PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM"

Transkript

1 Forslag til høringsuttalelse fra SNR og eventuelt grunnlag for kommunevise uttalelser. Til drøfting i Regional Ressursgruppe PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM Forslag til vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) slutter seg til mål og hovedprinsipper for samordnet areal og transportplanlegging i Oslo og Akershus slik de fremkommer i planstrategien og planprogrammet. SNR er tilfreds med at mål og strategier i Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) legges til grunn for planarbeidet. 2. Sett fra kommunenes side, er forpliktende samordning av virkemiddelbruken på tvers av forvaltningsnivåene ett av de viktigste resultatkravene til plansamarbeidet. I det videre planarbeidet må det settes fokus på forpliktelser og handling. Det må utvikles modeller for avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommune og kommunene. SNR forutsetter at det etableres en samfunnsøkonomisk kopling mellom befolkningsutvikling, arealutviklingen og midler til samferdsel, både stat-lige/regionale samferdselsinvesteringer og midler til drift av kollektivtransport. Det er viktig at fremtidige prioriteringer i Oslopakke 3 og Samferdselsplan Akershus understøtter ønsket arealutvikling, mål om overføring av persontransport til kollektive reisemidler og regionale og nasjonale klimamål. Det forutsettes at regjeringen ved behandling av planstrategien legger rammer for en styrket innsats for fremtidsrettede transportløsninger i hovedstadsregionen. 3. Tettstedsutvikling rommer arealkonflikter. Planarbeidet må innbefatte en gjennomgang av hvordan ulike hensyn skal vektes som grunnlag for justeringer i statlig og fylkeskommunal forvaltning av innsigelsesmyndigheten. SNR er bekymret for statlige signaler i planstrategien om å gi jordvern forrang ikke bare utenfor, men også innenfor definert langsiktig utbyggingsgrense i tettstedene, jfr. side 33, nest siste kulepunkt under Forventninger fra regjeringen. Det forutsettes at avveiningen mellom utbygging og vern gjøres innenfor de rammene som er fastsatt i Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transport (RPR ATP, 1993), der det heter at Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og grøntstruktur. 4. SNR legger til grunn at kommunene kan godta en langsiktig grense mellom utbyggingsområder og de store sammenhengende landbruksområdene i viktige kollektivknutepunkter i Akershus. Dette er imidlertid betinget av at arbeidet baseres på prinsippene i RPR ATP og at en slik grense fastsettes gjennom kommunenes arealplaner, og ikke i form av en regional planbestemmelse eller som eget lovvedtak, jfr erfaringene med markaloven. Prosessen med fastsetting av evt. langsiktig byggegrense bør koples til utvikling av avtalefestede transport- og arealpakker, jfr. vedtakspunkt 2 over. Det videre planarbeidet må sikre kommunal innflytelse og handlingsrom. Det må avklares et samspill mellom regionale føringer og kommunale planer, prosessuelt og organisatorisk, som sikrer at lokale/delregionale hensyn blir fanget opp og avveid mot regionale/nasjonale hensyn. 5. Det vises for øvrig til kommunense uttalelser til utfordringsnotat om areal og transport.

2 1. Viktige punkter i saken 1.1 Styringsutfordringene i Oslo/Akershus møtes med felles planlegging I Ot.prp. nr 10 ( ) om gjennomføring av forvaltningsreformen gikk regjeringen inn for å møte styringsutfordringene i hovedstadsregionen gjennom et pålagt samarbeid om areal og transportplanlegging mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Planarbeidet skal legge til rette for forventet sterk vekst i befolkning og arbeidsplasser i Oslo kommune og Akershus fylke. Plansamarbeidet startet i 2009 under ledelse av en politisk styringsgruppe ledet av statssekretæren i miljøverndepartementet. Byrådet i Oslo, fylkesordfører i Akershus, 4 ordførere fra Akershuskommunene, samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært representert i styringsgruppen. En politisk referansegruppe har gitt innspill til styringsgruppen. Referansegruppen har bestått av ordførere fra kommunene i Akershus, gruppelederne i Akershus fylkeskommune, og byutviklingskomiteen i Oslo. En bredt sammensatt administrativ koordineringsgruppe og et mindre administrativt arbeidsutvalg har levert det faglige grunnlaget for arbeidet. Areal- og transportplanen for Oslo og Akershus skal bidra til at målene om en konkurransedyktig og bærekraftig utvikling og redusert klimagassutslipp kan nås. Planarbeidet skal behandle en rekke utfordringer der investeringer og prioriteringer i transportsystemet og utviklingen av en effektiv arealbruk understøtter hverandre. Gjennom planprosessen skal målkonflikter identifiseres og avveies mot hverandre. Den regionale planen skal legges til grunn for: o kommuneplanenes arealdel o fylkeskommunale prioriteringer innen areal- og transportutvikling o statlig sektorplanlegging innen areal og transport o forpliktende avtaler mellom aktørene Den felles regionale planen skal videre legges til grunn for kommunale planstrategier og Oslopakke 3. Økonomiske insitamenter og eventuelt statlige planretningslinjer eller planbestemmelser kan også vurderes. 1.2 Planstrategi og planprogram på høring parallelt i Oslo og Akerhus Byrådet i Oslo og fylkesutvalget i Akershus vedtok henholdsvis og å legge utkast til felles planstrategi og planprogram for areal og transport ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven 7-2 og 8-3. Høringsfrist er satt til Den regionale planstrategien og det regionale planprogrammet legges ut i ett samlet dokument. Høringsprosessen skjer parallelt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Den regionale planstrategien redegjør for hovedutfordringer i regionen, hovedmål for planarbeidet, og viktige utviklingstrekk innen temaet areal og transport. Formålet med planstrategien er å beskrive hvilke tema og problemstillinger som skal følges opp i videre arbeid med en samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus.Tre alternative modeller for utvikling skisseres som et utgangspunkt for valg som skal gjøres i planarbeidet. Det regionale planprogrammet konkretiserer oppdraget som er gitt gjennom planstrategien. Planprogrammet omtaler hvordan Oslo kommune og Akershus fylkeskommune vil gjennomføre planarbeidet i fellesskap, herunder utredningsbehov knyttet til de skisserte alternative utviklingsmodellene, organisering av planarbeidet og medvirkning.

3 Etter høringen skal den regionale planstrategien og planprogrammet behandles i Oslo bystyre og Akershus fylkesting. Planprogrammet sluttbehandles hos de regionale planmyndighetene Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Planstrategien skal godkjennes ved kongelig resolusjon etter plan- og bygningsloven 7-2. Begge dokumenter forventes ferdigbehandlet ved årsskiftet 2011/12.

4 2. Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 2.1 Mål for planarbeidet Styringsgruppen har vedtatt at samarbeidsalliansen Osloregionens mål i samordnet arealog transportstrategi (vedtatt ) skal legges til grunn i planstrategien og planarbeidet: Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. Delmål i planarbeidet: 1. Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at Norge skal være klimanøytralt innen Det legges til rette for å håndtere en sterk framtidig vekst i befolkningen 3. Jordbruksarealer i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka jord 4. Naturmangfoldet i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om naturtyper og artsmangfold. 5. Næringslivets konkurransekraft bedres, ved at transporttilbudet for arbeids- og fritidsreiser samt varestrømmer (logistikk) forbedres. 6. Investeringer og prioriteringer i transportsystemet skal understøtte utviklingen av en effektiv arealbruk og økt kollektivandel. 7. Byer og tettsteder i Oslo og Akershus utvikles med kvalitet og innhold, ved at økonomisk, sosial, fysisk og kulturell utvikling sees i sammenheng. 8. I planprosessen skal man identifisere målkonflikter og angi en avveining av disse. Alle involverte parter forplikter seg til å følge opp føringer og samarbeide om å finne fram til gode løsninger og realisere dem. 2.2 Utfordringer Osloregionenes mulighet til å utvikle seg som en konkurransedyktig økonomisk region i Europa avhenger av at den er velfungerende, både for næringsliv og for kompetent arbeidskraft som vurderer å søke seg til arbeidsmarkedet i Oslo-området. Det krever gode bosteder, et miljøvennlig og effektivt transportsystem for personer og gods, god offentlig og privat service, samt attraktive lokaliseringsmuligheter for bedriftene. Økt kollektivtrafikkandel i persontransporten og bedre framkommelighet for godstransport er viktig for produktiviteten i næringslivet. Det er forventninger om forutsigbare og tydelige rammebetingelser for utbygging og utvikling samt tydeligere regional samordning. Bærekraftig utvikling inkluderer økonomisk, sosial og miljømessig utvikling. I denne sammenheng legges det vekt på forbedring av miljøet. Utfordringen er særlig knyttet til klimagassutslipp, naturmangfold og jordvern. Innenfor areal og transport dreier utfordringene seg hovedsakelig om å: - Redusere det totale reisebehovet gjennom et mer areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster - Øke andelen reiser som skjer til fots, med sykkel eller kollektivtransport - Redusere forbruket av fossilt brensel i transport (teknologiske endringer)

5 - Bevare naturmangfoldet, grønne områder og Marka - Begrense tap av dyrket mark - Fortette med kvalitet - Redusere lokale miljøbelastninger (støy, svevestøv) 2.3 Planleggings- og styringsutfordringer Den regionale planleggingens generelle utfordring, å skape sammenheng og samarbeid mellom nasjonal, regional og kommunal politikk, gjelder også for Oslo og Akershus. Med bakgrunn i en grundig beskrivelse av regionale utviklingstrekk oppsummerer planstrategien følgende planleggings- og styringsutfordringer i hovedstadsregionen: Bedre sammenhengen mellom nasjonale samferdselspolitiske mål og statlige/regionale transportplaner, som Nasjonal transportplan (NTP), Oslopakke 3 og Ruters strategiske kollektivplaner Bedre sammenhengen mellom transportplaner og kommunenes arealplaner Bedre sammenhengen mellom de kommunale arealplanene Etablere forpliktelser mellom forvaltningsnivåene gjennom planer og avtaler knyttet til infrastruktur- og arealbruksutvikling Bedre koordinering og forutsigbarhet fra statlig og regional side innenfor jordvern, kulturminneforvaltning, naturmangfold og marka samtidig som man ivaretar utbyggingsbehov Takle veksten gjennom felles forståelse og forpliktelse i regionen Sikre statlig og regional finansiering av investeringer og drift i kollektivtransporten 2.4 Langsiktige utviklingsmuligheter En økt befolkning på i Oslo og Akershus og en betydelig vekst i antall arbeidsplasser kan møtes med ulike utbyggingsmønstre, og transportbehovene kan dekkes gjennom ulike kombinasjoner av bane, veg, privatbil og kollektivtransport. Planstrategi og planprogram skisserer tre ulike utviklingsmuligheter fram mot 2030, men med perspektiv mot 2050: Videreføre historisk utbyggingsmønster. Dette er en utvikling der framtidig utbyggingsmønster har samme hovedmønster som i de siste årene. Begrunnelsen for å ta med en slik utviklingsmulighet, er å synliggjøre hvordan en videreføring av disse trendene vil påvirke transportbehov, klimagassutslipp og mulighetene for ivaretakelse av grønne arealer og natur. Konsentrert utvikling av byer. Veksten konsentreres til Oslo og noen få byer i Akershus. Begrunnelsen for å ha med en slik mulighet, er at den rendyrker en utviklingsidé om å redusere transportbehovene gjennom konsentrasjon. Hovedideen er å utvikle urbane kvaliteter, tyngdepunkter for økonomisk aktivitet og å oppnå mer effektiv arealbruk i regionale sentra. Fortetting i mange knutepunkter. Veksten kanaliseres til knutepunkter i kollektivnettet og stasjonsbyer i Akershus og til Oslo. Begrunnelsen for å ta med en slik utviklingsmulighet er at den illustrerer en fordeling av veksten til flere tettsteder langs eksisterende infrastrukturkorridorer, og viser hvilke muligheter såkalt desentralisert konsentrasjon gir for å ivareta målene om miljøvennlig transport og arealøkonomisering. Modellene viser tre forskjellige prinsipper for utvikling av utbyggingsmønster og transportsystem. Det tas ikke stilling til valg mellom modellene i forbindelse med høringen, men disse vil

6 benyttes som grunnlag for avklaringer i utredningsfasen og ved utarbeiding av plandokumentet. 2.5 Planform Den regionale planen som skal lages, skal være felles for Akershus og Oslo. Planen skal inneholde et strategisk arealkart som også avklarer prinsipper for grenser mot LNF-områder. Videre skal planen behandle virkemiddelbruk, finansiering og gjennomførings-forpliktelser. Planen skal legges til grunn for: kommuneplanenes arealdel fylkeskommunale prioriteringer innen areal og transportutvikling statlig sektorplanlegging innen areal og transport forpliktende avtaler mellom aktørene. Den felles regionale planen skal legges til grunn for kommunale planstrategier og Oslopakke 3. I tillegg til avtaler kan en vurdere økonomiske insitamenter og eventuelt statlige planretningslinjer eller planbestemmelser. Figuren under viser forholdet mellom planene. Sammenheng mellom ulike planprosesser 2.6 Organisering av plansamarbeidet Det videre planarbeidet et organisert med en politisk styringsgruppe og referansegruppe samt administrativ koordineringsgruppe og referansegruppe. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og vegdirektøren vil delta som statlige obersvatører i den administrative koordineringsgruppen. Det skal også etableres et plansekretariat med utlånte medarbeidere fra de deltagende partene.

7 Organisering av plansamarbeidet 2.7 Framdrift Framdriftsplan for plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus ser foreløpig slik ut (kommunen er høringsinstans): Tid Prosess ansvar 2011, 1.kv. Forslag til planstrategi/planprogram sendes på høring MD kv Planstrategi /planprogram behandles Bystyre/Fylkesting Bystyre/fylkesting 2011 /2012 Planstrategi vedtas Kongen i statsråd kv Planprogram vedtas Bystyre/fylkesting 2011/12 Forslag til plan utarbeides og sendes på høring Oslo/Akershus 2013 Plan for areal og transport i Oslo og Akershus Bystyre/fylkesting 2013 Plan for areal og transport i Oslo og Akershus vedtas Kongen i statsråd 3. SNRs vurderinger SNR mener planstrategien gir en grundig og relevant beskrivelse av regionens utfordringer. Sammen med forslag til planprogram gir strategien et godt utgangspunkt for en mer samordnet areal- og transportutvikling, og dermed en mer miljøvennlig, attraktiv og konkurransedyktig hovedstadsregion. Nedenfor gis en nærmere vurdering av dokumentene med utgangspunkt i de temaer Akershus fylkeskommune og Oslo kommune spesielt fokuserer på i sitt høringsbrev: Målformuleringene Beskrivelse av status/utviklingstrekk og utfordringer Målkonflikter, gjensidige forventninger og samordnet virkemiddelbruk Utviklingsmodellene for areal- og transport Temaer for konsekvensutredning Organisering, prosess og medvirkning 3.1 Mål SNR er tilfreds med at mål og strategier i Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) legges til grunn for planarbeidet. Osloregionens mål og strategier er forankret

8 gjennom en bred høring i kommunene (2009), og bør være et viktig underlagsdokument for det regionale plansamarbeidet. 3.2 Beskrivelse av status/utviklingstrekk og utfordringer SNR mener også at planstrategien godt beskriver de utviklingstrekk og utfordringer hovedstadsregionen står overfor. Planstrategiens vektlegging av samordnet areal og transportplanlegging er riktig. I hovedsak er dette lagt til grunn for kommuneplanleggingen i Akershuskommunene i dag. I det videre arbeidet er det viktig å ha fokus på sammenhengen mellom areal og knutepunktutvikling og løsninger for regional og lokal transport. Hvis kommunene i Akershus fortsatt skal legge til rette for å ta store deler av veksten, må dette skje gjennom mer forpliktende samarbeid med stat, fylke og kommune der forutsigbarhet for utbygging av samferdselsinfrastruktur er helt sentralt. Befolkningsvekst, klima og folkehelse Norges befolkning vokste i 2010 med 1,8%. Det er storbyområdene som vokser, og Oslo/Akershus vokser mest. Norges befolkning vokste i 2010 med 1,8%. Det er storbyområdene som vokser, og Oslo/Akershus vokser mest. Oslo var i 2010 den eneste av de større byene med vekst over 2%. Seks av de ti øvrige kommunene i landet med vekst over 2% var Akershus-kommuner (Ullensaker, Skedsmo, Eidsvoll, Rælingen, Sørum og Ski). Statistisk Sentralbyrås befolkningsanslag antyder at Oslo og Akershus til sammen kan få en befolkningsøkning tilsvarende hele Bergens befolkning, fram mot 2030 ( innbyggere). Befolkningsveksten og derav følgende vekst i trafikk og transportbehov er pekt på som den største utfordringen som areal- og transportplanleggingen i hovedstadsområdet står overfor. Veitrafikken i Oslo-området er en av landets største bidragsytere til klimagassutslipp. Transportløsninger i dette området som reduserer eller hindrer økning, ville derfor være et betydelig bidrag til å nå nasjonale klimamål. Den nasjonale innsatsen for å løse transportutfordringene i Osloregionen bør også av denne grunn økes. Effekter av veitrafikken som støy, ulykker, forringet luftkvalitet og barrierevirkninger representerer et betydelig miljø/helseproblem i storbyområdet, særlig i Oslo, men også i økende grad i omegnskommunene. I den forestående revisjon av Oslos kommuneplan antydes som aktuelt å møte befolkningsveksten bl.a. med bygging av ca nye boliger i Groruddalen. For å løse de miljøutfordringene som Groruddalen allerede i dag står ovenfor, kreves omfattende innsats på transportløsninger gjennom bydelen og ikke minst på bærekraftig tettstedsutvikling og transportløsninger i nabokommunene på Romerike hvor befolkningsveksten og trafikkveksten forventes å fortsatt være høyest i landet. Samferdsel Under arbeidet med planstrategi og planprogram har Akershuskommunene understreket viktigheten av at dette blir en utviklingsplan både for areal og transport. Sett fra et kommunalt ståsted, er regionens utfordringer større når det gjelder samferdselsinfrastruktur og kapasitet enn når det gjelder arealbruk. Transportløsninger som både sikrer fremkommelighet og møter kravene om reduserte klimagassutslipp er en avgjørende premiss for arealutvikling generelt og by-/tettsedsutvikling spesielt, og må vektlegges like sterkt som ønsket arealutvikling i det kommende planarbeidet. God samferdselsinfrastruktur med tilstrekkelig kapasitet er nødvendig, ikke bare inn/ut av Oslo, men like mye internt i delregionene. Det er en økt erkjennelse av at det i storbyområder ikke er mulig å bedre framkommelighet og tilgjengelighet gjennom veibygging, især ikke langs hovedaksene inn mot Oslo sentrum, der økt veikapasitet raskt fylles opp med et økt antall biler. Dette tilsier at tilgjengelige ressurser på samferdselssektoren i større grad enn i dag må rettes inn på å møte befolkningsog trafikkøkningen med en overføring av transport fra bil/vei til kollektivtransport/bane. De overordnede mål som settes for det regionale plansamarbeidet og de skisserte strategier for by- og tettstedsutvikling kan være egnet til å møte disse vekstutfordringene. Vi har i noen

9 år allerede sette at mange Akershus-kommuner gjennom sin senter- og knutepunktutvikling styrer areal- og tettstedsutviklingen etter disse retningslinjene. En forsterket vekst i sentre og knutepunkter betinger en styrket innsats for fremtidsrettede transportløsninger, med nødvendige infrastrukturinvesteringer og tilstrekkelige midler til kollektivtransport som sikrer fortsatt god tilgjengelighet til knutepunktene. Ved siden av at det vil bidra til økt bruk av tog for reiser inn mot Oslo, vil dette understøtte den alminnelige utviklingen av disse tettstedssentraene. Hovedstadsmeldingen signaliserte en sterkere prioritering av samferdselsutfordringene i hovedstadsområdet. Dette må følges opp. Det er derfor viktig at man i planstrategien legger opp til større og tydeligere forpliktelser fra regjeringen enn det som gjøres i høringsutkastet både når det gjelder finansiering av nødvendige samferdselstiltak og tidsriktig gjennomføring av aktuelle prosjekter. Akershus fylkeskommune må på sin side legge samfunnsøkonomiske prinsipper til grunn for prioritering av midler til samferdselsinvesteringer og til drift av kollektivtransporten. Gjennom dette vil kommunene gis muligheter og forutsetninger for å harmonisere befolkningsvekst og tettstedsutvikling med overordnede transportplaner. Romerikskommunene har ved flere anledninger uttrykt misnøye med dagens prioriteringsprofil i Oslopakke 3, og forventer en betydelig satsing på programområder som understøtter tettstedsutvikling, bedret kollektivtilbud (buss/bane) og gode interne kommunikasjoner i SNRområdet ved fremtidige rulleringer av Oslopakke 3 og Samferdselsplan Akershus. Næringsutvikling og næringslokalisering Oslo er landets fremste arena for å skape internasjonal konkurranseevne, som storbyen i et samspill med andre byer og distrikter i Norge. Akershuskommunene vil ha viktige funksjoner i denne sammenheng både gjennom å utvikle attraktive bosteder for storbybefolkningen, men også som vertskommuner for viktige hovedstadsrelaterte kunnskapsmiljøer. Eksempler på dette er Ås, Kjeller og Fornebu som er hovedstadsområdets sterkeste miljøer for teknologisk og naturvitenskaplig utvikling og forskning. For at disse og lignende miljøer i hovedstadsregionen skal kunne opprettholde internasjonal konkurranseevne og yte enda sterkere bidrag til regionens og landets næringsliv, vil det kreves en bevisst satsing og tilrettelegging i den forestående regionplanen. Stikkord for slik tilrettelegging er tilgjengelighet, ekspansjon, og en utvikling av disse miljøenes omgivelser som kombinerer natur med urbane kvaliteter. En viktig forutsetning for slik tilrettelegging er at disse miljøene sammen med sine vertskommuner trekkes med som medvirkende i planprosessen. SNR støtter planprogrammets regionale tilnærming til lokalisering av lager/logistikk og handel med plasskrevende varer (s. 38). Det er riktig å legge den pågående utredningen om gods- og logistikk i regi av samarbeidsalliansen Osloregionen til grunn for planarbeidet på dette feltet, fordi denne dekker hele den funksjonelle hovedstadsregionen. Det virker også fornuftig å fastsette overordnede prinsipper for handelslokalisering i den regionale planen, som grunnlag for revisjon av gjeldende bestemmelser for lokalisering av kjøpesentre og ulike former for offentlig service. Kommuneøkonomi Veksten gir kommunene store utfordringer i arealpolitikken, men i like stor grad utfordringer med å sikre et godt tjenestetilbud til en økende befolkning. Eventuelle utpekte vekstkommuner må sikres økonomiske rammevilkår dersom det forventes at de skal håndtere særskilt høy befolkningsvekst. 3.3 Målkonflikter, gjensidige forventninger og forpliktende samarbeid For at kommunene skal kunne legge til rette for kollektivunderbyggende vekst i knutepunktene, må det også gjøres helhetlige vurderinger der hensynet til fortetting må kunne gå foran jordvern i nærmere definerte knutepunkter. Dette står noe i motstrid med regjerings forventninger som stort sett gjengir en holdning om at alle statlige interesser skal tillegges like stor vekt. En slik tilnærming til arealplanlegging vil ikke bidra til å sikre en knutepunktsutvikling.

10 Det kan tvert i mot medføre en gjentagelse av og 1980-tallsplanleggingen der hovedtyngden av tetstedsvekst ble lokalisert til lavkonfliktsområder i kommunenes ytterkanter. Sett fra kommunenes side, er forpliktende samordning av virkemiddelbruken på tvers av de statlige ansvarsområdene og over forvaltningsnivåene ett av de viktigste resultatkravene til plansamarbeidet. Det er påkrevet at løsninger for å få til dette blir et hovedtema i selve planarbeidet, og koples tett opp til arbeidet med systemutvikling på samferdselssiden, jfr. pågående prosesser med revisjon av rammene for langsiktige prioriteringer i Oslopakke 3, og Akershus fylkeskommunes arbeid med prosedyrer knyttet til Samferdselsplan Akershus og Ruters strategiske planlegging. Det understrekes sterkt fra kommunal side at utvikling og drift av samferdselsinfrastruktur er det desidert viktigste av fylkeskommunens og statens virkemidler for å nå målene for by- og tettstedsutvikling, bærekraft og konkurransekraft. Det ligger også muligheter for utvikling av modeller for samordnet virkemiddelbruk ved fremtidige rulleringer av regionale og kommunale planstrategier. Som oppfølging av forvaltningsreformen og ny plan- og bygningslov bør det avklares samhandlingsmodeller mellom fylkeskommunen og Akershuskommunene innen regional utvikling, både for helhet og delområder. Fylkeskommunen bør initiere en prosess for avklaring av 4-årig plan- og samhandlingshjul med kommunene, der nasjonale forventninger og regionale priorieringer og prosesser sees i sammenheng med kommunenes plan- og utviklingsarbeid. En slik arbeidsform er spesielt viktig inn mot de største byene/tettstedene i Akershus, som har de største vekstutfordringene og de mest komplekse problemstillingene knyttet til byutvikling. Det kan derfor være naturlig å starte med utvikling av konkrete modeller for forpliktende avtaler mellom areal- og samferdselsmyndigheter og disse kommunene i forbindelse med by-/tettstedsutviklingen. Tilsvarende avtaler bør inngås fortløpende også med de øvrige kommunene. Det vil være fylkeskommunens ansvar å institusjonalisere arenaer og møter der disse prosessene blir ivaretatt. Disse avtalene kan også danne grunnlag for viderutvikling av avtalemodeller for andre politikkområder (som for eksempel næringslokalisering). 3.4 Utviklingsmodeller for areal og transport (ulike utbyggingsmønstre) De tre utviklingsmodellene gir en god ramme for diskusjon om vekstens geografiske fordeling, men ikke som oppskrifter på god arealutvikling. Både omfanget av vekst og tilrettelegging av den vil måtte avveies gjennom kommunens arealplanlegging. Det er derfor viktig å erkjenne kommunens sentrale rolle som arealmyndighet. Kommunene har lang erfaring med å gjøre helhetlige avveiinger mellom til dels motstridende interesser gjennom sin arealplanlegging. Utfordringene er å få på plass en god samordning av de virkemidler som stat og fylke besitter sammen med kommunenes arealdisponeringer. Dette må være en prosess basert på likeverdighet og respekt for kommunen som lokalpolitisk aktører. SNR legger til grunn at kommunene kan godta en langsiktig grense mellom utbyggingsområder og de store sammenhengende landbruksområdene i viktige kollektivknutepunkter i Akershus. Dette er imidlertid betinget av en god prosess som respekterer at en slik grense må fastsettes gjennom kommunens arealplaner, og ikke i form av en regional planbestemmelse eller som eget lovvedtak, jfr erfaringene med markaloven. 3.5 Temaer for konsekvensutredning Det videre planarbeidet må ha fokus på korridorvise analyser der transportkapasitet i hhv nord-, sør og vestkorridoren må vurderes opp mot fortettingsmuligheter i knutepunktene i de samme korridorene. En vestentlig del av transportbehovet inn mot Oslo oppstår i Akershuskommunene. Romerike vokser raskt. Nedre Romerike vil i løpet av få år passere Vestområdet mht innbyggertall. Bærekraftig tettstedsutvikling på Romerike er en viktig forutsetning for å løse de miljøutfordringene Groruddalen står ovenfor. Oslos planer om en omfattende utvikling av Groruddalen forsterker denne sammenhengen, og behovet for sam-

11 ferdselressurser både til Romerike og Groruddalen. Framtidig god tilgjengelighet til knutepunktene inkludert gode tverrforbindelser mellom dem, vil kunne understøtte en god by- og tettsedsutvikling her, overføre persontransport til bane og demme opp for økt trafikk inn mot Oslo. 3.6 Organisering, prosess og medvirkning Det er viktig at det etableres en prosjektorganisasjon som kan forestå arbeidet. I organisasjonsmodellen for videre planarbeid er kommunene representert på delregionnivå i politisk styringsgruppe. I administrativ koordineringsgruppe er Akershuskommunene representert med 1 rådmann. I tillegg vil representanter fra delregioner og kommuner bli invitert til møter i en administrativ referansegruppe. I sum gir dette Akershuskommunene som arealplanmyndighet en svært begrenset innflytelse i planarbeidet. Det forutsettes at den skisserte organisasjonsmodellen suppleres med direkte samhandling med berørte enkeltkommuner, for eksempel i spørsmål knyttet til prinsipper for langsiktige utbyggingsgrense. Avslutningsvis vil SNR understreke viktigheten av at det som del av planarbeidet avklares om den regionale planen for areal og transport er en engangsplan, eller om den skal rulleres jevnlig. Hvis dette er en planform som skal videreføres må det avklares hvordan den skal integreres med øvrig plansystem på nasjonalt og regionalt nivå. Vedlegg: Planstrategi og planprogram, høringsforslag april 2011

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster Bakgrunn og mål Organisering Faser og leveranser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Alternativer for utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å

Detaljer

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet Oslo og Akershus vokser 350 000 nye innbyggere i 2030 Muligheter

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder 13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser I påvente

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

MØTEINNKALLING - Tilleggssaker. Formannskap

MØTEINNKALLING - Tilleggssaker. Formannskap MØTEINNKALLING - Tilleggssaker Møtetid: 20.11.2013 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus

Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus Tema: Utfordringer for det regionale plansamarbeidet for areal og transport i Oslo og Akershus Innledning Den politiske styringsgruppa for plansamarbeidet

Detaljer

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Organisering I påvente av planen Bakgrunn Folketallet i Oslo og

Detaljer

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus - et utviklingssamarbeid Ass. fylkesdir Per A. Kierulf Bakgrunn ü 260 000 flere innbyggere fram til 2030 ü Behov for koordinering av utvikling

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Saknr. 14/11605-2 Saksbehandler: Erlend Myking Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener forslag til regional plan for areal og transport

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse

Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse Felles strategi for godslogistikk i Osloregionen Prosjektbeskrivelse 30.11.09 Bakgrunn og hensikt Godstransportarbeidet har i de siste årene økt vesentlig raskere enn den økonomiske veksttakten i samfunnet.

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utleggelse til offentlig ettersyn

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utleggelse til offentlig ettersyn Til Høringsinstansene Vår saksbehandler Vår dato Ellen Grepperud 21.11.2014 Telefon / e-post 994 42 252 / ellen.grepperud@akershus-fk.no Vår referanse 2012/6970 Høringsforslag til Regional plan for areal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Hva kan vi lære av dansk og tysk regional planlegging?

Hva kan vi lære av dansk og tysk regional planlegging? Hva kan vi lære av dansk og tysk regional planlegging? Hvilke paralleller kan vi trekke til regional planlegging i Danmark og Tyskland? Hva kan vi gjøre i Osloregionen for å innrette planleggingen mot

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder 22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativene til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Detaljer

Samfunnsutviklingsdagene 2015. Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015

Samfunnsutviklingsdagene 2015. Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015 Samfunnsutviklingsdagene 2015 Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015 Kari Kiil FAGDIVISJONENE Plan og Analyse Arkitektur og Landskap Bygg og Installasjoner Samferdsel

Detaljer

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn ü Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år ü Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Miljøverndepartementet P.b. 8013 Dep. 0030 Oslo Postmottak@md.dep.no Oslo, 25.10.2013 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging OBOS takker for invitasjonen

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015 Vestby kommune Ekspederes på e-post Sekretariat for Osloregionen Grethe Salvesvold Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015 Samarbeidsalliansen Osloregionen høringsuttalelse

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging

Samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging Samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging Knut Grønntun Narvik, 9. februar 2015 Hvorfor B-ATP på jubileumskongressen? Berører samfunnsplanleggingen i vid forstand Relevant for alle planleggere og

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Beboere i Hagakollen, Hagaveien og Reistadlia Forslag til kommunedelplan 31.03.2016 Gjeldende rammer og premisser Nasjonale føringer Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet

Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2798 Høring- Regional plantstrategi for Akershus legges ut for offentlig ettersyn Saksbehandler: Arild Øien Arkiv: 140 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/16

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Hva skjer når føringene i planen møter den lokale politikken? Grønn kommunekonferanse 2016, Hafslund konferansesenter Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 41/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdeling Plan- og utbyggingsseksjonen Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013

INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013 INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRET 9. DESEMBER 2013 138/13 Referatsaker til kommunestyret 9.12.2013 Kommunestyret tar følgende saker til orientering: - Protokoll fra representantskapsmøte, Krise- og incestsenteret

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Avtalepartnerne i Buskerudbyen Drammen kommune Lier kommune Kongsberg kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Buskerud

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet 03.11.2015 067/15 Kommunestyret 12.11.2015

Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet 03.11.2015 067/15 Kommunestyret 12.11.2015 Nord-Odal kommune Arkiv: FA - N10 JournalpostID: 15/10429 Saksbehandler: Roar Jonsrud Dato: 14.10.2015 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet 03.11.2015 067/15 Kommunestyret 12.11.2015

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Planprogram Fastatt i Fellesnemnda 15.12. 2016, sak 24/16 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet... 2 Bakgrunn... 2 Formål med planarbeidet... 2

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Oppfølging av regional plan for areal og transport ass. fylkesdirektør Per A. Kierulf

Oppfølging av regional plan for areal og transport ass. fylkesdirektør Per A. Kierulf Oppfølging av regional plan for areal og transport ass. fylkesdirektør Per A. Kierulf Hvordan går det? Regional plan for areal- og transport tas på alvor! I utarbeidelse av planer og i forvaltningen Jobbes

Detaljer

REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - SLUTTBEHANDLING

REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - SLUTTBEHANDLING Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 03.05.2016 Sak nr. 27/16 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer