Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget 14.11.2006"

Transkript

1 Venstres stortingsgruppe Alternativt statsbudsjett for 2007 Stortinget Venstres alternative statsbudsjett for

2 Innhold 1. Innledning 2. Venstres satsing på våre profilområder: 2.1. Skole 2.2. Småbedrifter 2.3. Sosialt ansvar 2.4. Miljø 3. Skatte- og avgiftsopplegget 4. Venstres budsjettforslag i detalj: DEL I: REDUSERTE KOSTNADER DEL II: ØKTE INNTEKTER DEL III: ØKTE KOSTNADER DEL IV: FONDSAVSETTING DEL V: SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGGET 5. Vedlegg: Venstres budsjettforslag for 2007 fordelt på rammeområder: Venstres alternative statsbudsjett for

3 1. Innledning: Venstres alternative statsbudsjett for 2007 Venstres stortingsgruppe legger med dette fram sitt forslag til statsbudsjett for Venstre omprioriterer i underkant av 7 mrd. kroner i forhold til regjeringens forslag. Venstres forslag vil gi en netto skatte- og avgiftslette på 434,8 mill. kroner, og vi vil også bruke 500 mill kroner mindre oljepenger enn regjeringen. Venstres alternativ innebærer derfor et mindre press på rentenivå og kronekurs enn det regjeringen legger opp til. Det finnes ikke noe enkeltelement i økonomien som slår mer sosialt urettferdig ut enn høy rente. Derfor er fortsatt lav rente en av hovedprioriteringene for Venstre. Venstre vil påpeke at sjelden har grunnlaget for å gjennomføre viktige og riktige endringer av norsk politikk vært bedre enn nå. Gjennom den forrige regjerings ansvarlige og langsiktige økonomiske politikk er ressursene nå på plass til å gjennomføre en ny og framtidsrettet politikk dersom viljen er til stede. Det ser vi dessverre få spor av i regjeringens forslag til statsbudsjett for Den aktive næringspolitikken er på feil spor. Satsing på framtiden mangler spesielt innen høyere utdanning, forskning og i miljøpolitikken. I stedet velger regjeringen å stramme skatteskruen for folk med normale inntekter og normale boliger ytterligere, samtidig som det fases inn rekordmye oljepenger i den offentlige økonomien. Dette er en kombinasjon som gir sterkere press på rente og kronekurs enn det som er nødvendig. Det rammer norsk næringsliv, norske kommuner og ikke minst familier i etableringsfasen. Hovedsatsinger Venstres budsjettforslag gjenspeiler partiets satsing på fire profilområder; miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og skole. Venstres hovedsatsing og størst ugiftsøkning legges til utdanning og forskning, med over 1,4 mrd kroner. Regjeringens hvileskjær på dette feltet er uakseptabelt og svekker utviklingen for morgendagens velferd. Venstres satsing på våre profilområder vises nærmere i del 2 i dette dokumentet. Skatte og avgiftslettelser Hovedlinjen i Venstres skatteopplegg er mindre skatt på arbeid og mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd. Dette følges opp med en rekke endringer i regjeringens skatte- og avgiftsopplegg innenfor en netto skatte- og avgiftslette på 434,8 millioner kroner. Venstre opprettholder i hovedsak 2006-skattenivået, og tilbakefører regjeringens skjerpelser, bl a ved å justere tilbake innslagspunktet i toppskatten til Nye lettelser er sosialt innrettet økt minstefradrag, økt bunnfradrag i formuesskatten og styrking av BSU-ordningen for ungdom. Det foreslås økte avskrivingssatser for næringslivet, styrking av SkatteFunn-ordningen, videreføring av IPA-ordningen og livrenteavtaler samt fjerning av tollsatser for enkelte lavinntektsland i Afrika. På den annen side foreslås det noen økninger i avgifter som stimulerer til en mer helse- og miljøvennlig adferd i tillegg til at enkelte særgoder knyttet til spesielle grupper av arbeidstakere fjernes. Vi viser for øvrig til del 3 i dette dokumentet. Venstres alternative statsbudsjett for

4 2. Satsing på profilområder: 2.1. Skole: En skole for kunnskap og like muligheter For Venstre er det et mål at Norge skal bli en førsteklasses kunnskapsnasjon. Dette forutsetter økt satsing og gode rammebetingelser for grunnopplæring, høyere utdanning og forskning. En gunstig økonomisk situasjon for Norge gjør at mulighetene til å investere i framtida aldri har vært større, og da må vi gjøre det. Venstre vil reversere reduksjonen i basisbevilgningene til universitets- og høyskolesektoren, og foreslår å bevilge 274,3 mill. kroner mer til dette formål. Etter Venstres mening er det et dokumentert behov for vitenskapelig utstyr i sektoren. Dette krever langsiktig opptrapping, og partiet foreslår derfor å bevilge 200 mill. kroner til dette. Venstre mener det er uheldig at regjeringen finansierer det økte behovet for penger til gaveforsterkningsordningen ved å omdisponere midler fra langsiktig grunnleggende forskning i Norges Forskningsråd. Vi foreslår derfor å bevilge 100 mill. kroner for å rette opp regjeringens omdisponering i revidert nasjonalbudsjett. Venstre vil øke Fondet for nyskaping og forskning med 40 mrd. kroner. Fondet vil etter dette utgjøre 100 mrd. kroner, noe som betyr 1,5 mrd kroner mer til forskning i 2008 dersom en legger til grunn en avkastning på 3,75 %. Partiet mener et solid forskningsfond er den beste garantien for stabilitet og forutsigbarhet i de offentlige forskningsbevilgningene. Venstre mener i likhet med en samlet KUF-komite at det er behov for en systematisk ordning som kan løfte lærernes faglige standard bedre enn hittil. Derfor vil Venstre innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole. Ordningen bør innledes med en begrenset prøveordning i utvalgte kommuner, og vi legger inn 100 mill. til dette. Tabell: I Venstres forslag vises denne profilen bl.a. gjennom økte satsinger på 1,4 mrd: SUM KUNNSKAP, FORSKNING, UTDANNING 1416, Statlige videreg. samiske skoler 3, Fellestiltak i grunnskolen, samiske områder Økt saksbehandlingskap. billighetserstatning samer og kvener Prøverordning, kompetanseår lærere (ny post) Økt likebehandling av private barnehager 87% 3,0 4,0 100,0 100,0 I dag får private barnehager dekket 85% av kostnadene til kommunale Reversere kutt, folkehøyskoler 25, Studentbarnehager 15, Studentboliger 15,0 Venstres alternative statsbudsjett for

5 Reversere kutt i basisbevilgninger til universitet og høyskoler (samlet 274,3 mill) 274, Kunststipendiater 2,5 Teknisk ført mot Statlige kunsthøyskoler Private høyskoler 13, Stipendiater 100,0 Innebærer ca. 350 stillinger (halvår) Post.doc-stillinger 50,0 Innebærer ca. 100 stillinger (halvår) Utstyr 200, Forskningsrådet 265,0 Inkl. særskilt miljøsatsinger ca. 20 millioner Gaveforsterkningsordningen 100, Øke studiestipend med 1.000,- pr. undervisningsår Opprettholde og styrke lærebokstipendet 90,0 Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt. 51,0 Maksimalt stipend økes fra 350 per måned til 510 per måned. Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt. Se også forslag Studiestøtte, utvalgte land 0, Oppstartsbevilgning for nytt Odontoligbygg ved UiB 5,0 Venstres alternative statsbudsjett for

6 2.2. Småbedrifter: Et kreativt og nyskapende Norge Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som hjelper nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Venstre mener det er avgjørende å følge handlingsregelen for bruk av norske oljepenger, fordi uansvarlig offentlig pengebruk gir høy rente og en sterk norsk krone som vil være ødeleggende for norsk konkurranseutsatt næringsliv. Venstre vil gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter til svangerskaps- og fødselspenger som andre arbeidstakere. Tabell: I Venstres forslag vises denne profilen: SUM NÆRINGSTILTAK (inkl fiskeri og landbruk) 486, Næringsrettet forskning 80, Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 30,0 Gjenoppretting av tidligere kutt Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars , Reduksjon i Brønnøysundgebyrene med 10% Økt tilskudd til næringstiltak i fiskeriene Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten 41,0 20,0 Økte tilskudd til fiskeriene må ses i sammenheng med NOxavgift. 25,0 Økte tilskudd utover Regjeringens forslag om 75 mill. Venstres alternative statsbudsjett for

7 2.3. Sosialt ansvar: Mer til dem som trenger det mest Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Venstre har som mål å innføre en borgerlønn, en garantert minsteinntekt for alle som av ulike årsaker ikke kommer inn i det ordinære arbeidslivet og dermed ikke kan forsørge seg selv. Samtidig skal ikke en ordning med borgerlønn føre til passivisering og hindre aktiv jobbsøking for mottakerne. Forslaget forutsetter en personlig handlingsplan som bør være vidt definert. Venstre ønsker som et første steg å prioritere en prøveordning som gir langtidsmottagere av sosialhjelp en borgerlønn på 2G. Prøveprosjektet ønskes utført i 10 kommuner, med en ramme på 60 millioner. Venstre ønsker bedre styring av helseforetakene og en større bevilgning til pasientrettede tiltak innen helseforetakene, særlig knyttet til rehabilitering. Stadige rapporter om høyt sykefravær innen helsesektorene tyder på at mange ansatte er utslitt av høyt press i stadige omstillingsprosesser og lever med konstante underbemanninger. Vi vil også prioritere en større satsing på barne- og ungdomspsykiatri. Venstre prioriterer til sammen 100 mill. kroner ut over regjeringens forslag. Venstre mener de som er avhengige av rusmidler først og fremst trenger behandling. Målet må ikke bare være rusfrihet, men også et verdig liv for dem som ikke klarer å bli rusfrie. Vi foreslår derfor å øke bevilgningene til ulike tiltak for rusmisbrukere med 25 mill. kroner. Venstre mener det er urimelig at tannbehandling er adskilt fra annen medisinsk behandling og ønsker en offentlig refusjonsordning på lik linje med fastlegeordningen. Vi foreslår en gradvis overgang til en offentlig refusjonsordning hvor utsatte grupper blir prioritert i første omgang. Tabell: I Venstres forslag vises denne profilen bl.a. gjennom økte satsinger på 797 mill.: SUM HELSE/SOSIAL 797, Flere tiltaksplasser for yrkeshemmede 28,0 200 flere plasser Prøveprosjekt, borgerlønn (ny post) 60,0 Ny post. Prøveprosjekt under NAV Tiltakspakke for bostedsløse 15, Stønad enslige foreldre 15, Forskning allmennmedisin 5, Forskning alderspsykiatri 2, Styrking av helsesøstertjenesten 15, LAR og andre rustiltak 25, Tannhelse 170, Vaktmestertjeneste til eldre hjemmeboende i kommunene, gradvis innfasing 20, Helseforetak 100,0 Herunder økt satsing på barneog ungdomspsykiatri Venstres alternative statsbudsjett for

8 Rehabilitering, Helse Sør 12, Rehabilitering, Helse Vest 68, Tilskudd til frivillige organisasjoners informasjonssentre for helserettet info 4, Medisinsk rehabilitering 70, Forskning ADHD 5, Fjerne trygdeavkortingen for arbeidsinntekt for personer mellom 67 og 70 år. 182,5 Forskuttering av pensjonsreformen SUM FAMILE: 94, Rett til pappapermisjon til fedre der mor ikke har jobbet nok til opptjening for barn født etter Øke fedrekvoten med en uke for barn født etter ,0 Gjelder anslagsvis 8000 fedre i året. Lite proveny første år (ca. 250 mill. årlig deretter) 5,0 Lite proveny første år (ca mill. årlig deretter) Stønad enslige foreldre 15, Samlivskurs 3, Øke adopsjonsstøtten til 1G 43,4 1G = , Passgebyr for barn, redusert med 107 kr, fra 420 kr til 313 kr 20,0 Tilpasning av gebyr til kostnad Venstres alternative statsbudsjett for

9 2.4. Miljø: En moderne miljønasjon Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Venstre mener prioriteten i energipolitikken må være å bruke energi mer effektivt og å ta i bruk klimavennlig teknologi. Som et ledd i en slik politikk synes vi derfor regjeringens forslag til bevilgning til videre arbeid med realiseringen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø, muliggjøring av verdikjeder for CO2 og nødvendige avklaringer knyttet til spørsmålet om et statlig engasjement er positivt. Det haster imidlertid med å ta de nødvendige beslutninger som skal sikre at gasskraftverket på Kårstø får renseanlegg innen 2009 slik det er lovet i Soria-Moria erklæringen. Norge kan komme i en anstrengt situasjon med hensyn til tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men vil også peke på de store mulighetene vi har, både når det gjelder energisparing og miljøvennlig energiproduksjon. Venstre synes det var skuffende at regjeringen vraket samarbeidet med Sverige om et opplegg for grønne sertifikater, som ville utløst store investeringer i vindkraft, bioenergi, småkraft og opprustning av eksisterende vannkraft. Levende lakseelver er viktige for å bevare det biologiske mangfoldet og for reiselivet og turistnæringen i distriktene. Venstre foreslår derfor å øke regjeringens forslag til bevilgning til særlige tiltak for vill-laksstammene gjennom bekjempelse av lakseparasitten gyrodactilus salaris med 11 mill. kr. Venstre legger betydelig vekt på behovet for miljøvennlig og effektiv bytransport med redusert bilavhengighet og økt satsing på kollektivtrafikk. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene skal stimulere til bedre helse, miljø og framkommelighet i storbyområdene, ved å dempe veksten i transportbehovet og øke antall kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Venstre er skuffet over at regjeringens foreslår å redusere belønningsordningen i forhold til statsbudsjettet for Vi foreslår derfor å styrke belønningsordningen for kollektivtrafikken med 75 mill. kroner utover regjeringens forslag. Venstre vil peke på de store personlige lidelsene for de som er involvert i trafikkulykker og kostnadene trafikkskadde og drepte påfører samfunnet. Vi mener det ikke satses tilstrekkelig på trafikksikkerhetstiltak på veinettet. På en rekke strekninger ville fysisk trafikkskille og rassikring bedret sikkerheten. Venstre foreslår derfor 50 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak og 50 mill.kr til rassikring utover regjeringens forslag. Tabell: I Venstres forslag er dette de viktigste miljøforslagene: SUM MILJØ: 177, Støtte til miljøorganisasjoner (ny post) 2, Miljøovervåking 5,0 SEAPOP Informasjonssenter for vern av sjøfugl 0, Miljøkartlegging (ny post) 5,0 MARENO Klimaforskning (Zeppelin) 3, Barskogvern 11,5 Venstres alternative statsbudsjett for

10 Gyro, vill-laks 11, Friluftstiltak 5, Kulturminnevern 10, Opprydning av gift i fjorder 10, Heve vrakpanten med 1.000,- 114,0 SUM SAMFERDSEL: 180, Forskning rasjonell og miljøvennlig transport 5,0 Til forskning og demonstrasjon innen hydrogen og biodrivstoff Trafikksikkerhetstiltak (ny post) 50, Rassikring 50, Incentivordning kollektivtrafikk 75,0 Venstres alternative statsbudsjett for

11 3. Kommentarer til skatte- og avgiftsopplegget Venstre ønsker et skatte- og avgiftssystem som er enklere, mer effektivt og mer miljøvennlig og som samtidig er internasjonalt konkurransedyktig. Vi vil vise til Bondevik II-regjeringens skattereform som gir flatere og enklere skatt gjennom en kraftig tilnærming av skattesatsene for arbeid og kapital og fjerning av den kompliserte og urettferdige delingsmodellen. Dermed har vi blant annet sikret skatteregler som belønner investeringer i bedrifter framfor utbytte til eget forbruk. Venstre vil ha mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid. Dette følges opp med en rekke endringer i regjeringens skatte- og avgiftsopplegg. Venstre støtter regjeringens endringer i skatte- og avgiftssystemet som går i miljøvennlig retning, men mener at legitimitet blant borgerne for et skatteskifte fra rød til grønn skatt må sikres gjennom et opplegg som enten er provenynøytralt eller gir skattelette. Dessverre sender regjeringen regningen til folk med vanlig inntekter og svekker dermed oppslutningen om en nødvendig omlegging i mer miljøvennlig retning. Toppskatt Partiet mener toppskatt er en dårlig løsning for å drive sosial fordeling, fordi den fører til urimelig økning i marginalskatten. Høy toppskatt gir tap for samfunnet gjennom lavere verdiskaping og gjør det mindre lønnsomt å jobbe. Derfor foreslår vi å regulere innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten i tråd med det Arbeiderpartiet utstedte en velgergaranti for i 2001, og øker dette til ,-. Som en konsekvens av dette vil færre arbeidstakere måtte betale toppskatt i Vi er ikke enige i regjeringens forslag om å senke innslagspunktet i trinn to i toppskatten og foreslår at dette videreføres på ,-. Det medfører at det vil være færre arbeidstaktere som må betale toppskatt i trinn 2. Minstefradrag Venstre foreslår videre å øke minstefradraget med 720 kr for lønns- og pensjonsinntekter. En slik endring vil først og fremst komme de med lave og ordinære arbeids- og pensjonsinntekt til gode. Norge er i dag ett av få land som fortsatt har formueskatt. Formuesskatten har en rekke uheldige langsiktige virkninger på sparing og investering og er en hindring for å nå målet om et nyskapende næringsliv i Norge. På sikt må formueskatten fjernes, og vi foreslår i budsjettet for 2007 at bunnfradraget i formueskatten heves til ,-. En slik endring betyr at anslagsvis 1,1 mill. personer får redusert eller avviklet sin formueskatt sammenliknet med regjeringens forslag. Vi går også mot regjeringens forslag om økning av ligningsverdi av boliger. Økt rentepress Norsk økonomi er på kokepunktet. Regjeringens resept er tydeligvis å bruke mer penger i offentlig sektor bl.a. gjennom netto økte skatter og avgifter på om lag 2 mrd. kroner. Dette vil bidra til økt press på rentenivå og dermed kronekurs. I tillegg har regjeringen få eller ingen incitamenter til sparing i sitt skatte- og avgiftsopplegg. Tilfellet er snarere det motsatte, med tanke på regjeringens forslag om å avvikle skattefordelen ved IPA-ordningen og livrenteavtaler. Vi mener at sparing medfører mindre press på økonomien og er dermed mot regjeringens forslag til innstramminger i de nevnte ordninger. I tillegg foreslår Venstre at boligspareordningen for ungdom bedres og utvides gjennom at maksimalt sparebeløp dobles fra til kr, og at det årlige sparebeløpet økes fra til kroner. Skattelettelser Venstre tar også til orde for en rekke målrettede skattelettelser for norsk næringsliv som kan stimulere til nyetableringer og dermed sikre arbeidsplasser og velferd i framtiden. Vi foreslår å øke avskrivningssatser for maskiner med 5 % til 25 %, det samme som finansministerens parti SV lovet før valget i Videre foreslår vi å tredoble fribeløpet ved aksjekjøp i egen bedrift fra til kroner, halvering av arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger ansatt etter , gjeninnføre skattefritak for arbeidsgivers dekning av sykdomsutgifter, lette arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter og doble beløpsgrensene i SkatteFunnordningen. Vi går dessuten mot alle regjeringens skatteskjerpelser for næringslivet generelt og småbedriftene spesielt. Det gjelder Venstres alternative statsbudsjett for

12 endringer i skatterabatten for aksjer og verdifond og det gjelder forslag om innstramming i SkatteFunnordningen. Frivillig sektor Frivillig sektor har en stor betydning for fellesskapet. En aktiv frivillig sektor er en forutsetning for å få til en god balanse mellom enkeltmenneskets mange og ulike behov og demokratiske fellesskapsløsninger ivaretatt av det offentlige. Derfor vil Venstre heve beløpsgrensen for arbeidsgiveravgiftsfritak for frivillige organisasjoner fra til og øke skattefradragsbeløpet ved gaver til frivillige organisasjoner til kroner. Venstre støtter heller ikke regjeringens forslag til omlegging av skattesystemet på Svalbard, men foreslår et system identisk med det som var før 2006, dvs. med en skattesats på 8 %. Avgifter Venstre støtter regjeringens forslag til omlegging av bilavgiftene, og håper at dette følges opp med ytterligere forslag i budsjettene som kommer. Bl.a. må det legges til rette for at målene om økt omsetning av biodrivstoff oppnås. Venstre støtter også Regjeringens forslag om innføring av NOxavgift. Dette er nødvendig for å nå Norges forpliktelser i Göteborg-protokollen. Vi forslår dessuten at NOx-avgiften utvides til å gjelde maskiner innenfor bygg og anlegg. Som et ledd i Venstres mål om omlegging fra rød til grønn skatt foreslår vi en rekke økninger i miljøavgiftene for å stimulere til miljøvennlig adferd. Dette gjelder bl.a. økning i grunnavgiften på fyringsolje, økning av CO2-avgiften på mineralske produkter, økt CO2-avgift på sokkelen og økt dieselavgift i alle klasser. For de ulike avgiftssatser henvises det til de ulike skatte-, avgifts og tollvedtak. Matmoms Regjeringen mener at en økning av mat-momsen med ett prosentpoeng ikke vil få nevneverdig effekt på matvareprisene. Venstre foreslår derfor å øke momsen på mat med ytterligere et prosentpoeng til 15 %. Dette må også sees i sammenheng med Venstres øvrige omprioriteringer i skattesystemet som innebærer at alle lønns- og pensjonsinntekter får skattelette. Avslutningsvis vil vi peke på at de få skattelettelsene som regjeringen foreslår i sitt opplegg, er målrettet mot støttespillerne i fagbevegelse og bondelag. Vi ser ingen grunn til at fagforeningskontingenten skal holdes på et kunstig høyt nivå gjennom skattesubsidier og foreslår derfor å avvikle ordningen. Venstre støtter heller ikke endringer i Skogfondordningen og skattefritak for avsetning til andelskapital i samvirkeforetak. Dette er endringer som både er miljøfiendtlige og som bidrar til et mer komplisert skattesystem. Samlet sett reduseres skatter og avgifter med Venstres alternative budsjett med 464,8 millioner kroner bokført i Venstres alternative statsbudsjett for

13 4. Venstres alternative budsjettforslag for Hovedtall Reduserte kostnader ,1 Økte inntekter - 528,4 Økte utgifter 3309,7 Sum omprioriteringer: - 964,8 Skatte- og avgiftslette 3466,3 Skatte- og avgiftsøkninger ,5 Sum skatt/avgift: 464,8 SUM TOTALT: - 500, Alternativt budsjettforslag for 2007 (Del I V) Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL I: REDUSERTE KOSTNADER Bistand til Latin-Amerika -10,0 Brukes til omprioriteringer innen UDs område Økning av egenbetaling i barnehager, samlet 460 mill. -460,0 Økt egenbetaling med 200 kroner pr. mnd for første barn (søsken-moderasjon mv. gjelder fortsatt). Til sammenligning øker regjeringen med 80,- i måneden Innføre tak i pressestøtten på 30 millioner pr. avis Halvering av regjeringens satsing på småsamfunn -48,0 Rammer først og fremst Dagsavisen og Bergensavisen (og litt Vårt Land). -25, Mindre økning i ekstra midler til kommunen jfr Gratis læremidler i videregående skole -500,0 Medfører mindre bruk av oljepenger for å holde rentenivået nede. 1% økt rente betyr 800 mill. ekstra for kommunene. -167,0 Ikke støtte til Regjeringens forslag, men opprettholding og styrking av gammel stipendordning Færre ordinære tiltaksplasser. Redusert behov i Aetat -236,0 Gjelder færre plasser. Det foreslås samtidig 200 flere tiltaksplasser for yrkeshemmede Avvikle ordningen med ventelønn. -18,0 Gjelder bare for nye tilfeller i Pga av endring i regelverk blir beløpet mindre enn først antatt Ikke innføre Svalbard-tillegg -1,3 Jfr. skatte-endringer tilbake til Venstres alternative statsbudsjett for

14 i barnetrygden 2005-regler Innstramminger i nettolønnsordningen for sjøfolk -450, Ikke forsøk med 6-timersdag -20, Mindre bevilgninger til Statsbygg -50,0 Enkelte mindre faseforskyvninger av igangsatte prosjekter Halvere regjeringens reduksjon av gebyrer knyttet til tvangsforretninger, samlet 115 mill. -115,0 Omprioritering mer til dem som trenger det mest Ikke kjøp av CO2-kvoter -105,0 Avventer regjeringens sektorvise klimamål. Aktuelt tiltak ifbm RNB Utsette ombygging og utvidelse av tørrdokk ved Haakonsvern Kutt, seismiske undersøkelser Nordland VII og Troms II Generell innsparingsfullmakt = ostehøvelkutt Avvikle eksportstøtte til osteproduksjon Dagpenger, beholde 5 ventedager Reversere endringene i permitteringsordningen tilbake til Bondevik IIregjeringens forslag. -120,0 Noe mindre beløp enn først antatt grunnet kostnader ved utsettelse (ca. 30 mill) -35,0 Regjeringen foreslår å bevilge 70 mill til dette. Halveres kan event. fjernes. -179,2 Effekten av å ikke prisjustere driftsutgiftene på statsbudsjettet (eksl. lønn) er 1,1 mrd. -199,0 Eksportsubsidier gjennom omsetningsavgiften. Føres i første omgang mot ymse-posten (slik SV gjorde i 2005). -39,5 Regjeringen har foreslått å redusere ordningen til 4 dager. -145,0 Den aktuelle endringen er fra 34 til 26 uker, gjeldende fra 1.1. Begrunnes med den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet. I følge dept. er det bare 300 personer som i snitt har vært permittert så langt i år Redusert dagpengeutbetaling som resultat av økt kontroll i NAV -175,0 Netto innsparing = 175 mill. Venstres alternative statsbudsjett for

15 Endre lønnsgarantiordningen slik Bondevik II foreslo Besparelser ved innføring av gradert sykemelding som hovedregel Utvide levealderen for biler inn under ordningen Støtte til bil fra 11 til 12 år. -50,1 Foreslått i statsbudsjettet 2006 av Bondevik II -225,0-200,0 Gjennomsnittlig levealder for en bil i Norge er 19 år Redusere apotekavansen -63,0 Gjelder ved reduksjon på 1 prosentpoeng Økt maksimal egenandel pr. blåresept-ekspedisjon med 10%. -50,0 Maks-taket økes fra 510 til 550 kroner Øke egenandelstak I til kr ,, men samtidig frita minstepensjonister, uføretrygdede og kronisk syke for egenandeler -60,0 Omfordeling fra friske velstående til syke fattige. Helt i tråd med Venstres program. SUM ALLE REDUSERTE KOSTNADER -3746,1 Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL II: ØKTE INNTEKTER Salg av Forsvars-eiendommer 100,0 Forskuttering av salg Salg av siste del av Vest- Banetomten. 180, Økt utbytte NSB 75% 13,6 Regjeringen = 72% Økt utbytte Posten 75% 64,2 Regjeringen = 66% Økt utbytte Avinor 70% 63,2 Regjeringen = 59% Økt utbytte Entra 98% 16,8 Regjeringen = 88% Økt utbytte Argentum 98% 54,2 Regjeringen = 69% Økt utbytte Statnett 90% 1 36,4 Regjeringen = 50% SUM ØKTE INNTEKTER: 528,4 1 I Statnett er det i teorien mulig å ta ut 1000% utbytte Venstres alternative statsbudsjett for

16 Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL III: ØKTE KOSTNADER Nordområdesatsing knyttet til helse- og sosialsituasjonen i Nordvest-Russland Økt kontakt med muslimske verden 8,0 2,0 SUM UTENRIKS: 10, Statlige videreg. samiske skoler Fellestiltak i grunnskolen, samiske områder Økt saksbehandlingskap. billighetserstatning samer og kvener Prøverordning, kompetanseår lærere (ny post) Økt likebehandling av private barnehager 87% Reversere kutt, folkehøyskoler 3,0 3,0 4,0 100,0 100,0 I dag får private barnehager dekket 85% av kostnadene til kommunale 25, Studentbarnehager 15, Studentboliger 15, Reversere kutt i basisbevilgninger til universitet og høyskoler 274, (samlet 274, 3 mill) Kunststipendiater 2,5 Teknisk ført mot Statlige kunsthøyskoler Private høyskoler 13, Stipendiater 100,0 Innebærer ca. 350 stillinger (halvår) Post.doc-stillinger 50,0 Innebærer ca. 100 stillinger (halvår) Utstyr 200,0 Venstres alternative statsbudsjett for

17 Forskningsrådet 265,0 Inkl. særskilt miljøsatsinger ca. 20 millioner Gaveforsterkningsordningen 100, Øke studiestipend med 1.000,- pr. undervisningsår Opprettholde og styrke lærebokstipendet 90,0 Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt. 51,0 Maksimalt stipend økes fra 350 per måned til 510 per måned. Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt Studiestøtte, utvalgte land 0, Oppstartsbevilgning for nytt Odontoligbygg ved UiB 5,0 SUM KUNNSKAP, FORSKNING, UTDANNING 1416, DRAMAS 0,5 Manusbank, amatørteater Samien Sitje 0, Flerkulturelle institusjoner 6, Folkemusikk 5,0 Riff arkiv (0,5), Riksscene (3,0), regionale arkiv (1,5) Hamsun-jubileum 0, Hauge-Tveitt 0, Protestfestivalen 0, Nordnorsk kulturråd 1, Nobels fredssenter 2, Barneteater, Rogaland 1, Nordfjord Opera - driftstilskudd 0, ABM-sektoren 11, Ibsen-året 8, Bibliotek 3,0 Styrking av flerkulturelle bibliotek Tilskuddsordning for små distriktsbokhandlere 2, Nynorsk kultursentrum 1, Støtte til samiske aviser på 2,4 Venstres alternative statsbudsjett for

18 norsk Utrop 1,0 SUM KULTUR: 44, Domstolenes drift 8, Kripos 13, Oslo-politiet (ørmerkes org.krim mv) 15, Fri rettshjelp, Oslo 4, Datatilsynet 1,0 SUM JUSTIS: 41, Flere tiltaksplasser for yrkeshemmede 28,0 200 flere plasser Prøveprosjekt, borgerlønn (ny post) 60,0 Ny post. Prøveprosjekt under NAV Tiltakspakke for bostedsløse 15, Stønad enslige foreldre 15, Forskning allmennmedisin 5, Forskning alderspsykiatri 2, Styrking av helsesøstertjenesten 15, LAR og andre rustiltak 25, Tannhelse 170, Vaktmestertjeneste til eldre hjemmeboende i kommunene, gradvis innfasing 20, Helseforetak 100,0 Herunder økt satsing på barneog ungdomspsykiatri Rehabilitering, Helse Sør 12, Rehabilitering, Helse Vest 68, Tilskudd til frivillige organisasjoners informasjonssentre for helserettet info 4, Medisinsk rehabilitering 70, Forskning ADHD 5,0 Venstres alternative statsbudsjett for

19 Fjerne trygdeavkortingen for arbeidsinntekt for personer mellom 67 og 70 år. 182,5 Forskuttering av pensjonsreformen SUM HELSE/SOSIAL 797, Rett til pappapermisjon til fedre der mor ikke har jobbet nok til opptjening for barn født etter Øke fedrekvoten med en uke for barn født etter ,0 Gjelder anslagsvis 8000 fedre i året. Lite proveny første år (ca. 250 mill. årlig deretter) 5,0 Lite proveny første år (ca mill. årlig deretter) Stønad enslige foreldre 15, Samlivskurs 3, Øke adopsjonsstøtten til 1G 43,4 1G = , Passgebyr for barn, redusert med 107 kr, fra 420 kr til 313 kr 20,0 Tilpasning av gebyr til kostnad SUM FAMILE: 94, flere kvoteflyktninger 32,0 Integreringstilskudd, med fratrekk av ODA-godkjente utgifter Voksenopplæringstiltak for innvandrere Søndre Nordstrand integrering 15,0 15,0 SUM FLYKTNINGER, INTEGRERING 62, Næringsrettet forskning 80, Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 30,0 Gjenoppretting av tidligere kutt Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) 290,5 Foreldrepenger Reduksjon i Brønnøysundgebyrene med 10% Økt tilskudd til næringstiltak i fiskeriene 41,0 20,0 Økte tilskudd til fiskeriene må ses i sammenheng med NOxavgift. Venstres alternative statsbudsjett for

20 Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten 25,0 Økte tilskudd utover Regjeringens forslag om 75 mill Tilskudd Dyrevernalliansen 0,1 SUM NÆRINGSTILTAK (inkl fiskeri og landbruk) 486, Forskning rasjonell og miljøvennlig transport 5,0 Til forskning og demonstrasjon innen hydrogen og biodrivstoff Trafikksikkerhetstiltak (ny post) 50, Rassikring 50, Incentivordning kollektivtrafikk 75,0 SUM SAMFERDSEL: 180, Støtte til miljøorganisasjoner (ny post) 2, Miljøovervåking 5,0 SEAPOP Informasjonssenter for vern av sjøfugl 0, Miljøkartlegging (ny post) 5,0 MARENO Klimaforskning (Zeppelin) 3, Barskogvern 11, Gyro, vill-laks 11, Friluftstiltak 5, Kulturminnevern 10, Opprydning av gift i fjorder 10, Heve vrakpanten med 1.000,- 114,0 SUM MILJØ: 177,6 SUM ØKTE KOSTNADER (ekskl. fond): 3309,7 Venstres alternative statsbudsjett for

21 Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL IV: FONDSAVSETTING Styrkning av forskningsfondet ,0 Ingen effekt på budsjettbalansen i SUM FONDSAVSETTING ,0 Dep Kap Post Beskrivelse Bokført forslag Merknad DEL IV: SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGGET Lønnsjustere toppskatt trinn 1 til , Opprettholde innslagspunktet i toppskatten trinn 2 på , Ikke fjerne rabatten for verdifond som ikke er aksjefond Ingen økning av ligningsverdi av boliger Ingen økning i verdsettelser av aksjer -600,0 Regjeringen forslår underregulering og et innslagspunkt på ,- -355,0 Regjeringen har foreslått dette senket til ,- -90,0 Foreslått av Regjeringen -270,0 Regjeringen foreslår å øke denne med 10 % i formuesskatten -225,0 Regjeringen foreslår å øke denne med 10 % i formuesskatten IPA-ordningen videreføres -180 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen Individuelle livrenteavtaler videreføres Kollektive livrenteavtaler videreføres Ingen innstramming i SkatteFunn Ikke støtte Regjeringens omlegging av Svalbardskatt. SUM REVERSERING AV REGJERINGENS FORSLAG: -80 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen -280 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen 0,0 Ingen bokført virkning i 2007, men 150 mill i ,3 En reversering tilbake til ordningen som gjaldt før 2006 vil være om lag provenynøytral -2081,3 Venstres alternative statsbudsjett for

22 Økte avskrivningssatser for maskiner med 5% til 25% -360 Lite proveny første år mill påløpt helår Lettelser i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter 0,0 Arveavgiftsavskrivelse over 10 år. Ingen bokført virkning 1.år, men 140 mill deretter Tredoble fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift til 4.500,- -30,0 Dagens grense er aksjer til en verdi av 1.500, Halv arbeidsgiveravgift for nye lærlinger ansatt etter Gjenninnføre skattefritak for fordelen av arbeidsgivers dekning av sykdomsutgifter mv Doble beløpsgrensene i SkatteFunn-ordningen -70,0-20,0 0,0 Ikke proveny første år, samlet proveny på 770 mill påfølgende år. SUM SKATTELETTEFORSLAG NÆRINGSLIV: -480, Økt minstefradrag med 720 kr for lønns- og pensjonsinntekt Økt bunnfradrag til ,- i formuesskatten Styrking av BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) SUM SKATTELETTEFORSLAG PERSONLIGE SKATTEYTERE: Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til kr Heve beløpsgrensen for AGA-fritak for frivillige organisasjoner Måloppnåing om 1% omsetning av biodrivstoff -445,0-230,0 Opp fra ,- i Regjeringen foreslår en oppjustering til ,- -85,0 Maksimalt BSU-sparebeløp dobles, fra til kr og det årlig sparebeløpet økes fra til kr -760,0-15,0-30,0 Grensen økes fra til Usikkert anslag -60,0 Venstres alternative statsbudsjett for

23 innen Fjerne sjokoladeavgiften fra 1. desember , Fjerne tollsatser for enkelte u- land på linje med MULlandene. -40,0 Gjelder lavinntekts-land i Afrika som ikke er definert som u-land. SUM ANDRE SKATTELETTEFORSLAG : -145,0 SUM ALLE SKATTELETTEFORSLAG: -3466, Heve grunnavgiften på fyringsolje med 10 øre pr liter Økte tobakksavgifter (ikke snus) Øke CO2-avgiften på mineralske produkter med 10 øre literen Fjerne skattefradraget for fagforeningskontingent Økt avdekking av skatteundragelser ved økt bevilgning til kontroll 136,0 Tilsvarer en avgiftsøkning på 23,5 %. Dagens avgiftssats er 0,429 pr liter. 255,0 Gjelder heving av avgiften på sigarer, røyketobakk og sigaretter til kr. 2,0 pr. sigarett eller pr. gram av pakningens nettovekt. 594,5 Dette gjelder bensin, autodiesel, mineral-olje, sildemel, treforedling mv ,0 225,0 Nettobeløp. Brutto skatteøkning er beregnet til 300 mill Økt CO2-avgift på sokkelen 30,0 Avgiften økes til 376 kroner Ingen endring i Skogfondordningen Ikke skattefritak for avsetning til andelskapital i samvirkeforetak Økt dieselavgift i alle klasser med 15 øre Økt matmoms med 1 prosentpoeng Innføre Nox-avgift på maskiner innenfor bygg og 50,0 0,0 Ingen bokført effekt i Betyr 30 mill i ,0 575,0 Regjeringen foreslår å øke fra 13 til 14%. Her foreslås en økning til 15%. 53,0 Forslaget er basert på en avgiftssats på 15 kroner pr. kg. 2 Fordeler seg som følger på de største områdene (tall i millioner kr.): Bensin (155,5), Autodiesel (163), Mineralolje (256,5) Venstres alternative statsbudsjett for

24 anlegg SUM ALLE SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER: 3001,5 SUM HELE SKATTEOPPLEGGET -464,8 Venstres alternative statsbudsjett for

25 5. Vedlegg: Venstres budsjettforslag for 2007 fordelt på rammeområder: RAMMEOMRÅDE I; STATSFORVALTNINGEN Ikke forsøk med 6-timersdag -20, Datatilsynet 1, Mindre bevilgninger til Statsbygg -50,0 Enkelte mindre faseforskyvninger av igangsatte prosjekter. Totalrammen for posten er på 1,5 mrd Oppstartsbevilgning for nytt 5,0 Odontoligbygg ved UiB SUM RAMMEOMRÅDE I: -64,0 RAMMEOMRÅDE 2; FAMILIE OG FORBRUKER Økning av egenbetaling i barnehager, samlet 460 mill Økning av egenbetaling i barnehager, samlet 460 mill Økning av egenbetaling i barnehager, samlet 460 mill Økt likebehandling av private barnehager 87% -165,6 Økt egenbetaling med 200 kroner pr. mnd for første barn (søsken-moderasjon mv. gjelder fortsatt). Til sammenligning øker regjeringen med 80,- i måneden. -167,9 Økt egenbetaling med 200 kroner pr. mnd for første barn (søsken-moderasjon mv. gjelder fortsatt). Til sammenligning øker regjeringen med 80,- i måneden. -126,5 Økt egenbetaling med 200 kroner pr. mnd for første barn (søsken-moderasjon mv. gjelder fortsatt). Til sammenligning øker regjeringen med 80,- i måneden. 100,0 I dag får private barnehager dekket 85% av kostnadene til kommunale -1,3 Jfr. skatte-endringer tilbake til 2005-regler på Svalbard Ikke innføre Svalbard-tillegg i barnetrygden Samlivskurs 3, Øke adopsjonsstøtten til 1G 43,4 1G = ,-. Mer enn dobling av beløpet Forskning ADHD 5, Rett til pappapermisjon til fedre der mor ikke har jobbet nok til opptjening for barn født etter Øke fedrekvoten med en uke for barn født etter Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) SUM RAMMEOMRÅDE 2-210,9 8,0 Gjelder anslagsvis 8000 fedre i året. Lite proveny første år (ca. 250 mill. årlig deretter) 5,0 Lite proveny første år (ca mill. årlig deretter) 86,0 Foreldrepenger Venstres alternative statsbudsjett for

26 RAMMEOMRÅDE 3; KULTUR DRAMAS 0,5 Manusbank, amatørteater Samien Sitje 0, Flerkulturelle institusjoner 6, Folkemusikk (ny post) 5,0 Riff arkiv (0,5), Riksscene (3,0), regionale arkiv (1,5) Hamsun-jubileum 0, Hauge-Tveitt 0, Protestfestivalen 0, Nordnorsk kulturråd 1, Nobels fredssenter 2, Barneteater, Rogaland 1, Nordfjord Opera - driftstilskudd 0, ABM-sektoren 11, Ibsen-året 8, Bibliotek 3,0 Styrking av flerkulturelle bibliotek Tilskuddsordning for små distriktsbokhandlere 2, Nynorsk kultursentrum 1, Innføre tak i pressestøtten på 30 millioner pr. avis Støtte til samiske aviser på norsk 2, Utrop 1,0 SUM RAMMEOMRÅDE 3: -3,1 RAMMEOMRÅDE 4; UTENRIKS Nordområdesatsing knyttet til 8,0 helse- og sosialsituasjonen i Nordvest-Russland Bistand til Latin-Amerika -10, Økt kontakt med muslimske 2,0 verden SUM RAMMEOMRÅDE 4: 0,0-48,0 Rammer først og fremst Dagsavisen og Bergensavisen (og litt Vårt Land). Venstres alternative statsbudsjett for

27 RAMMEOMRÅDE 5; JUSTIS Domstolenes drift 8, Økt avdekking av skatteundragelser ved økt bevilgning til kontroll 5,0 Nettobeløp er 225. mill. Se forslag 165. Foreslått av Arbeiderpartiet i forbindelse med NB 2005 og RNB Kripos 13, Oslo-politiet (ørmerkes org.krim 15,0 mv) Fri rettshjelp, Oslo 4, Passgebyr for barn, redusert med 20,0 Gebyr tilpasset kostnad 107 kr, fra 420 kr til 313 kr Halvere regjeringens reduksjon av gebyrer knyttet til tvangsforretninger, samlet 115 mill. SUM RAMMEOMRÅDE 5: -45,8 RAMMEOMRÅDE 6; INNVANDRING, BOLIG OG REGIONAL UTVIKLING Halvering av regjeringens satsing på småsamfunn flere kvoteflyktninger (netto kostnad er 32 mill) -110,8 Omprioritering mer til dem som trenger det mest. -25,0 Symbolpenger. 61,0 Integreringstilskud, med fratrekk av ODA-godkjente utgifter Søndre Nordstrand integrering 15, Voksenopplæringstiltak for 15,0 innvandrer flere kvoteflyktninger (netto kostnad er 32 mill) 3,0 Integreringstilskud, med fratrekk av ODA-godkjente utgifter flere kvoteflyktninger (netto kostnad er 32 mill) -29,0 Integreringstilskud, med fratrekk av ODA-godkjente utgifter flere kvoteflyktninger -3,0 (netto kostnad er 32 mill) SUM RAMMEOMRÅDE 6: 37,0 RAMMEOMRÅDE 7; DAGPENGER MV Reversere endringene i permitteringsordningen tilbake til Bondevik II-regjeringens forslag. -145,0 Den aktuelle endringen er fra 34 til 26 uker, gjeldende fra 1.1. Dette kan uten problem begrunnes med den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet. I følge dept. er det bare 300 personer som i snitt har vært permittert så langt i år. -15,0 Netto innsparing = 175 mill Redusert dagpengeutbetaling som resultat av økt kontroll i NAV Dagpenger, beholde 5 ventedager -39,5 Regjeringen har foreslått å redusere ordningen til 4 dager Endre lønnsgarantiordningen slik -50,1 Foreslått i statsbudsjettet 2006 av Bondevik II foreslo Bondevik II SUM RAMMEOMRÅDE 7-249,6 Venstres alternative statsbudsjett for

28 RAMMEOMRÅDE 8; FORSVAR Utsette ombygging og utvidelse av tørrdokk ved Haakonsvern -120,0 Noe mindre beløp enn først antatt grunnet kostnader ved utsettelse (ca. 30 mill) Salg av Forsvars-eiendommer -100,0 Forskuttering av salg SUM RAMMEOMRÅDE 8-220,0 RAMMEOMRÅDE 9; NÆRING Innstramminger i -450,0 nettolønnsordningen for sjøfolk Reduksjon i Brønnøysundgebyrene 41,0 med 10% SUM RAMMEOMRÅDE 9-409,0 RAMMEOMRÅDE 10; FISKERI Økt tilskudd til næringstiltak i fiskeriene Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten SUM RAMMEOMRÅDE 10 45,0 RAMMEOMRÅDE 11; LANDBRUK Tilskudd Dyrevernalliansen 0,1 SUM RAMMEOMRÅDE 11: 0,1 RAMMEOMRÅDE 12; OLJE OG ENERGI Kutt, seismiske undersøkelser Nordland VII og Troms II SUM RAMMEOMRÅDE 12: -35,0 RAMMEOMRÅDE 13; MILJØ Støtte til miljøorganisasjoner (ny 2,0 post) Miljøovervåking 5,0 SEAPOP Informasjonssenter for vern av 0,5 sjøfugl Miljøkartlegging (ny post) 5,0 MARENO Klimaforskning (Zeppelin) 3, Gyro, vill-laks 11, Barskogvern 11, Friluftstiltak 5, Kulturminnevern 10, Opprydning av gift i fjorder 10, Heve vrakpanten med 1.000,- 114,0 SUM RAMMEOMRÅDE ,6 20,0 Økte tilskudd til fiskeriene må ses i sammenheng med NOxavgift. 25,0 Økte tilskudd utover Regjeringens forslag om 75 mill. -35,0 I tråd med Venstres posisjoner i forvaltningsplanen. Venstres alternative statsbudsjett for

29 RAMMEOMRÅDE 15; ARBEID- OG SOSIAL Færre ordinære tiltaksplasser. Redusert behov i Aetat Flere tiltaksplasser for yrkeshemmede (samlet 28 mill) Styrket innsats mot 60,0 trygdemisbruk Prøveprosjekt, borgerlønn (ny post) Tiltakspakke for bostedsløse 15, Færre ordinære tiltaksplasser. Redusert behov i Aetat -20,0 Gjelder færre plasser. Se også forslag pm 200 flere tiltaksplasser for yrkeshemmede. 4,0 200 flere plasser 60,0 Ny post. Prøveprosjekt under NAV. -216,0 Gjelder færre plasser. Se også forslag om 200 flere tiltaksplasser for yrkeshemmede Avvikle ordningen med ventelønn. -9,0 Gjelder bare for nye tilfeller i Flere tiltaksplasser for 24,0 200 flere plasser yrkeshemmede (samlet 28 mill) Stønad enslige foreldre 15, Innføre gradert sykemelding som -225,0 hovedregel Redusert sykepengeutbetaling som resultat av økt kontroll i NAV -65,0 Total netto innsparing 175 mill Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) Bedre sosiale rettigheter for selvst. næringsdrivende/gründere med virkning fra 8. mars 2007 (Totalt ca. 290 mill.) 7,8 Sykepenger, svangerskap 5,7 Pleiepenger 191,0 Omsorgspenger Medisinsk rehabilitering 70, Redusert utbetaling av rehabiliteringspenger som resultat av økt kontroll i NAV -15,0 Total netto innsparing 175 mill Redusert utbetaling av uførepensjon som resultat av økt kontroll i NAV Redusert utbetaling av uførepensjon som resultat av økt kontroll i NAV Utvide levealderen for biler inn under ordningen Støtte til bil fra 11 til 12 år Fjerne trygdeavkortingen for arbeidsinntekt for personer mellom 67 og 70 år. -50,0 Total netto innsparing 175 mill -65,0 Total netto innsparing 175 mill -200,0 Gjennomsnittlig levealder for en bil i Norge er 19 år. Se også forslag nr ,5 Forskuttering av pensjonsreformen Venstres alternative statsbudsjett for

30 Avvikle ventelønn -9,0 SUM RAMMEOMRÅDE ,0 RAMMEOMRÅDE 16; HELSE Forskning allmennmedisin 5, Forskning alderspsykiatri 2, Styrking av helsesøstertjenesten 15, LAR og andre rustiltak 25, Tannhelse 170, Vaktmestertjeneste til eldre 20,0 hjemmeboende i kommunene, gradvis innfasing Helseforetak 100,0 Herunder økt satsing på barneog ungdomspsykiatri Rehabilitering, Helse Sør 12, Rehabilitering, Helse Vest 68, Tilskudd til frivillige 4,0 organisasjoners informasjonssentre for helserettet info Redusere apotekavansen -63,0 Gjelder ved reduksjon på Økt maksimal egenandel pr. blåresept-ekspedisjon med 10%. Total innsparing 50, Økt maksimal egenandel pr. blåresept-ekspedisjon med 10%. Total innsparing 50, Økt maksimal egenandel pr. blåresept-ekspedisjon med 10%. Total innsparing 50, Øke egenandelstak I til kr ,, men samtidig frita minstepensjonister, uføretrygdede og kronisk syke for egenandeler SUM RAMMEOMRÅDE 16: 248,5 RAMMEOMRÅDE 17; KIRKE, UTDANNING OG FORSKNING Statlige videreg. samiske skoler 3, Fellestiltak i grunnskolen, 3,0 samiske områder Økt saksbehandlingskap. 4,0 billighetserstatning samer og kvener Prøverordning, kompetanseår 100,0 lærere (ny post) Reversere kutt, folkehøyskoler 25, Studentbarnehager 15, Studentboliger 15, Reversere kutt i basisbevilgninger 180,2 til universitet og høyskoler (samlet 274, 3 mill) Reversere kutt i basisbevilgninger 8,6 prosentpoeng. -220,0 Maks-taket økes fra 510 til 550 kroner. -30,0 Maks-taket økes fra 510 til 550 kroner. 200,0 Maks-taket økes fra 510 til 550 kroner i dette eksempelet. -60,0 Omfordeling fra friske velstående til syke fattige. Helt i tråd med Venstres program. Venstres alternative statsbudsjett for

31 til universitet og høyskoler (samlet 274, 3 mill) Reversere kutt i basisbevilgninger 85,5 til universitet og høyskoler (samlet 274, 3 mill) Kunststipendiater 2,5 Teknisk ført mot Basisfinansiering statlige høyskoler Private høyskoler 13, Stipendiater 100,0 Innebærer ca. 350 stillinger (halvår) Post.doc-stillinger 50,0 Innebærer ca. 100 stillinger (halvår) Utstyr 200, Forskningsrådet 265,0 Inkl. særskilt miljøsatsinger ca. 20 millioner Gaveforsterkningsordningen 100, Næringsrettet forskning 80, Tilskudd til ulønnet 30,0 Gjenoppretting av tidligere kutt arbeidsinnsats, Skattefunn (ny post) Øke studiestipend med 1.000,- pr. 90,0 Med virkning fra studieåret undervisningsår Opprettholde og styrke lærebokstipendet Studiestøtte, utvalgte land 0, Styrke Forskningsforndet ,0 SUM RAMMEOMRÅDE 17 eks fondsavsetning: 1 553,9 SUM RAMMEOMRÅDE 17 inkl fondsavsetning ,9 RAMMEOMRÅDE 18; SAMFERDSEL Forskning rasjonell og miljøvennlig transport Trafikksikkerhetstiltak (ny post) 50, Rassikring 50, Incentivordning kollektivtrafikk 75,0 SUM RAMMEOMRÅDE 18: 180,0 2007/2008 dvs. halvårseffekt. 183,7 Maksimalt stipend økes fra 350 per måned til 510 per måned. Med virkning fra studieåret 2007/2008 dvs. halvårseffekt. Se også forslag 18 5,0 Til forskning og demonstrasjon innen hydrogen og biodrivstoff. Venstres alternative statsbudsjett for

32 RAMMEOMRÅDE 19; RAMMETILSKUDD KOMMUNESEKTOREN Gratis læremidler i videregående skole SUM RAMMEOMRÅDE ,7 RAMMEOMRÅDE 20; TILFELDIGE UTGIFTER OG INNTEKTER Generell innsparingsfullmakt = ostehøvelkutt Avvikle eksportstøtte til osteproduksjon Salg av siste del av Vest- Banetomten. SUM RAMMEOMRÅDE ,2 RAMMEOMRÅDE 22: FINANSADMINISTRASJON Halvere regjeringens reduksjon av gebyrer knyttet til tvangsforretninger, samlet 115 mill Halvere regjeringens reduksjon av gebyrer knyttet til tvangsforretninger, samlet 115 mill Økt avdekking av skatteundragelser ved økt bevilgning til kontroll -284,7 Ikke støtte til Regjeringens forslag, men opprettholde, event. styrke gammel stipend-ordning. -179,2 Effekten av å ikke prisjustere driftsutgiftene på statsbudsjettet (eksl. lønn) er 1,1 mrd. -199,0 Eksportsubsidier gjennom omsetningsavgiften. Føres i første omgang mot ymse-posten (slik SV gjorde i 2005). -180,0-2,1 Omprioritering mer til dem som trenger det mest. -2,1 Omprioritering mer til dem som trenger det mest. 70,0 Nettobeløp er 225. mill. Foreslått av Arbeiderpartiet i forbindelse med NB 2005 og RNB Ikke kjøp av CO2-kvoter -105,0 Begrunnes med økte CO-avgifter og at mesteparten av Kyotoforpliktelsene skal tas ved innenlandske tiltak. Vurderes i forbindelse med RNB. SUM RAMMEOMRÅDE 22-39,2 RAMMEOMRÅDE 23; SKATTER OG AVGIFTER Lønnsjustere toppskatt trinn 1 til , Opprettholde innslagspunktet i toppskatten trinn 2 på , Ikke fjerne rabatten for verdifond som ikke er aksjefond Ingen økning av ligningsverdi av boliger Ingen økning i verdsettelser av aksjer -600,0 Regjeringen forslår underregulering og et innslagspunkt på ,- -355,0 Regjeringen har foreslått dette senket til ,- -90,0 Foreslått av Regjeringen -270,0 Regjeringen foreslår å øke denne med 10% i formuesskatten -225,0 Regjeringen foreslår å øke denne med 10% i Venstres alternative statsbudsjett for

33 formuesskatten IPA-ordningen videreføres -180,0 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen Individuelle livrenteavtaler videreføres -80,0 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen Kollektive livrenteavtaler videreføres -280,0 Skattefordel foreslått fjernet av Regjeringen Ingen innstramming i SkatteFunn 0,0 Ingen bokført virkning i 2007, men 150 mill i Ikke støtte Regjeringens omlegging av Svalbardskatt. -1,3 En reversering tilbake til ordningen som gjaldt før 2006 vil være om lag provenynøytral SUM REVERSERING AV REGJERINGENS -2081,3 FORSLAG: Økte avskrivningssatser for maskiner med 5% til 25% -65,0 Lite proveny første år mill påløpt helår Økte avskrivningssatser for -187,0 maskiner med 5% til 25% Økte avskrivningssatser for -108,0 maskiner med 5% til 25% Lettelser i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter Tredoble fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift til 4.500, Tredoble fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift til 4.500, Tredoble fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift til 4.500, Halv arbeidsgiveravgift for nye lærlinger ansatt etter Gjenninnføre skattefritak for fordelen av arbeidsgivers dekning av sykdomsutgifter mv Doble beløpsgrensene i SkatteFunn-ordningen SUM EGNE SKATTELETTEFORSLAG NÆRINGSLIV: Økt minstefradrag med 720 kr for lønns- og pensjonsinntekt Økt bunnfradrag til ,- i formuesskatten Styrking av BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) SUM EGNE SKATTELETTEFORSLAG PERSONLIGE SKATTEYTERE: Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til kr 0,0 Arveavgiftsavskrivelse over 10 år. Ingen bokført virkning 1.år, men 140 mill deretter -20,0 Dagens grense er aksjer til en verdi av 1.500,- -4,0 Dagens grense er aksjer til en verdi av 1.500,- -6,0 Dagens grense er aksjer til en verdi av 1.500,- -70,0-20,0 0,0 Ikke proveny første år, samlet proveny på 770 mill påfølgende år. -480,0-445,0-230,0 Opp fra ,- i Regjeringen foreslår en oppjustering til ,- -85,0 Maksimalt BSU-sparebeløp dobles, fra til kr og det årlig sparebeløpet økes fra til kr -760,0-15,0 Venstres alternative statsbudsjett for

34 Heve beløpsgrensen for AGAfritak for frivillige organisasjoner -30,0 Grensen økes fra til Usikkert anslag Måloppnåing om 1% omsetning av biodrivstoff innen ,0 Bedre å bruke pengene på andre avgiftslettelser for miljøvennlig transport Fjerne sjokoladeavgiften fra 1. desember ,0 Samme forslag som ifbm NB2006 og RNB2006. Helårsvirkning er hele 1114 mill Fjerne tollsatser for enkelte u- land på linje med MUL-landene. -40,0 Gjelder lavinntekts-land i Afrika som ikke er definert som u-land. SUM ANDRE EGNE SKATTELETTEFORSLAG : -145,0 SUM ALLE SKATTELETTEFORSLAG: -3466, Heve grunnavgiften på fyringsolje med 10 øre pr liter. 136,0 Tilsvarer en avgiftsøkning på 23,5%. Dagens avgiftssats er 0,429 pr liter Økte tobakksavgifter (ikke snus) 255,0 Gjelder heving av avgiften på sigarer, røyketobakk og sigaretter til kr. 2,0 pr. sigarett eller pr. gram av pakningens nettovekt Øke CO2-avgiften på mineralske produkter med 10 øre literen Fjerne skattefradraget for fagforeningskontingent. 594,5 Dette gjelder bensin, autodiesel, mineral-olje, sildemel, treforedling mv ,0 En reversering til Bondeviknivå gir en innsparing på 260 mill.. Halvering gir en innsparing på 400 mill Økt avdekking av skatteundragelser ved økt bevilgning til kontroll 300,0 Nettobeløp er 225. mill. Se forslag 132. Foreslått av Arbeiderpartiet i forbindelse med NB 2005 og RNB Økt CO2-avgift på sokkelen 30,0 Avgiften økes til 376 kroner Ingen endring i Skogfondordningen Ikke skattefritak for avsetning til andelskapital i samvirkeforetak Økt dieselavgift i alle klasser med 15 øre Økt matmoms med 1 prosentpoeng Innføre Nox-avgift på maskiner innenfor bygg og anlegg SUM ALLE SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER: 3076,5 SUM RAMMEOMRÅDE ,8 50,0 Miljøfiendtlig! 0,0 Ingen effekt i Effekt i 2008 er 30 mill. kroner 253,0 575,0 Regjeringen foreslår å øke fra 13 til 14%. Her foreslås en økning til 15%. 53,0 Forslaget er basert på en avgiftssats på 15 kroner pr. kg. RAMMEOMRÅDE 24; UTBYTTE Økt utbytte NSB 75% 13,6 Regjeringen = 72% Økt utbytte Posten 75% 64,2 Regjeringen = 66% Økt utbytte Avinor 70% 63,2 Regjeringen = 59% 3 Fordeler seg som følger på de største områdene (tall i millioner kr.): Bensin (155,5), Autodiesel (163), Mineralolje (256,5) Venstres alternative statsbudsjett for

35 Økt utbytte Entra 98% 16,8 Regjeringen = 88% Økt utbytte Argentum 98% 54,2 Regjeringen = 69% Økt utbytte Statnett 90% 4 36,4 Regjeringen = 50% SUM RAMMEOMRÅDE 24: 248,4 4 I Statnett er det i teorien mulig å ta ut 1000% utbytte Venstres alternative statsbudsjett for

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Regjeringens budsjettforslag for 2005: Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Finansminister Per-Kristian Foss Lyse utsikter for norsk økonomi 6 BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet 6 Veksten

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss Budsjettet for 26 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Til dekket bord Veksten er høy Optimismen er stor, både i husholdningene og i bedriftene Renten er lav Antallet nyetableringer øker kraftig Også arbeidsmarkedet

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Velkommen til debatten.

Velkommen til debatten. Velkommen til debatten. Adresse: Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf.: 22 40 43 50 E-post: venstre@venstre.no Faks: 22 40 43 51 Internett: www.venstre.no Venstre tar utgangspunkt i

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011:

Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011: Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2011: Tabell 1: Hovedstørrelser Tekst Bokført mill. kr. Påplusninger/økte utgifter 3 852,5 Skatte- og avgiftsopplegget (netto skattelette) 37,3

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2009 En målrettet satsing på nyskapende næringsliv, forskning, miljøvennlige løsninger og færre fattige barn og unge. 2 Oslo, 11.11.08 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2009

Detaljer

Statsbudsjettet Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn

Statsbudsjettet Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn Statsbudsjettet 218 Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn Statssekretær Tore Vamraak (H), Samfunnsøkonomene, 24. oktober 217 Statsbudsjettet 218 God vekst i økonomien

Detaljer

Venstres Stortingsgruppe Venstres forslag i revidert statsbudsjett for 2007 på miljøog samferdselsområdet. Stortinget 06.06.2007

Venstres Stortingsgruppe Venstres forslag i revidert statsbudsjett for 2007 på miljøog samferdselsområdet. Stortinget 06.06.2007 Venstres Stortingsgruppe Venstres forslag i revidert statsbudsjett for 2007 på miljøog samferdselsområdet Stortinget 06.06.2007 En moderne miljønasjon Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringer

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Statsbudsjettet er i stor grad en oppfølging av jordbruksforhandlingene i 2012, som endte med brudd. Dette innebærer blant annet:

Statsbudsjettet er i stor grad en oppfølging av jordbruksforhandlingene i 2012, som endte med brudd. Dette innebærer blant annet: Under følger en kort oppsummering av de ulike politiske partiene sine budsjett for 2013. Oppsummeringen tar for seg de elementene som har/kan ha betydning for landbruksnæringa. Regjeringen Statsbudsjettet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2004

Statsbudsjettet for 2004 Statsbudsjettet for 24 Finansminister Per-Kristian Foss 8. oktober 23 Den økonomiske politikken gir resultater Rentene har gått ned Kronekursen har svekket seg 115 11 15 Rente og kronekurs Styringsrente

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008 Et budsjett for framtiden: Økt satsing på utdanning, miljø og fattigdomsbekjempelse VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2008 Et budsjett for framtiden: Økt satsing på utdanning,

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Samlede utgifter AIDs budsjettforslag for 2008: 252,8 mrd. kroner Samlet vekst i utgiftene på 4,9 prosent Reell nedgang i bevilgningen: 1 mrd.

Detaljer

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell:

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell: Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Sparebankforeningens årsmøte. Finansminister Per-Kristian Foss Oslo 24. oktober 2002

Sparebankforeningens årsmøte. Finansminister Per-Kristian Foss Oslo 24. oktober 2002 Sparebankforeningens årsmøte Finansminister Per-Kristian Foss Oslo 24. oktober 2002 Husholdningenes gjelds- og rentebelastning Prosent 14 12 10 8 6 4 2 0 Rentebelastning (venstre akse) Gjeldsbelastning

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN

5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN 5 VIKTIGE GREP FOR FRAMTIDEN Venstres alternative statsbudsjett 2011 Oslo, 15.11.10 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2011 Fem viktige grep for framtiden: Venstre legger med dette fram sitt alternative

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon

Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon #budsjett2014 Hovedformål med endringene i budsjettet Følge opp Sundvolden-plattformen ved å: redusere skatte- og avgiftsnivået vri offentlige utgifter mot kunnskap

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Verdiskaping og samferdsel

Verdiskaping og samferdsel Verdiskaping og samferdsel Kristiansund 16 mars 2011 Øyvind Halleraker Stortingsrepresentant for Høyre Fundamentet Norge må ha et variert næringsliv Bedriftene må være lønnsomme Bedriftene må ha eiere

Detaljer

RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige

RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige RNB 2012: Venstre prioriterer framtid og fattige Venstre prioriterer milliardsatsinger på skole/utdanning/forskning, klima/miljø og fattigdomsbekjempelse i partiets alternativ til revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten

ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten Øystein Bieltvedt Skeie Seniorrådgiver 28. februar 2012 Finansdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010. Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdoms- bekjempelse.

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010. Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdoms- bekjempelse. ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdoms- bekjempelse. 2 Oslo, 15.11.09 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2010 Viktige grep for framtiden:venstre legger

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004 Regjeringens forslag til skattereform 26. mars 2004 1 Hvorfor skattereform? Styrke grunnlaget for vekst og velferd Mer rettferdig skattesystem Økt likebehandling av reelle arbeidsinntekter Tilnærme skatt

Detaljer

1. Innledning 2. Virkninger på arbeidstilbudet

1. Innledning 2. Virkninger på arbeidstilbudet 1. Innledning Forslagene som presenteres i spørsmål 36-46, innebærer et ytterligere betydelig provenytap sammenlignet kissen, på i størrelsesorden 30-60 mrd.. Det tilsvarer en reduksjon i de samlede skatteinntektene

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Næringspolitiske utfordringer

Næringspolitiske utfordringer Næringspolitiske utfordringer ETV-konferansen Drammen 2. september Politisk rådgiver Eirik Lae Solberg Konkurranseutsatt næringsliv i motbakke Eksportbedriftene rammes hardt gjennom: Kraftig vekst i lønnsnivået

Detaljer

Endringer i pensjonsskattereglene

Endringer i pensjonsskattereglene 1 Endringer i pensjonsskattereglene Bakgrunn for forslag til skatteendringer Pensjonsreformen trer i kraft fra 211 Dette krever endringer i pensjonsskattereglene 2 Store utfordringer knyttet til en aldrende

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Oljeprisfall og politikk hva skjer?

Oljeprisfall og politikk hva skjer? Oljeprisfall og politikk hva skjer? Dir. Knut E. Sunde, Norsk Industri Petroleumsinvesteringer Faste 2015 priser. Milliarder kroner. 2003 2018 1) 1) Anslag for 2015 2018. Tallene for 2003 2014 er hentet

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse. Oslo, 15.11.09 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2010 Viktige grep for framtiden: Venstre legger med

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger: Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Samlet

Samlet Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsendringer vedtatt ifm. Statsbudsjettet 2006. Målt i forhold til lønns- og prisjusterte 2005-regler. Mill. kroner 2005 2006 2007 2008 Samlet Påløpt

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert nasjonalbudsjett 25 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Fortsatt sterk vekst i norsk økonomi Veksten klart over trendveksten i både 24 og 25 Økt optimisme i næringslivet BNP for Fastlands-Norge

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008 Revidert nasjonalbudsjett 8 Finansminister Kristin Halvorsen 1. mai 8 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Sterk vekst i fastlandsøkonomien... BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før I fjor

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2006 Revidert nasjonalbudsjett 26 Finansminister Kristin Halvorsen 12. mai 26 1 2 Finansdepartementet Vi er privilegerte! 6 5 4 3 2 1 Luxembourg USA Norge Irland Sveits Danmark Canada Nederland Australia Storbritannia

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn

Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn Venstre ønsker å innføre en ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5 åringer fra lavinntektsfamilier. Undersøkelser viser at barn fra

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Revidert nasjonalbudsjett 2007 Revidert nasjonalbudsjett 27 Finansminister Kristin Halvorsen 15. mai 27 Norsk økonomi er inne i en sterk høykonjunktur Nasjonalbudsjettet 27: Sterk vekst i BNP for Fastlands-Norge i tre år på rad 6 BNP

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter

Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter Venstre vil legge til rette for at det kan etableres minst 60.000 1 nye bedrifter hvert år de neste 4 årene. Det vil skape minst 350.000 nye arbeidsplasser

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert budsjett for 2004 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Hva har skjedd siden Nasjonalbudsjettet 2004? Veksten internasjonalt har tatt seg opp Rekordlavt norsk rentenivå Økt optimisme blant bedriftene

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 1 2010 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2017

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2017 Pressemelding Nr.: 44/2016 Dato: 06.10.2016 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2017 Skatt er ikke et mål, men et middel. Regjeringen vil redusere

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer

Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer Stortingets finanskomite, høring 12. mai 2017 Helge Eide, direktør for interessepolitikk «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «En skulle kanskje tro at når

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

AUFs innspill til statsbudsjettet 2011

AUFs innspill til statsbudsjettet 2011 Statsministerens kontor Finansdepartementet Arbeiderpartiets gruppeledelse Arbeiderpartiets finansfraksjon Partikontoret Deres referanse Vår dato Vår referanse Saksbehandler 02. mars 2010 Mats Kvaløy-Bjørbekk

Detaljer

Flere nye arbeidsplasser og flere i arbeid. 30 tiltak fra Venstre

Flere nye arbeidsplasser og flere i arbeid. 30 tiltak fra Venstre Flere nye arbeidsplasser og flere i arbeid. 30 tiltak fra Venstre Flere nye arbeidsplasser og flere i arbeid. Flere nye arbeidsplasser og flere i arbeid er helt avgjørende for Norges framtid. Det viser

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 og kommuneøkonomien

Statsbudsjettet 2018 og kommuneøkonomien Statsbudsjettet 2018 og kommuneøkonomien Per Richard Johansen, Telemark 13. oktober 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Norsk økonomi over kneika, oljedrevet nedgang over forsiktig omslag

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Finansministerens presentasjon

Finansministerens presentasjon Redegjørelse Finansministerens presentasjon Pressekonferanse i forbindelse med Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 214 Redegjørelse Finansministerens presentasjon Pressekonferanse i forbindelse med Statsbudsjettet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer