Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010"

Transkript

1 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2011 Innhold: Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett Status på tips 3. kv Ansvar for god oppførsel på nett Interpols arbeid med access-blocking Godt samarbeid med slettmeg.no OP ICARUS Tips om MSN/Facebook Interessante domsavsigelser E-postadresse til forumet Medlemmer av Dialogforum Kripos Vi ønsker dere alle en riktig GOD JUL og ALT GODT FOR 2012! Vi ser frem til et godt samarbeid også i det nye året. KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf M e d l e m m e r a v D i a l o g f Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett I politiets straffesakssystem knyttes alle anmeldelser til en statistikkgruppe. To meget aktuelle statistikkgrupper vedrørende straffbar seksuell tilnærming på nett er Seksuelt krenkende/uanstendig adferd via datasystemer og Grooming Bygge opp tillit for å utnytte barn seksuelt. Vi har sett nærmere på statistikken over antall anmeldelser innen disse to statistikkgruppene de siste tre årene: Antall anmeldelser Årstall Grooming Bygge opp tillit for å utnytte barn seksuelt Seksuelt krenkende/uanstendig adferd via datasystemer Hitill i Det er naturlig med få anmeldelser innen grooming, da statistikkoden kom først et stykke ut i Denne typen kriminalitet er ikke enkel for politiet å lage veldokumenterte straffesaker på, men det er selvsagt viktig å få mest mulig erfaring med de ulike bestemmelsene som skal beskytte barn og unge. Vi ser at de fornærmede i slike saker ofte er svært unge, med flest i aldergruppen år. En positiv ting er at de 16 anmeldelsene hitill i 2011 fordeler seg over ni politidistrikt, slik at erfaringene med grooming i straffesak spres. Antall anmeldelser vedrørende Seksuelt krenkende/uanstendig adferd via datasystemer er forholdsvis stabilt de siste tre årene, dog med en økning fra 2009 til Vår erfaring er at voksne behersker og utnytter teknologien effektivt, og når frem til sårbare barn og unge i alt for stor grad. Vi beskriver dette også i en artikkel om tips om MSN/ Facebook.

2 Status på tips 3. kv kvartal 2011 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Antall tips og henvendelser totalt: 793 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 411 Rasistiske ytringer på Internett: 239 Menneskehandel: 37 Generelle spørsmål: 106 Alle tips leses og vurderes av polititjenestemann. Ansvar for god oppførsel på nett Vi ser en klar økning i antall tips om rasistiske ytringer på nett etter terrorhandlingene Naturlig nok mottok også tips.kripos.no svært mange tips i ukene etter 22.7, og fortsatt ser vi en endring i tipsmønsteret. Folk er generelt mer opptatt av å si fra til politiet om ytringer som strider mot deres egne meninger og verdier. Som vi beskrev i forrige nummer av Dialogforum, er ytringene bak tips i kategorien rasistiske ytringer på Internett av og til støtende men svært sjeldent av straffbar rasistisk karakter. Norsk straffelov bør ikke være rettesnor for hvordan vi skal oppføre oss på nett, og selvjustisen på nettsteder bør være langt strengere enn straffeloven. Registrerte brukere som utestenges ved uønsket adferd er et virkemiddel tjenestetilbydere bør benytte. Rapporteringsmuligheter fra publikum til tjenestetilbydere bør være enkle og effektive, slik at ytringer som noen finner på kanten ikke havner hos politiet. I NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediahverdag har utvalget utredet spørsmålet om redaktøransvar for ytringer formidlet på Internett, herunder nye sosiale medier samt andre digitale platformer der ytringer kan offentliggjøres. Konklusjonen på kapittel 7 Medienes ansvar for brukerskapt innhold, følger her: Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips de siste fem kvartal Hittil i 4. kvartal (medio desember) har vi hatt besøkende på tips.kripos.no og motatt 700 tips og henvendelser. Lovgivningens alminnelige bestemmelser om ulovlige ytringer rammer også den som bidrar til å formidle slike ytringer. Lovgivningen er teknologinøytral. Medieansvarsutvalget går ikke inn for ytterligere lovfesting av ansvaret til den som tilbyr et forum for utveksling av brukerskapt innhold og meningsytringer. I redigerte medier vil det være en oppgave for bransjen selv og den enkelte redaktør å utvikle retningslinjer for håndtering av brukergenerert innhold. Ansvar for ulovlig innhold vil inntre der redaktøren er kjent med det ulovlige innholdet, men ikke foretar seg noe for å redigere det. 2

3 At ansvar inntrer ved kunnskap, gjelder også for uredigerte medier, men her kan de interne rutinene etter omstendighetene være uklare. Reglene om foretaksstraff tar nettopp sikte på å etablere et klart ansvarspunkt der det skjer anonyme eller kumulative feil. Dette sikrer at det alltid er mulig å finne en ansvarlig. Dersom lovgivningen i tillegg oppstiller en plikt om at ethvert medium må utpeke et personlige ansvarssubjekt, vil det langt på vei ha samme konsekvenser som å pålegge ethvert medium en plikt til å utpeke en ansvarlig redaktør. En slik plikt er neppe forenlig med Grunnloven 100 og ville dessuten være svært vanskelig å håndheve i praksis. Medieansvarsutvalget mener på dette grunnlag at gjeldende rett gir tilstrekkelig grunnlag for å håndtere formidlerens ansvar for ulovlige ytringer på Internett generert av brukerne. Et system basert på lovgivningens alminnelige bestemmelser om ulovlige ytringer, og at ansvar inntrer ved kunnskap, er teknologinøytralt og likebehandler mediene. NOU 2011:12 finnes i sin helhet på regjeringen.no. Interpols arbeid med access-blocking Høsten 2009 ble følgende resolusjon vedtatt i Interpols generalforsamling; Combating sexual exploitation of children on the Internet using all available technical solutions, including access-blocking by INTERPOL member countries. Det har blitt utarbeidet en internasjonal liste over domener som distribuerer overgrepsmateriale, og listen vedlikeholdes kontinuerlig av INTERPOL. En rekke tilgangs-/innholdsleverandører benytter nå denne listen for å begrense distribusjon av overgrepsmateriale i egne nett. De strenge kriteriene som ligger til grunn for å bli inkludert i listen, kalt "Worst of", så som at det er ekte barn som er yngre enn 13 år og som blir utsatt for grove seksuelle overgrep, har i stor grad blitt akseptert av selskapene som benytter listen, uavhengig av eksisterende (eller manglende) nasjonal lovgivning på dette området. Kriteriene for "Worst of" vil også trolig legges til grunn for et nytt prosjekt som er til vurdering hos INTERPOL, nemlig en håndtering av fysiske filer - både bilder og film - som har tilsvarende innhold. Det er tenkt at disse filene skal hashes med ulike hashalgoritmer, for deretter å deles med hosting-selskaper og andre som (ofte uvitende) er i besittelse av filene på sine servere. I tillegg samarbeider INTERPOL med et svensk selskap, NetClean, som har utviklet en metode for å sanntidssjekke nettverkspakker, uavhengig av protokoll. Når pakker som sammen vil utgjøre overgrepsmateriale oppdages i en nettverksstrøm vil trafikken bli blokkert før pakkene er satt sammen til en fil. Initiativene er ment å være forebyggende for å begrense utbredelsen av overgrepsmateriale og ved å inspisere nettverkstrafikken med henblikk på straffbart materiale, vil man også kunne ramme fildeling og andre ikke-krypterte overføringsmetoder i tillegg til Webtrafikken som stanses med "Worst of"- listen. Mange av selskapene som benytter listen selger blokkering og filtrering som et kommersielt produkt, og vårt inntrykk er at det er stor aksept for og ønske om å holde slikt materiale unna brukerne av nettverket blant disses kunder. Det kan være flere årsaker til dette, så som å sikre seg mot problemer og saksøking, men mange har også policy eller etiske regler som gjør at de ønsker å bidra med sitt for å gjøre uakseptabelt materiale utilgjengelig på Internet. INTERPOL har i den senere tid inngått samarbeid med selskaper som driver andre tjenester på Internett enn tradisjonelle tilgangstjenester. Dette kan være antimalware-selskaper som under crawling på Internet nå også ser etter hash-verdier fra overgrepsbilder som normalt distribueres på Web og rapporterer adressen de ble funnet på tilbake til organisasjonen for sjekk, leverandører av nettverkssikkerhetsprogram og -maskinvare, som Huawei 3

4 Symantec, som inkluderer listen over domener i sitt utstyr, og således hindrer sine kunder å nå disse adressene. Det finnes i dag en rekke virkelig store selskaper som leverer tjenester på Internet, og blant de største er Facebook og Google. INTERPOL samarbeider med disse, og Google - som det kan være vanskelig å få konkret informasjon ut av - "fjerner disse domenene fra sine produkter". Slik vi forstår det vil det si at det er vanskelig eller umulig å få opp domener som befinner seg på listen i søketreff i Google og andre tjenester som Google leverer. som interesserer seg seksuelt for barn, blir tallene formidable. Facebook hindrer sine 700 millioner brukere i å lenke til, snakke om i chat eller sende meldinger som, i tekstformat, inneholder domener i listen. Tilbakemeldingen til brukerne er den samme som hvis domenet inneholder skadelig programvare. Melding som vises når et domene i listen blir forsøkt skrevet i en facebook-chat. Meldingen blir ikke sendt. Melding som dukker opp når man forsøker å sende en privat melding til en annen facebook-bruker. Meldingen blir ikke sendt. Arbeidet med å begrense tilgang til overgrepsmateriale har vært utført på mange fronter de siste årene, og selv om antall treff i Norge har gått tilbake som følge av at slikt materiale er vanskelig tilgjengelig her, blir Web fortsatt brukt som distribusjonsplattform - også av nordmenn. Antall internettbrukere overstiger nå to milliarder og selv med et lite prosentantall Selv om det fortsatt finnes mange utfordringer, skjer det også svært gledelige ting, og et eksempel på dette er at " Directive of the European Parliament and of the Council on Combating sexual abuse, sexual exploitation of children and child pornography" ble vedtatt i Europaparlamentet med 541 mot 2 stemmer i høst. Vedtaket innebærer at EUs medlemsland i løpet av to år i nasjonal lov må innarbeide bestemmelser om reisende seksualforbrytere, overgrepsmateriale, kontroll av de som arbeider med barn, beskyttelse av ofre for overgrep og bestemmelser mot grooming hvis dette ikke finnes allerede. Selv på europeisk nivå har det stedvis vært store forskjeller og forståelse av alvorlighetsgraden i denne kriminalitetstypen, og uniforme nasjonale lover vil gjøre forebygging og etterforskning av slike saker enklere for politiet. 4

5 Lenker: INTERPOL Crimes Against Children: NetClean: Pressemelding fra Europarådet: Kripos v/særskilte Objekter (SO) hadde den koordinerende rollen i Norge. Kripos fikk oversendt informasjon om 19 norske brukere av nettverket og dokumentasjon på det materialet de hadde distribuert. Kripos identifiserte brukerne og opprettet 19 straffesaker fordelt på 13 politidistrikter. Sakene ble sendt ut og det ble aksjonert i alle 19 sakene samme dag. I samtlige saker ble det tatt beslag og mistenkte personer ble avhørt. Godt samarbeid med slettmeg.no Kripos mottar henvendelser til tips.kripos.no fra personer som har behov for hjelp til å få slettet uønskede opplysninger og materiale som er publisert på Internet. Etter at tjenesten slettmeg.no ble opprettet i 2010 har man merket nedgang i antallet av slike henvendelser til tips.kripos.no. I tillegg har Kripos kunnet videreformidle henvendelse vedrørende denne problemstillingen til slettmeg.no. Slettmeg.no skal neste år overføres til NORSIS. Når man ser på antallet henvendelser slettmeg.no har pr. år og den kunnskapen slettmeg.no besitter, ser man at det er behov for en slik type tjeneste. Mange av henvendelsene slettmeg.no mottar hadde trolig kommet til tips.kripos.no dersom tjenesten ikke hadde eksistert. Dette hadde igjen tatt av kapasiteten til Kripos i tipsbhandlingen. OP ICARUS I oktober deltok Norge i den internasjonale politioperasjonen OP ICARUS. Operasjonen ble ledet av Europol. Dette var en aksjon mot deling av overgrepsfilmer i fildelingsnettverket edonkey. Tips om MSN/Facebook Kripos mottar relativt ofte tips som starter slik: "min datter/sønn har blitt kontaktet av en person på Facebook/MSN som (valgfri seksuell adferd)". Videre er det ofte opplysninger om at vedkommende er en voksen mann og har mange mindreårige på sin venneliste. Politiet mottar naturligvis gjerne tips om uønsket adferd på både Facebook og MSN. Vi mener imidlertid at brukerne selv kan bli flinkere til å unngå uønsket aktivitet på disse arenaene. På Facebook er det riktignok mulig å sende direktemeldinger til andre selv om man ikke er venner. Tipsene viser allikevel at mange også har godtatt en venneforspørsel. Og her kommer poenget: Både på Facebook og MSN har brukerne selv muligheten til å styre hvem de er i kontakt med. Kjenner man ikke den som spør om å bli venn, så svarer man nei. Et eksempel fra MSN: "NN får til stadighet henvendelse fra en person som vil at hun skal koble til webkamera. Han har spurt venner i tilsvarende alder om de vil se tissen hans. NN har fått hyppig forespørsel om hun vil se noe hun aldri har sett før. Han kaller seg XX og kontakter via Et slikt tips fører ofte til at vi sporer den aktuelle e-post adressen og forsøker å avdekke om det er en jevnaldrende eller voksen. Uansett - NN kunne ha unngått dette ubehaget ved å la være å legge til XX som venn, eller slettet/blokkert ham da han ble upassende. 5

6 På samme måte mottar vi flere tips fra bekymrede foreldre som forteller at barnet deres har blitt venn med en person på Facebook, som de mistenker er en annen enn det vedkommende utgir seg for. Som regel frykter de at det er en voksen mann som står bak, og personen har gjerne mange mindreårige venner. Her er vi tilbake til det samme problemet - man har valgt å godta venneforespørsel fra en person man ikke aner hvem er. Vi undrer oss over at svært mange unge ikke avslutter kontakt med personer de finner ubehagelige og støtende. En forklaring kan være at barn og unge er redde for at personen skal hevne seg dersom kontakten brytes. Vi har imidlertid aldri sett noen straffesak der en forsmådd overgriper fysisk har møtt opp og skadet noen som har avsluttet kontakten. Sammen med dere ønsker vi å gi barn og unge tydelig beskjed ved ubehagelige situasjoner på nett: Avslutt kontakten!. Interessante domsavsigelser Operasjon IB I oktober 2009 mottok Kripos en e-post fra Norges daværende utsendte representant til Eurojust. Kripos fikk oversendt informasjon om et fildelingsnettverk som har delt dokumenterte seksuelle overgrep mot barn. Nettverket har delt og distribuert dokumenterte seksuelle overgrep mot barn via internett. Nettverket har benyttet seg av programvaren Gigatribe. Italiensk politi hadde en pågående under cover -aksjon, hvor de deltok i et nettverk som delte overgrepsmateriale. Henvendelsen var knyttet til en italiensk straffesak hvor kallenavnene X og Y refererte seg til to norske IP nummer. Opplysningene relatert til Norge lød: X shared a lot of child pornography material, in particular 700 image files and videos were taken on 6 th March 2009, on 15 th June 2009 and on 7 th September Y shared a lot of child pornography material, in particular 6234 image files and videos were taken from 13 th February 2008 to 16 th September 2009 Da saken ble oversendt norsk politi var de aktuelle IP-adressene for gamle. All data var slettet fra teletilbyder. Kripos ba da italiensk politi undersøke om det fantes ferskere IP-adresser på brukerne. I februar 2010 fant italiensk politi en ny sporing av IP nummer knyttet til X. Det ble umiddelbart igangsatt sporing av IPnummeret. Vi har ikke mottatt ytterligere opplysninger knyttet til kallenavnet Y. På Gigatribe hadde X gjort tilgjengelig en mengde materiale som andre brukere kunne laste ned. Dette ble sikret og vedlagt saken på DVD-plate. NN ble pågrepet tidlig på morgenen i juni 2010, og leiligheten ble ransaket samme dag. Alt av pc-utstyr mv ble beslaglagt. Av bildebeslaget ble det funnet bilder som viste dokumenterte seksuelle overgrep mot barn, hvorav av bildene var unike. Av videobeslaget ble det funnet 1080 filmer/filmsnutter som viste dokumenterte seksuelle overgrep mot barn. Den totale varigheten på disse filmene var på 169 timer. NN erkjente straffeskyld. Det ble tatt ut tiltale mot ham og saken gikk i Oslo tingrett i november Kripos aktorerte selv saken. Tiltalen lød slik: I Straffeloven 204 a første ledd bokstav a for å ha vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med barnepornografi Grunnlag: 6

7 a) [I] juni 2010 ved pågripelse på bopel i A i B var han i besittelse av bilder og filmer som inneholder fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. b) I perioden fra desember 2008 og frem til pågripelse juni 2010 i A i B gjorde han seg planmessig kjent med og anskaffet han seg filmer og bilder som inneholder fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. c) I perioden fra desember 2008 og frem til pågripelse juni 2010 i i A i B distribuerte han bilder og filmer som inneholder fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. II Legemiddelloven 31 annet ledd jf 24 første ledd for uten lovlig atkomst å ha vært i besittelse av narkotika Grunnlag: [I] juni 2010 i A i B var han i besittelse av 2, 25 gram hasj. Retten uttalte at: Tiltalte er en 3X år gammel tidligere bøtlagt mann som nå er funnet skyldig i en alvorlig overtredelse av straffeloven 204a bokstav a idet han både lastet ned og var i besittelse av en meget betydelig mengde barnepornografiske bilder og filmer / filmsnutter over en periode på ca. 1 ½ år og tillot andre å dele materialet med ham på internett. Etter rettspraksis er barnepornografi et alvorlig samfunnsproblem. Bruken av internett til formidling av barnepornografi gir et enormt spredningspotensiale. Pornografiske bilder av barn vil i praksis være produkt av overgrep mot barna. Befatning med barnepornografi innebærer en utnyttelse av dette. Nedlasting av materiale over internett og deling av filer med andre må det derfor av allmenne grunner reageres strengt på i tråd med lovgiverers ønske om styrket vern av barn både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder selv om det ikke betales for materialet. Retten viser særlig til Rt side Det fremlagte utvalg av billedmaterialet viser jenter ned til 5-6 år alderen i seksualisert fremstilling, mange også i en seksuell overgrepssituasjon. Tiltalte ble dømt med følgende domsslutning: NN, dømmes for overtredelse av straffeloven 204 a første ledd bokstav a og legemiddelloven 31 annet ledd jf 24 første ledd til en straff av fengsel i 7 sju - måneder, jf. straffeloven 62 og 63 annet ledd. Fullbyrdelsen av 3 tre måneder av straffen utsettes i medhold av straffeloven med en prøvetid på 2 to - år. Han ble altså idømt en straff av syv måneders fengsel, hvorav tre måneder ble gjort betinget. Fire måneder var gjort ubetinget, som betyr at han må sone minimum fire måneder i fengsel. Dommen er i skrivende stund ikke rettskraftig, og det er uklart hvorvidt den vil bli anket. E-postadresse til forumet: Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no biipmag.no (tidligere YeYe) Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway 7

8 Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors Skybyen.no SMI Oslo SOL Community Start.no Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Telenor Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo 8

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Silkeveiene_. Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014

Silkeveiene_. Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014 Silkeveiene_ Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014 Hovedsak publisert onsdag 5. november: http://www.adressa.no/pluss/article10313897.ece Jonas Alsaker Vikan, 928

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett.

Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett. Mastergradsoppgave Studnr.: 165620. Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett. En vurdering av den norske rettstilstanden de lege lata og de lege ferenda i lys

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Metoderapport: Silkeveiene_. Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015. Innsendere:

Metoderapport: Silkeveiene_. Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015. Innsendere: Metoderapport: Silkeveiene_ Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015 Innsendere: Jonas Alsaker Vikan, 928 28 316 Jonas.vikan@adresseavisen.no Ole Martin Wold, 986 31 898

Detaljer

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Hans Peter Østrem Innledning Internett er et fantastisk og mangfoldig sted, fullt av utrolige

Detaljer

Skurken politiet skyr: Lars Rune Solberg

Skurken politiet skyr: Lars Rune Solberg Skurken politiet skyr: Lars Rune Solberg Metoderapport til SKUP 2009 Kjetil Sæter, Finansavisen. Han har kapret et stort offshoreselskap og stjålet identiteten til redermilliardær Ole T. Bjørnevik. Han

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien sørger for stadig

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

Metoderapport: Basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2011 til 17. mars 2012.

Metoderapport: Basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2011 til 17. mars 2012. Metoderapport: Dopingmafiaen Basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2011 til 17. mars 2012. Mafia er et begrep brukt om kriminelle organisasjoner eller syndikater med semi-formell

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT

Nøkkeltall fra NorCERT Kvartalsrapport for 4. kvartal 2011 Digital spionasje Digital spionasje er en alvorlig trussel som norsk næringsliv må ta på alvor. Ofte kan dette være vanskelig å oppdage og mange har ikke erfaring med

Detaljer

En finger med i hverdagen

En finger med i hverdagen Norsk Politi nr.4 // desember 2010 Sosiale medier En finger med i hverdagen For Telemarks politimester, Anne Rygh Pedersen, er bruk av sosiale medier blitt en naturlig del av jobb hverdagen. Det har bidratt

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 63 Høgskolen i Nesna 2005 INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Studentrapporter fra 1. år IT-Bachelor Per A. Godejord (Red.) Pris: Kr. 152 ISBN: 82-7569-119-2

Detaljer

Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no

Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no Oppdragsrapport nr. 5-2010 Ingrid Kjørstad, Ragnhild Brusdal og Siv Elin Ånestad Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 5 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning II Utredning fra Datakrimutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Evalueringsrapport Den sentrale enhet, 16. mars 2012 1

Evalueringsrapport Den sentrale enhet, 16. mars 2012 1 Evalueringsrapport Den sentrale enhet, 16. mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 3 2 BEHANDLING AV OPPLYSNINGER I PST... 5 3 STYRING OG RAMMER FOR PST... 8 3.1 Beskrivelse av trusselbildet i styringsdokumentene...

Detaljer