Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far"

Transkript

1 Verband der Kriegskinder NORGES KRIGSBARNFORBUND Internett: Telefon: e. kl Organisasjonsnr.: Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far Vi har utarbeidet et standardopplegg for innsamling av opplysninger og ettersøking, som vi anbefaler alle å følge, jfr. vedlegg. Det gis ingen garanti for at du skal nå ditt mål, men blir opplegget fulgt er det rimelig god sjanse for at du vil kunne finne fram til papirer som beviser dine røtter. Dersom du fremdeles mottar opplysninger fra myndighetene i saken, er det helt sikkert enda mer der disse kommer fra. Vårt standardopplegg for ettersøking beskriver framgangsmåten for å finne fram i norske og tyske arkiver. Du bør bruke vedlagte søkeskjema for å strukturere de opplysninger som du har ved ettersøking i de ulike arkiver. Vedlagt følger også relevante avsnitt fra gjeldende regelverk og rundskriv, som blant annet viser hvilke rettigheter du har i slike saker. Først når alle relevante opplysninger er på bordet kan du henvende deg til en av våre etterforskere i Tyskland, som vil sørge for oppdaterte opplysninger om din far. Hvis det er noe du trenger hjelp til, så ta kontakt med en av oss i styret. Vennligst gi styret også tilbakemelding på eventuelle (nye) hindringer som du møter under saksfremføringen mot myndighetene. På den måten blir vi enda flinkere til å hjelpe andre i slike saker. Vi ønsker deg lykke til! Med vennlig hilsen NORGES KRIGSBARNFORBUND Vedlegg: Standardopplegg for søking i norske og tyske arkiver Standardskjema opplysninger om meg selv Rundskriv A nr.45 av 13.mai 1952 Rundskriv G-33/87 av Brev fra Det kongelige barne og familiedep. til NKBF av Brev fra NKBF til alle fylkesmenn av Internettadressen til Arkivnett i Norge: Ettersøking i norske arkiver. Problemstillingen om at saksbehandlerne i fylkene praktiserer retningslinjene ulikt er ikke ukjent for oss, og dette har vært påpekt tidligere av NKBF, jfr. kopi av vedlagte brev. 1

2 Vår erfaring er at fylkesmenn relativt ofte opplyser at i flere tilfeller kan selve krigsbarnsaken mangle, men vil i noen tilfeller likevel kunne finnes, f.eks. i en adopsjonssak eller i en eventuell rettssak (farskapssak) i byrett-/sorenskriverarkiv, som ble avlevert til statsarkivene. I slike tilfeller vil ettersøkingen naturligvis ta noe lenger tid, men gi aldri opp for opplysninger om ditt opphav finnes ett eller annet sted arkivene. (I følge våre opplysninger foreligger det i skrivende stund (1999) ingen planer om å makulere krigsbarnsakene i Statsarkivene.) Alle krigsbarn ble ved innregistreringen tilknyttet bidragssystemet i kommunen. Bidragsfogden i byene er kommunalt tilsatt og arkivene finnes fortsatt i kommunearkivene. Kommunearkiver ble ikke avlevert til statsarkivene. I landkommunene var det lensmannen som var bidragsfogd. Disse arkivene ble avlevert til statsarkivene. Hvis barnemoren flyttet mellom forskjellige kommuner, ble saken overtatt av bidragsfogden eller lensmannen i den nye bostedskommunen. Opplysninger om bidrag kan da finnes i flere forskjellige arkiver. For å finne opplysninger er det derfor svært viktig at en til enhver tid kjenner mors bosted! Adopsjonsloven som ble innført i 1917 opererer bare med svak adopsjon. Det betydde at barnet hadde arverett etter sine biologiske foreldre og omvendt. Loven ble endret og et nytt begrep ble tatt i bruk; sterk adopsjon. Dette betyr i praksis at all forbindelse med biologisk foreldre skulle brytes og det var ingen arverett lenger mellom disse. Det skulle i følge denne loven bestemmes spesielt ved hver adopsjon om den skulle være sterk eller svak. Det ble etter hvert mest vanlig at det ble foretatt sterke adopsjoner. I loven av skulle det bare forekomme sterke adopsjoner. Når barnet er bortadoptert, reguleres forholdet av adopsjonsloven. Stortinget vedtok i 1986 en ny adopsjonslov som gir adoptivbarnet fra det er 18 år ubetinget rett til å få oppgitt navnet på sine biologiske foreldre. Loven gjelder fra Adopsjonslovens 12: Adoptivforeldre skal så snart som tilrådelig fortelle adoptivbarnet at det er adoptert. Fra barnet er 18 år har det krav på å få opplyst fra departementet (Barne- og Familiedep.) eller den fylkesmann som har gitt bevillingen, hvem de opprinnelige foreldre er. Adopsjonslovens 25: Reglene i loven gjelder også for adoptivforhold som er stiftet før loven trådte i kraft. For adoptivforhold stiftet før 1.juli 1957 er dette likevel bare tilfellet når de har bestemmelse etter 15 b i lov 2.april 1917 nr.1 om adoption, slik den lød etter endring ved lov 24.mai 1935 nr.2. I fylkesmannens B-journalsaker finnes dispensasjonssøknader for vielsen mellom norsk kvinne og utenlandsk mann. Det finnes også lister over par som oppholdt seg i militærleiren og som hadde tysk vielse, men som også måtte ha norsk vielse før de reiste ut av landet. Ved bidragssaker var det vanlig at fylkesmannen utferdiget forelegg for barnefaren og bidragsfogden skulle sørge for at bidraget ble betalt og eventuelt innkrevd, jfr. rundskriv A nr. 45 fra Sosialdepartementet av (se side 8). Etter frigjøringen overtok Sosialdepartementet ansvaret for denne typen saker inntil departementet ca oversendte de fleste sakene til de aktuelle fylkene der moren var bosatt. Morens bosted på den tiden er blant de opplysninger som anses av stor viktighet i ettersøkingen. Vi sitter inne med opplysninger om at ifølge Riksarkivets praksis, får krigsbarns adgang til dokumenter som gjelder dem selv, når de ikke inneholder opplysninger som kan skade eller såre andre personer, og de får kopier av dokumentene som kan være av interesse i ettersøkingen. Vi har grunn til 2

3 å tro at lignende praksis også gjelder for de øvrige offentlige instanser. Opplysninger fra arkivene blir oftest meddelt i brevs form. Uvedkommende kan ikke regne med å få tilgang til materiale om enkeltsaker, blir det hevdet. De fleste av saksmappene i Abteilung Lebensborn og Sosialdepartementet er altså opprettet på barnemødrenes navn. Hensynet til mødrenes personvern må balanseres mot hensynet til barnas krav om å få kjennskap til sine biologiske foreldre. Som hovedregel er at en offentlig instans tar standpunkt til hvilke opplysninger krigsbarn skal få tilgang til. Opplysninger som direkte vedrører barnet eller den tyske faren blir gitt ut, mens det er visse restriksjoner på opplysninger om barnets mor. Dersom farskapen ikke er fastsatt etter norsk lov, eller har en frifinnende norsk farskapssak eller ingen farskapssak å vise til, kan problemer med innsyn forekomme. En annen gruppe krigsbarn hvis farskap bare har vært behandlet etter de tyske bestemmelsene har også hittil hatt visse vanskeligheter med å få innsyn i offentlige arkiver. Innsyn i slike saker er vanligvis betinget av saksbehandlers tolkning av paragrafer i Lov og retningslinjer om krigsbarnsaker. Til fordel for å gi opplysninger taler særlig hensynet til den følelsesmessige betydning det har for et menneske å kjenne sitt opphav. Dette er et hensyn som er anerkjent i adopsjonsforhold, jfr. 12 annet ledd i den nye adopsjonsloven ovenfor. I tillegg til den følelsesmessige siden av saken, kan det ha betydning for barnet å få kjennskap til eventuelle arveegenskaper hos faren. Det sies at Justisdepartementet har strukket seg langt i å gi krigsbarna opplysninger om mulige fedre. Under forutsetning av at du er part i saken har du i følge Forvaltningsloven 18 og 19 nesten uinnskrenket adgang til visse opplysninger. For i Forvaltningslovens 18 (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter) står det: En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter for så vidt ikke annet følger av reglene i denne paragraf eller 19. Dette gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidd for sin interne saksforberedelse. Han har heller ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument for den interne saks forberedelse som er utarbeidd a) av et underordnet organ. b) av særlige rådgivere eller sakkyndige. c) av et departement til bruk i et annet departement. Bestemmelsen i foregående punktum omfatter også dokument som gjelder innhenting av dokument som nevnt under bokstavene a, b eller c. Selv om dokumentet er unntatt etter reglene i annet ledd, har partene rett til å gjøre seg kjent med de deler av det som inneholder faktiske opplysninger eller sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum. Dette gjelder likevel ikke faktiske opplysninger uten betydning for avgjørelsen og heller ikke når opplysningene eller bearbeidelsen finnes i et annet dokument som partene har adgang til. Annet ledd gjelder ikke innstilling som administrasjonen gir når vedtak skal treffes av kommunestyre eller fylkesting eller av andre folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen. Bestemmelsene gjelder heller ikke innstilling fra folkevalgte organer når vedtak skal treffes av kommunestyre eller fylkesting. Forvaltningslovens 19: (Innskrenket adgang til visse opplysninger). En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument a) som er av betydning for rikets sikkerhet, forholdet til fremmede stater eller landets forsvar. 3

4 b) som angår tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og berekninger og forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet, eller c) som det av hensyn til hans helse eller hans forhold til personer som han står nær, må anses utilrådelig at han får kjennskap til; likevel slik at opplysningene på anmodning skal gjøres kjent for en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det. Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder b) en annen persons helseforhold, eller c) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. Kongen kan gi forskrifter som for særskilte saksområder utfyller eller nærmere fastlegger hvordan 18 og 19 skal anvendes. Når tungtveiende grunner taler for det, kan forskriftene også gjøre unntak fra disse paragrafer. Men vi må nok en gang slå fast at krigsbarn i følge lover og retningslinjer, har rett til opplysninger om sitt opphav. Håper det ovennevnte inneholder opplysninger som kan føre deg minst ett steg i riktig retning. Se også side 9 og 10. Opplysninger om tysk far. Vi anbefaler deg å starte oppsporingen ved å skrive til de norske myndighetene. For å spare tid kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med alle aktuelle instanser samtidig. (Samfunnsboka inneholder adresser til aktuelle arkiver, fylkesmenn etc.) Det anbefales å bruke nedenstående oppstilling under planleggingen av ettersøkingen: 1. Få tak i din egen dåpsattest utstedt på bl. F-0107 B eller tilsvarende blankett. 2. Sjekk registreringen av deg i Folkeregisteret i din bostedskommune. 3. Få tak i fullmakt fra din biologiske mor til å frita Fylkesmannen fra taushetsplikt overfor henne. Fullmakten bør også inneholde passus om du har lov å ta kopi av dokumentene. Dersom din biologiske mor er død, eller nekter å gi fullmakt, vil Fylkesmannen sannsynligvis avslå innsyn. Avslaget kan ankes departementet. 4. Sett opp på en oversiktlig måte alt du vet om dine biologiske foreldre, så som fornavn, etternavn (pikenavn), fødselsdato, fødested etc. Dette er opplysninger som du bruker i ettersøkingen innenlands. (I tillegg kan du komplettere oversikten med eventuelle rykter som du kjenner til. Det kan også tenkes at folk i nabolaget sitter inne med nyttige opplysninger om din bakgrunn. Dette gjelder spesielt barnesaker som aldri ble meldt til noen myndighet, tysk eller norsk. Disse har ikke satt spor etter seg i offentlige arkiver, og bør derfor betraktes som løse rykter inntil det motsatte er bevist). Start oppsporingen ved å skrive til: Fylkesmannen. (Hvis du er usikker hvor moren din bodde i årene omkring 1950, så send likelydende brev til samtlige): Riksarkivet. (Lebensborn arkivet). Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 Oslo. Statsarkivet (Saker fra bidragsfogdene i landkommunene) Bidragsfogd eller Underfogd, i den bykommunen din mor bodde eller fortsatt bor i. Legg ved alle relevante opplysninger som du er sikker på er riktige. Du kan bruke vedlagte skjema, se de siste sidene. 4

5 Dersom svarene fra instansene spriker kan du ta en runde til for å få avklart eventuelle misforståelser. Husk at ikke alle instanser sitter med kopier av samtlige opplysninger. Vi har eksempler på at saker kan være spredt på flere instanser. Hvis kopi av din fødselsmelding ikke er mottatt hos registerføreren eller presten, er det grunn til etterspørre denne hos Statsarkivet hvis du er født i en landkommune, eller i kommunen dersom du er født i en by. Ut fra svarene du får må du vurdere om det er hensiktsmessig å gå videre med oppsporingen i Norge eller i Tyskland. Noen år etter frigjøringen fikk fylkesmennene oversendt krigsbarns dokumenter fra arkivet etter Lebensborn i Norge. De tyske saksmappene inneholder ofte ytterligere opplysninger om sakene i tillegg til det som er registrert i de arkivene som oppbevares i Riksarkivet. Her er f.eks. godt mulig at det ligger skjema utfylt av far med innlimt foto og opplysninger om hans foreldre og besteforeldre. Krigsbarn som ble adoptert kan henvende seg til Fylkesmannen eller Statens adopsjonskontor, Oslo, kan i henhold til rundskriv G-33/87 av (se side 7), få ut opplysninger om sin biologiske far og mor og eventuelt supplert med andre viktige opplysninger. Innsyn i Tyskland Norges Krigsbarnforbund har en etterforsker bosatt i Tyskland som er behjelpelig med å oppspore fedre og farens familie. Han snakker og skriver norsk. Erfaringsmessig vil du spare mye tid når du har forberedt din sak grundig. Det er viktig at de opplysningene du har er tilstrekkelige for å starte og fullføre en ettersøking. Tidsfaktoren er meget viktig i slike saker. Etterforskeren vil kunne jobbe mer effektivt når alle dokumenter/papirer ankommer samlet. Nedenfor finner du en sjekkliste som vi vet vil fungere tidsbesparende i de fleste ettersøkingstilfellene. For å starte et eventuelt oppsporingsarbeid i Tyskland bør du i utgangspunktet ha meget sikre opplysninger om navn, fødselsdato og ett eller flere feltpost-nummer knyttet til din far. Opplysninger om feltpostnummer finner du på hjemmesiden: Dette innebærer at du må sørge for å få med alle de opplysninger som det overhodet er mulig å få tak i fra norske myndigheter, før du henvender deg til Tyskland. Det er altså meget viktig å få fastslått farens identitet før du går videre med saken. Men det finnes eksempler på vellykkede resultater der ettersøkeren bare hadde ett navn å nøste saken på. Dersom du ønsker å drive ettersøking på egenhånd i Tyskland, kan momenter fra lista nedenfor brukes sammen med andre relevante opplysninger som du måtte ha. 1. Du må ta kopi av eventuelle brev du har sendt til offentlige kontorer i inn- og utland f.eks. Riksarkivet, Norges Røde Kors, Fylkesmann, Statsarkiv, Røde Kors i andre land etc. 2. Du må også ta kopi av alle svar du har fått på bakgrunn av henvendelsene i pkt Du må skrive om deg selv og eventuell familie. Legg gjerne ved bilde(r). 4. Du må forklare hensikten med oppsporingen. Du må angi om du eksempelvis (bare) har til hensikt å brevveksle, besøke ham i Tyskland, arrangere et møte i Norge eller lignende. 5. Du må fortelle hvilke(t) språk som passer deg best for brevveksling og/eller samtale. Oppgi evt. telefonnummer. Vår etterforsker i Tyskland er: 5

6 Josef Focks Zum Josefhäuschen Grafshaft Holtzweiler TYSKLAND Han hjelper gjerne, og du kan kontakte han direkte. Han snakker godt norsk.. Du kan også ta kontakt med han på tlf eller på e-postadresse: online.de Lykke til. 6

7 DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-33/87 (655) POLITIDEPARTEMENT Jnr. 552/87 G BAS/et Til fylkesmenn og bidragsfogder KRIGSBARNSAKENE OPPLYSNINGER OM MULIGE BIOLOGISKE FEDRE. Flere fylkesmenn har i den senere tid reist spørsmålet om hvilken adgang forvaltningen har til å gi opplysninger i de såkalte krigsbarnsakene. Spørsmålet er tatt opp så vel på bakgrunn av konkrete saker som i form av generelle henvendelser. I den utstrekning man antar at forvaltningen har adgang til å gi opplysninger i slike saker, oppstår også spørsmålet om forvaltningen har plikt til å gjøre det. Innledningsvis er det grunn til å presisere at spørsmålet bare volder problemer i de tilfelle hvor barnemoren i sin tid oppga en eller flere mulige menn uten at farskapet ble fastslått. I tilfelle hvor farskapet ble fastsatt, har barnet en selvsagt rett til å få opplysninger om sitt opphav. Justisdepartementet har etter nærmere vurdering kommet til at forvaltningen har en alminnelig adgang til å formidle opplysninger om mulige biologiske fedre til krigsbarna. Dette må gjelde uten hinder av bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven. Adgangen til å gi slike opplysninger er imidlertid ikke uten videre ensbetydende med at barnet også har krav på Justisdepartementet oppfatning skille mellom de tilfelle hvor det er truffet enkeltvedtak i saken, og tilfelle hvor slikt vedtak ikke foreligger. Dersom det foreligger et enkeltvedtak, for eksempel ved at det i sin tid ble utferdiget bidragsforelegg, må forvaltningen etter Justisdepartementets vurdering ha plikt til å gi opplysninger. I tilfelle hvor det ikke foreligger noe enkeltvedtak, må det derimot bero på en konkret vurdering om innsyn skal gis. Her må man på den ene side se på hensynet til den oppgitte far og hans familie, som kan oppleve det som nokså opprivende etter mange år å bli konfrontert med en påstand om farskap. Dette er et moment som i avgjørende grad kan tale imot å gi opplysninger, spesielt dersom man må regne med stor mulighet for at påstanden om farskap er grunnløs, noe som kan være tilfelle i saker hvor moren i sin tid oppga flere menn som mulige fedre. I den helhetsvurdering som må foretas, vil det imidlertid også spille en rolle om vedkommende person tidligere også er blitt konfrontert med mistanken om at han er far. Til fordel for å gi opplysninger taler særlig hensynet til den følelsesmessige betydning det har for et menneske å kjenne sitt opphav. Dette er et hensyn som er anerkjent i adopsjonsforhold, jfr. 12 annet ledd i den nye adopsjonsloven, som gir et adoptivbarn som er fylt 18 år krav på å få opplyst hvem de opprinnelige foreldre er. I tillegg til det følelsesmessige aspektet, kan det ha betydning for barnet å få kjennskap til eventuelle arveegenskaper hos faren. Det lar seg vanskelig gjøre å angi nærmere hvilken vekt det ene hensyn bør tillegges i forhold til det annet. Avgjørelsen må bero på en helhetsvurdering. Justisdepartementet vil likevel som en generell rettesnor gi uttrykk for at man bør strekke seg langt i å gi krigsbarna opplysninger om mulige fedre. Etter fullmakt Anne H. Austbø Avdelingsdirektør / Bjørn Arne Sollesnes byråsjef ooooooooo 7

8 S O S I A L D E P A R T E M E N T E T Rundskriv A nr. 45 FH/RK Til alle fylkesmenn. Krigsbarnsakene. Innkreving av bidrag i Tyskland. En viser til rundskriv A nr. 42 av 18. desember Spørsmålet om innkreving av bidrag i Tyskland har nå vært lagt fram for de sentrale tyske myndigheter i Bonn. Etter den uttalelse en har mottatt kan norske statsborgere nå gjøre bidragskrav gjeldende for domstoler i Vest-Tyskland i tilfelle der den oppgitte far benekter farskapet og/eller ikke vil betale bidrag. En funksjonær ved et tysk Jugendamt vil representere barnet ved rettsforhandlingene etter fullmakt fra barnets verje. (Etter tysk rett er barnet saksøker). Fri sakførsel vil kunne bli innvilget. Uttalelsene gjelder bare Vest-Tyskland, men en har erfaring for at det samme gjelder også i Østerrike. I Øst-Tyskland nytter norske myndigheter tysk advokat i disse saker, men framgangsmåten er ellers den samme som i Vest-Tyskland. Foreløpig er det vansker med valutaoverføringer fra Øst-Tyskland. En skal bemerke at norsk forelegg og dom etter tysk rett ikke har noen betydning for farens plikt til å betale bidrag. Det er derfor ikke nødvendig å utferdige forelegg før en søker bidrag krevd inn. (Når det foreligger norsk dom, må den imidlertid sendes med til bruk under saksbehandlingen). Når farskapsforholdet ikke er fastslått verken etter norsk eller tysk rett, må sakene være vedlagt en utførlig forklaring fra barnets mor om hennes forhold til den oppgitte far. Forkalringen må inneholde alle opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av farskapsforholdet. I saker som blir sendt hit til innkreving av bidrag må en ha opplyst: 1. Barnets fulle navn, fødselsdato og fødested. 2. Morens fulle navn (og evt. pikenavn), fødselsdato og fødested. 3. Hvor barnet er nå. 4. Om barnets mor eller verje ønsker bidrag krevd inn. Dersom det antas at den oppgitte far ikke er villig til å betale bidrag, kan det med første ekspedisjon legges ved en Prozessvollmacht i samsvar med vedlagte mønster. Fullmakten må underskrives av barnets verje og medunderskrives av bidragsfogden. Slike saker må også være vedlagt en attest for at barnet er ubemidlet (trangsattest), slik at en kan få fri sakførsel. Samtlige tyske saksdokumenter må sendes med sakene hit. En legger ved en del eksemplarer av dette rundskriv til fordeling blant bidragsfogdene i fylket. Sosialdepartementet, Oslo, den 13. mai 1952 Etter fullmakt K.J.Øksnes / M.Langholm ooooooooo 8

9 DET KONGELIGE BARNE- OG Kirsti M. Stokkeland Vår dato: 4.mars 1994 FAMILIEDEPARTEMENT Deres dato: 7.juli 1993 Vår referanse: 93/02246 Norges Krigsbarnforbund v/alvhild Jarnes 5392 STOREBØ HENVENDELSE VEDRØRENDE ADOPTERTE KRIGSBARNS RETT TIL OPPLYSNINGER OM SINE OPPRINNELIGE FORELDRE Vi viser til Deres brev av 7. juli 1993 og beklager meget den lange saksbehandlingstiden. Etter adopsjonsloven av har barnet fra det er 18 år krav på å få opplyst hvem de opprinnelige foreldre er. Departementet legger til grunn at de opplysninger barnet har rett til er opplysninger om foreldrenes navn og bostedsadresse på tidspunktet for adopsjonen. Etter lovens 25 gjelder barnets rett til opplysningene også der adoptivforholdet er stiftet før loven trådte i kraft. Dette innebærer at det ikke er grunnlag for å nekte barna disse opplysningene selv om foreldrene i sin tid adopterte bort barnet i tillit til at de kunne forbli anonyme og fortsatt ønsker anonymitet. I en del adoptivsaker er det reist spørsmål omkring farskap. Dersom farskapet er erkjent eller fastslått, har fylkesmannen plikt til å gi barnet opplysningene om hvem far er. Dersom der er oppgitt flere mulige fedre eller dersom farskap av andre grunner ikke er rettsgyldig fastslått, hjemler ikke 12 annet ledd adgang til å oppgi navnene. Krigsbarn eller andre barn som ønsker oppgitt navn på mulige fedre kan således ikke få det gjennom adopsjonslovens bestemmelse. Hvorvidt et krigsbarn har rett til opplysninger om mulige fedre må avgjøres av forvaltningslovens bestemmelser. I rundskrivet De viser til (rundskriv G-33/87) har Justisdepartementet lagt til grunn at forvaltningen har en rimelig adgang til å formidle opplysninger om mulige biologiske fedre til krigsbarna og at dette må gjelde uten hinder av bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven. Rundskrivet presiserer videre at barnet ikke har krav på å få gjøre seg kjent med opplysningene, men at det må bero på en konkret vurdering om opplysningene gis. Rundskrivet behandler ikke spesielt adopterte krigsbarns rett til opplysninger om hvem de opprinnelige foreldrene er. Barne- og familiedepartementet er av den oppfatning at rundskrivet også må gjelde overfor de adopterte barna. Vi legger her til grunn at det på dette området ikke bør være noen forskjell mellom de adopterte krigsbarna og de som ikke ble adoptert. Adopsjonsloven 12 er ikke til hjelp for adopterte barn i de tilfeller det ikke er rettsgyldig avklart hvem faren er. Dersom det ikke vil være mulig for denne gruppen barn å få saken vurdert i henhold til rundskriv G-33/87, ville de adopterte barna komme dårligere ut enn de ikke adopterte krigsbarna. Departementet legger derfor til grunn at rundskriv G-33/87 må gjelde også for de adopterte krigsbarna. Med hilsen Lise Gundersby (e.f) / Kirsti M. Stokkeland. ooooooooo 9

10 NORGES KRIGSBARNFORBUND Bergen, 11.mars 1994 Til samtlige fylkesmenn KRIGSBARNS RETT TIL OPPLYSNINGER OM SINE OPPRINNELIGE FORELDRE Jeg representerer, som er en interesseorganisasjon for barn født i perioden av norsk og tysk far som tilhørte okkupasjonsmakten. Gjennom våre medlemmer har vi fått informasjon om utbredt forskjellsbehandling av innsyn i krigsbarnsakene (Lebensbornarkivet) hos de forskjellige fylkesmenn. For å sikre våre medlemmer enhetlig behandling tillater jeg meg å oversende kopi av rundskriv G- 33/87 fra Justisdepartementet samt et klargjørende skriv fra Barne- og Familiedepartementet av 4. mars d.å. for så vidt angår de adopterte krigsbarn. Vi er kjent med at barn i medhold av barneloven av 1981 har partsrettigheter i farskapssaker. Dette må jo også gjelde krigsbarn og vi arbeider nå med at også de krigsbarn der norsk farskapssak ikke ble anlagt, fordi den tyske etter krigsbarnutvalgets vurdering var god nok, også vil få rettigheter i sine saker, i hvert fall innsynsrett. Med vennlig hilsen NORGES KRIGSBARNFORBUND Elna Johnsen sekretær ooooooooo Tips: Oversikt over aktuelle arkiv i Norge kan du finne på internett: ooooooooo 10

11 ... Sted: Dato: Til:... Adresse:... Poststed:... ETTERSØKING AV TYSK FAR Jeg er krigsbarn og søker med dette etter alle opplysninger som er registrert om meg i offentlige arkiver, slik at jeg kan finne min biologiske far. Jeg trenger i første rekke opplysninger fra: (Kryss av aktuelle dokumenter) Kopi av Fødselsmelding Kopi av Fragebogen KM Kopi av Fragebogen KV Erklæring om adopsjon Kopi av Fragebogen for adopsjon og bortsatt i pleie Kopi av melding om svangerskap Kopi av saksmappen i Abteilung Lebensborn Kopi av journalomslaget Eventuelle bilder (kan sendes i oppkrav) Kopi av Rettsbok fra Gericht Dienststelle Kopi av eventuelle ekteskapsplaner Kopi av øvrige relevante opplysninger. Andre dokumenter: 11

12 Min biologiske mor: Bl. Vgab_1 Etternavn (pikenavn): Født: Fødested: Sist kjente adresse: (Skriv tydelig - bruk blokkbokstaver) Fornavn: Personnummer: Dato: Vedlagt fullmakt fra min mor Min mor er død Datert: Dato: Min biologiske far: Etternavn: Født: Fødested: Sist kjente sivile adresse: Feltpostnummer: Fornavn: Personnummer: By, delstat etc: Dato: Stasjonert i Norge: Meg selv: Etternavn (pikenavn): Fornavn: Født: Personnummer: Fødested: Nåværende postadresse: Lebensborn Fosterhjem Adoptert Barnehjem Annen omsorg (oppgi type): Nummer: Dato (fra - til): Dato (fra - til): Dato (fra - til): Dato (fra - til): 12

13 Eventuell Adoptivmor: Etternavn (pikenavn): Født: Fødested: Fornavn: Personnummer: Eventuell Adoptivfar: Etternavn: Født: Fødested: Fornavn: Personnummer: Postadresse: Eventuell Pleiemor: (fosterhjem) Etternavn (pikenavn): Født: Fødested: Fornavn: Personnummer: Postadresse: Eventuell Pleiefar: (fosterhjem) Etternavn: Født: Fødested: Fornavn: Personnummer: Postadresse: Eventuelt Barnehjem: Navn: 13

14 Tidsrom (fra - til): Tidsrom (fra - til): Postadresse: Eventuell Annen omsorg: Navn: Tidsrom (fra - til): Tidsrom (fra - til): Postadresse: Eventuell Verge: Navn: Tidsrom (fra - til): Tidsrom (fra - til): Postadresse:... Underskrift: Vedlegg: 1:... 2:... 3:... 4:... 5:... 6:... Husk å ta kopi av brev med eventuelle vedlegg før du sender det fra deg. 14

Norges Krigsbarnforbund (NKBF) www.nkbf.no

Norges Krigsbarnforbund (NKBF) www.nkbf.no Norges Krigsbarnforbund (NKBF) www.nkbf.no Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far Vi har utarbeidet et standardopplegg for innsamling av opplysninger og ettersøking, som vi anbefaler alle

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Farskap. foreldreansvar

Farskap. foreldreansvar FARSKAP OG FORELDRE- ANSVAR Farskap og foreldreansvar FARSKAP OG FORELDRE- ANSVAR Denne folderen gir informasjon om farskap og foreldreansvar til dere som skal bli foreldre. Reglene om farskap og foreldreansvar

Detaljer

SØKNAD OM ADOPSJON (Lov om adopsjon av 28. februar 1986 nr 8)

SØKNAD OM ADOPSJON (Lov om adopsjon av 28. februar 1986 nr 8) SØKNAD OM ADOPSJON (Lov om adopsjon av 28. februar 1986 nr 8) OPPLYSNINGER OM SØKERNE/SØKER Kvinnelig søker Stilling Telefon arbeid Trossamfunn Mannlig søker Stilling Telefon arbeid Trossamfunn Søkerens

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon

Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon 1 Retningslinjer gitt av Barne- og familiedepartementet desember 2002, revidert i mars 2016 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Q-1045) Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon

Detaljer

Offentleglova og åpne data

Offentleglova og åpne data Offentleglova og åpne data Fung. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Justisdepartementets lovavdeling 1 Offentleglova - hovedprinsipper og hovedhensyn Offentleglova 3: saksdokument, journal og lignende register

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen JUSTIS- m OG POLITIDEPARTEMENTET Notat Til: Fra: Departementsråden Lovavdelingen Kopi: Plan- og administrasjon Saksnr.: O p 0 0 j Dato: Ø. O'.. Z-O 0 S 20.01.2005 rådgiver Magnus Hauge Greaker Offentlighet

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING Sørum kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Den utfordrende samtale til barnas beste

Den utfordrende samtale til barnas beste Den utfordrende samtale til barnas beste Skilsmisser eller separasjon på landsbasis Antall skilsmisser har gått ned om man ser på tall fra 2011 til 2014 ( - 1099). 2011 2012 2013 2014 9 707 9 635 8 965

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref :Vår ref 11/12990 Saksb A. Magnussen Dato: Høring Anerkjennelse av farskap

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Åpning av landssvikarkivet. Bilde: Stiklestadmuseene

Åpning av landssvikarkivet. Bilde: Stiklestadmuseene Åpning av landssvikarkivet Bilde: Stiklestadmuseene 1 Landssvikarkivet Befinner seg i Riksarkivet i Oslo 90000 etterforskningsmapper 1200 hyllemeter med dokumentasjon Bilde: Regjeringen.no 2 Om lag 20

Detaljer

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune har vedtatt en Vederlagsordning (billighetserstatning) for barn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem,

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge FYLKESMANNEN I FINNMARK Justis- og samfunnsavdeling FINNMARKKU FYLKKAMANNI Justiisa- ja servodatossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2014/51 18.06.2014

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01538-2 Hilde Rakvaag 9. mars 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01538-2 Hilde Rakvaag 9. mars 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01538-2 Hilde Rakvaag 9. mars

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS Akershus fylkeskommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for omsorgssvikt

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Tingrett - Lagmanssretter/Høyesterett Påtalemyndighetens kontor Riksadvokaten Nr. Vår ref. Dato G - 13/2003-4

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Lov om adopsjon [adopsjonsloven]. Jf. tidligere lov 2 apr 1917 nr. 1. Jf. konvensjon 6 feb 1931 mellom Norge, Danmark, Finland,

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

HOLE KOMMUNE «Soa_Navn»

HOLE KOMMUNE «Soa_Navn» HOLE KOMMUNE «Soa_Navn» De politiske partiene i Hole Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 06/2129-1 - RHO 014 19.01.2007 Dir. tlf.nr.: 32 16 11 16 Kommunestyrevalget 2007 - regler

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig om skjønnsutøvelse ved innenlandsadopsjon

Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig om skjønnsutøvelse ved innenlandsadopsjon Retningslinjer gitt av Barne- og familiedepartementet desember 2002, revidert i mars 2009 av Barne- og likestillingsdepartementet (Q-1045) Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene

Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene Kommunestyrevalget 2011 krav til listeforslagene Bestemmelsene om hvilke krav som gjelder for partienes listeforslag, er gitt i valgloven, (vl), kap. 6 og i valgforskriften, (vfskr), kap. 3. Nedenfor gis

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN Unntatt offentlighet Jf. offl. 13 SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING Søknad om billighetserstatning for personer som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt i institusjon

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - Veiledning og maler for listeforslag

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - Veiledning og maler for listeforslag De politiske partiene i Sør-Trøndelag fylke Vår referanse Deres referanse Dato 201201710-20 02.01.2013 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - Veiledning og maler for listeforslag Siden forrige stortingsvalg

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten

Vedtak i klagesak - Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten - avslag på innsyn i korrespondanse med kommuneadvokaten Juridisk avdeling Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten Pb 491 Sentrum 0105 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: SKOLEÅRET 2013-2014 Minoritetsspråklige søkere - Søknad om individuell vurdering Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Navn: Søknadsfrist 1. februar 2013 Fødsels- og personnummer:

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan "krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Side 1 av 5 Hei! Jeg viser til avslag på innsyn datert 29. mars 2016, som ligger ved som hale til denne eposten. Innsynet gjelder en rapport om to fastleger i kommunen, datert 21. mars 2016. I avslaget

Detaljer

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007)

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007) Søknad om rettferdsvederlag fra staten etter alminnelig rettferdsvederlagsordning. St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007) Søknaden sendes til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

Brev 29. desember 1993 fra Øystein Hermansen til Justisdepartementet Oversendt partene

Brev 29. desember 1993 fra Øystein Hermansen til Justisdepartementet Oversendt partene DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Til Fra Dato Gjelder Regjeringsadvokaten Domstoladministrasjonen v/seniorrådgiver Gro Helland 15. mai 2012 Høyesteretts sak nr. 2012/398 (sivil sak): Flexiped AS mot Brødrene

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Finn Gjone, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Alina R. Drazkowski,

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune

Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med tverrfaglige tjenester. Telefon nummer: 90 88 18 57. Det søkes om følgende:

Detaljer

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015

Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015 FYLKESVALGSTYRET Til de respektive politiske partier Vår referanse Deres referanse Dato 201408276-9 14.11.2014 Veiledning og maler for listeforslag - Fylkestingsvalget 2015 Tiden er kommet for partienes

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Saksframlegg ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 06/10015

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Dette er historien om 11 sifre til besvær, kokt sammen gjennom 30 år av Justisdepartementet, Finansdepartementet, Datatilsynet og Sentralkontoret for folkeregistrering,

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Generalsekretær Ola Ødegaard, Stiftelsen Rettferd for taperne

Generalsekretær Ola Ødegaard, Stiftelsen Rettferd for taperne Generalsekretær Ola Ødegaard, Stiftelsen Rettferd for taperne Rettighetsdokumentasjon sett fra brukernes side, Bodø onsdag 24 mars 2010. De kommunale arkivinstitusjonene har startet et prosjekt for å bedre

Detaljer

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer