Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget 14.11.2006"

Transkript

1 Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget Venstres alternative statsbudsjett for

2 Innhold 1. Innledning 2. Venstres satsing på våre profilområder: 2.1. Skole 2.2. Småbedrifter 2.3. Sosialt ansvar 2.4. Miljø 3. Skatte- og avgiftsopplegget 4. Venstres budsjettforslag i detalj: DEL I: REDUSERTE KOSTNADER DEL II: ØKTE INNTEKTER DEL III: ØKTE KOSTNADER DEL IV: FONDSAVSETTING DEL V: SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGGET 5. Vedlegg: Venstres budsjettforslag for 2007 fordelt på rammeområder: Venstres alternative statsbudsjett for

3 1. Innledning: Venstres alternative statsbudsjett for 2007 Venstres stortingsgruppe legger med dette fram sitt forslag til statsbudsjett for Venstre omprioriterer i underkant av 7 mrd. kroner i forhold til regjeringens forslag. Venstres forslag vil gi en netto skatte- og avgiftslette på 434,8 mill. kroner, og vi vil også bruke 500 mill kroner mindre oljepenger enn regjeringen. Venstres alternativ innebærer derfor et mindre press på rentenivå og kronekurs enn det regjeringen legger opp til. Det finnes ikke noe enkeltelement i økonomien som slår mer sosialt urettferdig ut enn høy rente. Derfor er fortsatt lav rente en av hovedprioriteringene for Venstre. Venstre vil påpeke at sjelden har grunnlaget for å gjennomføre viktige og riktige endringer av norsk politikk vært bedre enn nå. Gjennom den forrige regjerings ansvarlige og langsiktige økonomiske politikk er ressursene nå på plass til å gjennomføre en ny og framtidsrettet politikk dersom viljen er til stede. Det ser vi dessverre få spor av i regjeringens forslag til statsbudsjett for Den aktive næringspolitikken er på feil spor. Satsing på framtiden mangler spesielt innen høyere utdanning, forskning og i miljøpolitikken. I stedet velger regjeringen å stramme skatteskruen for folk med normale inntekter og normale boliger ytterligere, samtidig som det fases inn rekordmye oljepenger i den offentlige økonomien. Dette er en kombinasjon som gir sterkere press på rente og kronekurs enn det som er nødvendig. Det rammer norsk næringsliv, norske kommuner og ikke minst familier i etableringsfasen. Hovedsatsinger Venstres budsjettforslag gjenspeiler partiets satsing på fire profilområder; miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og skole. Venstres hovedsatsing og størst ugiftsøkning legges til utdanning og forskning, med over 1,4 mrd kroner. Regjeringens hvileskjær på dette feltet er uakseptabelt og svekker utviklingen for morgendagens velferd. Venstres satsing på våre profilområder vises nærmere i del 2 i dette dokumentet. Skatte og avgiftslettelser Hovedlinjen i Venstres skatteopplegg er mindre skatt på arbeid og mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd. Dette følges opp med en rekke endringer i regjeringens skatte- og avgiftsopplegg innenfor en netto skatte- og avgiftslette på 434,8 millioner kroner. Venstre opprettholder i hovedsak 2006-skattenivået, og tilbakefører regjeringens skjerpelser, bl a ved å justere tilbake innslagspunktet i toppskatten til Nye lettelser er sosialt innrettet økt minstefradrag, økt bunnfradrag i formuesskatten og styrking av BSU-ordningen for ungdom. Det foreslås økte avskrivingssatser for næringslivet, styrking av SkatteFunn-ordningen, videreføring av IPA-ordningen og livrenteavtaler samt fjerning av tollsatser for enkelte lavinntektsland i Afrika. På den annen side foreslås det noen økninger i avgifter som stimulerer til en mer helse- og miljøvennlig adferd i tillegg til at enkelte særgoder knyttet til spesielle grupper av arbeidstakere fjernes. Vi viser for øvrig til del 3 i dette dokumentet. Venstres alternative statsbudsjett for

4 2. Satsing på profilområder: 2.1. Skole: En skole for kunnskap og like muligheter For Venstre er det et mål at Norge skal bli en førsteklasses kunnskapsnasjon. Dette forutsetter økt satsing og gode rammebetingelser for grunnopplæring, høyere utdanning og forskning. En gunstig økonomisk situasjon for Norge gjør at mulighetene til å investere i framtida aldri har vært større, og da må vi gjøre det. Venstre vil reversere reduksjonen i basisbevilgningene til universitets- og høyskolesektoren, og foreslår å bevilge 274,3 mill. kroner mer til dette formål. Etter Venstres mening er det et dokumentert behov for vitenskapelig utstyr i sektoren. Dette krever langsiktig opptrapping, og partiet foreslår derfor å bevilge 200 mill. kroner til dette. Venstre mener det er uheldig at regjeringen finansierer det økte behovet for penger til gaveforsterkningsordningen ved å omdisponere midler fra langsiktig grunnleggende forskning i Norges Forskningsråd. Vi foreslår derfor å bevilge 100 mill. kroner for å rette opp regjeringens omdisponering i revidert nasjonalbudsjett. Venstre vil øke Fondet for nyskaping og forskning med 40 mrd. kroner. Fondet vil etter dette utgjøre 100 mrd. kroner, noe som betyr 1,5 mrd kroner mer til forskning i 2008 dersom en legger til grunn en avkastning på 3,75 %. Partiet mener et solid forskningsfond er den beste garantien for stabilitet og forutsigbarhet i de offentlige forskningsbevilgningene. Venstre mener i likhet med en samlet KUF-komite at det er behov for en systematisk ordning som kan løfte lærernes faglige standard bedre enn hittil. Derfor vil Venstre innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole. Ordningen bør innledes med en begrenset prøveordning i utvalgte kommuner, og vi legger inn 100 mill. til dette. Tabell: I Venstres forslag vises denne profilen bl.a. gjennom økte satsinger på 1,4 mrd: SUM KUNNSKAP, FORSKNING, UTDANNING 1416, Statlige videreg. samiske skoler 3, Fellestiltak i grunnskolen, samiske områder Økt saksbehandlingskap. billighetserstatning samer og kvener Prøverordning, kompetanseår lærere (ny post) Økt likebehandling av private barnehager 87% 3,0 4,0 100,0 100,0 I dag får private barnehager dekket 85% av kostnadene til kommunale Reversere kutt, folkehøyskoler 25, Studentbarnehager 15, Studentboliger 15,0 Venstres alternative statsbudsjett for

5 Reversere kutt i basisbevilgninger til universitet og høyskoler (samlet 274,3 mill) 274, Kunststipendiater 2,5 Teknisk ført mot Statlige kunsthøyskoler Private høyskoler 13, Stipendiater 100,0 Innebærer ca. 350 stillinger (halvår) Post.doc-stillinger 50,0 Innebærer ca. 100 stillinger (halvår) Utstyr 200, Forskningsrådet 265,0 Inkl. særskilt miljøsatsinger ca. 20 millioner Gaveforsterkningsordningen 100, Øke studiestipend med 1.000,- pr. undervisningsår Opprettholde og styrke lærebokstipendet 90,0 Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt. 51,0 Maksimalt stipend økes fra 350 per måned til 510 per måned. Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt. Se også forslag Studiestøtte, utvalgte land 0, Oppstartsbevilgning for nytt Odontoligbygg ved UiB 5,0 Venstres alternative statsbudsjett for

6 2.2. Småbedrifter: Et kreativt og nyskapende Norge Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som hjelper nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Venstre mener det er avgjørende å følge handlingsregelen for bruk av norske oljepenger, fordi uansvarlig offentlig pengebruk gir høy rente og en sterk norsk krone som vil være ødeleggende for norsk konkurranseutsatt næringsliv. Venstre vil gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter til svangerskaps- og fødselspenger som andre arbeidstakere. Tabell: I Venstres forslag vises denne profilen: SUM NÆRINGSTILTAK (inkl fiskeri og landbruk) 486, Næringsrettet forskning 80, Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 30,0 Gjenoppretting av tidligere kutt Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars , Reduksjon i Brønnøysundgebyrene med 10% Økt tilskudd til næringstiltak i fiskeriene Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten 41,0 20,0 Økte tilskudd til fiskeriene må ses i sammenheng med NOxavgift. 25,0 Økte tilskudd utover Regjeringens forslag om 75 mill. Venstres alternative statsbudsjett for

7 2.3. Sosialt ansvar: Mer til dem som trenger det mest Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Venstre har som mål å innføre en borgerlønn, en garantert minsteinntekt for alle som av ulike årsaker ikke kommer inn i det ordinære arbeidslivet og dermed ikke kan forsørge seg selv. Samtidig skal ikke en ordning med borgerlønn føre til passivisering og hindre aktiv jobbsøking for mottakerne. Forslaget forutsetter en personlig handlingsplan som bør være vidt definert. Venstre ønsker som et første steg å prioritere en prøveordning som gir langtidsmottagere av sosialhjelp en borgerlønn på 2G. Prøveprosjektet ønskes utført i 10 kommuner, med en ramme på 60 millioner. Venstre ønsker bedre styring av helseforetakene og en større bevilgning til pasientrettede tiltak innen helseforetakene, særlig knyttet til rehabilitering. Stadige rapporter om høyt sykefravær innen helsesektorene tyder på at mange ansatte er utslitt av høyt press i stadige omstillingsprosesser og lever med konstante underbemanninger. Vi vil også prioritere en større satsing på barne- og ungdomspsykiatri. Venstre prioriterer til sammen 100 mill. kroner ut over regjeringens forslag. Venstre mener de som er avhengige av rusmidler først og fremst trenger behandling. Målet må ikke bare være rusfrihet, men også et verdig liv for dem som ikke klarer å bli rusfrie. Vi foreslår derfor å øke bevilgningene til ulike tiltak for rusmisbrukere med 25 mill. kroner. Venstre mener det er urimelig at tannbehandling er adskilt fra annen medisinsk behandling og ønsker en offentlig refusjonsordning på lik linje med fastlegeordningen. Vi foreslår en gradvis overgang til en offentlig refusjonsordning hvor utsatte grupper blir prioritert i første omgang. Tabell: I Venstres forslag vises denne profilen bl.a. gjennom økte satsinger på 797 mill.: SUM HELSE/SOSIAL 797, Flere tiltaksplasser for yrkeshemmede 28,0 200 flere plasser Prøveprosjekt, borgerlønn (ny post) 60,0 Ny post. Prøveprosjekt under NAV Tiltakspakke for bostedsløse 15, Stønad enslige foreldre 15, Forskning allmennmedisin 5, Forskning alderspsykiatri 2, Styrking av helsesøstertjenesten 15, LAR og andre rustiltak 25, Tannhelse 170, Vaktmestertjeneste til eldre hjemmeboende i kommunene, gradvis innfasing 20, Helseforetak 100,0 Herunder økt satsing på barneog ungdomspsykiatri Venstres alternative statsbudsjett for

8 Rehabilitering, Helse Sør 12, Rehabilitering, Helse Vest 68, Tilskudd til frivillige organisasjoners informasjonssentre for helserettet info 4, Medisinsk rehabilitering 70, Forskning ADHD 5, Fjerne trygdeavkortingen for arbeidsinntekt for personer mellom 67 og 70 år. 182,5 Forskuttering av pensjonsreformen SUM FAMILE: 94, Rett til pappapermisjon til fedre der mor ikke har jobbet nok til opptjening for barn født etter Øke fedrekvoten med en uke for barn født etter ,0 Gjelder anslagsvis 8000 fedre i året. Lite proveny første år (ca. 250 mill. årlig deretter) 5,0 Lite proveny første år (ca mill. årlig deretter) Stønad enslige foreldre 15, Samlivskurs 3, Øke adopsjonsstøtten til 1G 43,4 1G = , Passgebyr for barn, redusert med 107 kr, fra 420 kr til 313 kr 20,0 Tilpasning av gebyr til kostnad Venstres alternative statsbudsjett for

9 2.4. Miljø: En moderne miljønasjon Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Venstre mener prioriteten i energipolitikken må være å bruke energi mer effektivt og å ta i bruk klimavennlig teknologi. Som et ledd i en slik politikk synes vi derfor regjeringens forslag til bevilgning til videre arbeid med realiseringen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø, muliggjøring av verdikjeder for CO2 og nødvendige avklaringer knyttet til spørsmålet om et statlig engasjement er positivt. Det haster imidlertid med å ta de nødvendige beslutninger som skal sikre at gasskraftverket på Kårstø får renseanlegg innen 2009 slik det er lovet i Soria-Moria erklæringen. Norge kan komme i en anstrengt situasjon med hensyn til tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men vil også peke på de store mulighetene vi har, både når det gjelder energisparing og miljøvennlig energiproduksjon. Venstre synes det var skuffende at regjeringen vraket samarbeidet med Sverige om et opplegg for grønne sertifikater, som ville utløst store investeringer i vindkraft, bioenergi, småkraft og opprustning av eksisterende vannkraft. Levende lakseelver er viktige for å bevare det biologiske mangfoldet og for reiselivet og turistnæringen i distriktene. Venstre foreslår derfor å øke regjeringens forslag til bevilgning til særlige tiltak for vill-laksstammene gjennom bekjempelse av lakseparasitten gyrodactilus salaris med 11 mill. kr. Venstre legger betydelig vekt på behovet for miljøvennlig og effektiv bytransport med redusert bilavhengighet og økt satsing på kollektivtrafikk. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene skal stimulere til bedre helse, miljø og framkommelighet i storbyområdene, ved å dempe veksten i transportbehovet og øke antall kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Venstre er skuffet over at regjeringens foreslår å redusere belønningsordningen i forhold til statsbudsjettet for Vi foreslår derfor å styrke belønningsordningen for kollektivtrafikken med 75 mill. kroner utover regjeringens forslag. Venstre vil peke på de store personlige lidelsene for de som er involvert i trafikkulykker og kostnadene trafikkskadde og drepte påfører samfunnet. Vi mener det ikke satses tilstrekkelig på trafikksikkerhetstiltak på veinettet. På en rekke strekninger ville fysisk trafikkskille og rassikring bedret sikkerheten. Venstre foreslår derfor 50 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak og 50 mill.kr til rassikring utover regjeringens forslag. Tabell: I Venstres forslag er dette de viktigste miljøforslagene: SUM MILJØ: 177, Støtte til miljøorganisasjoner (ny post) 2, Miljøovervåking 5,0 SEAPOP Informasjonssenter for vern av sjøfugl 0, Miljøkartlegging (ny post) 5,0 MARENO Klimaforskning (Zeppelin) 3, Barskogvern 11,5 Venstres alternative statsbudsjett for

10 Gyro, vill-laks 11, Friluftstiltak 5, Kulturminnevern 10, Opprydning av gift i fjorder 10, Heve vrakpanten med 1.000,- 114,0 SUM SAMFERDSEL: 180, Forskning rasjonell og miljøvennlig transport 5,0 Til forskning og demonstrasjon innen hydrogen og biodrivstoff Trafikksikkerhetstiltak (ny post) 50, Rassikring 50, Incentivordning kollektivtrafikk 75,0 Venstres alternative statsbudsjett for

11 3. Kommentarer til skatte- og avgiftsopplegget Venstre ønsker et skatte- og avgiftssystem som er enklere, mer effektivt og mer miljøvennlig og som samtidig er internasjonalt konkurransedyktig. Vi vil vise til Bondevik II-regjeringens skattereform som gir flatere og enklere skatt gjennom en kraftig tilnærming av skattesatsene for arbeid og kapital og fjerning av den kompliserte og urettferdige delingsmodellen. Dermed har vi blant annet sikret skatteregler som belønner investeringer i bedrifter framfor utbytte til eget forbruk. Venstre vil ha mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid. Dette følges opp med en rekke endringer i regjeringens skatte- og avgiftsopplegg. Venstre støtter regjeringens endringer i skatte- og avgiftssystemet som går i miljøvennlig retning, men mener at legitimitet blant borgerne for et skatteskifte fra rød til grønn skatt må sikres gjennom et opplegg som enten er provenynøytralt eller gir skattelette. Dessverre sender regjeringen regningen til folk med vanlig inntekter og svekker dermed oppslutningen om en nødvendig omlegging i mer miljøvennlig retning. Toppskatt Partiet mener toppskatt er en dårlig løsning for å drive sosial fordeling, fordi den fører til urimelig økning i marginalskatten. Høy toppskatt gir tap for samfunnet gjennom lavere verdiskaping og gjør det mindre lønnsomt å jobbe. Derfor foreslår vi å regulere innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten i tråd med det Arbeiderpartiet utstedte en velgergaranti for i 2001, og øker dette til ,-. Som en konsekvens av dette vil færre arbeidstakere måtte betale toppskatt i Vi er ikke enige i regjeringens forslag om å senke innslagspunktet i trinn to i toppskatten og foreslår at dette videreføres på ,-. Det medfører at det vil være færre arbeidstaktere som må betale toppskatt i trinn 2. Minstefradrag Venstre foreslår videre å øke minstefradraget med 720 kr for lønns- og pensjonsinntekter. En slik endring vil først og fremst komme de med lave og ordinære arbeids- og pensjonsinntekt til gode. Norge er i dag ett av få land som fortsatt har formueskatt. Formuesskatten har en rekke uheldige langsiktige virkninger på sparing og investering og er en hindring for å nå målet om et nyskapende næringsliv i Norge. På sikt må formueskatten fjernes, og vi foreslår i budsjettet for 2007 at bunnfradraget i formueskatten heves til ,-. En slik endring betyr at anslagsvis 1,1 mill. personer får redusert eller avviklet sin formueskatt sammenliknet med regjeringens forslag. Vi går også mot regjeringens forslag om økning av ligningsverdi av boliger. Økt rentepress Norsk økonomi er på kokepunktet. Regjeringens resept er tydeligvis å bruke mer penger i offentlig sektor bl.a. gjennom netto økte skatter og avgifter på om lag 2 mrd. kroner. Dette vil bidra til økt press på rentenivå og dermed kronekurs. I tillegg har regjeringen få eller ingen incitamenter til sparing i sitt skatte- og avgiftsopplegg. Tilfellet er snarere det motsatte, med tanke på regjeringens forslag om å avvikle skattefordelen ved IPA-ordningen og livrenteavtaler. Vi mener at sparing medfører mindre press på økonomien og er dermed mot regjeringens forslag til innstramminger i de nevnte ordninger. I tillegg foreslår Venstre at boligspareordningen for ungdom bedres og utvides gjennom at maksimalt sparebeløp dobles fra til kr, og at det årlige sparebeløpet økes fra til kroner. Skattelettelser Venstre tar også til orde for en rekke målrettede skattelettelser for norsk næringsliv som kan stimulere til nyetableringer og dermed sikre arbeidsplasser og velferd i framtiden. Vi foreslår å øke avskrivningssatser for maskiner med 5 % til 25 %, det samme som finansministerens parti SV lovet før valget i Videre foreslår vi å tredoble fribeløpet ved aksjekjøp i egen bedrift fra til kroner, halvering av arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger ansatt etter , gjeninnføre skattefritak for arbeidsgivers dekning av sykdomsutgifter, lette arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter og doble beløpsgrensene i SkatteFunnordningen. Vi går dessuten mot alle regjeringens skatteskjerpelser for næringslivet generelt og småbedriftene spesielt. Det gjelder Venstres alternative statsbudsjett for

12 endringer i skatterabatten for aksjer og verdifond og det gjelder forslag om innstramming i SkatteFunnordningen. Frivillig sektor Frivillig sektor har en stor betydning for fellesskapet. En aktiv frivillig sektor er en forutsetning for å få til en god balanse mellom enkeltmenneskets mange og ulike behov og demokratiske fellesskapsløsninger ivaretatt av det offentlige. Derfor vil Venstre heve beløpsgrensen for arbeidsgiveravgiftsfritak for frivillige organisasjoner fra til og øke skattefradragsbeløpet ved gaver til frivillige organisasjoner til kroner. Venstre støtter heller ikke regjeringens forslag til omlegging av skattesystemet på Svalbard, men foreslår et system identisk med det som var før 2006, dvs. med en skattesats på 8 %. Avgifter Venstre støtter regjeringens forslag til omlegging av bilavgiftene, og håper at dette følges opp med ytterligere forslag i budsjettene som kommer. Bl.a. må det legges til rette for at målene om økt omsetning av biodrivstoff oppnås. Venstre støtter også Regjeringens forslag om innføring av NOxavgift. Dette er nødvendig for å nå Norges forpliktelser i Göteborg-protokollen. Vi forslår dessuten at NOx-avgiften utvides til å gjelde maskiner innenfor bygg og anlegg. Som et ledd i Venstres mål om omlegging fra rød til grønn skatt foreslår vi en rekke økninger i miljøavgiftene for å stimulere til miljøvennlig adferd. Dette gjelder bl.a. økning i grunnavgiften på fyringsolje, økning av CO2-avgiften på mineralske produkter, økt CO2-avgift på sokkelen og økt dieselavgift i alle klasser. For de ulike avgiftssatser henvises det til de ulike skatte-, avgifts og tollvedtak. Matmoms Regjeringen mener at en økning av mat-momsen med ett prosentpoeng ikke vil få nevneverdig effekt på matvareprisene. Venstre foreslår derfor å øke momsen på mat med ytterligere et prosentpoeng til 15 %. Dette må også sees i sammenheng med Venstres øvrige omprioriteringer i skattesystemet som innebærer at alle lønns- og pensjonsinntekter får skattelette. Avslutningsvis vil vi peke på at de få skattelettelsene som regjeringen foreslår i sitt opplegg, er målrettet mot støttespillerne i fagbevegelse og bondelag. Vi ser ingen grunn til at fagforeningskontingenten skal holdes på et kunstig høyt nivå gjennom skattesubsidier og foreslår derfor å avvikle ordningen. Venstre støtter heller ikke endringer i Skogfondordningen og skattefritak for avsetning til andelskapital i samvirkeforetak. Dette er endringer som både er miljøfiendtlige og som bidrar til et mer komplisert skattesystem. Samlet sett reduseres skatter og avgifter med Venstres alternative budsjett med 464,8 millioner kroner bokført i Venstres alternative statsbudsjett for

13 4. Venstres alternative budsjettforslag for Hovedtall Reduserte kostnader ,1 Økte inntekter - 528,4 Økte utgifter 3309,7 Sum omprioriteringer: - 964,8 Skatte- og avgiftslette 3466,3 Skatte- og avgiftsøkninger ,5 Sum skatt/avgift: 464,8 SUM TOTALT: - 500, Alternativt budsjettforslag for 2007 (Del I V) Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL I: REDUSERTE KOSTNADER Bistand til Latin-Amerika -10,0 Brukes til omprioriteringer innen UDs område Økning av egenbetaling i barnehager, samlet 460 mill. -460,0 Økt egenbetaling med 200 kroner pr. mnd for første barn (søsken-moderasjon mv. gjelder fortsatt). Til sammenligning øker regjeringen med 80,- i måneden Innføre tak i pressestøtten på 30 millioner pr. avis Halvering av regjeringens satsing på småsamfunn -48,0 Rammer først og fremst Dagsavisen og Bergensavisen (og litt Vårt Land). -25, Mindre økning i ekstra midler til kommunen jfr Gratis læremidler i videregående skole -500,0 Medfører mindre bruk av oljepenger for å holde rentenivået nede. 1% økt rente betyr 800 mill. ekstra for kommunene. -167,0 Ikke støtte til Regjeringens forslag, men opprettholding og styrking av gammel stipendordning Færre ordinære tiltaksplasser. Redusert behov i Aetat -236,0 Gjelder færre plasser. Det foreslås samtidig 200 flere tiltaksplasser for yrkeshemmede Avvikle ordningen med ventelønn. -18,0 Gjelder bare for nye tilfeller i Pga av endring i regelverk blir beløpet mindre enn først antatt Ikke innføre Svalbard-tillegg -1,3 Jfr. skatte-endringer tilbake til Venstres alternative statsbudsjett for

14 i barnetrygden 2005-regler Innstramminger i nettolønnsordningen for sjøfolk -450, Ikke forsøk med 6-timersdag -20, Mindre bevilgninger til Statsbygg -50,0 Enkelte mindre faseforskyvninger av igangsatte prosjekter Halvere regjeringens reduksjon av gebyrer knyttet til tvangsforretninger, samlet 115 mill. -115,0 Omprioritering mer til dem som trenger det mest Ikke kjøp av CO2-kvoter -105,0 Avventer regjeringens sektorvise klimamål. Aktuelt tiltak ifbm RNB Utsette ombygging og utvidelse av tørrdokk ved Haakonsvern Kutt, seismiske undersøkelser Nordland VII og Troms II Generell innsparingsfullmakt = ostehøvelkutt Avvikle eksportstøtte til osteproduksjon Dagpenger, beholde 5 ventedager Reversere endringene i permitteringsordningen tilbake til Bondevik IIregjeringens forslag. -120,0 Noe mindre beløp enn først antatt grunnet kostnader ved utsettelse (ca. 30 mill) -35,0 Regjeringen foreslår å bevilge 70 mill til dette. Halveres kan event. fjernes. -179,2 Effekten av å ikke prisjustere driftsutgiftene på statsbudsjettet (eksl. lønn) er 1,1 mrd. -199,0 Eksportsubsidier gjennom omsetningsavgiften. Føres i første omgang mot ymse-posten (slik SV gjorde i 2005). -39,5 Regjeringen har foreslått å redusere ordningen til 4 dager. -145,0 Den aktuelle endringen er fra 34 til 26 uker, gjeldende fra 1.1. Begrunnes med den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet. I følge dept. er det bare 300 personer som i snitt har vært permittert så langt i år Redusert dagpengeutbetaling som resultat av økt kontroll i NAV -175,0 Netto innsparing = 175 mill. Venstres alternative statsbudsjett for

15 Endre lønnsgarantiordningen slik Bondevik II foreslo Besparelser ved innføring av gradert sykemelding som hovedregel Utvide levealderen for biler inn under ordningen Støtte til bil fra 11 til 12 år. -50,1 Foreslått i statsbudsjettet 2006 av Bondevik II -225,0-200,0 Gjennomsnittlig levealder for en bil i Norge er 19 år Redusere apotekavansen -63,0 Gjelder ved reduksjon på 1 prosentpoeng Økt maksimal egenandel pr. blåresept-ekspedisjon med 10%. -50,0 Maks-taket økes fra 510 til 550 kroner Øke egenandelstak I til kr ,, men samtidig frita minstepensjonister, uføretrygdede og kronisk syke for egenandeler -60,0 Omfordeling fra friske velstående til syke fattige. Helt i tråd med Venstres program. SUM ALLE REDUSERTE KOSTNADER -3746,1 Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL II: ØKTE INNTEKTER Salg av Forsvars-eiendommer 100,0 Forskuttering av salg Salg av siste del av Vest- Banetomten. 180, Økt utbytte NSB 75% 13,6 Regjeringen = 72% Økt utbytte Posten 75% 64,2 Regjeringen = 66% Økt utbytte Avinor 70% 63,2 Regjeringen = 59% Økt utbytte Entra 98% 16,8 Regjeringen = 88% Økt utbytte Argentum 98% 54,2 Regjeringen = 69% Økt utbytte Statnett 90% 1 36,4 Regjeringen = 50% SUM ØKTE INNTEKTER: 528,4 1 I Statnett er det i teorien mulig å ta ut 1000% utbytte Venstres alternative statsbudsjett for

16 Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL III: ØKTE KOSTNADER Nordområdesatsing knyttet til helse- og sosialsituasjonen i Nordvest-Russland Økt kontakt med muslimske verden 8,0 2,0 SUM UTENRIKS: 10, Statlige videreg. samiske skoler Fellestiltak i grunnskolen, samiske områder Økt saksbehandlingskap. billighetserstatning samer og kvener Prøverordning, kompetanseår lærere (ny post) Økt likebehandling av private barnehager 87% Reversere kutt, folkehøyskoler 3,0 3,0 4,0 100,0 100,0 I dag får private barnehager dekket 85% av kostnadene til kommunale 25, Studentbarnehager 15, Studentboliger 15, Reversere kutt i basisbevilgninger til universitet og høyskoler 274, (samlet 274, 3 mill) Kunststipendiater 2,5 Teknisk ført mot Statlige kunsthøyskoler Private høyskoler 13, Stipendiater 100,0 Innebærer ca. 350 stillinger (halvår) Post.doc-stillinger 50,0 Innebærer ca. 100 stillinger (halvår) Utstyr 200,0 Venstres alternative statsbudsjett for

17 Forskningsrådet 265,0 Inkl. særskilt miljøsatsinger ca. 20 millioner Gaveforsterkningsordningen 100, Øke studiestipend med 1.000,- pr. undervisningsår Opprettholde og styrke lærebokstipendet 90,0 Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt. 51,0 Maksimalt stipend økes fra 350 per måned til 510 per måned. Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt Studiestøtte, utvalgte land 0, Oppstartsbevilgning for nytt Odontoligbygg ved UiB 5,0 SUM KUNNSKAP, FORSKNING, UTDANNING 1416, DRAMAS 0,5 Manusbank, amatørteater Samien Sitje 0, Flerkulturelle institusjoner 6, Folkemusikk 5,0 Riff arkiv (0,5), Riksscene (3,0), regionale arkiv (1,5) Hamsun-jubileum 0, Hauge-Tveitt 0, Protestfestivalen 0, Nordnorsk kulturråd 1, Nobels fredssenter 2, Barneteater, Rogaland 1, Nordfjord Opera - driftstilskudd 0, ABM-sektoren 11, Ibsen-året 8, Bibliotek 3,0 Styrking av flerkulturelle bibliotek Tilskuddsordning for små distriktsbokhandlere 2, Nynorsk kultursentrum 1, Støtte til samiske aviser på 2,4 Venstres alternative statsbudsjett for

18 norsk Utrop 1,0 SUM KULTUR: 44, Domstolenes drift 8, Kripos 13, Oslo-politiet (ørmerkes org.krim mv) 15, Fri rettshjelp, Oslo 4, Datatilsynet 1,0 SUM JUSTIS: 41, Flere tiltaksplasser for yrkeshemmede 28,0 200 flere plasser Prøveprosjekt, borgerlønn (ny post) 60,0 Ny post. Prøveprosjekt under NAV Tiltakspakke for bostedsløse 15, Stønad enslige foreldre 15, Forskning allmennmedisin 5, Forskning alderspsykiatri 2, Styrking av helsesøstertjenesten 15, LAR og andre rustiltak 25, Tannhelse 170, Vaktmestertjeneste til eldre hjemmeboende i kommunene, gradvis innfasing 20, Helseforetak 100,0 Herunder økt satsing på barneog ungdomspsykiatri Rehabilitering, Helse Sør 12, Rehabilitering, Helse Vest 68, Tilskudd til frivillige organisasjoners informasjonssentre for helserettet info 4, Medisinsk rehabilitering 70, Forskning ADHD 5,0 Venstres alternative statsbudsjett for

19 Fjerne trygdeavkortingen for arbeidsinntekt for personer mellom 67 og 70 år. 182,5 Forskuttering av pensjonsreformen SUM HELSE/SOSIAL 797, Rett til pappapermisjon til fedre der mor ikke har jobbet nok til opptjening for barn født etter Øke fedrekvoten med en uke for barn født etter ,0 Gjelder anslagsvis 8000 fedre i året. Lite proveny første år (ca. 250 mill. årlig deretter) 5,0 Lite proveny første år (ca mill. årlig deretter) Stønad enslige foreldre 15, Samlivskurs 3, Øke adopsjonsstøtten til 1G 43,4 1G = , Passgebyr for barn, redusert med 107 kr, fra 420 kr til 313 kr 20,0 Tilpasning av gebyr til kostnad SUM FAMILE: 94, flere kvoteflyktninger 32,0 Integreringstilskudd, med fratrekk av ODA-godkjente utgifter Voksenopplæringstiltak for innvandrere Søndre Nordstrand integrering 15,0 15,0 SUM FLYKTNINGER, INTEGRERING 62, Næringsrettet forskning 80, Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 30,0 Gjenoppretting av tidligere kutt Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) 290,5 Foreldrepenger Reduksjon i Brønnøysundgebyrene med 10% Økt tilskudd til næringstiltak i fiskeriene 41,0 20,0 Økte tilskudd til fiskeriene må ses i sammenheng med NOxavgift. Venstres alternative statsbudsjett for

20 Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten 25,0 Økte tilskudd utover Regjeringens forslag om 75 mill Tilskudd Dyrevernalliansen 0,1 SUM NÆRINGSTILTAK (inkl fiskeri og landbruk) 486, Forskning rasjonell og miljøvennlig transport 5,0 Til forskning og demonstrasjon innen hydrogen og biodrivstoff Trafikksikkerhetstiltak (ny post) 50, Rassikring 50, Incentivordning kollektivtrafikk 75,0 SUM SAMFERDSEL: 180, Støtte til miljøorganisasjoner (ny post) 2, Miljøovervåking 5,0 SEAPOP Informasjonssenter for vern av sjøfugl 0, Miljøkartlegging (ny post) 5,0 MARENO Klimaforskning (Zeppelin) 3, Barskogvern 11, Gyro, vill-laks 11, Friluftstiltak 5, Kulturminnevern 10, Opprydning av gift i fjorder 10, Heve vrakpanten med 1.000,- 114,0 SUM MILJØ: 177,6 SUM ØKTE KOSTNADER (ekskl. fond): 3309,7 Venstres alternative statsbudsjett for

21 Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL IV: FONDSAVSETTING Styrkning av forskningsfondet ,0 Ingen effekt på budsjettbalansen i SUM FONDSAVSETTING ,0 Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL IV: SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGGET Lønnsjustere toppskatt trinn 1 til , Opprettholde innslagspunktet i toppskatten trinn 2 på , Ikke fjerne rabatten for verdifond som ikke er aksjefond Ingen økning av ligningsverdi av boliger Ingen økning i verdsettelser av aksjer -600,0 Regjeringen forslår underregulering og et innslagspunkt på ,- -355,0 Regjeringen har foreslått dette senket til ,- -90,0 Foreslått av Regjeringen -270,0 Regjeringen foreslår å øke denne med 10 % i formuesskatten -225,0 Regjeringen foreslår å øke denne med 10 % i formuesskatten IPA-ordningen videreføres -180 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen Individuelle livrenteavtaler videreføres Kollektive livrenteavtaler videreføres Ingen innstramming i SkatteFunn Ikke støtte Regjeringens omlegging av Svalbardskatt. SUM REVERSERING AV REGJERINGENS FORSLAG: -80 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen -280 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen 0,0 Ingen bokført virkning i 2007, men 150 mill i ,3 En reversering tilbake til ordningen som gjaldt før 2006 vil være om lag provenynøytral -2081,3 Venstres alternative statsbudsjett for

22 Økte avskrivningssatser for maskiner med 5% til 25% -360 Lite proveny første år mill påløpt helår Lettelser i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter 0,0 Arveavgiftsavskrivelse over 10 år. Ingen bokført virkning 1.år, men 140 mill deretter Tredoble fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift til 4.500,- -30,0 Dagens grense er aksjer til en verdi av 1.500, Halv arbeidsgiveravgift for nye lærlinger ansatt etter Gjenninnføre skattefritak for fordelen av arbeidsgivers dekning av sykdomsutgifter mv Doble beløpsgrensene i SkatteFunn-ordningen -70,0-20,0 0,0 Ikke proveny første år, samlet proveny på 770 mill påfølgende år. SUM SKATTELETTEFORSLAG NÆRINGSLIV: -480, Økt minstefradrag med 720 kr for lønns- og pensjonsinntekt Økt bunnfradrag til ,- i formuesskatten Styrking av BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) SUM SKATTELETTEFORSLAG PERSONLIGE SKATTEYTERE: Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til kr Heve beløpsgrensen for AGA-fritak for frivillige organisasjoner Måloppnåing om 1% omsetning av biodrivstoff -445,0-230,0 Opp fra ,- i Regjeringen foreslår en oppjustering til ,- -85,0 Maksimalt BSU-sparebeløp dobles, fra til kr og det årlig sparebeløpet økes fra til kr -760,0-15,0-30,0 Grensen økes fra til Usikkert anslag -60,0 Venstres alternative statsbudsjett for

23 innen Fjerne sjokoladeavgiften fra 1. desember , Fjerne tollsatser for enkelte u- land på linje med MULlandene. -40,0 Gjelder lavinntekts-land i Afrika som ikke er definert som u-land. SUM ANDRE SKATTELETTEFORSLAG : -145,0 SUM ALLE SKATTELETTEFORSLAG: -3466, Heve grunnavgiften på fyringsolje med 10 øre pr liter Økte tobakksavgifter (ikke snus) Øke CO2-avgiften på mineralske produkter med 10 øre literen Fjerne skattefradraget for fagforeningskontingent Økt avdekking av skatteundragelser ved økt bevilgning til kontroll 136,0 Tilsvarer en avgiftsøkning på 23,5 %. Dagens avgiftssats er 0,429 pr liter. 255,0 Gjelder heving av avgiften på sigarer, røyketobakk og sigaretter til kr. 2,0 pr. sigarett eller pr. gram av pakningens nettovekt. 594,5 Dette gjelder bensin, autodiesel, mineral-olje, sildemel, treforedling mv ,0 225,0 Nettobeløp. Brutto skatteøkning er beregnet til 300 mill Økt CO2-avgift på sokkelen 30,0 Avgiften økes til 376 kroner Ingen endring i Skogfondordningen Ikke skattefritak for avsetning til andelskapital i samvirkeforetak Økt dieselavgift i alle klasser med 15 øre Økt matmoms med 1 prosentpoeng Innføre Nox-avgift på maskiner innenfor bygg og 50,0 0,0 Ingen bokført effekt i Betyr 30 mill i ,0 575,0 Regjeringen foreslår å øke fra 13 til 14%. Her foreslås en økning til 15%. 53,0 Forslaget er basert på en avgiftssats på 15 kroner pr. kg. 2 Fordeler seg som følger på de største områdene (tall i millioner kr.): Bensin (155,5), Autodiesel (163), Mineralolje (256,5) Venstres alternative statsbudsjett for

24 anlegg SUM ALLE SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER: 3001,5 SUM HELE SKATTEOPPLEGGET -464,8 Venstres alternative statsbudsjett for

25 5. Vedlegg: Venstres budsjettforslag for 2007 fordelt på rammeområder: RAMMEOMRÅDE I; STATSFORVALTNINGEN Ikke forsøk med 6-timersdag -20, Datatilsynet 1, Mindre bevilgninger til Statsbygg -50,0 Enkelte mindre faseforskyvninger av igangsatte prosjekter. Totalrammen for posten er på 1,5 mrd Oppstartsbevilgning for nytt 5,0 Odontoligbygg ved UiB SUM RAMMEOMRÅDE I: -64,0 RAMMEOMRÅDE 2; FAMILIE OG FORBRUKER Økning av egenbetaling i barnehager, samlet 460 mill Økning av egenbetaling i barnehager, samlet 460 mill Økning av egenbetaling i barnehager, samlet 460 mill Økt likebehandling av private barnehager 87% -165,6 Økt egenbetaling med 200 kroner pr. mnd for første barn (søsken-moderasjon mv. gjelder fortsatt). Til sammenligning øker regjeringen med 80,- i måneden. -167,9 Økt egenbetaling med 200 kroner pr. mnd for første barn (søsken-moderasjon mv. gjelder fortsatt). Til sammenligning øker regjeringen med 80,- i måneden. -126,5 Økt egenbetaling med 200 kroner pr. mnd for første barn (søsken-moderasjon mv. gjelder fortsatt). Til sammenligning øker regjeringen med 80,- i måneden. 100,0 I dag får private barnehager dekket 85% av kostnadene til kommunale -1,3 Jfr. skatte-endringer tilbake til 2005-regler på Svalbard Ikke innføre Svalbard-tillegg i barnetrygden Samlivskurs 3, Øke adopsjonsstøtten til 1G 43,4 1G = ,-. Mer enn dobling av beløpet Forskning ADHD 5, Rett til pappapermisjon til fedre der mor ikke har jobbet nok til opptjening for barn født etter Øke fedrekvoten med en uke for barn født etter Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) SUM RAMMEOMRÅDE 2-210,9 8,0 Gjelder anslagsvis 8000 fedre i året. Lite proveny første år (ca. 250 mill. årlig deretter) 5,0 Lite proveny første år (ca mill. årlig deretter) 86,0 Foreldrepenger Venstres alternative statsbudsjett for

26 RAMMEOMRÅDE 3; KULTUR DRAMAS 0,5 Manusbank, amatørteater Samien Sitje 0, Flerkulturelle institusjoner 6, Folkemusikk (ny post) 5,0 Riff arkiv (0,5), Riksscene (3,0), regionale arkiv (1,5) Hamsun-jubileum 0, Hauge-Tveitt 0, Protestfestivalen 0, Nordnorsk kulturråd 1, Nobels fredssenter 2, Barneteater, Rogaland 1, Nordfjord Opera - driftstilskudd 0, ABM-sektoren 11, Ibsen-året 8, Bibliotek 3,0 Styrking av flerkulturelle bibliotek Tilskuddsordning for små distriktsbokhandlere 2, Nynorsk kultursentrum 1, Innføre tak i pressestøtten på 30 millioner pr. avis Støtte til samiske aviser på norsk 2, Utrop 1,0 SUM RAMMEOMRÅDE 3: -3,1 RAMMEOMRÅDE 4; UTENRIKS Nordområdesatsing knyttet til 8,0 helse- og sosialsituasjonen i Nordvest-Russland Bistand til Latin-Amerika -10, Økt kontakt med muslimske 2,0 verden SUM RAMMEOMRÅDE 4: 0,0-48,0 Rammer først og fremst Dagsavisen og Bergensavisen (og litt Vårt Land). Venstres alternative statsbudsjett for

27 RAMMEOMRÅDE 5; JUSTIS Domstolenes drift 8, Økt avdekking av skatteundragelser ved økt bevilgning til kontroll 5,0 Nettobeløp er 225. mill. Se forslag 165. Foreslått av Arbeiderpartiet i forbindelse med NB 2005 og RNB Kripos 13, Oslo-politiet (ørmerkes org.krim 15,0 mv) Fri rettshjelp, Oslo 4, Passgebyr for barn, redusert med 20,0 Gebyr tilpasset kostnad 107 kr, fra 420 kr til 313 kr Halvere regjeringens reduksjon av gebyrer knyttet til tvangsforretninger, samlet 115 mill. SUM RAMMEOMRÅDE 5: -45,8 RAMMEOMRÅDE 6; INNVANDRING, BOLIG OG REGIONAL UTVIKLING Halvering av regjeringens satsing på småsamfunn flere kvoteflyktninger (netto kostnad er 32 mill) -110,8 Omprioritering mer til dem som trenger det mest. -25,0 Symbolpenger. 61,0 Integreringstilskud, med fratrekk av ODA-godkjente utgifter Søndre Nordstrand integrering 15, Voksenopplæringstiltak for 15,0 innvandrer flere kvoteflyktninger (netto kostnad er 32 mill) 3,0 Integreringstilskud, med fratrekk av ODA-godkjente utgifter flere kvoteflyktninger (netto kostnad er 32 mill) -29,0 Integreringstilskud, med fratrekk av ODA-godkjente utgifter flere kvoteflyktninger -3,0 (netto kostnad er 32 mill) SUM RAMMEOMRÅDE 6: 37,0 RAMMEOMRÅDE 7; DAGPENGER MV Reversere endringene i permitteringsordningen tilbake til Bondevik II-regjeringens forslag. -145,0 Den aktuelle endringen er fra 34 til 26 uker, gjeldende fra 1.1. Dette kan uten problem begrunnes med den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet. I følge dept. er det bare 300 personer som i snitt har vært permittert så langt i år. -15,0 Netto innsparing = 175 mill Redusert dagpengeutbetaling som resultat av økt kontroll i NAV Dagpenger, beholde 5 ventedager -39,5 Regjeringen har foreslått å redusere ordningen til 4 dager Endre lønnsgarantiordningen slik -50,1 Foreslått i statsbudsjettet 2006 av Bondevik II foreslo Bondevik II SUM RAMMEOMRÅDE 7-249,6 Venstres alternative statsbudsjett for

28 RAMMEOMRÅDE 8; FORSVAR Utsette ombygging og utvidelse av tørrdokk ved Haakonsvern -120,0 Noe mindre beløp enn først antatt grunnet kostnader ved utsettelse (ca. 30 mill) Salg av Forsvars-eiendommer -100,0 Forskuttering av salg SUM RAMMEOMRÅDE 8-220,0 RAMMEOMRÅDE 9; NÆRING Innstramminger i -450,0 nettolønnsordningen for sjøfolk Reduksjon i Brønnøysundgebyrene 41,0 med 10% SUM RAMMEOMRÅDE 9-409,0 RAMMEOMRÅDE 10; FISKERI Økt tilskudd til næringstiltak i fiskeriene Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten SUM RAMMEOMRÅDE 10 45,0 RAMMEOMRÅDE 11; LANDBRUK Tilskudd Dyrevernalliansen 0,1 SUM RAMMEOMRÅDE 11: 0,1 RAMMEOMRÅDE 12; OLJE OG ENERGI Kutt, seismiske undersøkelser Nordland VII og Troms II SUM RAMMEOMRÅDE 12: -35,0 RAMMEOMRÅDE 13; MILJØ Støtte til miljøorganisasjoner (ny 2,0 post) Miljøovervåking 5,0 SEAPOP Informasjonssenter for vern av 0,5 sjøfugl Miljøkartlegging (ny post) 5,0 MARENO Klimaforskning (Zeppelin) 3, Gyro, vill-laks 11, Barskogvern 11, Friluftstiltak 5, Kulturminnevern 10, Opprydning av gift i fjorder 10, Heve vrakpanten med 1.000,- 114,0 SUM RAMMEOMRÅDE ,6 20,0 Økte tilskudd til fiskeriene må ses i sammenheng med NOxavgift. 25,0 Økte tilskudd utover Regjeringens forslag om 75 mill. -35,0 I tråd med Venstres posisjoner i forvaltningsplanen. Venstres alternative statsbudsjett for

29 RAMMEOMRÅDE 15; ARBEID- OG SOSIAL Færre ordinære tiltaksplasser. Redusert behov i Aetat Flere tiltaksplasser for yrkeshemmede (samlet 28 mill) Styrket innsats mot 60,0 trygdemisbruk Prøveprosjekt, borgerlønn (ny post) Tiltakspakke for bostedsløse 15, Færre ordinære tiltaksplasser. Redusert behov i Aetat -20,0 Gjelder færre plasser. Se også forslag pm 200 flere tiltaksplasser for yrkeshemmede. 4,0 200 flere plasser 60,0 Ny post. Prøveprosjekt under NAV. -216,0 Gjelder færre plasser. Se også forslag om 200 flere tiltaksplasser for yrkeshemmede Avvikle ordningen med ventelønn. -9,0 Gjelder bare for nye tilfeller i Flere tiltaksplasser for 24,0 200 flere plasser yrkeshemmede (samlet 28 mill) Stønad enslige foreldre 15, Innføre gradert sykemelding som -225,0 hovedregel Redusert sykepengeutbetaling som resultat av økt kontroll i NAV -65,0 Total netto innsparing 175 mill Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) 7,8 Sykepenger, svangerskap 5,7 Pleiepenger 191,0 Omsorgspenger Medisinsk rehabilitering 70, Redusert utbetaling av rehabiliteringspenger som resultat av økt kontroll i NAV -15,0 Total netto innsparing 175 mill Redusert utbetaling av uførepensjon som resultat av økt kontroll i NAV Redusert utbetaling av uførepensjon som resultat av økt kontroll i NAV Utvide levealderen for biler inn under ordningen Støtte til bil fra 11 til 12 år Fjerne trygdeavkortingen for arbeidsinntekt for personer mellom 67 og 70 år. -50,0 Total netto innsparing 175 mill -65,0 Total netto innsparing 175 mill -200,0 Gjennomsnittlig levealder for en bil i Norge er 19 år. Se også forslag nr ,5 Forskuttering av pensjonsreformen Venstres alternative statsbudsjett for

30 Avvikle ventelønn -9,0 SUM RAMMEOMRÅDE ,0 RAMMEOMRÅDE 16; HELSE Forskning allmennmedisin 5, Forskning alderspsykiatri 2, Styrking av helsesøstertjenesten 15, LAR og andre rustiltak 25, Tannhelse 170, Vaktmestertjeneste til eldre 20,0 hjemmeboende i kommunene, gradvis innfasing Helseforetak 100,0 Herunder økt satsing på barneog ungdomspsykiatri Rehabilitering, Helse Sør 12, Rehabilitering, Helse Vest 68, Tilskudd til frivillige 4,0 organisasjoners informasjonssentre for helserettet info Redusere apotekavansen -63,0 Gjelder ved reduksjon på Økt maksimal egenandel pr. blåresept-ekspedisjon med 10%. Total innsparing 50, Økt maksimal egenandel pr. blåresept-ekspedisjon med 10%. Total innsparing 50, Økt maksimal egenandel pr. blåresept-ekspedisjon med 10%. Total innsparing 50, Øke egenandelstak I til kr ,, men samtidig frita minstepensjonister, uføretrygdede og kronisk syke for egenandeler SUM RAMMEOMRÅDE 16: 248,5 RAMMEOMRÅDE 17; KIRKE, UTDANNING OG FORSKNING Statlige videreg. samiske skoler 3, Fellestiltak i grunnskolen, 3,0 samiske områder Økt saksbehandlingskap. 4,0 billighetserstatning samer og kvener Prøverordning, kompetanseår 100,0 lærere (ny post) Reversere kutt, folkehøyskoler 25, Studentbarnehager 15, Studentboliger 15, Reversere kutt i basisbevilgninger 180,2 til universitet og høyskoler (samlet 274, 3 mill) Reversere kutt i basisbevilgninger 8,6 prosentpoeng. -220,0 Maks-taket økes fra 510 til 550 kroner. -30,0 Maks-taket økes fra 510 til 550 kroner. 200,0 Maks-taket økes fra 510 til 550 kroner i dette eksempelet. -60,0 Omfordeling fra friske velstående til syke fattige. Helt i tråd med Venstres program. Venstres alternative statsbudsjett for

31 til universitet og høyskoler (samlet 274, 3 mill) Reversere kutt i basisbevilgninger 85,5 til universitet og høyskoler (samlet 274, 3 mill) Kunststipendiater 2,5 Teknisk ført mot Basisfinansiering statlige høyskoler Private høyskoler 13, Stipendiater 100,0 Innebærer ca. 350 stillinger (halvår) Post.doc-stillinger 50,0 Innebærer ca. 100 stillinger (halvår) Utstyr 200, Forskningsrådet 265,0 Inkl. særskilt miljøsatsinger ca. 20 millioner Gaveforsterkningsordningen 100, Næringsrettet forskning 80, Tilskudd til ulønnet 30,0 Gjenoppretting av tidligere kutt arbeidsinnsats, Skattefunn (ny post) Øke studiestipend med 1.000,- pr. 90,0 Med virkning fra studieåret undervisningsår Opprettholde og styrke lærebokstipendet Studiestøtte, utvalgte land 0, Styrke Forskningsforndet ,0 SUM RAMMEOMRÅDE 17 eks fondsavsetning: 1 553,9 SUM RAMMEOMRÅDE 17 inkl fondsavsetning ,9 RAMMEOMRÅDE 18; SAMFERDSEL Forskning rasjonell og miljøvennlig transport Trafikksikkerhetstiltak (ny post) 50, Rassikring 50, Incentivordning kollektivtrafikk 75,0 SUM RAMMEOMRÅDE 18: 180,0 2007/2008 dvs. halvårseffekt. 183,7 Maksimalt stipend økes fra 350 per måned til 510 per måned. Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt. Se også forslag 18 5,0 Til forskning og demonstrasjon innen hydrogen og biodrivstoff. Venstres alternative statsbudsjett for

32 RAMMEOMRÅDE 19; RAMMETILSKUDD KOMMUNESEKTOREN Gratis læremidler i videregående skole SUM RAMMEOMRÅDE ,7 RAMMEOMRÅDE 20; TILFELDIGE UTGIFTER OG INNTEKTER Generell innsparingsfullmakt = ostehøvelkutt Avvikle eksportstøtte til osteproduksjon Salg av siste del av Vest- Banetomten. SUM RAMMEOMRÅDE ,2 RAMMEOMRÅDE 22: FINANSADMINISTRASJON Halvere regjeringens reduksjon av gebyrer knyttet til tvangsforretninger, samlet 115 mill Halvere regjeringens reduksjon av gebyrer knyttet til tvangsforretninger, samlet 115 mill Økt avdekking av skatteundragelser ved økt bevilgning til kontroll -284,7 Ikke støtte til Regjeringens forslag, men opprettholde, event. styrke gammel stipend-ordning. -179,2 Effekten av å ikke prisjustere driftsutgiftene på statsbudsjettet (eksl. lønn) er 1,1 mrd. -199,0 Eksportsubsidier gjennom omsetningsavgiften. Føres i første omgang mot ymse-posten (slik SV gjorde i 2005). -180,0-2,1 Omprioritering mer til dem som trenger det mest. -2,1 Omprioritering mer til dem som trenger det mest. 70,0 Nettobeløp er 225. mill. Foreslått av Arbeiderpartiet i forbindelse med NB 2005 og RNB Ikke kjøp av CO2-kvoter -105,0 Begrunnes med økte CO-avgifter og at mesteparten av Kyotoforpliktelsene skal tas ved innenlandske tiltak. Vurderes i forbindelse med RNB. SUM RAMMEOMRÅDE 22-39,2 RAMMEOMRÅDE 23; SKATTER OG AVGIFTER Lønnsjustere toppskatt trinn 1 til , Opprettholde innslagspunktet i toppskatten trinn 2 på , Ikke fjerne rabatten for verdifond som ikke er aksjefond Ingen økning av ligningsverdi av boliger Ingen økning i verdsettelser av aksjer -600,0 Regjeringen forslår underregulering og et innslagspunkt på ,- -355,0 Regjeringen har foreslått dette senket til ,- -90,0 Foreslått av Regjeringen -270,0 Regjeringen foreslår å øke denne med 10% i formuesskatten -225,0 Regjeringen foreslår å øke denne med 10% i Venstres alternative statsbudsjett for

33 formuesskatten IPA-ordningen videreføres -180,0 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen Individuelle livrenteavtaler videreføres -80,0 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen Kollektive livrenteavtaler videreføres -280,0 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen Ingen innstramming i SkatteFunn 0,0 Ingen bokført virkning i 2007, men 150 mill i Ikke støtte Regjeringens omlegging av Svalbardskatt. -1,3 En reversering tilbake til ordningen som gjaldt før 2006 vil være om lag provenynøytral SUM REVERSERING AV REGJERINGENS -2081,3 FORSLAG: Økte avskrivningssatser for maskiner med 5% til 25% -65,0 Lite proveny første år mill påløpt helår Økte avskrivningssatser for -187,0 maskiner med 5% til 25% Økte avskrivningssatser for -108,0 maskiner med 5% til 25% Lettelser i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter Tredoble fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift til 4.500, Tredoble fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift til 4.500, Tredoble fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift til 4.500, Halv arbeidsgiveravgift for nye lærlinger ansatt etter Gjenninnføre skattefritak for fordelen av arbeidsgivers dekning av sykdomsutgifter mv Doble beløpsgrensene i SkatteFunn-ordningen SUM EGNE SKATTELETTEFORSLAG NÆRINGSLIV: Økt minstefradrag med 720 kr for lønns- og pensjonsinntekt Økt bunnfradrag til ,- i formuesskatten Styrking av BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) SUM EGNE SKATTELETTEFORSLAG PERSONLIGE SKATTEYTERE: Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til kr 0,0 Arveavgiftsavskrivelse over 10 år. Ingen bokført virkning 1.år, men 140 mill deretter -20,0 Dagens grense er aksjer til en verdi av 1.500,- -4,0 Dagens grense er aksjer til en verdi av 1.500,- -6,0 Dagens grense er aksjer til en verdi av 1.500,- -70,0-20,0 0,0 Ikke proveny første år, samlet proveny på 770 mill påfølgende år. -480,0-445,0-230,0 Opp fra ,- i Regjeringen foreslår en oppjustering til ,- -85,0 Maksimalt BSU-sparebeløp dobles, fra til kr og det årlig sparebeløpet økes fra til kr -760,0-15,0 Venstres alternative statsbudsjett for

34 Heve beløpsgrensen for AGAfritak for frivillige organisasjoner -30,0 Grensen økes fra til Usikkert anslag Måloppnåing om 1% omsetning av biodrivstoff innen ,0 Bedre å bruke pengene på andre avgiftslettelser for miljøvennlig transport Fjerne sjokoladeavgiften fra 1. desember ,0 Samme forslag som ifbm NB2006 og RNB2006. Helårsvirkning er hele 1114 mill Fjerne tollsatser for enkelte u- land på linje med MUL-landene. -40,0 Gjelder lavinntekts-land i Afrika som ikke er definert som u-land. SUM ANDRE EGNE SKATTELETTEFORSLAG : -145,0 SUM ALLE SKATTELETTEFORSLAG: -3466, Heve grunnavgiften på fyringsolje med 10 øre pr liter. 136,0 Tilsvarer en avgiftsøkning på 23,5%. Dagens avgiftssats er 0,429 pr liter Økte tobakksavgifter (ikke snus) 255,0 Gjelder heving av avgiften på sigarer, røyketobakk og sigaretter til kr. 2,0 pr. sigarett eller pr. gram av pakningens nettovekt Øke CO2-avgiften på mineralske produkter med 10 øre literen Fjerne skattefradraget for fagforeningskontingent. 594,5 Dette gjelder bensin, autodiesel, mineral-olje, sildemel, treforedling mv ,0 En reversering til Bondeviknivå gir en innsparing på 260 mill.. Halvering gir en innsparing på 400 mill Økt avdekking av skatteundragelser ved økt bevilgning til kontroll 300,0 Nettobeløp er 225. mill. Se forslag 132. Foreslått av Arbeiderpartiet i forbindelse med NB 2005 og RNB Økt CO2-avgift på sokkelen 30,0 Avgiften økes til 376 kroner Ingen endring i Skogfondordningen Ikke skattefritak for avsetning til andelskapital i samvirkeforetak Økt dieselavgift i alle klasser med 15 øre Økt matmoms med 1 prosentpoeng Innføre Nox-avgift på maskiner innenfor bygg og anlegg SUM ALLE SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER: 3076,5 SUM RAMMEOMRÅDE ,8 50,0 Miljøfiendtlig! 0,0 Ingen effekt i Effekt i 2008 er 30 mill. kroner 253,0 575,0 Regjeringen foreslår å øke fra 13 til 14%. Her foreslås en økning til 15%. 53,0 Forslaget er basert på en avgiftssats på 15 kroner pr. kg. RAMMEOMRÅDE 24; UTBYTTE Økt utbytte NSB 75% 13,6 Regjeringen = 72% Økt utbytte Posten 75% 64,2 Regjeringen = 66% Økt utbytte Avinor 70% 63,2 Regjeringen = 59% 3 Fordeler seg som følger på de største områdene (tall i millioner kr.): Bensin (155,5), Autodiesel (163), Mineralolje (256,5) Venstres alternative statsbudsjett for

35 Økt utbytte Entra 98% 16,8 Regjeringen = 88% Økt utbytte Argentum 98% 54,2 Regjeringen = 69% Økt utbytte Statnett 90% 4 36,4 Regjeringen = 50% SUM RAMMEOMRÅDE 24: 248,4 4 I Statnett er det i teorien mulig å ta ut 1000% utbytte Venstres alternative statsbudsjett for

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015: Viktig å investere for fremtiden - Norge har en unik mulighet til å investere for å sikre velferd, bærekraftig utvikling

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer