Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER Internettrelaterte seksuelle overgrep på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på"

Transkript

1 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010 Innhold: Internettrelaterte seksuelle overgrep på gutter Status på tips 2.kv Hva skjer på Facebook? Internet and noninternet sex offenders Interessante domsavsigelser E-postadresse til forumet Medlemmer av Dialogforum Kripos Internettrelaterte seksuelle overgrep på gutter Denne måneden ble det arrangert en landskonferanse for barnevernvakter og politi om seksuelle overgrep på gutter. Konferansen ble arrangert av Follo politidistrikt og Follo barnevernvakt. Undertittelen til konferansen var Må ikke ties i hjel de tause guttene. Vi er glade for at denne problemstillingen belyses. Vår faggruppe viste frem noen saker med tilknytning til Internett. Av de saker og tips vi har med å gjøre, skiller ofte hendelser med gutter som ofre seg fra hendelser med jenter som ofre. Jenter tipser oss om situasjoner der de opplever press fra voksne menn om å chatte om sex, vise seg avkledt på webkamera eller sende bilder av seg selv. De forteller også om seksualiserte bilder eller filmer de har tatt av seg selv som i etterkant har havnet på avveie. Vi får også tips fra foreldre som opplever at døtre har kommet i en slik situasjon. Gutter tipser om uanstendig oppførsel mot mindreårige av til dels navngitte personer uten av det involverer et spesifikt offer. De tipser også om overgrep som har blitt begått mot dem for mange år tilbake, som de etter å ha blitt eldre forsøker å bearbeide. Men det er få tips fra gutter om relasjoner på Internett hvor de selv opplever press/trusler/grenseoverskridelser. Fra straffesak vet vi at noen unge gutter lures av voksne menn via falske profiler av tilsynelatende unge, attraktive jenter som er interessert i sex. I disse relasjonene snakkes det om sex og seksualiserte bilder av både den unge jenta og den unge gutten utveksles. Møter mellom den unge gutten og den voksne mannen har også forekommet og endt i seksuelle handlinger under til dels tvangslignenende omstendigheter. Av og til får vi tips om menn som søker yngre gutter under den seksuelle lavalder på ulike nettsteder. De som tipser beskriver dette som et svært vanlig fenomen og at mange unge gutter blir utnyttet av eldre menn. Vi får imidlertid ikke mange slike tips, og kunne ønske oss mer informasjon om omfanget av denne problemstillingen. KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf

2 Status på tips 2.kv kvartal 2010 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Antall tips og henvendelser totalt: 644 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 433 Rasistiske ytringer på Internett: 62 Menneskehandel: 32 Generelle spørsmål: 117 Alle tips leses og vurderes av polititjenestemann. Hva skjer på Facebook? Tidligere mottok vi få tips om hendelser på Facebook, men i den senere tid registrerer vi at det har skjedd en økning. Ca 7,5 % av tipsene vi fikk siste kvartal var relatert til Facebook. En del av tipsene handlet om seksualiserte bilder av barn som var lagt ut på en profil eller gruppe. Bildene var enten lagt ut for tilsynelatende å reflektere egne preferanser eller for å skade en gruppe. Det var også tips om personer som skrev på veggen sin om overgrep de hadde begått eller ønsket å begå. Enkelte tipset oss om overgripere fra fortiden som de hadde sett igjen på Facebook, og som de ønsket at vi holder under oppsyn. Andre tips handlet om falske profiler, både idtyverier og lokke-profiler. Et eksempel var profiler av tilsynelatende unge, sexy jenter som lokket til seg unge gutter. Et annet eksempel var Mind reader, en mann som leste tankene til unge jenter. Han forlangte å se jentene på webkamera i bar overkropp, fordi synet av naken hud trigget tankelesingen bedre. Enkelte tips handlet om voksne menn som la til et stort antall unge jenter som venner. Tipserene mistenkte at mennene kunne ha til hensikt å utnytte disse jentene. En siste gruppering av tips om seksuell utnytting av barn, var unge som hadde tatt nakenbilder eller filmer av seg selv i fortiden og nå enten fant igjen dette på Facebook eller fikk trusler om mulig publisering. Noen tips handlet også om rasisme, der enkeltpersoner hadde nedlatende utsagn om en bestemt folkegruppe på veggen sin. Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips og henvendelser det siste året. Hittill i 3. kvartal (medio september) har vi hatt besøkende og 360 tips og henvendelser. Mange av de som tipset oss om støtende innhold på Facebook, rapporterte det samme direkte til Facebook. Vi så at Facebook var ganske effektive i sin sletting av slikt innhold, men det ligger selvsagt en utfordring i at publisering av uønsket innhold kan skje på nytt og på nytt. Tipsere som var ofre for straffbare handlinger ble kontaktet og bedt om å anmelde saken til 2

3 lokalt politi. Opplysninger som ikke fører direkte til en straffesak, tas vare på og holdes opp mot senere hendelser vi undersøker. Det er ingen tvil om at tips er en verdifull kilde til informasjon for oss. Internet and non-internet sex offenders Dette er et sammendrag av artikkelen A psychometric comparision of internet and noninternet sex offenders from a community treatment sample som sto på trykk i Journal of Sexual Aggression i mars Artikklene er skrevet av Andrew Bates og Caroline Metcalf, begge tilknyttet Thames Valley Probation Area i Storbritannia. normen totalt sett. Det var imidlertid forskjell på hva avviket bestod i. Illustrasjonene viser søylediagram over de 10 parametrene som ble analysert. Søylene representerer prosentandel med avvikende adferd for hver gruppe, der grått er Internet offenders og svart er Contact Offenders. Figur 1 viser parametrene Self Depiction, her med betydningen overdreven god bedømmelse av egne kvaliteter og egenskaper, og Impression Management, her med betydningen urimelig positiv fremstilling av seg selv overfor andre. En signifikant forskjell er det på Impression Management. Internet Offenders fremstiller seg selv urimelig positivt i svært stor grad, og det gjør at denne testen blir mer usikker da noen av dataene er basert på svar fra de dømte. Artikkelen beskriver en studie av psykologiske parametre for 78 sedelighetsdømte i et behandlingsopplegg ved navn Thames Valley Programme (TPV). Halvparten av gruppen var personer som hadde lastet ned overgrepsmateriale fra Internett, kalt Internet Offenders. Den andre halvparten, Contact Offenders, hadde begått seksuelle overgrep mot et eller flere ofre. De seksuelle overgrepene var ikke begrenset til å omfatte kun barn. Studien analyserte likheter og ulikheter mellom de to gruppene, og dataene baserte seg på 8 psykometriske tester som avdekket avvik i forhold til normalbefolkningen på 10 ulike parametre. Prosentandelen som falt utenfor den normale normen innen hvert tema, indikerer gruppens psykologiske avvik. Figur 1. Figur 2 viser 3 parametre; Emotional Congruence, Cognitive Distortions, og Victim Empathy. I denne undersøkelsen måler disse parametrene hhv. Barns overdrevne følelsesmessige betydning for den dømte, overbevisning om at barn har en seksualitet som kan rettferdiggjøre overgrep, og grad av medfølelse med offeret samt ansvarsplassering for overgrepet/handlingen. På alle disse tre parametrene er Contact Offenders lang mer avvikende fra normen enn Internet offenders. Bakgrunnen til studien var blant annet samfunnets frykt for at personer som laster ned overgrepsmateriale etter hvert kan forgripe seg fysisk på noen, som en slags videreutvikling av fantasiene bruk av overgrepsmaterialet gir. Det kan derfor være ønskelig å avdekke kjennetegn på personer som har en potensiell risiko for å begå fysiske overgrep versus de som allerede har gjort det. Resultatene viser at begge de to gruppene hadde gjennomsnitlig % avvik fra Figur 2. 3

4 Figur 3 viser 5 parametre som dreier seg om den dømtes syn på seg selv relatert til samfunnet. Når det gjelder Self-Esteem, selvrespekt, er avviket betydelig større for Contact Offenders, over 40 % har mindre selvrespekt enn en ikke-kriminell kontrollgruppe. På Emotional Loneliness, følelsesmessig ensomhet, har Internet Offenders det største avviket. Hele 52,9 % faller utenfor normen. Tallet er høyt også for Contact Offenders, med 46,2 %. I andre studier har Emotional Loneliness pekt seg ut som den eneste av parametrene som statistisk signifikant skilte gjengangsforbrytere fra de som ikke begikk ny kriminalitet. Under-Assertiviness kan kanskje oversettes med usikker på seg selv, og på dette kom de to gruppene ganske likt ut. Locus of Control beskrives som hvorvidt en selv føler kontroll over egen situasjon. Denne parametren skilte de to gruppene tydeligst av alle. Contact Offenders følte i liten grad at de hadde kontroll over sitt liv og hendelser som påvirket dem i motsetning til Internet Offenders. Personal Distress beskrives som engstelse, bekymring, ubehag, og er igjen mer avvikende hos Contact Offenders. de fremstår, og dette kan gjøre dem spesielt varsomme med hvordan de opptrer i psykolometriske vurderinger. 2. Det at Internet Offenders har høyere utdannelse en Contact Offenders kan gjøre at de ser et større behov for å fremstå godt, og også bedre gjøre dem i stand til dette. 3. Alternativt, det at Internet Offenders i større grad var i jobb gjør at de har et behov for å fremstå godt for å opprettholde sin status. De kan også føle seg mindre truet av psykometriske vurderinger og derfor være i stand til å fremstå bedre enn de er. Interessante domsavsigelser Figur 3. Artikkelforfatterene formulerer tre hypoteser på bakgrunn av sine funn om at Internet Offenders fremstiller seg selv urimelig positivt: 1. Det er relativt klart for både gjerningsmenn og psykologer hva Contact Offenders kriminelle handling består i og hva det betyr. For Internet Offenders er deres kriminelle handling mye større gjenstand for diskusjon. Fordømmelsen er kanskje i større grad avhengig av hvordan Seksuelt krenkende atferd I april i år behandlet Høyesterett en straffesak som trekker opp noen linjer om hva som er (i nedre sjikt) av straffelovens 201 om seksuelt krenkende atferd det som tidligere ble kalt utuktig atferd. En far var tiltalt for å ha tatt nakenbilder av sin egen sønn. Bildene ble trolig tatt på oppfordring av sønnen selv, for at sønnen skulle kunne dokumentere at han var kommet i puberteten. Straffeloven 201 lyder: Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd a) på offentlig sted, b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år, 4

5 straffes med bøter 4 eller med fengsel 5 inntil 1 år. [ ] Tiltalen mot faren lød: I tiden oktober 2006 om bord på Danskebåten har han utvist krenkende eller annen uanstendig adferd ved at han tok flere nakenbilder av sin sønn B, f. *.* Flere av bildene hadde et klart fokus på sønnens kjønnsorgan. Situasjonen og bildene er i dommen beskrevet slik: Det var sønnen som ønsket å bli fotografert uten klær, og da på en måte som kunne vise at han var kommet i puberteten. A ville først ikke etterkomme guttens anmodning, nettopp under henvisning til nakenheten. Men han ga altså etter hvert etter, og tok i alt fire bilder med et tradisjonelt fotoapparat, for senere fremkalling. Bildene viser sønnen uten klær, dels ute av, og dels i, sengen. De preges av at gutten viser seg frem. På tre av bildene er guttens kjønnsorgan sterkt fremtredende. Formålet med straffelovens 201 er å verne om den kjønnslige ærbarheten, både for voksne og barn. Der fornærmede er under 16 år, fritar samtykke ikke for straff, nettopp for å verne den mindreårige selv lovgiver har lagt til grunn at barn under 16 år ikke kan og/eller ikke bør foreta en vurdering av hvorvidt de aksepterer å bli utsatt for seksuell atferd, som da kan være seksuelt krenkende. Det er heller ikke noe vilkår at barnet opplever situasjonen som seksuelt krenkende eller på annen måte uanstendig, og loven stiller ikke krav om seksuell motivering hos gjerningsmannen. Men ettersom ordlyden retter seg mot det seksuelt krenkende eller det uanstendige, og formålet er å verne den kjønnslige ærbarheten, forutsetter domfellelse at atferden har en seksuell tilknytning. Denne grenseoppdragningen viser alene hvor vanskelig den juridiske vurderingen kan være. Slik loven er formulert, beror den nærmere grensen for det straffbare på en rettslig standard, hvor innholdet justeres med tiden og utviklingen i samfunnet herunder gjeldende moraloppfatning. En rettslig standard innebærer, forenklet sett, en formulering som vil variere i innhold og forståelse avhengig av konteksten, tiden vi lever i osv. Godt kjente eksempler er hva samfunnet legger i pornografisk, og straffbarheten knyttet til dette, med rettssakene mot Agnar Mykle og Jens Bjørneboe som eksempler, bøker som det ikke ville vært tenkbart skulle straffeforfølges i dag. En rettslig standard gjør at loven tåler tidens tann bedre, slik at lovgiver (Stortinget) ikke stadig må endre lover, og også slik at forholdet ikke i lovteksten behøver å konkretiseres i for stor grad. Det er ikke tenkelig å ha en straffelov som skal regulere ethvert tenkt tilfelle av straffbar handling helt konkret. Normen inneholder et innslag av skjønn. Det innebærer at loven må tolkes. Utgangspunktet for tolkingen vil alltid være den naturlige forståelse av teksten etter alminnelig språkbruk, men det vil veldig ofte ikke gi noe fullgodt svar. For straffelovens 201 sin del, innebærer dette at det må foretas en samlet bedømmelse, med utgangspunkt i den konkrete situasjonen og det aktuelle hendelsesforløpet. Men også motivet for atferden, og fornærmedes opplevelse av denne, vil ha interesse. Motivasjonen for å ta slike bilder vil etter forholdene kunne ha stor betydning, særlig hvor atferden etter sin art ikke nødvendigvis er av seksuell karakter, for eksempel i forbindelse med lek eller omsorg. Og motsatt, det er åpenbart mye lettere å domfelles om bildene er tatt med en seksuell motivasjon. Grensen for det straffbare må også trekkes under iakttakelse av strafferettens lovsprinsipp, og med det utgangspunkt at ikke enhver upassende og uønsket handling med et visst seksuelt preg rammes. Etter praksis vil det også være et visst rom for uforsiktig eller klønete opptreden (som Høyesterett i dette tilfelle omtaler som utvilsomt en feilvurdering ). Høyesterett avslutter med følgende vurdering: Jeg finner det uten videre klart at nakenfotografering som den jeg her har beskrevet, må sies å ha en seksuell tilknytning og etter forholdene kan innebære en straffbar «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd» fra fotografens side. Rett nok må den strafferettslige normen bygge på dagens liberale syn på seksualitet og nakenhet, og den må også fange opp åpenheten mellom foreldre og barn omkring de endringer som skjer i forbindelse med puberteten, også knyttet til den seksuelle utviklingen. Men barns behov for beskyttelse mot den voksne seksualiteten et hensyn som nettopp kommer til uttrykk ved at 5

6 straffeloven 201 bokstav c beskytter mindreårigheten i seg selv, [altså at samtykke fra den mindreårige selv ikke gjør dette straffritt [ ]] vil være av grunnleggende betydning ved den konkrete vurderingen som her må foretas. Det var etter mitt syn utvilsomt en feilvurdering av A å etterkomme sønnens anmodning om fotografering, og han sviktet her i rollen som grensesettende omsorgsperson. Når jeg i dette tilfellet likevel under atskillig tvil er blitt stående ved at forholdet ikke rammes av straffeloven 201 bokstav c, har jeg særlig lagt vekt på at fotograferingen inngikk i det som først og fremst må karakteriseres som en kameratslig ramme om samværet mellom far og sønn. A hadde intet seksuelt motiv, og det er på det rene at sønnen verken da eller senere opplevde hendelsen negativt. Utover selve fotograferingen var det så vidt jeg forstår ikke noe kritikkverdig i hendelsesforløpet. Jeg stemmer for denne dom: A frifinnes. Høyesterett kom under atskillig tvil til at farens anke måtte føre frem, og han ble dermed frifunnet. E-postadresse til forumet: Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no biipmag.no (tidligere YeYe) Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com Nettby.no nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors SMI Oslo SOL Community Start.no Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo 6

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar

Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - JUNI 2011 Innhold: Nettaktørers samfunnsansvar Status på tips 1. kv. 2011 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Safer social networking principles for the EU Ny lovbestemmelse

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev desember 2009 Les om: Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos 1 Den første Rød Knapp saken gjentar seg 2 Status på tips 3.kv.09 2 Trender i tips

Detaljer

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2011 Innhold: Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett Status på tips 3. kv. 2011 Ansvar for god oppførsel på nett Interpols arbeid med access-blocking

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment-

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment- AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Fordypningsoppgave -En vanskelig vurdering- Hva ligger til grunn for den veiledningen eksperter gir i forhold til samvær mellom barn og overgriper etter at seksuelle overgrep

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

1. HR-2007-02162-A Endresen:

1. HR-2007-02162-A Endresen: 1. HR-2007-02162-A INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2007-12-21 PUBLISERT: HR-2007-02162-A STIKKORD: Tilbakekall av autorisasjon som lege. Helsepersonelloven 57. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmål

Detaljer

VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet. Av Merete Jenssen

VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet. Av Merete Jenssen VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet Av Merete Jenssen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Nettsamfunn og sikkerhet

Nettsamfunn og sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Temahefte 1/2008 Nettsamfunn og sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Dato Versjon Endringer Godkjent av 2008-05-01 1.0 Side 2 av 29 Innhold Forord...4 Sikkerhetskultur og

Detaljer

DEN ALLMENNE RETTSFØLELSE VEIVISER ELLER VILLEDER I STRAFFERETTEN ADVOKATFORENINGENS ÅRSTALE 2007. Anders Ryssdal, leder

DEN ALLMENNE RETTSFØLELSE VEIVISER ELLER VILLEDER I STRAFFERETTEN ADVOKATFORENINGENS ÅRSTALE 2007. Anders Ryssdal, leder DEN ALLMENNE RETTSFØLELSE VEIVISER ELLER VILLEDER I STRAFFERETTEN ADVOKATFORENINGENS ÅRSTALE 2007 Anders Ryssdal, leder 1. INNLEDNING Advokatforeningen setter i år søkelyset på den allmenne rettsfølelse

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt Somalisk Urdu Russisk Spansk Arabisk Polsk Fransk Kurdisk Ring oss:: 22 44 40 50 ELLER RING/SEND SMS TIL930 58 070 OM DIXI OM VOLDTEKT ADVOKATHJELP SAMTALEGRUPPER KONTAKT OSS DIXIPRISEN BLOGG STØTT OSS

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett Utgiver: Datatilsynet, oktober 2008 Design og tekstbistand: DALE+BANG PR Foto: John Nordahl I beste mening... Vi har vel alle tatt bilder

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Meddommere: Ellen Bergljot Svaheim Thomas Schiøtt

Meddommere: Ellen Bergljot Svaheim Thomas Schiøtt Dom Avsagt: 20.08.2015 Saksnr: Rettens leder: 15-040934MED-OTIR/02 Tingrettsdommer Siv K. Kvåli Meddommere: Ellen Bergljot Svaheim Thomas Schiøtt Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Sturla Henriksbø

Detaljer

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn En analyse av lagmannsrettspraksis fra 2011 av Liv Johanne Martinsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer