Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema"

Transkript

1 SAKSDOKUMENTER 1

2 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding Sak GF 03/15 Regnskap 2012, 2013 og Sak GF 04/15 Rapport fra Kontrollkomiteen 19 Sak GF 05/15 Fusjon 20 A) Normisjon region Møre og Normisjon B) Normisjon region Hordaland og Normisjon C) Normisjon region Nord og Normisjon D) Fremtidige fusjoner mellom regioner og Normisjon Sak GF 06/15 Forslag til lovendringer i Normisjon 26 Sak GF 07/15 Handlingsprogram Sak GF 08/15 Valg 31 A) Lederkandidater B) Kandidater til Landsstyremedlemmer C) Kandidater til varamedlemmer til Landsstyret D) Kandidater til Kontrollkomiteen E) Kandidater til Valgkomiteen F) Revisor Grunnregler for Normisjon Regionlovene NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

3 Kjære utsending til Normisjon Generalforsamling I samsvar med Normisjons grunnregler 10 sendes dette brevet ut til alle påmeldte delegater til Normisjons generalforsamling på Bibelskolen i Grimstad 29.juni 1.juli I følge grunnreglene skal alle «forslag til lovendringer, valgkomiteens innstilling og andre saksdokumenter sendes de påmeldte delegatene minst én måned før generalforsamlingen». I sakspapirene vil du finne Landsstyrets forslag til saksliste for generalforsamlingen, alle saker med tilhørende dokumenter samt Normisjon grunnregler og Regionlovene. Du vil også finne en Fullmaktsseddel. Dette skjemaet fylles ut snarest og sendes til Normisjon, Pb 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Det er den enkelte utsending som har ansvar for å ha den nødvendige bekreftelsen fra foreningsleder/regionleder/styreleder/daglig leder. Uten slik bekreftelse vil ikke utsendingen kunne regne med å ha tale- eller stemmerett ved generalforsamlingen. Vi ser fram til gode dager i Grimstad i sommer, og har forventninger både til forkynnelse og forhandlinger. Generalforsamlingen er Normisjons høyeste myndighet og skal dermed også være med å legge kursen for de kommende år gjennom strategi, handlingsprogram, valg av leder og medlemmer til Landsstyret. Vel møtt til sommerens generalforsamling i Grimstad. Oslo, 20. mai 2015 Anne Birgitta Langmoen Kvelland Generalsekretær NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

4

5 Normisjon Generalforsamling 2015 Fullmakt Fullmaktsseddel benyttes av utsendinger med stemmerett. Jf. Normisjons grunnregler 9 (se Normisjons grunnregler, bakerst i heftet). Skjemaet fylles ut snarest og sendes Normisjon, alternativt leveres det til fullmaktskontoret idet Generalforsamlingen starter. Følgende person/personer er valgt som utsending med stemmerett til Normisjons generalforsamling i Grimstad 29.juni 1.juli 2015: Navn (er): Utsending (er) fra (navn på forening/styre/skole osv.) Direktemedlem (behøver ikke bekreftelse) Stemmerett på annet grunnlag: Region: Bekreftes: Sted/dato Foreningsleder/regionleder/styreleder/daglig leder Fullmakten sendes SNAREST til: Normisjon, Pb 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

6

7 Forslag til saksliste: Sak GF 01/15: Konstituering A) valg av dirigentskap, fullmaktskomité, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps B) godkjenning av forretningsorden C) godkjenning av innkalling D) godkjenning av dagsorden Sak GF 02/15: Landsstyrets treårsmelding Sak GF 03/15: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Sak GF 04/15: Rapport fra Kontrollkomiteen (legges fram på generalforsamlingen) Sak GF 05/15: Fusjon A) Normisjon region Møre og Normisjon B) Normisjon region Hordaland og Normisjon C) Normisjon region Nord og Normisjon D) Fremtidige fusjoner mellom regioner og Normisjon Sak GF 06/15: Lovendringer Sak GF 07/15: Handlingsprogram Sak GF 08/15: Valg A) Leder til Landsstyret B) Styremedlemmer til Landsstyret C) Varamedlemmer til Landsstyret D) Medlemmer til Kontrollkomiteen E) Medlemmer til Valgkomiteen F) Revisor for Normisjon NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

8 Sak GF 01/15 Saken gjelder: Konstituering Herunder: A) valg av dirigentskap, fullmaktskomité, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps B) godkjenning av forretningsorden C) godkjenning av innkallingen D) godkjenning av dagsorden Saken legges frem av: Landsstyrets formann Tormod Kleiven og møtets dirigent (når denne er valgt av Generalforsamlingen) Forslag til vedtak: A) Valg Dirigent: Varadirigent: Fullmaktskomité: Referenter: Protokollunderskrivere: Tellekorps: Helge Eide Kjetil Glimsdal Elisabeth Nilsen (leder) Gudrun Homstvedt Helene Skimmeland (forslag legges frem på generalforsamlingen) (forslag legges frem på generalforsamlingen) (forslag legges frem på generalforsamlingen) B) Godkjenning av forretningsorden: Stemmerett og talerett i Generalforsamlingen følger Normisjons grunnregler. Deltakere med talerett ber om ordet ved å vise deltakernummer. Normal taletid settes til 3 min. Ved gjentatt innlegg til samme sak settes taletiden til 2 min. Alle deltakere viser deltakernummer som bekrefter stemmerett, både når de avgir skriftlig stemme og når avstemmingen skjer ved håndsopprekning. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

9 C) Godkjenning av innkalling: Generalforsamlingen godkjenner at innkallingen til Normisjons generalforsamling er gjort i samsvar med Normisjons grunnregler. D) Godkjenning av dagsorden: Generalforsamlingen godkjenner dagsorden som den frem går av innkallingen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

10 Sak GF 02/15 Saken gjelder: Landsstyrets treårsmelding Saken legges frem av: Landsstyrets leder Tormod Kleiven Vedlagt: Treårsmeldingen Se eget hefte. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner treårsmeldingen for perioden NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

11 Sak GF 03/15 Saken gjelder: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Saken legges frem av: Økonomileder Øyvind Jordheim Vedlagt: Notat fra Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20. mai 2015, med hovedtall (regnskap og balanse) fra årsregnskapene 2012, 2013 og 2014, og langtidsbudsjett Revisors beretninger for 2012, 2013 og (Komplette regnskapsrapporter er tilgjengelig og kan oversendes på forespørsel til Elisabeth Nilsen, tlf eller e-post: Rapportene vil også være tilgjengelig under generalforsamlingen.) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de reviderte regnskapene for 2012, 2013 og På de neste sidene kommer: 1) Notat fra gen.sekr. 2) Hovetalloppsett 3) Revisjonsberetning ) Revisjonsberetning ) Revisjonsberetning ) Langtidsbudsjett NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

12 Til Fra Generalforsamlingen Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Regnskap for 2012, 2013 og 2014 Dato: 20. mai 2015 Landsstyret har også ved denne generalforsamlingen valgt ikke å distribuere de komplette og detaljerte regnskapene for 3 års perioden. Dette skyldes i hovedsak et ønske om å fokusere på viktige hovedtall. Komplette regnskapsrapporter er imidlertid tilgjengelig og kan oversendes på forespørsel til Elisabeth Nilsen, tlf eller epost Rapportene vil også være tilgjengelig under generalforsamlingen. Normisjons økonomiske situasjon har vært preget av at driftskostnadene fortsatt er større enn driftsinntektene. Selv om vi trekker inn overskudd fra eiendomsdrift, renteinntekter og andre stabile finansinntekter, så er det ikke balanse i resultatregnskapet. Unntaket er 2012 hvor et unormalt stort beløp fra testamentariske gaver bringer balanse i det ordinære resultatet. Ordinære gaveinntekter viser en svært stabil utvikling i perioden, men fortsatt tror vi at potensialet for gaver ikke er utnyttet. Det arbeides kontinuerlig, og på mange fronter, med å skaffe givere og støttespillere. En ny ide for å skaffe inntekter, Galleri Normisjon, ble lansert i Dette konseptet har vist seg levedyktig, og det er ved utgangen av perioden 6 butikker i aktivitet. I tillegg til at driften gir et positivt økonomisk resultat, er butikkene også blitt en viktig sosial og diakonal møteplass for anslagsvis 250 frivillige medarbeidere. Bruk av midler i samarbeidslandene, inklusive direkte overføring av midler, ligger rimelig stabilt både for egne prosjekter og NORAD-prosjekter. Vi opplever imidlertid en topp i overføring til egne prosjekter i 2014 og 2015, i hovedsak forårsaket av nybygg og oppgradering av sykehuset i Okhaldunga. Andre driftskostnader, som inkluderer reiser, kontordrift, bladvirksomhet, forsikring, regnskap, datanettverk, reklame, annonser og alle andre nødvendige kostnader, holder seg på et rimelig stabilt nivå. Gå ut senteret har de siste årene hatt behov for betydelige tilskudd for å kunne fortsette driften. Etter salget av Santalgården i 2007, ble all ekstern gjeld slettet og egenkapitalen kraftig styrket. Dette ga en likviditetsmessig handlefrihet som nå er i ferd med å forsvinne. Driftssituasjonen og ulike investeringsbehov, blant annet Normisjonshallen i Grimstad, gjør at omdisponeringer av ressursene er påkrevet. Den aktuelle økonomiske situasjon har gjort det nødvendig med en langsiktig plan for å kunne komme over i en situasjon med bedre økonomisk balanse i driften. Derfor viser vedlagte oversikt også det vedtatte budsjett for 2015, samt framskrivning av budsjettall for de neste 3 årene. Forutsetningene for å komme frem til denne tallrekken er som følger; NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

13 2 % årlig prisstigning og 3 % årlig lønnsjustering 2 nye butikker under Galleri Normisjon etableres i 2016 og ytterligere 2 i 2017 Testamentariske gaver budsjetteres på et lavt nivå, mens andre gaver forventes å øke med 2,0 mill NOK hvert av disse årene. I tillegg forventes innsamlingsaksjon fra Kristelig Gymnasium i Oslo å gi ca 1,5 mill NOK i Staben reduseres med 8 årsverk ved hovedkontoret i Oslo og med 4,25 årsverk i samarbeidslandene i løpet av perioden. Overføringene til samarbeidslandene reduseres med 1,5 mill NOK i 2016 og med ytterligere 6 mill NOK i Dersom vi får til en utvikling basert på disse forutsetningene, vil driften balansere rent økonomisk i Landsstyret mener at regnskapet ikke skjuler tap eller poster som kan bringe vesentlige overraskelser i fremtiden. For øvrig henvises til vedlagte revisors beretninger for de 3 årene. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

14 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

15 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

16 NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

17 Revisors beretning 2014 forelå ikke ved første opptrykk av saksdokumenter. Vil senest foreligge til generalforsamlingen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

18 Hovedtall fra regnskapeene 2012, 2013 og 2014 for hovedkontoret og utearbeidet. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

19 Sak GF 04/15 Saken gjelder: Rapport fra Kontrollkomiteen (Legges frem i møtet) Saken legges frem av: Kontrollkomiteens leder John Egil Bergem Vedlagt: Rapport fra Kontrollkomiteen legges frem på generalforsamlingen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Kontrollkomiteens beretning for NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

20 Sak GF 05/15 Saken gjelder: Fusjon A) Fusjon mellom Normisjon Region Møre og Normisjon sentralt. B) Fusjon mellom Normisjon Region Hordaland og Normisjon sentralt. C) Fusjon mellom Normisjon Region Nord og Normisjon sentralt. D) Fremtidige fusjoner. Saken legges frem av: Administrasjonssjef Trond Pladsen Vedlagt: Notat fra Landsstyret v/generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20.mai 2015 Forslag til vedtak: 1. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Møre (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Møre gjennomføres ved at Normisjon Region Møre integreres i Normisjon. 2. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Hordaland (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Hordaland gjennomføres ved at Normisjon Region Hordaland integreres i Normisjon. 3. Generalforsamlingen slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Nord (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). Generalforsamlingen godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Nord gjennomføres ved at Normisjon Region Nord integreres i Normisjon. 4. Generalforsamlingen gir Landsstyret fullmakt til å vedta fusjon med andre regioner som i kommende treårsperiode ønsker å fusjonere med Normisjon, dersom Landsstyret finner at det er grunnlag for å gjøre dette. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

21 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Fusjon Dato: 20. mai 2015 Misjon og ressursbruk Normisjons oppdrag er å bringe Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi er elsket og sendt. Alt vi gjør må være styrt av oppdraget vårt. Derfor er det for Normisjon viktig at vi er gode forvaltere også når vi organiserer vårt arbeid og vurderer ressursbruk til administrasjon og støttefunksjoner. Vi vet Gud utruster også til slike tjenester, og ønsker å se utrustning og kompetanse i sammenheng. Vi vil tenke rasjonelt. Vårt fokus når vi arbeider med økonomi må styres av oppdraget. Dagens teknologi og moderne kommunikasjon gjør det mulig å samordne tjenestefunksjoner på en helt annen måte enn før. Felles økonomisystemer og for eksempel personalhåndtering på tvers av organisasjonen gir større muligheter for profesjonalitet og effektivitet. Det har over lengre tid vært samtaler mellom hovedkontoret og tre av regionene (Møre, Hordaland og Nord), hver for seg, omkring økonomiske og organisatoriske utfordringer. Som et resultat av disse samtalene har regionårsmøtene for de tre aktuelle regionene vedtatt en omorganisering av forholdet mellom regionen og Normisjon sentralt, på den måten at regionen inngår i Normisjons sentrale juridiske enhet. Landsstyret vil da være juridisk ansvarlig også for virksomheten i disse tre regionene. Regionårsmøtenes vedtak er gjort under forutsetning av at det gjøres et tilsvarende vedtak på Normisjons generalforsamling Region Telemark, som den fjerde regionen, har vært i en tilsvarende prosess. Her har imidlertid regionens årsmøte vedtatt et nei til å endre juridisk status. Flere andre regioner vurderer hvorhvidt de skal gå inn i den samme prosessen. Hensikt Hensikten med en slik omorganisering har vært at de ansatte i regionen i større grad kan bruke sin tid til misjonsstrategisk utadrettet arbeid ved at administrative funksjoner legges til hovedkontoret. Det er i dag en rekke formelle og lovpålagte oppgaver som det krever tid og administrativ kompetanse for å gjøre på en faglig forsvarlig måte. Dette er ekstra utfordrende i en liten region. Slike oppgaver kan mer effektivt og profesjonelt gjøres ved en sentral faglig enhet. Det gjelder Formelle personaloppgaver i forhold til lønn, pensjon, forsikring, utforming av arbeidsavtaler osv. Utforming og iverksetting av et forsvarlig HMS system Ansvar for at lover og regler følges på alle områder, for eksempel i forbindelse med ansettelser og oppsigelser Ansvar for at leirstedsdriften blir økonomisk forsvarlig, samtidig som det lokale eierskapet til virksomheten ivaretas. Ansvar for eiendomsforvaltning, bistand ved salg av bedehus etc. Drift av ikt og nettside. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

22 Det blir ikke mer inntekter av en slik omorganisering, men målet er at mer av de ressursene som brukes i regionen vil bli brukt til primæroppgaver, det vil si fellesskapsbygging, lederopplæring og misjon. Økonomi En slik omorganisering betyr et nært samarbeid mellom hovedkontoret og regionen når budsjettet legges, og at budsjett skal godkjennes av landsstyret. For øvrig styrer regionstyret arbeidet etter de økonomiske rammer en er blitt enig om. Regionen får jevnlige økonomirapporter, som viser hvordan en ligger an i forhold til utgifter og gaveinngang. Ansettelser må skje innenfor den godkjente økonomiske rammen, i et samarbeid mellom regionstyret og hovedkontoret. Avtalen om en fusjon innebærer at de prosesser Arbeidsmiljøloven krever i forbindelse med overdragelse av arbeidsgiveransvaret til en annen virksomhet følges. Ansettelsesmyndigheten overdras formelt sett til Normisjon. Styringsstruktur Arbeidet i regionen kan ledes som før av et regionstyre og en regionleder. Målet er at oppgavene i større grad kan konsentreres om det misjonsstrategiske arbeidet og personaloppfølging og ledelse av ansatte og frivillige ledere. I første omgang ser en for seg en struktur hvor en beholder et regionstyre som styrer etter et mandat utformet i samarbeid mellom regionen og hovedkontoret. Mandatet vil gis i tråd med føringer i dette dokumentet. Over tid vil denne styringsstrukturen kunne tilpasses i forhold til hva regionen og hovedkontoret finner tjenlig. Juridisk sett vil regionen være en avdeling i Normisjon når fusjonen er gjennomført. Det lokale eierskap Selv om formelle administrative kontoroppgaver flyttes og samles til et sentralt ledd, er det et mål at dette ikke virker negativt inn på foreningene og de lokale lederes eierfølelse til misjonsarbeidet. Målet er tvert om at det lokale eierskapet og organisasjonsidentiteten vil styrkes ved at de regionansatte i større grad kan bruke sin tid på utadrettet arbeid og på strategisk misjonsarbeid. Konsekvenser For de ansatte: Regionens ansatte vil formelt flytte sitt ansettelsesforhold til hovedkontoret i tråd med Arbeidsmiljølovens prosedyrer, med de samme lønns- og arbeidsbetingelser som de har i dag. Den daglige personaloppfølgingen vil fortsatt skje gjennom regionleder og gjennom Actas sentralledd. Det må skje en gjennomgang av arbeidsbeskrivelsen til den enkelte, for å se om det i større grad er mulig å spisse arbeidet mot misjonsstrategiske oppgaver. Ansettelser skjer av Landsstyret etter innstilling fra og i samarbeid med regionstyret. Hovedkontoret har ansvaret for å følge opp arbeidsgiverspørsmål. Acta-ansatte vil som før følges opp både av sentralleddet og av regionleddet. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

23 Økonomisk: Arbeid med økonomi og regnskap ledes fra hovedkontoret Budsjetter utformes i samarbeid med regionstyret og vedtas av Landsstyret. Innsamlingsarbeidet ligger fortsatt i regionen. Myndighet til å stifte gjeld overtas av Landsstyret. Det er fortsatt mulig å øremerke gaver. Rapportering til offentlige myndigheter ivaretas av hovedkontoret Hovedkontoret vil i denne omgang ikke ta betalt for de tjenester en overtar fra regionen. Dersom mange regioner etter hvert går inn i en felles enhet med sentralleddet, vil en sammen måtte dekke kostnadene ved å drifte fellesfunksjonene. Organisasjonsdemokratiet: Regionårsmøtet vil holdes som før, men med vekt på inspirasjon, misjonsstrategiske drøftelser og orientering om økonomi og virksomhet. Her velges medlemmer til regionstyret. Regionstyret har fortsatt ansvaret for den strategiske misjonsvirksomheten i regionen, men det overordnede ansvaret for budsjett og regnskap overdras til Normisjon sentralt. Regionstyret lager sin egen handlingsplan som den styrer arbeidet etter og legger økonomiske føringer i forhold til. Oppsummering I arbeidet med en ny struktur har det vært fokusert på følgende: 1) Frigjøre tid og ressurser til strategisk misjonsarbeid, regionalt og lokalt, som både er realistisk og fremtidsrettet i det forsamlingsbyggende arbeidet 2) Effektivisering av administrasjon og forvaltning. God fordeling av administrative oppgaver mellom ulike ledd i organisasjonen, med særlig henblikk på markedstiltak, personalforvaltning, regnskap/revisjon og databasearbeid. 3) Fortsatt mulighet for øremerking av gaver. 4) Skape felles løsninger på ulike områder som effektiviserer systemer og samhandling. Fremtidige fusjoner Det er tre regioner som har vedtatt fusjon med Normisjon sentralt. Flere andre er utfordret og vurderer saken. I og med at Normisjon kun har generalforsamling hvert tredje år vil det være en fordel for fusjonsarbeideidet videre at generalforsamlingen delegerer til Landsstyret å kunne gjennomføre fremtidige fusjoner med andre regioner dersom dette blir aktuelt. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

24 Vedlegg: A) Vedtak fattet på regionårsmøte region Møre, våren 2013: 1. Normisjon Region Møre slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon Region Møre (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015, før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber derfor om at Regionstyret fremforhandler en avtale med Normisjon om i prøveperioden å avhjelpe de administrative og økonomiske utfordringer Normisjon Region Møre har per i dag, slik at Region Møre kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjon landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon Region Møre på avtalerettslig grunnlag. 5. Når Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om sammenslåing, opphører dette avtaleverket og fusjonen trer i kraft. Om et slikt vedtak ikke skulle bli fattet, gjøres det en ny vurdering av de juridiske sidene ved samarbeidsforholdet mellom Region Møre og hovedkontoret. 6. Årsmøtet godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon Region Møre gjennomføres ved at Normisjon Region Møre integreres i Normisjon. B) Vedtak fattet på regionårsmøte region Hordaland, vårer 2014: 1. Normisjon region Hordaland slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om å slå sammen Normisjon region Hordaland (org.nr ) og Normisjon (org. nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015, før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber derfor om at regionstyret fremforhandler en avtale med Normisjon om i prøveperioden å avhjelpe de administrative og økonomiske utfordringer Normisjon region Hordaland har per i dag, slik at region Hordaland kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjon landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon region Hordaland på avtalerettslig grunnlag. 5. Når Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om sammenslåing, opphører dette avtaleverket og fusjonen trer i kraft. Om et slikt vedtak ikke skulle bli fattet, gjøres det en ny vurdering av de juridiske sidene ved samarbeidsforholdet mellom region Hordaland og hovedkontoret. 6. Årsmøtet godkjenner at sammenslåing av Normisjon og Normisjon region Hordaland gjennomføres ved at Normisjon region Hordaland integreres i Normisjon. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

25 C) Vedtak fattet på regionårsmøte region Nord, vårer 2014: 1. Normisjon region Nord slutter seg på grunnlag av det fremlagte notatet til forslaget om en fusjon mellom Normisjon region Nord (org.nr ) og Normisjon (org.nr ). 2. Et tilsvarende vedtak må gjøres av Normisjons generalforsamling i 2015 før punkt 1 juridisk sett kan tre i kraft. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Årsmøtet ber regionstyret om å fremforhandle en avtale med Normisjon der de i prøveperioden avhjelper region Nord med de administrative og økonomiske utfordringer regionen har i dag. Dette slik at region Nord kan drifte misjonsstrategisk og økonomisk forsvarlig i tråd med formålet i det framlagte notat. 4. Det forutsettes at Normisjons landsstyre gjør tilsvarende vedtak om å avhjelpe Normisjon region Nord på avtalerettslig grunnlag. 5. Dersom Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om fusjon opphører dette avtaleverket, og fusjonen trer i kraft. Dersom vedtaket ikke fattes, gjør regionstyret en ny vurdering av samarbeidsform. 6. Regionstyret bør i prøveperioden, sammen med Landsstyret i Normisjon, se på om det er mulig å finne en struktur slik at vi kan beholde lavere arbeidsgiveravgift for våre ansatte. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

26 Sak GF 06/15 Saken gjelder: Forslag til lovendringer i Normisjon Saken legges frem av: Administrasjonssjef Trond Pladsen Vedlagt: Notat fra generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20.mai 2015 og Normisjons grunnregler, vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på generalforsamlingene i Grimstad 10. juli 2006, i Trondheim 26. juni 2009 og i Stavanger 6.juli 2012, med Landsstyrets to forslag til endringer av lovverket. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til Landsstyrets forslag til vedtektsendringer, og vedtar de framlagte endringene av Normisjons grunnregler. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

27 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Lovendringer Dato: 20. mai 2015 En lovkomité oppnevnt av Landsstyret har gjennomgått Normisjons grunnregler og Lover for NN Region på bakgrunn av innkomne endringsforslag. I sin innstilling til Generalforsamlingen foreslår Landsstyret to endringer: 1) Høyskolen i Staffeldtsgate (Normisjons grunnregler) Bakgrunn: Da Høyskolen i Staffeldtsgate nå er fusjonert med NLA i Bergen og Gimlekollen Mediesenter strykes navnet i alle paragrafer der høyskolen nevnes spesielt. Høyskolen i Staffeldtsgate har vært nevnt i Normisjons grunnregler som følge av at skolen tidligere har vært eid av organisasjonen sentralt. Landsstyrets innstilling: Navnet Høyskolen i Staffeldtsgate strykes fra 9 i, 21 A d, 21 B d. 2) Regionårsmøtets oppgave (Regionlovene 3) Bakgrunn: På regionårsmøter erfares det fra tid til annen, etter at dagsorden er satt, at noen krever nye saker behandlet. Når dette skjer henvises det til regionlovene 3 g, to siste ledd (setninger). Landsstyrets innstilling: Teksten i den aktuelle paragrafen foreslås endret for å minimere sjansen for at det skal bli diskusjon om når saker som ønskes fremlagt for regionårsmøtet skal være innsendt, og til hvilken instans, slik det leses i 4. Regionlovene 3 pkt g endres ved å stryke følgende to ledd/setninger: «Det er i møtet anledning til å foreslå behandlet også andre saker. Gyldig vedtak i slike saker krever 2/3 flertall». Bakerst i dette dokumentet finnes gjeldende lover. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

28 Sak GF 07/15 Saken gjelder: Handlingsprogram Saken legges frem av: Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Vedlagt: Notat fra generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20. mai 2015, med handlingsprogram Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Handlingsprogram NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

29 Til: Generalforsamlingen Fra: Landsstyret ved generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland Sak: Handlingsprogram Dato: 15. mai 2015 Vedlagt finner du landsstyrets forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammet bygger på Normisjons visjon Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag og strategidokumentet «Elsket og sendt. Normisjon mot 2015» slik det ble vedtatt på generalforsamlingen i Et utvalg satt sammen av representanter fra Acta, regioner, internasjonal misjon, forsamlinger, skoler og Normisjon sentralt har arbeidet med handlingsprogrammet før det ble behandlet i Landsstyret. Etter landsstyrets behandling ble forslaget sendt ut på høring til alle enheter i Normisjon. I handlingsprogrammet er det valgt å beskrive Normisjons overordnede mål. Det har fem kjerneområder som tilsvarer områdene som er vedtatt i langtidsstrategien. Under hvert av kjerneområdene er det tre til fire mål som starter med Vi vil. Her fremheves viktige satsingsområder som også samsvarer med langtidsstrategien. Imidlertid nevnes ikke alt arbeid Normisjon har og skal fortsette med videre. Det er meningen at handlingsprogrammet som generalforsamlingen vedtar, skal gi grunnlag for å lage konkrete mål for arbeidet lokalt, regionalt, sentralt og i samarbeidslandene våre. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

30 Handlingsprogram Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag Verdier: Elsket og sendt Kjerneområder Vi vil Internasjonalt Lokalt Regionalt Sentralt 1. Fellesskap leve og lede i bønn dele Guds ord frimodig med hverandre videreutvikle og plante fellesskap der mennesker møter, følger og ærer Jesus Kristus 2. Evangelisering sette Jesus på dagsorden bringe evangeliet til nye folkeslag sende nye misjonærer nasjonalt og internasjonalt 3. Diakoni vise godhet for andre arbeide for undertryktes rettigheter og en bedre fremtid for fattige mennesker forvalte skaperverket til beste for kommende slekter 4. Utrustning gjøre mennesker til disipler av Jesus trene ledere som kan lede og plante nye fellesskap være medvandrere videreutvikle våre skoler og barnehager der Jesus formidles og der barn og unge utvikler seg som hele mennesker 5. Organisasjon være fleksible og endringsvillige bygge glede og stolthet over å fremme medbestemmelse og samhandling for å styrke enhet og utvikling gå sammen med internasjonale partnere i misjonsoppdraget NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

31 Sak GF 08/15 A-E Saken gjelder: Valg Saken legges frem av: Valgkomiteens nestleder Kjetil Glimsdal Valgkomiteen har i perioden bestått av: - Berit Bakke (leder) - Kjetil Glimsdal (nestleder) - Tonje Kvalsnes - Gunnleik Seierstad - Jan Ivar Kvam (1.vara) - Jan Magne Moi (ansattes representant) - Gunn Marit Lygre (landsstyrets representant) Vedlagt: Valgkomiteens oversikt over kandidater til A) Leder i Normisjons Landsstyre B) Styremedlemmer til Landsstyret C) Varamedlemmer til Landsstyret D) Medlemmer til Kontrollkomiteen E) Medlemmer til Valgkomiteen. NORMISJONS GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 29. JUNI 1. JULI

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Pål-Rune Winther Jørgensen, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Forum: Til stede: Fra adm: Landsstyret Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål- Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 10.-11.desember 2009

Normisjon Landsstyrets møte 10.-11.desember 2009 Normisjon Landsstyrets møte 10.-11.desember 2009 Forum: Til stede: Fra adm: Sted: Landsstyret Kurt Hjemdal, Marit Elisebet Totland, Berit Synøve Danielsen (ikke Sak LS 901A; 901B; 901C; 901D; 902; 906B),

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm.: Andre: Landsstyret Kurt Hjemdal, Geir I Mykletun, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn- Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap

Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap 2014 Vedtatt av GF juni 2014. Redigert utgave godkjent av LS september 2014 GRUNNREGLER Side 2 1 NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte torsdag 27. lørdag 29.oktober 2011

Normisjon Landsstyrets møte torsdag 27. lørdag 29.oktober 2011 Normisjon Landsstyrets møte torsdag 27. lørdag 29.oktober 2011 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Berit Synøve Danielsen, Geir I Mykletun (ikke Sak LS 505A; C; D) Marit Elisebet Totland, Kåre

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet GRUNNREGLER for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet Vedtatt Generalforsamling august 2014 The Constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad 1 NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Grunnregler for Normisjon

Grunnregler for Normisjon Lover i Normisjon Grunnregler for Normisjon Vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på gen.fors. i Grimstad 10. juli 2006, gen.fors. i Trondheim 26. juni 2009, gen.fors. i Stavanger

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

BIBELSKOLE I TRONDHEIM

BIBELSKOLE I TRONDHEIM BIBELSKOLE I TRONDHEIM KONSEPTBESKRIVELSE November 2014 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG MULIGHETER 1.1 Bakgrunn 1.2 Hvorfor Trondheim? 1.3 Salem menighet som skoleeier 1.4 Bibelskolens betydning for menigheten 2

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad GRUNNREGLER for Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Forum: Til stede: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad, Espen Andreas Hasle, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen,

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Håvard Losvik, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016 Fra organisasjon til bevegelse Lagets strategiplan 2012-2016 Vedtatt på Lagets Generalforsamling 24. mars 2012 45 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 31 1.1 FORMÅL 32 1.2 VISJON 32 1.3 MÅL 32 2.0 STRATEGI

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer