omstillingen - Omorganiseringen skal bidra til klare ansvarsforhold i Helse Finnmark HF. Kirkenes Det etablere samdrift og samorganisering av intensiv, AMK/mottakelsen og kirurgi. Tiltaket krever ombygging/investeringer for 6,37 mill. kroner. Tiltaket bidrar samtidig til at kravet fra Helse Nord om flere isolatplasser blir gjennomført. Hammerfest, Kirurgi Gynekologi og føde samlokaliseres og det etableres hotellfunksjon i dagens arealer for gynekologi. Tilsvarende samlokalisering kirurgi og ortopedi gjennomføres, også her inkludert etablering av hotellfunksjon og dagkirurgi i dagens ortopediske avdeling. Direktøren foreslår en kompensasjon av 5-6 senger i dagens kirurgiske avdeling som krever en investering på 6,78 mill. kroner. Dette vil også bidra til å innfri kravet fra Helse Nord om isolatplasser. Aktiviteten ved akuttavdelingen reduseres. Hammerfest, Medisin Gruppen forslag til tiltak om bemanningsreduksjoner og samlokalisering av poliklinikk/dialyse som totalt gir en innsparing på 2,75 mill. kroner gjennomføres. I tillegg blir medisinsk virksomhet pålagt et ytterligere innsparingskrav på 2,25 mill. kroner. Klinisk service Innsparingstiltak på 4,0 mill. kroner gjennomføres som planlagt. Styresak a Side 1 av 13

2 Administrativ service Innsparingstiltak på 13 mill. kroner og reduksjon av 30 årsverk gjennomføres i tråd med tidligere vedtak. Legeavtaler Legeavtalene inkludert tjenesteplaner i Helse Finnmark HF gjennomgås slik direktøren har forutsatt. IT-løsninger Innføring og utnyttelse av IT-løsninger gjennomføres i tråd med de muligheter som er beskrevet i rapporten. Økonomisk innsparing Tiltakene har en årseffekt på 63,77 mill. kroner med en virkning på 24,57 mill. kroner for Bakgrunn Helse Finnmark HF står foran betydelige omstillings- og nedbemanningsoppgaver. Styret for Helse Finnmark har i styremøte bl.a. bedt administrasjonen arbeide videre med økonomiske tilpasninger etter følgende hovedretningslinjer: - Reduksjon av totalt antall senger på minst 50 - Reduksjon i samlet antall årsverk på minst 100. Som oppfølging av styrets vedtak, har ledelsen ved Helse Finnmark HF iverksatt tiltak innenfor følgende områder: - Akuttavdelingene Engasjert S-konsult for å utrede potensialet for omstillinger og innsparinger. Rapport fra arbeidet samt de berørte avdelingers kommentarer forelå medio februar Kliniske avdelinger Tilsvarende som for akuttavdelingene. Rapport samt berørte avdelingers kommentarer forelå medio februar Klinisk service S-konsult engasjert, og rapport forelå primo mars Noen tiltak er allerede gjennomført. - Legetjenesten S-konsult engasjert, rapport forelå primo april Legeavtaler gjennomgått oppfølgingstiltak i samarbeid med NAVO og Helse Nord pågår. - Administrativ service Noen tiltak iverksatt i henhold til tidligere krav. Ytterligere tiltak vil bli gjennomført. Det vil i tillegg bli igangsatt arbeid med å avklare et nærmere samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i henhold styrevedtak samt til styringsdokument for 2004 fra Helse Nord RHF. Videre har Helse Nord RHF igangsatt et regionalt prosjekt for felles stab/støttefunksjoner. Innenfor områdene Akuttavdelinger og Kliniske avdelinger, har direktøren fulgt opp og lagt til rette for omstillingstiltakene gjennom 3 prosjekter: - Klinisk Kirkenes - Medisin Hammerfest - Kirurgi Hammerfest. Prosjektrapporter foreligger og er behandlet av ledergruppen og de ansattes representanter. Rapporter samt høringsuttalelser, drøftinger og behandling i AMU følger denne styresaken som vedlegg. Styresak 19/2004 a. Side 2 av 14

3 3 Prosjektgjennomføring og resultater Prosjektene er gjennomført i henhold til følgende struktur: - Klinisk virksomhet Kirkenes (Klinikk Kirkenes) - Kirurgisk virksomhet (inkludert akuttmedisin), Hammerfest (Kirurgi Hammerfest) - Medisinsk virksomhet. Hammerfest (Medisin Hammerfest) - Kliniske støttefunksjoner - tversgående tiltak - Administrative støttefunksjoner - tversgående tiltak. Virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus har i denne omgang ikke vært gjenstand for omstillingstiltak. Det er imidlertid hensiktsmessig at betegnelser/navn samt organisasjons- og lederstruktur for psykisk helsevern harmoniseres med resten av organisasjonen, slik at dette er lagt inn i som en del av denne styresaken. I forkant av prosjektgjennomføringen, ble direktøren og de ansattes representanter enige om hvordan prosjektene og prosessen skulle gjennomføres. Etter direktørens vurderinger, har dette bidratt til å skape ryddighet og forutsigbarhet i prosjektgjennomføringen for alle involverte parter. 3.1 Klinisk virksomhet, Kirkenes Mandat for prosjektet er vedlagt sammen med prosjektrapport og kommentarer. Prosjektet ble ledet av seksjonsleder Inger Nordhus. Mandatet gikk i korthet ut på å redusere antall senger med 20 - fra 80 til 60 -, redusere antall årsverk med 25 fra 143 til 118 samt redusere kostnadene med minst 18 mill. kroner. I tillegg ble gruppen bedt om forlag til organisering av den kliniske virksomheten i Kirkenes Gruppens forslag Gruppens forslag går i korte trekk ut på å etablere samdrift og samorganisering av intensiv, AMK/mottakelsen og kirurgi. Dette innebærer en reduksjon av antall senger fra 22 til 20 innenfor kirurgi og ortopedi. Tiltaket innebærer ikke redusert kirurgisk virksomhet. Tiltaket krever bygningsmessige tilpasninger som blir beskrevet senere. Medisin reduseres fra 28 til 24 senger. Dette kompenseres ved at en i mottakelsen etablerer en observasjonspost med senger. Situasjonen for medisinske pasienter anses derfor som uendret. Gyn/føde reduseres med 3 senger. Mulighetene for samdrift med andre avdelinger er svært begrenset på grunn av bygg/avstand. Fysikalsk medisin og rehabilitering foreslås uendret, men kan øke fra 6 til 8 senger uten bemanningsøkning. Samorganisering/samlokalisering av intensiv, AMK/mottakelse og kirurgisk virksomhet frigjør følgende stillinger/årsverk: - 9 årsverk sykepleiere og 0,5 skrivetjeneste ved kirurgisk avdeling - 7,5 sykepleier + 0,5 portør ved akuttavdelingen. 3 årsverk sykepleiere og 0,5 årsverk skrivetjeneste kan gjennomføres allerede fra 19. april. Medisin kan redusere 1 årsverk innenfor skrivetjenesten. Styresak 19/2004 a. Side 3 av 14

4 Gyn/føde kan redusere 0,65 stilling som barnepleier. Gruppen foreslår også å fjerne de 2 seksjonslederne. Dette må imidlertid ses i sammenheng med den nye organisasjons- og ledelsesstrukturen i Helse Finnmark HF Investeringsbehov og økonomisk beregning Økonomikonsulent har revidert tall materialet i rapporten og dermed inkludert ytterligere kostnadsbesparelser. Disse følger av redusert behov for vikarer ved sammenslåing av kirurgisk/medisinsk avdeling sommer og ytterligere 5 uker stegning av rehabiliteringstjenesten, samt lavere reisekostnader og overtid som følge av reduserte stillinger. Kostnadsbesparelse som følge av reduserte stillinger: Kostnadsbesparelse som følge av omorganisering: Kostnadsbesparelse som følge av lavere aktivitet sommer: Kostnadsbesparelse Rehabilitering Tapte inntekter som følge av lavere aktivitet sommer: Sparte kostnader før investering 8,76 millioner kroner 0,60 millioner kroner 0,89 millioner kroner 0,80 millioner kroner -0,53 millioner kroner 10,52 millioner kroner Investeringsbehov: Gjennomføring av prosjektet medfører investeringer i forbindelse med ombygging. Estimering av investeringskostnad tar ikke hensyn til kapitalkostnader og forutsetter en avskrivning av hele investeringsbeløpet over en 20 års periode. Kostnader i forbindelse med ombygging: 6,37 millioner kroner Avskrivninger per år i perioden 0,31 Sammenstilling: Sparte kostnader før investering Avskrivning per år Totalt sparte kostnader 10,52 millioner kroner -0,31 millioner kroner 10,22 millioner kroner Direktørens vurdering Selv om gruppen ikke har kommet helt i mål i forhold til oppdraget, er direktøren fornøyd med resultatet av arbeidet. Gruppen hadde en stor utfordring, og har tatt oppdraget med nødvendig alvor og seriøsitet. Gruppen har samtidig klart å skjerme satsingsområder beskrevet i styringsdokumentet fra Helse Nord RHF. Reduksjon av 3,5 årsverk fra 19. april anses å være direktørens ansvar å gjennomføre, og dette vil bli iverksatt før styret har behandlet saken. Direktøren vil videre gå inn for samorganisering/samlokalisering av intensiv, AMK/mottakelsen og kirurgisk virksomhet. Tiltaket gir store innsparinger i forhold til investeringskostnadene. Tiltaket gir ikke vesentlig reduksjon av det kirurgiske og akuttmedisinske tilbud som i dag er etablert i Helse Finnmark, Kirkenes. Direktøren vurderer også dette tilbudet som relativt robust over tid slik at det kirurgiske og akuttmedisinske tilbudet nå blir dimensjonert og organisert i tråd med føringer fra Helse Nord RHF. Det totale sengetallet i Kirkenes blir med dette 61 senger. Bygningsmessige forhold gjør at synergier med annen virksomhet (gyn/føde) vanskelig lar seg utnytte uten omfattende ombygginger. Styresak 19/2004 a. Side 4 av 14

5 Samordning av enhetene intensiv, AMK og mottagelse samt innen den kirurgiske virksomheten, gjør det mulig å for personalet tilknyttet de ulike enhetene å samarbeide tettere om å gi pasientene nødvendig pleie og behandling. Både generelt, men særlig på kvelder og i helger, gir det en mulighet til å se personalets oppgaver i en større sammenheng enn dagens modell tillater. Dermed forventes det å kunne reduseres den totale bemanningen noe, uten at personalet belastes urimelig. Personalgruppen må likevel settes sammen med tilstrekkelig bredde i kompetansen til å løse de ulike enhetenes forpliktelser, også i lavdriftperioder. Videre innsparingstiltak bør gjennomføres som generelle tiltak beskrevet i kapittel Ytterligere tiltak Ledergruppen har drøftet ytterligere innstrammingstiltak dersom en med de forslag som er beskrevet, fortsatt ikke anses å ha kommet ned på et akseptabelt kostnadsnivå. En vil da snakke om mer dyptgripende tiltak som får omfattende betydning for helsetilbudet i Finnmark. Ledelsen har drøftet og prioritert følgende tiltak a. Avvikling av tilbudet innen habilitering og rehabilitering. Grovt anslått vil et slikt tiltak kunne redusere de direkte kostnadene maksimum7,7 millioner kroner under forutsetning at pasientene får behandlingstilbud i Tromsø. Dersom annet er tilfelle vil kostnadsbesparelsen bli lavere som følge av økte pasienttransport kostnader og eventuelle ytterligere kostnader om behandlingen faller utenfor helseregionen. Tiltaket er klart i motsetning til foretakets styringsdokument. Direktøren anser det som uhensiktsmessig å beskrive et slikt tiltak nærmere før evt. styret gir dette som oppdrag. b. Overgang fra fødeavdeling til fødestue. Grovt anslått vil et slikt tiltak ikke gi noen kostnadsreduksjoner. Dette som følge av tapte inntekter hovedsakelig på gynekologi siden, samt økte kostnader i forbindelse med pasienttransport. Dette tiltaket er også klart i strid med styringsdokumentet samt Helse Nords forsikringer om fortsatt kirurgisk akuttberedskap og fødeavdelinger i Kirkenes og Hammerfest. c. Utvidet sommerstenging (hele året) og ingen elektiv kirurgi. Direktøren har heller ikke valgt å utrede dette nærmere ut fra foretakets styringsdokumenter. 3.2 Kirurgi virksomhet, Hammerfest Mandat for prosjektet er vedlagt sammen med prosjektrapport og kommentarer. Prosjektet ble ledet av avdelingssjef Ingeborg Eliassen. Mandatet gikk i korthet ut på å redusere antall senger med 16 - fra 65 til 49 -, redusere antall årsverk med 42 fra 168 til 126 samt redusere kostnadene med minst 22,8 mill. kroner. I tillegg ble gruppen bedt om forlag til organisering av den kirurgiske virksomheten i Hammerfest Gruppens forslag Gruppens forslag er i hovedsak tredelt: - Samlokalisering av gynekologi og føde, inkludert etablering av hotellfunksjon - Tilsvarende samlokalisering kirurgi og ortopedi, også her inkludert etablering av hotellfunksjon. - Reduksjon av aktivitet ved akuttavdelingen Samlokalisering av gynekologi og føde i dagens fødeavdeling omfatter reduksjon av sengetallet fra (16+13) til 18, dvs. en reduksjon med totalt 11 senger. Det etableres 9 hotellsenger på dagens post for gynekologi. Tiltaket gir en direkte bemanningsreduksjon på 4,3 årsverk. Styresak 19/2004 a. Side 5 av 14

6 Samlokalisering av kirurgi og ortopedi i dagens kirurgiske post. Forslaget innebærer en reduksjon i antall senger fra ( ) til 25, dvs. en reduksjon på 9 senger. Det etableres 11 hotellsenger i dagens ortopediske post. I dette arealet etableres også en dagkirurgisk post. Dette tiltaket gir en mulig bemanningsreduksjon på 15,7 årsverk. Som følge av redusert aktivitet, kan følgende tiltak gjennomføres: - Reduksjon av 1 årsverk overlege (fra 5 til 4 delt vakt på kirurgen) - Reduksjon av 1 årsverk seksjonsleder (endring av lederstruktur) - Reduksjon av 4 årsverk sekretærer (fordelt på avdelingene) Ved akuttavdelingen beskrives følgende tiltak som følge av lavere aktivitetsnivå: - Reduksjon av 7 årsverk ved intensiv - Reduksjon av 3 årsverk ved operasjon - Reduksjon av 2,8 årsverk anestesi Investeringsbehov og økonomisk beregning Økonomikonsulent har revidert tall materialet i rapporten og inkludert ytterligere kostnadsbesparelser. Dette som følge av lavere reisekostnader og overtid grunnet reduksjon av stillinger. Økonomiske konsekvenser for Helse Finnmark beskrevet i prosjektrapport, bygger på en rekke forutsetninger det henvises til prosjektrapport Omstilling kirurgi Hammerfest kapittel 8.3. Dersom forutsetningene ikke kan innfris medfører dette at kostnader i forbindelse med lavere aktivitet og pasienttransport vil bli høyre enn fremstillingen viser. Kostnadsbesparelser som følge av reduserte stillinger: Kostnadsbesparelser som følge av omorganisering: Kostnadsbesparelser som følge av lavere aktivitet: Tapte inntekter som følge av lavere aktivitet: Økte pasienttransport kostnader: Sparte kostnader før investering 15,02 millioner kroner 1,55 millioner kroner 1,50 millioner kroner -1,90 millioner kroner -0,60 millioner kroner 15,57 millioner kroner Investeringsbehov: Gjennomføring av prosjektet medfører investeringer i forbindelse med ombygging og eventuelt nybygg. Estimering av investeringskostnad tar ikke hensyn til kapitalkostnader og forutsetter en avskrivning av hele investeringsbeløpet over en 20 års periode. Det er muligheter for å øke avskrivningsperioden for nybygg. Kostnader i forbindelse med ombygging: Kostnader i forbindelse med eventuell utbygging: Avskrivninger per år Sammenstilling: Sparte kostnader før investering Avskrivning per år Totalt sparte kostnader 1,50 millioner kroner 5,28 millioner kroner 0,33 millioner kroner 15,57 millioner kroner -0,33 millioner kroner 15,24 millioner kroner Direktørens vurdering Direktøren er svært fornøyd med arbeidet som gruppen og gruppens leder har utført. Direktøren har ikke lagt skjul på at det var denne gruppen som ble stilt overfor de største krav og utfordringer, noe som også er i samsvar med kravene nedfelt i foretakets styringsdokument. Styresak 19/2004 a. Side 6 av 14

7 Samlokalisering av gynekologi og føde synes fornuftig, og de mulige negative konsekvenser som gruppen peker på er ikke større enn at de etter direktørens vurdering bør gjennomføres. En felles sengeavdeling for føde- og gynekologisk avdeling vil kreve en del internt utviklingsarbeid for å finne en hensiktsmessig måte å drive virksomheten på. Disse enhetene har på tross av sin nærhet både faglig og fysisk, egentlig hatt liten grad av samarbeid om de samme pasientene tidligere, blant annet fordi gynekologisk sengepost i praksis har vært sammenslått med kirurgisk avdeling i lavdriftsperioder. Likevel viser erfaring blant annet fra Kirkenes, at dette kan fungere meget bra, både for pasientene og personalet. Opprettelsen av hotellsenger for henholdsvis kirurgiske pasienter i 3. etg. og føde- /gynekologiske pasienter i 5. etg., innebærer at pasienter som må ha daglig behandling eller av andre grunner trenger å være nært sykehuset, men som likevel er tilstrekkelig selvhjulpne og ikke trenger kontinuerlig tilsyn, kan gis et overnattingstilbud som er mindre ressurskrevende enn om de var vanlige inneliggende pasienter. De skal likevel ha faglig tilsyn som utgår fra de respektive sengeavdelingene. Samlokalisering av kirurgi og ortopedi bør også gjennomføres i tråd med den beskrivelsen gruppen har gitt. Opplegget inkluderer enhet for dagkirurgi og pasienthotellfunksjon. Reduksjon til 25 senger medfører betydelig reduksjon av kirurgisk og ortopedisk kapasitet og som i utgangspunktet går ut over elektiv virksomhet. Dette vil få betydelige følger for: - Pasientbehandlingen - Fagmiljøet - Økonomi. Direktøren vurder ikke følgene for pasientbehandlingen som dramatiske siden dette er elektive pasienter med rett til å benytte seg av fritt sykehusvalg. Derimot er følgene for fagmiljøet av en slik reduksjon av kapasitet og aktivitet bekymringsfull. Det er neppe å overdrive å påstå at fagmiljøet i løpet av kort tid vil forvitre, og at mulighetene til å kunne opprettholde et kirurgisk tilbud i Hammerfest må skje gjennom samarbeid/kjøp av spesialistkompetanse. Utdanningsstillingene vil dermed også måtte avvikles. Det økonomiske regnestykket er komplekst, det vil med dagens finansieringssystem påløpe foretaket betydelige reisekostnader, tapte inntekter og evt. også gjestepasientkostnader. Kostnad per behandlet pasient/drg vil øke betydelig. For i størst mulig grad å motvirke de negative konsekvensene og samtidig utnytte mulighetene ved samlokalisering har direktøren bedt om et kostnadsoverslag på bygningsmessige endringer slik at sengetallet kan være på 31 i stedet for 25. Samtidig skal dette tiltaket imøtekomme kravet om utvidet isolatkapasitet i dette tilfellet innenfor det kirurgiske området. Kostnadene er beskrevet i kapittel Med et slikt utgangspunkt har direktøren valgt å konkludere med at det er mulig å gjennomføre innsparingstiltakene slik de er beskrevet uten vesentlige konsekvenser for pasientbehandlingen. Effektiviseringsgevinsten ligger først og fremst i at en sammenslåing av kirurgisk og ortopedisk sengepost gjør det mulig å se både sengene og personalressursene i sammenheng og utnytte dem mer fleksibelt enn i dag. På vanlig dagtid vil virksomheten likevel foregå i hovedsak som i dag, med at de respektive fagavdelingenes pasienter ligger på hver sine rom og får behandling og pleie av personale Styresak 19/2004 a. Side 7 av 14

8 med relevent fagkompetanse innen kirurgi eller ortopedi. På kvelder og i helger, som vanligvis er lavdriftperioder, skal man ha mulighet til å se personalets oppgaver i en større sammenheng enn dagens modell tillater. Dermed forventes det å kunne reduseres den totale bemanningen noe, uten at personalet belastes urimelig. Personalgruppen må likevel settes sammen med tilstrekkelig bredde i kompetansen til å løse de ulike enhetenes forpliktelser, også i lavdriftperioder. Tiltakene innenfor akuttavdelingen bør gjennomføres midlertidig og kun i forhold til innleid kompetanse/vikarbyråer. Dette har bl.a. med at Helse Nord gjennomfører en kartlegging av intensivkapasiteten i regionen, og Helse Finnmark bør avvente resultatet fra dette arbeidet. Videre må antall operasjonsteam tilpasses aktiviteten på avdelingen. Direktøren legger til grunn at samlokalisering av ortopedi og kirurgi gjennomføres snarest og senest i forbindelse med ferieavviklingen. Planlegging og etablering av pasienthotell/dagkirurgi starter umiddelbart slik at dette er klart til etter sommerferien. Kirurgi og ortopedi må leve med 25 senger fram til nye senger er tilgjengelig. Videre innsparingstiltak bør gjennomføres som generelle tiltak beskrevet i kapittel Medisinsk virksomhet, Hammerfest Mandat for prosjektet er vedlagt sammen med prosjektrapport og kommentarer. Prosjektet ble ledet av seksjonsleder Leif Arne Hansen. Mandatet gikk i korthet ut på å redusere antall senger med 9 - fra 61 til 52 (5 senger på barneavdelingen) -, redusere antall årsverk med 14 fra 80 til 66 samt redusere kostnadene med minst 9 mill. kroner. I tillegg ble gruppen bedt om forlag til organisering av den medisinske virksomheten i Hammerfest Gruppens forslag Gruppen foreslår tiltak som totalt gir en innsparing på 2,75 mill. kroner. Dette er i hovedsak bemanningsreduksjoner og samlokalisering av poliklinikk/dialyse. Ytterligere reduksjoner foreslås ved å redusere og si opp avtaler om sykestueplasser i kommunene Direktørens vurdering Gruppen har i begrenset grad besvart direktørens oppdrag. Reduksjon/avvikling av sykestueplassene anses som svært kontroversielt og lite aktuelt verken av faglige eller politiske årsaker. Direktøren er imidlertid av den oppfatning at bruken av sykestueplasser bør gjennomgås for å forsikre om at disse benyttes i tråd med forutsetningene og innebærer en reell avlastning av foretakets virksomhet. Sengetallet reduseres noe og bemanningen også, særlig på støttefunksjoner. Det er en utfordring at medisinsk sengepost ofte har overbelegg og pasienter som trenger mye pleieressurser. Selv om det foreløpig ikke er lagt opp til fysisk sammenslåing av f. eks. sengeposter, bør det likevel være mulig å se de ulike virksomhetene innen avdelingen i sammenheng i større grad enn i dag, for på den måten å utnytte ressursene mer hensiktsmessig. Avdelingen har derfor fortsatt et gjenværende arbeid med å avklare dette nærmere. Direktøren står mellom valget om å foreta en ny gjennomgang av medisinsk virksomhet i Hammerfest, eller å gi den nye organisasjonen/ledelsen et nærmere angitt innsparingspålegg. Det sistnevnte er det mest nærliggende slik situasjonen nå er. Direktøren vil anbefale at medisinsk virksomhet får et innsparingskrav på totalt 5 mill kroner dette medfører et Styresak 19/2004 a. Side 8 av 14

9 tilleggskrav på vel 2 mill. kroner i forhold til opprinnelig forslag. Videre innsparingstiltak gjennomføres som generelle tiltak beskrevet i kapittel Ytterligere tiltak Arbeidsgruppen har foreslått i første omgang en reduksjon/oppsigelse av 10 sykestueplasser, evt. også å avvikle alle sykestueplassene som helseforetaket betaler for. 10 sykestueplasser utgjør en innsparing på 4,5 mill. kroner. Styret må beslutte evt. reduksjoner av sykestueplasser (antall), og evt. pålegge direktøren å effektuere dette. Direktøren er av den oppfatning at gruppens forslag tydeliggjør at sykestueplassene ikke benyttes på en slik måte og i et slikt omfang som forutsatt, og at plassene dermed ikke gir den mulige faglige og kapasitetsmessige avlastning slik det er lagt til grunn i avtalene med kommunene. Direktøren må derfor få kartlagt bruken av sykestueplassene og iverksette tiltak som kan sikre en langt bedre og formalisert dialog/samhandling mellom kommunehelsetjenesten og helseforetaket på dette området. 3.4 Klinisk service Klinisk service hadde før årsskiftet fått et innsparingskrav på 4,2 mill. kroner. Arbeidet med dette var allerede i gang før de andre omstillingsprosjektene ble igangsatt, og er i stor grad blitt ledet av seksjonsleder klinisk service. Rapporten fra arbeidet er vedlagt styresaken. Direktøren konkluderer med at klinisk service har dokumentert en innsparing på 4,0 mill. kroner med virkning for Tiltakene vil i liten grad påvirke tjenestene/helsetilbudet i Finnmark, og direktøren anser derfor denne saken som kun en orientering til styret for å få helheten i de omstillingstiltakene som er foreslått/gjennomført for Administrativ service I likhet med klinisk service, fikk administrasjonssjefen i oppdrag å gjennomføre innsparingstiltak i størrelsesorden 13 mill. kroner og reduksjon av 30 årsverk. Dette inkluderer også de andre administrative funksjonene personal, økonomi, forskning- og fagutvikling og direktørens stab. Dette arbeidet var også allerede i gang før de andre omstillingsprosjektene ble igangsatt, og er i stor grad blitt ledet av kst. Administrasjonssjef. En statusrapport fra arbeidet er vedlagt styresaken. Direktøren oppfatter også dette som en orienteringssak, og vil gjennomføre tiltakene slik de er beskrevet i statusrapporten. Nedbemanningen vil skje i henhold til de retningslinjer for omstilling, nedbemanning og bruk av virkemidler som styret har vedtatt. Direktøren legger til grunn at nedbemanningen i de administrative støttefunksjonene skal være gjennomført innen sommerferien. 3.6 Organisering av Helse Finnmark HF En hensiktsmessig organisering og god(e) ledelse/ledere er blant de viktigste og kraftigste virkemidler direktøren har for å kunne gjennomføre de krav og mål styret fastsetter. Direktøren har derfor valgt å forslå betydelige endringer i organisasjons- og ledelsesstrukturen i Helse Finnmark HF allerede i starten av omstillingsprosessen. Dette har for øvrig vært en del av mandatet til de kliniske omstillingsprosjektene som er gjennomført. Styresak 19/2004 a. Side 9 av 14

10 Normalt vil omorganisering initieres på bakgrunn av endrede rammebetingelser og gjennomføres etter en omfattende intern prosess i organisasjonen hvor medvirkning og forankring fokuseres. Helse Finnmark HF er i en situasjon hvor en omfattende OU-prosess på det nåværende tidspunkt ikke kan gjennomføres. Direktøren har derfor basert sitt forslag til organisering på samtaler med en rekke fagfolk/ledere i Helse Finnmark HF, arbeidsgruppenes tilbakemeldinger og egen erfaring fra tilsvarende virksomhet. Direktøren har lagt følgende hovedargumentasjon til grunn for ny organisasjonsmodell: - Skal gi bedre ressursutnyttelse, samordning og synergier - Ledelse og ledere er viktige virkemidler i omstillingen - Omorganiseringen skal bidra til klare ansvarsforhold - Enklere struktur og færre ledere som gis større ansvar, dvs. mindre ressurser til ledelse og administrasjon og mer til pasientbehandling. Det er stort sett en unison tilbakemelding fra organisasjonen om at tverrgående klinisk ledelse ikke har fungert. Uten å gå nærmere inn på årsakene til dette, velger derfor direktøren å gå bort fra dette, men vil fortsatt beholde tverrgående ledelse innenfor administrative støttefunksjoner. Den kliniske virksomheten organiseres i klinikker en for somatikk i Kirkenes, en for somatikk i Hammerfest og en samlet for psykisk helsevern. Direktøren hadde i utgangspunktet vurdert 2 klinikker i Hammerfest ut fra størrelse og ville dermed ha endt opp med en medisinsk klinikk, Hammerfest og en kirurgisk klinikk, Hammerfest. Dersom en samlet klinikk i Hammerfest viser seg uhensiktsmessig ut fra størrelse, bør en oppdeling vurderes på nytt. Klinikken ledes av en klinikksjef. Klinikksjefene vil sammen med direktøren utgjøre Helse Finnmarks ledergruppe. De administrative støttefunksjonene organiseres stort sett som i dag dette er en svært vanlig måte å organisere støttefunksjonene i andre helseforetak. Direktøren har valgt å engasjere en medisinsk faglig rådgiver i 50% stilling. Helse Finnmark HF Økonomi Drift Personal Forskning og fagutvikling Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Klinikk psykisk helsevern Forslag til organisasjonsmodell Helse Finnmark HF Skisse til avdelingsstruktur med tilhørende argumentasjoner er beskrevet i eget vedlegg. Direktøren foreslår at avklaring av avdelingsstruktur gjennomføres umiddelbart etter Styresak 19/2004 a. Side 10 av 14

11 styrebehandling av klinikkstruktur, og at direktøren gis fullmakt til å fastlegge avdelingsstrukturen. Følgende tiltak må gjennomføres som oppfølging av styrets vedtak om organisering: - Utarbeide (oppdatere?) driftshåndbok/økonomihåndbok - Beskrive fullmaktstrukturene 3.7 Generelle omstillingstiltak i Helse Finnmark HF Direktøren er av den oppfatning at det er mulig å ytterligere redusere kostnadene gjennom generelle omstillingstiltak uten at dette får vesentlige konsekvenser for tjenestetilbudet. Disse tiltakene er noe mer langsiktig, og samtidig vanskeligere å fastslå omfanget av Legeavtaler Legekostnadene i Helse Finnmark er høye, og dette skyldes flere forhold. S-konsult sitt oppdrag har i tillegg til gjennomgang av akuttavdelingene, kliniske avdelinger og klinisk service, også omfattet gjennomgang av legeavtalene i Helse Finnmark HF. Rapport fra dette arbeidet er nylig mottatt. I tillegg ble en person fra Helse Sør engasjert av kst. personalsjef til å gå gjennom tjenesteplaner og særavtaler for legene i Helse Finnmark HF. Resultatet fra dette arbeidet er dokumentert i egen rapport og presentert for ledergruppen. I samarbeid med NAVO og Helse Nord RHF, vil Helse Nord HF utarbeide standard legeavtaler (mal) for hele helseforetaket, og harmonisere dette i størst mulig grad med avtalemaler som har vist seg hensiktsmessig ved andre helseforetak. Med utgangspunkt i avtalemalene, skal Helse Finnmark HF reforhandle de individuelle legeavtalene og rydde opp i det mangfold av individuelle ordninger som i dag foreligger. I denne reforhandlingen inngår også gjennomgangen av tjenesteplaner og vaktordninger. Slik rekrutteringssituasjonen for spesialister er i Helse Finnmark HF, er direktøren noe forsiktig med å antyde omfattende kostnadsreduksjoner knyttet til allerede inngåtte, individuelle avtaler. Selv om det teoretiske potensialet kan synes stort, vil direktøren forsiktig anslå 2 mill. kroner som mål ved den planlagte revisjonen Ny lederstruktur Omorganiseringen og ny ledelsesstruktur skal redusere antall ledere, men samtidig klargjøre ansvarsforholdene og gi den enkelte leder større ansvar, myndighet og råderett over avdelingens ressurser. Økonomiavdelingen har innført IT-baserte styrings- og rapporteringssystemer som skal gi den enkelte leder enklere og bedre oversikt over økonomi, aktivitet og vedtatte styringsindikatorer. Disse tiltakene forventes totalt sett å gi vesentlige bidrag til et redusert kostnadsnivå, spesielt innenfor variable lønnskostnader (vikarer) både på lege- og sykepleiesiden. Direktøren mener det er fullt mulig å redusere kostnadene med 5 mill. kroner årlig ved bedre kostnadskontroll gjennom en tydeligere organisering, ansvarsbeskrivelse og ledelse IT-systemer Bruken av IT-systemer kan utvikles og utnyttes på en rekke områder. Selv om de færreste er i tvil om behovet for gode og effektive IT-systemer, er det ofte effekten vanskelig å måle. Arbeidsplan Styresak 19/2004 a. Side 11 av 14

12 Innføring av arbeidsplan (turnusplanlegging) pågår. Dette er et system som har stor nytte og effekt i virksomheter med døgnkontinuerlig, kritisk drift erfaringstall tilsier en effekt på ca. 2 % av lønnsbudsjettet for impliserte faggrupper. For Helse Finnmark HF vil dette utgjøre 6 mill. kroner. EPJ (Elektronisk pasientjournal) Innføring av digital pasientjournal forenkler informasjonsbehandlingen betydelig for alle typer helsepersonell med dokumentasjonsplikt. Effektene gir seg i første omgang og som er målbare utslag i reduserte kostnader til administrative støttefunksjoner. Helse Finnmark HF har i dag i all hovedsak systemer (DIPS) for å kunne innføre fulldigital journal. Dette krever imidlertid en forbedring av driftsrutinene (bl. a. beredskap). Helse Finnmark HF samarbeider med UNN om etablering av felles driftsløsning. Forpliktende tidsplaner er foreløpig ikke avklart. Innføring av EPJ anslås ut fra erfaringstall å kunne gi en direkte kostnadsreduksjon på støttefunksjoner på 5 mill. kroner. 4 Tiltak og gjennomføring Med utgangspunkt i den dokumentasjon som nå foreligger og de vurderinger direktøren har gjort av de tilbakemeldinger som tillitsvalgte og fagmiljø har kommet med, foreslår direktøren iverksetting av følgende tiltak: Nr Tiltak Dato Helårseffekt i mill. kr Effekt Etablering av ny organisasjon Snarest 5,00 2,50 klinikkstruktur og ny avdelingsstruktur 2 Reduksjon pleiepersonell Kirkenes Snarest 1,29 0,64 3 Samordning intensiv, AMK/mottakelse, kirurgisk virksomhet Kirkenes Ferieavvikling 7,47 2,49 4 Samlokalisering kirurgi og medisin i sommerperioden, samt ytterligere stegning rehabilitering Kirkenes Sommerperiode 0,36 0,36 5 Kostnadsreduksjon rehabilitering Iverksatt 0,80 0,80 Kirkenes 6 Samlokalisering gynekologi og føde Snarest 1,45 0,72 Hammerfest 7 Samlokalisering kirurgi og ortopedi i Ferieavvikling 4,96 1,65 dagens kirurgiske post Hammerfest 8 Reduksjon aktivitet ved akutt avdeling Ferieavvikling 7,24 2,41 Hammerfest 9 Diverse omstillingstiltak medisin Snarest 5,00 2,50 Hammerfest 10 Klinisk service Under 4,20 4,0 iverksettelse 11 Administrativ service Under 13,00 6,50 iverksettelse 12 Legeavtaler 2,00 13 Innføring/ utnyttelse av IT-systemer Arbeidsplan og elektronisk pasient journal 11,00 TOTAL KOSTNADSREDUKSJON 63,77 24,57 Styresak 19/2004 a. Side 12 av 14

13 Effekt 2004 er basert på at tiltak med planlagt gjennomføring i ferieavviklingen forventes kunne gi en kostnadsbesparelse tilsvarende 1/3 år. Tiltak som effektueres snarest vil kunne gi en kostnadsbesparelse tilsvarende ½ år, mens tiltak under iverksettelse vil kunne gi besparelse tilsvarende 2/3 og ½ år. 5 Risikovurdering Årsresultatet for 2003 viser en økonomi ute av kontroll, og resultatet for 2004 viser naturlig nok tilsvarende utvikling i og med at kostnadsreduserende tiltak i begrenset grad er iverksatt. Direktøren har vært nøktern i sine økonomiske beregninger ut fra den situasjonen foretaket befinner seg i, og det har å gjøre med hva som er realistisk å gjennomføre i løpet av de månedene som gjenstår av inneværende regnskapsår. De største usikkerhetsmomentene er etter direktørens vurdering følgende forhold: Organisasjon og ledelse Ledersituasjonen i Helse Finnmark HF har og vil fortsatt bli preget av ustabilitet på flere nivå i organisasjonen. Den kraften som ligger i god, tydelig og langsiktig ledelse er svekket, og vil ta tid å bygge opp. Direktøren vil ha stort fokus på dette området, men må allikevel være nøktern og realistisk i forhold til omfanget og kompleksiteten av denne prosessen. Administrative rutiner Flere viktige rutiner for dokumentasjon og oppfølging av ressursbruk er mangelfulle og forskjellige i foretaket. Økonomiavdelingen har nå utarbeidet avviksrapporter som gir avdelingene relativt god oversikt over situasjon og utvikling. Budsjettprosessen for 2004 har imidlertid ikke fullt ut klarlagt og avstemt hvilke aktivitetsmål og resurstilgang de enkelte avdelinger har. Dette må klargjøres i budsjettprosessen for Med den nye avviksrapporten og den dialogen økonomiavdelingen har med de enkelte avdelinger, har direktøren forventninger om at oppfølgingsrutinene nå fungerer relativt tilfredsstillende. IT-systemene IT-systemene fungerer ikke tilfredsstillende, og det er forskjellig teknologisk plattform i Kirkenes og Hammerfest. Det er ikke etablert felles pasientsystem med felles pasientgrunnlag og ventelister. systemet er også forskjellig i Hammerfest og Kirkenes, og fungerer langt fra tilfredsstillende. Målet om å redusere kostnader gjennom bedre IT-systemer kan derfor synes langsiktig. Direktøren har igangsatt arbeid med tanke på at Helse Finnmark HF på IT-området skal knytte seg langt sterkere til UNN. Dette er både hensiktsmessig og realistisk når UNN nå går over til DIPS. Direktøren mener at alle ledd i helseforetaket i løpet av 1-2 år kan fremstå som gode brukere av ulike IT-systemer, og være bevisste på de muligheter for bedre kvalitet og effektivitet på medisinske og administrative rutiner som ligger i bevisst bruk av IT-systemer. Rekruttering og stabilisering av spesialister Tilgang på og stabilitet av spesialister i Helse Finnmark HF har og vil fortsatt være kritisk. Styret er allerede kjent med initiativet som er gjort sammen med Helse Nord for å forsøke å bedre denne situasjonen. Direktøren vurderer situasjonen slik at Helse Finnmark HF fortsatt vil måtte leve med relativt høye legekostnader, og disse vil være økende med manglende og redusert stabilitet. Syketransport Styresak 19/2004 a. Side 13 av 14

14 Syketransporten er fra årsskiftet overtatt av helseforetakene. Bakgrunnen er bl.a. at dette skal kunne gi bedre økonomisk oppfølging og kostnadskontroll. Kostnadene til syketransport har vært sterkt økende de siste årene, og det ligger en betydelig utfordring i å snu denne utviklingen. Fritt sykehusvalg begynner også å øke i omfang, og Helse Finnmark HF vil nødvendigvis få økte kostnader som følge av pasientlekkasje til andre helseforetak. Det er imidlertid for tidlig å se tendensen i denne kostnadsutviklingen. Styresak 19/2004 a. Side 14 av 14

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol/Geir Tollåli Bodø, 13.5.2016 Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE FINNMARK HF I ALTA 27. APRIL 2004.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE FINNMARK HF I ALTA 27. APRIL 2004. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE FINNMARK HF I ALTA 27. APRIL 2004. Tilstede: Styreleder Trine Magnus Nestleder Ketil Holmgren Per Edvard Klemetsen Knut Krane Mona S. Søndenå Irene Skiri Linda Njarga Øyvin

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Vedlegg 1. Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (underskudd 10,4 mill kr) Halvparten av økningen i månedsverk

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud Saken behandles i: Møtedato 16. februar 2007 Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge

Detaljer

Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF

Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF 1.1.2016 Prosess og fremdriftsplan pr.25.02.16 SSHF Org.dir Nina Føreland Torsdag 25.2.16 Ny klinikkstruktur Administrerende direktør Fagavdelingen Økonomiavdelingen

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/17 Utviklingsplaner - avklaring kirurgisk akuttberedskap Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/4 Dag Helge Hårstad Jan Eirik Thoresen Dato for styremøte 9.

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk

Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk Vår dato: Saksbehandler: Kristine Brevik, Ståle Ackermann, Jan-Erik Hansen Dato: 26.06.2008 Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk Bakgrunn I styrevedtak 23/2008 Tertialrapport har styret for Helse Finnmark

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat Side: 1 / 5 Mandatet kan justeres underveis i prosjektet helt frem til prosjektgjennomføringsfasen, men da med godkjenning fra prosjekteier og prosessgruppen. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del oktober 2016

Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del oktober 2016 Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del 2 04. oktober 2016 Kvifor OU? 04.10.2016 2 Hovudbodskap Organisasjonsutviklinga skal gjere helseføretaket betre rusta til å skape pasienten si helseteneste

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Mandat for Idéfase, arealtiltak på Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni 2011 Møtedato: 22. juni 2010 Saksbehandler: Ass. dir. Jan-Erik Hansen Sak nr: 33/2011 Navn på sak: Tiltaksplan 2011 Kvalitet og økonomi Tilrådning:

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Helse i nord, der vi bor Tjenester nært der folk bor Selvforsynt med tjenester Planlegge på grunnlag av kunnskap om helsetilstand og fordeling til

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 12. Juni Navn på sak: Finnmarkssykehuset ny organisasjonsplan 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 12. Juni Navn på sak: Finnmarkssykehuset ny organisasjonsplan 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 12. Juni 2012 Møtedato: 19. Juni 2012 Saksbehandler: Adm. Direktør Hans Petter Fundingsrud Sak nr: 44/2011 Navn på sak: Finnmarkssykehuset ny organisasjonsplan

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Helse Sør-Øst RHF: Sak nr 44-2011 Mål og budsjett 2012

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt.

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt. Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan

Detaljer

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016 Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004.

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004. INTERNT NOTAT TIL: FRA: EMNE: STYRET I HELSE VEST RHF HERLOF NILSSEN VENTETIDER - FOKUSOMRÅDE DATO: 10. AUGUST 2010 Bakgrunn Ventelistetallene for Helse Vest har de to siste årene vist en positiv utvikling.

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i

Detaljer

Endringsoppgave: Ledermøtet som verktøy for utvikling. Nasjonalt topplederprogram. Anita Kvendseth Kull 20

Endringsoppgave: Ledermøtet som verktøy for utvikling. Nasjonalt topplederprogram. Anita Kvendseth Kull 20 Endringsoppgave: Ledermøtet som verktøy for utvikling Nasjonalt topplederprogram Anita Kvendseth Kull 20 Molde/ Oslo 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Helse Møre og Romsdal HF

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

Styresak Regional handlingsplan for habilitering

Styresak Regional handlingsplan for habilitering Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Bodø, 17.10.2014 Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Formål I oppdragsdokument fra

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

revidert funksjonsfordeling

revidert funksjonsfordeling Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81 Dato: 11.11.2011 Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord revidert funksjonsfordeling Formål/sammendrag I denne styresaken

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Ekstraordinært styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Fredag 7. april 2017 kl. 14:00 Møtested Tromsø, møterom Biblioteket D1.704 Telefonmøte MØTEINNKALLING Utvalg: Styret

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF www.helse-nord.no Foretaksmøte 24. april 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer