Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights"

Transkript

1 Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Lov om adopsjon [adopsjonsloven]. Jf. tidligere lov 2 apr 1917 nr. 1. Jf. konvensjon 6 feb 1931 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige. Europarådskonvensjon 24 apr 1967 om adopsjon av barn. Haagkonvensjon 29 mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Kapittel 1. Vilkår for adopsjon m v 1. Adopsjon skjer ved bevilling fra departementet. Departementet skal utstede adopsjonsbevillingen uten å prøve om vilkårene i loven er til stede, når fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har fattet vedtak etter barnevernloven 4-20 annet og tredje ledd, og vedtaket er endelig. Kongen kan gi forskrift om at lovens offentligrettslige bestemmelser skal gis anvendelse på Svalbard og fastsette særskilte regler under hensyn til de stedlige forhold. Endret ved lover 11 juni 1999 nr. 38 (ikr. 1 des 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr. 662), 17 juni 2005 nr. 65 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 614), 1 des 2006 nr. 65 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 30 nov 2007 nr. 1348), som etter sin ordlyd, formentlig ved en inkurie, endrer første ledd. Her er endringen foretatt i annet ledd. 2. Adopsjonsbevilling må bare gis når det kan antas at adopsjonen vil bli til gagn for barnet. Det kreves videre at den som søker om å adoptere, enten ønsker å oppfostre barnet eller har oppfostret det, eller at det foreligger annen særlig grunn til adopsjonen. 3. Bevilling til å adoptere kan bare gis til den som har fylt 25 år. Når sterke grunner taler for det, kan departementet likevel gi bevilling til den som har fylt 20 år. Bevilling til å adoptere egnefødte barn kan bare gis dersom adopsjonen vil ha betydning for barnets rettsstilling, eller det gjelder ny adopsjon av barn som har vært adoptert. 4. Umyndiggjorte kan bare adoptere med samtykke fra sin verge. 5. Den som er gift, kan bare adoptere sammen med sin ektefelle, bortsett fra når ektefellen er sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet eller er forsvunnet. Andre enn ektefeller kan ikke adoptere sammen. Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 36 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 612). 5a. Den ene ektefelle kan med samtykke fra den andre ektefelle adoptere dennes barn hvis ikke de er ektefeller av samme kjønn og barnet er et adoptivbarn som opprinnelig kommer fra en fremmed stat som ikke tillater slik adopsjon. Equal Jus Project A EU's Fundamental Rights and Citizenship Programme co-funded project Ownership of this document does not attribute any right to copy, use or modify it without due authorisation. More information about the origin of the document, which may be private, are available on the Equal Jus Project Database on the item profile.

2 Den ene partner i et registrert partnerskap 1 kan med samtykke fra den andre partner adoptere dennes barn med mindre barnet er et adoptivbarn som opprinnelig kommer fra en fremmed stat som ikke tillater slik adopsjon. Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 36 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 612), endret ved lov 27 juni 2008 nr. 53 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 27 juni 2008 nr. 745). 1 Jf. lover 30 apr 1993 nr. 40 (opph.) og 4 juli 1991 nr Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse om adopsjonsbevilling skal gis. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Den som har fylt 12 år, kan ikke adopteres uten eget samtykke. Kommunen skal på anmodning bistå bevillingsmyndigheten i å opplyse saken etter første ledd og i å innhente samtykke etter annet ledd. Endret ved lov 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991). 7. Den som er under 18 år kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller dem som har foreldreansvaret. Er en av dem forsvunnet, sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet, er samtykke fra den andre tilstrekkelig. Er begge forsvunnet, sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet, kreves samtykke fra verge. Foreldrenes samtykke kan ikke gis før to måneder etter at barnet er født. Far eller mor som ikke har del i foreldreansvaret, skal såvidt mulig få uttale seg før vedtak blir gjort. Er noen annen enn far eller mor oppnevnt som verge for den som ønskes adoptert, skal også vergen få adgang til å uttale seg. 8. Umyndiggjorte kan ikke adopteres uten samtykke fra vergen. 9. Kongen kan godkjenne med tilbakevirkende kraft en adopsjonsbevilling som er gitt uten at lovens vilkår forelå. 10. Spørsmålet om gyldigheten av en adopsjonsbevilling kan ikke tas opp til prejudisiell prøving i en sak som gjelder et annet spørsmål. Kapittel 2. Anonym adopsjon, opplysningplikt 11. Forvaltningsloven 18 første ledd skal ikke være til hinder for at partene i en adopsjonssak holdes ukjent for hverandre (anonym adopsjon). 12. Adoptivforeldre skal så snart som tilrådelig fortelle adoptivbarnet at det er adoptert. E q u a l J u s P r o j e c t D a t a b a s e h t t p : / / w w w. e q u a l - j u s. e u Page 2

3 er. Fra barnet er 18 år har det krav på å få opplyst fra departementet hvem de opprinnelige foreldre Endret ved lov 11 juni 1999 nr. 38 (ikr. 1 des 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr. 662). Kapittel 3. Virkninger av adopsjon, m v 13. Ved adopsjonen får adoptivbarnet og dets livsarvinger samme rettsstilling som om adoptivbarnet hadde vært adoptivforeldrenes egnefødte barn, om ikke annet følger av 14 eller annen lov. Samtidig faller rettsforholdet til den opprinnelige slekten bort, om ikke annet følger av særskilt lov. Har en ektefelle adoptert den andre ektefellens barn, får barnet samme rettsstilling i forhold til ektefellene som om det var deres felles barn. Det samme gjelder for barn adoptert etter 5 a annet ledd. Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 36 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 612). 14. Om adoptivbarnets religiøse oppdragelse kan det treffes særskilt bestemmelse i adopsjonsbevillingen. Endret ved lov 21 mai 1999 nr. 32 (ikr. 1 okt 1999 iflg. res. 21 mai 1999 nr. 501). 14a. Besøkskontakt etter gjennomført adopsjon For adopsjoner som er gjennomført som følge av vedtak etter barnevernloven 4-20, gjelder virkningene av adopsjonen som følger av 13 i loven her, med de begrensninger som det eventuelt er truffet vedtak om i medhold av barnevernloven 4-20 a om besøkskontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre. Tilføyd ved lov 4 juni 2010 nr. 18 (ikr. 1 okt 2010 iflg. res. 4 juni 2010 nr. 768). 15. Blir barnet adoptert på ny av noen annen enn adoptantens ektefelle eller registrerte partner, opphører rettsvirkningene av den første adopsjonen i forholdet til de første adoptivforeldrene og deres slektninger. Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 36 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 612). 16. Adopsjonsbevilling skal anmerkes ved adoptivbarnets navn i folkeregisteret og i de andre offentlige protokoller som departementet bestemmer. Kapittel 3A. Adopsjonsformidling og godkjenning av adoptivhjem Kapitlet med 16 a til 16 f tilføyd ved lov 11 juni 1999 nr. 38 (ikr. 1 des 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr. 662). E q u a l J u s P r o j e c t D a t a b a s e h t t p : / / w w w. e q u a l - j u s. e u Page 3

4 16a. Med adopsjonsformidling forstås i denne loven enhver virksomhet som har til formål å skape kontakt mellom barn som kan adopteres og personer som ønsker å adoptere, herunder enhver registrering eller utredning av adoptivsøkere, registrering av barn som kan adopteres eller utvelging av foreldre til det enkelte barn. 16b. Det er forbudt for privatpersoner å drive formidlingsvirksomhet for plassering av barn med adopsjon for øye. For organisasjoner er det forbudt å drive slik formidlingsvirksomhet uten tillatelse fra departementet, jf. 16 d. Den som forsettlig overtrer forbudet i første ledd eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder. Forsøk straffes likt med fullbyrdet overtredelse. Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr c. Departementet oppnevner et utvalg for adopsjonsformidling av barn bosatt her i riket. Departementet kan gi nærmere forskrifter om formidlingsvirksomheten. 16d. Organisasjoner kan få tillatelse fra departementet til å formidle barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon. Tillatelse skal bare gis til organisasjon som har slik formidling som hovedformål. Organisasjonen skal drives ut fra det som antas å være til gagn for barnet og ikke ha økonomisk vinning for øye. Tillatelsen skal være tidsbegrenset og angi hvilken fremmed stat eller hvilke fremmede stater den gjelder for. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere hvilke krav som kan stilles til organisasjonen, dens virksomhet og avvikling. Departementet fører tilsyn med virksomheten og kan gi organisasjonen pålegg om å rette på forhold som er i strid med lov, forskrift eller vilkår for tillatelsen. Tillatelsen kan trekkes tilbake om lov, forskrift eller vilkår for tillatelsen ikke er oppfylt. 16e. Den som er bosatt i Norge må ikke adoptere barn fra fremmed stat uten forhåndssamtykke fra departementet. Kommunen skal utrede søkerne og gi tilråding til departementet før samtykke etter første ledd gis. E q u a l J u s P r o j e c t D a t a b a s e h t t p : / / w w w. e q u a l - j u s. e u Page 4

5 Kommunen skal også bistå i å opplyse en søknad om adopsjon etter barnets ankomst til Norge, slik at adopsjonen kan gjennomføres. Departementet kan gi nærmere forskrifter om behandlingsmåten og vilkårene for å gi forhåndssamtykke. 16f. Adopsjon av barn bosatt i fremmed stat skal skje gjennom organisasjon som i medhold av 16 d første ledd er gitt tillatelse av departementet til slik virksomhet. Departementet kan i særlige tilfeller samtykke i at adopsjon av barn bosatt i fremmed stat skjer utenom godkjent organisasjon. Kapittel 4. Interlegale spørsmål 17. Søknad om bevilling til adopsjon avgjøres i Norge dersom søkeren har bopel her i riket, eller dersom departementet samtykker i at saken behandles her. 18. Søknaden avgjøres etter norsk rett. Dersom det søkes om adopsjon av barn under 18 år, skal det ved avgjørelsen legges vekt på om adopsjonen vil ha gyldighet også i fremmed stat som søkeren eller barnet har så sterk tilknytning til ved bopel, statsborgerskap eller på annen måte, at det ville medføre betydelig ulempe for barnet om adopsjonen ikke blir gjeldende der. 19. En adopsjon som er gitt og er gyldig i fremmed stat (utenlandsk adopsjon), gjelder her i riket, såframt adoptanten(e) da adopsjonen ble gitt hadde sin bopel i den fremmede stat hvor adopsjonen er gitt. Slik gyldighet har også en adopsjon som er gitt i en annen stat enn den nevnte, såframt adopsjonen anerkjennes i den stat hvor adoptanten(e) hadde sin bopel på tidspunktet for adopsjonen. En adopsjon av et barn som var under 18 år og bosatt i Norge på tidspunktet for adopsjonen, gjelder likevel ikke her i riket med mindre departementet har samtykket i adopsjonen. Departementet kan i det enkelte tilfelle avgjøre om en utenlandsk adopsjon gjelder her i riket etter reglene i første ledd. Departementet kan anerkjenne en utenlandsk adopsjon som ikke omfattes av første ledd. En utenlandsk avgjørelse om opphevelse av adopsjon i et tilfelle hvor en av adoptivforeldrene eller adoptivbarnet er bosatt i Norge på opphevelsestiden, gjelder ikke her i riket med mindre departementet samtykker i opphevelsen. Endret ved lov 4 juni 2010 nr. 18 (ikr. 1 okt 2010 iflg. res. 4 juni 2010 nr. 768). E q u a l J u s P r o j e c t D a t a b a s e h t t p : / / w w w. e q u a l - j u s. e u Page 5

6 20. En utenlandsk adopsjon gjelder ikke her i riket dersom dette åpenbart vil virke støtende på norsk rettsorden (ordre public). 21. Når en utenlandsk adopsjon gjelder her i riket, skal adoptivbarnet med hensyn til vergemål, foreldreansvar og underholdsplikt anses som adoptanten(e)s eget barn. Om rett til arv på grunn av utenlandsk adopsjon gjelder den lov som ellers får anvendelse for retten til arv etter avdøde (arvestatuttet), uten hensyn til etter hvilket lands rett avgjørelsen om adopsjon er truffet. 22. Når samtykke er gitt i medhold av 16 e, gjelder den utenlandske adopsjonen her i riket. Departementet kan bestemme at den skal ha samme rettsvirkning som en norsk adopsjon. Endret ved lov 11 juni 1999 nr. 38 (ikr. 1 des 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr. 662). 23. Kongen kan i forskrift fravike bestemmelsen i 17 til 22 dersom det er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser etter overenskomst med fremmed stat. Kapittel 5. Ikraftsetting, endring i andre lover m v 24. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 1 Fra den tid loven trer i kraft, oppheves Fra samme tid gjøres følgende endringer i andre lover: 1 Ikr. 1 jan 1987 iflg. res. 5 des 1986 nr Reglene i loven gjelder også for adoptivforhold som er stiftet før loven trådte i kraft. For adoptivforhold stiftet før 1 juli 1957 er dette likevel bare tilfellet når de har bestemmelse etter 15 b i lov 2 april 1917 nr. 1 om adoption, slik den lød etter endring ved lov 24 mai 1935 nr. 2.. E q u a l J u s P r o j e c t D a t a b a s e h t t p : / / w w w. e q u a l - j u s. e u Page 6

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Innst. 329 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 LS (2014 2015)

Innst. 329 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 LS (2014 2015) Innst. 329 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 102 LS (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober

Detaljer

0+55 " 1 3 U MAI LUUI

0+55  1 3 U MAI LUUI `v nd'ie',s ct1,afc3iisk DET KONGELIGE BARNE - OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste l3tenr sk3 DEP. ARKIV 0+55 " 1 3 U MAI LUUI KTR. a. sf FUYK4DI! iq')., t,, l C) Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42,

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven].

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven]. LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven]. DATO: LOV-1957-07-06-26 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1126-9 IKRAFTTREDELSE: 1959-01-01

Detaljer

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) DATO: LOV-2008-05-15-35 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 5 s 846 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

INNHOLD. LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1

INNHOLD. LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1 LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1 DATO: LOV-1975-05-30-18 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1252-4 IKRAFTTREDELSE: 1975-12-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-79

Detaljer

INNHOLD. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling.

INNHOLD. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling. DATO: LOV-2005-06-10-41 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2006-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-48 fra

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen DATO: LOV-2009-12-18-131 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 13 s 1978 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2001: 1

Norges offentlige utredninger 2001: 1 Norges offentlige utredninger 2001: 1 Lov om personnavn Tradisjon, liberalisering og forenkling Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Justis- og politidepartementet ved brev 22. april 1999. Avgitt

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Besl. O. nr. 114. Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 114. Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 114 Jf. Innst. O. nr. 119 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 52 (2000-2001) År 2001 den 1. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter 2011 DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål... 5 1-3 Rettsstilling...

Detaljer

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven].

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. DATO: LOV-1958-12-12-10 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1129-3 IKRAFTTREDELSE: 1960-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven)

LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) LOV 2005-06-10 nr 44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) DATO: LOV-2005-06-10-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2005

Detaljer