Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: Telefaks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune."

Transkript

1 Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 9 mars 2008 God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: Telefaks: E-post:

2 Redaktørens spalte: Vi er nå inne i en periode hvor regnskapet for fjoråret er gjort opp og viser at vi også for 2007 klarte å komme ut med et positivt resultat. Vi har også begynt arbeidet med økonomiplan og handlingsprogram for de neste fire årene. Det gjør at jeg har lyst til å reflektere litt rundt innbyggertallet i kommunen vår. Den 1. januar 2008 var vi 974 fløværinga, mens vi 1. januar 1998 var fløværinga. Vi har med andre ord blitt 142 færre i løpet av de siste 10 årene. Vi vet samtidig at vi i 2007 i gjennomsnitt fikk ,- i skatt og overføringer pr innbygger til å kunne yte den tjenesteproduksjon som vi gjør med skole, barnehage, alders og sykehjem osv.osv. Hvis vi regner på dette har vi over 5 millioner kroner mindre å drive kommunen for enn hva vi hadde for 10 år siden. Grunnen til at jeg nå tør å være en antydning negativ i avsnittet ovenfor er at jeg er sikker på at vi har nådd bunnen i innbyggertall, eller i hvert fall er i nærheten av bunnen. Vi begynner helt klart å nå en smertegrense, men med Olav Thon sine planer og med andre prosjekter i emning er jeg helt sikker på at innbyggertallet må stige på sikt. Vi har i praksis ingen arbeidsledighet i kommunen vår og er derfor avhengig av nye innbyggere for at planene skal kunne realiseres. Økning i innbyggertallet er snart avgjørende for at vi skal kunne yte gode tjenester. Det langsiktige styringsdokumentet vi har i kommunen er kommuneplan. Gjeldende kommuneplan er fra 1999 (arealdelen) og 2002 (samfunnsdelen). Kommunestyret har vedtatt å rullere kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) i denne valgperioden. Arbeidet med kommunedelplan for Flå sentrum er allerede igangsatt, og arbeidet videre for å få revidert hele kommuneplanen gjøres så fort det lar seg gjøre. Denne prosessen vil sikkert bli omtalt mange ganger framover, og alle vi som bor i kommunen vil få anledning til på en eller annen måte å komme med nyttige innspill. Som dere ser går vi utrolig spennende tider i møte og politikerne våre må ta mange viktige valg. Vi som er ansatt i kommunen får passe på å ikke glemme at det som er like viktig som å planlegge framover er å daglig levere så gode tjenester som mulig. En riktig god påske ønskes til alle. Med hilsen Odd-Egil rådmann Odd-Egil Stavn Fløværingen Informasjonsblad for Flå kommune Sendes til alle husstander og kan bestilles av andre interesserte mot portokostnad. Utkommer med 4 nummer i året: Mars 18. mars Juni 16. juni September 11. september Desember 5. desember Stoff til bladet: Sendes til Servicekontoret eller som E-post til: I redaksjonen: Odd-Egil Stavn, rådmann (ansvarlig) Ole Gr i me l i, skolefaglig og kultur Ola Ak e rv o l d, skogbrukssjef To n e Bo r k a m o, enhetsleder for servicekontoret og sosial Tu r i d Helen Aa s Rø k k u m, fagkoordinator for servicekontoret, web og Fløværingen Grafisk produksjon: Trykksakeriet as, 3570 Ål Tlf Flå kommune 3539 Flå Telefon: E-post: Politiske m ø t e r 1. h a lv å r 2008 To r s d a g, 27 m a r s Fo r m a n n s k a p e t 09:00:00-11:00:00 Ko m m u n e s t y r e t 11:00:00-14:00:00 El d r e r å d e t 14:00:00-15:00:00 To r s d a g, 17 a p r i l Ko m m u n e s t y r e t m.fl. 09:00:00-11:00:00 Ko m m u n e s t y r e t 11:00:00-14:00:00 Pl a n u t va l g e t 14:00:00-15:00:00 To r s d a g, 15 m a i Fo r m a n n s k a p e t 09:00:00-14:00:00 Ad m i n i s t r a s j o n s u t va l g e t 14:00:00-15:00:00 Fr e d a g, 23 m a i Fo r m a n n s k a p e t 09:00:00-10:00:00 Ko m m u n e s t y r e t 10:00:00-12:00:00 Ar b e i d s m i l j ø u t va l ge t 12:00:00-13:00:00 Pl a n u t va l g e t 13:00:00-14:00:00 El d r e r å d e t 14:00:00-15:00:00 To r s d a g, 26 j u n i Ko m m u n e s t y r e t 09:00:00-12:00:00 STATISTIKK Januar og februar er tid for statistikk. Det har den siste tiden kommet 2 statistikker som er hyggelige for oss i Flå. Den første omhandler utvikling i arbeidsplasser i kommunene. Her er Flå sammen med Krødsherad på topp i Buskerud. Økningen i arbeidsplasser i disse to kommunene er på 7,8%. Til sammenligning er økningen på Gol 3,7% mens det på Ål er en nedgang på 1 %. Så får vi håpe at økningen av arbeidsplasser i neste omgang vil føre til flere innbyggere. Den andre statistikken omhandler hyttebygging. Det ble i Flå bygd kvm med hytter, med dette er vi nr. 10 i Norge på hyttebygging i Nes vart nr 6 og Hol nr. 8 på den samme statistikken. Dette viser at utvikling av hytteområder har blitt en stor næring i Flå. Planprogrammet i forbindelse med ny sentrumsplan er lagt ut på høring. Dette er første del av planprosessen som, hvis alt går som det skal, skal avsluttes med kommunestyremøte 21. august. Planprogrammet vedtas av kommunestyret den 27. mars, så har noen synspunkter på dette må de gi melding før denne fristen. Vi tar sikte på å avholde et åpent møte om sentrumsplanen i løpet av april. Fra januar er Flå Mekkeklubb etablert i lokalene der Kremo holdt til på Elvemo. Mekkeklubben skal være et tilbud til all ungdom som har behov for en plass til mekking av bil eller andre kjøretøy. Kommunen ser på dette som et godt tiltak og håper mange vil benytte seg av tilbudet. Vi ønsker mekkegjengen lykke til. Til slutt vil jeg få ønske alle en god påske. Flå først i Hallingdal Tor Egil Buøen Ordfører 2 3

3 Ny nattlegevakt for Hallingdal Siden 7. januar har Hallingdalskommunene samarbeidet om felles nattlegevakt. Hvilke forandringer innebærer ordningen? Legevakten på natt, dvs i tidsrommet , vil med den nye ordningen være fast lokalisert på Ål. Lokalene ligger i kjelleren på Hallingdal sjukestugu, med inngang fra nedsiden. Legevakten er bemannet med lege og sykepleier som er til stede i vaktlokalene gjennom hele natten. FLÅ FÅR FULLSTENDIG NAV-KONTOR I løpet av det halvåret vi nå er inne i, vil NAV-reformen gjennomføres i alle Hallingdalskommunene, altså også her på Flå. På kveldstid er det ingen endring fra tidligere. I tidsrommet fra legekontorene stenger og fram til nattlegevakten åpner, er det fortsatt leger på vakt i de ulike vaktdistrikter. Hvordan henvender jeg meg? I utgangspunktet anbefales det at man ringer legevakten og gjør en avtale, selv om det gjennom hele natten vil være personell tilstede. På denne måten kan man unngå unødig ventetid ved at man får en konkret timeavtale. Man kan også få hjelp til å organisere transport til legevakten, eller få gode råd som gjør legebesøk unødvendig, eller er nyttige inntil man ankommer legen. Man benytter det samme telefonnummer som tidligere: Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Hva er så NAV- reformen? NAV står for Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Den innbærer at det som tidligere var tre forskjellige kontorer, nemlig trygdekontor, arbeidskontor og sosialkontor, samles til et. Med andre ord, når dette kontoret åpner, vil alle henvendelser som gjelder spørsmål om arbeid, trygd eller sosiale tjenester, bli tatt hånd om på et og samme sted. Den nye lederen av NAV vil bli Tone Borkamo. I Flå vil dette kontoret bli å finne i det tidligere bankbygget, ved siden av lensmannskontoret. Forberedelser er i full gang, men ordningen trer ikke i kraft før kontoret er klart for publikum. Dette vil skje i månedsskiftet mai-juni. Nøyaktig dato vil bli kunngjort i god tid, så følg med når tiden nærmer seg. Kommunedelplan for Flå tettsted planprogram lagt ut til høring Hvorfor en kommunedelplan for Flå tettsted? Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en egen kommunedelplan for Flå tettsted. En kommunedelplan har formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan, men er gjerne mer detaljert. Bakgrunnen for kommunestyret sitt vedtak er et behov for oppgradering av gjeldende planer som følge av at Flå er inne i en svært positiv utvikling i forhold til næringsetablering og etterspørsel etter sentrumsnære boliger. Olav Thon sitt engasjement for en videreutvikling av Vassfaret bjørnepark og områdene ved Vik har bidratt til at arealforvaltningen i Flå sentrum og omegn må vurderes på nytt. Kommunen har med tilfredshet registrert at det er flere som nå ønsker å etablere seg i Flå. Vi må kunne tilby et variert tilbud i forhold til tomter og boform. I tillegg må vi gjøre hva vi kan for å skape et best mulig tettsted for de som allerede bor her, og ikke minst for de som kommer etter oss. For å skape en fremtidsrettet utvikling av Flå som tettsted, vil kommunen invitere alle kommunens innbyggere til å komme med bidrag. Lovverket krever at det forut for en kommunedelplan blir utarbeidet et såkalt planprogram. Planprogrammet skal være en kokebok for hvordan planen skal utarbeides og hva som skal vektlegges. Dette planprogrammet ligger nå ute til offentlig ettersyn og kan lastes ned digitalt fra kommunens hjemmesider. Alle som ønsker det kan komme med innspill til planprogrammet. Planprogrammet vil også være tilgjenglig på kommunens servicetorg, Flå kommunehus. Frist for innspill/ merknader til planprogrammet er 7. april Hvilke områder omfattes av planen? Planen vil i hovedsak omfatte arealer fra Rud til Trøstheim (60 sone) på Flå vestside. I tillegg vil Flå østside fra Vee til og med Heimoen inngå i planen. Når skal planen være ferdig? Planutvalget er politisk styringsutvalg for planarbeidet. Vi er nå inne i en fase der vi ønsker innspill til hva planarbeidet bør omfatte og løse. Første planutkast er planlagt å være ferdig i slutten av april. Endelig vedtak skjer i løpet av høsten

4 Minneord Tidligere ordfører i Flå, Olav Steinmoen, gikk bort 17. februar. Olav var medlem av kommunestyret i 40 år, han satt i formannskapet i 28 år og var ordfører i 18 av disse. Han var også medlem av Fylkestinget i 12 år og han satt 12 år i fylkeslandbruksstyret. For denne store innsatsen ble han tildelt Norske kommuners sentralforbunds hederstegn. Selv om den fysiske helsa svikta de siste åra, var Olav aktivt med. Han var fortsatt leder i forliksrådet der han hadde vært medlem i 40 år, og han var medlem av styringsgruppa for gards og slektshistorie for Flå og Nes. Olav var svært pliktoppfyllende og la ned et stort arbeid for Flå kommune i ei tid da det meste av politisk arbeid var basert på dugnad. Han var en samlende politiker som var opptatt av enighet om gode vedtak.. Olav Steinmoen hadde en god og lun humor, det var en opplevelse å høre han fortelle historier og skrøner. Det var alltid hyggelig å treffe Olav og han var fortsatt levende opptatt av det som skjedde i Flå Vi i Flå kommune takker Olav for den store arbeidsinnsats han la ned for Flå samfunnet. Våre tanker går i disse dager til hans kjære Kristi. Vi lyser fred over Olav Steinmoens minne. Tor Egil Buøen Ordfører Integreringskonsulent Er du fra utlandet og har flyttet til Flå kommune? Har du spørsmål om hvordan det norske systemet fungerer? Flå kommune har fra 1. mars 2008 forandret flyktningkoordinatorstillingen til integreringskonsulent. Dette for at utlendinger, som ikke er flyktninger og som flytter til kommunen vår skal kunne få veiledning i forhold til vårt system. Det er Sissel Barkost som er Integreringskonsulent i Flå kommune. Hun har arbeidstid mandager og torsdager. Trenger du informasjon eller veiledning ta kontakt med servicekontoret for avtale til møte. Nes og Flå - felles barnevern Nes og Flå har fra 2005 hatt felles barneverntjeneste. Vi er for tiden 5 ansatte: Liv Esther Lien, barnevernleder Eli Stillingen, barnevernkonsulent Tine Svendsen, barnevernkonsulent (vikar) Ann-Kristin Wikbo, barnevernkonsulent (vikar) Liv Øye, barnevernkonsulent Vi er fast stasjonert på helse- og servicesenteret på Nes og treffes på kontoret på Flå torsdager. Innbyggere i Flå kan ta kontakt med oss alle dager: Tlf. kl Nes kommune Flå kommune Mobil kl Liv Esther Lien Eli Stillingen Tine Svendsen Ann-Kristin Wikbo Liv Øye E-post: Barneverntjenesten deltar også i tverretatlige grupper på Flå skole, Flå barnehage og tverrfaglig team for hele kommunen. Fra 1. februar 2008 startet vi opp med felles barnevernvakt for helle Hallingdal. Det er en bakvaktsordning som er betjent kl på hverdager + hele helga. Kontakt med barnevernvakta får man ved å ringe politi eller legevakt. Skilting av Roppevegen og Roppe bru Det innføres skilting av kommunal veg ved Roppe Bru. Broen skiltes med tillat totalvekt 40 tonn samt med underskilt; «Kun et kjøretøy på brua om gangen». I og med at brua ikke er skiltet vil oppskrivingen av Riksveg 7 føre til at det kan passere vogntog med 56 tonnstotalvekt på brua. Det er usikkert om brua tåler dette. Det vil uansett kunne medføre ytterligere skader på brua. Det er svært viktig at brua ikke utsettes for store belastninger inntil denne er blitt rehabilitert. Videre bør den skiltes snarest mulig slik at den sikres mot overbelastninger, spesielt da den har fått en skade, sannsynligvis p.g.a. tidligere overbelastninger. Med hjemmel i «Forskriften om offentlige trafikkskilt, vegoppmerkning, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)» 29 nr. 1 (jfr. vegtrafikkloven) innføres skilting av kommunal veg ved Roppe Bru. Bruen skiltes med tillatt totalvekt 40 tonn samt med underskilt; «Kun et kjøretøy på bruen om gangen». Dette iverksettes så snart som mulig. Interne tjenester 6 7

5 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG 2008 Boligtilskudd til tilpasning av bolig kan søkes av husstander med minst ett medlem som er: - funksjonshemmet - over 60 år - eller har et særlig sosialt behov. Maksimalt tilskudd pr. utbedringsarbeid er for tiden kr ,- Ordningen er behovsprøvet ved at det blir tatt hensyn til søkerens inntekt og formue ved behandlingen. For å være berettiget til tilskudd må søkeren selv eie og bo i huset det gis tilskudd til. Kårboliger er unntatt fra denne bestemmelsen. Tilskuddet kan gis til utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av ny eller brukt bolig, og til oppføring av garasje for funksjonshemmede. (Det er en forutsetning at Rikstrygdeverket har gitt støtte til anskaffelse av bil.) Alle typer utbedringsarbeid kvalifiserer til tilskudd, men utbedringen skal gjøre boligen vesentlig bedre egnet for husstanden, og boligen må også etter utbedringen være et rimelig og nøkternt boalternativ. Søknadsfrist: 31.mars 2008 Søknadsskjema fås ved henvendelse til Flå servicekontor. Du kan også ringe tlf og få søknadsskjema tilsendt i posten. Sosialkontoret er behjelpelig med utfylling. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og beskrivelse av byggearbeidet må vedlegges. Likeledes kreves det dokumentasjon for husstandens samlede brutto inntekt og formue (utenom fast eiendom) per i dag. Polentur for 10.klasse 17.april reiser 10.klasse til Polen. Det er Aktive fredsreiser som arrangerer turen, og målet med turen er å bygge opp elevenes bevissthet rundt begrepet menneskeverd. Håpet er at de i løpet av turen får mer innsikt i seg selv at de ser seg selv som viktige og verdifulle personer og gjennom det også ser sine medmennesker som verdifulle og ukrenkelige. Derfor har også disse turene vist seg å være en vaksine mot nynazisme og fremmedhat. Elevene skal på turen besøke flere konsentrasjonsleire, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz I, Sachsenhausen og Ravensbrück. Her vil eleven også få med seg tidsvitner som selv har sittet i en av konsentrasjonsleirene. I leirene gis omvisning og informasjon. Turen legger opp til et balansert inntrykk der elevene også vil få oppleve menneskers gode og konstruktive sider, derfor er kultur i bred forstand viktig underveis. Markedsplassen i Krakow, temakvelder og folklore, Tropical Islands, guiding i Tyskland med Riksdagen, Brandenburger Tor, besøk i Stasifengslet og saltgruvene er bare noe av det eleven vil få oppleve. Vi ønsker elevene er god tur! Flå Skole IBE Samarbeid mellom næringsliv og skole På ungdomstrinnet er det nå innført ett nytt fag som heter programfag til valg. Dette er et fag hvor elevene blant annet skal kjenne til yrkesmuligheter i kommunen de bor og kunne beskrive lokalt yrkesliv. I den lokale læreplanen (utarbeidet av alle kommunene i Hallingdal) er det bestemt at elevene på 8.trinn skal være en dag ute på en arbeidsplass og følge en yrkesutøver. Elevene på 9.trinn skal jobbe i en bedrift eller næringsvirksomhet i en uke. Bedrifter og næringsliv i kommunen som ønsker å ta imot elever oppfordres til å ta kontakt med skolen. Ellers håper vi på et positivt svar dersom skolen tar kontakt. Dette er en fin måte for elevene å bli kjent med næringslivet i egen kommune. Næringslivet på sin side har muligheten til å rekruttere framtidig arbeidskraft. Anita Juul Storeli Rådgiver ved Flå skole Tlf.: Heimen vår I slutten av mars, begynnelsen av april får eleven fra 5. 7.klasse oppleve en forestilling laget av Knut Bry, Erik Wøllo og Eldgrim Springgard. Heimen Vår er ei sceneforestilling om global oppvarming, og er en del av tilbudet elevene får gjennom den kulturelle skolesekken. Miljøtema er hovedtema gjennom forestillingen, der vi skal følge ei humle verden rundt på ei dramatisk reise, der problematikken rundt den globale oppvarmingen blir flettet inn i historien på en fascinerende og spennende måte. Gjennom foto, musikk og tekst skal forestillingen vise at klimatiske endringer ikke bare er værendringer, men også endringer i forhold til selve livsgrunnlaget vårt. Hva skjer med oss mennesker og vår identitet når kloden blir varmere, våtere og tørrere? Takk! En takk til alle i bygda som har støttet oss med penger til Polenturen denne våren! 10.klasse Flå Skole Nytilsatt kommunelege ved Flå legekontor: Sajid Ahmed Arain, 49 år, bor på Hønefoss sammen med kone og tre barn. Han velger å ukependle til Flå. Starter i stillingen 25.februar. Sajid gleder seg til å starte i stillingen og bli kjent med innbyggerne i Flå. 8 9

6 Salg av bok Boken Hallingdal fra Krøderen til Hallingskarvet av Ole Jørgen Liodden selges på Kommunehuset, servicekontoret. Boken koster kr. 398,- VASSFARET BJØRNEPARK I forbindelse med det opplevelssenteret som Olav Thon bygger i Vassfaret Bjørnepark, vil det bli en utstilling i nybygget med plakater, bilder, utstoppede dyr, redskap og gjenstander. (Vassfarmuseet). Har du gamle redskaper, bilder og husgeråd, m.m, er vi svært interessert i å få se på dette med tanke på utlån/overtakelse. Ta kontakt snarest med Flå kommune v/ola K. Akervold, tlf: Forskrifter for vann- og kloakkavgifter i Flå kommune Forskrifter for vann- og kloakkavgifter ble vedtatt i Flå kommunestyre i sak 27/08 i medhold av lov av 10. januar 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av Avgiftene omfatter; tilknytningsavgift for vann, tilknytningsavgift for kloakk, årsavgifter for vann og årsavgifter for kloakk. Avgiftene er basert på selvkostprinsippet. Dette tilsier at det er mottakere av en tjeneste som skal betale alle kostnadene forbundet med denne tjenesten. De som har lite forbruk betaler mindre enn de som har stort forbruk. For mer informasjon se Flå kommune sin hjemmeside Elg-hjortejakta i Flå 2007 I Flå kommune ble det felt totalt 147 elg av en kvote på 176 dyr, mot 138 felte elg i Fordelingen på type dyr var 18% kalv, 39% ungdyr, 21% eldre okse og 22% eldre ku. Elgvektene i Flå er forholdsvis stabile. Gjennomsnittsvektene for kalv var på 63 kg og ungdyr 128 kg, omtrent det samme som i Ut fra sett-elg dataene ser vi at det er jaktet 1624 jegerdagsverk noe som er mindre enn i fjor. Det er sett totalt 865 elg, noe som tilsier ca. 0,53 elg/ jegerdagsverk. Dette er liten økning fra Sett-elg dataene viser ingen store endringer fra foregående år, men det er en liten nedgang i kalv per ku og en oppgang i ku per okse. Det ble i 2007 felt 10 hjort i Flå, det samme som i For mer informasjon se Juletrebelysning Følgende bidro økonomisk til innkjøp av juletrebelysningen: Flå kommune fikk i fjor ny juletrebelysning til juletreet i sentrum, dette ble sponset av næringslivet i Flå. Vi takker alle bidragsytere og en spesiell takk til gjengen som sto for transport og pynting av treet. Hans Olav Løken, Tormod Stavn, Magne Østdahl og Per Arne Martinsen. Kakelotteri påsken 2008 Helt siden stiftelsen i 1975 har Flå Røde Kors Hjelpekorps hatt kakelotteri i palmehelga. Dette skjer i år også, vi starter opp ca kl 1100 fredag før påske. Vi har i alle år fått inn kaker og andre gevinster fra flinke flåværinger, men dette har avtatt de siste årene. Totalt vil vi trenge ca 150 gevinster. Det trenger ikke være kaker, like gjerne sjokolade, fruktkurver eller andre passende gevinster. Vi har heller aldri bedt om spons fra næringslivet, men kanskje det er på tide nå. Vi kjøper inn kaker som det hadde vært greit å få inn penger til. Vær så snille å støtte oss i år også. Flå RKH, styret 10 Flå Bil og Traktor AS Esso Flå Servicesenter Hallingsport Vik Gjestgiveri Novema Aggregater AS Karsten Ekeren Torkild Raaen AS Viken Skog BA Flå Regnskapskontor AS Halling Interiør AS Høgevarde AS HallingKonsult AS 11

7 Informasjon til alle husstander i Flå URSUS NYTT 2008 Høsten 2007 skjedde det en del endringer i driften av URSUS treningssenter. Treningssenteret er midlertidig todelt med spinning i fysioterapilokalene og styrketrening i kjelleren på gamle bankbygget, med inngang på baksiden. I den forbindelse har det vært en større investering i nytt utstyr. Styret har derfor sett seg nødt til å heve prisene fra februar Spinningstilbud: se egne lister utenfor fysioterapilokalene Styrketreningstilbud: mandag, onsdag, fredag PRISER fra februar 2008 BUSS TOG Togtider Bergen Oslo Ankomst/avreise Flå Oslo S Bergen Ankomst/avreise Flå Hallingbussen (Geilo-Gol-Hønefoss/Drammen- Oslo) erstatter Vøgne. Rutetider Rutetider gjeldende fra 1. januar 2008 MÅNEDSKORT: KR 250,- STUDENTER: KR 100,- KLIPPEKORT: KR 400,- (kun ved spinning) Ønskes det å benytte seg av både spinning- og styrketilbudet ber vi brukerne kjøpe månedskort. Månedskorteiere har fri tilgang til både spinning og styrke. Vi ønsker alle velkommen til ny treningsinnsats i 2008 i nye og gamle lokaler! Husk håndkle og drikkeflaske! Med vennlig hilsen styret: Spinning: Siv Merethe Glesne, mob Styrke: Sven-Harald Ness, mob Leder: Jostein Mæhlum, mob Åpningstider på biblioteket: Mandag kl Onsdag kl Torsdag kl (åpningstidene følger skoleåret) To avganger fra og til Flå fra mandag fredag. Avgang Flå: Flå Esso kl Drammen busstasjon kl Oslo Bussterminal kl Flå Esso kl Hønefoss kl (Ringerike Sykehus) Drammen busstasjon kl (bare for avstigning) Oslo Bussterminal kl Ankomst Flå: Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl Flå Esso kl Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl (bare for påstigning) Flå Esso kl Trykksakeriet AS (0,6-3/08) 12