RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige"

Transkript

1 RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige Venstre prioriterer milliardsatsinger på skole/utdanning/forskning, klima/miljø og fattigdomsbekjempelse i partiets alternativ til revidert nasjonalbudsjett I tillegg kommer en betydelig satsing på næringsliv og småbedrifter på nær 750 mill. kroner. Totalt omprioriterer Venstre om lag 4,5 mrd kroner i forhold til regjeringens opplegg. - Venstre har valgt noen områder hvor det er påkrevd at regjeringen og stortingsflertallet har en mye mer offensiv og tydeligere kurs. Dette gjelder spesielt en nødvendig satsing på skole, utdanning og forskning, det gjelder en framtidsrettet og nyskapende næringspolitikk, det gjelder en ambisiøs miljø- og klimapolitikk og en målrettet politikk for fattigdomsbekjempelse, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden. Hun mener at regjeringens forslag til RNB om mulig er enda mer politikkfritt enn vanlig og det bekrefter de mønsteret vi har sett de siste årene, nemlig at regjeringen ikke har noen plan eller politisk retning for Norge som det styres etter. - Spesielt merkelig er dette all den tid regjeringen har mange ambisiøse mål på viktige områder som miljø/klima, lærersatsing, og fattigdomsbekjempelse. Dette er målsettinger Venstre deler og da blir det etter Venstres syn både trist og underlig at regjeringen ikke utviser noen reell vilje til å følge opp ambisiøse målsetninger med konkrete tiltak og bevilgninger for å nå disse målene, sier Tenden. Skole, forskning og nyskaping Venstre etterlyser en vilje til å satse på framtiden på skole, forskning, nyskaping og de minste bedriftene. Det er bred politisk enighet om at det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden. Da må regjeringen satse, ikke bare prate. Regjeringen innrømmer selv at norske lærere fortsatt ligger under OECD-snittet når det gjelder etter- og videreutdanning, men likevel er det ikke én ny krone til nettopp dette. Det er også uforståelig for Venstre at ikke regjeringen benytter sjansen til å øke bevilgningene til universiteter og høyskoler, all den tid vi vet antall søkere til høyere utdanning fortsetter å vokse. Nøkkelen til en god skole er bedre og mer motiverte lærere. Venstre har foreslått en rekke tiltak i Stortinget for å få dette til både når det gjelder lærerutdanning, etterutdanning for lærer, bedre arbeidsvilkår og en enklere skolehverdag. Vi vil spesielt prioritere en økt satsing på å få bedre og flere lærere. Det er investering i kunnskap og investering i framtid. Venstre foreslår en samlet økt satsing på skole og lærer med 275 mill. kroner. Bl.a. foreslår Venstre en ekstrabevilgning på150 mill. kroner for kompetanseheving/lærerløft og 50 mill. kroner til å rekruttere flere lærer. Venstre foreslår i tillegg en samlet økt satsing på forskning og høyere utdanning på om lag 700 mill. kroner. Venstre foreslår også flere studieplasser enn i regjeringens opplegg for å møte den økende søkermasse ved høstens opptak. Ifølge regjeringens egne tall er det over flere søkere til høyere utdanning i år enn i fjor.

2 Venstres satsinger når det gjelder skole/utdanning og forskning i RNB 2012 er: Skole/utdanning/forskning: Bokført netto Rådgivning 2 Økt statlig delfinansiering av videreutdanning av lærere. 52, lærere årlig fra 1. august Kompetanseår/lærerløft 15 Rekrutteringstiltak (stipend, seniortiltak) 5 Tilskudd til vitensenter/newton-rom 5,0 Leksehjelp 175,0 Tilskudd til Signo og Briskeby 3,0 Rekrutteringspakke førskolelærere flere studieplasser 71,0 Basis-kompensasjon universitet og høyskoler nye stipendiat-stillinger. 146,2 100 nye Post-doc-stillinger 29,2 50 nye Nærings-phd 7,3 NFR 5 Forskning klima/fornybar energi 5 Gjeninnføre gaveforsterkningsordningen for forskningsformål 3 Utstyrsetterslep flere studieplasser 27,3 Studiestøtte, 11 mnd Permanent ordning: Gradert sykestipend Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, 14,0 med et behovsprøvd stipend på 600 kr pr. mnd. Freshman-år + første års utdannelse i ikke-vestlige land 12,8 Næringsrettet forskning 75,0 Sum skole/utdanning/forskning: 1 187,8 Klima, miljø og kollektivtransport Venstre er bekymret over at den samlede miljøprofilen i RNB. Rett nok er det enkelte tiltak innenfor klassisk naturvern som Venstre støtter, men forslaget til revidert budsjett avslører dessverre at regjeringen verken har noe engasjement i eller en reell vil til å satse på miljø- og klimatiltak. Spesielt merkelig er dette med tanke på at regjeringen nylig la fram en klimamelding med ambisiøse mål, men uten tiltak og retning for å nå målene. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett bare understreker den kritikken Venstre rettet ved fremleggingen av klimameldingen. Samlet foreslår derfor Venstre en påplusning på ca. 300 mill. kroner til miljø- og klimatiltak på miljøverndepartementet og olje- og energidepartementets budsjett. Det er dessuten behov for en forpliktende opptrappingsplan for å satse målrettet på jernbane og kollektivtransport. Derfor foreslo Venstre 10 mrd. kroner mer til jernbane enn noen andre da Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget. Framtiden er de miljøvennlige løsningene. Derfor foreslår økte bevilgninger til jernbane, sykkelveier og øvrig kollektivtransport på 775 mill. kroner i RNB. Venstres satsinger når det gjelder klima, miljø og kollektivtransport i RNB 2012 er:

3 Klima/miljø/kollektivtransport Bokført netto Oljevernberedskap 3 Forskning, hydrogen og biodrivstoff 1 Transnova 1 Sykkelveier, universell utforming, trafikksikkerhetstiltak 75,0 Belønningsordning, kollektivtransport 20 Belønningsordning, sykkel 10 Tilskudd til særskilte kollektivtransport-tiltak i storbyområder 20 Jernbane. Drift og vedlikehold 20 Vannforvaltning 5,0 Villaks/ørret (gyro, genbank, fredede vassdrag etc mv) 35,0 Statlig erverv av friluftsområder 1 Friluftstiltak 2 Skogvern 1 Opprydningstiltak, SFT 25,0 Pant for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy (lastebiler og 15,5 busser) Miljøkartlegging 5,0 Energifondet 5 Tilskudd til utvikling av varmeenergi 5 Videreføring av Kårstø-prosjektet 35,0 Sum klima/miljø/kollektivtransport mv: 1 085,5 Målrettet fattigdomsbekjemping Venstre vil først og fremst prioritere de som trenger det offentliges hjelp aller mest. Det aller viktigste er å få løftet flere fattige barn og barnefamilier ut av fattigdom. Venstre tok i valgkampen 2009 initiativ til et felles løft for å få færre fattig barn og barnefamilier. Det var alle enige om i valgkampen, men da Stortinget behandlet forslag fra Venstre om en felles handlingsplan for bekjempelse av fattigdom blant barn og i barnefamilier, var det bare Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet som støttet Venstre. Dette gjentok seg da Stortinget tidligere i år behandlet Fordelingsmeldingen som skulle være regjeringens svar på utfordringen. Det kom ingen konkrete løfter og regjeringspartiene stemte ned samtlige av Venstres 25 konkrete forslag for å løse den økende fattigdommen vi dessverre ser blant barn og barnefamilier i Norge. Det var og er etter Venstres syn svært skuffende. Dette er imidlertid ikke en sak Venstre gir opp. Derfor foreslår Venstre å bevilge samlet om lag 1 mrd. kroner til ulike tiltak for å bekjempe fattigdom, spesielt blant barn og i barnefamilier. Bl.a. flere målrettede tiltak som å bevilge 350 mill. kroner til å øke sosialhjelpssatsene med ca. 20 pst. eller tilsvarende kr mer pr. mnd. for en enslig sosialhjelpsmottaker. Venstre foreslår også å bevilge 75 mill. kroner til gradert foreldrebetaling i barnehager slik at de aller fattigste betaler mindre enn i dag. Venstre foreslår også en økt satsing på ulike rusrelaterte tiltak på 177 mill. kroner og 55 mill. kroner til ulike tiltak for å hjelpe barn og unge med skrivevansker og for å motvirke «drop-out» av videregående skole. Venstres satsinger når det gjelder å bekjempe fattigdom i RNB 2012 er:

4 Fattigdomstiltak Bokført netto Samarbeidstiltak skole/barnevern 1 Pilotprosjekt barn og ungdom med skrivevansker 2 Styrking av program for basiskompetanse i arbeidslivet 15,0 25 pst. reduksjon i gebyr vedr. søknader til arbeidsstillatelse, oppholdstillatelse, statsborgerskap mv 4,1 13,2 Flere spesialpedagoger og skolehelsepersonell 25,0 Øke de statlige veiledende satsene i sosialhjelpen med 20 pst. 35 fra 1. juli 2012 Kommunalt barnevern 10 Gradert foreldrebetaling, barnehager 75,0 Gratis tannlege år. 18,0 Boligtilskudd, etablering av utleieboliger og innføring av 25,0 ordningen med «Hjemkjøp» Omfordeling av tiltaksplasser fra «ordinære» til «nedsatt 13,0 arbeidsevne». Tilskudd til frivillige organisasjoner til gjennomføring av 2 fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier Økt ramme for Funksjonsassistanse og styrking av ordningen 2 (gjøres permanent) med arbeids- og utdannelsesreiser for funksjonshemmede. Skole på byggeplassen 1 Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 4 Tilskudd til ikke-ia-bedrifter for å ta inn arbeidstakere med 1 nedsatt funksjonsevne Støtte til Kompasset 2,0 Styrking av helsesøstertjenesten. 4 LAR + akuttavrusing ( ) 10 Rehabilitering, helseforetakene 75,0 Gratis kjernetid i barnehager 25,0 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 1 virksomhet 100 ekstra tranieeplasser for funksjonshemmede i 53,5 statsforvaltningen Sum fattigdomstiltak: 1 073,8 Flere nye bedrifter Venstre mener at vi trenger mange, mange flere nye bedrifter i framtiden om velferden skal sikres for kommende generasjoner. Skal vi få dette til må vi legge til rette for at flere vil starte for seg selv ikke minst flere kvinner. Da må vi ta bort alle diskriminerende regler og ordninger for selvstendig næringsdrivende. Det må bli bedre skatteregler, det må bli bedre sosiale ordninger, det må bli et enklere regelverk, bedre tilgang på risikokapital og lavere oppstartskostnader. Venstre foreslår derfor en samlet økt satsing på småbedrifter og næringsliv på 723 mill. kroner, samt en målrettet skattelette for næringslivet på om lag 670 mill. kroner. Venstre vil spesielt framheve forslag om å styrke de selvstendig næringsdrivende sosiale rettigheter bl.a. ved å bevilge om lag 160 mill. kroner til økt kompensasjon ved egen sykdom, gjeninnføre tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn, styrket satsing på reiselivstiltak med 25 mill. kroner og 25 mill. kroner til flere forsknings- og utviklingskontrakter.

5 Venstres satsinger når det gjelder å næringsliv og nye bedrifter i RNB 2012 er: Næringsliv/nye bedrifter Bokført netto Økt lærlingetilskudd med 5 000,- 45,0 Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter 164,0 Etablering og drift av norsk Regelråd 2 Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 2 25 pst. reduksjon i Brønnøysundgebyrene 58,0 Etablere tilskuddsordning for vekstbedrifter 2 Miljøteknologi-ordningen 5 Et ekstra landsdekkende Såkornfond 67,0 34,0 Ymse reiselivstiltak i regi av IN 25,0 Forsknings- og utviklingskontrakter, IN 25,0 Klimatek, driftsutgifter 2 Tapsfond, Klimatek 125,0 Økte programmidler, SIVA 5 Gå mot innføring av gebyrordning for å få behandlet saker i 0,9 Konkurransetilsynet Sum næringsliv/nye bedrifter: 723,9 Øvrige tiltak og forslag Venstre foreslår også enkelte andre forslag og tiltak i RNB Bl.a. at Norge skal ta i mot 500 flere kvoteflyktninger, øke adopsjonsstøtten til 1 G, en rekke tiltak for å styrke vilkårene for frivillige organisasjoner både skattemessig og ved økte bevilgninger og flere barnehageplasser enn i regjeringens opplegg, slik at også barn født etter 1. september får rett til plass etter fylte ett år. Øvrige tiltak og forslag: Bokført netto Bistand, Afrika 3 Bistand, sivilt samfunn 1 Merverdiavgiftskompensasjon frivillige org. 5 Likebehandling, rytmisk musikk 6,8 Stipendordning, unge kulturtalenter 2,5 Bibliotek 15,0 Styrking av Oslo-politiet flere kvoteflyktninger 61, flere barnehageplasser 146,0 Rentekompensasjon, omsorgsboliger og sykehjemsplasser 21,5 Rentekompensasjon for IKT-investeringer i regionale 8,8 helseforetak Økt kontantstøtte-kostnader som følge av prisjustering av 3,0 foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager Økt adopsjonsstøtte til 1G 6,7 Fjerne gebyr på nødpeilesendere hos Post- og teletilsynet 1,0 Styrke Etikkrådet SPU 2,0

6 Forsøksordning med mobilt skattekontor 1 Sum øvrige tiltak og forslag: 404,8 Mer utførlige tabeller følger nedenfor. Begrunnelse for de ulike forslag kan leses her.

7 Post.kap Tekst Bokført netto SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER Økt maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige -2 organisasjoner til , Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til , Øke det årlige sparebeløpet i individuelle pensjonsordninger til -35, ,- og innføre symmetrisk beskatning Økning av satsen for skattefradrag i BSU-ordningen fra 20 pst. -19 til 28 pst. samt heve årlige sparebeløp til og det totale sparebeløp til (men beholde aldersgrense på 34 år) Innføre rett til skattefradrag på inntil kroner for -40 energieffektiviseringstiltak i egen bolig Øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000,- -5,0-2, Øke beløpsgrensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til pr. -8, ansatte/ pr. frivillig organisasjon Øke arbeidsgivers andel av dekning av mobiltelefoni med 1 000,- -135,0-45,0-75, Fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå. 29 Sum skattelette lønns- og pensjonsinntekt: -655, Fjerne hele arveavgiften «Herreløs arv» tilfaller frivillige org. Sum endringer i arveavgiften: Økte avskrivningssatser saldogruppe d til 25 pst Øke avskrivningssatsen for maskiner med 5 pst. under -5 forutsetning av investeringen har påvist miljøeffekt og medfører økt energieffektivisering Kapitalfunn-ordning (business angels) Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende Innføre fondsordning for å likebehandle/likebeskatte enkeltpersonsforetak og as Skattefunn: Heve prosjektgrensene til 8 mill. kroner for bedriftsinterne og 12 mill. kroner for eksterne prosjekter Skattefunn: Fjerne ordningen om maksimal timesats på 530 kroner Skattefunn: Fjerne begrensningen på antall timer egne ansatte kan godskrive ordningen Skattefunn: Ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på hhv 2 mill. kroner for bedriftsintern støtte og 4 mill. for bedriftsekstern støtte Ingen arbeidsgiveravgift, nye lærlinger fra 1. juli , Halv arbeidsgiveravgift for de første tre årene for foretak med -13 færre enn 5 ansatte Heve maksimalt sparebeløp i OTP for enkeltpersonsforetak til -175,0 6 pst Endre regler for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig næringsdrivende. Sum skattelette næringsliv: -671,0

8 Post.kap Tekst Bokført netto Økt bensinavgift, ca. 10 pst Økt autodieselavgift, ca. 10 pst Reversering av økt autodieselavgift for biodiesel -135, Øke grunnavgiften i fyringsolje med 1 kr literen. 515, Økt CO 2 -avgift på mineralske produkter med 10 øre literen 286, Avvikle ordningen med gratis utslippskvoter av CO 2 for 4 gasskraftverk Samme CO 2 -avgift på gasskraftverkene ved Kårstø og 145,0 Mongstad som Snøhvit Sum økte miljøavgifter 1 591, Ingen mva-sats fersk frukt og grønt fra 1. juli Full mva-sats på brus og sterkt sukkerholdige drikkevarer fra 285,0 1. juli Øke matmomsen med ett prosentpoeng kombinert med lav sats 35 på frukt og grønt og full sats på brus etc. fra 1. juli Lav mva-sats på aviser 185, Ingen mva på leasing/langtidsleie av el-biler -3, Mva-fritak for leasing av batterier til el-biler -1, Heve grensen for tollfri import til 1 000, Heve plikt til momsregistrering for allmennyttige og veldedige -2,0 organisasjoner til ,- Sum endringer momssystemet -186, Toll- og kvotefri adgang for varer fra Pakistan og Vietnam -18, Økt avgift på brennevin(sbasert drikke) 41, Redusert avgift på vin og «pol-øl» (alkoholdig drikk mellom -9 4,7 og 22 volumprosent) Heve alle tobakksavgifter med 5 pst Avvikle taxfree-ordningen for tobakksvarer 30 Sum øvrige skatte- og avgiftsendringer 342,2 SUM ALLE SKATTE- OG AVGIFTSFORSLAG 321,2 SATSINGER/PÅPLUSNINGER Samarbeidstiltak skole/barnevern Pilotprosjekt barn og ungdom med skrivevansker Styrking av program for basiskompetanse i arbeidslivet 15, pst. reduksjon i gebyr vedr. søknader til arbeidsstillatelse, oppholdstillatelse, statsborgerskap mv 4,1 13, Flere spesialpedagoger og skolehelsepersonell 25, Øke de statlige veiledende satsene i sosialhjelpen med 20 pst. 35 fra 1. juli Kommunalt barnevern Gradert foreldrebetaling, barnehager 75, Gratis tannlege år. 18, Boligtilskudd, etablering av utleieboliger og innføring av 25,0 ordningen med «Hjemkjøp» Omfordeling av tiltaksplasser fra «ordinære» til «nedsatt arbeidsevne». 13,0

9 Post.kap Tekst Bokført netto Tilskudd til frivillige organisasjoner til gjennomføring av 2 fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier Økt ramme for Funksjonsassistanse og styrking av ordningen 2 (gjøres permanent) med arbeids- og utdannelsesreiser for funksjonshemmede Skole på byggeplassen Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn Tilskudd til ikke-ia-bedrifter for å ta inn arbeidstakere med 1 nedsatt funksjonsevne Støtte til Kompasset 2, Styrking av helsesøstertjenesten LAR + akuttavrusing ( ) Rehabilitering, helseforetakene 75, Gratis kjernetid i barnehager 25, Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 1 virksomhet ekstra tranieeplasser for funksjonshemmede i 53,5 statsforvaltningen Sum fattigdomstiltak: 1 073, Rådgivning Økt statlig delfinansiering av videreutdanning av lærere. 52, lærere årlig fra 1. august Kompetanseår/lærerløft Rekrutteringstiltak (stipend, seniortiltak) Tilskudd til vitensenter/newton-rom 5, Leksehjelp 175, Tilskudd til Signo og Briskeby 3, Rekrutteringspakke førskolelærere flere studieplasser 71, Basis-kompensasjon universitet og høyskoler. Samlet 150 mill.kroner. 143,0 7, nye stipendiat-stillinger. 146, nye Post-doc-stillinger 29, nye Nærings-phd 7, NFR Forskning klima/fornybar energi Gjeninnføre gaveforsterkningsordningen for forskningsformål Utstyrsetterslep flere studieplasser 26,4 0, Studiestøtte, 11 mnd Permanent ordning: Gradert sykestipend Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, 14,0

10 Post.kap Tekst Bokført netto med et behovsprøvd stipend på 600 kr pr. mnd Freshman-år + første års utdannelse i ikke-vestlige land 5,5 7,0 0, Næringsrettet forskning 75,0 Sum skole/utdanning/forskning: 1 187, Oljevernberedskap Forskning, hydrogen og biodrivstoff Transnova Sykkelveier, universell utforming, trafikksikkerhetstiltak 75, Belønningsordning, kollektivtransport Belønningsordning, sykkel Tilskudd til særskilte kollektivtransport-tiltak i storbyområder Jernbane. Drift og vedlikehold Vannforvaltning 5, Villaks/ørret (gyro, genbank, fredede vassdrag etc mv) 35, Statlig erverv av friluftsområder Friluftstiltak Skogvern Opprydningstiltak, SFT 25, Pant for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy (lastebiler og 15,5 busser) Miljøkartlegging 5, Energifondet Tilskudd til utvikling av varmeenergi Videreføring av Kårstø-prosjektet 35,0 Sum klima/miljø/kollektivtransport mv: 1 085, Økt lærlingetilskudd > 5 000,- 45, Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter 16 4, Etablering og drift av norsk Regelråd Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn pst. reduksjon i Brønnøysundgebyrene 58, Etablere tilskuddsordning for vekstbedrifter Miljøteknologi-ordningen Et ekstra landsdekkende Såkornfond 67,0 34, Ymse reiselivstiltak i regi av IN 25, Forsknings- og utviklingskontrakter, IN 25, Klimatek, driftsutgifter Tapsfond, Klimatek 125, Økte programmidler, SIVA Gå mot innføring av gebyrordning for å få behandlet saker i 0,9 Konkurransetilsynet Sum næringsliv/konkurransekraft: 723,9

11 Post.kap Tekst Bokført netto Bistand, Afrika Bistand, sivilt samfunn Merverdiavgiftskompensasjon frivillige org Likebehandling, rytmisk musikk 6, Stipendordning, unge kulturtalenter 2, Bibliotek 15, Styrking av Oslo-politiet flere kvoteflyktninger 2,0 3,1 4,3 3,2 81,2 8,2-3,6-2,6-34, flere barnehageplasser 146, Rentekompensasjon, omsorgsboliger og sykehjemsplasser 21, Rentekompensasjon for IKT-investeringer i regionale 8,8 helseforetak Økt kontantstøtte-kostnader som følge av prisjustering av 3,0 foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager Økt adopsjonsstøtte til 1G 6, Fjerne gebyr på nødpeilesendere hos Post- og teletilsynet 1, Styrke Etikkrådet SPU 2, Forsøksordning med mobilt skattekontor 1 Sum øvrige satsinger: 404,8 SUM SATSINGER/PÅPLUSNINGER: 4 475,8 OMPRIORITERINGER OG KUTT Utskilling og salg av gamle Statskonsult fra Direktoratet for 4 forvaltning og IKT Videreføring av ordinære byggeprosjekt, Statsbygg Finnmarks- (og Svalbard) tillegg i barnetrygden Kutt i statlig, regionalt barnevern (Bufetat) Tak i pressestøtten på 30 mill. pr. avis Omprioritering bistand Forsøk med soning med elektroniske fotlenker 35, DNA-register 15, Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 125, Tiltak mot ufrivillig deltid. 8, færre ordinære tiltaksplasser 13,0 89, Utvide antall ventedager fra 3 til 5 89, Endringer i lønnsgaranti-regelverket Innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell , Mindrebehov av kontantstøtte som følge av flere 14,0 barnehageplasser Avvikling av nettolønnsordningen for sjøfolk 533, Avvikling av tilskudd til skogsbilveier og skogplanting under 6

12 Post.kap Tekst Bokført netto Landbrukets utviklingsfond (LUF) Eksportstøtte for bearbeidede landbruksvarer, Tilskott til 15,0 råvareprisordninga Fjerning av subsidier til pelsdyrfor 12, Kartlegging, petroleumsaktivitet Jan Mayen, Nordland IV og V Redusert apotekavanse 1 prosentpoeng 33, Økning i egenandelstak 1 med 200 kr for alle Økning i egenandelstak 1 med ytterligere 400 kr for personer 3 med inntekt over , Kjøp av «ulønnsomme» posttjenester Prisjustering av foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager 134, Avvikling av gratis frukt og grønt i ungdomsskolen 4,9 98, Reversering av lovfestet og -pålagt kommunal leksehjelp (omfordeles til frivillig) 4,2 193, Reversering av timetallsutvidelser ,4 120, Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, med et behovsprøvd stipend på 600 kr pr. mnd. 22,0 327, Innføre ordning med momsnøytrale innkjøp i staten Ostehøvelkutt i departementene Avvikle ordningen med eksportstøtte til osteproduksjon 75, Mindre kjøp av klimakvoter 15 SUM OMPRIORITERINGER OG KUTT: 3 511,2 ØKTE INNTEKTER Økt utbytte Statkraft > 90 pst. 252, Økt utbytte Entra Eiendom > 7 pst. 363, Salg av statlig eiendom 10 SUM ØKTE INNTEKTER: 715,5 FONDSAVSETNING/LÅNERAMMER MV Et ekstra landsdekkende Såkornfond 191, Klimatek, investeringskapital Øke egenkapital, SIVA Energifondet (Fornybarfondet) Kulturminnefondet flere studieplasser 79, måneders studiestøtte Freshmanår mv. 28,1 SUM FONDSAVSETNING/LÅNERAMMER MV: 6 149,0

Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011:

Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011: Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011: Tabell 1: Hovedstørrelser Tekst Bokført mill. kr. Påplusninger/økte utgifter 3 852,5 Skatte- og avgiftsopplegget (netto skattelette) 37,3

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer

Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn

Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn Venstre ønsker å innføre en ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5 åringer fra lavinntektsfamilier. Undersøkelser viser at barn fra

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse. Oslo, 15.11.09 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2010 Viktige grep for framtiden: Venstre legger med

Detaljer

5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN

5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN 5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN Venstres alternative statsbudsjett 2011 Oslo, 15.11.10 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2011 Fem viktige grep for framtiden: Venstre legger med dette fram sitt alternative

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010. Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdoms- bekjempelse.

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010. Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdoms- bekjempelse. ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdoms- bekjempelse. 2 Oslo, 15.11.09 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2010 Viktige grep for framtiden:venstre legger

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009 En målrettet satsing på nyskapende næringsliv, forskning, miljøvennlige løsninger og færre fattige barn og unge. 2 Oslo, 11.11.08 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2009

Detaljer

Venstre har en tydelig profil i vårt alternative statsbudsjett som kan oppsummeres i følgende punkter og hovedsatsingsområder:

Venstre har en tydelig profil i vårt alternative statsbudsjett som kan oppsummeres i følgende punkter og hovedsatsingsområder: 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014 Venstre legger med dette fram sitt forløpige alternative statsbudsjett for 2014. Foreløpig i den forstand at det er basert på StoltenbergII-regjeringens forslag

Detaljer

Oslo, fredag 11.11.11

Oslo, fredag 11.11.11 2 Oslo, fredag 11.11.11 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2012 FOLK FØRST: Venstre legger med dette fram sitt alternative statsbudsjett for 2012. Venstres alternativ innebærer en markant politisk vilje

Detaljer

VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014

VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014 Oppdatert per. 26.11.2013 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014 Venstre fremmet 7. november et foreløpig alternativt statsbudsjett for 2014 basert på Stoltenberg II-regjeringens forslag statsbudsjett

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 24.11.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 24.11.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 24.11.2015 Budsjettforlik på Stortinget Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre på Stortinget innebærer endringer i en rekke

Detaljer

Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter

Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter Venstre vil legge til rette for at det kan etableres minst 60.000 1 nye bedrifter hvert år de neste 4 årene. Det vil skape minst 350.000 nye arbeidsplasser

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell:

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell: Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss Budsjettet for 26 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Til dekket bord Veksten er høy Optimismen er stor, både i husholdningene og i bedriftene Renten er lav Antallet nyetableringer øker kraftig Også arbeidsmarkedet

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Innst. 142 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:9 S (2012 2013)

Innst. 142 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:9 S (2012 2013) Innst. 142 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:9 S (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 45. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:102 (2007 2008)

Innst. S. nr. 45. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:102 (2007 2008) Innst. S. nr. 45 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:102 (2007 2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Statsbudsjettet 2011. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Statsbudsjettet 2011. Finansminister Sigbjørn Johnsen Finansminister Sigbjørn Johnsen Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett som skal sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd Den økonomiske politikken virker 105 103 101 Bruttonasjonalprodukt.

Detaljer

Statsbudsjettet er i stor grad en oppfølging av jordbruksforhandlingene i 2012, som endte med brudd. Dette innebærer blant annet:

Statsbudsjettet er i stor grad en oppfølging av jordbruksforhandlingene i 2012, som endte med brudd. Dette innebærer blant annet: Under følger en kort oppsummering av de ulike politiske partiene sine budsjett for 2013. Oppsummeringen tar for seg de elementene som har/kan ha betydning for landbruksnæringa. Regjeringen Statsbudsjettet

Detaljer

Næringspolitiske utfordringer

Næringspolitiske utfordringer Næringspolitiske utfordringer ETV-konferansen Drammen 2. september Politisk rådgiver Eirik Lae Solberg Konkurranseutsatt næringsliv i motbakke Eksportbedriftene rammes hardt gjennom: Kraftig vekst i lønnsnivået

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Samlede utgifter AIDs budsjettforslag for 2008: 252,8 mrd. kroner Samlet vekst i utgiftene på 4,9 prosent Reell nedgang i bevilgningen: 1 mrd.

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon

Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon #budsjett2014 Hovedformål med endringene i budsjettet Følge opp Sundvolden-plattformen ved å: redusere skatte- og avgiftsnivået vri offentlige utgifter mot kunnskap

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008 Revidert nasjonalbudsjett 8 Finansminister Kristin Halvorsen 1. mai 8 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Sterk vekst i fastlandsøkonomien... BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før I fjor

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Statsbudsjettet for 2004

Statsbudsjettet for 2004 Statsbudsjettet for 24 Finansminister Per-Kristian Foss 8. oktober 23 Den økonomiske politikken gir resultater Rentene har gått ned Kronekursen har svekket seg 115 11 15 Rente og kronekurs Styringsrente

Detaljer

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge?

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge? Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier Hva skjer i Norge? Regjeringserklæringen ringen 2001 Ordningen med brukerstyrt personlig assistenter og tilbudet om opplæring til dem som har særskilt behov

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014)

Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innst. 3 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen

Detaljer

Tiltak for arbeid. Finansminister Kristin Halvorsen 26. januar 2009

Tiltak for arbeid. Finansminister Kristin Halvorsen 26. januar 2009 Tiltak for arbeid Tiltak for arbeid Finansminister Kristin Halvorsen 6. januar 9 Internasjonal finanskrise Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente 8 var et år preget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Innst. 3 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 3 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 3 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2012 2013), Prop. 1 S (2012 2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts-

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Regjeringens budsjettforslag for 2005: Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Finansminister Per-Kristian Foss Lyse utsikter for norsk økonomi 6 BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet 6 Veksten

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A11/&13 Saksmappe: 2014/3781-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 06.02.2015 Saksframlegg Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalgssaksnr

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Folk først Terje Breivik nestleder Ola Elvestuen nestleder Venstre er Norges liberale parti. Vårt

Detaljer

Stikkordsliste på statsbudsjettet.no

Stikkordsliste på statsbudsjettet.no Stikkordsliste på statsbudsjettet.no Departement (bruk forkortelse) Stikkord Asylsøkere rett til opplæring for ungdom mellom 16-18 år Tekst Regjeringen vil sende på høring et forslag om lovfestet rett

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

1. SKOLE La læreren være lærer

1. SKOLE La læreren være lærer 1. SKOLE La læreren være lærer Å sikre mange nok gode lærere og at læreren får tid til sine kjerneoppgaver er helt avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev en tilpasset og god opplæring. Venstre

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen)

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 13 S (2013-2014) Tilhører sak Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Venstres Stortingsgruppe Venstres forslag i revidert statsbudsjett for 2007 på miljøog samferdselsområdet. Stortinget 06.06.2007

Venstres Stortingsgruppe Venstres forslag i revidert statsbudsjett for 2007 på miljøog samferdselsområdet. Stortinget 06.06.2007 Venstres Stortingsgruppe Venstres forslag i revidert statsbudsjett for 2007 på miljøog samferdselsområdet Stortinget 06.06.2007 En moderne miljønasjon Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringer

Detaljer

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Næringsutvikling i Distrikts-Noreg 19. september 2003 Den nyskapande sunnmøringen Nyskaping og

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/ Bente Wilhelmsen

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/ Bente Wilhelmsen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/14-231 Bente Wilhelmsen 10.12.2014 A10 &13 Telefon: 77 79 06 32 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDET UT-KUL-I KST HØRING

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Til: Kommunal- og forvaltningskomitéen Kopi: Fra: Norske Boligbyggelags Landsforbund Dato: 21. oktober 2014 Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 1. Husbanken

Detaljer

Statsbudsjettet Bjarne Håkon Hanssen Karasjok

Statsbudsjettet Bjarne Håkon Hanssen Karasjok Statsbudsjettet 2010 Bjarne Håkon Hanssen Karasjok 13.10.2009 Styrking av samiske språk Oppfølging av handlingsplan: 5 millioner kroner Avskriving av utdanningsgjeld for samisk lærerutdanning Mer til Sametinget

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget 14.11.2006

Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget 14.11.2006 Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget 14.11.2006 Venstres alternative statsbudsjett for 2007 1 Innhold 1. Innledning 2. Venstres satsing på våre profilområder: 2.1. Skole

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert budsjett for 2004 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Hva har skjedd siden Nasjonalbudsjettet 2004? Veksten internasjonalt har tatt seg opp Rekordlavt norsk rentenivå Økt optimisme blant bedriftene

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan

Budsjett 2010 Økonomiplan -2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:74 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:74 ( ) Innst. S. nr. 279 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:74 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein,

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert nasjonalbudsjett 25 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Fortsatt sterk vekst i norsk økonomi Veksten klart over trendveksten i både 24 og 25 Økt optimisme i næringslivet BNP for Fastlands-Norge

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

20 å EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT!

20 å EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT! 20 å 1992 2 EN BEDRIFT Å DRIVE BEDRIFT! NÆRINGSPOLITISK PROGRAM 2015 2017 Vi i Bedriftsforbundet ønsker oss et samfunn der de minste verdiskaperne blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

Statsbudsjettet Sør-Trøndelag

Statsbudsjettet Sør-Trøndelag Statsbudsjettet Sør-Trøndelag 7.oktober 2008 Hovedtall i budsjettet Kommuneopplegget for 2009 Reell inntektsvekst i 2009. i mrd. kroner Frie inntekter 4,7 Økt timetall i grunnskolen 0,6 Øremerkede tilskudd

Detaljer

TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND

TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND Innsatsområder for risikoutsatte barn og unge 11. januar 2017 Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet AKTUELT FRA BUFDIR Bufdirs mål og prioriteringer 2017

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer