Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema"

Transkript

1 SAKSDOKUMENTER 1

2 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding Sak GF 03/15 Regnskap 2012, 2013 og Sak GF 04/15 Rapport fra Kontrollkomiteen 19 Sak GF 05/15 Fusjon 20 A) Normisjon region Møre og Normisjon B) Normisjon region Hordaland og Normisjon C) Normisjon region Nord og Normisjon D) Fremtidige fusjoner mellom regioner og Normisjon Sak GF 06/15 Forslag til lovendringer i Normisjon 26 Sak GF 07/15 Handlingsprogram Sak GF 08/15 Valg 31 A) Lederkandidater B) Kandidater til Landsstyremedlemmer C) Kandidater til varamedlemmer til Landsstyret D) Kandidater til Kontrollkomiteen E) Kandidater til Valgkomiteen F) Revisor Grunnregler for Normisjon Regionlovene NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

3 Kjære utsending til Normisjon Generalforsamling I samsvar med Normisjons grunnregler 10 sendes dette brevet ut til alle påmeldte delegater til Normisjons generalforsamling på Bibelskolen i Grimstad 29.juni 1.juli I følge grunnreglene skal alle «forslag til lovendringer, valgkomiteens innstilling og andre saksdokumenter sendes de påmeldte delegatene minst én måned før generalforsamlingen». I sakspapirene vil du finne Landsstyrets forslag til saksliste for generalforsamlingen, alle saker med tilhørende dokumenter samt Normisjon grunnregler og Regionlovene. Du vil også finne en Fullmaktsseddel. Dette skjemaet fylles ut snarest og sendes til Normisjon, Pb 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Det er den enkelte utsending som har ansvar for å ha den nødvendige bekreftelsen fra foreningsleder/regionleder/styreleder/daglig leder. Uten slik bekreftelse vil ikke utsendingen kunne regne med å ha tale- eller stemmerett ved generalforsamlingen. Vi ser fram til gode dager i Grimstad i sommer, og har forventninger både til forkynnelse og forhandlinger. Generalforsamlingen er Normisjons høyeste myndighet og skal dermed også være med å legge kursen for de kommende år gjennom strategi, handlingsprogram, valg av leder og medlemmer til Landsstyret. Vel møtt til sommerens generalforsamling i Grimstad. Oslo, 20. mai 2015 Anne Birgitta Langmoen Kvelland Generalsekretær NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

4

5 Normisjon Generalforsamling 2015 Fullmakt Fullmaktsseddel benyttes av utsendinger med stemmerett. Jf. Normisjons grunnregler 9 (se Normisjons grunnregler, bakerst i heftet). Skjemaet fylles ut snarest og sendes Normisjon, alternativt leveres det til fullmaktskontoret idet Generalforsamlingen starter. Følgende person/personer er valgt som utsending med stemmerett til Normisjons generalforsamling i Grimstad 29.juni 1.juli 2015: Navn (er): Utsending (er) fra (navn på forening/styre/skole osv.) Direktemedlem (behøver ikke bekreftelse) Stemmerett på annet grunnlag: Region: Bekreftes: Sted/dato Foreningsleder/regionleder/styreleder/daglig leder Fullmakten sendes SNAREST til: Normisjon, Pb 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

6

7 Forslag til saksliste: Sak GF 01/15: Konstituering A) valg av dirigentskap, fullmaktskomité, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps B) godkjenning av forretningsorden C) godkjenning av innkalling D) godkjenning av dagsorden Sak GF 02/15: Landsstyrets treårsmelding Sak GF 03/15: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Sak GF 04/15: Rapport fra Kontrollkomiteen (legges fram på generalforsamlingen) Sak GF 05/15: Fusjon A) Normisjon region Møre og Normisjon B) Normisjon region Hordaland og Normisjon C) Normisjon region Nord og Normisjon D) Fremtidige fusjoner mellom regioner og Normisjon Sak GF 06/15: Lovendringer Sak GF 07/15: Handlingsprogram Sak GF 08/15: Valg A) Leder til Landsstyret B) Styremedlemmer til Landsstyret C) Varamedlemmer til Landsstyret D) Medlemmer til Kontrollkomiteen E) Medlemmer til Valgkomiteen F) Revisor for Normisjon NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

8 Sak GF 01/15 Saken gjelder: Konstituering Herunder: A) valg av dirigentskap, fullmaktskomité, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps B) godkjenning av forretningsorden C) godkjenning av innkallingen D) godkjenning av dagsorden Saken legges frem av: Landsstyrets formann Tormod Kleiven og møtets dirigent (når denne er valgt av Generalforsamlingen) Forslag til vedtak: A) Valg Dirigent: Varadirigent: Fullmaktskomité: Referenter: Protokollunderskrivere: Tellekorps: Helge Eide Kjetil Glimsdal Elisabeth Nilsen (leder) Gudrun Homstvedt Helene Skimmeland (forslag legges frem på generalforsamlingen) (forslag legges frem på generalforsamlingen) (forslag legges frem på generalforsamlingen) B) Godkjenning av forretningsorden: Stemmerett og talerett i Generalforsamlingen følger Normisjons grunnregler. Deltakere med talerett ber om ordet ved å vise deltakernummer. Normal taletid settes til 3 min. Ved gjentatt innlegg til samme sak settes taletiden til 2 min. Alle deltakere viser deltakernummer som bekrefter stemmerett, både når de avgir skriftlig stemme og når avstemmingen skjer ved håndsopprekning. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

9 C) Godkjenning av innkalling: Generalforsamlingen godkjenner at innkallingen til Normisjons generalforsamling er gjort i samsvar med Normisjons grunnregler. D) Godkjenning av dagsorden: Generalforsamlingen godkjenner dagsorden som den frem går av innkallingen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

10 Sak GF 02/15 Saken gjelder: Landsstyrets treårsmelding Saken legges frem av: Landsstyrets leder Tormod Kleiven Vedlagt: Treårsmeldingen Se eget hefte. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner treårsmeldingen for perioden NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

11 Sak GF 03/15 Saken gjelder: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Saken legges frem av: Økonomileder Øyvind Jordheim Vedlagt: Notat fra Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20. mai 2015, med hovedtall (regnskap og balanse) fra årsregnskapene 2012, 2013 og 2014, og langtidsbudsjett Revisors beretninger for 2012, 2013 og (Komplette regnskapsrapporter er tilgjengelig og kan oversendes på forespørsel til Elisabeth Nilsen, tlf eller e-post: Rapportene vil også være tilgjengelig under generalforsamlingen.) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de reviderte regnskapene for 2012, 2013 og På de neste sidene kommer: 1) Notat fra gen.sekr. 2) Hovetalloppsett 3) Revisjonsberetning ) Revisjonsberetning ) Revisjonsberetning ) Langtidsbudsjett NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

12 Til Fra Generalforsamlingen Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Dato: 20. mai 2015 Landsstyret har også ved denne generalforsamlingen valgt ikke å distribuere de komplette og detaljerte regnskapene for 3 års perioden. Dette skyldes i hovedsak et ønske om å fokusere på viktige hovedtall. Komplette regnskapsrapporter er imidlertid tilgjengelig og kan oversendes på forespørsel til Elisabeth Nilsen, tlf eller epost Rapportene vil også være tilgjengelig under generalforsamlingen. Normisjons økonomiske situasjon har vært preget av at driftskostnadene fortsatt er større enn driftsinntektene. Selv om vi trekker inn overskudd fra eiendomsdrift, renteinntekter og andre stabile finansinntekter, så er det ikke balanse i resultatregnskapet. Unntaket er 2012 hvor et unormalt stort beløp fra testamentariske gaver bringer balanse i det ordinære resultatet. Ordinære gaveinntekter viser en svært stabil utvikling i perioden, men fortsatt tror vi at potensialet for gaver ikke er utnyttet. Det arbeides kontinuerlig, og på mange fronter, med å skaffe givere og støttespillere. En ny ide for å skaffe inntekter, Galleri Normisjon, ble lansert i Dette konseptet har vist seg levedyktig, og det er ved utgangen av perioden 6 butikker i aktivitet. I tillegg til at driften gir et positivt økonomisk resultat, er butikkene også blitt en viktig sosial og diakonal møteplass for anslagsvis 250 frivillige medarbeidere. Bruk av midler i samarbeidslandene, inklusive direkte overføring av midler, ligger rimelig stabilt både for egne prosjekter og NORAD-prosjekter. Vi opplever imidlertid en topp i overføring til egne prosjekter i 2014 og 2015, i hovedsak forårsaket av nybygg og oppgradering av sykehuset i Okhaldunga. Andre driftskostnader, som inkluderer reiser, kontordrift, bladvirksomhet, forsikring, regnskap, datanettverk, reklame, annonser og alle andre nødvendige kostnader, holder seg på et rimelig stabilt nivå. Gå ut senteret har de siste årene hatt behov for betydelige tilskudd for å kunne fortsette driften. Etter salget av Santalgården i 2007, ble all ekstern gjeld slettet og egenkapitalen kraftig styrket. Dette ga en likviditetsmessig handlefrihet som nå er i ferd med å forsvinne. Driftssituasjonen og ulike investeringsbehov, blant annet Normisjonshallen i Grimstad, gjør at omdisponeringer av ressursene er påkrevet. Den aktuelle økonomiske situasjon har gjort det nødvendig med en langsiktig plan for å kunne komme over i en situasjon med bedre økonomisk balanse i driften. Derfor viser vedlagte oversikt også det vedtatte budsjett for 2015, samt framskrivning av budsjettall for de neste 3 årene. Forutsetningene for å komme frem til denne tallrekken er som følger; NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

13 2 % årlig prisstigning og 3 % årlig lønnsjustering 2 nye butikker under Galleri Normisjon etableres i 2016 og ytterligere 2 i 2017 Testamentariske gaver budsjetteres på et lavt nivå, mens andre gaver forventes å øke med 2,0 mill NOK hvert av disse årene. I tillegg forventes innsamlingsaksjon fra Kristelig Gymnasium i Oslo å gi ca 1,5 mill NOK i Staben reduseres med 8 årsverk ved hovedkontoret i Oslo og med 4,25 årsverk i samarbeidslandene i løpet av perioden. Overføringene til samarbeidslandene reduseres med 1,5 mill NOK i 2016 og med ytterligere 6 mill NOK i Dersom vi får til en utvikling basert på disse forutsetningene, vil driften balansere rent økonomisk i Landsstyret mener at regnskapet ikke skjuler tap eller poster som kan bringe vesentlige overraskelser i fremtiden. For øvrig henvises til vedlagte revisors beretninger for de 3 årene. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

14 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

15 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

16 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

17 Revisors beretning 2014 forelå ikke ved første opptrykk av saksdokumenter. Vil senest foreligge til generalforsamlingen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

18 Hovedtall fra regnskapeene 2012, 2013 og 2014 for hovedkontoret og utearbeidet. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

19 Sak GF 04/15 Saken gjelder: Rapport fra Kontrollkomiteen (Legges frem i møtet) Saken legges frem av: Kontrollkomiteens leder John Egil Bergem Vedlagt: Rapport fra Kontrollkomiteen legges frem på generalforsamlingen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Kontrollkomiteens beretning for NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

20 Sak GF 05/15 Saken gjelder: Fusjon A) Fusjon mellom Normisjon Region Møre og Normisjon sentralt. B) Fusjon mellom Normisjon Region Hordaland og Normisjon sentralt. C) Fusjon mellom Normisjon Region Nord og Normisjon sentralt. D) Fremtidige fusjoner. Saken legges frem av: Administrasjonssjef Trond Pladsen Vedlagt: Notat fra Landsstyret v/generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20.mai 2015 Forslag til vedtak: 1. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Møre (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Møre gjennomføres ved at Normisjon Region Møre integreres i Normisjon. 2. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Hordaland (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Hordaland gjennomføres ved at Normisjon Region Hordaland integreres i Normisjon. 3. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Nord (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Nord gjennomføres ved at Normisjon Region Nord integreres i Normisjon. 4. Generalforsamlingen gir Landsstyret fullmakt til å vedta fusjon med andre regioner som i kommende treårsperiode ønsker å fusjonere med Normisjon, dersom Landsstyret finner at det er grunnlag for å gjøre dette. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

21 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Fusjon Dato: 20. mai 2015 Misjon og ressursbruk Normisjons oppdrag er å bringe Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi er elsket og sendt. Alt vi gjør må være styrt av oppdraget vårt. Derfor er det for Normisjon viktig at vi er gode forvaltere også når vi organiserer vårt arbeid og vurderer ressursbruk til administrasjon og støttefunksjoner. Vi vet Gud utruster også til slike tjenester, og ønsker å se utrustning og kompetanse i sammenheng. Vi vil tenke rasjonelt. Vårt fokus når vi arbeider med økonomi må styres av oppdraget. Dagens teknologi og moderne kommunikasjon gjør det mulig å samordne tjenestefunksjoner på en helt annen måte enn før. Felles økonomisystemer og for eksempel personalhåndtering på tvers av organisasjonen gir større muligheter for profesjonalitet og effektivitet. Det har over lengre tid vært samtaler mellom hovedkontoret og tre av regionene (Møre, Hordaland og Nord), hver for seg, omkring økonomiske og organisatoriske utfordringer. Som et resultat av disse samtalene har regionårsmøtene for de tre aktuelle regionene vedtatt en omorganisering av forholdet mellom regionen og Normisjon sentralt, på den måten at regionen inngår i Normisjons sentrale juridiske enhet. Landsstyret vil da være juridisk ansvarlig også for virksomheten i disse tre regionene. Regionårsmøtenes vedtak er gjort under forutsetning av at det gjøres et tilsvarende vedtak på Normisjons generalforsamling Region Telemark, som den fjerde regionen, har vært i en tilsvarende prosess. Her har imidlertid regionens årsmøte vedtatt et nei til å endre juridisk status. Flere andre regioner vurderer hvorhvidt de skal gå inn i den samme prosessen. Hensikt Hensikten med en slik omorganisering har vært at de ansatte i regionen i større grad kan bruke sin tid til misjonsstrategisk utadrettet arbeid ved at administrative funksjoner legges til hovedkontoret. Det er i dag en rekke formelle og lovpålagte oppgaver som det krever tid og administrativ kompetanse for å gjøre på en faglig forsvarlig måte. Dette er ekstra utfordrende i en liten region. Slike oppgaver kan mer effektivt og profesjonelt gjøres ved en sentral faglig enhet. Det gjelder Formelle personaloppgaver i forhold til lønn, pensjon, forsikring, utforming av arbeidsavtaler osv. Utforming og iverksetting av et forsvarlig HMS system Ansvar for at lover og regler følges på alle områder, for eksempel i forbindelse med ansettelser og oppsigelser Ansvar for at leirstedsdriften blir økonomisk forsvarlig, samtidig som det lokale eierskapet til virksomheten ivaretas. Ansvar for eiendomsforvaltning, bistand ved salg av bedehus etc. Drift av ikt og nettside. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

22 Det blir ikke mer inntekter av en slik omorganisering, men målet er at mer av de ressursene som brukes i regionen vil bli brukt til primæroppgaver, det vil si fellesskapsbygging, lederopplæring og misjon. Økonomi En slik omorganisering betyr et nært samarbeid mellom hovedkontoret og regionen når budsjettet legges, og at budsjett skal godkjennes av landsstyret. For øvrig styrer regionstyret arbeidet etter de økonomiske rammer en er blitt enig om. Regionen får jevnlige økonomirapporter, som viser hvordan en ligger an i forhold til utgifter og gaveinngang. Ansettelser må skje innenfor den godkjente økonomiske rammen, i et samarbeid mellom regionstyret og hovedkontoret. Avtalen om en fusjon innebærer at de prosesser Arbeidsmiljøloven krever i forbindelse med overdragelse av arbeidsgiveransvaret til en annen virksomhet følges. Ansettelsesmyndigheten overdras formelt sett til Normisjon. Styringsstruktur Arbeidet i regionen kan ledes som før av et regionstyre og en regionleder. Målet er at oppgavene i større grad kan konsentreres om det misjonsstrategiske arbeidet og personaloppfølging og ledelse av ansatte og frivillige ledere. I første omgang ser en for seg en struktur hvor en beholder et regionstyre som styrer etter et mandat utformet i samarbeid mellom regionen og hovedkontoret. Mandatet vil gis i tråd med føringer i dette dokumentet. Over tid vil denne styringsstrukturen kunne tilpasses i forhold til hva regionen og hovedkontoret finner tjenlig. Juridisk sett vil regionen være en avdeling i Normisjon når fusjonen er gjennomført. Det lokale eierskap Selv om formelle administrative kontoroppgaver flyttes og samles til et sentralt ledd, er det et mål at dette ikke virker negativt inn på foreningene og de lokale lederes eierfølelse til misjonsarbeidet. Målet er tvert om at det lokale eierskapet og organisasjonsidentiteten vil styrkes ved at de regionansatte i større grad kan bruke sin tid på utadrettet arbeid og på strategisk misjonsarbeid. Konsekvenser For de ansatte: Regionens ansatte vil formelt flytte sitt ansettelsesforhold til hovedkontoret i tråd med Arbeidsmiljølovens prosedyrer, med de samme lønns- og arbeidsbetingelser som de har i dag. Den daglige personaloppfølgingen vil fortsatt skje gjennom regionleder og gjennom Actas sentralledd. Det må skje en gjennomgang av arbeidsbeskrivelsen til den enkelte, for å se om det i større grad er mulig å spisse arbeidet mot misjonsstrategiske oppgaver. Ansettelser skjer av Landsstyret etter innstilling fra og i samarbeid med regionstyret. Hovedkontoret har ansvaret for å følge opp arbeidsgiverspørsmål. Acta-ansatte vil som før følges opp både av sentralleddet og av regionleddet. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

23 Økonomisk: Arbeid med økonomi og regnskap ledes fra hovedkontoret Budsjetter utformes i samarbeid med regionstyret og vedtas av Landsstyret. Innsamlingsarbeidet ligger fortsatt i regionen. Myndighet til å stifte gjeld overtas av Landsstyret. Det er fortsatt mulig å øremerke gaver. Rapportering til offentlige myndigheter ivaretas av hovedkontoret Hovedkontoret vil i denne omgang ikke ta betalt for de tjenester en overtar fra regionen. Dersom mange regioner etter hvert går inn i en felles enhet med sentralleddet, vil en sammen måtte dekke kostnadene ved å drifte fellesfunksjonene. Organisasjonsdemokratiet: Regionårsmøtet vil holdes som før, men med vekt på inspirasjon, misjonsstrategiske drøftelser og orientering om økonomi og virksomhet. Her velges medlemmer til regionstyret. Regionstyret har fortsatt ansvaret for den strategiske misjonsvirksomheten i regionen, men det overordnede ansvaret for budsjett og regnskap overdras til Normisjon sentralt. Regionstyret lager sin egen handlingsplan som den styrer arbeidet etter og legger økonomiske føringer i forhold til. Oppsummering I arbeidet med en ny struktur har det vært fokusert på følgende: 1) Frigjøre tid og ressurser til strategisk misjonsarbeid, regionalt og lokalt, som både er realistisk og fremtidsrettet i det forsamlingsbyggende arbeidet 2) Effektivisering av administrasjon og forvaltning. God fordeling av administrative oppgaver mellom ulike ledd i organisasjonen, med særlig henblikk på markedstiltak, personalforvaltning, regnskap/revisjon og databasearbeid. 3) Fortsatt mulighet for øremerking av gaver. 4) Skape felles løsninger på ulike områder som effektiviserer systemer og samhandling. Fremtidige fusjoner Det er tre regioner som har vedtatt fusjon med Normisjon sentralt. Flere andre er utfordret og vurderer saken. I og med at Normisjon kun har generalforsamling hvert tredje år vil det være en fordel for fusjonsarbeideidet videre at generalforsamlingen delegerer til Landsstyret å kunne gjennomføre fremtidige fusjoner med andre regioner dersom dette blir aktuelt. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

24 Vedlegg: A) Vedtak fattet på regionårsmøte region Møre, våren 2013: 1. Normisjon Region Møre slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Møre (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015, før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber derfor om at Regionstyret fremforhandler en avtale med Normisjon om i prøveperioden å avhjelpe de administrative og økonomiske utfordringer Normisjon Region Møre har per i dag, slik at Region Møre kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjon landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon Region Møre på avtalerettslig grunnlag. 5. Når Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om sammenslåing, opphører dette avtaleverket og fusjonen trer i kraft. Om et slikt vedtak ikke skulle bli fattet, gjøres det en ny vurdering av de juridiske sidene ved samarbeidsforholdet mellom Region Møre og hovedkontoret. 6. Årsmøtet godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Møre gjennomføres ved at Normisjon Region Møre integreres i Normisjon. B) Vedtak fattet på regionårsmøte region Hordaland, vårer 2014: 1. Normisjon region Hordaland slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon region Hordaland (org.nr ) og Normisjon (org. nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015, før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber derfor om at regionstyret fremforhandler en avtale med Normisjon om i prøveperioden å avhjelpe de administrative og økonomiske utfordringer Normisjon region Hordaland har per i dag, slik at region Hordaland kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjon landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon region Hordaland på avtalerettslig grunnlag. 5. Når Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om sammenslåing, opphører dette avtaleverket og fusjonen trer i kraft. Om et slikt vedtak ikke skulle bli fattet, gjøres det en ny vurdering av de juridiske sidene ved samarbeidsforholdet mellom region Hordaland og hovedkontoret. 6. Årsmøtet godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon region Hordaland gjennomføres ved at Normisjon region Hordaland integreres i Normisjon. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

25 C) Vedtak fattet på regionårsmøte region Nord, vårer 2014: 1. Normisjon region Nord slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om en fusjon mellom Normisjon region Nord (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015 før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber regionstyret om å fremforhandle en avtale med Normisjon der de i prøveperioden avhjelper region Nord med de administrative og økonomiske utfordringer regionen har i dag. Dette slik at region Nord kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjons landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon region Nord på avtalerettslig grunnlag. 5. Dersom Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om fusjon opphører dette avtaleverket, og fusjonen trer i kraft. Dersom vedtaket ikke fattes, gjør regionstyret en ny vurdering av samarbeidsform. 6. Regionstyret bør i prøveperioden, sammen med Landsstyret i Normisjon, se på om det er mulig å finne en struktur slik at vi kan beholde lavere arbeidsgiveravgift for våre ansatte. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

26 Sak GF 06/15 Saken gjelder: Forslag til lovendringer i Normisjon Saken legges frem av: Administrasjonssjef Trond Pladsen Vedlagt: Notat fra generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20.mai 2015 og Normisjons grunnregler, vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på generalforsamlingene i Grimstad 10. juli 2006, i Trondheim 26. juni 2009 og i Stavanger 6.juli 2012, med Landsstyrets to forslag til endringer av lovverket. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag til vedtektsendringer, og vedtar de framlagte endringene av Normisjons grunnregler. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

27 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Lovendringer Dato: 20. mai 2015 En lovkomité oppnevnt av Landsstyret har gjennomgått Normisjons grunnregler og Lover for NN Region på bakgrunn av innkomne endringsforslag. I sin innstilling til Generalforsamlingen foreslår Landsstyret to endringer: 1) Høyskolen i Staffeldtsgate (Normisjons grunnregler) Bakgrunn: Da Høyskolen i Staffeldtsgate nå er fusjonert med NLA i Bergen og Gimlekollen Mediesenter strykes navnet i alle paragrafer der høyskolen nevnes spesielt. Høyskolen i Staffeldtsgate har vært nevnt i Normisjons grunnregler som følge av at skolen tidligere har vært eid av organisasjonen sentralt. Landsstyrets innstilling: Navnet Høyskolen i Staffeldtsgate strykes fra 9 i, 21 A d, 21 B d. 2) Regionårsmøtets oppgave (Regionlovene 3) Bakgrunn: På regionårsmøter erfares det fra tid til annen, etter at dagsorden er satt, at noen krever nye saker behandlet. Når dette skjer henvises det til regionlovene 3 g, to siste ledd (setninger). Landsstyrets innstilling: Teksten i den aktuelle paragrafen foreslås endret for å minimere sjansen for at det skal bli diskusjon om når saker som ønskes fremlagt for regionårsmøtet skal være innsendt, og til hvilken instans, slik det leses i 4. Regionlovene 3 pkt g endres ved å stryke følgende to ledd/setninger: «Det er i møtet anledning til å foreslå behandlet også andre saker. Gyldig vedtak i slike saker krever 2/3 flertall». Bakerst i dette dokumentet finnes gjeldende lover. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

28 Sak GF 07/15 Saken gjelder: Handlingsprogram Saken legges frem av: Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Vedlagt: Notat fra generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20. mai 2015, med handlingsprogram Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Handlingsprogram NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

29 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Handlingsprogram Dato: 15. mai 2015 Vedlagt finner du landsstyrets forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammet bygger på Normisjons visjon Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag og strategidokumentet «Elsket og sendt. Normisjon mot 2015» slik det ble vedtatt på generalforsamlingen i Et utvalg satt sammen av representanter fra Acta, regioner, internasjonal misjon, forsamlinger, skoler og Normisjon sentralt har arbeidet med handlingsprogrammet før det ble behandlet i Landsstyret. Etter landsstyrets behandling ble forslaget sendt ut på høring til alle enheter i Normisjon. I handlingsprogrammet er det valgt å beskrive Normisjons overordnede mål. Det har fem kjerneområder som tilsvarer områdene som er vedtatt i langtidsstrategien. Under hvert av kjerneområdene er det tre til fire mål som starter med Vi vil. Her fremheves viktige satsingsområder som også samsvarer med langtidsstrategien. Imidlertid nevnes ikke alt arbeid Normisjon har og skal fortsette med videre. Det er meningen at handlingsprogrammet som generalforsamlingen vedtar, skal gi grunnlag for å lage konkrete mål for arbeidet lokalt, regionalt, sentralt og i samarbeidslandene våre. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

30 Handlingsprogram Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag Verdier: Elsket og sendt Kjerneområder Vi vil Internasjonalt Lokalt Regionalt Sentralt 1. Fellesskap leve og lede i bønn dele Guds ord frimodig med hverandre videreutvikle og plante fellesskap der mennesker møter, følger og ærer Jesus Kristus 2. Evangelisering sette Jesus på dagsorden bringe evangeliet til nye folkeslag sende nye misjonærer nasjonalt og internasjonalt 3. Diakoni vise godhet for andre arbeide for undertryktes rettigheter og en bedre fremtid for fattige mennesker forvalte skaperverket til beste for kommende slekter 4. Utrustning gjøre mennesker til disipler av Jesus trene ledere som kan lede og plante nye fellesskap være medvandrere videreutvikle våre skoler og barnehager der Jesus formidles og der barn og unge utvikler seg som hele mennesker 5. Organisasjon være fleksible og endringsvillige bygge glede og stolthet over å fremme medbestemmelse og samhandling for å styrke enhet og utvikling gå sammen med internasjonale partnere i misjonsoppdraget NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

31 Sak GF 08/15 A-E Saken gjelder: Valg Saken legges frem av: Valgkomiteens nestleder Kjetil Glimsdal Valgkomiteen har i perioden bestått av: - Berit Bakke (leder) - Kjetil Glimsdal (nestleder) - Tonje Kvalsnes - Gunnleik Seierstad - Jan Ivar Kvam (1.vara) - Jan Magne Moi (ansattes representant) - Gunn Marit Lygre (landsstyrets representant) Vedlagt: Valgkomiteens oversikt over kandidater til A) Leder i Normisjons Landsstyre B) Styremedlemmer til Landsstyret C) Varamedlemmer til Landsstyret D) Medlemmer til Kontrollkomiteen E) Medlemmer til Valgkomiteen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

Treårsmeldingen 2012 2015

Treårsmeldingen 2012 2015 ÅRBOK 2012 2015 www.normisjon.no Treårsmeldingen 2012 2015 Del 1 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING til Generalsforsamlingen 2015 «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» NORGE TSJEKKIA UKRAINA ASERBAJDSJAN

Detaljer

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Fra Landsstyret i Normisjon (LS) har regionen mottatt brev datert 20.02.10 vedlagt et grunnlagsdokument for samtaler vedrørende organisasjonsmodell for

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Treårsmeldingen 2009 2012

Treårsmeldingen 2009 2012 Treårsmeldingen 2009 2012 del 1 Landsstyrets Treårsmelding til Generalsforsamlingen 2012 Redaktør: Leif Gunnar Vik Grafisk designer: Hanne Liv Gyllander Korrekturlesere: Trond Pladsen, Inger Janet Sandsmark,

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av

Detaljer

Et hårete mål får følger

Et hårete mål får følger Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Mer enn en oppussing av fasaden lengter vi etter og tror vi på en ny vår fra Gud, på innsida. Sissel Brobakken 11 oppland 2

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement

SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement SAKSFREMLEGG Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet Mot til tro, håp og engasjement 55. generalforsamling Kristiansand, 22.juni 24. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Velkommen s 3 Presentasjon av Kristiansand

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer