Dialogforum KRIPOS. Tryggere nett? Innhold: NYHETSBREV - DESEMBER Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum KRIPOS. Tryggere nett? Innhold: NYHETSBREV - DESEMBER 2010. Tryggere nett? Status på tips 3.kv. 2010"

Transkript

1 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2010 Innhold: Tryggere nett? Status på tips 3.kv Trender i tips En kritisk studie av ISP filtrering av barneovergrepsmateriale Utvidelse av voldtektsbegrepet Trygg bruk er Safer Internet Centre Norway E-postadresse til forumet Medlemmer av Dialogforum Kripos Vi ønsker dere alle en riktig GOD JUL og ALT GODT FOR 2011! Vi sender en spesiell hilsen og takk for samarbeidet til Nettby som legger ned 20. desember. Tryggere nett? Barns tilstedeværelse på nett og bruken av Internett i alle sammenhenger øker. Dette trenger ikke bety at nettet blir mer utrygt for barn. Slik Kripos vurderer utviklingen, ønsker publikum mer åpne sider hvor en selv begrenser tilgangen. Anonyme profiler er ikke lenger den vanlige identiteten på nett, og det mener vi representerer en positiv utvikling. Når det er sagt, er falske identiteter en trussel mot barn og unge på nett og en gjenganger i straffesaker. 1. oktober åpnet Safer Internet Centre Norway, som et samarbeidsprosjekt mellom Medietilsynet og Røde Kors. De er nå et nasjonalt koordineringsorgan for alle som engasjerer seg for å trygge barn og unges digitale hverdag. Stian Lindbøl ved Trygg bruk-senteret har beskrevet tjenesten i dette nyhetsbrevet. I tråd med at nettjenester blir mer transparente, og med det stedsbinder vanlige brukere mer, mener vi nettet også vil kunne regionaliseres i større grad. Mulighetene vil være globale, mens den enkeltes bruk kan knyttes mer lokalt. Dette vil innebære at lokalt politi må bruke nettet aktivt i sin dialog med publikum, noe vi ser flere politidistrikt gjør. I Faremorapporten fra 2007 etterlyste norske chatteaktører større grad av samarbeid og dialog mellom myndigheter, chatteaktører og andre organisasjoner. I Dialogforum Kripos angir vi temperaturen på nett i forhold til tips og straffesaker. Nyhetsbrevet sendes i dag til 109 kontakter innen forskjellige nettsamfunn, ISPer og myndigheter, med hovedvekt på tjenestetilbydere for barn og unge på nett. Det sendes også til 430 personer i politiet som en del av den samlede kompetanseoverføringen. Vi ønsker at nyhetsbrevet blir benyttet mer til dialog enn rapportering, men det er avhengig av at samarbeidspartnere bidrar med innspill og problemstillinger som er aktuelle fra sitt ståsted. Hittil har vi sett svært lite av akkurat dette, og lurer på om det kan tolkes som at nettaktører ikke lenger har så stort behov for å samarbeide med politiet som i 2007? I så fall håper vi at det betyr at de er tryggere på håndtering av ulovlig adferd på eget nettsted, og at de ruter politisaker til lokalt politi og tips.kripos.no. Vi er spente på hvilke erfaringer det nye Safer Internet Centre Norway gjør rundt dette temaet. KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf

2 Status på tips 3.kv kvartal 2010 har følgende statistikk: Besøkende på tips.kripos.no: Antall tips og henvendelser totalt: 460 Av disse var tema Seksuell utnytting av barn: 336 Rasistiske ytringer på Internett: 46 Menneskehandel: 24 Generelle spørsmål: 54 Alle tips leses og vurderes av polititjenestemann. Trender i tips For tiden tipses det mye om ulovlig adferd på chatroulette. Tjenesten har 16 års aldersgrense, et tydelig regelverk mot slik oppførsel og de har lagt til den røde knappen på siden. Vi vurderer hvilke muligheter som finnes for oppfølging. Ofte finnes det lite informasjon i tipset omkring hvem som har utført den eventuelt lovstridige handlingen. Voksne menn som søker på nett etter mindreårige jenter, ned til 9-10 års alder, er stadig like aktuelt. Det er mange eksplisitte seksuelle forslag som rapporteres av både unge selv, foreldre og moderatorer. Generelt er vi fornøyde med at moderatorer tipser oss mer enn før om brukere på sitt nettsted. En kritisk studie av ISP filtrering av barneovergrepsmateriale Marie Eneman, forsker ved universitete i Gøteborg, har skrevet en rekke artikler om teknologi og seksuelle overgrep. Her følger en kort gjengivelse av den siste fra 2010, kalt A Critical Study of ISP Filtering of Child Pornography. Diagrammet viser en kvartalsvis fremstilling av antall tips og henvendelser det siste året. Hittill i 4. kvartal (medio desember) har vi hatt besøkende og 500 tips og henvendelser. KRIPOS Etterretnings- og analyseseksjonen, Postboks 8163 Dep., 0034 Oslo. Tlf Det benyttes i hovedsak tre ulike teknikker for filtrering av innhold på Internett; blacklisting, whitelisting og content analysis. Blacklisting tilater ikke visning av websider fra en forhåndsdefinert liste, mens whitelisting tillater kun visning av websider som er godkjent på forhånd. Content analysis bruker karakteristikker av uønsket materiale og bruker programvare for å skanne websider og luke ut de som samsvarer med karakteristikkene. British Telecom, Telenor og Telia Sonera benytter alle blacklisting for filtrering av barneovergrepsmateriale. Eneman har brukt 209 dommer og etterforskninger fra Sverige med besittelse av barneovergrepsmateriale i tidsrommet 1993

3 2003, samt intervjuer med 7 domfelte gjerningsmenn, for å beskrive hvordan teknologi brukes i tilknytning til barneovergrepsmateriale. Statistikken for anvendt teknologi for å se på, laste ned eller spre bilder og filmer med barneovergrep, ser slik ut (prosentandel som har benyttet angitt teknologi til dette formålet, flere teknologier kan inngå i en sak): Web 96% IRC 50% P2P 43% E-post 23% FTP 12% I følge intervjuene var web for nybegynnere innen barneovergrepsmateriale. Neste steg var ofte IRC hvor man kunne snakke med likesinnede og dele materiale. IRC ga større følelse av anonymitet enn for eksempel web og e-post. P2P, også kalt fildeling, var egnet for å lete etter nytt materiale. Det var også enkelt å dele filer med P2P. FTP var for de teknisk flinke. Det ble ansett som sikkert og anonymt, og egnet for å dele store filer. Selv om FTP ikke ble benyttet av alle og enhver, var det store mengder data som ble delt med denne teknologien. De domfelte fortalte at det er viktig for pedofile å ha sosial kontakt med andre pedofile. Ting som var ulovlige og sosialt uakseptabelt i samfunnet, ble legitimert og ga status i pedofile miljøer. Filtrering av overgrepsmateriale hadde ingen effekt i følge intervjuobjektene. Argumentene for denne holdningen var at det var lett å omgå filtreringen ved å benytte en annen ISP eller en annen teknologi. Eneman lister opp 4 hovedpunkt mot filtrering: Hvis ikke alle ISPer benytter filtrering, kan brukeren bytte til en som ikke gjøre det Andre teknologier enn web benyttes i svært stor grad Materialet må være kjent for at det skal kunne filtreres vekk. Nytt materiale slipper derfor igjennom. Materialet forsvinner ikke ved blokkering Til tross for punktene mot filtrering, slår Eneman fast at filtrering av overgrepsmaterial er et skritt i riktig retning. Hun nevner spesielt at dette kan ha en effekt for nybegynnere, som oftest bruker web til å utforske overgrepsmateriale. Utvidelse av voldtektsbegrepet Vi har tidligere, i september 2009, skrevet om den nye straffeloven, det som kalles straffeloven av 2005, som ikke formelt er trått i kraft enda. I den nye loven vil flere handlinger enn før karakteriseres som voldtekt. Vi gjengir her, tilnærmet i sin helhet, Justisdepartementets begrunnelse, som fikk tilslutning i Stortinget, for at denne karakteristikken utvides. Det er interessant lesing. All seksuell omgang med barn under 14 år vil i den nye straffeloven karakteriseres som voldtekt. Dette bygger på at yngre barn av ulike grunner generelt vil være ute av stand til å motsette seg en slik handling fra en voksen. Det følger av dette av barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke til seksuell omgang. Det kan også være verdt å merke seg at Justisdepartementet skriver at voldtektsbestemmelsen sjelden har vært brukt på seksuell omgang med mindreårige, til tross for at det skal svært lite til for at vilkårene i voldtektsbestemmelsen er oppfylt når det er snakk om seksuell omgang med mindreårige. Mange av betraktningene Justisdepartementet trekker frem, vil kunne ha betydning for og overføres til dagens straffelov. Kanskje er dette derfor et uttrykk for at voldtektsbestemmelsen allerede i dag vil ramme flere av disse forholdene, også før den nye loven trer i kraft? Ot.prp. nr 22 ( ) pkt : Bør seksuell omgang med barn under 14 år karakteriseres som voldtekt? Etter gjeldende rett kan straffeloven om voldtekt anvendes for seksuell 3

4 omgang med mindreårige oppnådd på den måten som er beskrevet i bestemmelsen. Med mindre volds- eller tvangsaspektet er klart fremtredende, synes det imidlertid som om voldtektsbestemmelsen sjelden blir brukt samtidig med bestemmelsene om seksuell omgang med mindreårige - til tross for at det ikke skal mye til for at voldsvilkåret i voldtektsbestemmelsen er oppfylt, jf. også straffeloven første ledd annet punktum. Det kan være tilstrekkelig at en voksen person klemmer barnet hardt inntil seg, jf. Rt side 797 eller holder barnet fast, jf. Rt side Yngre barn vil nesten alltid kunne sies å være ute av stand til å motsette seg handlingen fordi de ikke forstår hva som skjer, fordi de blir manipulert eller fordi den voksne er i en klart overlegen posisjon fysisk, følelsesmessig og mentalt. Voldtektsbestemmelsen synes imidlertid ikke å ha vært anvendt på et slikt grunnlag. [ ] Voldtektsbestemmelsen forutsetter at den seksuelle omgangen er straffbar på grunn av at den oppnås på en måte som utelukker samtykke fra den annen part. Det kan synes inkonsekvent å anvende bestemmelsen for seksuell omgang med barn under 16 år som uansett ikke kan gi straffriende samtykke til seksuell omgang med personer som ikke er nokså nær dem i alder og utvikling. For de sistnevnte kan straff som kjent bortfalle. Disse omstendighetene gjør at den tradisjonelle voldtektsbestemmelsen er mindre egnet til å fange opp særtrekkene ved seksuelle overgrep mot barn. Siden seksuell omgang med mindreårige er straffbar uavhengig av hvordan den seksuelle omgangen er oppnådd, får anvendelse av voldtektsbestemmelsen bare betydning ved straffutmålingen. Anvendelse av flere bestemmelser samtidig (konkurrens) kan ha betydning fordi det hever den øvre strafferammen, jf. straffeloven Dette har imidlertid liten betydning for bestemmelsen om seksuell omgang med barn under 14 år siden de øvre strafferammene allerede er på fengsel inntil 10, 15 og 21 år og straffutmålingen normalt ligger i nedre sjikt av strafferammen. Da Sverige i 2005 reviderte sin seksuallovbruddslovgivning, innførte de en egen bestemmelse (4 ) om voldtekt av barn. Bestemmelsens første ledd lyder: «Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lågst två och högst sex år.» Det er altså tilstrekkelig for voldtekt av barn at det foreligger visse former for seksuell omgang og at barnet er under 15 år. Det oppstilles ingen krav til måten den seksuelle omgangen er oppnådd på. Anvendelse av vold eller trusler inngår i vurderingen av om lovbruddet er grovt, jf. 4 tredje ledd. Ved voldtekt av barn er den vanlige strafferammen på fengsel i minst to og høyst tre år. Ved grov voldtekt av barn gjelder en minstestraff på fengsel i fire år og en lengstestraff på ti år. Formålet med bestemmelsen om voldtekt av barn var å klargjøre at barn ikke kan samtykke i seksuelle handlinger, jf. Holmqvist m.fl.: Brottsbalken. En kommentar, del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. side 6: 26. [ ] Departementet mener det er behov for en sterkere understrekning av at barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke i seksuell omgang, og behov for å signalisere alvoret i seksuelle overgrep mot barn. Voldtektsbegrepet kan forstås på flere måter. For det første kan det vise til selve handlingen - seksuell omgang ved vold. For det annet kan voldtektsbegrepet også oppfattes som en betegnelse på de mest alvorlige seksuelle overgrepene. Allerede i 2000-revisjonen utvidet man voldtektsbegrepet til å omfatte mer enn volds- og trusseltilfeller. Departementet foreslår å definere alle tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt av barn, se forslag til straffeloven Departementet foreslår også at det samme skal gjelde for den som får et barn under 14 år til å utføre 4

5 handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv[ ] foran og for den som foretar kvalifiserte seksuelle handlinger med barn under 14 år, [ ]. Flere av betraktningene foran har relevans også for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, men veier tyngst i saker om barn under 14 år. Departementet foreslår derfor å begrense karakteristikken voldtekt av enhver seksuell omgang og kvalifisert seksuell handling med barn til de under 14 år. [ ] Røde Kors Kors på halsen (www.korspahalsen.no) er et godt innarbeidet tilbud som barn og unge kan kontakte, anonymt og gratis, når de trenger støtte av en voksen: Nå også om digitale spørsmål.ingen tema er for store eller små. I samarbeid med Medietilsynets Trygg bruk-senter skal tjenesten enda bedre dekke temaer knyttet til digital teknologi, og de mange problemene som barn og unge opplever i kjølvannet av den raske utviklingen. Trygg bruk er Safer Internet Centre Norway Av Stian Lindbøl, leder for Trygg bruk-senteret Fra 1. oktober 2010 satte Medietilsynet i gang sitt fjerde EU-prosjekt, med nytt navn og nye tilbud med Røde Kors Kors på halsen som hovedsamarbeidspartner. Generalsekretær Børge Brende i Norges Røde Kors og direktør Tom Thoresen i Medietilsynet står sammen om en ny satsing for å gi barn og unge en tryggere digital hverdag. Hovedmålene med samarbeidet er bl.a.: Som del av EU-satsingen for trygg nettbruk samarbeider Røde Kors og Medietilsynet om en nasjonal hjelpelinje for digitale spørsmål. Partene samarbeider om å revitalisere og utnytte mulighetene i et allerede etablert tilbud. Safer Internet Centre Norway er vårt hovednavn, og beskriver korrekt det samlende og brede arbeidet vi gjør. Trygg bruk-senteret kan fortsatt brukes i norsk sammenheng. Trygg bruk-senteret i Medietilsynet er det nasjonale koordineringsorganet for alle som engasjerer seg i arbeidet for å gi barn og unge en tryggere digital hverdag. Under navnet Safer Internet Centre er vi også Norges internasjonale representant på fagområdet, og har status som knutepunkt, samarbeidspartner og rådgivende organ overfor organisasjoner, interessegrupper, bransjeorganer, skoler, departementer og annen offentlig virksomhet som engasjerer seg i spørsmål om barn og unges mediebruk. Vi baserer vårt arbeid både på egne undersøkelser og studier fra andre miljøer. Barn og unge er målgruppe for prosjektet -- med foreldre, lærere og omsorgspersoner som viktige støttespillere. I tillegg til koordineringsarbeidet, informasjonsarbeidet og faktabasen vi forvalter, er nå vårt arbeid utvidet med et hjelpelinjetilbud som Kors på halsen står for. Dialogtilbudet til Røde Kors gir barn og unge et kompetent tilbud å vende seg til når de behøver noen voksne å snakke med, også om problemene de møter i den digitale hverdagen. Vi er svært glade for å ha inngått et samarbeid med en erfaren partner som har kompetanse til å gå i dialog med barn og unge. Kors på halsen er Røde Kors sitt landsdekkende samtaletilbud for alle under 18 år. Kors på halsen tilbyr barn og unge samtaler med trygge voksne i flere kanaler, 5

6 på telefon, chat eller mail. Om lag 130 godt trente frivillige betjener tilbudet. Kors på halsen-tjenesten har merket en økning av henvendelser fra barn og unge om digitale spørsmål. Dette gjelder alt fra grooming og digital mobbing til mer hverdagslige utfordringer. Det føles derfor helt naturlig for Trygg bruk-prosjektet å inngå et formalisert samarbeid med Røde Kors om å utveksle erfaringer og kunnskaper. Jeg er ganske sikker på at dette vil bidra til at vi kan utvikle enda bedre og mer målrettede tiltak både på informasjonssiden og når det gjelder tiltak rettet mot f. eks. digital mobbing. E-postadresse til forumet: Medlemmer av Dialogforum Kripos Barne- og likestillingsdepartementet Barneombudet BarneVakten biip.no biipmag.no (tidligere YeYe) Camfight.no/iFlirt.no Chat.no Datatilsynet deiligst.no European Commission - Safer Internet programme Gaysir gosupermodel.no Habbo.no/Sulake Norway Høgskolen i Nesna IKT-Norge Justisdepartementet Konfliktrådet Kripos Kunnskapsdepartementet Medietilsynet Microsoft Netlog.com Nettby.no nettvett.no NKVTS NRK PFSO PHS POD Politihøgskolen Redd Barna Røde Kors SMI Oslo SOL Community Start.no Startsiden.no Stine Sofies Stiftelse Telenor Ung.no/barne, ungdoms og fam.direktoratet Yahoo 6

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev desember 2009 Les om: Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos 1 Den første Rød Knapp saken gjentar seg 2 Status på tips 3.kv.09 2 Trender i tips

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på

Dialogforum KRIPOS. Internettrelaterte seksuelle overgrep på. gutter. Innhold: NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010. Internettrelaterte seksuelle overgrep på Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - SEPTEMBER 2010 Innhold: Internettrelaterte seksuelle overgrep på gutter Status på tips 2.kv. 2010 Hva skjer på Facebook? Internet and noninternet sex offenders Interessante

Detaljer

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010

Anmeldelser av straffbar seksuell. tilnærming på nett. Årstall 2009 2010 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - DESEMBER 2011 Innhold: Anmeldelser av straffbar seksuell tilnærming på nett Status på tips 3. kv. 2011 Ansvar for god oppførsel på nett Interpols arbeid med access-blocking

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar

Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - JUNI 2011 Innhold: Nettaktørers samfunnsansvar Status på tips 1. kv. 2011 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Safer social networking principles for the EU Ny lovbestemmelse

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Nettsamfunn og sikkerhet

Nettsamfunn og sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Temahefte 1/2008 Nettsamfunn og sikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Dato Versjon Endringer Godkjent av 2008-05-01 1.0 Side 2 av 29 Innhold Forord...4 Sikkerhetskultur og

Detaljer

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 Kripos Taktisk etterforskningsavdeling Voldtektsgruppa Februar 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om Voldtektsgruppa...3 1.2 Formålet med rapporten...3 1.3 Hovedfunn...4 1.4

Detaljer

Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no

Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no Oppdragsrapport nr. 5-2010 Ingrid Kjørstad, Ragnhild Brusdal og Siv Elin Ånestad Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 5 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien sørger for stadig

Detaljer

NOTAT. Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET

NOTAT. Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET NOTAT Evaluering av hjelpetelefontilbudet til barn og unge i akutte kriser KIRSTI VALSET Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet i 1996 og er et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

V år reftrante: 201300319

V år reftrante: 201300319 . ' POLIT IET - Politidirektoratet Pb. 8051 Dep 0031 Oslo sendes pr post og e post V år reftrante: 201300319 Dato: 27. mai 2013 HØRIN G - Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse,

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

netttaran L. Bjørnstad og Tom Ellingsen svermere En rapport om ungdom og Internett

netttaran L. Bjørnstad og Tom Ellingsen svermere En rapport om ungdom og Internett netttaran L. Bjørnstad svermere og Tom Ellingsen En rapport om ungdom og Internett Innhold Forord................................................ 4 Innledning.............................................

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet. Av Merete Jenssen

VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet. Av Merete Jenssen VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet Av Merete Jenssen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer