Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011:"

Transkript

1 Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011: Tabell 1: Hovedstørrelser Tekst Bokført mill. kr. Påplusninger/økte utgifter 3 852,5 Skatte- og avgiftsopplegget (netto skattelette) 37,3 Omprioriteringer/kutt 4 008,5 Sum (mindre bruk av oljepenger) -118,7 Tabell 2: Omprioriteringer og endringer i statsbudsjettet 2011 Kap./post Tekst Bokført netto (mill. kroner) Skatte- og avgiftsendringer Økt maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige org. til - kr Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til -20,0 kr Øke det årlige sparebeløpet i individuelle pensjonsordninger -25,0 til kr Halvere fagforeningskontingentfradraget (sette det til 160,0 maksimalt kr 1 800) Øke satsen for skattefradrag i BSU-ordningen fra 20 til ,0 pst Oppheve den totale sparegrensen i BSU-ordningen -80, Øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til kr ,0-3,0 Sum personbeskatning/frivillige org. -124, Heve avskrivningssatsene i saldogruppe d (maskiner etc.) til -570,0 25 pst Innføre en egen «miljøavskrivningssats» i saldogruppe d. -50, Innføre en KapitalFunn-ordning 0, Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende -100, Skattefunn: Heve prosjektgrensene til 8/12 mill. kroner 0, Skattefunn: Fjerne ordningen med maksimal timesats på 0,0 500, Skattefunn: Fjerne begrensningen på antall timer egne ansatte 0,0 kan godskrive ordningen Skattefunn: Eget ekstra kriterium for klima, miljø og 0,0 energieffektivisering på 2/4 mill. kroner Redusert trygdeavgift, selvst. næringsdrivende til 10,7 pst. -100, Heve maksimalt sparebeløp i OTP for selvstendig -160,0 næringsdrivende til 6 pst Fjerne arbeidsgiveravgift for alle nye lærlinger -270, Halv arbeidsgiveravgift de tre første årene for nye foretak -135,0 med færre enn 5 ansatte Heve beløpsgrensen til 2 mill. kroner for rett til årlig -25,0

2 oppgavetermin (mva.-innbetaling) Sum næringsliv/enkeltpersonsforetak Dobling av CO 2 -avgiften på petroleumsvirksomhet på 125,0 sokkelen (80 øre) Reversering av økt autodieselavgift for biodiesel -120, Øke grunnavgiften i fyringsoljen med 1 kroner literen 580, Økt CO 2 -avgift med 10 øre literen på mineralske produkter 273, Oppheve fritak for CO 2 -avgift på naturgass og LPG for gods- 3,0 og passasjertransport i innriks sjøfart og offshore Avvikle ordningen med gratis utslippskvoter for CO 2 for 62,0 gasskraft Samme CO 2 -avgift på gasskraftverkene ved Kårstø og 190,0 Mongstad som Snøhvit (ny Miljøavgift på plastposer kr 1 stk. 400,0 post) Sum økte miljøavgifter 1 513, Avvikle arveavgiften -70, «Herreløs arv» tilfaller frivillige org. 0,0 Sum arveavgiften -70, Ingen mva. på fersk frukt og grønt -600, Full mva. (25 pst.) på brus og sterkt sukkerholdig drikke 180, Økt matmoms 1 prosentpoeng (til 15 pst.) 230, Mva.-fritak for leasing og batteriskift på el-biler -1, Mva.-fritak billetter idrettsarrangement -20, Mva.-fritak e-bøker og pdf-aviser -30, Heve plikt til mva.-registrering for frivillige org. til -4,5 kr Heve grensen for tollfri postimport til kr ,0 Sum mva-systemet -271, Toll- og kvotefri adgang for alle DAC-land -15, Økt avgift på brennevin + 5 pst. 45, Redusert avgift på vin og sterkøl 5 pst. -85, Økt tobakksavgift 5 pst. 100, Avvikle taxfree-ordningen for tobakksvarer 400, Avgiftsfritak for politiets utrykningskjøretøy -15, Redusert dokumentavgift 0,1 prosentpoeng -105,0 Sum andre toll- og avgiftsendringer 325,0 Sum alle endringer skatter og avgifter (skattelette) -37, Fattigdomsbekjempelse (Internasjonalt og nasjonalt) 25 pst. reduksjon i gebyr på søknader om arbeidstillatelse, oppholdstillatelse mv. 2,2 9, Tilskudd til radio- og TV-stasjonen Democratic Voice of 2,0

3 Burma Reversering/omprioritering bistandskutt Bistand til Afrika 21, Reversering/omprioritering bistandskutt Bistand til Asia 7, Reversering/omprioritering bistandskutt Bistand til Midtøsten Reversering/omprioritering bistandskutt Utviklingsordninger 4,6 gjennom fredskorpset Reversering/omprioritering bistandskutt Næringsutvikling 2, Reversering/omprioritering bistandskutt Nødhjelp, 6,0 naturkatastrofer Reversering/omprioritering bistandskutt Nødhjelp, 15,5 humanitær bistand Reversering/omprioritering bistandskutt Fred, forsoning og 5,5 demokratitiltak Reversering/omprioritering bistandskutt Miljø- og 6,3 bærekraftig utvikling, ymse tilskudd Reversering/omprioritering bistandskutt Miljø- og 8,2 bærekraftig utvikling, internasjonale miljøprosesser Bistand kvinner på Sri Lanka som har mistet menn i krigshandlinger Global helse og vaksinetiltak, andre helse- og aidstiltak 22, Samarbeidstiltak skole/barnevern 20, Pilotprosjekt barn og unge med skrivevansker 20, Økt støtte til Rafto-stiftelsen 0, Basiskompetanse i arbeidslivet (tiltak for personer med lese- og skrivevansker) Økte sosialhjelpssatser tilsvarende kr for enslig 300,0 (dagens grense er kr 5 288) Omfordeling barnevern (fra statlig til kommunalt) 100, Gradert foreldrebetaling, barnehager 75, Omfordeling av tiltaksplasser fra ordinær til personer 18, med nedsatt arbeidsevne Tilskudd til frivillige organisasjoner til gjennomføring av 20,0 gratis fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier Arbeids- og utdannelsesreiser, funksjonshemmede. 5,0 Permanent ordning Funksjonsassistenter 5, «Skole på byggeplassen» Drop-out tiltak Ymse rustiltak 75, Rehabilitering 100, Styrking av helsesøstertjenesten 50, flere kvoteflyktninger 2,0 29,8-21,2 4, nye traineeplasser for funksjonshemmede i 27,0 statsforvaltningen Sum fattigdomsbekjempelse 983,2

4 Skole, utdanning og forskning Økt statlig delfinansiering av videreutdanning av lærere 20 75,0 pst Kompetansetiltak, lærere 150, Rekrutteringstiltak og seniortiltak, lærere 50, flere studieplasser 69,0 27,4 0, Økt basisbevilgning UH-sektoren 150,0 8, nye stipendiatstillinger 141, nye post.doc-stillinger 28, nye nærings-phd 7, Norges Forskningsråd 20, Utstyrsetterslep 30, Studiestøtte, 11 mnd. 0, Endring av dagens ordning med ikke-behovsprøvd 15,1 utstyrsstipend, men et større, men behovsprøvd stipend Freshman-år + utdannelse i ikke-vestlige land 4,8 6,2 0,3 0, Flere spesialpedagoger og skolehelsepersonell 50, Rentekompensasjonsordning, skoler og svømmeanlegg ,0 mrd. Sum skole, utdanning og forskning 909,3 Næringsliv og småbedrifter Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter 122,0 37, Etablering og drift av regelråd 30, Næringsrettet forskning 75, Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 40, Etablere tilskuddsordning for vekstbedrifter 30, Øke landsdekkende innovasjonslåneordning med 200 mill. 66,0 (tapsavsetning) Ymse reiselivstiltak 30, Forsknings- og utviklingskontrakter 30, pst. reduksjon i gebyrene tilkn. Brønnøysundregistrene fra 50,0 1. juli pst. reduksjon i offentlige forsinkelsesgebyr, Statens Innkrevingssentral (Brønnøysundregistrene) Sum næringsliv og småbedrifter 520,5

5 Miljø, klima og samferdsel Forskning klima/miljø 50, Oljevernberedskap 30, Sykkelveier, universell utforming, trafikksikkerhet 100, Belønningsordning, kollektivtransport 100, Tilskudd til særskilte kollektivtransport-tiltak i 100,0 storbyområder (bybaner etc.) Belønningsordning, sykkel 50, Drift og vedlikehold, jernbane 50, Jernbaneinvesteringer 250, Fjerne gebyr på nødpeilesendere 0, Div. tiltak villaks/ørret etc. 50, Friluftstiltak 20, Opprydningstiltak 25, Energifondet 50, Tilskudd til utvikling av varmeenergi 50, Videreføring av CO 2 -rensing på Kårstø 50, Gå mot økt utbytte hos NSB 93,5 Sum miljø, klima og samferdsel 1 069,2 Øvrige satsinger Styrke momskompensasjonsordningen for frivillige org 25, Ymse bibliotek 15, Gaveforsterkningsordning, museer 15, Gen styrking av politiet/pst 45, Oslo-politiet 25, Flere saksbehandlere UDI 20, Flere sykehjemsplasser. Økt tilskuddsats til 40 pst. samt 111, flere plasser Styrking av Arbeidstilsynet for å motvirke sosial dumping 5, Samme lønn under introduksjonsprogrammet for alle over 18 34,6 år Økt kontantstøtte som følge av prisjustert makspris i 13,0 barnehage Økt adopsjonsstøtte til 1G 5, Endre innplasseringen av barnevernpedagogutdanningen (økt 20,9 lønn) (Flytting fra kategori F til kategori D) Selvstendig opptjeningsrett for fedre (pappaperm) for barn 30,0 født etter 1. juli Lavterskeltilbud, veteraner 5,0 Sum øvrige satsinger 370,3 Sum alle satsinger 3 852,5

6 Omprioriteringer og kutt Reversering/omprioritering bistandskutt Bistand til Latin- -108,6 Amerika Avvikling av frukt og grønt-ordningen i ungdomsskolen -4,7-95, Reversering av timetallutvidelser i , Endring av dagens ordning med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, men et større, men behovsprøvd stipend -405,4-21,8-0,4-0,6-0,2-0,4-317,2 Prisjustering av foreldrebetaling (makspris) i barnehager -8,0-3,0-188, Tak i pressestøtten, maksimalt 30 mill. pr. avis -20, Forsøk med soning med elektroniske fotlenker -36, DNA-register -20, Innfasing av datalagringsdirektivet -6,3-0, Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling -75, Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling -30, Tiltak mot ufrivillig deltid -25, færre ordinære tiltaksplasser -18,0-131, Mindre dagpenger som følge av flere arbeidsplasser i -170,0 Venstres samlede opplegg Utvide antall ventedager fra 3 til 5-60, Endringer i lønnsgaranti-regelverket Innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell -160, Nasjonale helseregistre Redusert apotekavanse 1 prosentpoeng -22, Avvikle Finnmarkstillegget i barnetrygden -40, Omfordeling barnevern (fra statlig til kommunalt) -100, Avvikle nettolønnsordningen -549, Avvikle ordningen med tilskudd til innkjøpskonsortium for -20,0 kraft Avvikling av tilskudd til skogsbilveier og granplanting -70, Eksportstøtte for bearbeidede landbruksvarer -25, Fjerning av subsidier til pelsdyrfôr -12, Fraktujamningsordningen for drivstoff -20, Kjøp av ulønnsomme posttjenester -150, Rammekutt, fylkesmannen -30, Rammekutt, departementenes servicesenter Rammekutt/utsettelse prosjektering av bygg, Statsbygg -50, Rammekutt/utsettelse videreføring av ordinære byggeprosjekt, Statsbygg 50,0

7 Mindre kjøp av klimakvoter -215, Samordningstiltak, helseregioner m.m. -100, Ostehøvelkutt, departementene -150, Avvikle ordningen med eksportstøtte til osteproduksjon -70, Ingen styrket bevilgning til bygningsvedlikehold -38, Kartlegging og kunnskapsinnhenting Jan Mayen, Nordland -20,0 IV, V, VI, VII og Troms II Geologisk kartlegging Jan Mayen m.m. -100, Økt utbytte fra Entra, Argenutm og Statkraft. -231,1 Sum alle omprioriteringer/kutt ,5 Sum alle endringer (mindrebruk av oljepenger) -124,2 Kommunal selskapsskatt Tilbakeføring av kommunal selskapsskatt til kommunene -9200, Tilbakeføring av kommunal selskapsskatt til kommunene 9200,0 Sum kommunal selskapsskatt 0,0 Låneordninger mv (under streken) Freshmanår m.m. 25, Øke landsdekkende innovasjonslåneordning med 200 mill. 200,0 Sum låneordninger mv. (under streken) 225,4