Statens vegvesen. Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram i Søgne kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram i Søgne kommune"

Transkript

1 c Statens vegvesen Rådet for Funksjonshemmede v/svein Resset Postboks SOGNE Behandlende enhet Region sor Saksbehandlernnnvalgsnr Aina Nyhus - Vår referanse: 2010/ Deres referanse. Vå r dato: Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram i Søgne kommune 1 henhold til i plan- og bygningsloven varsles det at Statens vegvesen Region sør i samarbeid med Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune starter arbeidet med kommunedelplan for sykkel i Søgne kommune. Formålet med planen er å sikre arealer til fremtidig utvikling av et sammenhengende hovedvegnen for sykkel, være et beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer, samt bidra til at det blir mer attraktivt å sykle i Søgne gjennom et godt tilrettelagt sykkelnett. Planen vil vise sykkelruter, løsningsprinsipper og konkretisere nødvendige tiltak for å bedre forholdene for syklistene i hele kommunen. Det er utarbeidet et planprogram (se vedlegg) for arbeidet knyttet til kommunedelplanen. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven Formålet med planprogrammet er å beskrive målet med planarbeidet, tydeliggjøre kommunedelplanprosessen og medvirkningsmulighetene i denne, samt belyse utredningsomfanget. Planprogrammet kan sees på Søgne kommunes servieetorg, Statens vegvesens servicetorg på Rige, Biblioteket i Søgne, samt elektronisk på vesen.no Ve ros'ekter s kkelso ne ne.komrnune.no Telefon Telefaks

2 2 Alle er hjertelig velkomne til inspirasjons- og i~ote om sykling, som avholdes på Søgne Camle Prestegård i Søgne, 11.oktober kl. 18:00 Alle som onsker kan komme med innspill og merknader til varsel om planoppstart av kommunedelplan og forslag til planprogram. Uttalelsesfrist er 2. november 2011 Merknader skal være skriftlige, og sendes til: Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL, eller på e-post til firmapost- Merk innspillene: "Kommunedelplan for sykkel i Sogne". Spørsmål kan rettes til: Statens vegvesen Region Sør v/ingvild Mogster Lindaas, inovild.lindaas/dveovesen.no Søgne kommune v/ Arnfinn Håverstad, arnlinn.haaverstad(dsottne.kommune.no Avdeling for Vest-Agder Seksjon for plan og forvaltning Med hilsen Anne Grete Tofte Seksjonsleder \44V1S lngvild Møgster Lindaas Vedlegg: Forslag til planprogram for kommunedelplan for sykkel i Sogne.

3 3 Agder Energi Agder Kol I ektivtrafi kk A5 Agder Renovasjon Alle til Hovden; v/ Einar Bjelland ATP - utvalget, fagrådet sykkelgruppa v/ Bjørne Jordtveit ATP - utvalget, v/ Terje Damman Vest- Agder fylkeskornmune Bergvese net ONT Sør Eldrerådet i Søgne Fiskeridirektoratet Folkehelseforum Kristiansand Forum for natur og friluftsliv - Agder Fyl kesmannen i Vest-Agder Jernbaneverket Knutepunkt Sørlandet Kristiansand kommune Kystverket Sørøst lange nes Skole; v/elevrådet Lunde Skole; v/elevrådet Mandal kommune Marnardal kommune Mattilsynet; Regionkontoret for Rogaland og Agder Midt Agder Fri I uftsråd Natur og Ungdom i Vest-Agder Naturvernforbundet ; v/ Laila Håkonsen NHO Agder Norges Handi capforbund Agder NVE Region Sør Nygård Skole; v/ Elevrådet Politiet Posten Norge BA; Kristiansand postområde Rom Eie ndom; Kristiansand Rådet for Funksjonshemmede v/svein Resset Songdalen kommune State ns kartverk Statnett Stokkelandsskogen Vel; v/ Tove Sandvik Aukland Syklistenes Landsforening Søgne I drettsråd; v/egon Lerøy Søgne kommune Søgne kommune; v/ ungdommens kommunestyre Tangvall Skole; v/ Elevrådet Telenor Servicesenter for nettutbygging Tinntjønn Skole; v/elevrådet Trygg Trafikk Vest-Agder Vedderheia Vel; v/ Kristin Knutsen Vest-Agder Fylkeskommune Sennceboks 603 Vestre Strandgate 33 Heftingsdalen Austre Moland Lohneveien 308 Postboks 417 Lund Postboks 513 Lundsiden Postboks 3021 Lade Postboks 633 Postboks 185 Sentru m Postboks 417 lund Skippergata 21 Postboks 513 lundsi den Postboks 4350 Postboks 525 Postboks 417 Lund Serviceboks 2 Postboks 1051 Postboks 1051 Ytre Sandgt. 25 a Rådhuset Fel I es postmottak Postboks 383 Postboks 207 Postboks 4783, Sofienberg Kvernstien 51 Kjøita 6 Sol bergyei en 14 Postboks 2124 Postboks 1051 Serviceboks 514 Serviceboks 427 Vesterveien 3 Postboks 1051 Postboks 53 Postboks 5192 Majorstuen Stokkelandstien 5 Postboks 8883 Youngstorget Salemsveien 16 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks 7150 Postboks 1051 Postboks 517 Lund Skytterveren 30 Serviceboks KRISTIANSAND S 4611 KRISTIANSAND S 4849 ARENDAL 4640 SØGNE 4604 Kristransand 4605 KRISTIANSAND S 7441 TRONDHEIM 4665 KRISTIANSAND SØGNE 5804 BERGEN 4604 KRISTIANSAND S 4611 KRISTIANSAND S 4605 KRISTIANSAND S 2308 HAMAR 4605 KRISTIANSANDS 4604 Kristiansand 6025 ÅLESUND 4682 SØGNE 4682 SØGNE 4514 MANDAL 4534 MARNARDAL 2381 BRUMUNDDAL 4662 KRISTIANSAND S 0506 OSLO 9694:15ØGNE 4630 KRISTIANSANDS 4615 KRISTIANSAND TØNSBERG 4682 SØGNE KRISTIANSANDS 4606 KRISTIANSANDS 4613 KRISTIANSAND S 4640 SØGNE 4685 NODELAND 3507 HØNEFOSS 0302 OSLO 4640 SØGNE W28 OSLO 4640 SØGNE 4682 SØGNE 4682 SØGNE 4682 SØGNE 5020 BERGEN 4682 SØGNE 4605 KRISTIANSAND S 4640 SØGNE 4605 KRISTIANSAND S

4 Forslag til planprogram Kommunedelplan for sykkel i Søgne Høringsutgave Region sør Arendal, R.vegktr Høringsperiode: 21.september - 2.november 2012

5 Forord Søgnekommuneskali samarbeidmed StatensvegvesenRegionsørutarbeidekommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune.Kommunedelplanenvil væreet sentraltdokumentfor Søgnekommunei årenesomkommeri arbeidetmed å utvikle sykkeltilbudet. Prosessenmed å lagekommunedelplanen skalværeinkluderendeslikat beslutningsgrunnlageter godt. Foreliggendedokumenter et forslagtil planprogram.planprogrammeter førsteledd i utarbeidelsenav kommunedelplanfor sykkel, og samtidigledd i varslingav planoppstart. Formålet med planprogrammeter å beskrive: Formåletmed planarbeidet Planprosessenog medvirkningsmulighetene Omfangetav planarbeidet Underveisi planprosessentas det siktepå godinformasjonsformidlingog medvirkningfra innbyggere,offentlig instanserog relevanteinteresseorganisasjoner. Iht. Plan- og bygningsloven skalplanprogramleggesut til høringog offentlig ettersyni minst 6 uker.dette forslagettil planprogramvil væretil offentlig ettersynfra midten av septemberog ut oktober Alle somønsker,kankommemed innspillog merknadertil planprogrammet.statensvegvesen ønskerkommentarertil alle delerav planprogrammet. Innspill skalsendestil: StatensvegvesenRegionsør Serviceboks ARENDAL Ellerpå e-posttil Merk innspillene: Kommunedelplanfor sykkeli Søgne KontaktpersonhosSøgnekommuneer: ArnfinnHåverstad e-post: KontaktpersonhosStatensvegvesener: IngvildMøgsterLindaas e-post: KontaktpersonhosVest- Agderfylkeskommuneer: EgilStrømme e-post: Forsidefoto:Svlumagraphica UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-2

6 Innhold Forslagtil planprogramfor kommunedelplanfor sykkeli Søgne UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august Forord Sammendrag Innledning Bakgrunnfor planarbeidet Hvaer en kommunedelplanfor sykkel Planprogramog konsekvensutredningsplikt Formåletmedkommunedelplanen Planområdet Oversiktoverplanområdet Dagensforhold Sykkeldata Sykkelturisme Å syklei Søgne Planprosess Omkommunedelplanprosessen Organiseringog samarbeid SamarbeidmedVenneslakommune Prosjektorganisering Informasjonog medvirkning Framdrift Rammerog premisser Nasjonale Regionale Kommunale Forslagtil utredninger Konsekvensutredning Konsekvensfor brukere Konsekvensfor miljø Konsekvenser for samfunn ATP-modell Annet Innspilltil planprogramog oppstartavplanarbeidet Referanser UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-3

7 Sammendrag Søgnekommuneskali samarbeidmed StatensvegvesenRegionsørutarbeidekommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune.Kommunedelplanenvil væreet sentraltdokumentfor Søgnekommunei årenesomkommeri arbeidetmed å sikrearealtil utviklingav sykkeltilbudet.målet er at kommunedelplanenskalbli en juridiskbindendeplanmed linjevalgog løsning.planenvil vise sykkelruter(hoved- og lokalruter) og løsningsprinsipper,samt konkretiserernødvendigetiltak for å bedreforholdenefor syklistene. Kommunedelplanfor sykkeli Søgnehar følgendemål: Gjøredet attraktivt og trygt for alle å sykle Sikrefremtidig arealtil fremtidig sammenhengendesykkelvegnett Sykkeltrafikkeni Søgneskaløkes fra 8 %til 11 % 80 %av andelav barnog ungesomgår, sykler eller kjørerkollektivt til/ fra skolen Kommunedelplanenvil omfatte sykkeltraseerlangsriks- og fylkesvegeri Søgnekommune.Det vil bli sett på lenkertil arbeidsplass- og boligkonsentrasjoner, idrettsanlegg,badeplasserog friluftsområder,samtkoblingtil nabokommunene.innenforsøgnesentrumer alle sentralemålpunkt en del avplanen;skoler,idrettsanlegg,kulturanlegg,offentlige bygg/besøksmålog friluftsområder. Planarbeidetble startet opp våren2012 med innledendekontaktmellom Statensvegvesen,Søgne kommuneog Vest-Agderfylkeskommune.Det tas siktepå at planarbeidetvil bli gjennomførtog ferdigstilt i løpet av Underveisi planprosessentas det siktepå godinformasjonsformidlingog medvirkningfra kommunensinnbyggere, offentlig instanserog relevanteinteresseorganisasjoner. Det er ønskeligmed innspillom sykkeltraseer,snarveierog annetsomkanbidratil en bestmulig plan.det vil bli holdt åpne møter i løpet av planprosessenog informasjonvil bli tilgjengeligpå Søgne kommune(www.sogne.kommune.no)og Statensvegvesensinternettsider(www.vegvesen.no). UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-4

8 1 Innledning 1.1 Bakgrunnfor planarbeidet Statensvegvesenhar et overordnetsektoransvarfor sykkel.ansvaretomfatter blant annetbygging av sykkelveger,skilting,tilretteleggingav sykkelparkering,værepådriverog sikreat kunnskapom syklingog sykkeltiltakspres.det er en vedtatt målsetting for Statensvegvesenå planleggeog bygge tiltak somkanfremme sykkelbruken.i Nasjonaltransportplaner tilretteleggingfor gåendeog syklendehøyt prioritert, da en serat en kanoppnåbådemiljø-, helse- og økonomiskegevinstermed å flytte flere reiserfra bil til sykkel. Regjeringenhar sommål å økedennasjonalesykkelandelenfra dagens4-5 %til 8 %i planperioden og at 80 %av barnog ungeskalgåeller sykletil/fra skolen.videreer det mål om å doble sykkelandeleni byerog tettsteder. Nasjonalsykkelstrategiog nasjonalstrategifor tilretteleggingfor gåendeer forankret i Stortingsmeldingnr. 16 ( ),og strategieneer en del av Nasjonal transportplan.høringsforslaget til NTP har sommål at veksteni persontransporttas av kollektivtransport, gåingog sykling. StatensvegvesensRegionsørhar utarbeideten sykkelstrategisomhar et mål at alle tettsteder med mer enn5000innbyggere,inkludert Søgne, skalutarbeideen overordnetplanfor sykkeltrafikk. Arbeidetmedkommunedelplanerfor sykkeler en av flere måter å utøvesektoransvaretpå,og vil bli et viktig styringsverktøyfor og nå mål i Nasjonaltransportplan. ATPer forkortelsefor areal- og transportplanlegging.areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionenbestårav kommunenekristiansand,iveland,vennesla,søgne,songdalen, Birkelandog Lillesand,samtAust- og Vest-Agderfylkeskommuneog StatensVegvesenRegionSør. ATP-samarbeidethar vedtatt Sykkelhandlingsplanfor Kristiansandsregionen, hvor målet er at sykkeltrafikkenskaløkestil 11 %innen2020.det skalarbeidesfor sammenhengendesykkelvegnett mellomkristiansandog sentrumi Søgne. I perioden er det alleredefinansiertsykkelprosjekterfor ca.368mill. kr i Kristiansansregionen. Nårdisseprosjekteneer realisert,vil det væresammenhengende hovedsykkelvegnett i Kristiansand,og i stor gradogsåi de øvrigekommunenei regionen.fra2018 prioriterer sykkelhandlingsplanenbedretilretteleggingfor transportsyklister,særligder det er potensialfor høysykkeltrafikk. Arendalkommunevar i 2011denførstekommuneni landet somhar fått vedtatt en juridiskbindende kommunedelplanfor sykkel.kommunedelplanfor sykkeltrafikki Arendalkommuneer denførste sykkelplanensomer utarbeidetsomen juridiskbindendeplanmed konsekvensutredning. I denne prosessenvar det en del utfordringermed bådehvordanplanenog konsekvensutredningenskulle utarbeides.erfaringerfra tiden etter vedtakviserat det er en stor fordel at bådelinjevalgog løsning ble juridiskbindende.dettesikrerat planentas hensyntil i alle typer planer/byggesakeri kommunen.til sammenlikninger det størresannsynlighetfor at en temaplanblir oversett/glemt. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-5

9 1.2 Hvaer en kommunedelplanfor sykkel Enkommunedelplaner en overordnet plansomskalangihvaslagsarealbruk,rammerog betingelser somgjelderfor det temaeteller delområdeplanenomfatter. I dette konkretetilfellet er sykkel temaet, og planenomfatter Søgnekommune.Planenskalfastsetteframtidig arealbrukfor området, og kommunestyretsvedtaker juridiskbindende,jf. PBL Det medførerat nyetiltak eller utvidelseav eksisterendetiltak må forholdesegtil denvedtatte planen.målet er at kommunedelplanenskalbli en juridiskbindendeplan med linjevalgog løsning. Kommunedelplanenfor sykkeli Søgnekommunevil bli en overordnetplanfor sykkeltrafikksom definerer et hovedvegnettog et lokalvegnettfor syklister.hovedvegnettetfor sykkeltrafikkskal bindesammenbydelerog sentrum,i tilleggtil andreviktigemålpunktersomkollektivterminaler, arbeidsplasskonsentrasjoner, rekreasjonsområderosv.hovedvegnettetbør utformesslik at det er trygt, effektivt og komfortabeltå syklei høyfart, men ulike sykkelvegløsninger vil medføreulik fart. Lokalnettfor sykkeltrafikkvil væreforbindelserinnenog mellomboligområder.det vil gi forbindelser til hovednettetfor sykkel, kollektivknutepunkt,barnehagerog skoler. Det vil beståav lokale,lite trafikkerte gater,snarvegerog gang- og sykkelvegermed liten trafikk. Lokalnettetgir stor gradav trygghet. Kommunedelplanenfor sykkelmå ta høydefor en betydeligøkningi antall syklendei årenesom kommer.kommunedelplanfor sykkeli Søgneer lagetut fra et 20 årsperspektivmed tankeom ferdig utbygdsykkelnett ca.i Planenskalinneholdeet plankartsomviserheleplanområdet,samten planbeskrivelse.planenvil omfatte et hovednettfor sykkel. Sykkelplanenskal: Viseet sammenhengende, trafikksikkert,universeltutformet, miljøvennligog effektivt sykkelhovednett Angitype anleggog viseviktigesnitt Beskriveløsningi krysningspunkterog systemskifter Redegjørfor hvaslagskonsekvenserforslagenei kommunedelplanenfår for gjeldendeplaner Kartleggebehovfor sykkelparkering Omtale drift og vedlikeholdmed følgendeprinsipp;høyeststandardpå hovedtraseene Synliggjøredrifts- og vedlikeholdsansvar Gjennomheleplanfasenvil det leggesvekt på å få til løsningersomer trafikksikreog universelt utformede.somen del av prosessenmed å velgealternativeløsningsprinsipper,vil det bli gjennomførttrafikksikkerhetsvurderinger. Hensiktener å framskaffe tilstrekkeliginformasjonom konsekvenserav ulike løsningertil å gjørebevisstevalgmed hensyntil risiko. Gåendeer ikkemålgruppenfor planen,men en del tiltak vil gi bedreforhold for bådegåendeog syklendeslik at konfliktenemellomdisseto trafikantgruppenereduseres. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-6

10 1.3 Planprogramog konsekvensutredningsplikt I forbindelsemed oppstartav arbeidetmed kommunedelplanener det kravtil utarbeidelseav planprogram,jf. PBL og 4-1. Utredningskravetsomer hjemlet i PBL 4-1 omfatter følgende; «Planprogrammetskalgjøreredefor formålet medplanarbeidet,planprosessenmedfrister og deltakere,oppleggetfor medvirkning,spesielti forhold til gruppersomantaså bli særligberørt, hvilkealternativersomvil bli vurdert og behovetfor utredninger» Dette dokumenteter forslaget til planprogramfor kommunedelplanenfor sykkeli Søgnekommune. Statensvegvesenhar utarbeidetforslaget,og med godkjennelsefra kommunenvil planprogrammet leggesut til høringsamtidigmed varselom oppstart av planarbeidet.det er et kravom at planprogrammetskalliggeute til høringog offentlig ettersyni minimum6 uker. I denneperiodener det anledningfor å kommemed uttalelsetil det somer foreslått.etter fristen vil innspillenebli vurdert og eventueltjustert. Det er Søgnekommunesomer planmyndighetog somtilslutt skal fastsetteplanprogrammet. I forbindelsemed kommunedelplanenskaldet beskrivesvirkningerfor miljø og samfunnav foreslått arealbruk, jf. PBL 4-2. Konsekvensutredningenskalutarbeidessamtidigmed kommunedelplanenog væreet grunnlagfor vurderingerogvalgav løsningerhvagjeldersammenhengendesykkelnetti Søgne. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-7

11 1.4 Formåletmed kommunedelplanen Visjon Allesykler! 1 Effektmål Resultatmål Sikrearealertil fremtidig utviklingav et sammenhengendehovedvegnettfor sykkel Væreet beslutningsgrunnlagfor fremtidigeprioriteringer Bidratil at det blir trygt og mer attraktivt å syklei Søgnepå et godt tilrettelagt sykkelnett. Det skaloppleveslike attraktivt å syklesomog kjørebil, enten det er på korte eller lengre reiser,eller det er til jobb eller i fritiden. Sykkeltrafikkeni Søgneskaløkesfra 8 %til 11 %av alle reiser. 80 %av andelav barn og ungesomgår,syklereller kjørerkollektivt til/ fra skoleninnen Delmål Tilretteleggingfor ulike typer brukergrupper: Transportsyklisten:Effektive,trafikksikrehovedrutermellomde viktigstemålpunktenefor dennemålgruppen, bådekorte og lengrereiser(arbeidsplasser,handelssteder, kollektivknutepunkt) Fritidssyklisten:Attraktive,trafikksikreruter mellomde viktigstemålpunktenefor denne målgruppen(friluftsområder,badeplasser,kultur, natur) Barnog unge:attraktive,trafikksikrelokalrutermellomde viktigstemålpunktenefor denne gruppen(skoler,fritidsklubber,idrettsanlegg,hjem) Forå nå målenesomer satt i kommunedelplanenom å økesykkelandelentil 11%frem mot 2020, må det iverksettesen rekketiltak, bådeinvesterings-, drifts og holdningsskapendetiltak, jf. Sykkelhandlingsplanfor Kristiansandsregionene Planenmå følgesopp i arealplanleggingen,og det må bevilgesmidler til gjennomføring. 1 Tilsvarendevisjonsomi Sykkelhandlingsplanfor Kristiansandsregionene UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-8

12 2 Planområdet 2.1 Oversiktover planområdet Kommunedelplanenvil hovedsakeligomfatte sykkeltraseerlangsriks- og fylkesvegeri Søgne kommune.det vil bli sett på lenkertil arbeidsplass- og boligkonsentrasjoner, idrettsanlegg, badeplasserog friluftsområder,samtkoblingtil nabokommunene.innenforsøgnesentrumer alle sentralemålpunkten del av planen;skoler,idrettsanlegg,kulturanlegg,offentligebygg/besøksmålog friluftsområder. Figur2-1 Kommunedelplanensavgrensing,Søgnekommune UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august2012-9

13 2.2 Dagensforhold Sykkeldata Dennasjonalereisevaneundersøkelsen (RVU)fra 2009,viseren nedgangi sykkelandelenpå landsbasisfra 2005.Til forskjellfra landsbasis,kanagderbyenvisetil relativt stabiletall. Andelen personersomhar tilgangpå sykkelholdt segogsårelativ stabili sammeperiode,og i 2009var tallet for Søgne80 %.I sykkelhandlingsplanenfor Kristiansandsregionen ,erdet høyfokuspå informasjonog holdningskampanjeri kombinasjonmed fysisktilretteleggingsom begrunnerde stabileforholdene.i gjennomsnittfor Kristiansandsregioneni 2009,var andelsykkelreiserav alle reiser8 %.Liteintervjugrunnlagi RVUfor Søgnekommuneresultertei usikrelokalesykkeldata.disse tallenevil derfor ikkebli benyttet i arbeidetmed kommunedelplanfor sykkeli Søgne, men i stedetvil regiongjennomsnittetpå 8 %bli benyttet Sykkelturisme Søgneer en kommunemed en attraktiv kystog et gunstigklima, spesielti sommerhalvåreter det mangeturister. Det er ingensykkeldata å visetil i dennesammenheng,men forholdenefor sykling for dennegruppenliggergodt til rette gjennomet utbygdnett av småveger.i tillegghar kommunen godemulighetertil å profilere segsomen sykkel feriedestinasjon. Nasjonalsykkelrutenr. 1 gårgjennomkommunen,med de muligheterdengir bådenasjonaltog internasjonalt. En 17 km langsykkelrutegåri indre Søgneog Songdalen.Denneruten har variert og fint underlag,men er til tider tung fysisk.det finnesogsåbeskrivelseav en langturpå 4-8 mil i Søgne. Dennehar alternativestart- og sluttpunkteralt ettersomom mankommermedbil eller sykkel,og fra Kristiansandeller andresteder.i tilleggarrangererturistforeningenog Midt-Agderfriluftsråd sykkelturer Å syklei Søgne Det somer bra medå syklei Søgneer fint og flatt terreng, langsykkelsesong, relativekorte avstander til sentrumog mangenyerebygdegs-veger. I tillegghar kommunenopparbeidedeflere gamle driftsvegertil sammenhengendesykkelsnarveier, samtnye turvegermed sykkelstandardog belysning.derimothar Søgneutfordringer når det gjelderstigningfra sentrumopptil nyeog planlagteboligområder.i tilleggmanglerdet sammenhengendesykkelforbindelsetil Kristiansand, samtgodtilrettelagt adkomsttil myebrukte friluftsområder.drift og vedlikeholdav sykkelvegnettet er ogsåen utfordring. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

14 3 Planprosess Kommunedelplanfor sykkeli Søgneskalværeen juridiskbindendeplan. Oppfølgingav planenvil skje løpendegjennombudsjettbehandlingerog politiskeprioriteringer. 3.1 Om kommunedelplanprosessen Kommunedelplanenfor sykkelskalbehandlesog vedtasetter bestemmelsenei planog bygningsloven(pbl)av2008.planleggingetter PBLsikrerhelhetligplanlegging,vurderingav konsekvenser,offentlig debatt og medvirkning.planprosessener fremstilt i Figur3-1. Utarbeideforslagtil planprogram ( 11-13,jf. 4-1) Høringog offentlegettersynav forslagtil planprogram( 11-14) Fastsettingav planprogram( 11-13) Utarbeideplanforslagmed KU( 11-1, jf. 4-2) Høringog offentligettersynav planforslag( 11-14) Vedtakavkommunedelplan( 11-15) Kunngjøringavplanvedtak( 11-15) Figur3-1 Planprosessenfor kommunedelplan Planprosessenbestårav flere ulike fasermed ulike oppgaver. PåFigur3-2 er det vist en oversiktover de seksfasenesomer aktuellei dette arbeidetmed kommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

15 FASE1- DEFINERE Definereproblem,visjonogmål,utarbeideplanprogram.Arbeidetgjennomføresavprosjektets arbeidsgruppe,medinformasjontil samarbeidsrådet.deter kommunensomskalvedtaå starteopp arbeidetmedkommunedelplanfor sykkeltrafikk,samtå leggeplanprogrammetut til offentlighøring. FASE2- REGISTRERE Registreredagenssykkelanlegg,kartleggemålpunkt,dagenssykkeltrafikk,tverrsnitt på dagens gatenett,problempunkt,ulykkesforholdog øvrigetrafikkforhold. Gjennomføreoffentlig ettersynogmedvirkningsmøter.gjennomføresavprosjektgruppa. FASE3- ANALYSERE Utarbeideen ATP-modellsomviserpotensialefor sykkeltrafikk,analysereulykkerder syklende er involvert,utarbeideen enkelaktøranalyse.gjennomføresavprosjektgruppa FASE4- VURDERE Vurderelenker,type anlegg,systemskifter,sykkelparkering,sykkelvegvisningogdrift og vedlikehold.vurdereinnkomnemerknaderoginnspill.gjennomføresavprosjektgruppa FASE5- UTREDE Utredekonsekvenser for bruker,miljø ogsamfunn.gjennomføresavprosjektgruppa FASE6- FERDIGSTILLE Ferdigstilleplanbeskrivelsemedkonsekvensutredningogplankart.Gjennomføresav prosjektgruppa.planenvedtas av kommunen Figur3-2 Planprosesseninndelt i ulike faser UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

16 3.2 Organiseringog samarbeid Søgnekommuneer planmyndighetog Statensvegvesener prosjektlederfor planarbeidet. Planarbeidetvil skjei nært samarbeidmed andreparter, blant annetvest-agderfylkeskommune. Planarbeidetfinansieresav Statensvegvesen Samarbeidmed Venneslakommune Paralleltmed sykkelplanarbeideti Søgnekommune,vil Statensvegvesengjennomføretilsvarende planprosessi Venneslakommune.Oppleggetfor planprosessener derfor planlagtmed paralleltløp med fellesplanprosessi starten,og samtidigfellesprosjektgruppeog samarbeidsråd.etter hvert som planarbeidetblir mer fokusertog detaljert, vil det tas stillingtil om det er mer hensiktsmessigå skille kommuneneog planprosessene Prosjektorganisering Hensiktenmedorganiseringsmodellenog arbeidsprosessener å involvere bredt, forankreog arbeide effektivt med godkvalitet. Prosjekteter delt inn i en prosjektgruppeog et samarbeidsråd.gruppenes medlemmerog oppgaverer beskrevetnedenfor. Prosjektgruppe Prosjektgruppenutfører prosessog produksjon IngerEgeland ArnfinnHåverstad IngridKonsmo EgilStrømme LasseM. Sørensen IngvildM. Lindaas BirgithJ.Reinskås ChristianS.Aas AinaNyhus Statensvegvesen Søgnekommune Venneslakommune Vest-Agderfylkeskommune Vest-Agderfylkeskommune Statensvegvesen Statensvegvesen Statensvegvesen Statensvegvesen Samarbeidsrådet Samarbeidsrådetskalsikre legitimitet og beslutningsmyndighet, samtha ansvarfor forankringmot kommunestyret. JohanMjaaland DagArntsen AslakWegge VidarOse Statensvegvesen Søgnekommune Venneslakommune Vest-Agderfylkeskommune UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

17 3.3 Informasjonog medvirkning I henholdtil kravi PBL, jf. kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkningi løpet av planprosessen.det er bådeet kravog ønskeom å involverefolk i kommunenetil å delta i planarbeidet.i tillegger det ønskeom å skapeforståelsefor planen,hvorfor den lages,viktighetenogvirkningerm.m. Statens vegvesenhar i tillegget overordnetsektoransvarfor sykkel,og skalværeen pådriverog sikreat kunnskapom syklingog sykkeltiltakspres.kommunedelplanvedtasavkommunen,unntatt ved innsigelser.vedevt. innsigelse,vedtasplaneni departementetjf. PBL 5-4. Planvedtaketvil bli gjort kjent, jf. PBL Statensvegvesenvil sikremedvirkningfra ulikeaktørgrupper 2 gjennomfølgende aktiviteter: Informereaktivt om planarbeidetgjennomheleprosessen;fra oppstarttil vedtatt plan. Alle høringsinstanserfår tilsendt brev med varselom oppstartog høringsdokumenter.informasjon vil ogsåpubliseresviaannonseri avisogdigitalemedier. Prosjektethar egennettside I tilleggvil kommunensdigitaleinformasjonskanaler Innhenteinnspillfra brukernegjennommøter, seminarog invitasjontil å kommemed skriftlige innspilltil bådevarselom oppstartav planarbeidog planprogram,samtved høringog offentlig ettersynav planforslaget.innspillfra høringerog åpnemøter vil bli registrertog vurdert, og planforslagvil justeresunderveis. Statensvegvesenvil i forbindelseutarbeidepressemeldingerved behovfor å oppnåmålet om aktiv informeringi gjennomplanarbeidet. 2 Aktørgrupper;arbeidsreisendeogstudentersomer eller kanbli «transportsyklister»,lokalemedia, lokalpolitikere,næringslivet,arbeidsgiver,bedrifter, transportnæringen,kollektivselskap,bilister og skoler. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

18 3.4 Framdrift Figur3-3 viserforslagtil fremdriftsplanfor gjennomføringav planarbeidetmed kommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune.Det er med forbeholdom uforutsetteendringer. Figur3-3 Fremdriftsplanfor arbeidet med kommunedelplanfor sykkeli Søgnekommune. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

19 4 Rammerog premisser 4.1 Nasjonale LOV nr. 71: Lovom planleggingog byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) LOV nr. 23: Lovom veger(vegloven). LOV nr.42lovom forbud mot diskrimineringpå grunnav nedsattfunksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) St.meld.nr. 16( )Nasjonaltransportplan HøringsforslagNasjonaltransportplan Nasjonalsykkelstrategi.Satspå sykkel!grunnlagsdokument for NTP St.meld. Nr. 26( )Regjeringensmiljøpolitikkog riketsmiljøtilstand FOR nr. 817Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnetareal- og transportplanlegging. FOR nr. 4146Rikspolitiskeretningslinjerfor barnog planlegging. FOR nr. 1001Rikspolitiskeretningslinjerfor vernedevassdrag. Nasjonaltiltaksplanfor trafikksikkerhetpå veg Regionale Sykkelhandlingsplanen for Kristiansandsregionen Handlingsprogramfor fylkesvegeri Vest-Agder Strategiplanfor trafikksikkerhet,agderfylkene RegionplanAgder2020 Regionalplanfor Kristiansandsregionen Regionalsykkelstrategi,StatensvegvesenRegion Sør 4.3 Kommunale Kommuneplanensarealdel Gjeldendeplanhar følgendemålsettingersomer relevantefor sykkelplanen:alle skoleneskalha gang- og sykkelvegerlangsalle fylkes- og riksveiermellomskoleneog boområdeneog mellom skoleneog viktigefriluftsområder,tryggesentrumsveierfor alle myketrafikanter.påplanener vist etablert gang- og sykkelvegnettog foreslått videreutbyggingtil et sammenhengendegang- og sykkelvegnett.gang- og sykkelveihøllesanden- Giskedalenog gang- og sykkelvegrona Rimsvikaer vist somplanlagteanlegg.ny kommuneplanrullereshøsten2012/ vinter Kommunedelplanfor Kjellandsheia,Oftenesog Leireheia Kommunaltrafikksikkerhetsplan Diversevedtatte reguleringsplanerfor gang- og sykkel UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

20 5 Forslagtil utredninger 5.1 Konsekvensutredning Formåletmed konsekvensutredning(ku)er å sikreat hensynettil miljø og samfunnblir tatt i betraktningunder forberedelsenog gjennomføringenav planen.konsekvensutredningenvil ta for segkonsekvensenefor bruker,miljø og samfunn.vurderingenevil bli gjort med sammenligningmot dagenssituasjon. Hversykkelruteskalvurderesi forhold til Konsekvensfor brukerne Konsekvensfor miljø Konsekvensfor samfunnet Metoden somvil bli brukt i dette prosjektettar utgangspunkti begrepog kriterier fra Statens vegvesenshb140konsekvensanalyser, og vil bli tilpassetplantypenkommunedelplanfor sykkel. Konsekvensanalysen vil beståavverdi- og omfangsvurderinger,samtkonsekvensvurderinger. Verdienvil bli vurdert på en skalafra liten til stor verdi, og markert på et samlekart.omfangetblir vurdert somlite/ intet omfang,positivomfangeller negativt omfang.konsekvensenblir vurdert på en skalafra: ingenkonsekvens,positiveller negativkonsekvens. Hensiktenmedanalysener å synliggjørekonsekvensenetiltakenevil medføre.påbakgrunnav konsekvensanalysenvil det bli beskrevetvurderingerfor videreplanarbeid,og eventuellebehovfor utredningerog undersøkelserpå et lavereplannivå Konsekvensfor brukere Vurderingeneknyttet til konsekvensfor brukerevil ha fokuspå nytteeffektenav tiltaket. Det vil bli beskrevethvaslagstype tiltak, systemskifter,lengdeog effekt tiltaket gir. Det vil bli gjort vurderinger sammenlignetmed dagenssituasjonog tilgjengeligetilbud. Det vil ogsåbli gjort vurderingeri forhold til syklistgruppeog tiltakets funksjon,det kanværeat tiltaket har positiv konsekvensfor en aktørgruppe,og ingenkonsekvensfor en annengruppe.sykkellenkenevil i hovedsakfølge eksisterendefylkesvegog riksvegtraseer,derfor vil fokusfor planarbeidetværepå transportsyklisten Konsekvensfor miljø Forvurderingerknyttet til miljø er det tenkt å brukestatensvegvesensinhåndbok140 Konsekvensanalyser somutgangspunkt.miljøtemaenesomer utgangspunktfor konsekvensvurderingener; landskapsbilde,nærmiljøog friluftsliv, naturressurser,naturmiljø, kulturmiljø. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

21 Landskapsbilde/bymiljø Temaetlandskapsbilde/bybildeomhandlerde visuellekvalitetenei omgivelsene.temaettar for segbådehvordantiltaket er tilpassetlandskapet/bybildetsett fra omgivelseneog hvordan landskapetopplevessett fra sykkelanlegget(reiseopplevelse). Nærmiljøog friluftsliv Analysenav nærmiljøog friluftsliv vil belysetiltakets virkningerfor beboerneog brukerneav det berørteområdet.i analysenav nærmiljøvurdereshvordantiltaket svekkereller bedrerde fysiske forholdenefor trivsel, samværog fysiskaktivitet i uteområdene.indirektehar det betydningfor helse. Naturmiljø Temaetnaturmiljøomhandlernaturtyperog artsforekomstersomhar betydningfor dyrsog planterslevegrunnlag,samtgeologiskeelementer. Kulturmiljø Temaetkulturmiljø tar utgangspunkti den kulturhistoriskeverdienav berørteområder,og vurdererom tiltaket vil redusereeller styrkeverdienav disse. Naturressurser Naturressurserer blant annet ressurserfra jord, skogog andreutmarksarealer.ensentral problemstillingi planarbeideter forholdet til inn- og utmark i LNF-områderog hensynettil jordvern. Sykkellenkenevil i hovedsakfølgeeksisterendefylkesvegog riksvegtraseer.i sentrumsområdenevil løsningenemåtte tilpassesegtilgjengeligarealog konsekvensenefor miljøtemaeneantaså bli ubetydelige.i randsonenav sentrumog i områdermedspredtbebyggelsekandet bli aktuelt å vurderenyanlegg/utvidelseav dagensveggrunn.herkankonsekvensene for miljøtemaenebli større Konsekvenserfor samfunn Forå vurderekonsekvensenefor samfunner det tenkt å ta utgangspunkti sykkellenkenes attraktivitet, sikkerhetog fremkommelighet.forholdettil bilister og gåendevil belyses. Tilretteleggingmot knutepunktfor kollektivtrafikkvil væreen del av denneutredningen. Fremkommelighetfor utrykningskjøretøyvil ogsåvurderes.samfunnskonsekvensene blir beskrevet og vist med kostnader. 5.2 ATP-modell ATP-modellener et planverktøysomer utviklet for å beregnesammenhengermellomarealbrukog transportsystem.herbenyttesstedfestedebosettings- og arbeidsplassdatasammenmed digitale kart/transportnett for ulike trafikanter(fotgjengere,syklister,bil- og kollektivtrafikanter). ATP-modellenskal brukesi Søgnefor å beregnehvilkestrekningersomhar størstpotensialfor sykkeltrafikk.beregningen er gjort ut fra hvor folk bor og arbeider,et definert vegnett(med snarveiersomkanbenyttesavsyklister)og stigningeri terrenget. I tilleggtil hjem og arbeidsplasser skoler,idrettsanlegg,kulturanlegg,offentlige bygg/besøksmålog friluftsområderlagt inn som målpunktfor sykkeltrafikken. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

22 5.3 Annet Det vil bli utarbeideten enkelaktøranalysefor å synliggjøreulike aktørersomkanha interesseri planarbeidet,og somkanfå konsekvenser(positiveeller negative)somfølgeavplanarbeidet. Videre skallagesen oversiktoversykkeltrafikkulykkenei Søgnede siste10 år. Tallenevil bli brukt som bakgrunnsinformasjoni videreplanarbeid. Dersomdet i planarbeidetvurdereså værebehovfor det, kandet væreaktuelt å skaffemer viten om dagenssykkeltrafikki Søgne, for eksempel ; hvor syklerman?hvor mye?,hvilkeproblemer finnesog hvor er disse?registreringerkangjøresf.eks.viatellinger,intervju av syklende, sykkelveginspeksjoner, e-post-spørreundersøkelseog lignende. UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

23 6 Innspill til planprogramog oppstart av planarbeidet Alle somønskerkankommemed innspillog merknadertil planprogrammet.statensvegvesen ønskerkommentarertil alle delerav planprogrammet.i tillegger det ønskeligmed innspillpå hva somer bra eller mindre bra med å syklei Søgne,hvasomskaltil for at folk begynnerå sykleeller andreannetsomkanav interessefor planarbeidet. Fristfor å kommemed skriftligeinnspilltil planarbeideter 2.november2012 Innspill skalsendestil: StatensvegvesenRegionsør Serviceboks ARENDAL Ellerpå e-posttil Merk innspillene: Kommunedelplanfor sykkeli Søgne Kontaktinformasjon: KontaktpersonhosSøgnekommuneer: ArnfinnHåverstad e-post: KontaktpersonhosStatensvegvesener: IngvildMøgsterLindaas e-post: KontaktpersonhosVest-Agderfylkeskommuneer: EgilStrømme e-post: UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

24 7 Referanser Skriftlige Stortingsmeldingnr. 16 ( ),Nasjonaltransportplan StatensvegvesenVegdirektoratet(2007),Nasjonalsykkelstrategi.Grunnlagsdokument for Nasjonaltransportplan StatensvegvesenRegionøst(2007),Hovednettfor sykkel StatensvegvesenRegionsør(2009),Regionalsykkelstrategi. SyklistenesLandsforening(1996),Nasjonalsykkelvegnr.1: Svinesund- Kristiansand- Bergen- Trondheim- Kirkenes StatensvegvesenRegionsør/ Arendalkommune/Aust-Agderfylkeskommune(2011), Kommunedelplanfor sykkeli Arendalmedkonsekvensutredning Miljøverndepartementet(2012),Veileder.Konsekvensutredninger. Kommuneplanens arealdel. Internett UtarbeidetavStatensvegvesenRegionSør august

25

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Sykkelstrategi Vestfold

Sykkelstrategi Vestfold Sykkelstrategi Vestfold Kunnskapsgrunnlag Juni 2012 Utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Vestfold fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Mål og føringer i Nasjonal transportplan... 2 2. Resultater

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM 1. 2. 1. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1 Mandat utgangspunkt for planarbeidet... 5 3.2 Kommunestyrevedtak -

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer