Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: Telefaks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune."

Transkript

1 Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 5 mars 2007 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: Telefaks: E-post: God påske! Foto: Høgevardehytta av Ola K. Akervold

2 Redaktørens spalte: Da er det min tur til å ta over stafettpinnen etter Lars Ole Skogen og Britt H. Thalerud som redaktør i Fløværingen. De tidligere redaktørene har lagt vekt på det positive som skjer i Flå, og her er det bare å følge opp. Hallingdølen skriver i sin leder 27. februar om Medvind i Flå, om hyttebyggingen i fjellet og om Olav Thon sitt engasjement i Bjørneparken. Det er mye positivt som skjer i bygda om dagen. At den økte skatteinngangen for 2006 ble borte gjennom kommunenes inntektssystem ved at vi mister tilskudd tilsvarende et større beløp enn økningen i skatteinngang er selvsagt svært uheldig. Slike utslag er dessverre en del av slike system, men da er det vår jobb å komme ut av det på best mulig måte. All verdiskapning i fjellet forsvinner ut av bygda uten at vi klarer å ta del i den blir det ofte sagt. En rask telefonrunde for å sjekke om myten stemmer gir følgende svar: Det utføres mellom 25 og 30 årsverk av flåværinger i utbyggingsområdene pr i dag. I tillegg har Hallingkonsult, HKnett og Halling Interiør mer enn fulle ordrebøker. Flåhytta er i full gang med bygging av hytter i Vassfarfjellet. Utleiehytter huser utenbygds håndtverkere, og Hallingporten er et naturlig stoppested særlig for utbyggere på Høgevarde og i Vassfarfjellet. Etter telefonrunden konkluderer jeg med to ting.. nemlig at Flå-samfunnet tar del i verdiskapningen i større utstrekning enn hva mange av oss skulle tro, og.. det er plass til flere. God Påske! Med vennlig hilsen Odd-Egil Stavn rådmann Fløværingen Informasjonsblad for Flå kommune Sendes til alle husstander og kan bestilles av andre interesserte mot portokostnad. Utkommer med 4 nummer i året: Mars 22. mars Juni 15. juni September 11. september Desember 4. desember Stoff til bladet: Sendes til Servicekontoret eller som E-post til: I redaksjonen: ODD-EGIL STAVN, rådmann (ansvarlig) OLE GRIMELI, skolefaglig og kultur OLA AKERVOLD, skogbrukssjef TONE BORKAMO, enhetsleder for servicekontoret og sosial TURID HELEN AAS RØKKUM, fagkoordinator for servicekontoret, web og Fløværingen Grafisk produksjon: Trykksakeriet as, 3570 Ål Tlf Flå kommune 3539 Flå Telefon: E-post: KOMMUNESTYRET: ONSDAG 28. MARS KL ONSDAG 25. APRIL KL ONSDAG 30. MAI KL FORMANNSKAPET: ONSDAG 14. MARS KL ONSDAG 18. APRIL KL ONSDAG 9. MAI KL ONSDAG 23. MAI KL ONSDAG 13. JUNI KL UTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG OMSORG: MANDAG 23. APRIL KL MANDAG 14. MAI KL MANDAG 18. JUNI KL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG TEKNIKK: TIRSDAG 8. MAI KL Foto: Truls Sigv. Sævre 2

3 Psykiatrikoordinator KARIN EVENSTAD HANSSEN tiltrer i psykiatrikoordinatorstillingen i Flå kommune fra og med april 07. Karin er 53 år, gift og bor i Krødsherad kommune. Hun har de siste årene arbeidet som psykiatrisk sykepleier v/modum Bad. Karin gleder seg til å starte i ny jobb og møte og bli kjent med fløværingane. Kommunelege ASIMA HUSSAIN tiltrådte som kommunelege i Flå februar 07. Asima har norsk - pakistansk bakgrunn, født og oppvokst på Vevelstadåsen i Ski kommune. Asima er 30 år, gift og i ferd med å bosette seg på Flå og etablere seg som fløværing. Hun er nyutdannet lege og har siste halvår praktisert som turnuslege i Nes kommune, hvor flere fløværinger allerede har møtt henne. Asima har kommet godt i gang i praksisen på Flå og ser fram til å bli kjent med flere fløværinger. INFORMASJON FRISKLIVSRESEPT Fra februar 2007 starter Flå kommune opp med trening på resept. NOE FOR DEG? Er bakkene blitt brattere og trappa tyngre? Ønsker du å drive fysisk aktivitet, men opplever at det er vanskelig å få det til i hverdagen? Ønsker du mer overskudd? Har det skjedd endringer i din fysiske form som gjør at du trenger hjelp til å komme i gang igjen? Hvis svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan Frisklivsresept være noe for deg! Du kan delta uavhengig om du er i jobb, sykemeldt, uføretrygdet eller annet. Du velger selv tempo! Kan du være i bevegelse i eget tempo i minst 1 time, kan du være med! Frisklivsperioden varer i 3 mnd. Anbefalinger: En halv time med fysisk aktivitet er nok til å gi betydelig helsegevinst. Fysisk aktivitet bedrer fysisk form og virker positivt på humøret. Du får mer overskudd og orker mer. Valget er ditt! 3 HELSE Hvorfor Frisklivsresept? Stadig flere har stillesittende jobber, bruker bil selv på korte avstander, og tilbringer stadig mer tid foran TV og dataskjermer. Utviklingen har ført til at flere beveger seg så lite at de blir syke av det. Frisklivsresept gjør det mulig for deg å få til endringer! Det er aldri for sent å begynne effektene er gode uansett. Frisklivsresepten gir deg mulighet til å velge mellom disse aktivitetene: Stavgang Styrketrening Uteaktivitet med utholdenhet og intervall Frisklivsresept får du hos lege, fysioterapeut, NAV og psykiatrikoordinator. Egenandel kr. 200,- for 3 mnd. Kontakt oss: Du kan ringe eller sende e-post. Frisklivstelefon: Telefontid: tirsdag og torsdag kl E-postadresse: Postadresse: Flå Fysioterapi, Friskliv, 3539 Flå Besøksadresse: Flå Fysioterapi, Flåheimen, 3539 Flå

4 Når er septiktanken din tømt? Nå kan du gå inn på Internett og sjekke dette: Septik 24 har lagt ut deler av sin abonnentdatabase på Internett. Dette er nå tilgjengelig for alle. Gå inn på følgende Internettside: Her må du gå til abonnentdatabasen. Direkte link til denne databasen: septik24.no/pub/ cms176.html Her skriver du inn fylke og kommune. Deretter kan du søke på ditt gnr. og bnr. og vil få fram en del informasjon om tanken din, bl.a.: Hvem som er renovatør i kommunen hvor du bor. Kontaktinformasjon til kommune og eventuelt interkommunalt selskap Når septiktanken din skal tømmes neste gang. Når septiktanken din sist ble tømt. Hvor stor septiktanken din er. Hvilken type septiktank du har. Interne Tjenester NY FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I FLÅ KOMMUNE Det er utarbeidet forslag til forskrift om hundehold i Flå kommune, og denne sendes med dette ut til høring. Høringsforslaget kan også leses på kommunens hjemmeside. Evt. høringsuttale sendes Flå kommune, 3539 Flå, innen 10. april Alt lovverk knyttet til hundehold er nå samlet i Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74. Dette medfører at lokale forskrifter om hundehold, båndtvang m.m. som tidligere er vedtatt med hjemmel i annet lovverk, er ugyldig etter utgangen av I Flå kommune har til nå Forskrift om båndtvang for hund av 03. august 1989, vært gjeldende. Denne forskriften ble vedtatt med hjemmel i bufeloven, for å hindre konflikt mellom hund og beitende husdyr. Administrasjonen i kommunen, har i samarbeid med de fagansvarlige i de andre Hallingdalskommunene, utarbeidet forslag til Forskrift om Hundehold i den enkelte kommune. Det har vært et mål å få mest mulig likelydene forskrift, slik at hundeeiere i Hallingdal skal ha et mest mulig likt regelverk å forholde seg til. Det er likevel noen små forskjeller kommunene imellom i 1,2 og 5. Forskriftsforslaget ble i møte i Flå formannskap, , saksnr. 58/06, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Kommentarer til høringsforslaget: 1 Virkeområde og definisjon: selv om det også fremgår av hundeloven, er definisjon av båndtvang tatt med. Dette for at hundeeier ikke skal være i tvil om hva som menes med båndtvang. 2 Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite: den utvidede båndtvangstiden av hensyn til beitedyr hjemlet i bufeloven var 21.august - 25.oktober. Den utvidede båndtvangen foreslås videreført, men av hensyn til samordning med de andre Hallingdalskommunene, er båndtvangstiden foreslått fra 21.august -31.oktober. Slik båndtvang skal bare innføres der beitedyr finnes. Selv om det i noen områder kan være lite sau, vil det alltid være mulighet for sau. En har derfor ikke tatt ut enkeltområder. 3 Båndtvang i områder av hensyn til mennesker: det foreslås båndtvang i alle maskinpreparerte skiløyper, samt i andre konkret nevnte områder. Begrunnelsen for forslaget er at av klager fra publikum, er det problemer med løshunder i skiløyper og på turveier som dominerer. Da det i noen områder er få løyper som ikke er maskinpreparert, vil forsla- 4

5 Gårdskart i Flå er nå tilgjengelig på Internett Alle landbrukseiendommer i Flå har nå fått gårdskart tilgjengelig på Internett. Gårdskart viser kart over arealressurser, og beregner arealtall for en valgt landbrukseiendom på direkten. Tjenesten Gårdskart på Internett er et produkt levert av Norsk institutt for skog og landskap. For å bruke dette kartet kan en først åpne (Se direktelink til høyre)klikk så alternativet «Gårdskart» til høyre på siden. Ved å gå inn på dette valget, vises siden for innlogging. Tjenesten er passordbeskyttet, men alle bønder kan få tilsendt passord ved å klikke på «søke om passord» i meny til høyre på samme side. Kart over en landbrukseiendom vises med oversikt over arealressurser, der forskjellige farger markerer ulike jordtyper, og skog med ulike bonitet. Størrelsen på hver enkelt teig blir angitt i kartet med antall dekar, og en oppsummering av hver enkelt type arealressurs blir angitt i tabell under kartet. Det er og mulig å vise grad av erosjonsrisiko for de ulike teiger, og totalareal for hele eiendommen. get medføre at hundeeier vil ha vanskeligheter med å finne løyper der hunden kan gå løs. Dette kan dermed medføre at områder utenfor løypa vil bli mer brukt enn tidligere. Båndtvang på offentlig sted gjelder også i dag jf politivedtektenes 20 og 21 1.ledd. 4 Bestemmelser om ro og hygiene: det er registrert problemer med hunder som står ute og bjeffer hele dagen i tettbygd strøk. Et forbud mot dette er derfor tatt inn. Påbud om å fjerne hundemøkk på offentlig sted står i dag i politivedtektenes 21, 3.ledd. Offentlig sted er konkretisert nærmere og tatt inn i forskriften. 5 Område der hund har ingen eller begrenset adgang: dette er ikke registrert som problem til nå, men konkrete offentlige områder der hund har begrenset/ingen adgang er likevel tatt inn i forskriften. 6 Dispensasjon: her har en funnet det riktig, ut fra at kommunen skal ha en helhetlig kontroll og oversikt, å ha en ordning der alle skal søke om dispensasjon, i motsetning til at enkelte formål kunne vært direkte hjemlet i forskriften (eks. dressurområder, hundeprøver, rypetaksering m.v.). 8 Ikrafttredelse: det er et mål at forskriften kan iverksettes i første halvår Deler av politivedtektene 5 som omhandler hund, 20-21, foreslås tatt ut, for at mest mulig av offentlig regelverk om hund innen kommunen skal være samlet i en forskrift. Politivedtektens 21 pkt.2 vedr. merking av hund må bestå, da slik myndighet enda ikke er tillagt kommunen gjennom forskrift. Forslag til Forskrift om hundehold i Flå kommune følger vedlagt. Nærmere informasjon om forskriften fås ved henvendelse til undertegnede. Med hilsen Jon Andreas Ask miljøleder

6 Personalia Skogbrukssjef/miljøvernleder JON ANDREAS ASK er tilbake etter 1 års permisjon. Forstkandidat OLE JOHNNY STAVN er tilsatt som prosjektleder for et tynning/ungskogpleieprosjekt i Hallingdal. Det er Viken Skog BA og HallingSkog som drifter prosjektet.stavn har kontor i Landbrukets hus. Skogbruket i Flå Nøkkeltall for 2006 Det ble i 2006 avvirket kbm. tømmer for salg til en bruttoverdi av kr Dette er en nedgang på hele kbm fra i fjor og er den laveste avvirkning siden Gjennomsnitt tømmerpris kr. 296 pr. kbm. Skogkulturarbeider ble utført for kr , herav utsatt planter og avstandsregulering av 183 dekar. Det ble ferdigstilt 1700 m med nye bilveger og opprusting av m eldre bilveger. Av traktorveger ble det bygd 3400 m. Veginvesteringene beløper seg til ca. 3 mill. kroner, hvorav kr ble utgiftsført i 06. NÆRING - LANDBRUK Elg-hjorte-jakt i Flå 2006 Det ble i 2006 felt 138 elg av en kvote på 176 dyr i Flå. Dette er en liten nedgang i forhold til i fjor, da det ble felt 141 elg. Fordelingen på de felte dyrene er som følger: 21 % kalv, 41 % ungdyr, 20 % eldre hann og 18 % eldre hunn. Kalvevektene i Flå forsatte og stige i Gjennomsnittsvekt for kalv var nesten 66 kg, dette er ca 1,5 kg høyere enn i Ungdyrvektene gikk samlet sett noe ned i Fordelt på okse og kvige, så gikk kvigevektene noe opp, mens oksevektene gikk noe ned. Av hjort er det felt 10 i 2006, noe som er en vesentlig nedgang i forhold til 2005 hvor det ble felt 24 hjort i Flå. Av dette var det 1 kalv, 1 ungdyr, 6 bukk og 2 hind. Amund Kittilsviken Elgkua i Bjørneparken 2006 med 1 døgn gammel kalv. Foto: Ola K. Akervold Foto: Ola K. Akervold 6

7 7

8 Informasjon til alle husstander i Flå BUSS Hallingbussen (Geilo-Gol-Hønefoss/Drammen- Oslo) erstatter Vøgne. Rutetider Rutetider gjeldende fra 6. nov april 2007 To avganger fra og til Flå fra mandag fredag. Avgang Flå: Flå Esso kl Drammen busstasjon kl Oslo Bussterminal kl Flå Esso kl Hønefoss kl (Ringerike Sykehus) Drammen busstasjon kl (bare for avstigning) Oslo Bussterminal kl Adkomst Flå: Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl Flå Esso kl snart kommer våren! Foto: Vassfarmølla. Ola K. Akervold Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl (bare for påstigning) Flå Esso kl Trykksakeriet AS (0,6-3/07)

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 34 juni 2014 God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Visit

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 36 Desember 2014 God jul! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Foto: Vidar Seterstøen

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2013 27. ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer