RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige"

Transkript

1 RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige Venstre prioriterer milliardsatsinger på skole/utdanning/forskning, klima/miljø og fattigdomsbekjempelse i partiets alternativ til revidert nasjonalbudsjett I tillegg kommer en betydelig satsing på næringsliv og småbedrifter på nær 750 mill. kroner. Totalt omprioriterer Venstre om lag 4,5 mrd kroner i forhold til regjeringens opplegg. - Venstre har valgt noen områder hvor det er påkrevd at regjeringen og stortingsflertallet har en mye mer offensiv og tydeligere kurs. Dette gjelder spesielt en nødvendig satsing på skole, utdanning og forskning, det gjelder en framtidsrettet og nyskapende næringspolitikk, det gjelder en ambisiøs miljø- og klimapolitikk og en målrettet politikk for fattigdomsbekjempelse, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden. Hun mener at regjeringens forslag til RNB om mulig er enda mer politikkfritt enn vanlig og det bekrefter de mønsteret vi har sett de siste årene, nemlig at regjeringen ikke har noen plan eller politisk retning for Norge som det styres etter. - Spesielt merkelig er dette all den tid regjeringen har mange ambisiøse mål på viktige områder som miljø/klima, lærersatsing, og fattigdomsbekjempelse. Dette er målsettinger Venstre deler og da blir det etter Venstres syn både trist og underlig at regjeringen ikke utviser noen reell vilje til å følge opp ambisiøse målsetninger med konkrete tiltak og bevilgninger for å nå disse målene, sier Tenden. Skole, forskning og nyskaping Venstre etterlyser en vilje til å satse på framtiden på skole, forskning, nyskaping og de minste bedriftene. Det er bred politisk enighet om at det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden. Da må regjeringen satse, ikke bare prate. Regjeringen innrømmer selv at norske lærere fortsatt ligger under OECD-snittet når det gjelder etter- og videreutdanning, men likevel er det ikke én ny krone til nettopp dette. Det er også uforståelig for Venstre at ikke regjeringen benytter sjansen til å øke bevilgningene til universiteter og høyskoler, all den tid vi vet antall søkere til høyere utdanning fortsetter å vokse. Nøkkelen til en god skole er bedre og mer motiverte lærere. Venstre har foreslått en rekke tiltak i Stortinget for å få dette til både når det gjelder lærerutdanning, etterutdanning for lærer, bedre arbeidsvilkår og en enklere skolehverdag. Vi vil spesielt prioritere en økt satsing på å få bedre og flere lærere. Det er investering i kunnskap og investering i framtid. Venstre foreslår en samlet økt satsing på skole og lærer med 275 mill. kroner. Bl.a. foreslår Venstre en ekstrabevilgning på150 mill. kroner for kompetanseheving/lærerløft og 50 mill. kroner til å rekruttere flere lærer. Venstre foreslår i tillegg en samlet økt satsing på forskning og høyere utdanning på om lag 700 mill. kroner. Venstre foreslår også flere studieplasser enn i regjeringens opplegg for å møte den økende søkermasse ved høstens opptak. Ifølge regjeringens egne tall er det over flere søkere til høyere utdanning i år enn i fjor.

2 Venstres satsinger når det gjelder skole/utdanning og forskning i RNB 2012 er: Skole/utdanning/forskning: Bokført netto Rådgivning 2 Økt statlig delfinansiering av videreutdanning av lærere. 52, lærere årlig fra 1. august Kompetanseår/lærerløft 15 Rekrutteringstiltak (stipend, seniortiltak) 5 Tilskudd til vitensenter/newton-rom 5,0 Leksehjelp 175,0 Tilskudd til Signo og Briskeby 3,0 Rekrutteringspakke førskolelærere flere studieplasser 71,0 Basis-kompensasjon universitet og høyskoler nye stipendiat-stillinger. 146,2 100 nye Post-doc-stillinger 29,2 50 nye Nærings-phd 7,3 NFR 5 Forskning klima/fornybar energi 5 Gjeninnføre gaveforsterkningsordningen for forskningsformål 3 Utstyrsetterslep flere studieplasser 27,3 Studiestøtte, 11 mnd Permanent ordning: Gradert sykestipend Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, 14,0 med et behovsprøvd stipend på 600 kr pr. mnd. Freshman-år + første års utdannelse i ikke-vestlige land 12,8 Næringsrettet forskning 75,0 Sum skole/utdanning/forskning: 1 187,8 Klima, miljø og kollektivtransport Venstre er bekymret over at den samlede miljøprofilen i RNB. Rett nok er det enkelte tiltak innenfor klassisk naturvern som Venstre støtter, men forslaget til revidert budsjett avslører dessverre at regjeringen verken har noe engasjement i eller en reell vil til å satse på miljø- og klimatiltak. Spesielt merkelig er dette med tanke på at regjeringen nylig la fram en klimamelding med ambisiøse mål, men uten tiltak og retning for å nå målene. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett bare understreker den kritikken Venstre rettet ved fremleggingen av klimameldingen. Samlet foreslår derfor Venstre en påplusning på ca. 300 mill. kroner til miljø- og klimatiltak på miljøverndepartementet og olje- og energidepartementets budsjett. Det er dessuten behov for en forpliktende opptrappingsplan for å satse målrettet på jernbane og kollektivtransport. Derfor foreslo Venstre 10 mrd. kroner mer til jernbane enn noen andre da Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget. Framtiden er de miljøvennlige løsningene. Derfor foreslår økte bevilgninger til jernbane, sykkelveier og øvrig kollektivtransport på 775 mill. kroner i RNB. Venstres satsinger når det gjelder klima, miljø og kollektivtransport i RNB 2012 er:

3 Klima/miljø/kollektivtransport Bokført netto Oljevernberedskap 3 Forskning, hydrogen og biodrivstoff 1 Transnova 1 Sykkelveier, universell utforming, trafikksikkerhetstiltak 75,0 Belønningsordning, kollektivtransport 20 Belønningsordning, sykkel 10 Tilskudd til særskilte kollektivtransport-tiltak i storbyområder 20 Jernbane. Drift og vedlikehold 20 Vannforvaltning 5,0 Villaks/ørret (gyro, genbank, fredede vassdrag etc mv) 35,0 Statlig erverv av friluftsområder 1 Friluftstiltak 2 Skogvern 1 Opprydningstiltak, SFT 25,0 Pant for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy (lastebiler og 15,5 busser) Miljøkartlegging 5,0 Energifondet 5 Tilskudd til utvikling av varmeenergi 5 Videreføring av Kårstø-prosjektet 35,0 Sum klima/miljø/kollektivtransport mv: 1 085,5 Målrettet fattigdomsbekjemping Venstre vil først og fremst prioritere de som trenger det offentliges hjelp aller mest. Det aller viktigste er å få løftet flere fattige barn og barnefamilier ut av fattigdom. Venstre tok i valgkampen 2009 initiativ til et felles løft for å få færre fattig barn og barnefamilier. Det var alle enige om i valgkampen, men da Stortinget behandlet forslag fra Venstre om en felles handlingsplan for bekjempelse av fattigdom blant barn og i barnefamilier, var det bare Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet som støttet Venstre. Dette gjentok seg da Stortinget tidligere i år behandlet Fordelingsmeldingen som skulle være regjeringens svar på utfordringen. Det kom ingen konkrete løfter og regjeringspartiene stemte ned samtlige av Venstres 25 konkrete forslag for å løse den økende fattigdommen vi dessverre ser blant barn og barnefamilier i Norge. Det var og er etter Venstres syn svært skuffende. Dette er imidlertid ikke en sak Venstre gir opp. Derfor foreslår Venstre å bevilge samlet om lag 1 mrd. kroner til ulike tiltak for å bekjempe fattigdom, spesielt blant barn og i barnefamilier. Bl.a. flere målrettede tiltak som å bevilge 350 mill. kroner til å øke sosialhjelpssatsene med ca. 20 pst. eller tilsvarende kr mer pr. mnd. for en enslig sosialhjelpsmottaker. Venstre foreslår også å bevilge 75 mill. kroner til gradert foreldrebetaling i barnehager slik at de aller fattigste betaler mindre enn i dag. Venstre foreslår også en økt satsing på ulike rusrelaterte tiltak på 177 mill. kroner og 55 mill. kroner til ulike tiltak for å hjelpe barn og unge med skrivevansker og for å motvirke «drop-out» av videregående skole. Venstres satsinger når det gjelder å bekjempe fattigdom i RNB 2012 er:

4 Fattigdomstiltak Bokført netto Samarbeidstiltak skole/barnevern 1 Pilotprosjekt barn og ungdom med skrivevansker 2 Styrking av program for basiskompetanse i arbeidslivet 15,0 25 pst. reduksjon i gebyr vedr. søknader til arbeidsstillatelse, oppholdstillatelse, statsborgerskap mv 4,1 13,2 Flere spesialpedagoger og skolehelsepersonell 25,0 Øke de statlige veiledende satsene i sosialhjelpen med 20 pst. 35 fra 1. juli 2012 Kommunalt barnevern 10 Gradert foreldrebetaling, barnehager 75,0 Gratis tannlege år. 18,0 Boligtilskudd, etablering av utleieboliger og innføring av 25,0 ordningen med «Hjemkjøp» Omfordeling av tiltaksplasser fra «ordinære» til «nedsatt 13,0 arbeidsevne». Tilskudd til frivillige organisasjoner til gjennomføring av 2 fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier Økt ramme for Funksjonsassistanse og styrking av ordningen 2 (gjøres permanent) med arbeids- og utdannelsesreiser for funksjonshemmede. Skole på byggeplassen 1 Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 4 Tilskudd til ikke-ia-bedrifter for å ta inn arbeidstakere med 1 nedsatt funksjonsevne Støtte til Kompasset 2,0 Styrking av helsesøstertjenesten. 4 LAR + akuttavrusing ( ) 10 Rehabilitering, helseforetakene 75,0 Gratis kjernetid i barnehager 25,0 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 1 virksomhet 100 ekstra tranieeplasser for funksjonshemmede i 53,5 statsforvaltningen Sum fattigdomstiltak: 1 073,8 Flere nye bedrifter Venstre mener at vi trenger mange, mange flere nye bedrifter i framtiden om velferden skal sikres for kommende generasjoner. Skal vi få dette til må vi legge til rette for at flere vil starte for seg selv ikke minst flere kvinner. Da må vi ta bort alle diskriminerende regler og ordninger for selvstendig næringsdrivende. Det må bli bedre skatteregler, det må bli bedre sosiale ordninger, det må bli et enklere regelverk, bedre tilgang på risikokapital og lavere oppstartskostnader. Venstre foreslår derfor en samlet økt satsing på småbedrifter og næringsliv på 723 mill. kroner, samt en målrettet skattelette for næringslivet på om lag 670 mill. kroner. Venstre vil spesielt framheve forslag om å styrke de selvstendig næringsdrivende sosiale rettigheter bl.a. ved å bevilge om lag 160 mill. kroner til økt kompensasjon ved egen sykdom, gjeninnføre tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn, styrket satsing på reiselivstiltak med 25 mill. kroner og 25 mill. kroner til flere forsknings- og utviklingskontrakter.

5 Venstres satsinger når det gjelder å næringsliv og nye bedrifter i RNB 2012 er: Næringsliv/nye bedrifter Bokført netto Økt lærlingetilskudd med 5 000,- 45,0 Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter 164,0 Etablering og drift av norsk Regelråd 2 Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 2 25 pst. reduksjon i Brønnøysundgebyrene 58,0 Etablere tilskuddsordning for vekstbedrifter 2 Miljøteknologi-ordningen 5 Et ekstra landsdekkende Såkornfond 67,0 34,0 Ymse reiselivstiltak i regi av IN 25,0 Forsknings- og utviklingskontrakter, IN 25,0 Klimatek, driftsutgifter 2 Tapsfond, Klimatek 125,0 Økte programmidler, SIVA 5 Gå mot innføring av gebyrordning for å få behandlet saker i 0,9 Konkurransetilsynet Sum næringsliv/nye bedrifter: 723,9 Øvrige tiltak og forslag Venstre foreslår også enkelte andre forslag og tiltak i RNB Bl.a. at Norge skal ta i mot 500 flere kvoteflyktninger, øke adopsjonsstøtten til 1 G, en rekke tiltak for å styrke vilkårene for frivillige organisasjoner både skattemessig og ved økte bevilgninger og flere barnehageplasser enn i regjeringens opplegg, slik at også barn født etter 1. september får rett til plass etter fylte ett år. Øvrige tiltak og forslag: Bokført netto Bistand, Afrika 3 Bistand, sivilt samfunn 1 Merverdiavgiftskompensasjon frivillige org. 5 Likebehandling, rytmisk musikk 6,8 Stipendordning, unge kulturtalenter 2,5 Bibliotek 15,0 Styrking av Oslo-politiet flere kvoteflyktninger 61, flere barnehageplasser 146,0 Rentekompensasjon, omsorgsboliger og sykehjemsplasser 21,5 Rentekompensasjon for IKT-investeringer i regionale 8,8 helseforetak Økt kontantstøtte-kostnader som følge av prisjustering av 3,0 foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager Økt adopsjonsstøtte til 1G 6,7 Fjerne gebyr på nødpeilesendere hos Post- og teletilsynet 1,0 Styrke Etikkrådet SPU 2,0

6 Forsøksordning med mobilt skattekontor 1 Sum øvrige tiltak og forslag: 404,8 Mer utførlige tabeller følger nedenfor. Begrunnelse for de ulike forslag kan leses her.

7 Post.kap Tekst Bokført netto SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER Økt maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige -2 organisasjoner til , Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til , Øke det årlige sparebeløpet i individuelle pensjonsordninger til -35, ,- og innføre symmetrisk beskatning Økning av satsen for skattefradrag i BSU-ordningen fra 20 pst. -19 til 28 pst. samt heve årlige sparebeløp til og det totale sparebeløp til (men beholde aldersgrense på 34 år) Innføre rett til skattefradrag på inntil kroner for -40 energieffektiviseringstiltak i egen bolig Øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000,- -5,0-2, Øke beløpsgrensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til pr. -8, ansatte/ pr. frivillig organisasjon Øke arbeidsgivers andel av dekning av mobiltelefoni med 1 000,- -135,0-45,0-75, Fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå. 29 Sum skattelette lønns- og pensjonsinntekt: -655, Fjerne hele arveavgiften «Herreløs arv» tilfaller frivillige org. Sum endringer i arveavgiften: Økte avskrivningssatser saldogruppe d til 25 pst Øke avskrivningssatsen for maskiner med 5 pst. under -5 forutsetning av investeringen har påvist miljøeffekt og medfører økt energieffektivisering Kapitalfunn-ordning (business angels) Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende Innføre fondsordning for å likebehandle/likebeskatte enkeltpersonsforetak og as Skattefunn: Heve prosjektgrensene til 8 mill. kroner for bedriftsinterne og 12 mill. kroner for eksterne prosjekter Skattefunn: Fjerne ordningen om maksimal timesats på 530 kroner Skattefunn: Fjerne begrensningen på antall timer egne ansatte kan godskrive ordningen Skattefunn: Ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på hhv 2 mill. kroner for bedriftsintern støtte og 4 mill. for bedriftsekstern støtte Ingen arbeidsgiveravgift, nye lærlinger fra 1. juli , Halv arbeidsgiveravgift for de første tre årene for foretak med -13 færre enn 5 ansatte Heve maksimalt sparebeløp i OTP for enkeltpersonsforetak til -175,0 6 pst Endre regler for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig næringsdrivende. Sum skattelette næringsliv: -671,0

8 Post.kap Tekst Bokført netto Økt bensinavgift, ca. 10 pst Økt autodieselavgift, ca. 10 pst Reversering av økt autodieselavgift for biodiesel -135, Øke grunnavgiften i fyringsolje med 1 kr literen. 515, Økt CO 2 -avgift på mineralske produkter med 10 øre literen 286, Avvikle ordningen med gratis utslippskvoter av CO 2 for 4 gasskraftverk Samme CO 2 -avgift på gasskraftverkene ved Kårstø og 145,0 Mongstad som Snøhvit Sum økte miljøavgifter 1 591, Ingen mva-sats fersk frukt og grønt fra 1. juli Full mva-sats på brus og sterkt sukkerholdige drikkevarer fra 285,0 1. juli Øke matmomsen med ett prosentpoeng kombinert med lav sats 35 på frukt og grønt og full sats på brus etc. fra 1. juli Lav mva-sats på aviser 185, Ingen mva på leasing/langtidsleie av el-biler -3, Mva-fritak for leasing av batterier til el-biler -1, Heve grensen for tollfri import til 1 000, Heve plikt til momsregistrering for allmennyttige og veldedige -2,0 organisasjoner til ,- Sum endringer momssystemet -186, Toll- og kvotefri adgang for varer fra Pakistan og Vietnam -18, Økt avgift på brennevin(sbasert drikke) 41, Redusert avgift på vin og «pol-øl» (alkoholdig drikk mellom -9 4,7 og 22 volumprosent) Heve alle tobakksavgifter med 5 pst Avvikle taxfree-ordningen for tobakksvarer 30 Sum øvrige skatte- og avgiftsendringer 342,2 SUM ALLE SKATTE- OG AVGIFTSFORSLAG 321,2 SATSINGER/PÅPLUSNINGER Samarbeidstiltak skole/barnevern Pilotprosjekt barn og ungdom med skrivevansker Styrking av program for basiskompetanse i arbeidslivet 15, pst. reduksjon i gebyr vedr. søknader til arbeidsstillatelse, oppholdstillatelse, statsborgerskap mv 4,1 13, Flere spesialpedagoger og skolehelsepersonell 25, Øke de statlige veiledende satsene i sosialhjelpen med 20 pst. 35 fra 1. juli Kommunalt barnevern Gradert foreldrebetaling, barnehager 75, Gratis tannlege år. 18, Boligtilskudd, etablering av utleieboliger og innføring av 25,0 ordningen med «Hjemkjøp» Omfordeling av tiltaksplasser fra «ordinære» til «nedsatt arbeidsevne». 13,0

9 Post.kap Tekst Bokført netto Tilskudd til frivillige organisasjoner til gjennomføring av 2 fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier Økt ramme for Funksjonsassistanse og styrking av ordningen 2 (gjøres permanent) med arbeids- og utdannelsesreiser for funksjonshemmede Skole på byggeplassen Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn Tilskudd til ikke-ia-bedrifter for å ta inn arbeidstakere med 1 nedsatt funksjonsevne Støtte til Kompasset 2, Styrking av helsesøstertjenesten LAR + akuttavrusing ( ) Rehabilitering, helseforetakene 75, Gratis kjernetid i barnehager 25, Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 1 virksomhet ekstra tranieeplasser for funksjonshemmede i 53,5 statsforvaltningen Sum fattigdomstiltak: 1 073, Rådgivning Økt statlig delfinansiering av videreutdanning av lærere. 52, lærere årlig fra 1. august Kompetanseår/lærerløft Rekrutteringstiltak (stipend, seniortiltak) Tilskudd til vitensenter/newton-rom 5, Leksehjelp 175, Tilskudd til Signo og Briskeby 3, Rekrutteringspakke førskolelærere flere studieplasser 71, Basis-kompensasjon universitet og høyskoler. Samlet 150 mill.kroner. 143,0 7, nye stipendiat-stillinger. 146, nye Post-doc-stillinger 29, nye Nærings-phd 7, NFR Forskning klima/fornybar energi Gjeninnføre gaveforsterkningsordningen for forskningsformål Utstyrsetterslep flere studieplasser 26,4 0, Studiestøtte, 11 mnd Permanent ordning: Gradert sykestipend Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, 14,0

10 Post.kap Tekst Bokført netto med et behovsprøvd stipend på 600 kr pr. mnd Freshman-år + første års utdannelse i ikke-vestlige land 5,5 7,0 0, Næringsrettet forskning 75,0 Sum skole/utdanning/forskning: 1 187, Oljevernberedskap Forskning, hydrogen og biodrivstoff Transnova Sykkelveier, universell utforming, trafikksikkerhetstiltak 75, Belønningsordning, kollektivtransport Belønningsordning, sykkel Tilskudd til særskilte kollektivtransport-tiltak i storbyområder Jernbane. Drift og vedlikehold Vannforvaltning 5, Villaks/ørret (gyro, genbank, fredede vassdrag etc mv) 35, Statlig erverv av friluftsområder Friluftstiltak Skogvern Opprydningstiltak, SFT 25, Pant for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy (lastebiler og 15,5 busser) Miljøkartlegging 5, Energifondet Tilskudd til utvikling av varmeenergi Videreføring av Kårstø-prosjektet 35,0 Sum klima/miljø/kollektivtransport mv: 1 085, Økt lærlingetilskudd > 5 000,- 45, Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter 16 4, Etablering og drift av norsk Regelråd Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn pst. reduksjon i Brønnøysundgebyrene 58, Etablere tilskuddsordning for vekstbedrifter Miljøteknologi-ordningen Et ekstra landsdekkende Såkornfond 67,0 34, Ymse reiselivstiltak i regi av IN 25, Forsknings- og utviklingskontrakter, IN 25, Klimatek, driftsutgifter Tapsfond, Klimatek 125, Økte programmidler, SIVA Gå mot innføring av gebyrordning for å få behandlet saker i 0,9 Konkurransetilsynet Sum næringsliv/konkurransekraft: 723,9

11 Post.kap Tekst Bokført netto Bistand, Afrika Bistand, sivilt samfunn Merverdiavgiftskompensasjon frivillige org Likebehandling, rytmisk musikk 6, Stipendordning, unge kulturtalenter 2, Bibliotek 15, Styrking av Oslo-politiet flere kvoteflyktninger 2,0 3,1 4,3 3,2 81,2 8,2-3,6-2,6-34, flere barnehageplasser 146, Rentekompensasjon, omsorgsboliger og sykehjemsplasser 21, Rentekompensasjon for IKT-investeringer i regionale 8,8 helseforetak Økt kontantstøtte-kostnader som følge av prisjustering av 3,0 foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager Økt adopsjonsstøtte til 1G 6, Fjerne gebyr på nødpeilesendere hos Post- og teletilsynet 1, Styrke Etikkrådet SPU 2, Forsøksordning med mobilt skattekontor 1 Sum øvrige satsinger: 404,8 SUM SATSINGER/PÅPLUSNINGER: 4 475,8 OMPRIORITERINGER OG KUTT Utskilling og salg av gamle Statskonsult fra Direktoratet for 4 forvaltning og IKT Videreføring av ordinære byggeprosjekt, Statsbygg Finnmarks- (og Svalbard) tillegg i barnetrygden Kutt i statlig, regionalt barnevern (Bufetat) Tak i pressestøtten på 30 mill. pr. avis Omprioritering bistand Forsøk med soning med elektroniske fotlenker 35, DNA-register 15, Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 125, Tiltak mot ufrivillig deltid. 8, færre ordinære tiltaksplasser 13,0 89, Utvide antall ventedager fra 3 til 5 89, Endringer i lønnsgaranti-regelverket Innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell , Mindrebehov av kontantstøtte som følge av flere 14,0 barnehageplasser Avvikling av nettolønnsordningen for sjøfolk 533, Avvikling av tilskudd til skogsbilveier og skogplanting under 6

12 Post.kap Tekst Bokført netto Landbrukets utviklingsfond (LUF) Eksportstøtte for bearbeidede landbruksvarer, Tilskott til 15,0 råvareprisordninga Fjerning av subsidier til pelsdyrfor 12, Kartlegging, petroleumsaktivitet Jan Mayen, Nordland IV og V Redusert apotekavanse 1 prosentpoeng 33, Økning i egenandelstak 1 med 200 kr for alle Økning i egenandelstak 1 med ytterligere 400 kr for personer 3 med inntekt over , Kjøp av «ulønnsomme» posttjenester Prisjustering av foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager 134, Avvikling av gratis frukt og grønt i ungdomsskolen 4,9 98, Reversering av lovfestet og -pålagt kommunal leksehjelp (omfordeles til frivillig) 4,2 193, Reversering av timetallsutvidelser ,4 120, Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, med et behovsprøvd stipend på 600 kr pr. mnd. 22,0 327, Innføre ordning med momsnøytrale innkjøp i staten Ostehøvelkutt i departementene Avvikle ordningen med eksportstøtte til osteproduksjon 75, Mindre kjøp av klimakvoter 15 SUM OMPRIORITERINGER OG KUTT: 3 511,2 ØKTE INNTEKTER Økt utbytte Statkraft > 90 pst. 252, Økt utbytte Entra Eiendom > 7 pst. 363, Salg av statlig eiendom 10 SUM ØKTE INNTEKTER: 715,5 FONDSAVSETNING/LÅNERAMMER MV Et ekstra landsdekkende Såkornfond 191, Klimatek, investeringskapital Øke egenkapital, SIVA Energifondet (Fornybarfondet) Kulturminnefondet flere studieplasser 79, måneders studiestøtte Freshmanår mv. 28,1 SUM FONDSAVSETNING/LÅNERAMMER MV: 6 149,0

Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011:

Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011: Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011: Tabell 1: Hovedstørrelser Tekst Bokført mill. kr. Påplusninger/økte utgifter 3 852,5 Skatte- og avgiftsopplegget (netto skattelette) 37,3

Detaljer

Venstre har en tydelig profil i vårt alternative statsbudsjett som kan oppsummeres i følgende punkter og hovedsatsingsområder:

Venstre har en tydelig profil i vårt alternative statsbudsjett som kan oppsummeres i følgende punkter og hovedsatsingsområder: 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014 Venstre legger med dette fram sitt forløpige alternative statsbudsjett for 2014. Foreløpig i den forstand at det er basert på StoltenbergII-regjeringens forslag

Detaljer

5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN

5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN 5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN Venstres alternative statsbudsjett 2011 Oslo, 15.11.10 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2011 Fem viktige grep for framtiden: Venstre legger med dette fram sitt alternative

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse. Oslo, 15.11.09 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2010 Viktige grep for framtiden: Venstre legger med

Detaljer

VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014

VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014 Oppdatert per. 26.11.2013 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014 Venstre fremmet 7. november et foreløpig alternativt statsbudsjett for 2014 basert på Stoltenberg II-regjeringens forslag statsbudsjett

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009 En målrettet satsing på nyskapende næringsliv, forskning, miljøvennlige løsninger og færre fattige barn og unge. 2 Oslo, 11.11.08 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2009

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008 Et budsjett for framtiden: Økt satsing på utdanning, miljø og fattigdomsbekjempelse VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2008 Et budsjett for framtiden: Økt satsing på utdanning,

Detaljer

Oslo, fredag 11.11.11

Oslo, fredag 11.11.11 2 Oslo, fredag 11.11.11 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2012 FOLK FØRST: Venstre legger med dette fram sitt alternative statsbudsjett for 2012. Venstres alternativ innebærer en markant politisk vilje

Detaljer

Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget 14.11.2006

Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget 14.11.2006 Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget 14.11.2006 Venstres alternative statsbudsjett for 2007 1 Innhold 1. Innledning 2. Venstres satsing på våre profilområder: 2.1. Skole

Detaljer

Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014)

Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innst. 3 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen

Detaljer

Innst. 3 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 3 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 3 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2012 2013), Prop. 1 S (2012 2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts-

Detaljer

Oslo, 24.06.13 Dokumentet finnes i klikkbart format på www.venstre.no

Oslo, 24.06.13 Dokumentet finnes i klikkbart format på www.venstre.no Oslo, 24.06.13 Dokumentet finnes i klikkbart format på www.venstre.no 2 Innholdsfortegnelse 1. STORTINGSGRUPPA 4 2. VIKTIGE SAKER FOR STORTINGSGRUPPA 4 Miljø Skole Næring Velferd 5 7 9 11 3. VENSTRES ALTERNATIVE

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som

Detaljer

Tidlig innsats i skolen Fleksibilitet for familiene Sosial ansvarlighet. Innhold

Tidlig innsats i skolen Fleksibilitet for familiene Sosial ansvarlighet. Innhold 2 Innhold Innledning... 3 Skole og utdanning... 4 Familie... 6 Arbeid og velferd... 9 Asyl, innvandring og integrering... 11 Internasjonal rettferdighet... 13 Helse og omsorg... 15 Rus og psykisk helse...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 SAMFUNNSPOLITISK AVDELING 14. oktober 2013 Statsbudsjettet for 2014 Litt fra sentrale budsjettområder: 1. Økonomiske hovedtall 2. Om bruken av oljepenger 3. Arbeid 4. Skatte- og avgiftsopplegget 5. Sosialpolitikk

Detaljer

Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan 2015-2018

Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan 2015-2018 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76547/2014 2014/3268 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/181 Bystyret 11.12.2014 Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan 2015-2018 Forslag

Detaljer

Senterpartiet. Alternativt statsbudsjett 2015. #levendebygder #grønnebyer #småforskjeller

Senterpartiet. Alternativt statsbudsjett 2015. #levendebygder #grønnebyer #småforskjeller Senterpartiet Alternativt statsbudsjett 2015 #levendebygder #grønnebyer #småforskjeller 17. november 2014 1 Innholdsfortegnelse s. 1 Del 1: Innledning og sammendrag s. 5 Levende bygder, grønne byer, små

Detaljer

Unios notatserie nr. 812013. Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014. Brev til Finanskomiteen

Unios notatserie nr. 812013. Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014. Brev til Finanskomiteen Unio Unios notatserie nr. 812013 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Brev til Finanskomiteen 12. november2013 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets-

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketrygden (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketrygden (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Statsbudsjettet medregnet folketrygden St.prp. nr. 1 (2000-2001) Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen

Detaljer

FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015

FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015 FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015 INNHOLD Innledning 4 Kapittel 1: Hovedsaker 6 1. Framtidens næringsliv er grønt 2. Natur er kunnskap og verdier 3. Det grønne skiftet skjer lokalt 4. Livskvalitet

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2012

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prioriterte områder i Frps alternative budsjett... 5 3 De økonomiske utsiktene... 11 4 Fremskrittspartiets økonomiske politikk... 13 4.1 Fremskrittspartiets alternative

Detaljer

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015 Dele for å skape SVs alternative statsbudsjett 2015 1 Innhold Hovedsaker 4 Dele for å skape 5 Kamp mot forskjeller og fattigdom 6 Bygg Norge grønt 7 Heldagsskole med flere lærere 8 Et likestilt arbeidsliv

Detaljer

Litt fra sentrale budsjettområder:

Litt fra sentrale budsjettområder: SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Litt fra sentrale budsjettområder: 1. Økonomiske hovedtall 2. Arbeidsmarkedspolitikk 3. Useriøsitet og økonomisk kriminalitet 4. Forskning 5. Næring, energi og miljø 6. Vekst

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006.

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006. 3 Innhold Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006. Budsjettportalen www.statsbudsjettet.dep.no inneholder informasjon fra alle

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 Innhold: Stortingsgruppen. 3 Politisk regnskap, sammendrag 4 Venstres alternative statsbudsjett, finanskrise og RNB 5 Om Regjeringen og Stortinget.

Detaljer