Behandlingslinje for barn og unge med atferdsvansker og AD/HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlingslinje for barn og unge med atferdsvansker og AD/HD"

Transkript

1 Behandlingslinje for barn og unge med atferdsvansker og AD/HD Målgruppen er barn, unge og deres familier som erfarer at barn og unges atferd bryter med regler, normer og forventninger i samfunnet, og vanskeliggjør læring, utvikling og samhandling med andre. Behandlingsforløpet gjelder også i de tilfeller der man mistenker AD/HD. Mål: tidlig oppdagelse, koordinering og samhandling til det beste for pasient og pårørende Behandlingsforløp: Utredning, diagnostiseri ng, avklaring Tiltak, behandling og oppfølging Behandlingens aktører: Foresatte Barnevern Barnehage Skole Helsesøstertjeneste PPT Fastlege BUP PPT*: Pedagogisk-psykologisk tjenesten BUP*: Barne- og ungdomspsykiatri Pasienten står i sentrum for all behandling hos de involverte aktørene. Pasienten er den viktigste bidragsyter i egen behandling og skal i møte med hjelpeapparatet oppleve: - Åpenhet og involvering - Respekt og forutsigbarhet - Kvalitet og kunnskap 1

2 Foresatte Foresatte er som regel de første som oppdager at noe er problematisk ved et barns atferd. Ved bekymring for barns utvikling, kan foresatte ta kontakt med barnehage/skole, helsesøster, PPT, barneverntjeneste eller fastlege Ønsker foresatte en henvisning til BUP, gjøres dette via fastlegen eller barneverntjenesten. Ofte er det ønskelig at PPT har foretatt en sakkyndig vurdering før man henviser til BUP. Det er viktig at fastlegen og barneverntjenesten opplyses om eventuelle kommunale instanser som samarbeider rundt barnet, og at det gis samtykke til å samle informasjon på tvers av kommunale instanser. Ved behov for oppfølging i påvente av utredning fra BUP, kan du kontakte aktuelle instanser i kommunen. Den som henviser skal gi informasjon om symptomer, antatte årsaksforhold, kliniske forløp, behandlingsmuligheter og prognose jmf helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Det gjøres en individuell vurdering av hvilke tiltak den enkelte pasient vil ha mest nytte av i påvente av og underveis en eventuell utredning i BUP. BUP er forpliktet til nært samarbeid med foresatte i en utredningsfase. Du vil motta informasjon om dette fra BUP. Det gjøres en individuell vurdering av hvilke tiltak den enkelte pasient vil ha mest nytte av i påvente av og underveis en eventuell utredning i BUP. Underveis i utredning, behandling og oppfølging kan det i enkelte tilfeller være nødvendig med fravær fra arbeid. Det finnes ulike økonomiske støtterordninger fra NAV som kan dekke opp for tapt arbeidsinntekt. Kontakt NAV lokalt eller din fastlege for mer informasjon, eller sjekk https://www.nav.no/helse/sykt+barn+eller+familie Foresatt er den viktigste ressursen til barnet og har rett til å få veiledning og opplæring i behandling og hvordan pasienten best kan leve med vansken. Foresatte skal bidra med informasjon til samarbeidende aktører og vil ha en sentral rolle i å gjennomføre de tiltak helsetjenestene finner hensiktsmessig. Det er viktig at foresatte deltar i utforming av behandlingsplan, setter av tid til møter, avtaler og liknende. Det finnes ulike økonomiske støtterordninger fra NAV som kan dekke opp for tapt arbeidsinntekt. Kontakt NAV lokalt eller din fastlege for mer informasjon, eller sjekk https://www.nav.no/helse/sykt+barn+eller+familie Barneverntjenesten I saker hvor barneverntjenesten foretar undersøkelser eller har tiltak i familier, bør atferdsvansker og reguleringsvansker kartlegges systematisk. I undersøkelsesfase: - Samtaler med foresatte og barnet - Innhente opplysninger fra eksempelvis skole, barnehage, helsesøstertjeneste og PPT og spesifikt kartlegge atferdsvansker og reguleringsvansker - Observasjoner av samspill på ulike arenaer der det er hensiktsmessig Ved plassering: - Samtale med fosterforeldrene og barnet - Innhente opplysninger fra eksempelvis skole, barnehage, helsesøstertjeneste og PPT om atferdsvansker og reguleringsvansker - Observasjoner av samspill på ulike arenaer der det er hensiktsmessig Før henvisning til BUP skal man i alle tilfeller vurdere en tilmelding til PPT. En sakkyndig vurdering fra PPT inneholder viktig informasjon og kan korte utredningsfasen i spesialisthelsetjenesten. For tilmelding PPT: Benytt tilmeldingsskjema for 2

3 - Vågan: - Vest-Lofoten For henvisning til BUP, benytt følgende skjema: I henvisning skal det også foreligge en vurdering av atferd som kan inneholde - Hvordan atferdsvanskene virker inn på barn, foresatte og omgivelsene - Hvor gjennomgripende dette er på skole/barnehage, hjem og samhandling med andre - Opprettholdende faktorer - Vurdering / Hypotese om bakenforliggende årsaker Øvrige vedlegg til henvisningen hvis samtykke fra foresatte kan være: - Relevant materiale fra undersøkelsesrapport - eventuell fylkesnemndssak - allerede sakkyndige vurderinger som foreligger - rapporter og vurderinger gjort av andre kommunale instanser Tiltak i mens/påvente av utredning: Barneverntjenesten bør vurdere om det skal settes inn hjelpetiltak i påvente av og underveis i utredning i BUP. Barneverntjenesten skal orientere om endringer i oppfølging av barn, herunder juridiske sider ved omsorgssituasjonen (frivillige plasseringer eller omsorgsovertakelser) og øvrige tiltak, til spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder i alle faser av forløpet. Ved behov, møte på tverrfaglig samarbeidsmøte ved oppstart av utredning på BUP hvor arbeidsfordelig for utredningstiltak og behov for individuell plan vurderes Det må foreligge barnevernssak for at dette gjelder: Barneverntjenesten skal sørge for at arbeidet med individuell plan igangsettes der hvor barnet har behov for langvarig koordinerte tjenester, hvis dette ikke foreligger. Øvrig tiltak og behandling kan være: - Foreldreveilednings programmer Barnevernet kan iverksette hjelpetiltak og psykososiale støttetiltak eksempelvis: - miljøterapi i hjemmet - fatte vedtak om støttekontakter - besøkshjem - økonomiske hjelpetiltak Barnevernet kan i tillegg: - Vurdere omsorgssituasjon - Gi veiledning til foresatte - Delta på ansvarsgruppe, oppsummeringsmøte og overføringsmøte og sikre en god ansvarsfordeling mellom samarbeidende aktører Tiltak og oppfølging kan iverksettes uavhengig av en utredning i spesialisthelsetjenesten Behandlingstiltak overgang voksen alder: - Plan for behandling vurderes i samråd med pasient - initiere samarbeid med psykisk helsevern for voksne og/eller OT-tjeneste ved behov - Unge som har uttalte vansker i forbindelse med skolegang eller arbeid, bør oppfordres til tett kontakt med NAV 3

4 Barnehagen Metoder for oppfanging: - Bekymring fra foreldre - Observasjon: o av barn o samspill av barn og foreldre o observasjon av samspill i barnehagen og - Språkscreening Anbefalt kartleggingsverktøy: Firfotmodellen Ved bekymring rundt barns atferd, bør bekymringen drøftes med: 1. Barnets foresatte og det innhentes samtykke 2. Tverrfaglig team/ppt og eventuelt helsesøster Drøftingen kan resultere i en tilmelding til PPT, henvisning til BUP via lege eller barneverntjenesten, eller at barnehagen håndterer problematikken selv. Hvis samtykke ikke foreligger, drøftes saken anonymt med tverrfaglig team/ppt og eventuelt helsesøster Ved forespørsel gis en sammenfattende pedagogisk rapport samt eventuell IUP til henvisende instans For eventuell tilmelding til PPT: - Vågan: Vest-Lofoten Bistå med ytterligere opplysninger ved behov for informasjon, og bistå i utredningen Ved behov, møte på tverrfaglig samarbeidsmøte ved oppstart av utredning på BUP hvor arbeidsfordelig for utredningstiltak og behov for individuell plan vurderes Barnehagen skal sammen med PPT vurdere behovet for IUP og iverksette faglige og sosiale tiltak i samarbeid med PPT og BUP. Eksempler på tiltak: - Sosial trening - Opplæring i sosiale ferdigheter - Trening av hukommelsesfunksjon - Skjerming mot forstyrrelser - Bruk av IKT hjelpemidler Tiltakene skal evalueres i samarbeid med foreldrene I tillegg skal barnehagen delta på ansvarsgruppe, oppsummeringsmøte og overføringsmøte og sikre en god ansvarsfordeling mellom samarbeidende aktører, ved behov. Tiltak og oppfølging kan iverksettes uavhengig av en utredning i spesialisthelsetjenesten Skole Metoder for oppfanging: - Bekymring fra foresatte - Observasjon: o av barn o samspill av barn og foreldre o samspill på skolen og Anbefalt kartleggingsverktøy: Firfotmodellen Ved bekymring rundt barns/unges atferd, bør bekymringen drøftes med: 1. Barnets foresatte og det innhentes samtykke 4

5 2. Tverrfaglig team/ppt, skolens ledelse og eventuelt helsesøster Drøftingen kan resultere i en tilmelding til PPT, henvisning til BUP via lege eller barneverntjenesten, eller at skolen håndterer problematikken selv. Hvis samtykke ikke foreligger, drøftes saken anonymt med tverrfaglig team/ppt og eventuelt helsesøster Ved forespørsel gis en sammenfattende pedagogisk rapport samt eventuell IOP til henvisende instans For eventuell tilmelding til PPT: - Vågan: - Vest-Lofoten Bistå med ytterligere opplysninger ved behov for informasjon, og bistå i utredningen Ved behov, møte på tverrfaglig samarbeidsmøte ved oppstart av utredning på BUP hvor arbeidsfordelig for utredningstiltak og behov for individuell plan vurderes Skolen skal sammen med PPT vurdere behovet for IOP og iverksette faglige og sosiale tiltak i samarbeid med PPT og BUP. Eksempler på tiltak: - Sosial trening - Opplæring i sosiale ferdigheter - Trening av hukommelsesfunksjon - Skjerming mot forstyrrelser - Bruk av IKT hjelpemidler Tiltakene skal evalueres i samarbeid med foreldrene. Skolen skal fatte enkeltvedtak og utarbeide IOP med utgangspunkt i sakkyndig vurdering Skolen skal i tillegg delta på ansvarsgruppe, oppsummeringsmøte og overføringsmøte og sikre en god ansvarsfordeling mellom samarbeidende aktører, ved behov. Tiltak og oppfølging kan iverksettes uavhengig av en utredning i spesialisthelsetjenesten Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten skal gjennomføre rutinemessige samtaler med foreldrene om regulering og samspill (etter gjeldende veileder for Helsestasjonsvirksomheten). Vurdering av atferd og regulering skal journalføres. Innen barnets andre leveår skal følgende psykososiale forhold rundt barnet kartlegges: - forholdet mellom mor og far - helseproblemer(fysisk/psykisk) hos foreldrene - økonomi - bolig - arbeid Øvrige metoder for kartlegging: - ASQ-SE - Døgnklokker (kartlegge mat, søvn) - SATS (Språktester) - Firfotmodellen For ungdom stilles det i tillegg spørsmål om rusvaner. Ved bekymring rundt barns/unges atferd, bør bekymringen drøftes med: 1. Barnets foresatte og det innhentes samtykke 2. Tverrfaglig team/ppt og andre aktører involvert i barnets liv Drøftingen kan resultere i en tilmelding til PPT og henvisning til BUP via lege eller barneverntjenesten. Det oppfordres til rask kontakt med fastlege. 5

6 Ved henvendelse til fastlege, PPT eller BUP skal det vedlegges en vurdering av psyko-motorisk utvikling/funksjon/atferd basert på nå-situasjon og journalnotater. Ved forespørsel fra henvisende utformes en rapport som vurderer av atferd, regulering og psykososiale forhold knyttet til barnet. Vedlegg evt. journal eller aktuelt journalnotat fra helsestasjonen, eksempelvis kan Firfotmodellen benyttes For eventuell tilmelding til PPT: - Vågan: - Vest-Lofoten Bistå med ytterligere opplysninger ved behov for informasjon, og bistå i utredningen Ved behov, møte på tverrfaglig samarbeidsmøte ved oppstart av utredning på BUP hvor arbeidsfordelig for utredningstiltak og behov for individuell plan vurderes Helsesøstertjenesten skal informere om retten til individuell plan og vurdere behovet for koordinator. Helsesøstertjenesten skal kalle inn til ansvarsgruppemøte hvis IP ikke foreligger. Eksempel på andre tiltak som kan iverksettes fra helsesøstertjenesten er: Eksempler på andre tiltak som kan iverksettes av helsesøstertjenesten er: - Kostveiledning - Veiledning om søvnhygiene - Kognitive atferdsteknikker - Foreldretreningsprogrammer - spesialundervisning - Støttesamtaler - Somatisk oppfølging I tillegg skal helsesøstertjenesten, der det er ønskelig, delta på ansvarsgruppe, oppsummeringsmøte og overføringsmøte og være med på å sikre en god ansvarsfordeling mellom samarbeidende aktører og et godt tverrfaglig samarbeid. Tiltak og oppfølging kan iverksettes uavhengig av en utredning i spesialisthelsetjenesten Behandlingstiltak overgang voksen alder: - Plan for behandling vurderes i samråd med pasient - initiere samarbeid med psykisk helsevern for voksne og/eller OT-tjeneste ved behov - Unge som har uttalte vansker i forbindelse med skolegang eller arbeid, bør oppfordres til tett kontakt med NAV Pedagogisk Psykologisk Tjeneste PPT fanger i hovedsak opp via - /tilmelding - Bekymring fra foresatte pr telefon - Drøftinger på skole, barnehager, helsesøstertjenesten og kommunale spesialpedagoger Det anbefales bruk av tverrfaglige team både i skole og barnehage 6

7 Anbefalt kartleggingsverktøy: Firfotmodellen Ved bekymring rundt barns/unges atferd, bør bekymringen drøftes med: 1. Barnets foresatte og det innhentes samtykke 2. Tverrfaglig team og andre aktører involvert i barnets liv Drøftingen kan resultere i oppstart av arbeid med sakkyndig vurdering, og henvisning til BUP via lege eller barneverntjenesten Ved bekymring skal følgende vurderes: - Alvorlighetsgrad - Opprettholdende faktorer - Hypotese om bakenforliggende årsaker Denne vurderingen vedlegges en eventuell sakkyndig rapport og formidles til fastlege ved en eventuell henvisning. Dersom barnet er tilmeldt PPT skal rapport til henviser inneholde følgende: - Sakkyndig vurdering - rapport fra observasjon i skole/barnehage - kartlegging av atferd I tillegg skal det foreligge en vurdering av - finmotorikk - grovmotorikk - språk - kontaktfunksjon/sosial fungering - atferd/regulering - konsentrasjon/oppmerksomhet - impulsivitet - læringsevne/lærevansker - psykososiale forhold - eventuelt bruk av rusmidler (ungdom) Den sakkyndige vurderingen skal inneholde en vurdering av atferd etter følgende punkter: - Alvorlighetsgrad - Opprettholdende faktorer - Hypotese om bakenforliggende årsaker Bistå med ytterligere opplysninger ved behov for informasjon, og bistå i utredningen Ved behov, møte på tverrfaglig samarbeidsmøte ved oppstart av utredning på BUP hvor arbeidsfordelig for utredningstiltak og behov for individuell plan vurderes PPT skal bidra til arbeidet med individuell plan og vurdere behov for koordinator. PPT har en sentral rolle i å veilede skole og barnehage i spørsmål om faglig- og sosial utvikling og skal bistå i arbeidet med IUP/IOP. Sammen med barnehage, skole og foresatte skal PPT sikre jevnlig evaluering av igangsatte tiltak. Konsultasjon med STATSped hvis behov PPT skal delta på ansvarsgruppe, oppsummeringsmøte og overføringsmøte og sikre en god ansvarsfordeling mellom samarbeidende aktører Tiltak og oppfølging kan iverksettes uavhengig av en utredning i spesialisthelsetjenesten Behandlingstiltak overgang voksen alder: - Plan for behandling vurderes i samråd med pasient - initiere samarbeid med psykisk helsevern for voksne og/eller OT-tjeneste ved behov - Overgangsmøter internt for PPT mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Unge som har uttalte vansker i forbindelse med skolegang eller arbeid, bør oppfordres til tett kontakt med NAV 7

8 Fastlege Fastlegen fanger opp ved konsultasjoner hvor - Foresattes bekymring tas på alvor - Det innhentes samtykke til å samle informasjon fra andre instanser som arbeider med pasienten - Avvikende atferd hos pasienten kartlegges - Samspill observeres - For elever på ungdoms-, og videregående skole, kartlegges forhold til rusmidler ved bruk av audit og dudit Anbefalt kartleggingsverktøy: Firfotmodellen Ved bekymring, ta kontakt med andre aktører for å innhente informasjon og vurder behovet for: - tilmelding til PPT - henvisning til BUP - bekymringsmelding til barneverntjenesten For å kunne avgjøre om tilstanden skal behandles i kommunal sektor eller om det skal henvises til spesialisthelsetjenesten skal følgende foreligge: - En grundig beskrivelse av atferdsvanskene (sinne/aggresjon, trass/ulydighet, stjeling, mobbing etc) - en grundig anamnese med vekt på utviklingshistorien, informasjon om tidligere og aktuelle somatiske og psykiske sykdommer - relaterte sykdommer hos øvrige familiemedlemmer, familiesituasjon og sosial tilpasning - tilleggsopplysninger om skolegang, eventuelt utdanning og arbeid, fritidsaktiviteter og interesser - medisinske undersøkelser, blodprøver og rusmiddeltesting på indikasjon Symptomer på lidelse bør også kartlegges av: - pasient - pårørende - skole/barnehage - andre kommunale aktører Her kan det benyttes standardiserte spørreskjemaer som 5-15, SNAP IV og Russel Barkleys Som henviser skal fastlegen påse at rapporter og vurderinger gjort av andre kommunale instanser vedlegges henvisningen. Før henvisning til BUP skal man i alle tilfeller vurdere en tilmelding til PPT. En sakkyndig vurdering fra PPT inneholder viktig informasjon og kan korte utredningsfasen i spesialisthelsetjenesten. For tilmelding PPT: Benytt tilmeldingsskjema for - Vågan: - Vest-Lofoten I henvisning skal det også foreligge en vurdering som inneholder følgende: - Grad av funksjonsvansker - Hvordan disse vanskene virker inn på pasient, pårørende og omgivelsene - Hvordan funksjonsvanskene påvirker skole/barnehage, hjem og samhandling med andre - Opprettholdende faktorer - Hypotese om bakenforliggende årsaker Hvis samtykke informerer henvisende lege andre kommunale instanser om forhold vedrørende henvisningen Hvis AD/HD vurderes som sannsynlig, skal det i tillegg til overnevnte foreligge en beskrivelse av pasientens - Evne til konsentrasjon - Overaktivitet 8

9 - Impulsivitet Hvis AD/HD vurderes som sannsynlig, skal pasienten henvises til spesialist for differensialdiagnostisk vurdering og diagnostisk konklusjon dersom problemene er omfattende. Behandling med legemidler til barn under seks år anbefales ikke, og er bare unntaksvis aktuelt. Tiltak i mens/påvente av utredning: Pasient og pårørende skal ha informasjon om symptomer, antatte årsaksforhold, kliniske forløp, behandlingsmuligheter og prognose jmf helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Det skal gjøres en individuell vurdering av hvilke tiltak den enkelte pasient vil ha mest nytte av i påvente av og underveis i utredning i BUP For henvisning til BUP, benytt følgende skjema: Bistå med ytterligere opplysninger ved behov for informasjon, og bistå i utredningen Ved behov, møte på tverrfaglig samarbeidsmøte ved oppstart av utredning på BUP hvor arbeidsfordelig for utredningstiltak og behov for individuell plan vurderes Fastlegen bør delta på ansvarsgruppe og sikre en god ansvarsfordeling mellom samarbeidende aktører og vurdere behovet for individuell plan. Fastlegen skal delta på slike møter ved endt utredning, endring i eventuell medikamentell behandling, og i sårbare overganger (eksempelvis fra barnehage til skole, eller fra overgang fra BUP til VOP). Fastlegen skal selv eller ved hjelp av andre aktører sikre at pasient og foresatte får tilbud om behandling og oppfølging i tråd med behov. Slike tiltak og oppfølging kan være: - Informasjon om stønadsordninger - Psykoedukasjon - Psykologisk behandling - Kognitive atferdsteknikker - Foreldretreningsprogrammer - Råd om kosthold - Råd om søvnhygiene og eventuell lysbehandling - Informasjon om rett til tilpasset opplæring og rett til spesialundervisning Fastlege skal i særlig grad sikre en god samhandling mellom tjenestenivåene ved overgang til voksen alder: - Plan for videre behandling vurderes i samråd med pasient - Hvis pasienten har hatt opphold i medikamentell behandling, bør behovet for fortsatt behandling revurderes - Epikrise og andre nødvendige opplysninger skal overføres til spesialisthelsetjenesten for voksne i samråd med pasienten - Unge som har uttalte vansker i forbindelse med skolegang eller arbeid, bør oppfordres til tett kontakt med NAV Behandlingstiltak overgang voksen alder: - Plan for behandling vurderes i samråd med pasient - initiere samarbeid med psykisk helsevern for voksne og/eller OT-tjeneste ved behov - Unge som har uttalte vansker i forbindelse med skolegang eller arbeid, bør oppfordres til tett kontakt med NAV Særskilt for AD/HD: Dersom pasienten har atferdsforstyrrelse i tillegg til AD/HD, anbefales det en individuell vurdering av kjøreegenskaper og tilgang til førerkort. Før oppstart av eventuell medikamentell behandling skal det foreligge en kartlegging av pasientens fysiske helsetilstand: - høyde - vekt 9

10 - Puls - Blodtrykk - Vurdering av hjerte/karsykdommer, EKG tas dersom det er forekomst av alvorlig hjerte/kar sykdom i familien - Blodprøver tas på indikasjon Etter at tilstanden er stabilisert og ansvaret for den medikamentelle behandlingen er overført fastlege, bør det foretas minimum halvårlige kontroller som også omfatter somatisk undersøkelse med måling av blodtrykk og puls samt blodprøver ved behov. Høydemålinger foretas årlig. Behovet for behandlingspauser skal vurderes årlig. Hensikten er å undersøke om pasienten fortsatt har behov for legemidler. Ved behov for fortsatt medikamentell behandling skal dette gjøres i samråd med pasient, foresatte og spesialisthelsetjenesten. Se for øvrig veileder IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Barne- og ungdomspsykiatri BUP fanger opp via drøftinger på samarbeidsmøter med helsesøstertjenesten, fastleger, PPT og barnevern, i tillegg til oppfanging via henvisning. BUP benytter seg av minste standard utredning: - Anamnese - ASEBA/DAWBA (atferdsprofiler og lignende) - Observasjon skole/barnehage Samtale/observasjon med foresatte/barn BUP er mottaker av henvisning og inntaksteam vurderer henvisningen i forhold til prioriteringsforskriftene. I tilbakemelding til pasient, foresatte og henvisende instans, gis det opplysninger om eventuell pasientansvarlig ved BUP og frist for oppstart av utredning/behandling BUP utformer utredningsplan som gjøres tilgjengelig for foresatte og fastlege. Ved behov bør man bestrebe seg på å avholde et tverrfaglig samarbeidsmøte ved oppstart hvor arbeidsfordeling for utredningstiltak samt behov for individuell plan avklares. BUP gjør utredning av atferd med fokus på - Konsentrasjon - Oppmerksomhet - impulsivitet og overaktivitet - samspill - sosiale ferdigheter - evnenivå - bruk av rusmidler Ved behov kan det i tillegg være aktuelt med: - Psykometrisk testing - Observasjon - Informasjonsinnhenting - Anamnese - Vurdering av familiedynamikk - Vurdering av samspill i skole/barnehage Dette gir samlet sett grunnlag for diagnostisering og differensialdiagnostikk Foresatte/pasient innkalles til møte hvor resultatet fra utredningen fremlegges. Avslutningsvis vil det foreligge en utredningsrapport hvor beskrivelse og vurdering av foreliggende problematikk fremgår og sendes til foresatte og henviser (fastlege og eventuelt barneverntjenesten). Etter samtykke sendes kopi til øvrige involverte instanser. 10

11 Se for øvrig veileder IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging BUP innkaller til oppsummeringsmøte etter endt utredning og vurderer hvem som skal delta fra kommunal tjeneste (for eksempel fastlege, skole/barnehage, helsesøstertjenesten, PPT). Her drøftes videre tiltak og ansvarsfordeling mellom deltakende parter. Aktuelle tiltak i BUP kan være: - Individualterapi - Familieterapi - Veiledning av foresatte - Psykoedukasjon - Systemarbeid - Viderehenvisning til annen spesialisthelsetjeneste - Behandling og oppfølging av komorbide tilstander Behandlingstiltak overgang voksen alder: - Plan for behandling vurderes i samråd med pasient - Hvis pasienten har hatt opphold i medikamentell behandling, bør behovet for fortsatt behandling revurderes - Epikrise og andre nødvendige opplysninger skal overføres til spesialisthelsetjenesten for voksne i samråd med pasienten I saker hvor det er behov for videre oppfølging i kommunen, skal det, før behandling avsluttes, innkalles til avsluttende møte der samarbeidende aktører stiller og ansvar for videre oppfølging avklares. BUP skal sikre at kommune sitter på tilstrekkelig informasjon om helsemessige forhold for videre arbeid. Pasient er å regne som ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten når endelig epikrise er oversendt fastlege med plan for videre oppfølging og anbefaling videre. Epikrise skal ut senest innen 7 dager. Særskilt for AD/HD: Behandling med legemidler har vist seg å være mest effektiv for barn og unge med alvorlige funksjonsvansker. Ved oppstart av eventuell medikamentell behandling skal det informeres om virkning og mulige bivirkninger. Ved oppstart av medikamentell behandling skal pasienten følges nøye opp mtp virkning og eventuelle bivirkninger. Når situasjonen er stabilisert, overføres ansvaret for medikamentell behandling til festlege. Se for øvrig veileder IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging 11

12 Kunnskapsgrunnlag Retningslinjer og veiledere IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Lovverk Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven Tannhelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Spesialisthelsetjenesteloven Kartleggingsverktøy Audit og Dudit se Spifa se 12

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Behandlingslinje for angst og depresjonslidelser

Behandlingslinje for angst og depresjonslidelser Behandlingslinje for angst og depresjonslidelser Målgruppen er pasienter over 18 år med både lettere og alvorlige vansker innenfor angst og depresjonslidelser, som kan få sin behandling både hos Lofoten

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnevern Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

Pasientforløp for ADHD hos barn og unge som henvises til BUP Øyane.

Pasientforløp for ADHD hos barn og unge som henvises til BUP Øyane. Pasientforløp for ADHD hos barn og unge som henvises til BUP Øyane. MÅLSETTING: å oppdage barn med ADHD tidlig nok og gi dem et riktig og sammenhengende behandlingstilbud både i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Behandlingsforløp: Behandlingens aktører: Mål: Tidlig oppdagelse, koordinering og samhandling til det beste for pasient og pårørende

Behandlingsforløp: Behandlingens aktører: Mål: Tidlig oppdagelse, koordinering og samhandling til det beste for pasient og pårørende Behandlingslinje for mennesker med ruslidelser Målgruppen er pasienter over 18 år med ruslidelser alene eller i kombinasjon med andre lidelser, som kan få sin behandling både hos Lofoten DPS og i kommunal

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Det ønskes kontakt med Pedagogisk - psykologisk tjeneste vedrørende Sakkyndig vurdering iht opplæringslova

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Pasientforløp autismespekterforstyrrelser. Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering. Diagnostisk utredning

Pasientforløp autismespekterforstyrrelser. Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering. Diagnostisk utredning autismespekterforstyrrelser. Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering For pasient For henviser Henvisning: mottak og vurdering Oppstart Diagnostisk utredning Kompetanseoverføring Opplæring

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn:

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn: Ullensaker kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling.

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling. Retningslinjer for Samarbeid mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag om koordinerte tjenester til barn som trenger det på grunn av sykdom, psykiske vansker eller annen funksjonsnedsettelse

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge

Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Prosjektleder Henrik Sollie, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal Erfaringskonferanse Molde, 06.12.12

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

BTI Handlingsveileder Barnehage

BTI Handlingsveileder Barnehage BTI Handlingsveileder Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid om bekymringen

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Henvisning med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk senter (PPS) for barn i førskolealder

Henvisning med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk senter (PPS) for barn i førskolealder Henvisning med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk senter (PPS) for barn i førskolealder Unntatt offentlighet Offl 13, fvl 13.1 Henvisning og pedagogisk rapport sendes Ås PPS, postboks 195, 1431

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge Elektronisk tilbakemeldingsskjema Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge Navn: Sissel Hovland, seniorrådgiver Tiltak/organisasjon: Norsk Fysioterapeutforbund Nr: Overordnede

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

Tidlige tegn på skolevegring:

Tidlige tegn på skolevegring: Tidlige tegn på skolevegring: forseintkomming og sporadisk fravær, innadvendt unndrar seg kontakt, diffuse fysiske plager eller forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner/aktiviteter HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

Detaljer

Handlingsveileder Helsestasjon

Handlingsveileder Helsestasjon Handlingsveileder Helsestasjon Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

Tverrfaglig koordinering er vanskelig

Tverrfaglig koordinering er vanskelig Tverrfaglig koordinering er vanskelig 1 November 20, 2017 PROSJEKT FRA BEDRE TVERRFAGLIG KOORDINERING TIL BTI 2015 2016 2017 2018 - 11/20/2017 Hovedmål: Kort vei mellom uro og gode tiltak! Oversikt og

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune

BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift ved alle overganger, bytte av barnehage, skole, kommune og ved

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Røroskonferansen 2012 KOORDINERING - REGELVERKETS MULIGHETER

Røroskonferansen 2012 KOORDINERING - REGELVERKETS MULIGHETER Røroskonferansen 2012 KOORDINERING - REGELVERKETS MULIGHETER Case: Jonas er 10 år gammel og har nettopp flyttet fra Dumnes kommune til Kloknes kommune sammen med sin far. Far er alene om omsorgen og foreldreansvaret

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Behandling. Pårørende

Behandling. Pårørende Behandling Fra: Høringsutkast Nasjonale faglige retningslinjer for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Pårørende Informasjon om sykdom Informasjon om behandling Hvordan bli

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER KRAGERØ KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

(2) Akuttkoordinator Bufetat. (4) Saken vurderes aktuell for plassering i BUP. BUP settes i kontakt med bvt for drøfting. Drøfting gjennomføres.

(2) Akuttkoordinator Bufetat. (4) Saken vurderes aktuell for plassering i BUP. BUP settes i kontakt med bvt for drøfting. Drøfting gjennomføres. Tlf Alt 4a Alt 4b Forløp «Akutten i Nord-Trøndelag» (1) Kommunal barneverntjeneste (bvt) med sak der akuttplassering etter barnevernloven (bvl) er et alternativ (2) Akuttkoordinator Bufetat Alt 2b Alt

Detaljer

Psykoedukasjon ved ADHD. Seksjonsleder Stellan Andersson DPSpoliklinikken

Psykoedukasjon ved ADHD. Seksjonsleder Stellan Andersson DPSpoliklinikken Psykoedukasjon ved ADHD Seksjonsleder Stellan Andersson DPSpoliklinikken Sarpsborg Noen tall fra poliklinikken Vi får ca. 900 henvisninger i året. Vi har til hver tid ca. 510 pasienter i aktiv behandling

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret ungdomspsykiatri. 1 ungdomspsykiatri. 2 It takes a village to raise a child (Afrikansk uttrykk) ungdomspsykiatri.

Detaljer

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10 STEINKJER KOMMUNE H/S : Avd. Helse og rehabilitering, Avd, for skole og barnehage Fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Godkjent av: Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand Godkjent Dato: 11.03.10 Sist Revidert:

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Målet med å utarbeide en håndbok for spesialpedagogisk arbeid i barnehagene er å sikre best mulig kvalitet på arbeidet, samt en lik utførelse av slikt arbeid uavhengig av hvilken barnehage barnet har plass

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Psykolog Anders Løvdahl BUP - en del av Barne- og Familieklinikken BUP, Habiliteringstjenesten, Pediatri og Gyn/føde/barsel Dekker Nord-Trøndelag, Sykehuset

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Unntatt offentlighet etter offl. 13 j.f. personoppl.loven HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Kartlegging Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse:

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

Koordinering i Bindal

Koordinering i Bindal Koordinering i Bindal Anita Steffenakk Lund Silje Helstad Nilsen STOLT TRYGG SAMARBEID FREMTIDSRETTET Koordinerende enhet KE er mottaksadresse for henvendelser i Bindal kommune Har ansvar for saksutredning

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer