Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI Nettaktørers samfunnsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar"

Transkript

1 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - JUNI 2011 Innhold: Nettaktørers samfunnsansvar Status på tips 1. kv Alarmtelefonen for barn og unge Safer social networking principles for the EU Ny lovbestemmelse om identitetskrenkelse Nettproblem, disse kan hjelpe Tips om rasistiske ytringer på Internett Blotting i den digitale verden Mobbing, trusler og ærekrenkelser Nedlastbart nyhetsbrev E-postadresse til forumet Medlemmer av Dialogforum Kripos KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf M e d l e m m e r a v D i Nettaktørers samfunnsansvar En nasjonal konferanse om nettaktørenes samfunnsansvar knyttet til utfordringer som barn og unge opplever i den digitale hverdagen. Medietilsynets Trygg bruk-senter arrangerer i samarbeid med Kripos og Redd barna 7. september 2011 en dagskonferanse med fokus på nettaktørers samfunnsansvar. Målgruppen er nettaktører som har sosiale nettsamfunn/nettspill rettet mot barn og unge og organisasjoner/virksomheter som jobber med problemstillinger knyttet til barn og unges bruk av digitale medier. Barn og unge er ikke like. Noen er mer utsatt for å oppleve problemer på nettet enn andre. Det største problemet på nett for barn og unge i alderen 9-16 år er digital mobbing, mellom 6-9 % i denne aldersgruppen oppgir dette i Medietilsynets undersøkelse Barn og digitale medier Men vi vet også at det er snakk om utfordringer knyttet til utlevering av personlig informasjon, bilde-/videodeling og utnytting/trusler av seksuell karakter via populære nettsamfunn og nettspill for barn og unge. Hva slags problemer snakker vi om? Hva kan nettaktørene gjøres selv for å forebygge og stoppe trusler, mobbing og trakasserende bilde- /videodeling og seksuell utnytting? Foreløpig program Introduksjon og velkommen, Stian Lindbøl, Medietilsynet Hvilke utfordringer ser Kripos i dag? v/ Særskilte Objekter, Kripos Kaffepause Elisabeth Staksrud, stipendiat UiO, om evalueringen av EUs Social Networking Principles Representant fra et større nettsamfunn Lunsj Paneldebatt om nettaktørenes samfunnsanvar. Ledes av Stian Lindbøl Tema for paneldebatten - Hva kan tjenesteleverandører bidra med for å legge til rette for tryggest mulig bruk av tjenestene for barn og unge? - Hvilket samfunnsansvar har tjenesteleverandørene? - Hvilket ansvar har de offentlige myndigheter for å forebygge og legge til rette for tryggest mulig bruk for barn og unge?

2 Status på tips 1. kv kvartal 2011 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Alarmtelefonen for barn og unge av Sonja E. Askland, Alarmtelefonen for barn og unge Antall tips og henvendelser totalt: 943 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 564 Rasistiske ytringer på Internett: 74 Menneskehandel: 29 Generelle spørsmål: 276 I første kvartal 2011 er det svært mye tull blant de generelle spørsmålene, slik vi også så i forrige kvartal. Dette preger statistikken. Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling. Alle barn og unge skal ha et nummer de kan ringe når de er i krise er gratis Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge Også voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge Det er viktig å huske på at det å melde fra er en ansvarlig og viktig handling, som kan forandre et barns situasjon til det bedre Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips de siste fem kvartal. Alle tips leses og vurderes av polititjenestemann. Alarmtelefonen for barn og unge drives av Barnevernvakta i Kristiansand kommune i samarbeid med 17 barnevernvakter i Norge på oppdrag fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). De ansatte er fagfolk med lang barnevernerfaring. VI samarbeider tett med de kommunale barneverntjenestene, med politi og med helseinstitusjonene. 2

3 Da Alarmtelefonen for barn og unge startet opp sommeren 2009 var det viktig å bygge videre på den eksisterende akuttberedskapen for barn og unge. Ca 130 kommuner i Norge har tilgang på en operativ barnevernvakt; Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Grenland, Vestfold, Drammen, Asker og Bærum, Oslo, Follo, Indre Østfold, Skedsmo, Romerike og Midt- Hedmark. Websiden viser hvilke kommuner som har barnevernvakt. Når vi mottar oppringninger på vil vi først vurdere om det er behov for akuttintervensjon, deretter vil vi vurdere om det skal sendes bekymringsmelding til den lokale barneverntjenesten. Vi har fra oppstart sendt 350 bekymringsmeldinger. Noen samtaler er råd/veiledningssamtaler på hvordan barn og unge kan gå hjelp til å få en bedre hverdag. Disse samtalene handler ofte om at de slites mellom to foreldre som ikke lenger bor sammen, og som krangler mye. Barn og unge er Alarmtelefonen for barn og unge sin primære målgruppe, og mye av informasjonsarbeidet med å gjøre kjent har vært rettet mot denne gruppen. Det er derfor gledelig at det er flest barn og unge som tar kontakt med oss. Halvparten av oppringningene er fra barn og unge selv. De fleste oppringningene handler om barn og unge som er bekymret for foreldrenes rus(mis) bruk. Deretter følger barnets psykiske problemer (suicidale telefonhenvendelser), store samværskonflikter og familievold. Dette er hovedtema barn og unge ber om hjelp til. Se gjerne for mer informasjon. publiserte i februar 2009 sju anbefalte prinsipper for nettsamfunn som i størst mulig grad skal sikre trygg bruk for barn og unge. Vi har ikke hørt mer om en norsk versjon av disse prinsippene, men velger å gjengi dem her i orginalutgaven så vi blir minnet på dem. Vår erfaring tilsier at nettsamfunn kan gjøre brukerene sine mer kompetente og trygge ved blant annet gjennomtenkt funksjonalitet & standardinnstillinger, rapporteringsmuligheter og respons på henvendelser. På konferansen Nettaktørers samfunnsansvar i september vil Elisabeth Staksrud redegjøre for evalueringen av disse prinsippene. Principle 1: Raise awareness of safety education messages and acceptable use policies to users, parents, teachers and carers in a prominent, clear and age-appropriate manner Principle 2: Work towards ensuring that services are age-appropriate for the intended audience Principle 3: Empower users through tools and technology Principle 4: Provide easy-to-use mechanisms to report conduct or content that violates the Terms of Service Principle 5: Respond to notifications of Illegal content or conduct Principle 6: Enable and encourage users to employ a safe approach to personal information and privacy Principle 7: Assess the means for reviewing illegal or prohibited content/conduct Safer social networking principles for the EU Rapporten Safer social networking principles for the EU finnes nedlastbar i pdf format på denne adressen: ties/social_networking/docs/sn_principles.pdf Konferansen Livet på nett, som ble avholdt i Kripos lokaler i april 2010, hadde en presentasjon av Safer social networking principles for the EU. En arbeidsgruppe i EU 3

4 Identitetskrenkelse Straffeloven har nå fått en ny lovbestemmelse, straffeloven 190a, som innebar et forbud mot identitetskrenkelse. Bestemmelsen trådte i kraft 10. desember Bestemmelsen lyder som følger: Straffeloven 190a 190a. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller b) påføre en annen tap eller ulempe. Medvirkning straffes på samme måte. Det er blitt straffbart å opptre med en annens identitet eller med en identitet som er lett å forveksle med en annens. I tillegg omfatter loven også den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis. Det er altså tre alternativer straffebestemmelsen er ment å ramme; 1, den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, 2, den som opptrer med en annens identitet, eller 3, den som opptrer med en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet. Straff er bare aktuelt dersom formålet med identitetskrenkelsen er å oppnå uberettiget vinning eller å påføre noen skade eller ulempe. Med det menes at identitetskrenkelse bare er straffbart dersom man med viten og vilje enten ønsker å oppnå en uberettiget vinning eller ønsker å påføre en annen tap eller ulempe. Forslaget er begrunnet slik av Justisdepartementet: [ ]Selv om flere handlinger som kan tenkes omfattet av straffebudet om identitetskrenkelse i dag er straffbare som forsøk på andre forbrytelser, er det likevel et behov for bestemmelsen. Identitetskrenkelse kan krenke menneskers integritet og sikkerhet uavhengig av om den rent faktisk fører til videre lovbrudd eller ikke. Det vil også være enklere å bevise identitetskrenkelse enn (forsøk på) den fullbyrdete bedragerihandlingen. [ ] [ ]Departementet foreslår at bestemmelsen også rammer den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis med forsett om å utnytte det til å skaffe seg en uberettiget vinning eller å påføre andre skade eller ulempe. Slike handlinger kan oppleves integritetskrenkende og skape stor usikkerhet hos offeret, og bør omfattes av en bestemmelse om identitetskrenkelse. Departementet har derfor kommet til at bestemmelsen bør gjelde generelt. «Identitetsbevis» omfatter både papirbaserte og elektroniske identitetsbevis. Med «identitet» menes navn, fødselsnummer,organisasjonsnummer, e- postadresse og andre opplysninger som, alene eller sammen med annen informasjon, kan identifisere en fysisk eller juridisk person. Også webadresser og innholdet på en nettside kan omfattes. Det avgjørende må være om den fornærmede lar seg identifisere ved hjelp av midlet som benyttes eller om webadressen eller nettsiden lett kan forveksles med den fornærmedes webadresse eller nettside. Det må bero på en totalvurdering av hvert enkelt tilfelle. [ ] [ ]Er identiteten som benyttes, lett å forveksle med en annens identitet, bør det ikke gjøre noen forskjell for straffbarheten om den ikke er helt identisk med den andres identitet. For å gjøre det tilstrekkelig klart at også slike tilfeller er omfattet av straffebudet, foreslår departementet at det i forslaget til 202 presiseres at straffansvaret også gjelder den som uberettiget opptrer med en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet. Holder gjerningspersonen det for sikkert eller overveiende sannsynlig at identiteten lett kan forveksles med en annen, foreligger straffansvar. Det kan nok tenkes enkelttilfeller som vil by på tvil med hensyn til om en identitet skal anses for å være lett å forveksle med en annen. Departementet antar likevel at det i de fleste sammenhenger vil være enkelt å fastslå.[ ] Og videre heter det: Bestemmelsen rammer den som overfor noen uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, opptrer med en annens identitet, eller med en identitet som er lett å forveksle med en annens. Bestemmelsen har likhetstrekk med 4

5 straffeloven annet ledd, men utvider straffansvaret betydelig ettersom det ikke forutsetter misbruk av et identitetsbevis, og oppstiller en strengere strafferamme. Forslaget svarer i hovedsak til Datakrimutvalgets utkast 15, jf. NOU 2007: 2 side 33, og [ ] Hva som er «identitet», må bero på en totalvurdering der også sammenhengen opplysningen opptrer i, vil ha betydning. Navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, webadresser eller lignende vil måtte regnes som «identitet». Innehaveren av identiteten kan være en fysisk eller juridisk person, for eksempel en bedrift eller en organisasjon. Med «identitetsbevis» menes også elektronisk dokument. [ ] Eksempler på tilfeller av identitetskrenkelse kan være bruk av en annens navn- og fødselsnummer for å utnytte betalingsbelagte tjenester, bestille varer, ta ut penger eller for å oppnå kontakt med andre. Bestemmelsen forutsetter at det er et menneske, og ikke en maskin, som blir villedet. [ ] Gjerningspersonen må enten ha hatt forsett om å oppnå uberettiget vinning for seg eller en annen (bokstav a) eller forsett om å påføre en annen tap eller ulempe (bokstav b). Dersom en person benytter en annens identitet uten at han har forsett om vinning eller holder det for sikkert eller overveiende sannsynlig at noen vil påføres tap eller ulempe, kan han ikke straffes for identitetskrenkelse. Det stilles ikke krav til vinnings hensikt eller skadehensikt. Her som ellers må bestemmelsen leses i lys av den alminnelige rettsstridsreservasjonen. Vinningen må ikke være av økonomisk art. Det er tilstrekkelig at gjerningspersonen oppnår en fordel, for eksempel gis tilgang til et møte han ellers ikke hadde fått tilgang til. Krenkelse av en annens fred vil omfattes av alternativet «ulempe». Handlingen kan for eksempel skade fornærmedes gode navn og rykte. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at noen opplever et ubehag ved handlingen eller på annen måte er negativt berørt. Terskelen må ligge høyere. Den nærmere fastsetting må overlates til domstolene. Nettproblem, disse kan hjelpe av Hege Andersen, Medietilsynet Medietilsynets Trygg bruk senter har laget en brosjyre: "Nettproblem, disse kan hjelpe" Målgruppen for denne brosjyren er i hovedsak voksne som jobber knyttet til barn, unge og nettproblematikk dvs. lærere, foreldre, helsesøster, ungdomsarbeidere etc., men selvfølgelig også ungdom som måtte ha problemer eller spørsmål knyttet til sine digitale liv. Hensikten er å gi en kort og grei oversikt over relevante aktører på feltet, og hva de kan hjelpe med. Brosjyren vil bli distribuert via samarbeidspartnerne i brosjyren, men alle som har kontakt med målgruppen er velkomne til å bruke brosjyren. Ta kontakt med Tryggbruk senteret for trykte brosjyrer. Sitatene er hentet fra Ot.prp. nr. 22 ( ) Om lov om endringer i straffeloven av 20. mai 2005 nr

6 Tips om rasistiske ytringer på Internett For litt over ett år siden undersøkte vi innholdet i tips i kategorien som publikum selv definerte som rasistiske ytringer på Internett. Vi fant da at de i stor grad omhandlet ting publikum ønsket å si til politiet, men som ikke passet inn i noen av de tre tipskategoriene på tips.kripos.no. Funnene ble omtalt i en kort artikkel i Dialogforum Kripos sitt nyhetsbrev for mars Vi har på nytt gjennomført en samlet gjennomgang av innholdet i disse tipsene, denne gang for 1. kv tips ble mottatt på tips.kripos.no i kategorien Rasistiske ytringer på Internett i dette tidsrommet. Inntrykket av at disse tipsene omhandler andre ting er uforandret. Kun 4 tips av 74 ble vurdert til å være tips der publikums hensikt var å melde fra om rasisme på Internett. Støtende eller fornærmende meldinger i blogger, facebook-vegger eller personlige meldinger utgjorde ca 35 %. En vanlig kommentar i tilknytning til tipsene var at dette var støtende eller på kanten av ærekrenkelse. Noen av utsagnene det ble tipset om var ærekrenkende, men de kan ikke beskrives som straffbare rasistiske ytringer. Kanskje vi sammen kan forsøke å gi publikum bedre informasjon om muligheten til å anmelde nettopp ærekrenkelser til lokalt politi, i tråd med straffelovens 246 og 247. Konkrete trusler utgjorde ca 5 % av tipsene, og disse tipserene ble oppfordret til å anmelde forholdene til lokalt politi, i tråd med straffelovens 227. Et vanlig fenomen blant tips i kategorien rasistiske ytringer på Internett er sjekk ut denne facebookprofilen eller denne bloggen, sammen med en nettadresse. Ofte er ingen tileggsopplysninger gitt. I første kvartal 2011 utgjorde dette 12 % av tipsene. Ingen av adressene ga oss et innblikk i rasistiske ytringer eller annet straffbart ved en rask titt på siden. Det oppleves som lite hensiktsmessig å inngi slike tips uten å gi flere opplysninger. Vi har ikke kapasitet til å lete gjennom blogger og profiler som kanskje 6

7 kan inneholde et eller annet som tipser har reagert på. Men dersom tipser inngir opplysninger om hva han/hun mener er straffbart og hvor det finnes, så undersøker vi det. Resten av tipsene, i overkant av 40 %, fordelte seg jevnt på useriøse henvendelser, problemer med nettspill, støtende innhold på chatroulette og annet, som for eksempel identitetstyveri og grooming. Hvis vi sammenlikner tips innkommet i kategorien rasistiske ytringer på Internett fra første kvartal 2011, med gjennomgangen i mars 2010, har antall tips har gått litt ned. Andelen tips om reell rasisme og konkrete trusler er uforandret. Antall useriøse tips har gått ned og tips om krangling på nett mellom bekjente har også gått ned, selv om overgangen mellom denne grupperingen og tips om støtende meldinger og ærekrenkelser nok er glidende. Mangelfulle tips om facebookprofiler og blogger har gått opp, og en viss andel henvendelser omkring chatroulette har gjort sitt inntog også i denne tipskategorien. Blotting i den digitale verden Blotting er et problem samfunnet har opplevd til alle tider. Men nå har problemet i stor grad åpenbart seg også i den digitale verden. Blotting er straffbart. Dette er regulert i straffelovens 201. Og det er ingen grunn til å tillate mer blotting på internett, og på ulike chattesider, enn det er å tillate blotting ved skolegården. Straffelovens 201 lyder: 201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd a) på offentlig sted b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Blotting er midt i kjernen av overtredelser av denne bestemmelsen. Det har ingen betydning for straffbarheten hvordan barnet oppfatter hendelsen, om det er noen under 16 år som blir utsatt for dette. Men vedkommende må ha vært i stand til å registrere det som foregikk. Mobbing, trusler og ærekrenkelser Den straffbare mobbing Hvordan kan mobbing være straffbart? Det heter seg at et for at noen skal dømmes, må vi både vurdere det vi kaller skyldspørsmålet og straffespørsmålet. Når det gjelder skyldspørsmålet, skal personen, veldig forenklet sagt, med viten og vilje ha gjort det han eventuelt skal tiltales for (her blir det spørsmål om straffebestemmelsen krever forsett osv, men dette går vi ikke nærmere inn på). Påtalemyndigheten må føre bevis for at både de subjektive og de objektive straffbarhetsvilkår er oppfylt i en straffebestemmelse. Med de objektive vilkår menes at tiltaltes handling må rammes av gjerningsbeskrivelsen i den aktuelle straffebestemmelse tiltalte må ha gjort det som er beskrevet i tiltalen. Med de subjektive vilkår menes at tiltalte må ha utvist den skyld som den aktuelle straffebestemmelsen krever. Først av alt må vi huske på at den kriminelle lavalder er femten år. Politiet kan og skal til en viss grad etterforske også handlinger begått av noen under 15 år, men for å straffedømmes må vedkommende være over 15 år. Videre er det noen nødvendige overbygninger vi bør ha i bakhodet: For det første har ytringsfriheten gode kår i landet vårt. Det er en så vidt sentral og viktig verdi, at det må gå på bekostning av noe. Vi må tillate mange ytringer vi ikke liker, i hvert fall i den forstand at vi ikke reagerer med straff. 7

8 For det andre bør ikke all uønsket atferd være straffbar. Det er ikke slik at vi vil ha et samfunn hvor enhver uønsket handling skal kunne straffeforfølges. Man bør tenke gjennom hva som skal være handlinger som skal kunne straffeforfølges, og hva som bør ha andre reaksjonsformer. Man bør ha en grundig vurdering av hva som bør være en sak for politiet. Men dette betyr ikke at bestemmelsene ikke skal eller kan benyttes. For det tredje skal vi inn på er rettssikkerhet. Enhver er uskyldig til det motsatte er bevist, og å sette inn politi- og påtalemyndighet, for å reagere med straff, er myndighetenes tyngste og alvorligste involvering. Og denne involveringen bør benyttes med varsomhet. Ikke minst overfor de yngre lovovertredere som utviser uønsket atferd. Det er tre mulige straffebestemmelser som kan ramme mobbing som vi kort skal redegjøre for. Oversikten er ikke uttømmende. Straffeloven er fra 1902, med senere tillegg, og er skrevet for en analog verden. De fleste bestemmelsene kom lenge før man i det hele tatt begynte å tenke på den digitale verden. Tidvis vil internett og den digitale verden sette en gammel straffelov på prøve. Trussel straffelovens Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes. Det må trues med en straffbar handling med en strafferamme på mer enn seks måneder. Videre må trusselen være skikket til å fremkalle alvorlig frykt. Trusselen må objektivt sett være egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Det skal nok ikke så mye til for barn. De fleste husker vel selv hva de var redde for når de var 12 eller 14, og det var gjerne noe som man kanskje ikke frykter i dag, eller som vi voksne oppfatter som en irrasjonell redsel. Æreskrenkelse straffelovens 246 og 247 Dette er kanskje de bestemmelsene som er mest relevante for mobbing. Ære er et litt vanskelig håndterbart begrep. Bestemmelsene er ment å beskytte både det objektive, omdømmet, og det subjektive, æresfølelsen. Man kan jo stille seg spørsmålet hvilket forhold barn og unge har til æresbegrepet, når føler de sin ære krenket? Det er formentlig noe annerledes enn for voksne, og samtidig til en viss grad sammenfallende. Typisk æreskrenkelse vil være å si at noen er en bedrager, en svindler eller lignende. Og her rammes jo både omdømmet og æresfølelsen. Strafferegler som skal ivareta ære forutsetter at samfunnet har utviklet et sett felles normer for en slik bedømmelse. Det er få straffesaker på dette området. Når det gjelder trykte medier, ser vi nok at PFU benyttes i mye større grad enn rettsvesenet når noen føler at det er blitt fremsatt injurierende påstander men det er primært voksne mennesker som sender inn saker i fra tradisjonelle medier Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes. Det er flere vilkår som må være oppfylt: Det må 1, være en eller flere fornærmede en begrenset gruppe eller enkeltperson(er), 2, det må foreligge en beskyldning en påstand om faktiske forhold (typisk; han er en svindler), 3, den må være egnet til å skade omdømmet må ikke faktisk skade, men må kunne skade, 4, den må være usann, eller, hvis sann, være fremsatt uten aktverdig grunn/utilbørlig men også her er hovedregelen at den må være usann, og 5, rettstridig er det nødvendig med en reaksjon for å verne andre, jfr blant annet ytringsfriheten og det som er sagt nedenfor under 246. Det er nok kanskje lettere å nå frem med saker som går på å ødelegge omdømmet, altså hvordan andre oppfatter en, enn det er å 8

9 nå frem med saker som går på æresfølelsen. Det heter seg at en krenkelse av æresfølelsen er normalt mindre egnet til å skade enn en krenkelse av omdømmet. For barn og unge vil jo dette ha stor betydning. Å si at en jente er en hore, kan raskt være en overtredelse av denne bestemmelsen om de andre vilkårene er oppfylt. Man kan skille mellom beskyldninger og forhånelser. Beskyldninger er kanskje det mest vanlige, de uttrykker en påstand (eksempelvis at noen er en hore), mens forhånelser er mer negative, abstrakte omtaler (eksempelvis at noen er en drittsekk). Det er kun beskyldninger som rammes av denne bestemmelsen. Forhånelser rammes i så fall av 246. Beskyldninger behøver ikke være direkte påstander, for eksempel vil et spørsmål om han hadde noe med sin kones plutselige dødsfall å gjøre være en beskyldning som kan rammes av denne bestemmelsen, hvor vi er mer over i insinuering. Beskyldninger om noen har forfalsket noe kan rammes av denne bestemmelsen. Beskyldninger om at noen har forgrepet seg på noen er aktuelt, eksempelvis at han stakk hånden inn under trusen på hun som sov ved siden av. Usanne karakteristikker er kanskje en forenklet måte å beskrive dette på, og vil gjerne være noe vi ser her. En påstand om noen er udugelig som fotballspiller vil selvfølgelig være problematisk å håndtere. Er den sann eller usann? Og det er kanskje ikke de vi leter etter. Men en påstand om at noen scoret selvmål med vilje for å hjelpe motstanderlaget, vil være nærmere en straffbar påstand. Og dette kan være ganske skadelig for barn og unge, og eventuelt for profesjonelle fotballspillere Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. 246 har underordnet betydning ift skal beskytte æresfølelsen, og 247 omdømmet. Når det gjelder 246 er det som beskyttes, en persons selvbilde basert på en objektiv norm. Bestemmelsen skal altså praktiseres likt, uavhengig av personens evne til å tåle ulike karakteristikker. Det som kan rammes er beskyldninger, sjikane og ulike handlinger (finger mot tinning). Krenkelsen må skje overfor personen selv. Og den må være rettsstridig - typisk usann beskyldning eller sann men fremsatt uten aktverdig grunn (eksempelvis om sykdom som ikke er kjent). Men hovedregelen er at den må være usann. Er beskyldningen meget kritikkverdig, vil den gjerne være rettsstridig. Ytringsfriheten vil også her gi stort spillerom, men det er jo avhengig av hvilket område man er på eksempelvis vil samfunnsdebatt og politisk debatt gjøre at beskyldninger ikke lett er straffbare. Nedlastbart nyhetsbrev Nyhetsbrevene våre er nå lagt ut som nedlastbare pdf-dokumenter på tips.kripos.no. Det finnes en lenke fra forsiden i tillegg til menyvalget Seksuell Utnytting/Publikasjoner/ Dialogforum At bestemmelsen snakker om noens gode navn og rykte, forutsetter ikke at noe slikt er opparbeidet. Den nye gutten i klassen vil i utgangspunktet ha et godt navn og rykte, som kan skades av de nye klassekameratene, selv om klassekamerater vel ikke er et godt uttrykk da. Mens for andre vil det være mer konkret. For den kristne, 14-år gamle, jenta kan en beskyldning om at hun var full på klassefesten ha en helt annen betydning enn dersom den fremsettes overfor en som ikke skjuler at han drakk øl på klassefesten. 9

10 E-postadresse til forumet: Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Telenor Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no biipmag.no (tidligere YeYe) Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors Skybyen.no SMI Oslo SOL Community Start.no 10

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev desember 2009 Les om: Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos 1 Den første Rød Knapp saken gjentar seg 2 Status på tips 3.kv.09 2 Trender i tips

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2011 Innhold: Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett Status på tips 3. kv. 2011 Ansvar for god oppførsel på nett Interpols arbeid med access-blocking

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Elektronisk identitetstyveri

Elektronisk identitetstyveri Elektronisk identitetstyveri Hva er et identitetstyveri og hvordan kan det motvirkes? Masteroppgave ved Avdeling for Forvaltningsinformatikk UNIVERSITETET I OSLO Vår 2009 Forord Jeg vil først og fremst

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet.

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet. Det kongelige samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/585 2010/00134-5 008 012.04.2010 Høring om datalagring Vi viser til departementets høringsbrev av

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Trusler. Situasjonsbilde og utfordringer for redaksjonelle miljøer.

Trusler. Situasjonsbilde og utfordringer for redaksjonelle miljøer. Trusler. Situasjonsbilde og utfordringer for redaksjonelle miljøer. «Hensikten med å true journalister er åpenbar; å skremme dem fra å skrive. (...) Slike trusler rammer ikke bare den enkelte journalist,

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Norsk Kennel Klubs webpolicy Gjelder for NKKs medlemsklubber og deres medlemmer

Norsk Kennel Klubs webpolicy Gjelder for NKKs medlemsklubber og deres medlemmer Norsk Kennel Klubs webpolicy Gjelder for NKKs medlemsklubber og deres medlemmer Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon. Et av NKKs formål er å drive opplysningsvirksomhet og samfunnsnyttig

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen Veileder Forord Vår 2013 ble det ytret et ønske fra KS Bedrift sine parkeringsmedlemmer om større fokus på temaet trusler og vold på arbeidsplassen. KS Bedrift besluttet

Detaljer

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang GOD SKIKK Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang Side 1 av 17 Til redaksjonens medarbeidere Verdens Gangs redaksjonelle virksomhet er basert på lover, pressens etiske regelverk og en rekke andre

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com Nemnd for Internett Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett Ved advokat Andreas Galtung www.galtung.com Oslo, oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledende bemerkninger... 3 1.1 Konklusjon...

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Instans: Oslo tingrett - Dom. Dato: 2010-09-13 Publisert: TOSLO-2009-52991 Sammendrag: Straffeloven 253 nr. 1, skadeserstatningsloven 3-6 første ledd, straffeloven 246, 247.

Detaljer