Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI Nettaktørers samfunnsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar"

Transkript

1 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - JUNI 2011 Innhold: Nettaktørers samfunnsansvar Status på tips 1. kv Alarmtelefonen for barn og unge Safer social networking principles for the EU Ny lovbestemmelse om identitetskrenkelse Nettproblem, disse kan hjelpe Tips om rasistiske ytringer på Internett Blotting i den digitale verden Mobbing, trusler og ærekrenkelser Nedlastbart nyhetsbrev E-postadresse til forumet Medlemmer av Dialogforum Kripos KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf M e d l e m m e r a v D i Nettaktørers samfunnsansvar En nasjonal konferanse om nettaktørenes samfunnsansvar knyttet til utfordringer som barn og unge opplever i den digitale hverdagen. Medietilsynets Trygg bruk-senter arrangerer i samarbeid med Kripos og Redd barna 7. september 2011 en dagskonferanse med fokus på nettaktørers samfunnsansvar. Målgruppen er nettaktører som har sosiale nettsamfunn/nettspill rettet mot barn og unge og organisasjoner/virksomheter som jobber med problemstillinger knyttet til barn og unges bruk av digitale medier. Barn og unge er ikke like. Noen er mer utsatt for å oppleve problemer på nettet enn andre. Det største problemet på nett for barn og unge i alderen 9-16 år er digital mobbing, mellom 6-9 % i denne aldersgruppen oppgir dette i Medietilsynets undersøkelse Barn og digitale medier Men vi vet også at det er snakk om utfordringer knyttet til utlevering av personlig informasjon, bilde-/videodeling og utnytting/trusler av seksuell karakter via populære nettsamfunn og nettspill for barn og unge. Hva slags problemer snakker vi om? Hva kan nettaktørene gjøres selv for å forebygge og stoppe trusler, mobbing og trakasserende bilde- /videodeling og seksuell utnytting? Foreløpig program Introduksjon og velkommen, Stian Lindbøl, Medietilsynet Hvilke utfordringer ser Kripos i dag? v/ Særskilte Objekter, Kripos Kaffepause Elisabeth Staksrud, stipendiat UiO, om evalueringen av EUs Social Networking Principles Representant fra et større nettsamfunn Lunsj Paneldebatt om nettaktørenes samfunnsanvar. Ledes av Stian Lindbøl Tema for paneldebatten - Hva kan tjenesteleverandører bidra med for å legge til rette for tryggest mulig bruk av tjenestene for barn og unge? - Hvilket samfunnsansvar har tjenesteleverandørene? - Hvilket ansvar har de offentlige myndigheter for å forebygge og legge til rette for tryggest mulig bruk for barn og unge?

2 Status på tips 1. kv kvartal 2011 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Alarmtelefonen for barn og unge av Sonja E. Askland, Alarmtelefonen for barn og unge Antall tips og henvendelser totalt: 943 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 564 Rasistiske ytringer på Internett: 74 Menneskehandel: 29 Generelle spørsmål: 276 I første kvartal 2011 er det svært mye tull blant de generelle spørsmålene, slik vi også så i forrige kvartal. Dette preger statistikken. Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling. Alle barn og unge skal ha et nummer de kan ringe når de er i krise er gratis Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge Også voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge Det er viktig å huske på at det å melde fra er en ansvarlig og viktig handling, som kan forandre et barns situasjon til det bedre Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips de siste fem kvartal. Alle tips leses og vurderes av polititjenestemann. Alarmtelefonen for barn og unge drives av Barnevernvakta i Kristiansand kommune i samarbeid med 17 barnevernvakter i Norge på oppdrag fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). De ansatte er fagfolk med lang barnevernerfaring. VI samarbeider tett med de kommunale barneverntjenestene, med politi og med helseinstitusjonene. 2

3 Da Alarmtelefonen for barn og unge startet opp sommeren 2009 var det viktig å bygge videre på den eksisterende akuttberedskapen for barn og unge. Ca 130 kommuner i Norge har tilgang på en operativ barnevernvakt; Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Grenland, Vestfold, Drammen, Asker og Bærum, Oslo, Follo, Indre Østfold, Skedsmo, Romerike og Midt- Hedmark. Websiden viser hvilke kommuner som har barnevernvakt. Når vi mottar oppringninger på vil vi først vurdere om det er behov for akuttintervensjon, deretter vil vi vurdere om det skal sendes bekymringsmelding til den lokale barneverntjenesten. Vi har fra oppstart sendt 350 bekymringsmeldinger. Noen samtaler er råd/veiledningssamtaler på hvordan barn og unge kan gå hjelp til å få en bedre hverdag. Disse samtalene handler ofte om at de slites mellom to foreldre som ikke lenger bor sammen, og som krangler mye. Barn og unge er Alarmtelefonen for barn og unge sin primære målgruppe, og mye av informasjonsarbeidet med å gjøre kjent har vært rettet mot denne gruppen. Det er derfor gledelig at det er flest barn og unge som tar kontakt med oss. Halvparten av oppringningene er fra barn og unge selv. De fleste oppringningene handler om barn og unge som er bekymret for foreldrenes rus(mis) bruk. Deretter følger barnets psykiske problemer (suicidale telefonhenvendelser), store samværskonflikter og familievold. Dette er hovedtema barn og unge ber om hjelp til. Se gjerne for mer informasjon. publiserte i februar 2009 sju anbefalte prinsipper for nettsamfunn som i størst mulig grad skal sikre trygg bruk for barn og unge. Vi har ikke hørt mer om en norsk versjon av disse prinsippene, men velger å gjengi dem her i orginalutgaven så vi blir minnet på dem. Vår erfaring tilsier at nettsamfunn kan gjøre brukerene sine mer kompetente og trygge ved blant annet gjennomtenkt funksjonalitet & standardinnstillinger, rapporteringsmuligheter og respons på henvendelser. På konferansen Nettaktørers samfunnsansvar i september vil Elisabeth Staksrud redegjøre for evalueringen av disse prinsippene. Principle 1: Raise awareness of safety education messages and acceptable use policies to users, parents, teachers and carers in a prominent, clear and age-appropriate manner Principle 2: Work towards ensuring that services are age-appropriate for the intended audience Principle 3: Empower users through tools and technology Principle 4: Provide easy-to-use mechanisms to report conduct or content that violates the Terms of Service Principle 5: Respond to notifications of Illegal content or conduct Principle 6: Enable and encourage users to employ a safe approach to personal information and privacy Principle 7: Assess the means for reviewing illegal or prohibited content/conduct Safer social networking principles for the EU Rapporten Safer social networking principles for the EU finnes nedlastbar i pdf format på denne adressen: ties/social_networking/docs/sn_principles.pdf Konferansen Livet på nett, som ble avholdt i Kripos lokaler i april 2010, hadde en presentasjon av Safer social networking principles for the EU. En arbeidsgruppe i EU 3

4 Identitetskrenkelse Straffeloven har nå fått en ny lovbestemmelse, straffeloven 190a, som innebar et forbud mot identitetskrenkelse. Bestemmelsen trådte i kraft 10. desember Bestemmelsen lyder som følger: Straffeloven 190a 190a. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller b) påføre en annen tap eller ulempe. Medvirkning straffes på samme måte. Det er blitt straffbart å opptre med en annens identitet eller med en identitet som er lett å forveksle med en annens. I tillegg omfatter loven også den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis. Det er altså tre alternativer straffebestemmelsen er ment å ramme; 1, den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, 2, den som opptrer med en annens identitet, eller 3, den som opptrer med en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet. Straff er bare aktuelt dersom formålet med identitetskrenkelsen er å oppnå uberettiget vinning eller å påføre noen skade eller ulempe. Med det menes at identitetskrenkelse bare er straffbart dersom man med viten og vilje enten ønsker å oppnå en uberettiget vinning eller ønsker å påføre en annen tap eller ulempe. Forslaget er begrunnet slik av Justisdepartementet: [ ]Selv om flere handlinger som kan tenkes omfattet av straffebudet om identitetskrenkelse i dag er straffbare som forsøk på andre forbrytelser, er det likevel et behov for bestemmelsen. Identitetskrenkelse kan krenke menneskers integritet og sikkerhet uavhengig av om den rent faktisk fører til videre lovbrudd eller ikke. Det vil også være enklere å bevise identitetskrenkelse enn (forsøk på) den fullbyrdete bedragerihandlingen. [ ] [ ]Departementet foreslår at bestemmelsen også rammer den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis med forsett om å utnytte det til å skaffe seg en uberettiget vinning eller å påføre andre skade eller ulempe. Slike handlinger kan oppleves integritetskrenkende og skape stor usikkerhet hos offeret, og bør omfattes av en bestemmelse om identitetskrenkelse. Departementet har derfor kommet til at bestemmelsen bør gjelde generelt. «Identitetsbevis» omfatter både papirbaserte og elektroniske identitetsbevis. Med «identitet» menes navn, fødselsnummer,organisasjonsnummer, e- postadresse og andre opplysninger som, alene eller sammen med annen informasjon, kan identifisere en fysisk eller juridisk person. Også webadresser og innholdet på en nettside kan omfattes. Det avgjørende må være om den fornærmede lar seg identifisere ved hjelp av midlet som benyttes eller om webadressen eller nettsiden lett kan forveksles med den fornærmedes webadresse eller nettside. Det må bero på en totalvurdering av hvert enkelt tilfelle. [ ] [ ]Er identiteten som benyttes, lett å forveksle med en annens identitet, bør det ikke gjøre noen forskjell for straffbarheten om den ikke er helt identisk med den andres identitet. For å gjøre det tilstrekkelig klart at også slike tilfeller er omfattet av straffebudet, foreslår departementet at det i forslaget til 202 presiseres at straffansvaret også gjelder den som uberettiget opptrer med en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet. Holder gjerningspersonen det for sikkert eller overveiende sannsynlig at identiteten lett kan forveksles med en annen, foreligger straffansvar. Det kan nok tenkes enkelttilfeller som vil by på tvil med hensyn til om en identitet skal anses for å være lett å forveksle med en annen. Departementet antar likevel at det i de fleste sammenhenger vil være enkelt å fastslå.[ ] Og videre heter det: Bestemmelsen rammer den som overfor noen uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, opptrer med en annens identitet, eller med en identitet som er lett å forveksle med en annens. Bestemmelsen har likhetstrekk med 4

5 straffeloven annet ledd, men utvider straffansvaret betydelig ettersom det ikke forutsetter misbruk av et identitetsbevis, og oppstiller en strengere strafferamme. Forslaget svarer i hovedsak til Datakrimutvalgets utkast 15, jf. NOU 2007: 2 side 33, og [ ] Hva som er «identitet», må bero på en totalvurdering der også sammenhengen opplysningen opptrer i, vil ha betydning. Navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, webadresser eller lignende vil måtte regnes som «identitet». Innehaveren av identiteten kan være en fysisk eller juridisk person, for eksempel en bedrift eller en organisasjon. Med «identitetsbevis» menes også elektronisk dokument. [ ] Eksempler på tilfeller av identitetskrenkelse kan være bruk av en annens navn- og fødselsnummer for å utnytte betalingsbelagte tjenester, bestille varer, ta ut penger eller for å oppnå kontakt med andre. Bestemmelsen forutsetter at det er et menneske, og ikke en maskin, som blir villedet. [ ] Gjerningspersonen må enten ha hatt forsett om å oppnå uberettiget vinning for seg eller en annen (bokstav a) eller forsett om å påføre en annen tap eller ulempe (bokstav b). Dersom en person benytter en annens identitet uten at han har forsett om vinning eller holder det for sikkert eller overveiende sannsynlig at noen vil påføres tap eller ulempe, kan han ikke straffes for identitetskrenkelse. Det stilles ikke krav til vinnings hensikt eller skadehensikt. Her som ellers må bestemmelsen leses i lys av den alminnelige rettsstridsreservasjonen. Vinningen må ikke være av økonomisk art. Det er tilstrekkelig at gjerningspersonen oppnår en fordel, for eksempel gis tilgang til et møte han ellers ikke hadde fått tilgang til. Krenkelse av en annens fred vil omfattes av alternativet «ulempe». Handlingen kan for eksempel skade fornærmedes gode navn og rykte. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at noen opplever et ubehag ved handlingen eller på annen måte er negativt berørt. Terskelen må ligge høyere. Den nærmere fastsetting må overlates til domstolene. Nettproblem, disse kan hjelpe av Hege Andersen, Medietilsynet Medietilsynets Trygg bruk senter har laget en brosjyre: "Nettproblem, disse kan hjelpe" Målgruppen for denne brosjyren er i hovedsak voksne som jobber knyttet til barn, unge og nettproblematikk dvs. lærere, foreldre, helsesøster, ungdomsarbeidere etc., men selvfølgelig også ungdom som måtte ha problemer eller spørsmål knyttet til sine digitale liv. Hensikten er å gi en kort og grei oversikt over relevante aktører på feltet, og hva de kan hjelpe med. Brosjyren vil bli distribuert via samarbeidspartnerne i brosjyren, men alle som har kontakt med målgruppen er velkomne til å bruke brosjyren. Ta kontakt med Tryggbruk senteret for trykte brosjyrer. Sitatene er hentet fra Ot.prp. nr. 22 ( ) Om lov om endringer i straffeloven av 20. mai 2005 nr

6 Tips om rasistiske ytringer på Internett For litt over ett år siden undersøkte vi innholdet i tips i kategorien som publikum selv definerte som rasistiske ytringer på Internett. Vi fant da at de i stor grad omhandlet ting publikum ønsket å si til politiet, men som ikke passet inn i noen av de tre tipskategoriene på tips.kripos.no. Funnene ble omtalt i en kort artikkel i Dialogforum Kripos sitt nyhetsbrev for mars Vi har på nytt gjennomført en samlet gjennomgang av innholdet i disse tipsene, denne gang for 1. kv tips ble mottatt på tips.kripos.no i kategorien Rasistiske ytringer på Internett i dette tidsrommet. Inntrykket av at disse tipsene omhandler andre ting er uforandret. Kun 4 tips av 74 ble vurdert til å være tips der publikums hensikt var å melde fra om rasisme på Internett. Støtende eller fornærmende meldinger i blogger, facebook-vegger eller personlige meldinger utgjorde ca 35 %. En vanlig kommentar i tilknytning til tipsene var at dette var støtende eller på kanten av ærekrenkelse. Noen av utsagnene det ble tipset om var ærekrenkende, men de kan ikke beskrives som straffbare rasistiske ytringer. Kanskje vi sammen kan forsøke å gi publikum bedre informasjon om muligheten til å anmelde nettopp ærekrenkelser til lokalt politi, i tråd med straffelovens 246 og 247. Konkrete trusler utgjorde ca 5 % av tipsene, og disse tipserene ble oppfordret til å anmelde forholdene til lokalt politi, i tråd med straffelovens 227. Et vanlig fenomen blant tips i kategorien rasistiske ytringer på Internett er sjekk ut denne facebookprofilen eller denne bloggen, sammen med en nettadresse. Ofte er ingen tileggsopplysninger gitt. I første kvartal 2011 utgjorde dette 12 % av tipsene. Ingen av adressene ga oss et innblikk i rasistiske ytringer eller annet straffbart ved en rask titt på siden. Det oppleves som lite hensiktsmessig å inngi slike tips uten å gi flere opplysninger. Vi har ikke kapasitet til å lete gjennom blogger og profiler som kanskje 6

7 kan inneholde et eller annet som tipser har reagert på. Men dersom tipser inngir opplysninger om hva han/hun mener er straffbart og hvor det finnes, så undersøker vi det. Resten av tipsene, i overkant av 40 %, fordelte seg jevnt på useriøse henvendelser, problemer med nettspill, støtende innhold på chatroulette og annet, som for eksempel identitetstyveri og grooming. Hvis vi sammenlikner tips innkommet i kategorien rasistiske ytringer på Internett fra første kvartal 2011, med gjennomgangen i mars 2010, har antall tips har gått litt ned. Andelen tips om reell rasisme og konkrete trusler er uforandret. Antall useriøse tips har gått ned og tips om krangling på nett mellom bekjente har også gått ned, selv om overgangen mellom denne grupperingen og tips om støtende meldinger og ærekrenkelser nok er glidende. Mangelfulle tips om facebookprofiler og blogger har gått opp, og en viss andel henvendelser omkring chatroulette har gjort sitt inntog også i denne tipskategorien. Blotting i den digitale verden Blotting er et problem samfunnet har opplevd til alle tider. Men nå har problemet i stor grad åpenbart seg også i den digitale verden. Blotting er straffbart. Dette er regulert i straffelovens 201. Og det er ingen grunn til å tillate mer blotting på internett, og på ulike chattesider, enn det er å tillate blotting ved skolegården. Straffelovens 201 lyder: 201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd a) på offentlig sted b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Blotting er midt i kjernen av overtredelser av denne bestemmelsen. Det har ingen betydning for straffbarheten hvordan barnet oppfatter hendelsen, om det er noen under 16 år som blir utsatt for dette. Men vedkommende må ha vært i stand til å registrere det som foregikk. Mobbing, trusler og ærekrenkelser Den straffbare mobbing Hvordan kan mobbing være straffbart? Det heter seg at et for at noen skal dømmes, må vi både vurdere det vi kaller skyldspørsmålet og straffespørsmålet. Når det gjelder skyldspørsmålet, skal personen, veldig forenklet sagt, med viten og vilje ha gjort det han eventuelt skal tiltales for (her blir det spørsmål om straffebestemmelsen krever forsett osv, men dette går vi ikke nærmere inn på). Påtalemyndigheten må føre bevis for at både de subjektive og de objektive straffbarhetsvilkår er oppfylt i en straffebestemmelse. Med de objektive vilkår menes at tiltaltes handling må rammes av gjerningsbeskrivelsen i den aktuelle straffebestemmelse tiltalte må ha gjort det som er beskrevet i tiltalen. Med de subjektive vilkår menes at tiltalte må ha utvist den skyld som den aktuelle straffebestemmelsen krever. Først av alt må vi huske på at den kriminelle lavalder er femten år. Politiet kan og skal til en viss grad etterforske også handlinger begått av noen under 15 år, men for å straffedømmes må vedkommende være over 15 år. Videre er det noen nødvendige overbygninger vi bør ha i bakhodet: For det første har ytringsfriheten gode kår i landet vårt. Det er en så vidt sentral og viktig verdi, at det må gå på bekostning av noe. Vi må tillate mange ytringer vi ikke liker, i hvert fall i den forstand at vi ikke reagerer med straff. 7

8 For det andre bør ikke all uønsket atferd være straffbar. Det er ikke slik at vi vil ha et samfunn hvor enhver uønsket handling skal kunne straffeforfølges. Man bør tenke gjennom hva som skal være handlinger som skal kunne straffeforfølges, og hva som bør ha andre reaksjonsformer. Man bør ha en grundig vurdering av hva som bør være en sak for politiet. Men dette betyr ikke at bestemmelsene ikke skal eller kan benyttes. For det tredje skal vi inn på er rettssikkerhet. Enhver er uskyldig til det motsatte er bevist, og å sette inn politi- og påtalemyndighet, for å reagere med straff, er myndighetenes tyngste og alvorligste involvering. Og denne involveringen bør benyttes med varsomhet. Ikke minst overfor de yngre lovovertredere som utviser uønsket atferd. Det er tre mulige straffebestemmelser som kan ramme mobbing som vi kort skal redegjøre for. Oversikten er ikke uttømmende. Straffeloven er fra 1902, med senere tillegg, og er skrevet for en analog verden. De fleste bestemmelsene kom lenge før man i det hele tatt begynte å tenke på den digitale verden. Tidvis vil internett og den digitale verden sette en gammel straffelov på prøve. Trussel straffelovens Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes. Det må trues med en straffbar handling med en strafferamme på mer enn seks måneder. Videre må trusselen være skikket til å fremkalle alvorlig frykt. Trusselen må objektivt sett være egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Det skal nok ikke så mye til for barn. De fleste husker vel selv hva de var redde for når de var 12 eller 14, og det var gjerne noe som man kanskje ikke frykter i dag, eller som vi voksne oppfatter som en irrasjonell redsel. Æreskrenkelse straffelovens 246 og 247 Dette er kanskje de bestemmelsene som er mest relevante for mobbing. Ære er et litt vanskelig håndterbart begrep. Bestemmelsene er ment å beskytte både det objektive, omdømmet, og det subjektive, æresfølelsen. Man kan jo stille seg spørsmålet hvilket forhold barn og unge har til æresbegrepet, når føler de sin ære krenket? Det er formentlig noe annerledes enn for voksne, og samtidig til en viss grad sammenfallende. Typisk æreskrenkelse vil være å si at noen er en bedrager, en svindler eller lignende. Og her rammes jo både omdømmet og æresfølelsen. Strafferegler som skal ivareta ære forutsetter at samfunnet har utviklet et sett felles normer for en slik bedømmelse. Det er få straffesaker på dette området. Når det gjelder trykte medier, ser vi nok at PFU benyttes i mye større grad enn rettsvesenet når noen føler at det er blitt fremsatt injurierende påstander men det er primært voksne mennesker som sender inn saker i fra tradisjonelle medier Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes. Det er flere vilkår som må være oppfylt: Det må 1, være en eller flere fornærmede en begrenset gruppe eller enkeltperson(er), 2, det må foreligge en beskyldning en påstand om faktiske forhold (typisk; han er en svindler), 3, den må være egnet til å skade omdømmet må ikke faktisk skade, men må kunne skade, 4, den må være usann, eller, hvis sann, være fremsatt uten aktverdig grunn/utilbørlig men også her er hovedregelen at den må være usann, og 5, rettstridig er det nødvendig med en reaksjon for å verne andre, jfr blant annet ytringsfriheten og det som er sagt nedenfor under 246. Det er nok kanskje lettere å nå frem med saker som går på å ødelegge omdømmet, altså hvordan andre oppfatter en, enn det er å 8

9 nå frem med saker som går på æresfølelsen. Det heter seg at en krenkelse av æresfølelsen er normalt mindre egnet til å skade enn en krenkelse av omdømmet. For barn og unge vil jo dette ha stor betydning. Å si at en jente er en hore, kan raskt være en overtredelse av denne bestemmelsen om de andre vilkårene er oppfylt. Man kan skille mellom beskyldninger og forhånelser. Beskyldninger er kanskje det mest vanlige, de uttrykker en påstand (eksempelvis at noen er en hore), mens forhånelser er mer negative, abstrakte omtaler (eksempelvis at noen er en drittsekk). Det er kun beskyldninger som rammes av denne bestemmelsen. Forhånelser rammes i så fall av 246. Beskyldninger behøver ikke være direkte påstander, for eksempel vil et spørsmål om han hadde noe med sin kones plutselige dødsfall å gjøre være en beskyldning som kan rammes av denne bestemmelsen, hvor vi er mer over i insinuering. Beskyldninger om noen har forfalsket noe kan rammes av denne bestemmelsen. Beskyldninger om at noen har forgrepet seg på noen er aktuelt, eksempelvis at han stakk hånden inn under trusen på hun som sov ved siden av. Usanne karakteristikker er kanskje en forenklet måte å beskrive dette på, og vil gjerne være noe vi ser her. En påstand om noen er udugelig som fotballspiller vil selvfølgelig være problematisk å håndtere. Er den sann eller usann? Og det er kanskje ikke de vi leter etter. Men en påstand om at noen scoret selvmål med vilje for å hjelpe motstanderlaget, vil være nærmere en straffbar påstand. Og dette kan være ganske skadelig for barn og unge, og eventuelt for profesjonelle fotballspillere Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. 246 har underordnet betydning ift skal beskytte æresfølelsen, og 247 omdømmet. Når det gjelder 246 er det som beskyttes, en persons selvbilde basert på en objektiv norm. Bestemmelsen skal altså praktiseres likt, uavhengig av personens evne til å tåle ulike karakteristikker. Det som kan rammes er beskyldninger, sjikane og ulike handlinger (finger mot tinning). Krenkelsen må skje overfor personen selv. Og den må være rettsstridig - typisk usann beskyldning eller sann men fremsatt uten aktverdig grunn (eksempelvis om sykdom som ikke er kjent). Men hovedregelen er at den må være usann. Er beskyldningen meget kritikkverdig, vil den gjerne være rettsstridig. Ytringsfriheten vil også her gi stort spillerom, men det er jo avhengig av hvilket område man er på eksempelvis vil samfunnsdebatt og politisk debatt gjøre at beskyldninger ikke lett er straffbare. Nedlastbart nyhetsbrev Nyhetsbrevene våre er nå lagt ut som nedlastbare pdf-dokumenter på tips.kripos.no. Det finnes en lenke fra forsiden i tillegg til menyvalget Seksuell Utnytting/Publikasjoner/ Dialogforum At bestemmelsen snakker om noens gode navn og rykte, forutsetter ikke at noe slikt er opparbeidet. Den nye gutten i klassen vil i utgangspunktet ha et godt navn og rykte, som kan skades av de nye klassekameratene, selv om klassekamerater vel ikke er et godt uttrykk da. Mens for andre vil det være mer konkret. For den kristne, 14-år gamle, jenta kan en beskyldning om at hun var full på klassefesten ha en helt annen betydning enn dersom den fremsettes overfor en som ikke skjuler at han drakk øl på klassefesten. 9

10 E-postadresse til forumet: Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Telenor Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no biipmag.no (tidligere YeYe) Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors Skybyen.no SMI Oslo SOL Community Start.no 10

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Tryggere nett? Innhold: NYHETSBREV - DESEMBER 2010. Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010

Dialogforum KRIPOS. Tryggere nett? Innhold: NYHETSBREV - DESEMBER 2010. Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2010 Innhold: Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010 Trender i tips En kritisk studie av ISP filtrering av barneovergrepsmateriale Utvidelse av voldtektsbegrepet

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev mars 2010. Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev mars 2010. Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev mars 2010 Forebyggende arbeid Forebygging og muligheten til å forhindre kriminalitet er en av politiets Les om: viktigste oppgaver. Å bidra til å forhindre overgrep mot barn

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på

Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010 Innhold: Internettrelaterte seksuelle overgrep på gutter Status på tips 2.kv. 2010 Hva skjer på Facebook? Internet and noninternet sex offenders Interessante

Detaljer

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Hvordan skal vi fikse det? Film Medietilsynet Trygg bruk Informasjons- og rådgivingstjeneste Nasjonal koordinator Prosjektorganisert EU, 29 land Safer Internet

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT Frokostseminar: Nettmobbing

OSLO POLICE DISTRICT Frokostseminar: Nettmobbing Frokostseminar: Nettmobbing 12.01.17 Pb. Kværna Ungdomspatruljen i Bærum 5 politibetjenter (To patruljer + etterforsker) Jobber dag/kveld/natt Etterforsker alle saker der mistenkte er under 18år Bekymringssamtaler

Detaljer

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( )

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( ) Lovvedtak 104 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L (2012 2013), jf. Prop. 131 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER Straffelovens kapitel 19 som omhandler seksualforbrytelser, ble en god del endret i år 2000. Fra og med 11.08.2000 ble hele sedelighetskapitelet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no Nettvett hvordan unngå mobbing på nett www.utdanningsforbundet.no 1 Om nettvett Internett har åpnet for store muligheter for informasjonsinnhenting og kommuni k asjonsutveksling. Men nettet har også gjort

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

MELDESKJEMA BARNEVERN (Bekymringsmelding)

MELDESKJEMA BARNEVERN (Bekymringsmelding) Journalstempel: Postadresse: Værnesregionen Barneverntjeneste, Pb 133, 7501 STJØRDAL Besøksadresse: Rådhuset, Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Skjemaet må skrives ut før utfylling. Skjemaet skal

Detaljer

Nettvett og nettmobbing

Nettvett og nettmobbing Nettvett og nettmobbing Foreldremøte Liland skole 25.11.15 Internett er en del av det offentlige rom det vil si at de samme lovene og reglene gjelder der som ellers i samfunnet Norges lover. Strl. 266(Mobber)

Detaljer

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier KH1 Lysbilde 2 KH1 Vi arbeider for barns rettigheter Vår oppgave er å være pådrivere for at samfunnet skal innfri FNs konvensjon

Detaljer

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge Inge Nordhaug RVTS Vest Definisjon av vold Vold en enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 Høring - Forslag til endring i barnehageloven( om politiattest

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det?

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Ikke greit. Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Hva er hatprat? Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev juni 2009. Tydelig ansvar sammen! Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev juni 2009. Tydelig ansvar sammen! Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev juni 2009 Les om: Tydelig ansvar sammen! 1 Informasjonsfolder 2 Sommerferie på nett 2 Konferanse 2009 2 Happening 4. september 2009 3 Status på tips 1Q09 3 Trender i tips

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Høringsnotat Lovavdelingen September 2012 Snr. 201205578 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Innhold

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator Presentasjon av meg Ferdig utdannet i 1981 Arbeidet i Oslo og Vestoppland Kom til Helgeland i 1993 Begynte på etterforskningsavdelingen i 1994

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2 Strafferett for ikke-jurister Dag 2 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvarslæren ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff Objektive straffbarhetsvilkår

Detaljer

Seniorrådgiver Trond Karlsen Statens barnehus, Bodø

Seniorrådgiver Trond Karlsen Statens barnehus, Bodø Seniorrådgiver Trond Karlsen Statens barnehus, Bodø Kort om barnehuset Definisjoner Omfang Hvem er de? Oppfølging/ samarbeid Behandling 11 barnehus i Norge I Bodø siden 2014, satellitt i Mosjøen siden

Detaljer

HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN DERES REF. 12/3307 ES FBF/AHI/mk

HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN DERES REF. 12/3307 ES FBF/AHI/mk 1 Dommerforeningens utvalg for strafferett og straffeprosess Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Trondheim, 31. mai 2013 HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen

Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen Justis- og politidepartementet Vår ref. #63135/1 Deres ref. 200603987 ES Postboks 8005 Dep GGK/AME 0030 OSLO Dato 15. sept. 2006 Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen Redd Barna er

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen.

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag 1 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Om faget strafferett for ikke-jurister Faget skal gi en innføring i Strafferett/straffeprosess

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. januar 2018 avsa Høyesterett dom i HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet. Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg

Barn har rett til å være trygge på nettet. Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg Barn har rett til å være trygge på nettet Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg 06.12.2010 Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon FNs barnekonvensjon Redd Barnas arbeider å styrke

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett.

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. Om stopp hatprat-kampanjen Foto: Ingeborg Lindseth BEVEGELSEN mot hatprat er en kampanje

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 92 ( ) og Ot.prp. nr. 28 ( ) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 92 ( ) og Ot.prp. nr. 28 ( ) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 104 Jf. Innst. O. nr. 92 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 28 (1999-2000) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd)

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012 Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012 Jo Stigen, 22. november 2012 PEDER ÅS: 1. Overtredelse av strl. 162 første ledd, jf. annet ledd for oppbevaring av 100 gram heroin Gjerningsbeskrivelsen i strl.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Til alle foreldre: Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Gode tips for å forebygge mobbing: Vær et godt eksempel. Snakk hyggelig om folk, vær inkluderende, gjør noe for de sårbare barna. Oppfordre

Detaljer

Mobbing? Til deg som er forelder

Mobbing? Til deg som er forelder Mobbing? Til deg som er forelder Buggeland skole, februar2014 Skolens arbeid mot mobbing Personalet på Buggeland skole arbeider kontinuerlig for at elevene skal ha et godt læringsmiljø og for at skolen

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/7497 Vår referanse: 201702833-7 008 Sted, Dato Oslo, 29.09.2017 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL RATIFIKASJON AV

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse NB! Sterke bilder - en barndom Forebygge Formidle kunnskap for å heve kompetansen. uten vold - Avdekke Med overføring av kompetanse

Detaljer

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking anna.haugmoen.karlsen@politiet.no Læringskrav - pensum God forståelse av strl. 255, 257, 267,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. januar 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Personal- og organisasjonssjefen har ansvaret for vedlikehold, oppdatering og revisjon av dette dokument. Sist oppdatert 21/6-2011 1. Innledning Holdninger Som ansatt eller folkevalgt

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01927-A, (sak nr. 2008/1288), straffesak, anke over dom, (advokat Else Bugge Fougner) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01927-A, (sak nr. 2008/1288), straffesak, anke over dom, (advokat Else Bugge Fougner) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01927-A, (sak nr. 2008/1288), straffesak, anke over dom, A (advokat Else Bugge Fougner) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Månedsrapport Juni, juli, august 2014

Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Innhold Bakgrunn... 3 Om NorSIS... 3 Slettmeg.no Sommer 2014... 4 Uønskede oppføringer... 6 Krenkelser... 7 Brukerstøtte... 9 De mest vanlige henvendelsene... 10 Trender

Detaljer

Grenser som skaper trygge rom

Grenser som skaper trygge rom Grenser som skaper trygge rom Gaute Brækken Rådgiver for trosopplæring kirkeligressurssenter.no Krenkelser skjer i vanlige relasjoner mellom vanlige mennesker i vanlige omgivelser Krenkelser angår alle

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse S 10M Sak: 2015/940 UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK OFFENTLIG ANSATTES YTRINGSFRIHET Sivilombudsmannen mottar jevnlig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

norm, skyldkrav og straffetrussel

norm, skyldkrav og straffetrussel [start tittel] steinar fredriksen norm, skyldkrav og straffetrussel utvalgte emner fra spesiell strafferett [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 1. utgave, 1. opplag 2017 ISBN Omslagsdesign:

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag 1 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Om faget strafferett for ikke-jurister Faget skal gi en innføring i Strafferett/straffeprosess

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2011 Innhold: Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett Status på tips 3. kv. 2011 Ansvar for god oppførsel på nett Interpols arbeid med access-blocking

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag II våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik, Institutt for offentlig rett Oversikt over straffeloven Straffeloven er delt i tre hoveddeler: 1. Første del ( 1-82, dvs. kap.

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang?

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? ID-tyveriprosjektet Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring ID-tyveriprosjektets

Detaljer

Innst. O. nr. 42. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 18 (2006-2007)

Innst. O. nr. 42. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 18 (2006-2007) Innst. O. nr. 42 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 18 (2006-2007) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et

Detaljer

IDENTITETSTYVERI. Fremstilling og vurdering av forslaget til 202 i straffeloven 2005. Kandidatnummer: 508 Leveringsfrist: 27.04.

IDENTITETSTYVERI. Fremstilling og vurdering av forslaget til 202 i straffeloven 2005. Kandidatnummer: 508 Leveringsfrist: 27.04. IDENTITETSTYVERI Fremstilling og vurdering av forslaget til 202 i straffeloven 2005 Kandidatnummer: 508 Leveringsfrist: 27.04.2009 Til sammen 17366 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Hva er digitale krenkelser? Overgrep på nettet har økt i takt med tilgang på ny teknologi og sosiale medier.

Hva er digitale krenkelser? Overgrep på nettet har økt i takt med tilgang på ny teknologi og sosiale medier. Hva er digitale krenkelser? Overgrep på nettet har økt i takt med tilgang på ny teknologi og sosiale medier. Digitale krenkelser mot kvinner i Norden Digitale krenkelser inkluderer netthets, stalking,

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III

Strafferett for ikke-jurister dag III Strafferett for ikke-jurister dag III Seniorforsker Synnøve Ugelvik, PRIO Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett.

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Harald Kippe og Asmund Seiersten ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Rettelser På grunn av lovendringer og ny rettspraksis har en del av stoffet i læreboka blitt foreldet. Dette

Detaljer