Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen, Jonas Vatne (s.) Leder Gerd S. Nilsen e.f. (s.) Sekretær -1-

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 7/15 Ungdomsråd 2015/545 PS 8/15 Medvirkning til søknad om midler, samt engasjement og ansvar i forbindelse med planlegging og gjennomføring av teaterforestilling 2015/545 PS 9/15 Evaluering av UKM /545 PS 10/15 Samfunnsplanen for Kåfjord - innspill fra ungdomsrådet 2015/545-2-

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/545-4 Arkiv: C83 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 7/15 Ungdomsrådet Ungdomsrådet forpliktelser og rettigheter Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 vedtekter 2 kjøreregle r - møter 3 Nettvettre gler Rådmannens innstilling: 1. Ungdomsrådets medlemmer skal jobbe frem følgende saker til neste møte: a) Starte opp en skateboardbane i kommunen, hvordan kan vi få det til og hvordan kan vi tilrettelegge for det? b). Arrangere en stor happening for alle ungdom i Kåfjord. Hva skal den inneholde og hvordan skal vi få det til? c) Hvordan få til ungdomsfokuset i kommuneplanen? Hva kan vi gjøre for å påvirke planen? Saksopplysninger Kåfjord ungdomsråd ble oppretta i november 1995 på Birtavarre samfunnshus. Det ble laget egne regler/vedtekter for laget som siden er revidert flere ganger. Disse er politisk forankret. I tillegg er det laget forskjellige regler som ungdomsrådet skal forholde seg til. Rådet har variert mellom 7 og 5 medlemmer. For tiden er det 7 faste + 1 vara møter fast. -3-

4 Barn og unges rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FN s barnekonvensjon og i norsk lovgivning. Ungdoms uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens administrasjon og politikere. For at kommunen kan legge til rette for ungdoms ønsker og behov er deres stemme avgjørende. Ungdomsrådets medlemmer er valgt av andre ungdom og derfor er det viktig at de er et talerør for dem og hjelper til å gjennomføre deres ideer. Litt om sekretærens rolle: Møteinnkalling med saksfremstillinger Skrive referater Følge opp ungdomsrådet i forhold til oppgaver Veileder, rådgiver, informant og tilrettelegger. Fremme ungdomsrådets interesser Være våken for viktige saker som bør legges fram for rådet Være engasjert og motiverende Være mellomledd mellom ungdomsråd, politikere og administrasjon. Litt om ungdomsrådets forpliktelser og ansvar: Lese sakspapirer og sette seg inn i saken før møtet Følge med på hva som rører seg blant ungdom i kommunen Ta ansvar for prosjekter Være aktiv på møtene Oppfølging av saker som er behandlet i samarbeid med sekretæren. Fordeling av midler til gode tiltak i lokalsamfunnet for og med ungdom. Komme med innspill til saker som engasjerer ungdom Markedsføre seg i kommunen ved hjelp av media, på nett eller/og klassebesøk. Ha en god dialog med politikerne i kommunen via direkte kontakt, e-post eller brev. Ha god kontakt med elevrådene i skolene Det er viktig å huske at det er ungdommene i kommunen som «eier» ungdomsrådet. Leders rolle i ungdomsrådet: Lede møtet Delegere oppgaver i rådet Oppmuntre andre for å gjøre de gode Sørge for at alle får komme med innspill til saker Være den som har kontakt med media eller i lag med resten av rådet Ha god kontakt med sekretæren Vurdering: I visse perioder i et ungdomsråd skjer det at gløden forsvinner, medlemmer slutter eller at de ikke lenger engasjerer seg i like stor grad som tidligere. Da er det viktig at en bygger opp motivasjonen igjen. Hva kan så engasjere rådet? - Det å være del av et godt sosialt miljø? - Oppnå noe, se resultater fra ungdomsrådets arbeid og få positiv respons? - Jobbe med saker som er viktig for seg selv og ungdommen? - Få til egne prosjekter? -4-

5 Ungdomsrådets medlemmer har en del goder som tilkommer dem ved å være medlem av et ungdomsråd, og det er derfor en selvfølge at de følger opp deres forpliktelser overfor andre ungdom, men også ovenfor kommunen som tilrettelegger. For at ungdomsrådets medlemmer skal få en læringsprosess vil det legges fram 3 saker som hver gruppe skal jobbe med og legge frem til neste møtet i rådet. Ungdomsrådet kan dele seg inn i 3 grupper med to/tre på hver gruppe. 1. Starte opp en skateboardbane i kommunen, hvordan kan vi få det til og hvordan kan vi tilrettelegge for det? 2. Arrangere en stor happening for alle ungdom i Kåfjord. Hva skal den inneholde og hvordan skal vi få det til? 3. Hvordan få til ungdomsfokuset i kommuneplanen? Hva kan vi gjøre for å påvirke planen? -5-

6 REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN/ KÅFJORD KOMMUNE 1. Hovedmålsetting Rådet skal arbeide for bedre arbeids,- bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som bor og, som ønsker å bo i kommunen. 2. Valg og sammensetning a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast utvalg i henhold til 10 i kommuneloven. b) Ungdomsrådet består av 7 medlemmer + 1. vara som møter fast. c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen år. e) Valget skal foregå hver høst, senest innen utgangen av oktober. f) Medlemmene i ungdomsrådet oppnevnes for 2 år, halvparten skiftes ut ved valg annen hver gang for å sikre kontinuitet. g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. Ved sammensetningen av rådet skal følgende ivaretas: Ungdomsskolene skal være representert + ungdom fra videregående eller fra ungdomsklubbene Ungdomsskolene velger selv sine representanter som skal sitte i rådet. Begge kjønn skal være representert 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom innsyn og dermed mulighet for innflytelse. Rettigheter: Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte Kommunestyret med 2 representanter Drift- og utvikling med 1 representant Formannskapet med 1 representant Oppvekst og omsorgsutvalget med 1 representant Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter Ungdomsrådet kan i tillegg også velge en politiker i hvert utvalg til sin kontaktperson. Disse kontaktpersonene skal oppnevnes i kommunestyret. Oppgaver: -6-

7 Ungdomsrådet skal: Være kontaktorgan for ungdom Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom Lage årsmelding for sin virksomhet Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/diskusjon Være medarrangør for UKM og andre arrangement det faller naturlig Tildele rusforebyggende midler etter søknader Velge 2 representanter til RUST det regionale ungdomsrådet. 4. Ungdomsrådets møter a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, eller når leder finner det påkrevet. Medlemmene kan og be om møte ved viktige saker som ønskes tatt opp før neste møtedato. b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post og Facebook med minst 7 dagers varsel. c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig. d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. f) Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka sendes medlemmene av rådet. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes saka til etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering. 5. Opplæring og økonomi 1. Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov. 2. Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST Det regionale ungdomsrådet i Nord-Troms. 3. Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise, samt for andre aktiviteter. 4. Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i politiske utvalg i kommunen. Denne utbetales 2 ganger i året, i juni og desember. -7-

8 -8-

9 Kåfjord ungdomsråd har behandlet kjøreregler (eller etiske regler) for rådet, Disse 7 punkter ble enstemmig vedtatt: 1. Svar på henvendelser/innkallinger til møtet er påkrevet. 2. Dersom en ikke har anledning til å møte må det gis beskjed i rimelig tid før møte. Dette gjelder og ved arrangement og aktiviteter som avholdes i regi av rådet og sekretær. 3. Taushetsplikt - Ved diskusjoner i møtet, spesielt ved uenighet skal det ikke diskuteres utenfor møterommet og med andre som ikke er med i rådet. 4. Ha respekt for møteleder og hverandre i rådet. 5. Akseptere hverandres meningsytringer uansett hva dette gjelder. 6. Private konflikter og uenigheter tas ikke inn i møterommet 7. Dersom det oppstår en konflikt i rådet skal denne håndteres på en ryddig måte. -9-

10 Særutskrift sak 10/2013: Nettvettregler Følgende vedtak er gjort i ungdomsrådet, fredag 5. april. 1. Ungdomsrådet er med på å fremme riktig nettbruk og vise nettvett. 2. Ungdomsrådet går foran med å vise at mobbing ikke er akseptabelt verken på nettsteder eller skole/andre steder. 3. Ungdomsrådets/ungdomsportalens sider skal brukes til å fremme positive saker/informasjon. Enstemmig vedtak. -10-

11 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/545-7 Arkiv: C83 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 8/15 Ungdomsrådet Medvirkning til søknad om midler, samt engasjement og ansvar i forbindelse med planlegging og gjennomføring av teaterforestilling Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Ungdomsrådet søker på midler til et prosjekt for og med ungdom 2. Møtet i rådet avklarer detaljer omkring søknaden. Saksopplysninger I forbindelse med kåfjordsekken og strategisk oppvekstplan for Kåfjord planlegges det å søke midler til forberedelse, planlegging, kursing og gjennomføring av en teaterforestilling/uttrykk laget av barn og unge. Ungdomsrådet er ansvarlige søkere, og skal være praktiske tilretteleggere under avvikling av kurs, produksjon og arrangement. Forslag om at alle fra rådet får hvert sitt ansvarsområde og skal finne en samarbeidspartner utenfor rådet. Fokuset skal være på barns rettigheter og bevissthet om egen kulturbakgrunn. Det kreves et bredt samarbeid med skole og kulturskole i hele prosessen fram til et ferdig produkt der det legges opp til øvelser og forberedelser i sammenheng med UKM og kunstens uke. I tillegg er det flott om en kan få inn andre aktører som kan bidra, både praktisk, men også økonomisk. I tillegg er det et ønske fra etatsleder for oppvekst at dette kan bli et årlig foretak. Vurdering: Eline Petrine som har vært inne i et prosjekt i forbindelse med kåfjordsekken har fått i oppdrag i lag med kulturkonsulenten å følge opp søknader i sluttstillingen av strategisk oppvekstplan, dette i lag med ungdomsrådet. -11-

12 Det har vært gjennomført et telefonmøte der en del aktuelle problemstillinger/utfordringer ble tatt opp. Viktige momenter før en kan søke på midler er i følge Eline å avklare teater hène først: Hvem? Hva? Hvor? Hvornår? Hvorfor? - Samtidig må avklares tid til rådighet i lag med ungdommen for praktisk arbeid. - Aktuelle datoer. - Hva ønsker ungdommen selv. Ved å bruke skoleundervisning kan en ta med elementer som det allerede jobbes med innenfor læreplanen, enten innenfor musikk eller tekstskrivning, band etc. Tilsvarende gjelder kulturskolen og deres undervisning. Eline Petrine vil være veileder og regissør. Ungdomsrådet skal være søkere og praktiske tilretteleggere. For å få bredest mulig oppslutning involveres også vara til rådet samt elevrådslederne. Møtet avklarer søknaden. -12-

13 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/545-5 Arkiv: C83 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/15 Ungdomsrådet Evaluering av UKM 2015 Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Ungdomsrådets medlemmer svarer enkeltvis på de fremlagte spørsmålene i siste pkt. i saksframlegget. 2. Endelig evaluering skjer i plenum. Saksopplysninger Årets UKM i Kåfjord ble avviklet den 7. mars. På møtet i rådet i februar ble arrangement gjennomgått med fordeling av ansvar til rådet, både til forberedelser og til selve arrangementet. Utskrift fra møteboka ble lagt ut på ungdomsrådets egne sider slik at alle skulle få tid til å sette seg skikkelig inn i hvilket ansvar som var pålagt medlemmene å følge opp. Det var i tillegg valgt ut ambassadører som hadde ansvar for å få opp engasjementet blant ungdommen. I februar var det et rektormøte der UKM var satt på sakslista. Dette for å engasjere skolene og lærerne i høyere grad til å motivere elever til å delta. Kulturskolen hadde Work-shop en helg i februar med innleid instruktør på kunst og kulturuttrykk. I tillegg har både kulturskolen og kulturkontoret brukt nettsidene aktivt for å få flere påmeldte. Plakater har hengt oppe siden i januar, både på skolene og på de faste oppslagsstedene. Fakta fra årets UKM: 1. Få sceneinnslag med få deltakere. 2. Mange påmeldte kunstinnslag fra Manndalen skole, og som medførte stort antall deltakere. 3. Ingen andre skoler var påmeldt 4. Lavt publikumstall. -13-

14 Rektor for kulturskolen og kulturkonsulent har hatt en hurtig evaluering etter UKM. Denne legges fram på møtet. Vurdering Årets evaluering av UKM skal besvares skriftlig av hvert enkelt medlem i rådet og deretter gjennomgås i plenum: 1. Hva var bra med årets UKM? 2. Hvorfor var det bra, eller ikke bra? 3. Hva kan gjøres bedre til neste års UKM? 4. Hvordan kan vi gjøre det bedre? 5. Hvilket ansvar skal ungdomsrådet ha i forbindelse med UKM? - Markedsføring - Deltakelse - Opprigging/forberedelse - Nedrigging og rydding - Publikumsprisen - Konferansierer - Scenearbeidere - Lyd og lys - Jurymedlemmer -14-

15 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/545-6 Arkiv: C83 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/15 Ungdomsrådet Samfunnsplanen for Kåfjord - innspill fra ungdomsrådet Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Høringsspørsmål Rådmannens innstilling 1. Høringsspørsmålene gjennomgås som gruppearbeid- kafèmodellen. 2. Svar sendes til saksbehandler i etterkant av behandlingen. Saksopplysninger Kåfjord kommune har en kommuneplan med en samfunnsdel som egentlig gikk ut i Etterpå er det laget en strategiplan som er vedtatt. Denne fikk dessverre ungdomsrådet ikke uttale seg til og dermed være med å påvirke. Samfunnsplanen er en videreutvikling av strategiplanen, og skal gjelde til og Barn og unge er en av målgruppene som skal tas spesielt hensyn til da de er fremtiden. Planen skal belyse viktige spørsmål om tjenester kommunen skal tilby for at alle skal ha det bra. I korte trekk hva som er viktig for trivsel og bosetting i kommunen. Kommunestrukturen i Norge er under endring, noe som muligens vil kunne påvirke tjenestetilbudet rundt i kommunene. Spørsmålene er utarbeidd av ansvarlig saksbehandler for planen, og er direkte retta mot målgruppa. Høringen skulle vært behandlet på barnas kommunestyre før jul, men på grunn av mange saker og stort engasjement i BK måtte disse utsettes. Spørsmålene vil legges fram på neste møte som er planlagt i mai måned. -15-

16 Sekretær for både ungdomsråd og BK velger å la begge utvalgene behandle de samme spørsmålene som er stilt. Egentlig skulle ungdomsrådet på bakgrunn av utsendt høringsskjema til elevrådene i skolene behandle disse i etterkant av skolenes behandling. Det er imidlertid ikke mottatt noen tilbakemeldinger om behandling og vedtak fra skolene. «I møte 7/11.14 ble samfunnsplanen behandlet, men med annen formulering på spørsmålene. følgende Ungdomsrådet ønsker at det tilrettelegges for at ungdom kan etablere seg i kommunen, ikke minst i forhold til bosted og utbygging/boliger som er tilrettelagt for målgruppa. Ungdomsrådet mener det er viktig at ungdommens stemmer høres og at de blir tatt seriøst. De ønsker å være med på å debattere om framtidig kommunesammenslåing da de er framtida, og en eventuell sammenslåing til en stor kommune vil i høyeste grad påvirke deres framtid. Ungdomsrådet ønsker at kommunen oppretter et Gründerfond for ungdom slik at de kan søke støtte ved ny etablering av eget foretak gjennom fondet. Ungdomsrådet ønsker et felles møtested der de kan ha felles aktiviteter på tvers av hvor de bor i kommunen. Rådet påpeker viktigheten av fortsatt at ungdomsrådet skal være et høringsorgan i kommunen. Helsefremmende tiltak i kommunen; - manglende gymsal for elever fra Olderdalen skole har medført at det blir lite eller ingen gym i skoletiden. Manglende dusjer er et problem som ikke er bra helsemessig. Ungdomsrådet påpeker viktigheten av at helsesøster er synlig på skolene for samtaler med ungdom. Dette er viktig både i forhold til fysisk og psykisk helse. Eget pkt angående aktiviteter og tilrettelegging: Det må tilrettelegges for ny BMX bane i Manndalen Nytt område for crossbane må opparbeides/tilrettelegges ved hjelp av kommunen I Olderdalen er hest blitt veldig populært med hest, og det ønskes mer tilrettelegging for bredere stier med klopper over myrlendte områder. Et sykkelverksted i kommunen er ønskelig å få etablert. - Ungdommen i Olderdalen savner en egen ungdomsklubb og håper at kommunen finner en løsning slik at alle barn og unge får samme tilbud i kommunen» -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 16.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 16.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 16.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 08:30 13:45

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteinnkalling Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 08:30 13:45 Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer