Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 4/11 Reglement for Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommune 2011/3954 Side 3

4 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Ellinor Evensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 44/11 Nordreisa kommunestyre /11 Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg /11 Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommunestyre Reglement for Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommune Henvisning til lovverk: Kommuneloven Vedlegg 1 Forslag til reglement for Helse- og omsorgsutvalg Nordreisa kommune Saksprotokoll i Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Behandling: Ida Bakkejord Musum (Ap) fremmet følgende forslag: Saken utsettes ønske om nytt saksfremlegg. Utsettelses forslaget enstemmig vedtatt Vedtak: Saken utsettes ønske om nytt saksfremlegg Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre Behandling: Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Reglement behandles i Helse- og omsorgsutvalget og legges frem for kommunestyret i neste møte. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Side 4

5 Vedtak: Saken utsettes. Reglement behandles i Helse- og omsorgsutvalget og legges frem for kommunestyret i neste møte. Rådmannens innstilling Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune vedtas. Saksopplysninger Nordreisa kommune har ikke reglement for Helse- og omsorgsutvalget. Vurdering Det bør være et reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune som inneholder bestemmelser om valg og sammensetning, arbeidsområde, særskilte bestemmelser, sekretariatets oppgaver, gyldighet og endring. Side 5

6 Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune Utgave: 1 Skrevet av: Christin Andersen Gjelder fra Godkjent av Nordreisa kommunestyret Dok id: 2011/ Dok type: Politisk instruks Side nr: 4 1 Hjemmel Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven Valg og sammensetning Helse- og omsorgsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet (minimum 4) av medlemmene skal velges blant de faste representantene i kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til kommunestyrevalget. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv om det er valgt varamedlem. Er Helse- og omsorgsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. Lederen må være kommunestyremedlem. 3 Ansvarsområde Helse- og omsorgsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor helse, sosial, omsorg og pleie, og rustjeneste. Utvalget har ansvar etter følgende regelverk (listen er ikke uttømmende): Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). 1 Side 6

7 Lov om erstatning ved pasientskader mv. (kommunehelsetjenesteloven, utgår ). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Lov om spesialisthelsetjenester Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven). Lov indeholdende visse Bestemmelser om Behandling af Lig (likbehandlingsloven). Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven). Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven). Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). Lov om medisinsk utstyr. Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven). Lov om helsemessig og sosial beredskap (helse- og sosialberedskapsloven). Lov om matproduksjon om mattrygghet mv. (matloven). Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova). Alkoholloven Forskrift om miljørettet helsevern Herunder tiltak innenfor: - Behandling, rehabilitering, pleie- og omsorgstjenester - Psykisk helse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid - Folkehelse, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern - Sosiale tjenester - Tiltak for funksjonshemmede - Miljøarbeidertjeneste - Spesialisthelsetjenester Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller rådmannen. Helse- og omsorgsutvalget gjør vedtak for sine saksområder, innenfor den økonomiske rammen og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Innenfor sitt arbeidsområde skal Helse- og omsorgsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Helse- og omsorgsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen Helse- og omsorgsutvalgets ansvarsområder. Helse- og omsorgsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker (jfr. delegasjonsreglementet). I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av økonomisaker, gir Helse- og omsorgsutvalget forslag direkte til kommunestyret. Helse- og omsorgsutvalget har det overordnede planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Side 7 2

8 4 Underutvalg Brukerutvalget er et felles underutvalg for Helse- og omsorgsutvalget og Oppvekst- og kulturutvalget og er opprettet i hht Lov om sosiale tjenester 8-5a og Lov om barnevernstjenester 2-1 og Lov om helsetjenester i kommunene 2-1. Brukerutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. 2 faste representanter med personlige vara velges blant medlemmer og varamedlemmer som representerer Helse- og omsorgsutvalget. 2 fast representant med personlig vara velges blant medlemmer og varamedlemmer som representerer Oppvekst- og kulturutvalget. 1 medlem og personlig varamedlem fra kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder Brukerutvalget behandler taushetsbelagte personrettede saker innenfor alle områder, eksepempelvis: Klientsaker etter lov om sosiale tjenester og lov om barneverntjenester og lov om kommunehelstetjenesten Klagesaker etter lov om helsetjenester i kommunene, sosiale tjenester og lov om barneverntjenester Spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage (for eksempel elevsaker) Inntak på særlige vilkår i barnehage, innvilge friplass 5 Mindretallsanke I saker der Helse- og omsorgsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres. 6 Helse- og omsorgsutvalgets møter Helse- og omsorgsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når minst to av medlemmene krever det. Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder. Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på rådhuset til offentlig ettersyn. Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Helse- og omsorgsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende. Orføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller dennes representant har møte og talerett. Når Helse- og omsorgsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene. Side 8 3

9 Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med. Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Helse- og omsorgsutvalget og andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside. Møtene i Helse- og omsorgsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og regler. Helse- og omsorgsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. 7 Sekreteriatet Sekretariatfunksjonen for Helse- og omsorgsutvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller de denne bemyndiger er sekretær for utvalget. Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som behandles. 8 Endringer i reglementet Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av rådmannen. Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre Side 9 4