Oslo Havn KF Havnedirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 41/11 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdeling Plan- og utbyggingsseksjonen Inger Margrethe Evensen Dato: Saksnummer: 2011/126 Sak: Regional planstrategi og regionalt planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus - høringsuttalelse Saken gjelder: Byrådsavdeling for byutvikling har, sammen med Akershus fylkeskommune, lagt ut til offentlig ettersyn utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus; jfr. vedlegg. Frist for uttalelse er Høringsprosessen skal skje parallelt i Oslo og Akershus. Bakgrunn for saken er O.t. prp. nr. 10 ( ) om gjennomføring av forvaltningsreformen. Oslo Havn KF har vært kjent med prosessen gjennom behandling av Utfordringsdokumentet i byrådet i 2010, men har ikke tidligere mottatt saken på høring. Regjeringen har gått inn for å møte styringsutfordringene i hovedstadsregionen gjennom et pålagt samarbeid om areal- og transportplanlegging mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Planen skal bidra til at målene om en konkurransedyktig og bærekraftig utvikling kan nåes. Planen skal legges til grunn for bl.a. kommuneplanens arealdel og forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune og kommuner, samt for kommunale planstrategier og Oslopakke 3. Den regionale planstrategien redegjør for hovedutfordringene i regionen, hovedmål for planarbeidet og viktige utviklingstrekk for areal og transport. Det beskrives tre alternative modeller for nærmere vurdering: Videreføre historisk utbyggingsmønster Konsentrert utvikling i Oslo og et fåtall byer i Oslo og Akershus Fortetting i mange knutepunkter i kollektivnettet og stasjonsbyer i Oslo og Akershus Det tas ikke stilling til valg av utviklingsmodell gjennom høringen. Det bes om innspill til modellene vedrørende: Gir disse alternative utviklingsmodellene et hensiktsmessig grunnlag for en plandiskusjon? Hvordan bør disse modellene konkretiseres og utredes nærmere i det videre planarbeidet? Det vil også bli utarbeidet en konsekvensutredning og det bes om synspunkter på:

2 Oslo Havn KF Side: 2 Valg av tema og utredningsforslag Organisering, prosess og medvirkning som er skissert i planprogrammet Forslaget til planprogram omtaler hvordan Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i samarbeid med kommunene vil gjennomføre planarbeidet i fellesskap, og som det ønskes synspunkter på gjennom høringen. Planstrategien og planprogrammet forutsettes vedtatt 2. halvår Planleggingsarbeidet ventes å ta 1,5 år, slik at sluttbehandling av dokumentene ventes i Det legges opp til omfattende medvirkning, uten at det er spesifisert i detalj hvordan de enkelte myndigheter skal delta. Forslag til Regional planstrategi I den regionale planstrategien redegjøres det for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer innen temaet areal og transport. Her fremmes forslag om målsetninger for regionen. For Oslo Havn KF er det viktig at følgende mål og virkemidler blir belyst i det videre arbeid i forhold Oslo havns rolle som en av de fem utpekte havner i Norge: Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. Det skal legges til rette for å håndtere en fremtidig sterk vekst i befolkningen Næringslivets konkurransekraft bedres, ved at transporttilbudet for arbeids- og fritidsreiser samt varestrømmer (logistikk) forbedres Dokumentet setter fokus på den forventete befolkningsveksten og hvordan et fremtidig utbyggingsmønster kan utvikles på en måte som sikrer at målsetninger nås innen arealdisponering og persontransport. Programforslaget gir også en beskrivelse av utfordringer om regionale utviklingstrekk og godstransport, hvor det uttrykkes behov for en helhetlig strategi som både styrker nåværende nasjonale godsnav og som kan avlaste disse. Kommunene i Akershus, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten har i dokumentet formulert forventninger til hverandre og til planarbeidet. Oslo kommune uttrykker at det skal foreligge statlige, regionale og lokale forpliktelser om kollektivtransport og arealbruk til grunn for planstrategien. Bl.a. forutsettes kollektivtransporten å måtte videreutvikles raskere enn forventet befolkningsvekst, samt at Oslo, Akershus og staten skal samarbeide om rasjonelt samvirke mellom tog, buss, T-bane, trikk og båt i hovedstadsområdet. Staten v/regjeringen har forventninger til det regionale og kommunale nivå i plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus bl.a.: Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus forplikter seg til å stå sammen om det regionale planarbeidet Areal- og transportpolitiske virkemidler må samordnes. En samordnet utvikling av arealbruk og transportsystem må legge til rette for næringslivets behov for effektive transporter, herunder en effektiv godshåndtering. Regionalt planprogram Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er ansvarlige planmyndigheter for en felles areal- og transportplan og skal fastsette endelig planprogram. Planens hovedprinsipper skal

3 Oslo Havn KF Side: 3 fremstilles i et felles strategisk arealkart og felles retningslinjer. Planen skal omhandle strukturer som har betydning for det regionale fellesskapet og være mer grovmasket enn kommuneplaner. Planprogrammet har en ambisjon om å avklare strategier for boligvekst, for lokalisering av arbeidsplassintensivt næringsliv og til lokalisering av gods- og logistikkvirksomhet. Her vises til pågående arbeid i Samarbeidsalliansen for Osloregionen som i samarbeid med de statlige transportetater tar sikte på å presentere en felles regional strategi for gods- og logistikkvirksomheten. I tillegg drøftes transportsystemets betydning og kapasitet. Under sistnevnte punkt redegjøres hvordan planprogrammet følger opp strategien for kollektivtransport med sterkere integrering av jernbane, T-bane, buss og trikk. Kollektiv båttransport ikke er nevnt. Blant de temaer som skal konsekvensutredes er trafikksikkerhet, klimagassutslipp, robusthet for store hendelser i samferdselssystemet, transport samt næringsliv og konkurransekraft. Saken behandles i havnestyret iflg.: - Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: - Budsjettmessige forhold: Havnedirektørens vurderinger: En felles planstrategi og et felles planprogram for Oslo og Akershus er et omfattende og krevende tema. I høringsutkastet stilles det en lang rekke spørsmål som det ønskes uttalelse til. Havnedirektøren vil konsentrere seg om de forhold som angår havnens plass i transportsystemet for gods og passasjerer, og har følgelig ikke synspunkter på alternative utviklingsmodeller. Oslo og Akershus er nå inne i en sterkere vekstperiode enn noensinne etter krigen. Befolkningen i regionen har økt sterkt i de senere år. Prognosene for videre vekst av befolkningen er hevet betydelig siden bystyrets vedtak om Fjordbyen og Reviderte Strategiske Plan for Oslo havn (hhv. i 2000 og 2003). Oslo havn som landets største importhavn betjener befolkningen og næringslivet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Med den sterke veksten i regionen, både befolkningsmessig og trafikalt, er det viktig at man nå finner gode regionale strategier for areal- og transportutviklingen. Kollektivtrafikken må ta en langt større del av persontransport enn i dag for å unngå at veisystemene bryter sammen kapasitetsmessig, til skade for både den enkelte og for det felles behov for transporter. Havnedirektøren støtter arbeidet med å utvikle gode løsninger for den regionale kollektivtrafikken med bakgrunn i at havnen trenger et funksjonelt veinett for å levere sine tjenester, og som ikke er overbelastet av privatbiler. Befolkningen i Osloregionen har inntekter over gjennomsnittet i Norge. De etterspør varer og tjenester i betydelig omfang. Norge importerer i stadig økende grad sine konsumvarer. Veiog banenettets kapasitet på Østlandet er begrenset, og det vil være en stor utfordring, om ikke umulig, å bygge ut tilstrekkelig kapasitet på vei for stor vekst både i person- og godstransporten. Norge har allerede langt høyere godsdistribusjonskostnader enn andre land vi kan sammenligne oss med, noe som bl.a. skyldes spredt bosetting og lave befolkningstall. Skipstransport er en meget miljøvennlig og kapasitetssterk transportform. Kapasiteten i sjøtransport begrenses i hovedsak kun ved mangel på terminalkapasitet på land (havner/terminalanlegg). Sjøtransport bør omtales i både planstrategi og planprogram.

4 Oslo Havn KF Side: 4 Arealbehovet for by- og tettstedsutviklingen er ikke utelukkende knyttet til boliger og sosial infrastruktur i tillegg til veier og baner. Det vil trenges betydelige arealer til teknisk infrastruktur som bør lokaliseres på hensiktsmessige steder i forhold til utbyggingen. Det gjelder også havne- og logistikkterminaler.. Godsmengden over Oslo havn lå i 2010 på 5,4 mill. tonn. Utviklingen i godsmengden over havnen de senere år reflekterer ikke den betydelige befolkningsveksten. Godsmengden pr. bil over Svinesund har derimot økt betraktelig. Denne utviklingen bør etter havnedirektørens oppfatning ikke fortsette. Lastebiltransport over lange strekninger er en vesentlig dårligere miljømessig løsning enn skipstransport, samtidig som langdistansetransport med bil beslaglegger betydelig veikapasitet. Passasjertrafikken med utenlandsfergene over Oslo havn har holdt seg mer stabil med en mindre nedgang de siste årene. Den store veksten frem til år 2030 vil by på utfordringer også for havnevirksomheten med de arealmessige begrensninger som ligger i Oslo havn. Tiden er nå inne til å se på arealbehovet for havne- og godsterminaler på nytt, slik at nasjonale, regionale og lokale målsettinger kan nås, og uønsket utvikling mht. økt bilbruk og forurensning kan reduseres. Hittil har det vært et stort press på arealer i Oslo havn til havnefremmed virksomhet. Med de stadig knappere arealressurser som finnes i havnen, må slike arealbehov løses andre steder enn i havneområdet. Havnen vil trenge alle sine arealer til å løse direkte havnerelaterte funksjoner. Det kan bety at det for eksempel kan bli nødvendig å etablere såkalte dry ports utenfor havnearealene; dvs. terminaler tilknyttet hovedvei og jernbane som en forlengelse av virksomheten ved sjøen, slik at de sjønære havnearealene primært nyttes til omlasting land/sjø. Oslo Havn KF er nå i gang med å lage en ny havneplan for utviklingen de neste årene i hht krav i havne- og farvannsloven. Som Norges overlegent største offentlige trafikkhavn og som én av fem utpekte havner i Norge med tre terminaler av nasjonal betydning (Hjortnes, Vippetangen og Sydhavna), er Oslo havn en viktig brikke i utviklingen i regionen både for å dekke befolkningens behov for konsumprodukter samt for næringslivet og for passasjerbefordring. Utredningstemaer Havnedirektøren vil peke på to temaer som vanligvis blir utredet i beskjedent omfang i overordnet planlegging. Det gjelder godstransport/gods- og logistikkterminaler samt kollektivtrafikk med båt. Uansett valg av utviklingsmodeller, må transportsystemet inklusive godstransport, gods- og logistikkterminaler samt kollektivtransport med båt, være en viktig del av utredningene. Havnedirektøren ser med glede på at temaet godstransport og godsterminaler nå er tatt med i planbeskrivelsen. Det er helt avgjørende for et velfungerende samfunn at godstransporten fungerer tilfredsstillende. Man må bl.a. sikre at godstransporten med utgangspunkt i Alnabruterminalen og Sydhavna kan fungere slik som fastsatt i nasjonale mål; selv med et stadig mer belastet vei- og jernbanenett. Med de fremtidsvyer som foreligger for befolkningsvekst og trafikkutvikling sammenholdt med erkjennelsen at man ikke kan bygge ut et veinett som tilfredsstiller alle behov, antas at en stadig større del av veinettet vil måtte forbeholdes nyttetrafikk; dvs. kollektiv- og godstrafikk. Temaet gods- og logistikkvirksomhet bør derfor utredes i full bredde. Det ansees også viktig å utrede et 0-alternativ hvor det redegjøres for hva som vil skje med gods- og logistikkvirksomheten dersom man ikke sikrer nødvendige terminalområder og kapasitet i transportårene for forventet vekst. Havnedirektøren antar at kollektivtrafikk med båt er et tema som bør aktualiseres etter hvert

5 Oslo Havn KF Side: 5 som vei- og banekapasiteten blir stadig mer kritiske faktorer. Lokale ferger i Oslo hadde ca. 1,0 mill. passasjerer i 2010, og Nesoddensambandet, Norges mest trafikkerte fergesamband, hadde ca. 2,6 mill. passasjerer. Kapasiteten for sjøverts trafikk kan med letthet utvides, men det krever stoppesteder og terminaler på land. I reguleringsplaner for indre havnebasseng i Oslo legges det opp til et omfattende nett av stoppesteder for lokalbåter. Sjøen er en tilnærmet kostnadsfri transportvei. Investeringene er hovedsakelig knyttet til terminalanlegg på land og til båter, samt til farleder. Båter har stor kapasitet. Havnedirektøren har merket seg at det i planforslaget opplyses at kostnader og energiforbruk sies å tale mot kollektivtransport med båt. Havnedirektøren stiller seg spørrende til så bastante utsagn sett i lys av de store utfordringer en vil stå overfor i å utvikle et funksjonelt og konkurransedyktig kollektivnett. Tiden er inne til å ta opp temaet i en mer omfattende utredning, ettersom transporten på landsiden er i ferd med å bli sprengt, og by- og tettstedsutviklingen i betydelig grad skjer på begge sider av Oslofjorden. Det skjer dessuten interessante ting på miljøsiden for skip; for eksempel med gassdrift. Organisering og medvirkning Havnedirektøren forutsetter at Oslo Havn KF får delta i det videre utredningsarbeidet i Oslo og Akershus på lik linje med øvrige transportetater og ser for seg et fruktbart samarbeid med øvrige planmyndigheter, med sikte på at havnen også kan bidra til å løse regionens utfordringer på transportsiden, både i planperioden og senere. Gjennom havnens arbeid med Oslo havneplan vil Oslo Havn KF kunne bidra til planarbeidet. Havnedirektørens forslag til vedtak: 1. Oslo Havn KF foreslår at det utredes fremtidig struktur for godstransport samt godsog logistikkterminaler også ut over 2030, slik at man også har langsiktige utviklingsmuligheter. Som et 0-alternativ bør det redegjøres for hva som vil skje med gods- og logistikkvirksomheten dersom man ikke sikrer nødvendige terminalområder og transportårer for forventet vekst. 2. Oslo Havn KF foreslår at det utredes kollektivtransport med båt som et betydelig større supplement til landtransport enn det er i dag. Utredningen bør bl.a. omfatte maritime forhold samt mulige terminaler på land med tilhørende matebusstilknytning langs Oslofjorden/Bunnefjorden. 3. Oslo Havn KF anmoder om å få delta i utredningsarbeidet på lik linje med øvrige transportetater. 4. Oslo Havn KF vil kunne bidra til planarbeidet gjennom sin arbeid med ny havneplan for Oslo havnedistrikt. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Per Ø Halvorsen teknisk direktør Vedlegg: 1 Brev datert fra Byrådsavdeling for byutvikling og Akershus fylkeskommune 2 Planstrategi og planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus. Høringsutkast datert

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 28.06.2012 Fastsatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Innhold PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR SAMORDNET AREAL OG TRANSPORT FOR OSLO OG AKERSHUS...

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 3. februar 2012

Referat fra styremøte i ØRU 3. februar 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 16. februar 2012 Referat fra styremøte i ØRU 3. februar

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 15. juni 2012. Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 Del 1: Strategier for samordnet areal- og transportpolitikk Handlingsprogram og planretningslinjer Foreløpig bilde,

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 20.06.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 30.05.2013 kl.16:00 Møtet startet med en havnebefaring med buss. Avreise skur 38 kl. 16.00. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.01.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 13.02.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Ullensaker kommune Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Planbeskrivelse Utgave: rev Dato: 2011-08-03 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE Planstrategi 2012 2015 Utfordringer og planbehov i Fredrikstad I hht bystyrevedtak 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Utfordringer for Fredrikstad:... 5 Utfordringer og planbehov for

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 DEL AV TERMINALOMRÅDET PÅ ALNABRU OG GJENÅPNING AV ALNAELVA REGULERINGSFORSLAG

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 05.12.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer