PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE FINNMARK HF I ALTA 27. APRIL 2004.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE FINNMARK HF I ALTA 27. APRIL 2004."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE FINNMARK HF I ALTA 27. APRIL Tilstede: Styreleder Trine Magnus Nestleder Ketil Holmgren Per Edvard Klemetsen Knut Krane Mona S. Søndenå Irene Skiri Linda Njarga Øyvin Grongstad Bjørnar Wilhelmsen Fra administrasjonen møtte: Adm.dir. Bjørn Engum Adm.kons. Sidsel B. Johnsen som førte protokollen Forfall: Ally Nyheim Styreleder Trine Magnus ledet møtet. Sak 15/004 Styreleders habilitet Styret i Helse Finnmark HF har full tillit til styreleder Trine Magnus. Sak 16/2004 Godkjenning av protokoll Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig protokoll fra styremøte Som tilrådningen Sak 17/2004 Virkemidler ved omstilling og nedbemanning i Helse Finnmark HF Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar fremlagte kapittel 5 i Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Helse Finnmark, til følge, og ber administrasjonen ta disse i bruk i det videre omstillingsarbeidet. 2. Administrerende direktør har ansvaret for godkjenning av eventuelle individuelle avtaler om sluttvederlag. Helse Finnmark HF Telefon sentralbord E-post: Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat Web: Hammerfest Organisasjonsnr:

2 Administrasjonens forslag ble satt opp mot flg. forslag fra de tre arbeidstakerrepresentantene Linda Njarga, Øyvin Grongstad og Bjørnar Wilhelmsen : Sluttvederlag: For medarbeidere som har minst 3 års tjenestetid kan det tilbys sluttvederlag etter følgende modell: Medarbeider under 40 år: et beløp som tilsvarer lønn i 7 måneder Medarbeider år: et beløp som tilsvarer lønn i 10 måneder Medarbeider år: et beløp som tilsvarer lønn i 13 måneder Medarbeider 55 år og eldre: et beløp som tilsvarer lønn i 16 måneder. Medarbeider med mindre enn 3 års tjenestetid tilstås et beløp tilsvarende lønn i oppsigelsestiden + 3. mndr. uten arbeidsplikt. Med lønn forstås lønn etter overenskomsten i NAVO-helse dersom ikke annet er avtalt. Studiestønad med oppsigelse. For medarbeidere som har vært fast tilsatt med minst to års tjenestetid kan det gis tilbud om avgangskontrakt med studiestønad i inntil tre studieår ( 6 semester) med maksimum 2/3 lønn pr.år. Det må inngås kontrakt med den enkelte medarbeider med bakgrunn i vedkommendes oppsigelse og stillingsfratredelse. Medarbeideren må selv skaffe seg studieplass. Studiestønaden betales ut i månedlige rater. Det må fremlegges dokumentasjon både for opptak til studier og for gjennomførte studier. Det tilstås ikke ytterligere støtte for eksempel til lærebøker og semesteravgift. Studiestønad innebærer at medarbeideren avslutter sitt arbeidsforhold i virksomheten, det skal derfor foretas et sluttoppgjør på vanlig måte i forhold til feriepenger osv. Studiestønad gir ikke rett til feriepenger eller sykepenger. Arbeidsgiver kan etter søknad fra arbeidstaker og etter nærmere vurdering beslutte å tilsette arbeidstakeren i ferievikariater (sommer, påske, jul og nyttår). I så fall utbetales ikke studiestøtte for samme tidsrom det utbetales full lønn. Flytting bolig kjøp/salg økonomisk godtgjøring. I forbindelse med omstillingen/nedbemanningen som for arbeidstaker resulterer i flytting til annet tjenestested kan arbeidstaker få dekket faktiske, legitimerte utgifter inntil kr i forbindelse med kjøp/salg av bolig. Det forutsettes en bindingstid i virksomheten på 2 år. Dersom vedkommende slutter før bindingstidens utløp, skal beløpet tilbakebetales forholdsmessig. Den tilsatte og vedkommendes familie kan få dekket minimum en visningsreise etter Særavtale om reiser innenlands for statens regning Permisjon i forbindelse med flytting Arbeidstaker kan gis permisjon med lønn innenfor ordinære velferdspermisjoner. Er disse velferdsdagene brukt opp, kan det tilstås inntil 2 dagers ekstra velferdspermisjon i forbindelse med visningsreiser til aktuell bolig på det nye arbeids-/bostedet. Protokoll styremøte i Helse Finnmark HF side 2 av 7

3 Hjemreise I forbindelse med flytting til nytt tjenestested ytes det 2 gratis hjemreiser i måneden i 6 måneder. Barnehage I de tilfeller det er vanskelig å få de tilsatte til å flytte med, kan det etter søknad gis hel eller delvis dekning av barnehageutgifter i inntil 2 år for de som flytter med. Ulike andre virkemidler. I tillegg til virkemidler ved oppsigelse, skal også andre virkemidler vurderes i tilknytning til omstilling: Førtidspensjon fra fylte 60 år Gavepensjon i kombinasjon med AFP for overtallige Støtte til kompetanseheving når dette anses nødvendig for å kunne fortsette Vederlag til nøkkelpersonell Økonomiske stimuleringsordninger for personer som ønsker og har forutsetninger for å starte egen virksomhet, mot at vedkommende sier opp stillingen sin. Generelle kommentarer. Arbeidsgiver skal på forhånd ha vurdert og kartlagt hva som er grunnlaget for å si opp arbeidstakeren før sluttpakke eventuelt tilbys. I tilfelle sluttpakker skal det ikke fastsettes noen klausul om at man mottar oppsigelser dersom sluttpakken ikke aksepteres. I tillegg til dette skal kriteriene for oppsigelsen gjøres kjent for arbeidstakeren før arbeidstakeren gir sin aksept eller ikke. Frist for aksept av sluttpakke må minimum være på minimum 1 måned, som skulle være tilstrekkelig tid for arbeidstakeren til å rådføre seg. Aksept av sluttpakke suspenderer ikke arbeidstakers rett til å gjøre fortrinnsrett til ny stilling gjeldende. Dersom ny tilsetting innenfor 67 nr. 2 skal en forholdsmessig del av sluttpakken tilbakebetales. Sluttvederlaget kan utbetales som engangssum, eller betales i månedlige rater dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om det. Stønaden er å betrakte som lønn i skattemessig sammenheng, men gir ikke rett til feriepenger m.m. Arbeidstaker som er gravid skal ha sluttvederlaget utbetalt i månedlige rater. Sluttvederlag forutsetter utferdigelse av en kontrakt hvor disse forhold er beskrevet, og hvor det fremgår hva som er fratredelsestidspunktet. Sluttpakkens størrelse må være på et slikt nivå at det kompenserer for bortfall av sykepenger, da trygdekontoret ikke regner arbeidstakeren som ansatt i den perioden sluttpakken varer. Etter Aetats regler får du heller ikke dagpenger når når arbeidstakeren er syk. For retten til sykepenger betinger av at arbeidstakeren har vært i arbeid i minst to uker rett før arbeidstakeren blir arbeidsufør. De som midlertidig er uten arbeid vil de tre første måneder etter siste arbeidsforhold likevel kunne være berettiget til sykepenger. Det gjøres også oppmerksom på at sluttpakker som engangssum utløser skatteplikt på mottakers hånd, men det kan også påvirke pensjonen fra folketrygden og også hvor mye som utbetales i dagpenger. Protokoll styremøte i Helse Finnmark HF side 3 av 7

4 Arbeidstakerrepresentantene krever at tilbud om sluttpakker ikke trekkes før etter at dom/forlik foreligger, dersom arbeidstakeren vil prøve saken for retten. Det ble først stemt over forslag fra arbeidstakerrepresentantene. Forslaget falt mot 3 stemmer. Det ble så stemt over administrasjonens forslag punktene 1-2. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Protokolltilførsel sak 17/2004 Sak 18/2004 Årsregnskap 2003 Arbeidstakerrepresentantene påpeker at flertallet i styret har vedtatt virkemidler for omstilling og nedbemanning i Helse Finnmark HF, som ikke har tilslutning blant ansatte og deres organisasjoner. Styret for Helse Finnmark HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte årsregnskap Styret vedtar Styrets årsberetning slik det fremkommer etter drøftingen i styret 3. Styret tar Kommentar til årsregnskap til orientering. Behandling av saken må utsettes til et ekstraordinært styremøte i mai. Sak 19/2004 Omstilling og nedbemanning i Helse Finnmark HF Direktøren foreslår at styret fatter følgende vedtak: 1. I arbeidet med å bringe Helse Finnmark HF i økonomisk balanse i løpet av 2005, legges direktørens forslag til omstilling og nedbemanning ( styresak 19/2004 -a ) til grunn. Tiltakene har en årseffekt på mill.kr. med en effekt i 2004 på mill.kr. 2. Styret godkjenner å organisere foretaket i en klinikkstruktur bestående av Klinikk Kirkenes, Klinikk Hammerfest og Klinikk for pyskisk helsevern til erstatning av dagens seksjonsinndeling. Direktøren gis fullmakt til å organisere klinikkene i en avdelingsstruktur med fokus på: - God ressursutnyttelse, samordning og synergi - Ledelse og ledere som viktige virkemidler i omstillingen - Klargjøring av ansvarsforhold både i forhold til tjenestens innhold, kvalitet og kostnadskontroll. 3. Kirkenes: Det etableres samdrift og samorganisering av intensiv, AMK/mottakelsen og kirurgi. Tiltaket krever ombygging /investeringer for 6.37 mill.kr. Tiltaket Protokoll styremøte i Helse Finnmark HF side 4 av 7

5 bidrar samtidig til at kravet fra Helse Nord om flere isolatplasser blir gjennomført. Hammerfest, Kirurgi: Gynekologi og føde samlokaliseres og det etableres hotellfunksjon i dagens arealer for gynekologi. Tilsvarende samlokalisering kirurgi og ortopedi gjennomføres, også her inkludert etablering av hotellfunksjon og dagkirurgi i dagens ortopediske avdeling. Direktøren foreslår en kompensasjon av 5-6 senger i dagens kirurgiske avdeling som krever en investering på 6,78 mill. kroner. Dette vil også bidra til å innfri kravet fra Helse Nord om isolatplasser. Aktiviteten ved akuttavdelingen reduseres i tråd med forslaget.. Hammerfest, Medisin: Tiltak om bemanningsreduksjoner og samlokalisering av poliklinikk/ dialyse som totalt gir en innsparing på 2.75 mill.kr. gjennomføres. I tillegg blir medisinsk virksomhet pålagt et ytterligere innsparingskrav på 2.25 mill.kr. 1. I arbeidet med å bringe Helse Finnmark HF i økonomisk balanse i løpet av 2005, legges direktørens forslag til omstilling og nedbemanning ( styresak 19/2004 -a ) til grunn. Tiltakene har en årseffekt på mill.kr. med en effekt i 2004 på mill.kr. Styret vil i denne forbindelse understreke kravet til balanse i driften innen utgangen av 2005, og kravet om aktivitet om lag som i Styret godkjenner å organisere foretaket i en klinikkstruktur bestående av Klinikk Kirkenes, Klinikk Hammerfest og Klinikk for pyskisk helsevern til erstatning av dagens seksjonsinndeling. Direktøren gis fullmakt til å organisere klinikkene i en avdelingsstruktur med fokus på: - God ressursutnyttelse, samordning og synergi - Ledelse og ledere som viktige virkemidler i omstillingen - Klargjøring av ansvarsforhold både i forhold til tjenestens innhold, kvalitet og kostnadskontroll. 3. Kirkenes: Det etableres samdrift og samorganisering av intensiv, AMK/mottakelsen og kirurgi. Tiltaket krever ombygging /investeringer for 6.37 mill.kr. Tiltaket bidrar samtidig til at kravet fra Helse Nord om flere isolatplasser blir gjennomført. Hammerfest, Kirurgi: Gynekologi og føde samlokaliseres og det etableres hotellfunksjon i dagens arealer for gynekologi. Tilsvarende samlokalisering kirurgi og ortopedi gjennomføres, også her inkludert etablering av hotellfunksjon og dagkirurgi i dagens ortopediske avdeling. Direktøren foreslår en kompensasjon av 5-6 senger i dagens kirurgiske Protokoll styremøte i Helse Finnmark HF side 5 av 7

6 avdeling som krever en investering på 6,78 mill. kroner. Dette vil også bidra til å innfri kravet fra Helse Nord om isolatplasser. Aktiviteten ved akuttavdelingen reduseres i tråd med forslaget.. Hammerfest, Medisin: Tiltak om bemanningsreduksjoner og samlokalisering av poliklinikk/ dialyse som totalt gir en innsparing på 2.75 mill.kr. gjennomføres. I tillegg blir medisinsk virksomhet pålagt et ytterligere innsparingskrav på 2.25 mill.kr. Sykestueplasser i kommunene skal ikke legges ned, men styret forutsetter et felles samarbeid om faglig og økonomisk god utnyttelse av dette tilbudet. 4. Adm.dir. gis i oppdrag å orientere Finnmark Fylkeskommune samt vertskommunene Hammerfest og Sør-Varanger om de vedtatte omstillingstiltak og forventede effekter. Det ble stemt over forslagene punktvis. Punktene 1 og 3 vedtatt mot 3 stemmer, punktene 2 og 4 enstemmig vedtatt. Protokolltilførsel fra de ansattes representanter til sak 19/04: Generelt vil de ansattes representanter si at vi er enige i at Helse Finnmark HF trenger vesentlig omlegging av driften for å kunne drive iht. tildelte rammer. Dessverre må vi stemme mot direktørens forslag til vedtak fordi: Innsparingsforslagene medfører så store og uoversiktlige konsekvenser for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark at de ansattes representanter ikke kan gi sin tilslutning til fremlagte forslag til reduksjon. De ansattes representanter mener at tiltakene i tiltaksplanen klart vil føre til at man kommer i konflikt med kravene til faglig forsvarlighet og lovverket som regulerer aktiviteten i foretaket. Tiltakene som foreslås vil føre til brudd på AML 49 (planlagt overtid), Helsepersonelloven 16 (forsvarlig virksomhet), Spesialisthelsetjenesteloven 2-7 og 3-5 (utdanning og faglig oppdatering) og AML 24-2 (verneombudets medvirkning). Det vil også bli en uoverensstemmelse mellom intensjonen med helsereformen og driften av foretaket. Styrket tilgjengelighet og bedre kvalitet på tjenesten, er ikke forenlig med den foreslåtte innsparingsplanen. Det foreslås en så lav bemanning at det vanskeliggjør daglig drift, faglig og utstyrsmessig oppdatering, og langt fra tar hensyn til normalt fravær (sykefravær, utdanningspermisjon og lignende). Dette vil føre til innleie av vikarer, økt bruk av overtid og eventuelt periodevis stenging av tilbud. Det vil også gi en meget uheldig økt belastning på personalet, som kan føre til utbrenthet, sykdom og flukt av fagpersonell fra foretaket! Vi reagerer også på at kommunene i Finnmark ikke har fått tiltaksplanene på høring, da tiltakene vil få konsekvenser for kommunehelsetjenesten. Protokoll styremøte i Helse Finnmark HF side 6 av 7

7 Sak 20/2004 Orienteringssaker De ansattes representanter mener at de foreslåtte tiltaksplanene for foretaket, vil føre til en betydelig svekkelse av spesialisthelsetilbudet til Finnmarks befolkning. Vi mener derfor at tiltaksplanene må forelegges Helseministeren og Stortinget, for vurdering opp mot de prinsipper og overordnede retningslinjer som Stortinget har trukket opp. Orienteringssakene tas til orientering Som tilrådning Sak 21/2004 Evt. Styremøter vår 2004: mai 2004 i Tromsø juni 2004 i Hammerfest Møtet avsluttet kl Sidsel B. Johnsen referent Protokoll styremøte i Helse Finnmark HF side 7 av 7

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes

Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Det avholdes styremøte i Helse Finnmark HF, 19. februar 2004 kl. 14.00. Møtet avholdes på Kirkenes Sykehus, møterom i administrasjonen. Saksliste: Sak 2/2004

Detaljer

Del I Hovedavtalen... 2

Del I Hovedavtalen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Tariffavtalen... 2 1 Tariffavtalens omfang... 2 2 Ansettelsesforhold... 2 3 Arbeidstid... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 A Permisjoner med lønn... 7 5 B

Detaljer

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 116 VEDLEGG 6 Vedlegg 7 Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 Notat om sluttpakke Forord I administrasjonsmøte den 11. mars

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014 Sist endret november 2013 Kommentarene til avtalebestemmelsene oppdateres jevnlig. Det er viktig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer, særlig dersom informasjonen er uklar,

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post:

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side

OVERENSKOMST. mellom. Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side ASVL INNGÅTT: 1. MAI 2006 UTLØP: 30. APRIL 2008 OVERENSKOMST mellom Arbeidssamvirkenes Landsforening og dens medlemmer på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Forbundet for Ledelse og Teknikk og

Detaljer

RENHOLDSOVERENSKOMSTEN

RENHOLDSOVERENSKOMSTEN RENHOLDSOVERENSKOMSTEN 1. mai 2012 30. april 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE Overenskomstens

Detaljer

L E D E R A V T A L E N

L E D E R A V T A L E N Overenskomst nr 269 Utløp 30.11.2010 L E D E R A V T A L E N 2010 2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger og LEDERNE 2 Del I Hovedavtalen LEDERNE/NHO Del II Overenskomst

Detaljer

Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening

Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening Hovedorganisasjonen Virke og Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening OVERENSKOMST 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene

Detaljer

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: DEL II Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 4 1 Overenskomstens omfang - definisjoner 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS FOR ANSATTE I NORGES FISKARLAG M/FL. 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS FOR ANSATTE I NORGES FISKARLAG M/FL. 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen mellom LO/HK/FLT og NHO... 3 Del II Omfang og varighet... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Overenskomstens varighet... 3 Del III Arbeidstids- og lønnsbestemmelser...

Detaljer

OVERENSKOMST. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia

OVERENSKOMST. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening Innholdsfortegnelse 1 OMFANG... 1 2 ANSETTELSE... 1 3 LEDIGE OG NYOPPRETTEDE

Detaljer

OVERENSKOMST 2012 2014 Hovedorganisasjonen Virke / NFF

OVERENSKOMST 2012 2014 Hovedorganisasjonen Virke / NFF 100 år med overenskomst OVERENSKOMST 2012 2014 Hovedorganisasjonen Virke / NFF NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFF-A (seksjon for apotekansatte) NFF-A har 1788 medlemmer per 1.10.2012. NFF-A-styret utgjøres

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Overenskomst for Renholdsbedrifter 2012-2014

Overenskomst for Renholdsbedrifter 2012-2014 Overenskomst for Renholdsbedrifter 2012-2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening 2010 2012 Ettertrykk forbudt 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2014-30. april 2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2014-30. april 2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet 1 Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453 1. mai 2014-30. april 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet 2 Innholdsfortegnelse Del I Del II Hovedavtalen LO - NHO

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014 Overenskomst nr. 57 Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer