REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HAMMERFEST LUFTHAVN GRØTNES. Planområdet er avgrenset med symbol for planens begrensning på tilhørende plankart.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HAMMERFEST LUFTHAVN GRØTNES. Planområdet er avgrenset med symbol for planens begrensning på tilhørende plankart."

Transkript

1 FOR HAMMERFEST LUFTHAVN GRØTNES GENERELT 1.1 Avgrensning Planområdet er avgrenset med symbol for planens begrensning på tilhørende plankart. 1.2 Formålet med planen Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg Næringsbebyggelse Steinbrudd/massetak Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg Fortau Annen veggrunn - grøntareal Lufthavn LNFR områder: LNFR-område Vern av kulturminner og kulturmiljø Sikringssoner Andre sikringssoner o Høyderestriksjon omkring flyplassen (H190) o Frisiktsone (H140) Sone med angitte særlige hensyn Hensyn reindrift (H520) Bevaring naturmiljø (H560) Bevaring kulturmiljø (H570) Støysoner Rød sone iht. T-1442 (H210) Gul sone iht. T-1442 (H220) Bestemmelsesområder Rigg- og anleggsområder Asplan Viak AS - Tempeveien Trondheim asplanviak.no

2 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Revegetering / istandsetting/ gjerder og sikring I områder der tiltak medfører store terrenginngrep skal arealer istandsettes på tiltalende måte slik at sår i landskapet minimaliseres. Revegetering bør fortrinnsvis foregå ved hjelp av naturlig vegetasjonsinnvandring. Skjæring og fyllinger skal gjøres mest mulig skånsomt. Landskapsarkitekt skal benyttes i prosjektering av terrenginngrep, både når det gjelder veg og for masseuttak. Høye skjæringer og fyllinger skal sikres med gjerde. 2.2 Kulturminner (Bestemmelsesområde) Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredede kulturminnene ID , , , og , som er markert som Bestemmelsesområde #1, #2 (osv.) i plankartet. Det skal tas kontakt med Finnmark fylkeskommune og Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes. Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og kulturminnevernet i Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) ved 8 annet ledd. 2.3 Universell utforming Ved opparbeidings- og utbyggingstiltak i planområdet skal prinsippet om universell utforming ivaretas. 2.4 Flom og havstigning Ny bebyggelse plasseres slik at den er sikret mot oversvømmelse iht. TEK 7.2. Gulvnivå i oppholdsrom skal ligge over cote C Lyssetting Avinor skal varsles om søknader om tiltak innenfor planområdet som kan endre lyssetting i området og som kan få innvirkning på sikkerheten for luftfarten. Reguleringsbestemmelser for Hammerfest lufthavn Grøtnes 2

3 2.6 Søknader om byggetillatelse eller byggemelding Alle søknader om byggetillatelse eller byggemelding innenfor planområdet skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet til navigasjonsanleggene. 2.7 Avkjørsler Innenfor planområdet tillates det ikke opparbeidet andre avkjørsler enn de som er vist med pil i kartet. Alle veiavkjørsler skal utformes etter veinormalen. Avkjørslenes plassering er ikke eksakt, men vil bli endelig fastsatt i prosjekteringen av riksveien. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Næringsbebyggelse Felt Næring 1 og Næring 2 skal brukes til næringsformål. Grad av utnytting innenfor næringsområdet skal ikke overstige 50 % BYA. Areal under terreng skal ikke regnes med i grad av utnytting. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 12 meter fra ferdig planert terreng. Parkeringskrav for næringsarealet: Kontor og forretning: 2 plasser pr 100m2 Produksjon, lager, verksted, service og lignende: 1 plass pr 100 m2 Lokalklimautredning skal foreligge før igangsettingstillatelse for nye bygg innenfor næring 1 og 2 kan gis. Utredningen bør minst inneholde følgende temaer: terreng, vind, kaldluftsdrenasje, snødrift, vegetasjon og overflater samt sol/ skygge. Av utredningen skal det fremgå anbefalinger til hvordan området kan utvikles i pakt med de lokale klimatiske forutsetningene og hvordan tiltak på N1 og N2 kan påvirke klimaforholdene på flyplassen. 3.2 Steinbrudd og massetak I området for steinbrudd og massetak kan det foretas uttak, knusing og lagring av stein. Inngrepene skal ligge innenfor formålsgrense mot omkringliggende områder. Massene som tas ut skal brukes innenfor planområdet. Arbeider skal utføres med varsomhet slik at inngrepene ikke blir større enn nødvendig, og slik at arbeidene ikke fører til unødvendig forurensning eller skade på miljøet (jfr 48 i Mineralloven). Steinbruddene skal utformes slik at vertikale/ steile fjellskjæringer unngås. Tilpasning til eksisterende terreng og de større landskapsformasjoner i tilgrensende områder må vektlegges. Reguleringsbestemmelser for Hammerfest lufthavn Grøtnes 3

4 Steinbruddet skal tilbakeføres til LNF-formål etter avsluttet uttak. LNF-området skal da fungere både som friluftsområde og som passasje for beitende reinsdyr. Området skal etter ferdig masseuttak planeres slik at fremkommeligheten for mennesker og reinsdyr ivaretas. Området tillates avgrenset med ledegjerder (se også bestemmelse 2.1 og 11.10). Områder som er ferdig uttatt, og som ikke nyttes i driften, skal fortløpende istandsettes. Uttak og istandsetting skal skje etappevis med istandsetting innen 3 år etter ferdig uttak. Revegetering bør fortrinnsvis foregå ved hjelp av naturlig vegetasjonsinnvandring. Områder som revegeteres skal inngjerdes i minst 1 år. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Kjøreveg Kjøreveger skal opparbeides som vist på plankartet. Skjæringer og fyllinger skal opparbeides innenfor areal regulert til annen veggrunn. Skjæringer og fyllinger skal tilsås og beplantes eller steinsettes med robuste materialer tilpasset omgivelsene og utføres samtidig med veianlegget. Veiarealet skal være offentlig og skal opparbeides i samsvar med byggeplan godkjent av Statens Vegvesen. 4.2 Lufthavn Området skal benyttes til rullebane, taksebane, sikkerhetsområde, flyoppstillingsområde, parkeringsplasser for biler, driftsområde, driftsveg, kaianlegg, navigasjonsanlegg (inkl instrumenthytter), hinderlys, innflygingslys, innflygingsledelys og annet nødvendig areal for flytrafikk. Videre skal området benyttes til bygninger og utomhusanlegg direkte knyttet til lufthavnens drift samt operative og beredskapsmessige behov, slik som ekspedisjonsbygg, driftsbygg (inkl. kontorer, garasjer, verksted, vaskehall og sandlager), flytårn- m/ sikringsbygg, hangarer, tankanlegg, transformatorer, og andre nødvendige bygg og anlegg for drift av lufthavn. Inngjerding av området er tillatt. 5 LNFR - OMRÅDER 5.1 Landbruk, natur- og friluftsformål samt reindrift Endring, tilbygg og påbygg av bestående, godkjent bolig- og fritidsbebyggelse i LNFRområdet, samt oppføring av frittliggende anneks, boder og garasjer som ikke benyttes til beboelse, kan tillates etter søknad hvis det ikke er i strid med byggegrenser eller andre restriksjoner i denne planen. Alle installasjoner, faste eller mobile, skal underrettes og gis Reguleringsbestemmelser for Hammerfest lufthavn Grøtnes 4

5 godkjenning av Avinor for å sjekkes opp mot høyderestriksjoner og restriksjoner rundt navigasjonsanlegg. Områdene kan utnyttes til landbruksvirksomhet innenfor rammen av restriksjonene i planen. Områdene kan nedtrappes mot næringsområdet. 5.2 Vern av kulturminner og kulturmiljø Automatisk freda kulturminner er vist i planen gjennom arealformål LNFR med underformål vern av kulturminner og kulturmiljø. I området finnes automatisk fredede kulturminner (felt med hustufter fra yngre steinalder). Det er i dette området ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk freda kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje. 6 HENSYNSSONER 6.1 Bevaring naturmiljø Innenfor hensynssonen skal verdifull vegetasjon bevares. Fjerning av verdifull vegetasjon kan bare skje etter en faglig vurdering og i samråd med kommunen. 6.2 Bevaring kulturmiljø Hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_ omfatter bufferareal for automatisk fredede kulturminner i formålsområde for vern av kulturminner og kulturmiljø. Hensynssone H570_ skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig gjerde av stålnett. Dette skal settes opp før anleggsarbeidet starter i tilgrensende arealformålsområder. Det skal utarbeides en informasjons- og skjøtselsplan for kulturminnene innenfor planområdet som skal godkjennes av kulturminneforvaltningen. Denne skal være ferdig før arbeidet med flyplassen starter. 6.3 Bevaring reindrift. Det kan settes opp ledegjerder innenfor hensynssonen. Lokalisering og utforming av gjerdene utføres i samråd med reinbeitedistriktet. 7 SIKRINGSSONER 7.1 Andre sikringssoner, høyderestriksjon omkring flyplassen Innenfor restriksjonsområdet gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter på plankartet. For områder beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hindre Reguleringsbestemmelser for Hammerfest lufthavn Grøtnes 5

6 (bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på plankartet. Vegetasjon må holdes under hinderflatene, og fjerning av vegetasjon vil bli gjennomført av Avinor. 8 STØYSONER Innenfor rød og gul støysone gjelder Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 for behandling av støy i arealplanlegging. 9 BESTEMMELSESOMRÅDER, ANLEGG- OG RIGGOMRÅDE (SE OGSÅ 2.2) Midlertidige anleggsområder kan benyttes til riggområde, midlertidige anleggsveger og massedeponi under hele anleggsperioden. Arealene skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand før arbeidet med veganlegget blir avsluttet. 10 PLANKRAV (SE OGSÅ BESTEMMELSENE OG 11.11) 10.1 Uttak av masser innenfor næring 1 og 2 er tillatt uten at det foreligger godkjent situasjonsplan for disse områdene, men kravene til steinbrudd i henhold til 2.1 og 11.5 i foreliggende dokument gjelder også for dette massetaket Mudring/dumping i sjø krever søknad til Fylkesmannen etter Forurensningsforskriftens kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. 11 DOKUMENTASJONSKRAV OG REKKEFØLGEKRAV 11.1 Geoteknisk rapport Rapport for geoteknisk prosjektering skal foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. Dette gjelder alle områder der masser skal flyttes på. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden Miljøtekniske undersøkelser I planens konsekvensutredning pekes det på områder der det er sannsynlig å anta at det er forurenset grunn. I disse områdene må det foreligge tiltaksplan for håndtering av forurensede masser, i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2. Tiltaksplanen skal være godkjent av forurensningsmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse for graving eller disponering av masse. Alternativt kan dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises forurensningsmyndigheten. Reguleringsbestemmelser for Hammerfest lufthavn Grøtnes 6

7 11.3 Støy Ved søknad om byggetiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 innenfor støysoner som angitt på plankart, skal det utarbeides rapport som viser de støyreduserende tiltak som skal gjennomføres for å oppnå tilfredsstillende støyforhold i henhold til byggeforskriftene. Nødvendige støyreduserende tiltak skal være ferdige før brukstillatelse gis Anleggsfase Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. Planen skal spesielt redegjøre for hvordan interessene til reindriftsnæringen er ivaretatt i anleggsfasen. Riksvei 94 eller midlertidig omlegging av denne, forbi planområdet, skal være åpen for biltrafikk gjennom hele anleggsperioden Konsesjon for drift av steinbrudd Det skal søkes konsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning jf. Mineralloven; Lov om erverv og utvinning av mineralressurser: LOV for dagbruddsdrift. Dette kravet gjelder bare for formålet Steinbrudd og massetak Tiltak i sjø Før tiltak i sjø kan settes i verk, herunder utfylling, mudring og utgraving, legging av ledninger/ rør og utlegging av flytebrygger kreves det tillatelse etter «Lov om havner og farvann». Mudring/ dumping i sjø krever søknad til Fylkesmannen jfr. «Forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag» Vannforsyning Tiltak innenfor lufthavn- og næringsområdet kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilstrekkelig tilgang til slukkevann Vurderinger i forbindelse med konsesjonssøknad I forbindelse med konsesjonssøknad etter BSL E 1-1 skal følgende vurderes: De samfunnsmessige konsekvensene for lufthavnene i Alta og Lakselv. Risiko for «bird strike» i forbindelse med hekke og næringsområdet for sjøfugl ved Grøtnes samt eventuelle avbøtende tiltak. Fare for ising ved sjøsprøyt på banen og eventuelle avbøtende tiltak for eksempel oppvarming av banelegemet. Reguleringsbestemmelser for Hammerfest lufthavn Grøtnes 7

8 11.9 Meteorologiske forhold Ytterligere målinger av de meteorologiske forholdene på Grøtnes skal foreligge i forbindelse med søknad om konsesjon Transport av masser over Rv 94 Det må utarbeides en plan, som skal godkjennes av Statens vegvesen, for transport av masser fra massetaket og ned til flyplassområdet. Planen skal ha særskilt fokus på kryssingen av Rv 94 og må foreligge før igangsettingstillatelse for uttak av masser kan gis. I planen skal det også gjøres rede for massetakets utforming og hvordan det kan motvirke snødrift over Rv Næringsarealer For næring 1 og 2 skal det foreligge godkjent situasjonsplan før ramme- eller deletillatelse kan gis. Situasjonsplanen skal blant annet vise planlagt bebyggelse, parkeringsareal og øvrig trafikkareal samt areal til snølagring og utredning av lokalklima (se også 3.1) Avfallsdeponi og forurensing Bygge- og gravearbeider kan ikke finne sted innenfor avfallsdeponiets utstrekning uten at Fylkesmannen i Finnmark er varslet og har behandlet saken etter forurensningsloven. Fylkesmannen skal varsles dersom bruken av eiendommen kan medføre fare for økt forurensning. Deponiets utslippsledning i sjø må ikke tildekkes uten tillatelse fra Fylkesmannen Sprenging under vann Dersom det i byggeprosessen blir aktuelt å sprenge under vann skal Fiskeridirektoratet i Finnmark og oppdrettere som driver i nærheten av tiltaket bli varslet i god tid på forhånd Kulturminner Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredede kulturminnene ID , , , og , som er markert som Bestemmelsesområde #1, #2 (osv.) i plankartet. Det skal tas kontakt med Finnmark fylkeskommune og Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes. (Se også punkt 2.2, 5.2 og 6.2). Reguleringsbestemmelser for Hammerfest lufthavn Grøtnes 8

9 11.15 Strøm og strømforsyning Det kan ikke tas ut masse nærmere enn 20 m fra ytterfasen av regionalnettslinjen. Alle linjer må holdes i drift gjennom hele anleggsfasen. Prosjekterende må forholde seg til anbefalinger i «Anleggsmaskiner og elektriske anlegg» publikasjon nr EnergiNorge. Reguleringsbestemmelser for Hammerfest lufthavn Grøtnes 9

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05 Dato for siste revisjon: 24.05.2013 LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05 rv. 23 DAGSLET LINNES LIER KOMMUNEGRENSE MOT RØYKEN LINNES 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 30.01.2013, senest endret 08.04.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 30.01.2013, senest endret 08.04.2014. Byplankontoret Planident: r20100088 Arkivsak: 11/44867 Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 05.05.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5):

3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5): LØTEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. pbl. 12-7, Rv. 3 / 25 fra Ommangsvollen til Grundset, parsell Ommangsvollen Elverum grense. Plan nr: 110 Bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 30.01.13, senest endret 05.04.13.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 30.01.13, senest endret 05.04.13. Byplankontoret Planident: r20100088 Arkivsak:11/44867 Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsætra, områderegulering Forslag til reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 05.04.13

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 Planen er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Bestemmelsene er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Plan med

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014 Ordfører 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart merket

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C

ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C Vedtatt av Herredstyret: 06.06.11 sak 64/11 1. GENERELT OG REGULERINGSFORMÅL 1.1 Det regulerte området

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 15.3.2010. 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål. SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 11/470 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L09 Planid: 20120002 1 av 21 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer