GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: H35 Saksbehandler: Kristian Eldnes Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg SENTER FOR AKTIV OMSORG DAGSENTER, - LEIE AV LOKALER Henvisning til lovverk: - Helse- og omsorgstjenesteloven - Lov om sosiale tjenester i NAV - Folkehelseloven Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune tar sikte på å inngå nye avtaler med Røde Kors Birtavarre om leie av lokaler til Senter for aktiv omsorg Dagsenter, samt å fremforhandle ny avtale med Kåfjord Vekst om tilpassa arbeidstilbud for aktuelle målgrupper. 2. Hovedutvalget for Oppvekst og omsorg i Kåfjord tar saken til etterretning. Saksopplysninger Bakgrunnsmateriale. Kåfjord kommune har leid lokaler hos Birtavarre Røde Kors i flere år til aktivitetstilbud og møteplass for personer med spesielle behov for dagaktivitetstilbud. Avtalen er sist revidert i 2007 og For leie av slike lokaler har kommunen betalt om lag ,-kr årlig, inkludert strøm, renovasjon, vannavgift, internett og vaktmestertjenester. Drifta av tjenestetilbudet i Røde Kors sine lokaler har kommunen selv besørget med egne ansatte. Kåfjord kommune har også hatt en avtale med Kåfjord Vekst som ble inngått 1.juli Avtalen er revidert i 2003 med virkning fra I denne avtalen har Kåfjord kommune betalt vel ,-kr. årlig til dekning av husleie, strøm, fellesutgifter, forsikring, økt bilbruk, velferd, administrasjon, bonus m.v. I tillegg skal Kåfjord kommune betale tilskudd til ordinære ASVO plasser etter nærmere avtalte satser. Utover dette har Kåfjord kommune betalt årlig for 1,6 årsverk fullt ut som har ivaretatt arbeidstilbud for inntil 5 deltakere, med inntil 25 timer for hver pr.uke. Antallet deltakere kan

2 endres etter avtale mellom partene. Deltakerne i dette tilrettelagte arbeidstilbudet har også kunnet delta i andre aktiviteter utenom Kåfjord Vekst inntil en dag pr.uke og i andre sammenhengende aktiviteter i inntil 2 uker pr.år. Disse aktivitetene regnes ikke som arbeid for brukerne. Personale i dag innafor aktiv omsorg på Kåfjord Vekst og ved Røde Kors huset. Personell på Kåfjord Vekst 1,6 årsverk Personell på møteplassen og aktiviteten Røde kors 2,5 årsverk Samla inkl. fritidskontakt 4,1 årsverk I tillegg kommer støttekontaktene med ca 3 stillinger ( 110 timer i uka ) Videre har kommunen to psykiatriske sykepleiere (1,4 årsverk) og en ruskonsulent (0.6 årsverk) som jobber med personell som har psykiatriske og psykiske problemstillinger i tillegg til at en del av disse sliter med rusproblematikk. Noen av de som har psykiske sykdommer har også somatiske sykdommer. De psykiatriske sykepleierne og ruskonsulent har ikke jobbet fast ved noen av aktivitetssentrene selv om de har samarbeidet med de som jobber der og bedrevet aktiv omsorg. I tillegg har kommunen hatt en miljøvaktmester i deltidsstilling siste året som har jobbet mest i forhold til rusomsorgen. VURDERING OG VEGEN VIDERE: Rådmannen har på bakgrunn av den vedtatte strategi 2023 for Helse- og omsorg i Kåfjord nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med alternative forslag til helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. Spesielt har denne gruppen sett på tilpassa arbeidstilbud og andre aktivitetstilbud for personer med utviklingshemninger og personer som trenger spesielt tilrettelagte tilbud. Aktuelle målgrupper er vurdert å være: Demente Personer med psykiske-/psykiatriske problemstillinger Personer som trenger rusomsorg, ettervern m.v. Pyskisk utviklingshemma Personer med spesielle somatiske lidelser, f.eks kroniske lidelser som Kols mv Eldre som trenger bistand og/eller som føler ensomhet Helse- og omsorgsetaten har, i kjølvannet av Strategi 2023 og på bakgrunn av arbeidsgruppens forslag, lansert en tenkning om en mulig modell for forebygging og egenmestring i en liten norsk kommune. Noen av tankene er ikke nye og innovative, men de handler mer om å kunne bruke små ressurser i en mindre kommune til samhandling slik at blir 7 og at vi kan oppnå resultater som gir påviselig effekt for våre brukere. Verdige liv, egenmestring og livskvalitet. Som vi sier i Kåfjord: Vi kain få tel omså kor mye. Spesielt hvis vi vil det sjøl og har trua på det! Målsetting for aktiv omsorg har vært og vil kunne være: 2

3 - Å skape dagtilbud og møteplasser for personer med ulike funksjonsevner som kan gi deltakelse og mestring i hverdagen. - Dagsenteret skal være et trygt og inkluderende sted å komme til, det skal romme aktiviteter som er tilpasset den enkelte deltager, og gi mulighet for individuell vekst. - For noen personer er det naturlig å stille krav til produksjon/aktivitet hver dag, dvs ta i bruk og utvikle sine resurser, de vil kalle det å gå på arbeid. Tilpassa arbeidstilbud. Elementer i et slikt modellforsøk kan være: ROKKEN Interne Samhandlingspartnere Navet Tiljublere Eksterne Samhandlingspartnere Navet: Kommunen prøver ut helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak gjennom Navet i Rokken. Her vil vårt nye Dagsenter være motoren i Rokken. Tilrettelagte mestringsaktiviteter for alle målgrupper drives her og testes ut i forhold til effekt på helse, egenmestring og opplevd livskvalitet. Samtidig vil andre faggrupper internt i kommunen samhandle med Dagsenteret. Deler av Dagsenterdriften vil være tilrettelagte arbeidsplasser for: o Ungdommer som har droppet ut av skolen, eller er uten arbeid. o Psykisk utviklingshemma 3

4 o Ettervernplasser for rusklienter Interne samhandlingspartnere: Barnehager, skoler, barnevern, legesenter, helsestasjon, fysioterapi og andre. Konkrete tiltak/prosjekter prøves ut på felles samhandlingsarena. Aktørene må trene i lag på felles arena. F.eks vil Familiens hus og Frisklivssentral være aktuelle prosjekter. Her vil brukerne kunne få råd, veiledning, diagnostikk og behandling. Eksterne samhandlingspartnere: Universitetet i Tromsø (UIT) som nå i høst gjennomfører en Helseundersøkelse i Kåfjord. Helsetilstanden i store deler av befolkningen blir undersøkt og kan gi oss et glimrende utgangspunkt og bilde av hvordan det står til med helsa for befolkningen i kommunen. Kåfjord blir av UIT foreslått å kunne bli fulgt opp videre sammen med en eller to kommuner til i Nord-Norge. (HUNN= Helseundersøkelsen i Nord-Norge) Videre gir dette oss mulighet for nettverksbygging opp mot Universitetet og UNN slik at flere forskningsprosjekter kan igangsettes. For å se om tiltak har noen effekt over tid. Eks.: Gir dagaktivitetene vi tilbyr brukerne effekt for dem i forhold til bedre helse, større grad av egenmestring og opplevd livskvalitet. Frivillige og private organisasjoner vil være samhandlingspartnere. F.eks Røde Kors og deres Frivillighetssentral. Kåfjord Vekst med tilrettelagte arbeidsplasser og aktiviteter. DMS og DPS i Nordreisa vil trekkes inn i enda større grad enn i dag. Tiljublerne: Her gjelder det blant annet å få sentrale myndigheter til å fatte interesse slik at ressurser kan skaffes for å drive utviklings- og forskningsarbeid som gagner befolkningen. Ikke bare i Kåfjord, men kanskje i større deler av landet. Ellers vil det være viktig å få jubel og støtte fra lokalbefolkningen gjennom både organisasjoner og enkeltmennesker. For eksempel: Eldre pensjonister hjelper andre eldre Grendelag har aktivitetsdager for yngre og eldre. Husflidslag har kurs og sammenkomster for aktuelle målgrupper. Idrettslag igangsetter trening og stevner for utviklingshemma. Musikere igangsetter aktiviteter for demente. Innhold/aktiviteter i tilbudet fremover som er foreslått av arbeidsgruppen: - Produksjon av ulike produkter, eventuellt for salg - Fysisk aktivitet som; svømming, trening på treningssenter, gåturer, o-løp, ski, hundekjøring, ridning, natursti m.v. - ADL- trening; - matlaging, personlig hygiene med mer. - Brukerstyrt kafe / middagsservering - Årsrelaterte aktiviteter som; dansegalla, idrettsleker, ulike marsjer, julebord, rockefoten, velværedag, pårørendedag, markering av verdensdagen for psykisk helse, osv. - Ulike spill, brettspill, bingo med mer. - Kurs og temakvelder - Felles bursdagsfeiring en gang i måneden - Diverse turer med opplegg for læring- og mestring - Tverrfaglig individuell oppfølging - Avtale om Inn på tunet aktivitet med gårdsbruk - Mekkeverksted elektronikk og motor - Dataundervisning, dataspill og Nettkafe - Musikkverksted 4

5 All aktivitet styres av kommunen med egne ansatte i samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører. Det er av arbeidsgruppen utarbeidet et nytt forslag til opplegg med ukeplan og turnus der en samler mye av Dagsenteraktiviteten på to lokasjoner. Røde Korsbygget i Birtavarre og Kåfjord Vekst i Birtavarre. Ukeplanen legger opp til aktiveter hver dag fra klokken og et par ettermiddager/kvelder i uken. Ved å samle ressursene vil en kunne få dette til innafor dagens budsjett. Med dette nye forslaget om å samle tjenesten vil en kunne gi tilbud til nye grupper, som rusklienter og demente. I tillegg vil en kunne gi ulike støttekontakttilbud. Planen gir og bedre arbeidsforhold for personalet og dermed bedre tjenester for brukerne. Nye lokaler og nye leieavtaler Aktuelle lokaler: Rådmannen v/etatsleder helse sa opp både avtalen med Birtavarre Røde Kors og Kåfjord Vekst tidligere på året. Begge fikk beskjed om at det var med sikte på reforhandling. Kommunen står nå fritt til å inngå nye avtaler i august/september i år. Det ble bedt om et tilbud på leieavtale for lokaler til Aktiv omsorg/dagsenter fra både Røde kors og Kåfjord Vekst. Følgende romprogram ble skissert: Hvis mulig ber vi om tilbud på leie av ca 260 til 275 kvm fordelt på følgende foreløpige romprogram: Bad, toalett, wc HC tilpasset: 15 kvm 2 kontor a 10 kvm 20 kvm 1 møterom kvm Kjøkken med fullt utstyr kvm Stue til fellesbruk 60 kvm Arbeidsstuer (må kunne deles i 3) 45 kvm Undervisningsrom 30 kvm Lager 15 kvm Garderrobe 10 kvm Snekker-/mekkerom 30 kvm Gangareal TOTALAREAL kvm Begge organisasjonene har levert oss tilbud som er ganske like i kvadratmeterpris. Kåfjord vekst. Har flere alternativ. Vi kan få leie opp til 350 kvm. Greit lokale med noe industripreg Mest aktuelt er ca 270 kvm fordelt på to store lokaler og HCtoalett med dusj. 5

6 Mulighet for å innrede kontorer og et kjøkken. Alt er sammenhengende og på bakkenivå. Dette vil være disponert for kun Aktiv omsorg og kan brukes også på ettermiddagen. Kan være mulighet for å kunne delta i noe av KV sine produksjoner ved avtale? Lokalet vil kunne tilfredsstille de krav kommunen har på nåværende tidspunkt og det er muligheter for å få leie mer lokale som er godt tilpasset den driften kommunen ønsker. Røde kors huset Her er det ca 200 kvm fordelt på to lokaler med et storkjøkken i mellom. Forflytninga går i dag gjennom storkjøkkenet. To kontorer og et snekkerrom/verksted brukes av kommunen i dag og er tilbydd videre. Pr i dag brukes lokalene ( utenom dagsenteret ) kun på dagtid. Fellesbruk av størsteparten av lokalitetene i dag. Aktivitetene kan ikke utvides slik det er i dag. Birtavarre Røde kors har tilbydd kommunen å leie mesteparten av de arealene de har i Røde Korsbygget foruten noen overnattingsrom og noe av arealet som Hjelpekorpset disponerer. De vil også bygge et påbygg som kan romme nødvendig utvidelse av aktivitetslokaler, kontorer og lager. Kafedriften kan fortsatt drives fra storkjøkkenet og vi er tilbydd å leie stua. De vil også installere nytt ventilasjonsanlegg. Med dette tilbudet tilfredsstiller lokalet våre krav til nåværende og fremtidig aktivitet. Begge lokalene vil kunne gi oss de rom og kvm vi har etterspurt. Rådmannen vil nå be om nye kontraktsforhandlinger med både Birtavarre Røde Kors og Kåfjord Vekst. Målsettingen er da å samle mye av den dagaktiviteten vi driver i forhold til målgruppene på Røde Kors bygget. Dvc at de kvinnene som har sine tilbud på Kåfjord Vekst i dag flyttes over til Røde Kors bygget. Videre vil vi vurdere å ha kontorlokaler på samme sted for et par av våre faggrupper. (Små cellekontor eller et lite landskap.) Videre vil målsettingen være å forhandle frem en ny avtale med Kåfjord Vekst om tilpassa arbeidsplasser for konkrete brukere. Vi vil ha behov for arbeidsplasser til psykisk utviklingshemma og personer som har behov for ettervern. (Rusomsorg) I tillegg ønsker vi å få til et tilbud for ungdom som ikke har arbeid. F.eks som har droppa ut av skolen eller av andre årsaker ikke er i utdanning eller arbeid. Den siste gruppen må det samarbeides med NAV om midler til å få i gang. (Målselv har et slikt prosjekt i dag.) På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i dette saksforelegget vil rådmannen be HOO ta saken til etterretning. Olderdalen, Kristian Eldnes, saksbehandler 6