Statens vegvesen. Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram i Søgne kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram i Søgne kommune"

Transkript

1 c Statens vegvesen Rådet for Funksjonshemmede v/svein Resset Postboks SOGNE Behandlende enhet Region sor Saksbehandlernnnvalgsnr Aina Nyhus - Vår referanse: 2010/ Deres referanse. Vå r dato: Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram i Søgne kommune 1 henhold til i plan- og bygningsloven varsles det at Statens vegvesen Region sør i samarbeid med Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune starter arbeidet med kommunedelplan for sykkel i Søgne kommune. Formålet med planen er å sikre arealer til fremtidig utvikling av et sammenhengende hovedvegnen for sykkel, være et beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer, samt bidra til at det blir mer attraktivt å sykle i Søgne gjennom et godt tilrettelagt sykkelnett. Planen vil vise sykkelruter, løsningsprinsipper og konkretisere nødvendige tiltak for å bedre forholdene for syklistene i hele kommunen. Det er utarbeidet et planprogram (se vedlegg) for arbeidet knyttet til kommunedelplanen. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven Formålet med planprogrammet er å beskrive målet med planarbeidet, tydeliggjøre kommunedelplanprosessen og medvirkningsmulighetene i denne, samt belyse utredningsomfanget. Planprogrammet kan sees på Søgne kommunes servieetorg, Statens vegvesens servicetorg på Rige, Biblioteket i Søgne, samt elektronisk på vesen.no Ve ros'ekter s kkelso ne ne.komrnune.no Telefon Telefaks

2 2 Alle er hjertelig velkomne til inspirasjons- og i~ote om sykling, som avholdes på Søgne Camle Prestegård i Søgne, 11.oktober kl. 18:00 Alle som onsker kan komme med innspill og merknader til varsel om planoppstart av kommunedelplan og forslag til planprogram. Uttalelsesfrist er 2. november 2011 Merknader skal være skriftlige, og sendes til: Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL, eller på e-post til firmapost- Merk innspillene: "Kommunedelplan for sykkel i Sogne". Spørsmål kan rettes til: Statens vegvesen Region Sør v/ingvild Mogster Lindaas, inovild.lindaas/dveovesen.no Søgne kommune v/ Arnfinn Håverstad, arnlinn.haaverstad(dsottne.kommune.no Avdeling for Vest-Agder Seksjon for plan og forvaltning Med hilsen Anne Grete Tofte Seksjonsleder \44V1S lngvild Møgster Lindaas Vedlegg: Forslag til planprogram for kommunedelplan for sykkel i Sogne.

3 3 Agder Energi Agder Kol I ektivtrafi kk A5 Agder Renovasjon Alle til Hovden; v/ Einar Bjelland ATP - utvalget, fagrådet sykkelgruppa v/ Bjørne Jordtveit ATP - utvalget, v/ Terje Damman Vest- Agder fylkeskornmune Bergvese net ONT Sør Eldrerådet i Søgne Fiskeridirektoratet Folkehelseforum Kristiansand Forum for natur og friluftsliv - Agder Fyl kesmannen i Vest-Agder Jernbaneverket Knutepunkt Sørlandet Kristiansand kommune Kystverket Sørøst lange nes Skole; v/elevrådet Lunde Skole; v/elevrådet Mandal kommune Marnardal kommune Mattilsynet; Regionkontoret for Rogaland og Agder Midt Agder Fri I uftsråd Natur og Ungdom i Vest-Agder Naturvernforbundet ; v/ Laila Håkonsen NHO Agder Norges Handi capforbund Agder NVE Region Sør Nygård Skole; v/ Elevrådet Politiet Posten Norge BA; Kristiansand postområde Rom Eie ndom; Kristiansand Rådet for Funksjonshemmede v/svein Resset Songdalen kommune State ns kartverk Statnett Stokkelandsskogen Vel; v/ Tove Sandvik Aukland Syklistenes Landsforening Søgne I drettsråd; v/egon Lerøy Søgne kommune Søgne kommune; v/ ungdommens kommunestyre Tangvall Skole; v/ Elevrådet Telenor Servicesenter for nettutbygging Tinntjønn Skole; v/elevrådet Trygg Trafikk Vest-Agder Vedderheia Vel; v/ Kristin Knutsen Vest-Agder Fylkeskommune Sennceboks 603 Vestre Strandgate 33 Heftingsdalen Austre Moland Lohneveien 308 Postboks 417 Lund Postboks 513 Lundsiden Postboks 3021 Lade Postboks 633 Postboks 185 Sentru m Postboks 417 lund Skippergata 21 Postboks 513 lundsi den Postboks 4350 Postboks 525 Postboks 417 Lund Serviceboks 2 Postboks 1051 Postboks 1051 Ytre Sandgt. 25 a Rådhuset Fel I es postmottak Postboks 383 Postboks 207 Postboks 4783, Sofienberg Kvernstien 51 Kjøita 6 Sol bergyei en 14 Postboks 2124 Postboks 1051 Serviceboks 514 Serviceboks 427 Vesterveien 3 Postboks 1051 Postboks 53 Postboks 5192 Majorstuen Stokkelandstien 5 Postboks 8883 Youngstorget Salemsveien 16 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks 7150 Postboks 1051 Postboks 517 Lund Skytterveren 30 Serviceboks KRISTIANSAND S 4611 KRISTIANSAND S 4849 ARENDAL 4640 SØGNE 4604 Kristransand 4605 KRISTIANSAND S 7441 TRONDHEIM 4665 KRISTIANSAND SØGNE 5804 BERGEN 4604 KRISTIANSAND S 4611 KRISTIANSAND S 4605 KRISTIANSAND S 2308 HAMAR 4605 KRISTIANSANDS 4604 Kristiansand 6025 ÅLESUND 4682 SØGNE 4682 SØGNE 4514 MANDAL 4534 MARNARDAL 2381 BRUMUNDDAL 4662 KRISTIANSAND S 0506 OSLO 9694:15ØGNE 4630 KRISTIANSANDS 4615 KRISTIANSAND TØNSBERG 4682 SØGNE KRISTIANSANDS 4606 KRISTIANSANDS 4613 KRISTIANSAND S 4640 SØGNE 4685 NODELAND 3507 HØNEFOSS 0302 OSLO 4640 SØGNE W28 OSLO 4640 SØGNE 4682 SØGNE 4682 SØGNE 4682 SØGNE 5020 BERGEN 4682 SØGNE 4605 KRISTIANSAND S 4640 SØGNE 4605 KRISTIANSAND S

4 Forslag til planprogram Kommunedelplan for sykkel i Søgne Høringsutgave Region sør Arendal, R.vegktr Høringsperiode: 21.september - 2.november 2012

5 Forord Søgnekommuneskali samarbeidmed StatensvegvesenRegionsørutarbeidekommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune.Kommunedelplanenvil væreet sentraltdokumentfor Søgnekommunei årenesomkommeri arbeidetmed å utvikle sykkeltilbudet. Prosessenmed å lagekommunedelplanen skalværeinkluderendeslikat beslutningsgrunnlageter godt. Foreliggendedokumenter et forslagtil planprogram.planprogrammeter førsteledd i utarbeidelsenav kommunedelplanfor sykkel, og samtidigledd i varslingav planoppstart. Formålet med planprogrammeter å beskrive: Formåletmed planarbeidet Planprosessenog medvirkningsmulighetene Omfangetav planarbeidet Underveisi planprosessentas det siktepå godinformasjonsformidlingog medvirkningfra innbyggere,offentlig instanserog relevanteinteresseorganisasjoner. Iht. Plan- og bygningsloven skalplanprogramleggesut til høringog offentlig ettersyni minst 6 uker.dette forslagettil planprogramvil væretil offentlig ettersynfra midten av septemberog ut oktober Alle somønsker,kankommemed innspillog merknadertil planprogrammet.statensvegvesen ønskerkommentarertil alle delerav planprogrammet. Innspill skalsendestil: StatensvegvesenRegionsør Serviceboks ARENDAL Ellerpå e-posttil Merk innspillene: Kommunedelplanfor sykkeli Søgne KontaktpersonhosSøgnekommuneer: ArnfinnHåverstad e-post: KontaktpersonhosStatensvegvesener: IngvildMøgsterLindaas e-post: KontaktpersonhosVest- Agderfylkeskommuneer: EgilStrømme e-post: Forsidefoto:Svlumagraphica UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-2

6 Innhold Forslagtil planprogramfor kommunedelplanfor sykkeli Søgne UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august Forord Sammendrag Innledning Bakgrunnfor planarbeidet Hvaer en kommunedelplanfor sykkel Planprogramog konsekvensutredningsplikt Formåletmedkommunedelplanen Planområdet Oversiktoverplanområdet Dagensforhold Sykkeldata Sykkelturisme Å syklei Søgne Planprosess Omkommunedelplanprosessen Organiseringog samarbeid SamarbeidmedVenneslakommune Prosjektorganisering Informasjonog medvirkning Framdrift Rammerog premisser Nasjonale Regionale Kommunale Forslagtil utredninger Konsekvensutredning Konsekvensfor brukere Konsekvensfor miljø Konsekvenser for samfunn ATP-modell Annet Innspilltil planprogramog oppstartavplanarbeidet Referanser UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-3

7 Sammendrag Søgnekommuneskali samarbeidmed StatensvegvesenRegionsørutarbeidekommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune.Kommunedelplanenvil væreet sentraltdokumentfor Søgnekommunei årenesomkommeri arbeidetmed å sikrearealtil utviklingav sykkeltilbudet.målet er at kommunedelplanenskalbli en juridiskbindendeplanmed linjevalgog løsning.planenvil vise sykkelruter(hoved- og lokalruter) og løsningsprinsipper,samt konkretiserernødvendigetiltak for å bedreforholdenefor syklistene. Kommunedelplanfor sykkeli Søgnehar følgendemål: Gjøredet attraktivt og trygt for alle å sykle Sikrefremtidig arealtil fremtidig sammenhengendesykkelvegnett Sykkeltrafikkeni Søgneskaløkes fra 8 %til 11 % 80 %av andelav barnog ungesomgår, sykler eller kjørerkollektivt til/ fra skolen Kommunedelplanenvil omfatte sykkeltraseerlangsriks- og fylkesvegeri Søgnekommune.Det vil bli sett på lenkertil arbeidsplass- og boligkonsentrasjoner, idrettsanlegg,badeplasserog friluftsområder,samtkoblingtil nabokommunene.innenforsøgnesentrumer alle sentralemålpunkt en del avplanen;skoler,idrettsanlegg,kulturanlegg,offentlige bygg/besøksmålog friluftsområder. Planarbeidetble startet opp våren2012 med innledendekontaktmellom Statensvegvesen,Søgne kommuneog Vest-Agderfylkeskommune.Det tas siktepå at planarbeidetvil bli gjennomførtog ferdigstilt i løpet av Underveisi planprosessentas det siktepå godinformasjonsformidlingog medvirkningfra kommunensinnbyggere, offentlig instanserog relevanteinteresseorganisasjoner. Det er ønskeligmed innspillom sykkeltraseer,snarveierog annetsomkanbidratil en bestmulig plan.det vil bli holdt åpne møter i løpet av planprosessenog informasjonvil bli tilgjengeligpå Søgne kommune(www.sogne.kommune.no)og Statensvegvesensinternettsider(www.vegvesen.no). UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-4

8 1 Innledning 1.1 Bakgrunnfor planarbeidet Statensvegvesenhar et overordnetsektoransvarfor sykkel.ansvaretomfatter blant annetbygging av sykkelveger,skilting,tilretteleggingav sykkelparkering,værepådriverog sikreat kunnskapom syklingog sykkeltiltakspres.det er en vedtatt målsetting for Statensvegvesenå planleggeog bygge tiltak somkanfremme sykkelbruken.i Nasjonaltransportplaner tilretteleggingfor gåendeog syklendehøyt prioritert, da en serat en kanoppnåbådemiljø-, helse- og økonomiskegevinstermed å flytte flere reiserfra bil til sykkel. Regjeringenhar sommål å økedennasjonalesykkelandelenfra dagens4-5 %til 8 %i planperioden og at 80 %av barnog ungeskalgåeller sykletil/fra skolen.videreer det mål om å doble sykkelandeleni byerog tettsteder. Nasjonalsykkelstrategiog nasjonalstrategifor tilretteleggingfor gåendeer forankret i Stortingsmeldingnr. 16 ( ),og strategieneer en del av Nasjonal transportplan.høringsforslaget til NTP har sommål at veksteni persontransporttas av kollektivtransport, gåingog sykling. StatensvegvesensRegionsørhar utarbeideten sykkelstrategisomhar et mål at alle tettsteder med mer enn5000innbyggere,inkludert Søgne, skalutarbeideen overordnetplanfor sykkeltrafikk. Arbeidetmedkommunedelplanerfor sykkeler en av flere måter å utøvesektoransvaretpå,og vil bli et viktig styringsverktøyfor og nå mål i Nasjonaltransportplan. ATPer forkortelsefor areal- og transportplanlegging.areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionenbestårav kommunenekristiansand,iveland,vennesla,søgne,songdalen, Birkelandog Lillesand,samtAust- og Vest-Agderfylkeskommuneog StatensVegvesenRegionSør. ATP-samarbeidethar vedtatt Sykkelhandlingsplanfor Kristiansandsregionen, hvor målet er at sykkeltrafikkenskaløkestil 11 %innen2020.det skalarbeidesfor sammenhengendesykkelvegnett mellomkristiansandog sentrumi Søgne. I perioden er det alleredefinansiertsykkelprosjekterfor ca.368mill. kr i Kristiansansregionen. Nårdisseprosjekteneer realisert,vil det væresammenhengende hovedsykkelvegnett i Kristiansand,og i stor gradogsåi de øvrigekommunenei regionen.fra2018 prioriterer sykkelhandlingsplanenbedretilretteleggingfor transportsyklister,særligder det er potensialfor høysykkeltrafikk. Arendalkommunevar i 2011denførstekommuneni landet somhar fått vedtatt en juridiskbindende kommunedelplanfor sykkel.kommunedelplanfor sykkeltrafikki Arendalkommuneer denførste sykkelplanensomer utarbeidetsomen juridiskbindendeplanmed konsekvensutredning. I denne prosessenvar det en del utfordringermed bådehvordanplanenog konsekvensutredningenskulle utarbeides.erfaringerfra tiden etter vedtakviserat det er en stor fordel at bådelinjevalgog løsning ble juridiskbindende.dettesikrerat planentas hensyntil i alle typer planer/byggesakeri kommunen.til sammenlikninger det størresannsynlighetfor at en temaplanblir oversett/glemt. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-5

9 1.2 Hvaer en kommunedelplanfor sykkel Enkommunedelplaner en overordnet plansomskalangihvaslagsarealbruk,rammerog betingelser somgjelderfor det temaeteller delområdeplanenomfatter. I dette konkretetilfellet er sykkel temaet, og planenomfatter Søgnekommune.Planenskalfastsetteframtidig arealbrukfor området, og kommunestyretsvedtaker juridiskbindende,jf. PBL Det medførerat nyetiltak eller utvidelseav eksisterendetiltak må forholdesegtil denvedtatte planen.målet er at kommunedelplanenskalbli en juridiskbindendeplan med linjevalgog løsning. Kommunedelplanenfor sykkeli Søgnekommunevil bli en overordnetplanfor sykkeltrafikksom definerer et hovedvegnettog et lokalvegnettfor syklister.hovedvegnettetfor sykkeltrafikkskal bindesammenbydelerog sentrum,i tilleggtil andreviktigemålpunktersomkollektivterminaler, arbeidsplasskonsentrasjoner, rekreasjonsområderosv.hovedvegnettetbør utformesslik at det er trygt, effektivt og komfortabeltå syklei høyfart, men ulike sykkelvegløsninger vil medføreulik fart. Lokalnettfor sykkeltrafikkvil væreforbindelserinnenog mellomboligområder.det vil gi forbindelser til hovednettetfor sykkel, kollektivknutepunkt,barnehagerog skoler. Det vil beståav lokale,lite trafikkerte gater,snarvegerog gang- og sykkelvegermed liten trafikk. Lokalnettetgir stor gradav trygghet. Kommunedelplanenfor sykkelmå ta høydefor en betydeligøkningi antall syklendei årenesom kommer.kommunedelplanfor sykkeli Søgneer lagetut fra et 20 årsperspektivmed tankeom ferdig utbygdsykkelnett ca.i Planenskalinneholdeet plankartsomviserheleplanområdet,samten planbeskrivelse.planenvil omfatte et hovednettfor sykkel. Sykkelplanenskal: Viseet sammenhengende, trafikksikkert,universeltutformet, miljøvennligog effektivt sykkelhovednett Angitype anleggog viseviktigesnitt Beskriveløsningi krysningspunkterog systemskifter Redegjørfor hvaslagskonsekvenserforslagenei kommunedelplanenfår for gjeldendeplaner Kartleggebehovfor sykkelparkering Omtale drift og vedlikeholdmed følgendeprinsipp;høyeststandardpå hovedtraseene Synliggjøredrifts- og vedlikeholdsansvar Gjennomheleplanfasenvil det leggesvekt på å få til løsningersomer trafikksikreog universelt utformede.somen del av prosessenmed å velgealternativeløsningsprinsipper,vil det bli gjennomførttrafikksikkerhetsvurderinger. Hensiktener å framskaffe tilstrekkeliginformasjonom konsekvenserav ulike løsningertil å gjørebevisstevalgmed hensyntil risiko. Gåendeer ikkemålgruppenfor planen,men en del tiltak vil gi bedreforhold for bådegåendeog syklendeslik at konfliktenemellomdisseto trafikantgruppenereduseres. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-6

10 1.3 Planprogramog konsekvensutredningsplikt I forbindelsemed oppstartav arbeidetmed kommunedelplanener det kravtil utarbeidelseav planprogram,jf. PBL og 4-1. Utredningskravetsomer hjemlet i PBL 4-1 omfatter følgende; «Planprogrammetskalgjøreredefor formålet medplanarbeidet,planprosessenmedfrister og deltakere,oppleggetfor medvirkning,spesielti forhold til gruppersomantaså bli særligberørt, hvilkealternativersomvil bli vurdert og behovetfor utredninger» Dette dokumenteter forslaget til planprogramfor kommunedelplanenfor sykkeli Søgnekommune. Statensvegvesenhar utarbeidetforslaget,og med godkjennelsefra kommunenvil planprogrammet leggesut til høringsamtidigmed varselom oppstart av planarbeidet.det er et kravom at planprogrammetskalliggeute til høringog offentlig ettersyni minimum6 uker. I denneperiodener det anledningfor å kommemed uttalelsetil det somer foreslått.etter fristen vil innspillenebli vurdert og eventueltjustert. Det er Søgnekommunesomer planmyndighetog somtilslutt skal fastsetteplanprogrammet. I forbindelsemed kommunedelplanenskaldet beskrivesvirkningerfor miljø og samfunnav foreslått arealbruk, jf. PBL 4-2. Konsekvensutredningenskalutarbeidessamtidigmed kommunedelplanenog væreet grunnlagfor vurderingerogvalgav løsningerhvagjeldersammenhengendesykkelnetti Søgne. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-7

11 1.4 Formåletmed kommunedelplanen Visjon Allesykler! 1 Effektmål Resultatmål Sikrearealertil fremtidig utviklingav et sammenhengendehovedvegnettfor sykkel Væreet beslutningsgrunnlagfor fremtidigeprioriteringer Bidratil at det blir trygt og mer attraktivt å syklei Søgnepå et godt tilrettelagt sykkelnett. Det skaloppleveslike attraktivt å syklesomog kjørebil, enten det er på korte eller lengre reiser,eller det er til jobb eller i fritiden. Sykkeltrafikkeni Søgneskaløkesfra 8 %til 11 %av alle reiser. 80 %av andelav barn og ungesomgår,syklereller kjørerkollektivt til/ fra skoleninnen Delmål Tilretteleggingfor ulike typer brukergrupper: Transportsyklisten:Effektive,trafikksikrehovedrutermellomde viktigstemålpunktenefor dennemålgruppen, bådekorte og lengrereiser(arbeidsplasser,handelssteder, kollektivknutepunkt) Fritidssyklisten:Attraktive,trafikksikreruter mellomde viktigstemålpunktenefor denne målgruppen(friluftsområder,badeplasser,kultur, natur) Barnog unge:attraktive,trafikksikrelokalrutermellomde viktigstemålpunktenefor denne gruppen(skoler,fritidsklubber,idrettsanlegg,hjem) Forå nå målenesomer satt i kommunedelplanenom å økesykkelandelentil 11%frem mot 2020, må det iverksettesen rekketiltak, bådeinvesterings-, drifts og holdningsskapendetiltak, jf. Sykkelhandlingsplanfor Kristiansandsregionene Planenmå følgesopp i arealplanleggingen,og det må bevilgesmidler til gjennomføring. 1 Tilsvarendevisjonsomi Sykkelhandlingsplanfor Kristiansandsregionene UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-8

12 2 Planområdet 2.1 Oversiktover planområdet Kommunedelplanenvil hovedsakeligomfatte sykkeltraseerlangsriks- og fylkesvegeri Søgne kommune.det vil bli sett på lenkertil arbeidsplass- og boligkonsentrasjoner, idrettsanlegg, badeplasserog friluftsområder,samtkoblingtil nabokommunene.innenforsøgnesentrumer alle sentralemålpunkten del av planen;skoler,idrettsanlegg,kulturanlegg,offentligebygg/besøksmålog friluftsområder. Figur2-1 Kommunedelplanensavgrensing,Søgnekommune UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-9

13 2.2 Dagensforhold Sykkeldata Dennasjonalereisevaneundersøkelsen (RVU)fra 2009,viseren nedgangi sykkelandelenpå landsbasisfra 2005.Til forskjellfra landsbasis,kanagderbyenvisetil relativt stabiletall. Andelen personersomhar tilgangpå sykkelholdt segogsårelativ stabili sammeperiode,og i 2009var tallet for Søgne80 %.I sykkelhandlingsplanenfor Kristiansandsregionen ,erdet høyfokuspå informasjonog holdningskampanjeri kombinasjonmed fysisktilretteleggingsom begrunnerde stabileforholdene.i gjennomsnittfor Kristiansandsregioneni 2009,var andelsykkelreiserav alle reiser8 %.Liteintervjugrunnlagi RVUfor Søgnekommuneresultertei usikrelokalesykkeldata.disse tallenevil derfor ikkebli benyttet i arbeidetmed kommunedelplanfor sykkeli Søgne, men i stedetvil regiongjennomsnittetpå 8 %bli benyttet Sykkelturisme Søgneer en kommunemed en attraktiv kystog et gunstigklima, spesielti sommerhalvåreter det mangeturister. Det er ingensykkeldata å visetil i dennesammenheng,men forholdenefor sykling for dennegruppenliggergodt til rette gjennomet utbygdnett av småveger.i tillegghar kommunen godemulighetertil å profilere segsomen sykkel feriedestinasjon. Nasjonalsykkelrutenr. 1 gårgjennomkommunen,med de muligheterdengir bådenasjonaltog internasjonalt. En 17 km langsykkelrutegåri indre Søgneog Songdalen.Denneruten har variert og fint underlag,men er til tider tung fysisk.det finnesogsåbeskrivelseav en langturpå 4-8 mil i Søgne. Dennehar alternativestart- og sluttpunkteralt ettersomom mankommermedbil eller sykkel,og fra Kristiansandeller andresteder.i tilleggarrangererturistforeningenog Midt-Agderfriluftsråd sykkelturer Å syklei Søgne Det somer bra medå syklei Søgneer fint og flatt terreng, langsykkelsesong, relativekorte avstander til sentrumog mangenyerebygdegs-veger. I tillegghar kommunenopparbeidedeflere gamle driftsvegertil sammenhengendesykkelsnarveier, samtnye turvegermed sykkelstandardog belysning.derimothar Søgneutfordringer når det gjelderstigningfra sentrumopptil nyeog planlagteboligområder.i tilleggmanglerdet sammenhengendesykkelforbindelsetil Kristiansand, samtgodtilrettelagt adkomsttil myebrukte friluftsområder.drift og vedlikeholdav sykkelvegnettet er ogsåen utfordring. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

14 3 Planprosess Kommunedelplanfor sykkeli Søgneskalværeen juridiskbindendeplan. Oppfølgingav planenvil skje løpendegjennombudsjettbehandlingerog politiskeprioriteringer. 3.1 Om kommunedelplanprosessen Kommunedelplanenfor sykkelskalbehandlesog vedtasetter bestemmelsenei planog bygningsloven(pbl)av2008.planleggingetter PBLsikrerhelhetligplanlegging,vurderingav konsekvenser,offentlig debatt og medvirkning.planprosessener fremstilt i Figur3-1. Utarbeideforslagtil planprogram ( 11-13,jf. 4-1) Høringog offentlegettersynav forslagtil planprogram( 11-14) Fastsettingav planprogram( 11-13) Utarbeideplanforslagmed KU( 11-1, jf. 4-2) Høringog offentligettersynav planforslag( 11-14) Vedtakavkommunedelplan( 11-15) Kunngjøringavplanvedtak( 11-15) Figur3-1 Planprosessenfor kommunedelplan Planprosessenbestårav flere ulike fasermed ulike oppgaver. PåFigur3-2 er det vist en oversiktover de seksfasenesomer aktuellei dette arbeidetmed kommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

15 FASE1- DEFINERE Definereproblem,visjonogmål,utarbeideplanprogram.Arbeidetgjennomføresavprosjektets arbeidsgruppe,medinformasjontil samarbeidsrådet.deter kommunensomskalvedtaå starteopp arbeidetmedkommunedelplanfor sykkeltrafikk,samtå leggeplanprogrammetut til offentlighøring. FASE2- REGISTRERE Registreredagenssykkelanlegg,kartleggemålpunkt,dagenssykkeltrafikk,tverrsnitt på dagens gatenett,problempunkt,ulykkesforholdog øvrigetrafikkforhold. Gjennomføreoffentlig ettersynogmedvirkningsmøter.gjennomføresavprosjektgruppa. FASE3- ANALYSERE Utarbeideen ATP-modellsomviserpotensialefor sykkeltrafikk,analysereulykkerder syklende er involvert,utarbeideen enkelaktøranalyse.gjennomføresavprosjektgruppa FASE4- VURDERE Vurderelenker,type anlegg,systemskifter,sykkelparkering,sykkelvegvisningogdrift og vedlikehold.vurdereinnkomnemerknaderoginnspill.gjennomføresavprosjektgruppa FASE5- UTREDE Utredekonsekvenser for bruker,miljø ogsamfunn.gjennomføresavprosjektgruppa FASE6- FERDIGSTILLE Ferdigstilleplanbeskrivelsemedkonsekvensutredningogplankart.Gjennomføresav prosjektgruppa.planenvedtas av kommunen Figur3-2 Planprosesseninndelt i ulike faser UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

16 3.2 Organiseringog samarbeid Søgnekommuneer planmyndighetog Statensvegvesener prosjektlederfor planarbeidet. Planarbeidetvil skjei nært samarbeidmed andreparter, blant annetvest-agderfylkeskommune. Planarbeidetfinansieresav Statensvegvesen Samarbeidmed Venneslakommune Paralleltmed sykkelplanarbeideti Søgnekommune,vil Statensvegvesengjennomføretilsvarende planprosessi Venneslakommune.Oppleggetfor planprosessener derfor planlagtmed paralleltløp med fellesplanprosessi starten,og samtidigfellesprosjektgruppeog samarbeidsråd.etter hvert som planarbeidetblir mer fokusertog detaljert, vil det tas stillingtil om det er mer hensiktsmessigå skille kommuneneog planprosessene Prosjektorganisering Hensiktenmedorganiseringsmodellenog arbeidsprosessener å involvere bredt, forankreog arbeide effektivt med godkvalitet. Prosjekteter delt inn i en prosjektgruppeog et samarbeidsråd.gruppenes medlemmerog oppgaverer beskrevetnedenfor. Prosjektgruppe Prosjektgruppenutfører prosessog produksjon IngerEgeland ArnfinnHåverstad IngridKonsmo EgilStrømme LasseM. Sørensen IngvildM. Lindaas BirgithJ.Reinskås ChristianS.Aas AinaNyhus Statensvegvesen Søgnekommune Venneslakommune Vest-Agderfylkeskommune Vest-Agderfylkeskommune Statensvegvesen Statensvegvesen Statensvegvesen Statensvegvesen Samarbeidsrådet Samarbeidsrådetskalsikre legitimitet og beslutningsmyndighet, samtha ansvarfor forankringmot kommunestyret. JohanMjaaland DagArntsen AslakWegge VidarOse Statensvegvesen Søgnekommune Venneslakommune Vest-Agderfylkeskommune UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

17 3.3 Informasjonog medvirkning I henholdtil kravi PBL, jf. kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkningi løpet av planprosessen.det er bådeet kravog ønskeom å involverefolk i kommunenetil å delta i planarbeidet.i tillegger det ønskeom å skapeforståelsefor planen,hvorfor den lages,viktighetenogvirkningerm.m. Statens vegvesenhar i tillegget overordnetsektoransvarfor sykkel,og skalværeen pådriverog sikreat kunnskapom syklingog sykkeltiltakspres.kommunedelplanvedtasavkommunen,unntatt ved innsigelser.vedevt. innsigelse,vedtasplaneni departementetjf. PBL 5-4. Planvedtaketvil bli gjort kjent, jf. PBL Statensvegvesenvil sikremedvirkningfra ulikeaktørgrupper 2 gjennomfølgende aktiviteter: Informereaktivt om planarbeidetgjennomheleprosessen;fra oppstarttil vedtatt plan. Alle høringsinstanserfår tilsendt brev med varselom oppstartog høringsdokumenter.informasjon vil ogsåpubliseresviaannonseri avisogdigitalemedier. Prosjektethar egennettside I tilleggvil kommunensdigitaleinformasjonskanaler Innhenteinnspillfra brukernegjennommøter, seminarog invitasjontil å kommemed skriftlige innspilltil bådevarselom oppstartav planarbeidog planprogram,samtved høringog offentlig ettersynav planforslaget.innspillfra høringerog åpnemøter vil bli registrertog vurdert, og planforslagvil justeresunderveis. Statensvegvesenvil i forbindelseutarbeidepressemeldingerved behovfor å oppnåmålet om aktiv informeringi gjennomplanarbeidet. 2 Aktørgrupper;arbeidsreisendeogstudentersomer eller kanbli «transportsyklister»,lokalemedia, lokalpolitikere,næringslivet,arbeidsgiver,bedrifter, transportnæringen,kollektivselskap,bilister og skoler. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

18 3.4 Framdrift Figur3-3 viserforslagtil fremdriftsplanfor gjennomføringav planarbeidetmed kommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune.Det er med forbeholdom uforutsetteendringer. Figur3-3 Fremdriftsplanfor arbeidet med kommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

19 4 Rammerog premisser 4.1 Nasjonale LOV nr. 71: Lovom planleggingog byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) LOV nr. 23: Lovom veger(vegloven). LOV nr.42lovom forbud mot diskrimineringpå grunnav nedsattfunksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) St.meld.nr. 16( )Nasjonaltransportplan HøringsforslagNasjonaltransportplan Nasjonalsykkelstrategi.Satspå sykkel!grunnlagsdokument for NTP St.meld. Nr. 26( )Regjeringensmiljøpolitikkog riketsmiljøtilstand FOR nr. 817Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnetareal- og transportplanlegging. FOR nr. 4146Rikspolitiskeretningslinjerfor barnog planlegging. FOR nr. 1001Rikspolitiskeretningslinjerfor vernedevassdrag. Nasjonaltiltaksplanfor trafikksikkerhetpå veg Regionale Sykkelhandlingsplanen for Kristiansandsregionen Handlingsprogramfor fylkesvegeri Vest-Agder Strategiplanfor trafikksikkerhet,agderfylkene RegionplanAgder2020 Regionalplanfor Kristiansandsregionen Regionalsykkelstrategi,StatensvegvesenRegion Sør 4.3 Kommunale Kommuneplanensarealdel Gjeldendeplanhar følgendemålsettingersomer relevantefor sykkelplanen:alle skoleneskalha gang- og sykkelvegerlangsalle fylkes- og riksveiermellomskoleneog boområdeneog mellom skoleneog viktigefriluftsområder,tryggesentrumsveierfor alle myketrafikanter.påplanener vist etablert gang- og sykkelvegnettog foreslått videreutbyggingtil et sammenhengendegang- og sykkelvegnett.gang- og sykkelveihøllesanden- Giskedalenog gang- og sykkelvegrona Rimsvikaer vist somplanlagteanlegg.ny kommuneplanrullereshøsten2012/ vinter Kommunedelplanfor Kjellandsheia,Oftenesog Leireheia Kommunaltrafikksikkerhetsplan Diversevedtatte reguleringsplanerfor gang- og sykkel UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

20 5 Forslagtil utredninger 5.1 Konsekvensutredning Formåletmed konsekvensutredning(ku)er å sikreat hensynettil miljø og samfunnblir tatt i betraktningunder forberedelsenog gjennomføringenav planen.konsekvensutredningenvil ta for segkonsekvensenefor bruker,miljø og samfunn.vurderingenevil bli gjort med sammenligningmot dagenssituasjon. Hversykkelruteskalvurderesi forhold til Konsekvensfor brukerne Konsekvensfor miljø Konsekvensfor samfunnet Metoden somvil bli brukt i dette prosjektettar utgangspunkti begrepog kriterier fra Statens vegvesenshb140konsekvensanalyser, og vil bli tilpassetplantypenkommunedelplanfor sykkel. Konsekvensanalysen vil beståavverdi- og omfangsvurderinger,samtkonsekvensvurderinger. Verdienvil bli vurdert på en skalafra liten til stor verdi, og markert på et samlekart.omfangetblir vurdert somlite/ intet omfang,positivomfangeller negativt omfang.konsekvensenblir vurdert på en skalafra: ingenkonsekvens,positiveller negativkonsekvens. Hensiktenmedanalysener å synliggjørekonsekvensenetiltakenevil medføre.påbakgrunnav konsekvensanalysenvil det bli beskrevetvurderingerfor videreplanarbeid,og eventuellebehovfor utredningerog undersøkelserpå et lavereplannivå Konsekvensfor brukere Vurderingeneknyttet til konsekvensfor brukerevil ha fokuspå nytteeffektenav tiltaket. Det vil bli beskrevethvaslagstype tiltak, systemskifter,lengdeog effekt tiltaket gir. Det vil bli gjort vurderinger sammenlignetmed dagenssituasjonog tilgjengeligetilbud. Det vil ogsåbli gjort vurderingeri forhold til syklistgruppeog tiltakets funksjon,det kanværeat tiltaket har positiv konsekvensfor en aktørgruppe,og ingenkonsekvensfor en annengruppe.sykkellenkenevil i hovedsakfølge eksisterendefylkesvegog riksvegtraseer,derfor vil fokusfor planarbeidetværepå transportsyklisten Konsekvensfor miljø Forvurderingerknyttet til miljø er det tenkt å brukestatensvegvesensinhåndbok140 Konsekvensanalyser somutgangspunkt.miljøtemaenesomer utgangspunktfor konsekvensvurderingener; landskapsbilde,nærmiljøog friluftsliv, naturressurser,naturmiljø, kulturmiljø. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

21 Landskapsbilde/bymiljø Temaetlandskapsbilde/bybildeomhandlerde visuellekvalitetenei omgivelsene.temaettar for segbådehvordantiltaket er tilpassetlandskapet/bybildetsett fra omgivelseneog hvordan landskapetopplevessett fra sykkelanlegget(reiseopplevelse). Nærmiljøog friluftsliv Analysenav nærmiljøog friluftsliv vil belysetiltakets virkningerfor beboerneog brukerneav det berørteområdet.i analysenav nærmiljøvurdereshvordantiltaket svekkereller bedrerde fysiske forholdenefor trivsel, samværog fysiskaktivitet i uteområdene.indirektehar det betydningfor helse. Naturmiljø Temaetnaturmiljøomhandlernaturtyperog artsforekomstersomhar betydningfor dyrsog planterslevegrunnlag,samtgeologiskeelementer. Kulturmiljø Temaetkulturmiljø tar utgangspunkti den kulturhistoriskeverdienav berørteområder,og vurdererom tiltaket vil redusereeller styrkeverdienav disse. Naturressurser Naturressurserer blant annet ressurserfra jord, skogog andreutmarksarealer.ensentral problemstillingi planarbeideter forholdet til inn- og utmark i LNF-områderog hensynettil jordvern. Sykkellenkenevil i hovedsakfølgeeksisterendefylkesvegog riksvegtraseer.i sentrumsområdenevil løsningenemåtte tilpassesegtilgjengeligarealog konsekvensenefor miljøtemaeneantaså bli ubetydelige.i randsonenav sentrumog i områdermedspredtbebyggelsekandet bli aktuelt å vurderenyanlegg/utvidelseav dagensveggrunn.herkankonsekvensene for miljøtemaenebli større Konsekvenserfor samfunn Forå vurderekonsekvensenefor samfunner det tenkt å ta utgangspunkti sykkellenkenes attraktivitet, sikkerhetog fremkommelighet.forholdettil bilister og gåendevil belyses. Tilretteleggingmot knutepunktfor kollektivtrafikkvil væreen del av denneutredningen. Fremkommelighetfor utrykningskjøretøyvil ogsåvurderes.samfunnskonsekvensene blir beskrevet og vist med kostnader. 5.2 ATP-modell ATP-modellener et planverktøysomer utviklet for å beregnesammenhengermellomarealbrukog transportsystem.herbenyttesstedfestedebosettings- og arbeidsplassdatasammenmed digitale kart/transportnett for ulike trafikanter(fotgjengere,syklister,bil- og kollektivtrafikanter). ATP-modellenskal brukesi Søgnefor å beregnehvilkestrekningersomhar størstpotensialfor sykkeltrafikk.beregningen er gjort ut fra hvor folk bor og arbeider,et definert vegnett(med snarveiersomkanbenyttesavsyklister)og stigningeri terrenget. I tilleggtil hjem og arbeidsplasser skoler,idrettsanlegg,kulturanlegg,offentlige bygg/besøksmålog friluftsområderlagt inn som målpunktfor sykkeltrafikken. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

22 5.3 Annet Det vil bli utarbeideten enkelaktøranalysefor å synliggjøreulike aktørersomkanha interesseri planarbeidet,og somkanfå konsekvenser(positiveeller negative)somfølgeavplanarbeidet. Videre skallagesen oversiktoversykkeltrafikkulykkenei Søgnede siste10 år. Tallenevil bli brukt som bakgrunnsinformasjoni videreplanarbeid. Dersomdet i planarbeidetvurdereså værebehovfor det, kandet væreaktuelt å skaffemer viten om dagenssykkeltrafikki Søgne, for eksempel ; hvor syklerman?hvor mye?,hvilkeproblemer finnesog hvor er disse?registreringerkangjøresf.eks.viatellinger,intervju av syklende, sykkelveginspeksjoner, e-post-spørreundersøkelseog lignende. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

23 6 Innspill til planprogramog oppstart av planarbeidet Alle somønskerkankommemed innspillog merknadertil planprogrammet.statensvegvesen ønskerkommentarertil alle delerav planprogrammet.i tillegger det ønskeligmed innspillpå hva somer bra eller mindre bra med å syklei Søgne,hvasomskaltil for at folk begynnerå sykleeller andreannetsomkanav interessefor planarbeidet. Fristfor å kommemed skriftligeinnspilltil planarbeideter 2.november2012 Innspill skalsendestil: StatensvegvesenRegionsør Serviceboks ARENDAL Ellerpå e-posttil Merk innspillene: Kommunedelplanfor sykkeli Søgne Kontaktinformasjon: KontaktpersonhosSøgnekommuneer: ArnfinnHåverstad e-post: KontaktpersonhosStatensvegvesener: IngvildMøgsterLindaas e-post: KontaktpersonhosVest-Agderfylkeskommuneer: EgilStrømme e-post: UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

24 7 Referanser Skriftlige Stortingsmeldingnr. 16 ( ),Nasjonaltransportplan StatensvegvesenVegdirektoratet(2007),Nasjonalsykkelstrategi.Grunnlagsdokument for Nasjonaltransportplan StatensvegvesenRegionøst(2007),Hovednettfor sykkel StatensvegvesenRegionsør(2009),Regionalsykkelstrategi. SyklistenesLandsforening(1996),Nasjonalsykkelvegnr.1: Svinesund- Kristiansand- Bergen- Trondheim- Kirkenes StatensvegvesenRegionsør/ Arendalkommune/Aust-Agderfylkeskommune(2011), Kommunedelplanfor sykkeli Arendalmedkonsekvensutredning Miljøverndepartementet(2012),Veileder.Konsekvensutredninger. Kommuneplanens arealdel. Internett UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

25

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Planprogram Kommunedelplan for sykkel i Søgne Planprogram Kommunedelplan for sykkel i Søgne Fastsatt 5.12.12 Region sør Arendal, R.vegktr Januar 2013 Forord Søgne kommune skal i samarbeid med Statens vegvesen Region sør utarbeide kommunedelplan for

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN SYKKELTRAFIKK ARENDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN SYKKELTRAFIKK ARENDAL KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN SYKKELTRAFIKK ARENDAL KOMMUNE Region sør Ressursavdelingen Plan- og prosjektering Dato: 20.09.2010, rev.dato 14.10.2010 Innhold SAMMENDRAG 4 1 INNLEDNING 5 2 BAKGRUNN 6 3 HVA

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKELEKSPRESSVEG I KRISTIANSAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKELEKSPRESSVEG I KRISTIANSAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKELEKSPRESSVEG I KRISTIANSAND Utarbeidet av Statens vegvesen Region Sør februar 2014 1 Forord Kristiansand kommune utarbeider i samarbeid med Statens vegvesen Region

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

Hovedplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern

Hovedplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern Statens vegvesen Hovedplan for sykkeltrafikk i Larvik Kommunedelplan med konsekvensutredning Forslag til planprogram Oppsummering av høringsuttalelser Prosjektnummer 204548 Ansvarssted 22330 Mai 2010 P:\07

Detaljer

Oppstartmøte - ReguleringsplanH4 i kommunedelplangausta- Rjukan

Oppstartmøte - ReguleringsplanH4 i kommunedelplangausta- Rjukan Ti nn kommune Sentral arki vet Postboks 14 3661 Rjukan ASPLAN VI AK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Oppstartmøte - ReguleringsplanH4 i kommunedelplangausta- Rjukan Pånestesidefølgeret breveller enfakturafra

Detaljer

Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal

Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal Statens vegvesen Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal Kommunedelplan med konsekvensutredning Oppsummering av høringsuttalelser Forslag til planprogram P:\Diverse prosjekter\09_sykkeltrafikkplaner\sykkeltrafikkplan

Detaljer

LANGÅSEN PLANPROGRAM. Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE

LANGÅSEN PLANPROGRAM. Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE LANGÅSEN PLANPROGRAM Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE Plannavn ArkivsakID PlanID Formål/Hensikt PROSJEKTBESKRI VELSE LANGÅSEN- OMRÅDEPLAN Avklareutbyggingspotensialet for Langåsenog

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN FOR SYKKELTRAFIKK I LARVIK OG STAVERN. Region sør Dato: 2010.06.15

PLANPROGRAM HOVEDPLAN FOR SYKKELTRAFIKK I LARVIK OG STAVERN. Region sør Dato: 2010.06.15 PLANPROGRAM HOVEDPLAN FOR SYKKELTRAFIKK I LARVIK OG STAVERN Region sør Dato: 2010.06.15 Innhold SAMMENDRAG 2 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 HVA ER EN HOVEDPLAN FOR SYKKELTRAFIKK? 4 4 FORMÅLET MED PLANEN

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. TIL Hjemmelshavere Offentlige høringsorgan Vinje, den 18.03.2014 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. I medhold av 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningsloven, og

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Birkeland: 19.09.2013 K2-L12//IVAA. Det er utarbeidet forslag til detaljregulering Birkeland sentrum, gnr. 88 bnr. 61 og 198.

Birkeland: 19.09.2013 K2-L12//IVAA. Det er utarbeidet forslag til detaljregulering Birkeland sentrum, gnr. 88 bnr. 61 og 198. Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL Aust-Agder Fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks 788 Stoa Fylkesmannen i Aust-Agder Pb 788 Stoa Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa Telenor

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste «Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste NYTT VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED PLAN 0512 - DETAIIREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611, SOLA KOMMUNE På vegne av Kleppevegen 611 AS, gir Rambøll

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Området ligger i kommuneplanen som landbruks-, natur-, og friluftsområde hvor friluftsinteressene er dominerende.

Området ligger i kommuneplanen som landbruks-, natur-, og friluftsområde hvor friluftsinteressene er dominerende. Se adresseliste ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no MASSEDEPONI STRAI KRISTIANSAND - REGULERINGSPLAN DATO 3. juli 2012 SIDE 1/6 REF HLOH/ENBA OPPDRAGSNR A021295

Detaljer

Øyvin Simonsen GUNDER DANIELSENS VEI 75 4879 GRIMSTAD

Øyvin Simonsen GUNDER DANIELSENS VEI 75 4879 GRIMSTAD Øyvin Simonsen GUNDER DANIELSENS VEI 75 4879 GRIMSTAD Mob.nr. 951 88 389 e-post: o vin.simonsen uia.no C)Cl'ek kcink\a&u,.),åk.?c-ak\33eks c6:2 Scoe, Deres ref: < > Deres dato: < > Vår ref: Grimstad,2013-03-15

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen Fra: Aalen Øystein Sendt: 19. september 2014 15:55 Til: postmottak@fmva.no; postmottak@vaf.no; aev@ae.no; nett@ae.no; rs@nve.no; sfn@telenor.com; post.agder@politiet.no; jorgen.johannessen@marmuseum.no

Detaljer

Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes

Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes 09.12.2015 Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes Torun Lynnebakken og Håkon Lohne Statens vegvesen Region Sør Hove Ålgård Lyngdal vest Sandnes: Ca. 95 km ny E39 30 milliarder

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplaner

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplaner Statens vegvesen Offentlige instanser og organisasjoner i hht vedlagte liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Bjørn Åmdal - 51911460 2011/032186-009

Detaljer

NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM

NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM 30.06.2015 2 FORORD NorskPukkserviceAShar startet arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplanfor Rønningåsen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL I ARENDAL MED KONSEKVENSUTREDNING Høringsutkast. Aust-Agder fylkeskommune Arendal kommune Statens vegvesen

KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL I ARENDAL MED KONSEKVENSUTREDNING Høringsutkast. Aust-Agder fylkeskommune Arendal kommune Statens vegvesen KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL I ARENDAL MED KONSEKVENSUTREDNING Høringsutkast Aust-Agder fylkeskommune Arendal kommune Statens vegvesen INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Forord 0 Sammendrag Innhold Forord 0 Sammendrag

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Etter adresseliste. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Erik Neergaard 950 88 776 2013/105710 08.10.2014 E16, Nybakk Hedmark

Detaljer

Forslag til Planprogram

Forslag til Planprogram HØRINGSUTGAVE Forslag til Planprogram Kommunedelplan Nytt transportsystem Arendal Delprosjekt: Myrene-Stoa-Strømmen Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 27.08.2014 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5 MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5 Arkivsaksnr: 2009/563 Klassering: 142 Saksbehandler: Egil Stensheim Enhetsleder: Geir Gilde KOMMUNEPLANENS AREALDEL - REVISJON

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Kvinesdal kommune 10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Foto: Wiggo Boltland P l a n p r o g r a m Revidert i henhold til forvaltningsutvalgets vedtak 17.02.11, sak 15/11.

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STJERNÅSEN 2 VESTBY KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STJERNÅSEN 2 VESTBY KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 3. MAI.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

Saker til behandling. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan. 55/12 11/04921-2 Kommunens beredskapsplaner 5

Saker til behandling. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan. 55/12 11/04921-2 Kommunens beredskapsplaner 5 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.09.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1021 Sted, dato: Sandnes, 01.03.2010 NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/410246_fix.html Side 1 av 1 25.03.2014 Fra: Kjell A. Kristiansen[Kjell.Kristiansen@knutepunktsorlandet.no] Dato: 25.03.2014 08:04:20 Til: 'postmottak@vennesla.kommune.no';

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Privat veg. Donseknuten. Gamle Forusveien 10A 4033 STAVANGER Tlf: 51 40 01 00 Faks: 51 63 01 35 E-post: post@dimensjon.no

Privat veg. Donseknuten. Gamle Forusveien 10A 4033 STAVANGER Tlf: 51 40 01 00 Faks: 51 63 01 35 E-post: post@dimensjon.no Privat veg Donseknuten Gamle Forusveien 10A 4033 STAVANGER Tlf: 51 40 01 00 Faks: 51 63 01 35 E-post: post@dimensjon.no R1 Skriv ut kart http://kart.gulesider.no/print?profile=no&maptype=map¢er=58.8830785999998...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Iht. liste Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 10/2552-10 5804/11 L12 16.03.2011 OMRÅDE- OG DETALJPLAN FOR HVERVENMOEN VARSEL

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 9.11.2015 Vår saksbehandler: magnus@arealpluss.no Vår ref.: 12226 Deres ref.: Arealplanlegging

Detaljer

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R ADRESSE COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 21. February 2013 SIDE 1/2 REF cafn OPPDRAGSNR A035511 Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R I henhold til plan-

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Porsgrunn kommune Byutvikling

Porsgrunn kommune Byutvikling kommune Byutvikling Fylkesmannen i Telemark 3702 SKIEN fmtekvi@fylkesmannen.no Deres ref. Vår referanse Dato 13/04885-17 24.10.2014 Forslagtil reguleringsplan(detaljregulering)for Øvre Fredneslagt ut til

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: 2014/120085- Vår dato: 08.07.2015 007 Tlf.:

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 2046 Sted, dato: Stavanger, 06.08.2012 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS i samarbeid med

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel

Kommunedelplan for sykkel Forslag til planprogram Kommunedelplan for sykkel 2017-2030 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 3 2.1. Mandat og forankring... 4 2.2. Planens rettsvirkning... 5 2.3. Status... 5 3. Hensikt og mål...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Reguleringsplan for ny veg til Helgøy i Årdalsfjorden, Hjelmeland kommune. Varsel om oppstart av reguleringsplan.

Reguleringsplan for ny veg til Helgøy i Årdalsfjorden, Hjelmeland kommune. Varsel om oppstart av reguleringsplan. Til Etat: Deres brev: Deres ref.: Vår ref.: je09vas Dato: 23.12.2009 Reguleringsplan for ny veg til Helgøy i Årdalsfjorden, Hjelmeland kommune. Varsel om oppstart av reguleringsplan. Hjelmeland kommune

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger Fylkesmannen i Rogaland Miløjøvernavdelingen Postboks 59 Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 Rogaland fylkeskommune Kulturavdelingen Postboks 130 sentrum Statens vegvesen Region

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 SØGNE KOMMUNE Arealenheten «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 Melding om

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen.

Tilskuddet for 2009 utbetales våren 2009 når partene er enig om grunnlag for tildelingen. Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 2012 1. Generelt

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune.

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 27.04.2015 Vår saksbehandler: Line Danielsen Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Statens vegvesen. Vi ber med dette om skriftlige innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet innen 15. desember 2015.

Statens vegvesen. Vi ber med dette om skriftlige innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet innen 15. desember 2015. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Ivar-Ole Mittet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Molde, 21. september 2011 Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle i stedet for å kjøre bil. men likevel

Detaljer

Statens vegvesen. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 715 ved Skarvåsen i Osen kommune

Statens vegvesen. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 715 ved Skarvåsen i Osen kommune Statens vegvesen Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Tone Hammer / 73582640 15/241331-28 26.09.2016

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer