Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")"

Transkript

1 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/ / Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming") Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av om ovennevnte. Høringsfristen er etter avtale med Aina Mee Ertzeid forlenget fra til Politidirektoratet har forelagt høringen for politimestrene og sjef for Kripos. Vi har innen fristen mottatt svar fra politimestrene i Hordaland, Oslo og Telemark og kopi av høringssvar fra sjef for Kripos, som er stilet direkte til departementet. Høringssvarene er i noen sammenhenger innarbeidet i direktoratets uttalelse. I andre sammenhenger er det henvist direkte til disse. Svarene fra politimestrene følger vedlagt i kopi. Justisdepartementet foreslår et straffebud som retter seg mot den som med forsett å begå et lovbrudd som nevnt i straffeloven (strl) 195, 196, 200 annet ledd eller 201 bokstav c, møter et barn under 16 år, som vedkommende tidligere har hatt kontakt med ved minst to anledninger. Som grunnlag for høringen foreslår departementet tre alternative formuleringer av en eventuell bestemmelse ny 201 a. Til 4.1 Bør det innføres et nytt straffebud som rammer visse former for forberedelser til seksuelle overgrep? Samfunnet ønsker å verne barn og unge mot seksuelle overgrep. Det kan være svært skadelig å bli utsatt for slike overgrep, og det må derfor være et mål å forebygge eller forhindre slike handlinger. Den lovgivningen som skal beskytte barn mot overgrep må videre være tilpasset den virkeligheten barn og unge lever i. Som det vedlagte bakgrunnsmaterialet viser, reiser et utvidet straffeansvar for forberedelser til seksuelle overgrep flere spørsmål i forhold til de alminnelige prinsippene for kriminalisering som er fremhevet i forarbeidene til den nye straffeloven, jf innlegg fra professor dr.juris Erling Johannes Husabø. Det kan være svært vanskelig å føre bevis for en persons hensikter før skade har skjedd. (På Nordisk seminar ble det opplyst at man i Storbritannia hadde fått domfellelser Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk: Hammersborggata 12 Tlf: Faks: E-post: Org. nr.: mva Bankgiro:

2 2 etter grooming-bestemmelsen. På spørsmål fra salen om de aktuelle domfellelsene gjaldt rene groomingsaker, ble det fra representanter fra britisk påtalemyndighet opplyst at i alle sakene var det andre straffbare forhold i tillegg til grooming, fortrinnsvis seksuallovbrudd). For øvrig når det gjelder håndhevingsproblematikken viser vi til uttalelsen fra politimesteren i Oslo. Handlinger som å foreta en reise eller chatte på internett er i seg selv vanlige, straffrie handlinger. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det er nøytrale og normale handlinger for voksne å ta kontakt med barn via internett uten foreldrenes kunnskap og aksept. Vi viser til innlegget fra advokat Elden som anfører følgende: Tilnærmingen straff for intensjon er etter min mening feil i denne saken. Still heller spørsmålet: Er det greit at en ukjent mann ringer på døra når du ikke er hjemme og spør din 10 år gamle datter om å bli med ut på et hemmelig sted? Det er ingen prinsipiell forskjell på om den voksen ringer på døra eller om vedkommende søker kontakt via nettet. Vi har i norsk rett et generelt straffeansvar for forsøk på forbrytelser, jf strl 49. Denne bestemmelsen rammer imidlertid ikke alle forberedelsesstadier eller forutgående tilretteleggelser av den straffbare handlingen. En egen og spesifikk straffebestemmelse vil ut fra hensynet til rettsikkerheten være å foretrekke fremfor tolkninger av strl 49 via rettsapparatet. En straffebestemmelse vil også gi politiet mulighet til å benytte tvangsmidler som kan bidra til å avdekke og avverge overgrep. Man skal helle ikke utelukke at en straffetrussel kan få enkelte overgripere til å avstå fra å ta kontakt med barn via internett. Politimesteren i Oslo uttaler at: Kriminalisering av grooming vil gi politiet mulighet til å iverksette etterforskning og bruk av tvangsmidler på et tidligere tidspunkt enn i dag ved mistanke om (planlagte) seksuelle overgrep. Hovedregelen i norsk rett er at det ikke er adgang til å benytte tvangsmidler før den straffbare handlingen faktisk er begått. Tvangsmidler i avvergende øyemed er forbeholdt en meget liten gruppe lovbrudd (jf strpl 222d). Det betyr i praksis at politiet ikke kan f. eks ransake hos en mistenkt før han har møtt og forgrepet seg på en mindreårig. Med kriminalisering av grooming vil politiet kunne ransake/pågripe allerede ved første møte (og i noen tilfeller før dette hvis grensen for straffbart forsøk er overskredet). Det vil kunne gi politiet bedre muligheter til å avverge andre og alvorligere sedelighetsforbrytelser. Politidirektoratet mener på bakgrunn av dette at det bør innføres en bestemmelse om kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige Vi er enig i departementets forslag om å forankre straffansvaret i et eget straffebud, slik at man får fram at det er handlemåten i seg selv det å bidra til å skape fare for at skade kan oppstå - som anses som straffverdig, uavhengig om den senere fører til et seksuelt overgrep. For øvrig viser vi til uttalelsene fra underliggende instanser, som alle går inn for et eget straffebud. Til Kravet til forutgående kontakt Som departementet fremhever, er det gode grunner for å stille krav til forutgående kontakt mellom den voksne og barnet (for eksempel gjentatte ganger tidligere eller minst to ganger ) blant annet for å avgrense mot personer som handlet på impuls eller et enkeltstående innfall.

3 3 Ved gjentatt kontakt er vi av den oppfatning av det ikke bør være et krav om at den forutgående kontakten er av seksuell karakter. Erfaring viser at overgriperen i mange saker opparbeider seg tillit hos barnet ved å avstå fra seksuelle temaer i første henvendelse(r). Politimestrene i Oslo og Hordaland uttaler seg i samme retning. Samtidig vil vi påpeke at det ikke kan utelukkes at det kan være situasjoner hvor politiet bør gripe inn ved første kontakt, eksempelvis der en overgriper avtaler møte med barnet allerede ved første henvendelse, og reiser for å møte barnet. Ved bruk av internett kan man sende henvendelser til et stort antall mottakere, eksempelvis: en gjerningsmann kontakter 1000 barn, 999 avslår, mens ett barn reiser for å møte gjerningsmannen. Spørsmålet er om det ikke også i noen tilfeller bør være straffbart å reise og møte barnet når hensikten er å begå seksuelle overgrep, selv om avtale om møte skjedde etter første henvendelse til det aktuelle barnet, jf nedenfor under punkt Dersom personen tidligere gjentatte ganger har kontaktet andre barn, eller eksempelvis har benyttet masseutsendelser på nettet, kan det være at dette bør omfattes av straffebestemmelsen selv om møtet med det aktuelle barnet skjer etter første henvendelse. Vi antar at i tilfeller der det enten tidligere har vært kontakt med andre barn, masseutsendelse av henvendelser eller at kontakten er av seksuell karakter, vil kunne avgrenses mot personer som handler på impuls eller som et enkeltstående innfall. Se for øvrig forslag til lovtekst nedenfor under punkt Til Når bør straffansvaret inntre ved møte eller også på reisen til møtet? Vi anser at også det å reise for å møte barnet bør omfattes av bestemmelsen. Politimestrene i Oslo, Hordaland og Telemark uttaler seg i tråd med dette. Gjerningsmannen har da allerede ved å ta kontakt med barnet overskredet en psykologisk grense. Bevismessig antas det ikke å være noen stor forskjell (begge deler kan være bevismessig vanskelig), på å la straffansvaret inntre når gjerningspersonen reiser for å møte og å gjøre det straffbart å gi seg til kjenne og ta kontakt med barnet på møtestedet. For barnet vil det være en fordel om man kan gripe inn før møtet finner sted. En slik ordlyd kan også være en fordel i de tilfeller hvor politiet reiser for å møte den voksne i barnets sted. For øvrig viser vi til det som fremkommer nedenfor under forslag til lovtekst til punkt Til Ytterligere krav til møtet? Vi er enig med departementet at det ikke bør oppstilles et krav til manglende samtykke fra foreldre. Politimestrene i Hordaland og Telemark støtter også forslaget. Til Fornærmedes alder Vi er, i likhet med politimestrene i Oslo og Telemark og sjef for Kripos, enig med departementet i at aldersgrensen i forberedelsesbestemmelsen bør være sammenfallende med den seksuelle lavalder, dvs. 16 år. Til Skyldkravet Vi er, i likhet med politimestrene i Hordaland og Telemark og sjef for Kripos, enig med departementet i at skyldkravet bør være vanlig forsett.

4 4 Til Straffbortfall ved jevnbyrdighet Vi er enig i departementets forslag om mulighet for straffbortfall eller straffnedsettelse på grunn av jevnbyrdighet i alder og utvikling. Politimestrene i Telemark uttaler seg i tråd med dette. Til Utkast til ny bestemmelse Departementet foreslår tre alternative utforminger av en objektiv gjerningsbeskrivelse. Vi er noe i tvil om hvilken bestemmelse som vil være mest hensiktsmessig, da det som departementet påpeker er fordeler og ulemper ved alle alternativene. Politidirektoratet er av den oppfatning at alternativ 1 og dernest alternativ 3 har mest klar og presis ordlyd. Ulempen er at man i alternativ 1 kan synes å fokusere på at det er møtet mellom barnet og den voksne som er det straffbare. Politimestrene i Telemark og sjef for Kripos uttaler seg i samme retning om dette alternativet. Tilsvarende ulempe ved alternativ 3 er bruk av begrepet forbereder, som kan gi inntrykk av en mer kvalifisert tilrettelegging av overgrepet i forkant av møtet enn det som er intensjonen med bestemmelsen. Sjef for Kripos uttaler til alternativ 1 at: Slik vi forstår forslagene til bestemmelser er det et spørsmål om kriteriet om et møte i praksis reduserer bestemmelsens verdi. Vi vil foreslå at det vurderes å fjerne kravet om møte slik at bestemmelsen rammer kontakten, og ikke nødvendigvis må ses i direkte sammenheng med et fysisk møte. Dette vil gi bestemmelsen større anvendelighet i bekjempelse av den utfordring som chatte sakene representerer. Vi viser til advokat Eldens innlegg under det nordiske seminaret i mars I alle tre alternativ som departementet foreslår er det videre et krav om at gjerningsmannen skal ha hatt kontakt med offeret minst to ganger tidligere. Lovforslagene vil således ikke ramme gjerningsmenn som for eksempel fysisk kontakter barn for å begå overgrep, uten forutgående kontakt. Vi har erfaring med at noen i stedet for å forsøke å kontakte barnet flere ganger heller forsøker flere barn helt til de finner et så sårbart barn at de kan få begå overgrepet. Dette kan også skje ved bruk av internettt. Gjerningsmannen vil forsøke å oppnå kontakt med flere barn, men blir avvist første gang, og istedenfor å forsøke ny kontakt fortsetter han bare å kontakte nye barn. Som sjef for Kripos påpeker er det mulig å begå de aktuelle overgrep uten fysisk å møtes, f eks ved å lokke, presse eller tvinge noen til å utføre seksuelle handlinger via web kamera, og etter vår oppfatning er karakteren av kontakten viktigere enn antallet ganger. Som ovenfor nevnt er det allerede noen som prøver seg på mange barn i stedet for å kontakte samme barn flere ganger. Det kan være grunn til å tro at en lovbestemmelse som setter som vilkår for straff at det har vært kontakt minst tre ganger, vil medføre at aktuelle gjerningsmenn blir kjent med dette og innretter seg slik at de går videre til neste mulige offer etter andre gangs kontakt. Sjef for Kripos foreslår på bakgrunn av dette at disse vilkårene utgår og at bestemmelsen gis følgende ordlyd: "Den som er i kontakt med et barn under 16 år, og som har forsett om å begå et lovbrudd som nevnt i 195, 196, 200 annet ledd eller 201 bokstav c, straffes med bøter eller fengsel inntil I år. Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte. Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort dersom de som møtes, er omtrent

5 5 jevnbyrdige i alder og utvikling." Politidirektoratet slutter seg til dette. Til 4.3 Presisering av straffeloven 201 Vi er enig i departementets forslag om å ta inn en presisering i strl 201 om at seksuell atferd anses forøvet overfor noen også når det skjer ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Med hilsen Ingelin Killengreen Vedlegg: 3 Saksbehandler: Gunnvor Hovde Tlf:

V år reftrante: 201300319

V år reftrante: 201300319 . ' POLIT IET - Politidirektoratet Pb. 8051 Dep 0031 Oslo sendes pr post og e post V år reftrante: 201300319 Dato: 27. mai 2013 HØRIN G - Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse,

Detaljer

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet.

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet. Det kongelige samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/585 2010/00134-5 008 012.04.2010 Høring om datalagring Vi viser til departementets høringsbrev av

Detaljer

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200603652-/ CEF 2006/02438-4 008 22.11.2006 Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 04.09.2007 om ovennevnte

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 04.09.2007 om ovennevnte JUSTISDEPARTEMENTE 01 NOV 2007 S ; 5 POLITIET MAR, POLITIDIREKTORATET Det konge lige justis- og po litidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200705911 2007/02152-10

Detaljer

Innst. O. nr. 73. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen

Innst. O. nr. 73. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Innst. O. nr. 73 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 22 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (siste delproposisjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

RIKSADVOKATEN. R E F. : V Å R R E F. : D A T O : Ra 07-225 TAB/mw 05.07.07 457.0

RIKSADVOKATEN. R E F. : V Å R R E F. : D A T O : Ra 07-225 TAB/mw 05.07.07 457.0 RIKSADVOKATEN Statsadvokatene Sjefen for Kripos Sjefen for PST Politimestrene R E F. : V Å R R E F. : D A T O : Ra 07-225 TAB/mw 05.07.07 457.0 SELVVASKING RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERINGEN AV STRAFFELOVEN

Detaljer

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Tilråding fra Finansdepartementet 14. juni 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 Kripos Taktisk etterforskningsavdeling Voldtektsgruppa Februar 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om Voldtektsgruppa...3 1.2 Formålet med rapporten...3 1.3 Hovedfunn...4 1.4

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

1. HR-2007-02162-A Endresen:

1. HR-2007-02162-A Endresen: 1. HR-2007-02162-A INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2007-12-21 PUBLISERT: HR-2007-02162-A STIKKORD: Tilbakekall av autorisasjon som lege. Helsepersonelloven 57. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmål

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

HVORDAN HÅNDTERE BUTIKKTYVERI?

HVORDAN HÅNDTERE BUTIKKTYVERI? HVORDAN HÅNDTERE BUTIKKTYVERI? EN PRAKTISK VEILEDNING FOR VIRKES MEDLEMSBEDRIFTER FOR HÅNDTERING AV TYVERIER OG NASKERIER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Problemstilling... 2 1.2 Kostnader...

Detaljer

VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet. Av Merete Jenssen

VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet. Av Merete Jenssen VENNLIGST FORSTYRR! En redegjørelse og drøftelse av opplysningsrett og opplysningsplikt til barnevernet Av Merete Jenssen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2015/54440-4 Arkivkode: 008 Dato: 30.09.2015 Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981

Detaljer

Innst. O. nr. 81. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:60 (2002-2003) Nåværende 10 blir ny 11 og 11 blir ny 12.

Innst. O. nr. 81. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:60 (2002-2003) Nåværende 10 blir ny 11 og 11 blir ny 12. Innst. O. nr. 81 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:60 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth og Ulf

Detaljer

Bevisforspillelsesfare som grunnlag for. varetektsfengsling

Bevisforspillelsesfare som grunnlag for. varetektsfengsling Bevisforspillelsesfare som grunnlag for varetektsfengsling Martin Grønnslett Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2011 1 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 160 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 14 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 104 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer

Detaljer

Provokasjon som etterforskningsmetode

Provokasjon som etterforskningsmetode Provokasjon som etterforskningsmetode av Elisabeth Kaspersen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2009 1 Innhold 1.1 Innledning 5 1.1.2 Presentasjon

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. 14/982 EP KKF/KTU/bj 14-056799ADM-OBYF 14. november 2014

Deres referanse Vår referanse Dato. 14/982 EP KKF/KTU/bj 14-056799ADM-OBYF 14. november 2014 OSLO BYFOGDEMBETE Justis- og beredskapsdepartement Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Sendes pr. e-post: lovavdelingen@jd.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 14/982 EP KKF/KTU/bj 14. november

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar

Dialogforum KRIPOS. Nettaktørers samfunnsansvar. Innhold: NYHETSBREV - JUNI 2011. Nettaktørers samfunnsansvar Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - JUNI 2011 Innhold: Nettaktørers samfunnsansvar Status på tips 1. kv. 2011 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Safer social networking principles for the EU Ny lovbestemmelse

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e 11. april Endringer i forsikringsavtaleloven mv. 433 Møte mandag den 11. april kl. 13.56 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 26): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16.

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer