Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema"

Transkript

1 SAKSDOKUMENTER 1

2 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding Sak GF 03/15 Regnskap 2012, 2013 og Sak GF 04/15 Rapport fra Kontrollkomiteen 19 Sak GF 05/15 Fusjon 20 A) Normisjon region Møre og Normisjon B) Normisjon region Hordaland og Normisjon C) Normisjon region Nord og Normisjon D) Fremtidige fusjoner mellom regioner og Normisjon Sak GF 06/15 Forslag til lovendringer i Normisjon 26 Sak GF 07/15 Handlingsprogram Sak GF 08/15 Valg 31 A) Lederkandidater B) Kandidater til Landsstyremedlemmer C) Kandidater til varamedlemmer til Landsstyret D) Kandidater til Kontrollkomiteen E) Kandidater til Valgkomiteen F) Revisor Grunnregler for Normisjon Regionlovene NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

3 Kjære utsending til Normisjon Generalforsamling I samsvar med Normisjons grunnregler 10 sendes dette brevet ut til alle påmeldte delegater til Normisjons generalforsamling på Bibelskolen i Grimstad 29.juni 1.juli I følge grunnreglene skal alle «forslag til lovendringer, valgkomiteens innstilling og andre saksdokumenter sendes de påmeldte delegatene minst én måned før generalforsamlingen». I sakspapirene vil du finne Landsstyrets forslag til saksliste for generalforsamlingen, alle saker med tilhørende dokumenter samt Normisjon grunnregler og Regionlovene. Du vil også finne en Fullmaktsseddel. Dette skjemaet fylles ut snarest og sendes til Normisjon, Pb 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Det er den enkelte utsending som har ansvar for å ha den nødvendige bekreftelsen fra foreningsleder/regionleder/styreleder/daglig leder. Uten slik bekreftelse vil ikke utsendingen kunne regne med å ha tale- eller stemmerett ved generalforsamlingen. Vi ser fram til gode dager i Grimstad i sommer, og har forventninger både til forkynnelse og forhandlinger. Generalforsamlingen er Normisjons høyeste myndighet og skal dermed også være med å legge kursen for de kommende år gjennom strategi, handlingsprogram, valg av leder og medlemmer til Landsstyret. Vel møtt til sommerens generalforsamling i Grimstad. Oslo, 20. mai 2015 Anne Birgitta Langmoen Kvelland Generalsekretær NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

4

5 Normisjon Generalforsamling 2015 Fullmakt Fullmaktsseddel benyttes av utsendinger med stemmerett. Jf. Normisjons grunnregler 9 (se Normisjons grunnregler, bakerst i heftet). Skjemaet fylles ut snarest og sendes Normisjon, alternativt leveres det til fullmaktskontoret idet Generalforsamlingen starter. Følgende person/personer er valgt som utsending med stemmerett til Normisjons generalforsamling i Grimstad 29.juni 1.juli 2015: Navn (er): Utsending (er) fra (navn på forening/styre/skole osv.) Direktemedlem (behøver ikke bekreftelse) Stemmerett på annet grunnlag: Region: Bekreftes: Sted/dato Foreningsleder/regionleder/styreleder/daglig leder Fullmakten sendes SNAREST til: Normisjon, Pb 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

6

7 Forslag til saksliste: Sak GF 01/15: Konstituering A) valg av dirigentskap, fullmaktskomité, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps B) godkjenning av forretningsorden C) godkjenning av innkalling D) godkjenning av dagsorden Sak GF 02/15: Landsstyrets treårsmelding Sak GF 03/15: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Sak GF 04/15: Rapport fra Kontrollkomiteen (legges fram på generalforsamlingen) Sak GF 05/15: Fusjon A) Normisjon region Møre og Normisjon B) Normisjon region Hordaland og Normisjon C) Normisjon region Nord og Normisjon D) Fremtidige fusjoner mellom regioner og Normisjon Sak GF 06/15: Lovendringer Sak GF 07/15: Handlingsprogram Sak GF 08/15: Valg A) Leder til Landsstyret B) Styremedlemmer til Landsstyret C) Varamedlemmer til Landsstyret D) Medlemmer til Kontrollkomiteen E) Medlemmer til Valgkomiteen F) Revisor for Normisjon NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

8 Sak GF 01/15 Saken gjelder: Konstituering Herunder: A) valg av dirigentskap, fullmaktskomité, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps B) godkjenning av forretningsorden C) godkjenning av innkallingen D) godkjenning av dagsorden Saken legges frem av: Landsstyrets formann Tormod Kleiven og møtets dirigent (når denne er valgt av Generalforsamlingen) Forslag til vedtak: A) Valg Dirigent: Varadirigent: Fullmaktskomité: Referenter: Protokollunderskrivere: Tellekorps: Helge Eide Kjetil Glimsdal Elisabeth Nilsen (leder) Gudrun Homstvedt Helene Skimmeland (forslag legges frem på generalforsamlingen) (forslag legges frem på generalforsamlingen) (forslag legges frem på generalforsamlingen) B) Godkjenning av forretningsorden: Stemmerett og talerett i Generalforsamlingen følger Normisjons grunnregler. Deltakere med talerett ber om ordet ved å vise deltakernummer. Normal taletid settes til 3 min. Ved gjentatt innlegg til samme sak settes taletiden til 2 min. Alle deltakere viser deltakernummer som bekrefter stemmerett, både når de avgir skriftlig stemme og når avstemmingen skjer ved håndsopprekning. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

9 C) Godkjenning av innkalling: Generalforsamlingen godkjenner at innkallingen til Normisjons generalforsamling er gjort i samsvar med Normisjons grunnregler. D) Godkjenning av dagsorden: Generalforsamlingen godkjenner dagsorden som den frem går av innkallingen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

10 Sak GF 02/15 Saken gjelder: Landsstyrets treårsmelding Saken legges frem av: Landsstyrets leder Tormod Kleiven Vedlagt: Treårsmeldingen Se eget hefte. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner treårsmeldingen for perioden NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

11 Sak GF 03/15 Saken gjelder: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Saken legges frem av: Økonomileder Øyvind Jordheim Vedlagt: Notat fra Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20. mai 2015, med hovedtall (regnskap og balanse) fra årsregnskapene 2012, 2013 og 2014, og langtidsbudsjett Revisors beretninger for 2012, 2013 og (Komplette regnskapsrapporter er tilgjengelig og kan oversendes på forespørsel til Elisabeth Nilsen, tlf eller e-post: Rapportene vil også være tilgjengelig under generalforsamlingen.) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de reviderte regnskapene for 2012, 2013 og På de neste sidene kommer: 1) Notat fra gen.sekr. 2) Hovetalloppsett 3) Revisjonsberetning ) Revisjonsberetning ) Revisjonsberetning ) Langtidsbudsjett NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

12 Til Fra Generalforsamlingen Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Dato: 20. mai 2015 Landsstyret har også ved denne generalforsamlingen valgt ikke å distribuere de komplette og detaljerte regnskapene for 3 års perioden. Dette skyldes i hovedsak et ønske om å fokusere på viktige hovedtall. Komplette regnskapsrapporter er imidlertid tilgjengelig og kan oversendes på forespørsel til Elisabeth Nilsen, tlf eller epost Rapportene vil også være tilgjengelig under generalforsamlingen. Normisjons økonomiske situasjon har vært preget av at driftskostnadene fortsatt er større enn driftsinntektene. Selv om vi trekker inn overskudd fra eiendomsdrift, renteinntekter og andre stabile finansinntekter, så er det ikke balanse i resultatregnskapet. Unntaket er 2012 hvor et unormalt stort beløp fra testamentariske gaver bringer balanse i det ordinære resultatet. Ordinære gaveinntekter viser en svært stabil utvikling i perioden, men fortsatt tror vi at potensialet for gaver ikke er utnyttet. Det arbeides kontinuerlig, og på mange fronter, med å skaffe givere og støttespillere. En ny ide for å skaffe inntekter, Galleri Normisjon, ble lansert i Dette konseptet har vist seg levedyktig, og det er ved utgangen av perioden 6 butikker i aktivitet. I tillegg til at driften gir et positivt økonomisk resultat, er butikkene også blitt en viktig sosial og diakonal møteplass for anslagsvis 250 frivillige medarbeidere. Bruk av midler i samarbeidslandene, inklusive direkte overføring av midler, ligger rimelig stabilt både for egne prosjekter og NORAD-prosjekter. Vi opplever imidlertid en topp i overføring til egne prosjekter i 2014 og 2015, i hovedsak forårsaket av nybygg og oppgradering av sykehuset i Okhaldunga. Andre driftskostnader, som inkluderer reiser, kontordrift, bladvirksomhet, forsikring, regnskap, datanettverk, reklame, annonser og alle andre nødvendige kostnader, holder seg på et rimelig stabilt nivå. Gå ut senteret har de siste årene hatt behov for betydelige tilskudd for å kunne fortsette driften. Etter salget av Santalgården i 2007, ble all ekstern gjeld slettet og egenkapitalen kraftig styrket. Dette ga en likviditetsmessig handlefrihet som nå er i ferd med å forsvinne. Driftssituasjonen og ulike investeringsbehov, blant annet Normisjonshallen i Grimstad, gjør at omdisponeringer av ressursene er påkrevet. Den aktuelle økonomiske situasjon har gjort det nødvendig med en langsiktig plan for å kunne komme over i en situasjon med bedre økonomisk balanse i driften. Derfor viser vedlagte oversikt også det vedtatte budsjett for 2015, samt framskrivning av budsjettall for de neste 3 årene. Forutsetningene for å komme frem til denne tallrekken er som følger; NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

13 2 % årlig prisstigning og 3 % årlig lønnsjustering 2 nye butikker under Galleri Normisjon etableres i 2016 og ytterligere 2 i 2017 Testamentariske gaver budsjetteres på et lavt nivå, mens andre gaver forventes å øke med 2,0 mill NOK hvert av disse årene. I tillegg forventes innsamlingsaksjon fra Kristelig Gymnasium i Oslo å gi ca 1,5 mill NOK i Staben reduseres med 8 årsverk ved hovedkontoret i Oslo og med 4,25 årsverk i samarbeidslandene i løpet av perioden. Overføringene til samarbeidslandene reduseres med 1,5 mill NOK i 2016 og med ytterligere 6 mill NOK i Dersom vi får til en utvikling basert på disse forutsetningene, vil driften balansere rent økonomisk i Landsstyret mener at regnskapet ikke skjuler tap eller poster som kan bringe vesentlige overraskelser i fremtiden. For øvrig henvises til vedlagte revisors beretninger for de 3 årene. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

14 Hovedtall fra regnskapeene 2012, 2013 og 2014 for hovedkontoret og utearbeidet. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

15 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

16 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

17 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

18 Revisors beretning 2014 forelå ikke ved første opptrykk av saksdokumenter. Vil senest foreligge til generalforsamlingen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

19 Sak GF 04/15 Saken gjelder: Rapport fra Kontrollkomiteen (Legges frem i møtet) Saken legges frem av: Kontrollkomiteens leder John Egil Bergem Vedlagt: Rapport fra Kontrollkomiteen legges frem på generalforsamlingen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Kontrollkomiteens beretning for NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

20 Sak GF 05/15 Saken gjelder: Fusjon A) Fusjon mellom Normisjon Region Møre og Normisjon sentralt. B) Fusjon mellom Normisjon Region Hordaland og Normisjon sentralt. C) Fusjon mellom Normisjon Region Nord og Normisjon sentralt. D) Fremtidige fusjoner. Saken legges frem av: Administrasjonssjef Trond Pladsen Vedlagt: Notat fra Landsstyret v/generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20.mai 2015 Forslag til vedtak: 1. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Møre (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Møre gjennomføres ved at Normisjon Region Møre integreres i Normisjon. 2. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Hordaland (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Hordaland gjennomføres ved at Normisjon Region Hordaland integreres i Normisjon. 3. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Nord (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Nord gjennomføres ved at Normisjon Region Nord integreres i Normisjon. 4. Generalforsamlingen gir Landsstyret fullmakt til å vedta fusjon med andre regioner som i kommende treårsperiode ønsker å fusjonere med Normisjon, dersom Landsstyret finner at det er grunnlag for å gjøre dette. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

21 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Fusjon Dato: 20. mai 2015 Misjon og ressursbruk Normisjons oppdrag er å bringe Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi er elsket og sendt. Alt vi gjør må være styrt av oppdraget vårt. Derfor er det for Normisjon viktig at vi er gode forvaltere også når vi organiserer vårt arbeid og vurderer ressursbruk til administrasjon og støttefunksjoner. Vi vet Gud utruster også til slike tjenester, og ønsker å se utrustning og kompetanse i sammenheng. Vi vil tenke rasjonelt. Vårt fokus når vi arbeider med økonomi må styres av oppdraget. Dagens teknologi og moderne kommunikasjon gjør det mulig å samordne tjenestefunksjoner på en helt annen måte enn før. Felles økonomisystemer og for eksempel personalhåndtering på tvers av organisasjonen gir større muligheter for profesjonalitet og effektivitet. Det har over lengre tid vært samtaler mellom hovedkontoret og tre av regionene (Møre, Hordaland og Nord), hver for seg, omkring økonomiske og organisatoriske utfordringer. Som et resultat av disse samtalene har regionårsmøtene for de tre aktuelle regionene vedtatt en omorganisering av forholdet mellom regionen og Normisjon sentralt, på den måten at regionen inngår i Normisjons sentrale juridiske enhet. Landsstyret vil da være juridisk ansvarlig også for virksomheten i disse tre regionene. Regionårsmøtenes vedtak er gjort under forutsetning av at det gjøres et tilsvarende vedtak på Normisjons generalforsamling Region Telemark, som den fjerde regionen, har vært i en tilsvarende prosess. Her har imidlertid regionens årsmøte vedtatt et nei til å endre juridisk status. Flere andre regioner vurderer hvorhvidt de skal gå inn i den samme prosessen. Hensikt Hensikten med en slik omorganisering har vært at de ansatte i regionen i større grad kan bruke sin tid til misjonsstrategisk utadrettet arbeid ved at administrative funksjoner legges til hovedkontoret. Det er i dag en rekke formelle og lovpålagte oppgaver som det krever tid og administrativ kompetanse for å gjøre på en faglig forsvarlig måte. Dette er ekstra utfordrende i en liten region. Slike oppgaver kan mer effektivt og profesjonelt gjøres ved en sentral faglig enhet. Det gjelder Formelle personaloppgaver i forhold til lønn, pensjon, forsikring, utforming av arbeidsavtaler osv. Utforming og iverksetting av et forsvarlig HMS system Ansvar for at lover og regler følges på alle områder, for eksempel i forbindelse med ansettelser og oppsigelser Ansvar for at leirstedsdriften blir økonomisk forsvarlig, samtidig som det lokale eierskapet til virksomheten ivaretas. Ansvar for eiendomsforvaltning, bistand ved salg av bedehus etc. Drift av ikt og nettside. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

22 Det blir ikke mer inntekter av en slik omorganisering, men målet er at mer av de ressursene som brukes i regionen vil bli brukt til primæroppgaver, det vil si fellesskapsbygging, lederopplæring og misjon. Økonomi En slik omorganisering betyr et nært samarbeid mellom hovedkontoret og regionen når budsjettet legges, og at budsjett skal godkjennes av landsstyret. For øvrig styrer regionstyret arbeidet etter de økonomiske rammer en er blitt enig om. Regionen får jevnlige økonomirapporter, som viser hvordan en ligger an i forhold til utgifter og gaveinngang. Ansettelser må skje innenfor den godkjente økonomiske rammen, i et samarbeid mellom regionstyret og hovedkontoret. Avtalen om en fusjon innebærer at de prosesser Arbeidsmiljøloven krever i forbindelse med overdragelse av arbeidsgiveransvaret til en annen virksomhet følges. Ansettelsesmyndigheten overdras formelt sett til Normisjon. Styringsstruktur Arbeidet i regionen kan ledes som før av et regionstyre og en regionleder. Målet er at oppgavene i større grad kan konsentreres om det misjonsstrategiske arbeidet og personaloppfølging og ledelse av ansatte og frivillige ledere. I første omgang ser en for seg en struktur hvor en beholder et regionstyre som styrer etter et mandat utformet i samarbeid mellom regionen og hovedkontoret. Mandatet vil gis i tråd med føringer i dette dokumentet. Over tid vil denne styringsstrukturen kunne tilpasses i forhold til hva regionen og hovedkontoret finner tjenlig. Juridisk sett vil regionen være en avdeling i Normisjon når fusjonen er gjennomført. Det lokale eierskap Selv om formelle administrative kontoroppgaver flyttes og samles til et sentralt ledd, er det et mål at dette ikke virker negativt inn på foreningene og de lokale lederes eierfølelse til misjonsarbeidet. Målet er tvert om at det lokale eierskapet og organisasjonsidentiteten vil styrkes ved at de regionansatte i større grad kan bruke sin tid på utadrettet arbeid og på strategisk misjonsarbeid. Konsekvenser For de ansatte: Regionens ansatte vil formelt flytte sitt ansettelsesforhold til hovedkontoret i tråd med Arbeidsmiljølovens prosedyrer, med de samme lønns- og arbeidsbetingelser som de har i dag. Den daglige personaloppfølgingen vil fortsatt skje gjennom regionleder og gjennom Actas sentralledd. Det må skje en gjennomgang av arbeidsbeskrivelsen til den enkelte, for å se om det i større grad er mulig å spisse arbeidet mot misjonsstrategiske oppgaver. Ansettelser skjer av Landsstyret etter innstilling fra og i samarbeid med regionstyret. Hovedkontoret har ansvaret for å følge opp arbeidsgiverspørsmål. Acta-ansatte vil som før følges opp både av sentralleddet og av regionleddet. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

23 Økonomisk: Arbeid med økonomi og regnskap ledes fra hovedkontoret Budsjetter utformes i samarbeid med regionstyret og vedtas av Landsstyret. Innsamlingsarbeidet ligger fortsatt i regionen. Myndighet til å stifte gjeld overtas av Landsstyret. Det er fortsatt mulig å øremerke gaver. Rapportering til offentlige myndigheter ivaretas av hovedkontoret Hovedkontoret vil i denne omgang ikke ta betalt for de tjenester en overtar fra regionen. Dersom mange regioner etter hvert går inn i en felles enhet med sentralleddet, vil en sammen måtte dekke kostnadene ved å drifte fellesfunksjonene. Organisasjonsdemokratiet: Regionårsmøtet vil holdes som før, men med vekt på inspirasjon, misjonsstrategiske drøftelser og orientering om økonomi og virksomhet. Her velges medlemmer til regionstyret. Regionstyret har fortsatt ansvaret for den strategiske misjonsvirksomheten i regionen, men det overordnede ansvaret for budsjett og regnskap overdras til Normisjon sentralt. Regionstyret lager sin egen handlingsplan som den styrer arbeidet etter og legger økonomiske føringer i forhold til. Oppsummering I arbeidet med en ny struktur har det vært fokusert på følgende: 1) Frigjøre tid og ressurser til strategisk misjonsarbeid, regionalt og lokalt, som både er realistisk og fremtidsrettet i det forsamlingsbyggende arbeidet 2) Effektivisering av administrasjon og forvaltning. God fordeling av administrative oppgaver mellom ulike ledd i organisasjonen, med særlig henblikk på markedstiltak, personalforvaltning, regnskap/revisjon og databasearbeid. 3) Fortsatt mulighet for øremerking av gaver. 4) Skape felles løsninger på ulike områder som effektiviserer systemer og samhandling. Fremtidige fusjoner Det er tre regioner som har vedtatt fusjon med Normisjon sentralt. Flere andre er utfordret og vurderer saken. I og med at Normisjon kun har generalforsamling hvert tredje år vil det være en fordel for fusjonsarbeideidet videre at generalforsamlingen delegerer til Landsstyret å kunne gjennomføre fremtidige fusjoner med andre regioner dersom dette blir aktuelt. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

24 Vedlegg: A) Vedtak fattet på regionårsmøte region Møre, våren 2013: 1. Normisjon Region Møre slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Møre (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015, før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber derfor om at Regionstyret fremforhandler en avtale med Normisjon om i prøveperioden å avhjelpe de administrative og økonomiske utfordringer Normisjon Region Møre har per i dag, slik at Region Møre kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjon landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon Region Møre på avtalerettslig grunnlag. 5. Når Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om sammenslåing, opphører dette avtaleverket og fusjonen trer i kraft. Om et slikt vedtak ikke skulle bli fattet, gjøres det en ny vurdering av de juridiske sidene ved samarbeidsforholdet mellom Region Møre og hovedkontoret. 6. Årsmøtet godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Møre gjennomføres ved at Normisjon Region Møre integreres i Normisjon. B) Vedtak fattet på regionårsmøte region Hordaland, vårer 2014: 1. Normisjon region Hordaland slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon region Hordaland (org.nr ) og Normisjon (org. nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015, før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber derfor om at regionstyret fremforhandler en avtale med Normisjon om i prøveperioden å avhjelpe de administrative og økonomiske utfordringer Normisjon region Hordaland har per i dag, slik at region Hordaland kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjon landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon region Hordaland på avtalerettslig grunnlag. 5. Når Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om sammenslåing, opphører dette avtaleverket og fusjonen trer i kraft. Om et slikt vedtak ikke skulle bli fattet, gjøres det en ny vurdering av de juridiske sidene ved samarbeidsforholdet mellom region Hordaland og hovedkontoret. 6. Årsmøtet godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon region Hordaland gjennomføres ved at Normisjon region Hordaland integreres i Normisjon. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

25 C) Vedtak fattet på regionårsmøte region Nord, vårer 2014: 1. Normisjon region Nord slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om en fusjon mellom Normisjon region Nord (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015 før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber regionstyret om å fremforhandle en avtale med Normisjon der de i prøveperioden avhjelper region Nord med de administrative og økonomiske utfordringer regionen har i dag. Dette slik at region Nord kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjons landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon region Nord på avtalerettslig grunnlag. 5. Dersom Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om fusjon opphører dette avtaleverket, og fusjonen trer i kraft. Dersom vedtaket ikke fattes, gjør regionstyret en ny vurdering av samarbeidsform. 6. Regionstyret bør i prøveperioden, sammen med Landsstyret i Normisjon, se på om det er mulig å finne en struktur slik at vi kan beholde lavere arbeidsgiveravgift for våre ansatte. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

26 Sak GF 06/15 Saken gjelder: Forslag til lovendringer i Normisjon Saken legges frem av: Administrasjonssjef Trond Pladsen Vedlagt: Notat fra generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20.mai 2015 og Normisjons grunnregler, vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på generalforsamlingene i Grimstad 10. juli 2006, i Trondheim 26. juni 2009 og i Stavanger 6.juli 2012, med Landsstyrets to forslag til endringer av lovverket. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag til vedtektsendringer, og vedtar de framlagte endringene av Normisjons grunnregler. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

27 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Lovendringer Dato: 20. mai 2015 En lovkomité oppnevnt av Landsstyret har gjennomgått Normisjons grunnregler og Lover for NN Region på bakgrunn av innkomne endringsforslag. I sin innstilling til Generalforsamlingen foreslår Landsstyret to endringer: 1) Høyskolen i Staffeldtsgate (Normisjons grunnregler) Bakgrunn: Da Høyskolen i Staffeldtsgate nå er fusjonert med NLA i Bergen og Gimlekollen Mediesenter strykes navnet i alle paragrafer der høyskolen nevnes spesielt. Høyskolen i Staffeldtsgate har vært nevnt i Normisjons grunnregler som følge av at skolen tidligere har vært eid av organisasjonen sentralt. Landsstyrets innstilling: Navnet Høyskolen i Staffeldtsgate strykes fra 9 i, 21 A d, 21 B d. 2) Regionårsmøtets oppgave (Regionlovene 3) Bakgrunn: På regionårsmøter erfares det fra tid til annen, etter at dagsorden er satt, at noen krever nye saker behandlet. Når dette skjer henvises det til regionlovene 3 g, to siste ledd (setninger). Landsstyrets innstilling: Teksten i den aktuelle paragrafen foreslås endret for å minimere sjansen for at det skal bli diskusjon om når saker som ønskes fremlagt for regionårsmøtet skal være innsendt, og til hvilken instans, slik det leses i 4. Regionlovene 3 pkt g endres ved å stryke følgende to ledd/setninger: «Det er i møtet anledning til å foreslå behandlet også andre saker. Gyldig vedtak i slike saker krever 2/3 flertall». Bakerst i dette dokumentet finnes gjeldende lover. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

28 Sak GF 07/15 Saken gjelder: Handlingsprogram Saken legges frem av: Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Vedlagt: Notat fra generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20. mai 2015, med handlingsprogram Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Handlingsprogram NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

29 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Handlingsprogram Dato: 15. mai 2015 Vedlagt finner du landsstyrets forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammet bygger på Normisjons visjon Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag og strategidokumentet «Elsket og sendt. Normisjon mot 2015» slik det ble vedtatt på generalforsamlingen i Et utvalg satt sammen av representanter fra Acta, regioner, internasjonal misjon, forsamlinger, skoler og Normisjon sentralt har arbeidet med handlingsprogrammet før det ble behandlet i Landsstyret. Etter landsstyrets behandling ble forslaget sendt ut på høring til alle enheter i Normisjon. I handlingsprogrammet er det valgt å beskrive Normisjons overordnede mål. Det har fem kjerneområder som tilsvarer områdene som er vedtatt i langtidsstrategien. Under hvert av kjerneområdene er det tre til fire mål som starter med Vi vil. Her fremheves viktige satsingsområder som også samsvarer med langtidsstrategien. Imidlertid nevnes ikke alt arbeid Normisjon har og skal fortsette med videre. Det er meningen at handlingsprogrammet som generalforsamlingen vedtar, skal gi grunnlag for å lage konkrete mål for arbeidet lokalt, regionalt, sentralt og i samarbeidslandene våre. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

30 Handlingsprogram Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag Verdier: Elsket og sendt Kjerneområder Vi vil Internasjonalt Lokalt Regionalt Sentralt 1. Fellesskap leve og lede i bønn dele Guds ord frimodig med hverandre videreutvikle og plante fellesskap der mennesker møter, følger og ærer Jesus Kristus 2. Evangelisering sette Jesus på dagsorden bringe evangeliet til nye folkeslag sende nye misjonærer nasjonalt og internasjonalt 3. Diakoni vise godhet for andre arbeide for undertryktes rettigheter og en bedre fremtid for fattige mennesker forvalte skaperverket til beste for kommende slekter 4. Utrustning gjøre mennesker til disipler av Jesus trene ledere som kan lede og plante nye fellesskap være medvandrere videreutvikle våre skoler og barnehager der Jesus formidles og der barn og unge utvikler seg som hele mennesker 5. Organisasjon være fleksible og endringsvillige bygge glede og stolthet over å fremme medbestemmelse og samhandling for å styrke enhet og utvikling gå sammen med internasjonale partnere i misjonsoppdraget NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

31 Sak GF 08/15 A-E Saken gjelder: Valg Saken legges frem av: Valgkomiteens nestleder Kjetil Glimsdal Valgkomiteen har i perioden bestått av: - Berit Bakke (leder) - Kjetil Glimsdal (nestleder) - Tonje Kvalsnes - Gunnleik Seierstad - Jan Ivar Kvam (1.vara) - Jan Magne Moi (ansattes representant) - Gunn Marit Lygre (landsstyrets representant) Vedlagt: Valgkomiteens oversikt over kandidater til A) Leder i Normisjons Landsstyre B) Styremedlemmer til Landsstyret C) Varamedlemmer til Landsstyret D) Medlemmer til Kontrollkomiteen E) Medlemmer til Valgkomiteen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

32 Landsstyret Landsstyret Leder På valg etter tre år som Landsstyrets leder (kan gjenvelges to ganger ( 13)): Tormod Kleiven, Rømskog (Forskningssjef ved Høyskolen Diakonova) Styremedlemmer Går ut av Landsstyret etter seks år: Ole Jakob Dyrnes, Toten (Daglig leder, Steffensrud opptreningssenter) Pål Rune Winther Jørgensen, Bergen (Økonomileder) Gunn Marit Lygre, Tysvær (Spesialsykepleier) Kåre Skråmestø, Oslo (prest) Sitter i Landsstyret i tre nye år: Svein Haugland, Vennesla (Miljøkoordinater hos Agder Energi Produksjon) Hanne Johansen Tufthaug, Stokmarknes (Sykepleier) Eli Skåland Tveitane, Norheimsund (Lærer) Vararepresentanter Går ut av Landsstyret etter tre år (vararepresentanter): 1.vara: Sunniva Vikan, Oslo (permisjon pga ansettelse i Normisjon) 2.vara: Sverre Karlsen, Melhus (Overkonduktør, NSB) 3.vara: Marit Sofie Vikre Teistedal, Tysvær (Kateket) NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

33 Lederkandidat 1 til Normisjons landsstyre Tormod Kleiven (59), Rømskog i Østfold Yrke: Forskningssjef ved Høyskolen Diakonova Engasjement i Normisjon: Landsstyreleder Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Våren 2014 vurderte jeg å trekke meg fra rollen som landsstyreleder. Tanken på å stille til gjenvalg var svært fjern, noe jeg også formidlet til valgkomitéen. Når jeg på høsten likevel valgte å svare ja på spørsmålet om gjenvalg, er begrunnelsen: Valgkomitéen oppfordret meg til å stille Mennesker jeg har tillit til pekte i den retningen Jeg tror jeg kan bidra til et lederskap i samsvar med Normisjons visjon og situasjon Jeg er motivert til en ny treårsperiode Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Bruke den utfordrende økonomiske situasjon vi er i som inspirasjon til å finne alternative måter å drive misjon på - i og utenfor Norge Bidra til at dagens og framtidens forsamlinger/menigheter i Normisjon kan være nasjonale kraftsenter for misjon og diakoni slik de i dag i stor grad er det både lokalt og regionalt Etablere nytt Gå Ut-senter i Trondheim for å styrke og bevare vårt internasjonale engasjement Utvikle Asiabasen som senter for misjon og diakoni i Sørøst-Asia Bygge og videreutvikle felles identitet og merkevare blant de ulike delene av organisasjonen og mellom Normisjon og Acta Hvordan kan disse oppgavene løses? Det er ikke samsvar mellom hva vi får inn av midler og utgifter vi har påtatt oss i organisasjonen. Landsstyret vil fram til GF arbeide med en strategi hvor målet er fastholde visjon og offensiv satsing, men samtidig å tenke nytt om måten vi gjør dette på. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

34 Det er nødvendig å få til et enda tettere samvirke mellom region, forsamlinger/ menigheter og sentralleddet for å virkeliggjøre visjonen vår: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Vi trenger et nasjonalt lederskap som synliggjør et slikt samvirke. Misjonsarbeid både i og utenfor Norge er basert på engasjement for de arbeidsformene vi anvender for å nå nye generasjoner og folkeslag. Engasjement skapes når vi anerkjenner og heier på hverandre og snakker åpent om det som er utfordrende og konfliktfylt. Hvordan vil du beskrive dine lederegenskaper? Analytiker og systematiker Jeg er en ganske god lytter Jeg har ikke behov for å bestemme, men jeg er opptatt av å komme fram til en best mulig beslutning. Jeg tror på tanker og innspill som bygger på hverandre gjennom dialog. Som formidler tror jeg at jeg er bedre på å skape ettertanke enn begeistring Hvordan vil du jobbe for at Normisjon skal ha en sunn økonomi? Normisjon er ikke til for å tjene penger, men for å forvalte kapital og inntekter slik at mennesker kan komme til tro på Jesus og oppleve seg elsket og sendt. Selv om Normisjon i dag har midler til rådighet i form av eiendom og kapital, kan vi ikke leve lenge med en drift hvor utgiftene er større enn inntektene. Balanse i regnskap er en forutsetning, men ikke målet. Målet er å fastholde vår visjon og prioritere oppgaver og tiltak i samsvar med denne. Arbeid med en strategi for å oppnå dette er en hovedoppgave i løpet av våren NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

35 Lederkandidat 2 til Normisjons landsstyre Reidulf Stige (64), Grimstad Yrke: Salgssjef i G Travel Engasjement i Normisjon: Frivillig medarbeider Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Jeg stiller til valg på styreledervervet i Normisjon fordi jeg ble utfordret til det og etter en tid med tenking sa jeg ja fordi jeg har tro på Normisjon og vil være med å forme og utvikle organisasjonen. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Normisjon må være en misjonsorganisasjon med store visjoner for Guds rikes utbredelse fordi Jesus selv gav oss misjonsbefalingen. Dersom vi har denne store visjonen i våre hjerter vil våre naboer, Norge og Europa også være viktig for oss. Vi må videre med det viktigste! Hvordan kan disse oppgavene løses? Normisjon må satse sterkt på barn og unge. Men for å gjøre det må alle generasjoner engasjeres. Jeg glemmer ikke møtet med 80 årige Corrie ten Boom som talte til 1000 unge mennesker om kall og om å være Jesu etterfølgere. Alle unge sugde til seg utfordringen fra en som levde det hun lærte. Misjonsdimensjonen må være en bærebjelke for Normisjon og vi må gå til nye unådde folkeslag. Samtidig ønsker jeg å få enda flere tidligere misjonærer og medarbeidere på banen. Ønsker et engasjement slik som vi nå ser tidligere Ecuadormisjonærer har med årlige samlinger og engasjement. Lokalt ønsker jeg å se flere brennende hjerter involvert Det som ikke skjer lokalt skjer ikke. Grasrota er og blir hjertet i Normisjon. Jeg vil også prioritere alle skolene ikke bare Bibelskoler, men løfte opp alt fantastisk arbeid som gjørers på alle skolene hvert eneste år. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

36 Jesu nøkkel til å få utført arbeidet var disippelskap i vid forstand. Da blir alle viktige og en unngår at noen få bærer altfor mange oppgaver. 2. Tim. 2, 2 viser dette multiplikasjonsunderet: En som har møtt Jesus, lærer videre til en annen som er i stand til å lære andre. Da trengs alle, og ingen blir viktigere enn de andre. Vi hjelper hverandre og oppmuntrer hverandre. Jesu legeme i funksjon slik vi leser i Bibelen. En sådde, en vannet, men Gud gav vekst. Uten Gud og Guds hellige Ånd arbeider vi forgjeves. Hvordan vil du beskrive dine lederegenskaper? Jeg har jobbet med ledelse hele mitt liv fra Yngres, Laget og Ungdom i Oppdrag til de siste årene å ha bygd opp Gruppe- og Misjonsavdelingen i min nåværende jobb. I mine år som styreleder i Stefanusalliansen og Bibelskolen i Grimstad har jeg jobbet utfra prinsippet om å oppmuntre andre både ansatte og i styrene, til å ta ansvar og bruke de gavene Gud har gitt hver enkelt. Jeg har tro på å jobbe oss frem til enighet å ikke være en leder som overkjører andre og trumfer igjennom sine egne meninger. Jeg har også praktisert å søke Gud og ta tid til bønn kontinuerlig i løpet av styremøtene jeg har ledet. Vi må jobbe, men ikke glemme å ta tid til bønn og søke så langt vi formår Guds vilje. Hvordan vil du jobbe for at Normisjon skal ha en sunn økonomi? Det er ikke mangel på penger i Norge, men mangel på forvaltning. Troa kommer av forkynnelsen. Brennende hjerter som elsker Jesus vil gi og alle som engasjerer seg får mer enn de gir. Det er velsignelsens mysterium. Ingen reagerer når noen kjøper en bil til eller et hus til 4 million. Men hva om tilsvarende gis av noen til Guds rike? Jeg vil jobbe for at både enkeltpersoner, foreninger og forsamlinger skal ha en offensiv givertjeneste. Og unge må lære å gi så tidlig som mulig. De mange trofaste og faste giverne bærer misjonen. Slike ønsker jeg langt flere av. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

37 Landsstyret Kandidat 1 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Berit Bakke (51), Bergen Yrke: Personalsjef i Bergen kirkelige fellesråd Engasjement i Normisjon: Nestleder i regionstyret i Hordaland Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Normisjon har betydd mye for meg siden jeg første gang ble kjent med Santalmisjonen og siden Normisjon som misjonær i Mali i 10 år og etter flere perioder i regionstyret for Normisjon Hordaland. Gjennom dette arbeidet har jeg fått kjennskap til arbeidet i regionen som blant annet forenings og lagsarbeid for barn, unge og voksne, SMM-arbeid og forsamlingene til Normisjon i regionen. Jeg ønsker å stille som medlem til landsstyret fordi jeg ønsker at Normisjon fremdeles skal være en landsomfattende organisasjon der mennesker i alle lag i samfunnet finner det meningsfullt å være engasjert i Normisjon til tjeneste i Norge og internasjonalt. Jeg er stolt over alt godt arbeid som Normisjon driver i samarbeidslandene enten innenfor kirkebyggende arbeid eller bistandsarbeid. Alt arbeid som drives rundt om i Norge er grunnlaget for givertjeneste og rekruttering av misjonærer eller andre medarbeidere. Uten dette arbeidet vil det heller ikke være grunnlag for Normisjon slik vi kjenner det i dag. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Normisjon er en organisasjon med mange viktige oppgaver og som medlem i Landsstyret vil det være mange saker som må tas hånd om. Skulle jeg allikevel prioritere noe ser jeg for meg at i tiden som kommer vil informasjonsarbeid være viktig for å legge grunnlag for rekruttering og gaveinntekter. Da tenker jeg på informasjonsarbeid inn mot nye og gamle menigheter med «samarbeid menighet- misjons-avtaler, foreninger, forsamlinger og ACTA-lag og på Nomisjon sine skoler. Rekruttering til misjonærtjeneste og annen heltidstjeneste i Normisjon er et viktig satsingsområde. Jeg tror at det er nødvendig med strategisk informasjonsarbeid for å gjøre Normisjon til en aktuell organisasjon for unge mennesker å vurdere som noe de kunne tenke seg å engasjere seg i. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

38 Hvordan kan disse oppgavene løses? Informasjonsarbeid krever ressurser både av personell og økonomi, men jeg tror det er viktig å bruke ressurser på dette. Utover forkynnelse av kall til misjonærtjeneste, er det nødvendig med god informasjon om at Normisjon kan være en aktuell arbeidsgiver. Normisjon har et seriøst misjonsarbeid i samarbeidsland og bistandsarbeidet er bærekraftig og fremtidsrettet, samt mye godt arbeid i Norge. Det skulle være god grunn for at mennesker ønsket å gå inn i en misjonærtjeneste eller annen tjeneste i Norge, men da må det bli godt kjent hva som kan tilbys. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

39 Landsstyre Kandidat 2 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Harald Fylling (50), Rognan, Saltdal Yrke: Sokneprest i Saltdal Engasjement i Normisjon: Tidligere regionstyremedlem og misjonær Hvorfor jeg ønsker du å bli med i Landsstyret? Med min bakgrunn både som misjonær og medlem av regionstyret i Bergen (i 2 perioder) har jeg erfaring fra ute- og hjemmearbeidet. Dermed mener jeg å ha mye å bidra med i Landsstyret. Jeg ønsker å være med å stake ut kursen for Normisjon - og ikke minst dens plass i kirke- og organisasjonslandskapet i en tid med mye forandring. Jeg har en nød for at mennesker skal komme til tro og vil ha fokus på det i et styre-engasjement. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? 1) Rekruttering av flere misjonærer og økt satsing på ytre-misjon. 2) Skape livskraftige fellesskap lokalt - både som egne forsamlinger og grupper/foreninger som kan vitalisere lokalmenighetene slik at flere kommer til tro. 3) Barne- og ungdomsarbeidet. 4) Stabilisere økonomien og kanalisere mer til utearbeidet. Hvordan kan disse oppgavene løses? Ved å velge et Landsstyre med gjennomføringskraft med personer som brenner for oppgaven og som dekker ulike fagområder. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

40 Landsstyre Kandidat 3 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Liv Gjerde (56), Hemsedal Yrke: Inspektør ved Læringssenteret Gol Engasjement i Normisjon: Medlem i Hemsedal Normisjon, fritidsforkynner Kvifor ynskjer du å bli med i landsstyret? Eg er glad i Normisjon. Eg vil gjerne vera ei røyst frå lokalarbeidet i organisasjonen, og eg har fem års erfaring som utsending i Aserbajdsjan. For meg er det interessant å vera informert om arbeidet i organisasjonen, vera med å drøfte arbeidet og prøve å finne løysingar som tener oppgåva organisasjonen har. Kva oppgåver meiner du Normisjon bør prioritere? Forkynne den gode bodskapen om Jesus Kristus, ved misjon lokalt og internasjonalt. Ei konkret utfordring i dag er å byggje bruer mellom generasjonane. Korleis kan desse oppgåvene løysast? Gjennom bøn og arbeid. Det er viktig å finne arbeidsformer som skaper levande og gode fellesskap. Dei lokale fellesskapa må ha syn for menneska i nærmiljøet og samtidig vera opptekne av at evangeliet skal ut til andre stader og andre land. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

41 Landsstyre Kandidat 4 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Finn Kolnes (76), Sola Yrke: Pensjonist/lærer ved Acta bibelskole Engasjement i Normisjon: Frivillig IMI-kirken, fritidsforkynner Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Jeg ønsker å være med å prege Normisjon inn i en ny tid. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Sentrale oppgaver vil være: 1) Tilrettelegge for lokale disippelgjørende/misjonale fellesskap nasjonalt og internasjonalt. 2) Videreutvikle organisasjonens diakonale profil gjennom konkret hverdagsgodhet. 3) Gi barn og unge klare utfordringer til å leve et Jesusovergitt liv. Hvordan kan disse oppgaver løses? Ta utgangspunkt i steder og miljøer hvor disse oppgavene allerede ivaretas og videreføre dette gjennom lokale initiativ. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

42 Landsstyre Kandidat 5 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Agnar Kvalbein (59), Stokke i Vestfold Yrke: Forsker i Bioforsk Engasjement i Normisjon: Tidligere ansatt i Normisjon. Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Jeg har aldri hatt noe ønske om det, men noen har ønsket at jeg stilte til valg. Min er erfaring er at de vanskeligste sakene havner øverst i organisasjonen. Derfor kan et slikt verv bli krevende, men interessant og lærerikt. Jeg håper å møte mennesker som tåler en åpen diskusjon og som tar ansvar. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Vi må: 1) Kalle og utruste mennesker til å ta lederansvar i samfunnet. 2) La oss inspirere av kristne i andre kulturer. 3) Kvitte oss med eiendom og strukturer som ikke er egnet til å nå måla våre. Hvordan kan disse oppgavene løses? De løses ikke først og fremst av landsstyret, men av engasjerte kristne et fungerende nettverk. 1) Medmennesker må sees, elskes og utfordres. 2) Alle kristne bør ta ansvar for et misjonsprosjekt eller et diakonalt arbeid. (Misjon er å krysse en kulturell barriere med evangeliet). Den lokale enheten skal kunne tilby kontakt og oppgaver. 3) Det er viktig å skape en god debatt om etablerte metoder og tradisjoner. Normisjon er en samling selvstendige enheter som ikke lar seg styre ovenfra. De må selv tegne visjoner og sette nye mål. Landsstyret og den sentrale ledelsen kan utfordre til lokal utvikling innenfor de rammene som definerer bevegelsen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

43 Landsstyre Kandidat 6 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Arne Lyngstad (52), Trondheim Yrke: Adm.direktør i Lucas Stiftelsen Engasjement i Normisjon: Møteleder i Salem menighet og diverse styreverv. Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Jeg vil holde visjonen «Elsket og sendt» levende. Videre: bidra til lokale fellesskap om Jesus, og mer samarbeid i Normisjon for å få en bærekraftig økonomi. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Utvikle fellesskap og forsamlinger med trosopplæring og diakoni. Hvordan kan disse oppgavene løses? 1) Fortelle barn og ungdom om Jesus og utfordre til etterfølgelse og tjeneste 2) Familiearbeid/Forsamlingsarbeid 3) Møte medmennesker slik de lever og gå sammen, ha tilbud som fremmer menneskeverd og mestring fordi alle er elsket av Gud. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

44 Landsstyre Kandidat 7 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Torstein Eidem Nordal (29), Kviteseid i Telemark Yrke: Sokneprest Engasjement i Normisjon: Tidligere elev ved Bibelskolen i Grimstad Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Først og fremst vil det være et stort privilegium å få være med å lede Normisjon. Jeg ser på dette som en god mulighet til å tilegne meg kunnskap og erfaring. Dernest ønsker jeg å bidra med teologisk og kirkeorientert refleksjon inn i sakene landsstyret måtte drøfte. Her kan jeg også bidra med strategisk ledelse fra bred organisasjonserfaring. Som sokneprest i Den norske kirke vil jeg være en pådriver for at Normisjon fortsatt skal være tilknyttet denne som sitt kirkesamfunn. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Jeg vil framheve fellesskap og rekruttering. Fellesskap handler om å gjøre forsamlingene, husgruppene, stevnene og leirene tilgjengelige slik at vi kan nå nye med evangeliet. Rekruttering handler om styrke skolene våre, promotere ytre-misjonsoppdraget og framsnakke prestestudiet, slik at flere «våre» blir frivillige, utsendinger og ledere i menighetene. Hvordan kan disse oppgavene løses? Vi må bygge en kultur der vi snakker om menighet, misjon og bibel med positivt fortegn. Vi må oppfordre til og forkynne tilhørighet, kallelse og tjeneste. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

45 Landsstyre Kandidat 8 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Ekaterina Aleksandrovna Samara (39), Trondheim Yrke: Forretningsutvikler i Diggerin Inc Engasjement i Normisjon: Frivillig i Salem Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Normisjon er en spennende organisasjon med tydelige mål som jeg tror på. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Hverdagsmisjon, fortsette å satse på tiltak rettet mot barn. Hvordan kan disse oppgavene løses? Utruste lokale menigheter og enhver medlem til å være misjonærer der man er: på jobb, i nabolaget eller idrettskrets. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

46 Landsstyre Kandidat 9 (Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter) Tore Seierstad (65), Drammen Yrke: Pensjonist Engasjement i Normisjon: Styreleder i Vivo, styremedlem i Lunde-Luther forlag, medlem av styringsgruppen for GUS i Trondheim, fritidsforkynner Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret? Jeg ønsker å bidra med erfaring og kunnskap inn i ledelsen av Normisjon. Normisjon er en attraktiv organisasjon med stort potensial for utvikling av det internasjonale arbeidet, evangelisering, diakonalt arbeid og skoledrift i Norge. Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere? Offensivt og relevant arbeid blant alle generasjoner i Norge på egen hånd og i samarbeid med menighetene i Den norske kirke. Videre er det internasjonale arbeidet helt avgjørende for organisasjonen. For å få til dette må organisasjonen fornyes fortløpende og den må sikres en sunn økonomi. Hvordan kan disse oppgavene løses? Utvikling av sterke lokale enheter (regioner, forsamlinger og foreninger) i samarbeid med et hovedkontor der oppgavene er maksimalt godt samordnet mellom sentralleddet og lokalleddet. Videre må vi bygge videre på erfaringene med at regioner og forsamlinger tar ansvar for definerte oppgave av det internasjonale arbeidet i tett kontakt med Internasjonal avdeling på hovedkontoret. Kallet til tjeneste ute og hjemme må løftes opp i Normisjon. Her er bibelskolene og Gå Ut Senteret svært viktig. Normisjon må være en organisasjon som er omstillingsdyktig og lett på foten når det gjelder å ta i bruk nye arbeidsformer hjemme og ute og som bidrar internasjonalt til å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling der hvor evangeliet ikke er forkynt i dag. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI