fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!"

Transkript

1 28. årg. Nr Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på side 4. Lokalt samarbeid viktig. Les mer på side 5. Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps bistår kommunen å evakuere beboere fra sine hjem i forbindelse med flommen i Rendalen i Hedmark i Foto: Maren Løken/Rendalen Røde Kors. Meteorologisk institutt og NVE har på oppdrag fra Røde Kors utarbeidet rapporten «Felles beredskap - Felles ansvar» på bakgrunn av spørsmålet Er vi godt nok forberedt på å takle mer ekstremvær som følge av klimautfordringene? Flommen som har herjet på Vestlandet nå i høst er et godt eksempel på hvor viktig det er at vi som samfunn er forberedt på slike ekstremsituasjoner. Vil du bidra dersom det skulle oppstå en krise i ditt nærmiljø? Da kan du bli Røde Kors beredskapsvakt. Dette kan du lese mer om i denne utgaven av Røde Kors aktuelt. Beredskapsvakt. Les mer på side 6. Foto: Nour Kelzi Rapporten peker på at vi også i Vestfold vil få mer vann, dvs økt nedbør og flom som følge av klimautfordringene. Men, hvordan forbereder vi oss på slike ekstreme situasjoner både som samfunn og som privatpersoner? Syriske barn trenger myke pakker Send TEPPE til 2272 Vinteren i Syria kan bli iskald. For bare 120 gir du to tepper som kan redde liv. kr Jeg vil hjelpe til i en krise. Les mer på side 7.

2 2 Røde Kors aktuelt Hindre og lindre menneskelig nød og lidelse - Røde Kors sitt mandat. Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vår innsats er forankret i lokale behov, og tar utgangspunkt i ressurser, kompetanse og lokale forhold. Norges Røde Kors er del av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen, som er verdens største humanitære organisasjon, med et nettverk av 189 foreninger. Røde Kors er til stede for å hjelpe de mest sårbare både før, under og etter katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold. Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon. Vi er en beredskaps-organisasjon der alle ledd er klar til innsats dersom en krise skulle inntreffe. I Norge er vi organisert i tre hovedområder: Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. Gjennom den kongelige ressolusjon av og er Røde Kors støtteaktør for norske myndigheter. Våre aktiviteter støtter og utfyller tjenestetilbudet til det offentlige. Røde Kors er pådriver for å øke kunnskap om - og respekt for - internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter. Alt vi gjør, er styrt av Røde Korsbevegelsens syv grunnleggende prinsipper; Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet og Universalitet. Tema: Klima -Mer ekstremvær også i Vestfold Røde Kors aktuelt Utgiver: Vestfold Røde Kors nr Mottager: Alle husstander i Vestfold Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid i samtale med dagligleder i Vestfold Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen under Rød Kors sitt Landsmøte i Trondheim i oktober. Ansvarlig redaktør: Kristin Gjelstad Redaksjonsteam: Kristin Gjelstad, Bjørn Hjalmar Andersen Internett: Kontoradresse: Tollbodgaten 14, Tønsberg Annonser og layout: Media Direct Norge AS tlf Trykk: Amedia Trykk og Distribusjon AS Opplag: En ny rapport viser at vi får kraftigere og hyppigere ekstremvær i Norge i årene fremover, også i Vestfold. Dette er en vekker til oss alle. Beredskap er et felles ansvar og krever lokalt samarbeid mellom nødetatene, kommunen og de frivillige beredskapsorganisasjonene. Er vi godt nok forberedt? I august ga vi ut en rapport der Meteorologisk institutt og NVE dokumenterer en fremtid med mer intens nedbør, flere og større flommer, stormer og skred. Med andre ord; det lokale beredskapsarbeidet vil bli satt på prøver, og i ytterste konsekvens kan det økte ekstremværet føre til menneskelige lidelser, tap av liv og store materielle skader. Vi i Røde Kors er bekymret. Vi vet at mange kommuner ikke er godt nok rustet til å takle ekstremværet. De mangler kriseplaner og tilstrekkelig med lokalt hjelpemannskap i geografisk nærhet - noe som er avgjørende i katastrofer hvor de første minuttene teller. De mangler også gode samarbeidsrutiner med de frivillige lokale beredskapsorganisasjonene. Samarbeid med de frivillige beredskapsorganisasjonene er sentralt i den helhetlige beredskapen. Derfor bekymrer det meg at kun tre av ti kommuner har etablert både varslingsrutine og skriftlig avtale med de frivillige beredskapsorganisasjonene, og at kun halvparten organiserer øvelser sammen. Alle aktører i beredskaps-norge, inkludert Røde Kors, må ruste seg for fremtidens værutfordringer og jobbe for best mulig samspill. Slik skaper vi trygge lokalsamfunn for alle som bor i Norge. Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

3 Røde Kors aktuelt 3 Bilde fra flommen i Hedmark i Slike situasjoner kan også ramme Vestfold i større grad enn tidligere viser rapporten «Felles beredskap felles ansvar» som Røde Kors ga ut tidligere i år. Mer ekstremvær i vente Er vi som samfunn godt nok forberedt på å håndtere mer ekstremvær som følge av klimaendringene? Dette var spørsmålet som førte til at Røde Kors gikk sammen med Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få svar på nettopp dette: er vi godt nok forberedt? Bakgrunn for rapporten Også i Norge vil mer ekstremvær og flere naturkatastrofer øke sårbarheten og stille vår beredskap overfor nye utfordringer. Dette risikobildet kommer klart fram i analysene fra Meteorologisk institutt og NVE som presenteres i rapporten «Felles beredskap Felles ansvar» som ble lansert i høst, på oppdrag fra Røde Kors. I Norge er redningstjenesten basert på en nasjonal dugnad der samvirke mellom redningsetatene og frivillige bidrar til å redde liv og minimere skade. Det er derfor bekymringsfullt når undersøkelsen TNS- gallup har gjort for Røde Kors tyder på at samarbeidet mellom kommunene og den frivillige beredskapen er mangelfull. TNS-gallup foreslår en rekke tiltak for å rette opp dette. Øve på beredskap Blant de viktigste anbefalingene er at det i større grad etableres varslingsrutiner og skriftlige avtaler om assistanse. Det bør også gjennomføres jevnlige beredskapsøvelser med de frivillige organisasjonene. Som landets største beredskapsorganisasjon har Røde Kors et ansvar for å sikre at vår samlede kapasitet og innsats er godt nok koordinert og samordnet med samfunnets øvrige ressurser før, under og etter kriser og katastrofer. funn? Kjennskap til førstehjelp redder mange liv. Derfor er det helt sentralt at myndighetene legger til rette for at flest mulig får opplæring i grunnleggende og livreddende førstehjelp. Sammendrag av rapporten Myndighetene har et overordnet ansvar for beredskapen, men som støtteaktør for myndighetene skal Røde Kors være forberedt på å yte bistand til kommunene og nødetater når kriser oppstår. For å bidra til å styrke den lokale beredskapsevnen, krever det at vi sørger for at alle i organisasjonen får utviklet sin kompetanse, forstår sine roller, og at vi er best mulig organisert når uventede hendelser krever vår innsats innenfor søk og redning, psykososial førstehjelp, og omsorgsoppgaver. Rapporten gir ingen klare svar på spørsmålet er vi godt nok forberedt? men er en klar oppfordring til alle berørte parter om å stille seg det samme spørsmålet, og besvare det fra sitt ståsted. Vi må også stille oss det samme spørsmålet om befolkningen er godt nok forberedt. Vet du og jeg egentlig hva vi skal gjøre dersom en krise eller katastrofe skulle ramme vårt lokalsam- Oslofjordområdet Rapporten peker på at områdene rundt Oslofjorden har landets høyeste verdier for kraftig regnskyll med varighet opp til en time. Her er noen utdrag fra rapporten som gjelder Oslofjordområdet: - Sannsynligheten for skog- og lyngbranner om sommeren vil øke på Østlandet og Sørlandet. En forenklet oppsummering av risikobilde for Østlandet viser at det er økt sannsynlighet for ekstrem nedbør, regnflom og tørke/skogbrann. - Framskrivingene indikerer en økning (50-80 %) i antall dager med mye nedbør, og at nedbørintensiteten for slike døgn vil øke med %. Størst økning i nedbørintensitet (20-30 %) er forventet vinterstid. - Økt sannsynlighet for flom i små bratte vassdrag forårsaket av intens lokal nedbør. -Framskrivingene indikerer at perioden der bakken er dekket av snø vil minke med dager i indre og høyereliggende deler av Østlandet, og med dager i lavereliggende områder i sørlige del av Østlandet mot slutten av århundre. Tekst: Røde Kors Foto: Maren Løken/ Rendalen Røde Kors.

4 4 Røde Kors aktuelt Even Sparre Knudsen, beredskapskonsulent og Bjørn Hjalmar Andersen, daglig leder i Vestfold Røde Kors, i forbindelse med overforsvømmelser på Kilen tidligere i høst. Mer flom og nedbør også her i Vestfold Hva gjør vi nå? Klimarapporten som er lagt frem viser til mer ekstremvær i Norge. Vestfold er ikke et unntak, og det vil by på utfordringer for Vestfold Røde Kors. Så hva gjør vi med det vi vet? Det vi vil med klimarapporten er å gjøre samfunnet oppmerksom på de klimaendringene rapporten viser til. Det andre er å bruke rapporten til internt bruk. Vi må ruste oss og være forberedt på det som kan komme, opplyser Bjørn Hjalmar Andersen, daglig leder i Vestfold Røde Kors. Vi har hele tiden et fokus på å hjelpe når det skjer noe. En viktig reaksjon på klimarapporten vil være å se på våre interne rutiner og ressurser. Har vi trente folk med riktig kompetanse som kan takle de utfordringene som kan komme? Og har vi riktig utstyr? Hvor sårbare er vi egentlig, er det viktigste spørsmålet vi må stille oss, sier Even Sparre Knudsen, beredskapskonsulent i Vestfold Røde Kors. Ekstremvær vil kreve mer beredskap Hvis vi går litt ut over det generelle er det flere ting vi nå kommer til å gjøre, forklarer Andersen. - Aller først har vi satt ned en gruppe som skal se nærmere på rapporten opp mot de beredskapsplanene vi allerede har utarbeidet. De skal se om beredskapsplanene vi allerede har dekker de behovene som trengs i forhold ekstremværet vi kan vente oss i fremtiden. Jeg tror ikke det blir større endringer, men noe vil det helt klart bli, forteller Andersen. Videre får vi høre at da det var storflom på Østlandet i 1995, hjalp Vestfold Røde Kors til i de verst rammede områdene. Sandsekker måtte fylles, evakuering måtte skje, og det måtte bygges et akuttmedisinsk beredskapsområde. Flom er noe som kan skje hyppigere her i Vestfold ifølge klimarapporten. - Derfor oppfordrer vi alle til å tenke gjennom hva vi har av alternativer ved langvarig strømbrudd Vi lærte mye av hendelsene på 90-tallet. Slik lærdom er verdifull og viktig å ta med seg videre, mener Andersen. Knudsen forklarer at været tradisjonelt går i sykluser. - Klimarapporten viser nå at det vil bli verre og villere vær. Mer vann kan gi mange utfordringer. Vi oppfordrer folk til å tenke over sin egen beredskap i hjemmet. Tenk over hva du har i kjelleren, bør du stable ting høyere i tilfelle vann trenger inn. Og hva skjer om strømmen forsvinner i en lengre periode, spør de to? Ødeleggelsene kan bli større - Vi ser at med mer ekstremvær kan strømmen forsvinne i lengre perioder. Derfor oppfordrer vi alle til å tenke igjennom hva vi har av alternativer ved langvarig strømbrudd. Lommelykter, batterier, oppvarming og mat. Hvordan ligger du an hvis strømmen blir borte. Vinterstid tar det ikke lang tid før et strømbrudd kan gi en kritisk situasjon, sier Knudsen. Vi vil at folk skal være forberedt på at det vil bli mer ekstremvær. Ødeleggelsene kan bli større enn tidligere, understreker Andersen De forteller oss videre om planene for Vestfold Røde Kors distriktskontor. Ved et langvarig strømbrudd er det viktig at vi i våre lokaler her i Tønsberg har tilgang til strøm så vi får arbeidet. Derfor skal vi nå klargjøre for å kunne koble på et stort aggregat som skal være her på bygget, opplyser Andersen. Viktig med godt samarbeid De to trekker også frem viktigheten av å ha klare avtaler med kommunene. - Vi er et supplement til det offentlige når katastrofer inntreffer. Klimarapporten peker på samarbeidet mellom kommunen og det frivillige når det gjelder organisering og øving. Det er store forskjeller i landet. Ved katastrofer trenger det offentlige hjelp. Vi synes nok at kommunene generelt øver for lite. Vi i Røde Kors ønsker oss enda flere øvelser og mer trening. Spesielt nå som klimarapporten viser til mer ekstremvær, sier Andersen. Vi må ha klare avtaler med våre samarbeidspartnere. Kommunene i Vestfold vet at det er nyttig å samarbeide med oss. I løpet av neste år håper vi å være i mål med alle avtalene. Grunnen til at dette er viktig er at man i en katastrofe vet hvem som skal gjøre hva, forklarer beredskapskonsulenten. Klimarapporten er relevant for oss alle. Det er viktig å understreke at vi ikke ønsker å skremme folk. Samtidig har vi god erfaring med at forberedelser og tanker på egen beredskap hjelper i en katastrofe. Vi vil få et tøffere klima, og det er viktig at folk er klar over dette, avslutter Knudsen og Andersen. Tekst: Lise Borgland Foto: Eric Johannessen

5 Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. Samarbeid med frivillige organisasjoner innen beredskap er viktig og det kan være gode grunner til å styrke lokalt samarbeid, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft: Lokalt samarbeid er viktig Klimarapporten som Røde Kors har utarbeidet i samarbeid med Meteorologisk institutt og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) viser at det store utfordringer her i landet. Vestfold er ikke noe unntak. Rapporten viser at bare fire av ti kommuner har skriftlig avtale med frivillige organisasjoner om assistanse ved ekstraordinære hendelser. Og bare halvparten av de spurte kommunene har organiserte felles beredskapsøvelser. Dette står i strek kontrast til at den norske beredskapen kjennetegnes ved meget viktig samvirke mellom offentlige etater og frivillige organisasjoner. - Klimaendringene gir seg utslag lokalt og ekstremvær blir mer uforutsigbart på grunn av klimaendringer. Det er mange aktører, både departementet og direktorater, som har en rolle i arbeidet med klimatilpasning. Særlig i en akutt krisesituasjon har mine kollegaer i Justis- og beredskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet, og deres direktorater, en viktig rolle, sier Tine Sundtoft. - Det er da det gjelder å ha nok mannskap i geografisk nærhet som kjenner de lokale forholdene Norge blir ikke hardest rammet av klimaendringene, men vi er ikke uberørt og vi vil oppleve mer ekstremvær med hyppigere forekomster av flom, skred og overvann. Allerede nå regner det mer enn før i Norge og noen steder regner det nesten 20 prosent mer nå enn det gjorde i år 1900, legger hun til. Tine Sundtoft sier det er viktig å merke seg at forsikringsbransjen i de senere Røde Kors aktuelt 5 årene har opplevd en stor økning i naturskader som følge av flom og storm, og dette kan øke enda mer i årene framover. - Vi må ta mer hensyn til risikoen for naturskader ved arealplanlegging i kommunene, sier hun. Vi vet at de første minuttene og timene er sentrale for å kunne redde liv og minimere fysisk skade. Det er da gjelder det å ha nok hjelpemannskap i geografisk nærhet som kjenner de lokale forholdene. Da gjelder det a ha et tett samspill mellom de ulike bidragsyterne, inkludert kriseplaner og innøvde kommandolinjer. Dette samspillet mellom de lokale beredskapsorganisasjonene og kommunene må bedres nå, slik at vi sammen kan jobbe forebyggende og mote ekstremvaret vi vet kommer, står det i rapporten. Foto: Bjørn Stuedal Vi må tenke forebyggende Beredskapssjef hos Fylkesmannen Jan Helge Kaiser og Fylkesmiljøvernsjef, Elisabeth Rui. Klimarapporten har betydning for Fylkesmann. Den viser at vi vil få kraftigere og hyppigere ekstremvær i Vestfold og resten av Norge i årene fremover. Flere og større flommer, stormer og skred vil sette beredskapsarbeidet på nye prøver, og kan føre til tap av liv, menneskelige lidelser og store materielle skader. - Vi må tenke forebyggende og ikke vente til krisen er ute Nødvendig med klimarapport Som rapporten viser, kommer det til å bli mer ekstremvær i fremtiden. Vi vil trenge flere hender og da blir det frivillige helt avgjørende. Å lage en slik rapport er et godt tiltak, mener Kaiser. Fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen, Elisabet Rui er enig. Det er både riktig og viktig at Røde Kors har vist samfunnsansvar med å lage denne klimarapporten. Det gir oss en pekepinn på hva som kan jobbes med før en eventuell krise ankommer. Både rapporten og forskning viser at det kan bli mer ekstremvær i fremtiden. Dette gjelder både for regn, tørke, temperatur og vind, sier hun. Likevel mener Rui og Kaiser at vi er heldige i Vestfold hvor vi har relativt korte avstander i forhold til andre fylker i landet. Fra naturens side er vi godt rustet, men vi ser nå at dette kan være i endring. Infrastrukturen er også ganske god her i Vestfold med god fremkommelighet. Jeg vil også legge til at selv om vi bor på et lite areal med relativt få mennesker, har vi mye ressurser som kan bidra på kort varsel, opplyser Kaiser. Likevel har vi stor aktivitet på et relativt lite område, nevner Rui - Vi har flyplass, ferjer og tog, skogsområder og sjøområder. Det er mye Tekst og foto: Lise Borgland variasjon i Vestfold, og det er stor variasjon i utfordringene dette skaper. Det krever ulik beredskap, sier Rui. Funnene i rapporten sammenfaller med erfaringene som Fylkesmannen i Vestfold har gjort. Vi kjenner oss igjen i rapporten, sier Rui. - Hva har dere gjort nå som dere har fått rapporten, spør vi? Vi har nå sendt klimarapporten til alle kommunene i Vestfold. Rapporten vil gå inn i det grunnlaget og det bidraget vi trenger for å stake ut kursen mot hva vi burde fokusere på. Klimaet vårt er i endring og det forutsetter at vi tilpasser oss de endringene. Her må vi gjøre mer, sier Kaiser. Vi må tenke forebyggende og ikke vente til krisen er ute, legger Rui til. Tett og godt samarbeid med Røde Kors Fylkesmannen oppfatter at Røde Kors gjennom rapporten uttrykker et ønske om å styrke samarbeidet. - Vi anbefaler at innholdet tas opp og diskuteres i de kommunale beredskapsrådene. Det er behov for å styrke det lokale samarbeidet mellom offentlige virksomheter og frivillige. - Lokal beredskap styrkes gjennom et tett samarbeid med lokale ressurser og kunnskap om hverandre, fastslår fylkesmiljøvernsjefen. - Opplæringstiltak vil være med på å styrke beredskapen i kommunene. Vi må heve kunnskapen i kommunene og formidle det staten ønsker. Å formidle innholdet i klimarapporten til Røde Kors er en del av dette. Det er noe vi har fokus på. Vårt samarbeid med Røde Kors er kjempebra. Vi samarbeider også bra med andre frivillige organisasjoner, forteller Kaiser. - En av våre oppgaver er å vedlikeholde dette samarbeidet gjennom jevnlig kontakt og etablerte avtaler om støtte og samarbeid. I tillegg må det gjennomføres øvelser der man trener på å håndtere krisesituasjoner. Vi har brannøvelser for langvarig skogbrann, men øver også på andre hendelser som flom blant annet. Jeg tror vi fremover kommer til å måtte tenke alternative løsninger, mener Rui. - I en krise er det mange som vil hjelpe, men det er viktig at noen tar ansvar og slikt må planlegges. Derfor er et godt samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors viktig for oss. Et godt og tett samarbeid er noe vi anbefaler alle fylker, avslutter representantene fra Fylkesmannen i Vestfold.

6 6 Røde Kors aktuelt Alle kan hjelpe noen - med noe! Røde Kors Beredskapsvakt Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg for å spørre om du kan hjelpe? Fra tid til annen skjer det alvorlige ulykker i Norge av større eller mindre omfang. Politi, brann og redningstjenesten takler normalt disse utfordringene selv. Det er ved større hendelser det ofte kommer hjelp fra andres redningsgrupper som Heimevernet, Røde Kors eller andre frivillige. Det er når de store katastrofene eller krisene inntreffer at vi trenger din hjelp. Disse kan være så alvorlige og omfattende i omfang og varighet, at de daglige redningsressursene ikke strekker til, og behovet for hjelp fra frivillige oppstår. For at frivillige skal ha litt mer kompetanse, være litt bedre organisert, og ha litt bedre forutsetninger enn vanlig publikum, har Røde Kors etablert Beredskapsvakt. (RKBV) Alle kan hjelpe noen, med noe. I Norge har vi svært lang tradisjon for å hjelpe hverandre når vi opplever en krise. Ulike katastrofer krever ulik kompetanse, på ulike områder og på ulike tidspunkt. Det er derfor behov for oss alle. Noen kan hjelpe til med transport og forsyning, noen med omsorg for berørte, noen med tiltak for pårørende, noen med tilrettelegging og drift av midlertidig forlegning av evakuerte og noen med en skulde rå gråte på og et medmenneske å prate med. Når du blir Beredskapsvakt registrerer vi litt av hva du kan og hvor du selv vil yte en innsats. Deretter forbereder vi deg, slik at politiet og den kommunale kriseledelsen vet at de kan kalle på frivillige beredskapsvakter med bedre forutsetninger til å takle en krisesituasjon når behovet oppstår. Finnes Beredskapsvakt i din kommune? For at du skal kunne bli Beredskapsvakt må ordningen være etablert i din kommune. I Vestfold finnes det Beredskapsvakt i disse kommunene: Tjøme, Svelvik, Sande, Horten, Tønsberg og Sandefjord. Og i disse kommunene er det snart på plass: Re og Holmestrand. - Det er når de store katastrofene eller krisene inntreffer at vi trenger din hjelp.

7 Røde Kors aktuelt 7 Fint å kunne hjelpe til i en krise Alle kan bidra med noe hvis en ulykke inntreffer, mener Karin-Gro Holth. Å være beredskapsvakt Hjemme på Tjøme møtte vi beredskapsvakten Karin-Gro Holth. Hun har lenge vært medlem i Røde Kors og da hun ble spurt om å være beredskapsvakt svarte hun straks ja. Røde Kors hadde en kampanje for å få flere beredskapsvakter. De hadde stand rett utenfor butikken og siden jeg kjente godt til Røde Kors nølte jeg ikke med å melde meg, forteller hun oss. Muligheten til å hjelpe Hvorfor ville du bli beredskapsvakt? Jeg synes det er fint å kunne hjelpe andre mennesker når jeg har muligheten til det. Hvis noe skulle skje i nærmiljøet mitt vil jeg hjelpe til med noe. Da er det fint å kunne hjelpe via en organisasjon som Røde Kors. Det som er fint med å være beredskapsvakt er at man kan få oppgaver i samsvar med den kompetansen man har fra før av. Ved en krise er det mange oppgaver som må gjøres og selv små oppgaver er viktige. Kanskje det må lages mat, noen trenger noen å snakke med og ting må fraktes. Eller kanskje noen bare trenger et ullteppe rundt seg. Det kan være alle mulige oppgaver som må gjøres og da trengs det nok folk. En annen grunn til at jeg ville bli beredskapsvakt er at jeg har egne erfaringer som har vist meg at engasjement fra lokalsamfunnet betyr mye når man blir rammet av en krise, opplyser Holth Mennesker i krise Har du blitt brukt som beredskapsvakt Beredskapsvakt i Vestfold Karin-Gro Holth som er beredskapsvakt på Tjøme syns det er flott å kunne være til hjelp dersom en krise skulle oppstå i henne nærmiljø. noen gang? Ja, noen ganger. Jeg var blant annet med på en minnekonsert på Verdens Ende. Fordi jeg har en bakgrunn med arbeid i rus, barne- og ungdomspsykiatrien gikk jeg sammen med saniteten på det arrangementet. Jeg har mye erfaring med å møte mennesker som har det vondt. Jeg tror nok at på grunn av min yrkesbakgrunn og mine egne erfaringer i livet ikke er redd for å møte mennesker i krise, forteller beredskapsvakten. Et trygt lokalsamfunn Folk flest lever i en travel hverdag og tar seg ikke alltid tid til å bli kjent med andre mennesker i nærmiljøet. Holth forteller oss at da hun vokste opp i etterkrigstida var dugnadsånden sterk. Det er mange ganger vist at i en krise står man sterkere sammen. Å vite at man har beredskapsvakter i sitt nærområde bidrar til å skape et godt og trygt lokalsamfunn. Gjennom å være beredskapsvakt har jeg møtt mennesker i nærmiljøet som jeg antageligvis aldri ville møtt ellers. Jeg møter mennesker som er helt annerledes enn meg, likevel har vi alltid noen felles arenaer. Det synes jeg er flott å oppdage. Det er ikke mye som kreves for å være beredskapsvakt og det er noe jeg vil anbefale alle, sier Holth. Følgende steder har Røde Kors gått sammen med kommunen og startet opp Røde Kors Beredskapsvakt: Svelvik, Sande, Horten; Tønsberg, Tjøme og Sandefjord. Det er planlagt oppstart av Røde Kors Beredskapsvakt i Re og Holmestrand. For mer informasjon, ta kontakt med distriktskontoret i Vestfold på tlf: eller på e-post: Tekst og Foto: Lise Borgland. Dette krever vi av deg som Beredskapsvakt Er du over 18 år kan du bli Beredskapsvakt. Du må delta på minst en kveld i året, hvor du får kompetanseheving innen beredskap, førstehjelp og mye mer. Beredskapsvakt er en frivillig aktivitet og medlemskontingenten er kr. 300,pr år og dekker bla. del av kostnadene vi har til kurs og opplæring, forsikring i øvings- og tjeneste oppdrag og uniformeringsmateriell. Når du har meldt deg som Beredskapsvakt sender vi deg en bekreftelse på medlemskapet og en innbetalingsblankett for kontingenten. Deretter får du invitasjon til informasjonsaften og den første kurs kvelden. Alle nye medlemmer gjennomgår et førstehjelpskurs det første året. Du kan velge mellom flere datoer, så det skal bli enkelt for deg å finne en kveld som passer. Deretter vil du, noen ganger i året bli oppdatert på arbeidet i din lokale Røde Kors Beredskapsvakt. Meld deg som Beredskapsvakt i dag! Snart er du bedre kvalifisert til å hjelpe både deg selv, dine nærmeste og andre i området der du bor, dersom situasjonen krever det. Vil du bli Beredskapsvakt? Ønsker du å gjøre en innats dersom det skjer noe virkelig alvorlig der du bor? Gå inn på: rodekors.no/beredskapsvakt eller ta kontakt med lokalt Røde Kors der du bor, og registrer deg i dag.

8 8 Røde Kors aktuelt ANDEBU Maskinentreprenør HOLMESTRAND HORTEN TAS AS Kontortid: 9-13 Tlf Fax NØTTERØY Hoskenveien Andebu Tlf Bromsv. 23, 3183 Horten Tlf Meny Holmestrand C - friheten til å velge RE Kjernåsvn. 13B, 3142 Vestskogen Tlf Fax Borreveien 18, 3186 Horten Tlf Y BYGGMESTER MY M K Nordre Kullerød 19, 3241 Sandefjord Tlf MY CY Borgerskogen Stokke CMY K Støtter Sandefjord Røde Kors STRØMM RØRLEGGERBEDRIFT AS Industrigt. 2, 3060 Svelvik Tlf: TØNSBERG Borgeveien 135, 3160 Stokke Tlf Mob SVELVIK - Vår erfaring, din trygghet Mikkelsen og Mikkelsen AS Borgerskogen Stokke CMY Y CM STOKKE Hjemsengv. 7, 3140 Borgheim Tlf Takker besøkstjenesten STOKKE CM C CY Støtter Røde Kors Gipø Bo- og Behandlingssenter Østlandet Brønn og Energiboring M SANDEFJORD B. Braun Medical AS OLE3178DØVIK Våle NØTTERØY TØNSBERG Kiwi Svelvik Senter Storgt. 35,3060 Svelvik Tlf Fax Kilengaten 1, 3117 Tønsberg Tlf Kilengaten 1, 3117 Tønsberg tlf Møllegt. 9, Møllegt. 9, 3111 Tønsberg 3111 Tønsberg Tlf Tlf Broen 5D, 3170 Sem Mob Fax Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten! Tønsberg Elektriske AS Severin Kjærsv. 45, 3117 Tønsberg Tlf Fax HOLMESTRAND Kilengaten 20, 3117 Tønsberg Tlf Fax Karlsen A W AS 3080 Holmestrand Tlf HORTEN Aasgardstrand Bygg AS Damgate 19, 3179 Åsgårdstrand Tlf Pb. 1317, 3205 Sandefjord Tlf Borre Steinhoggeri AS 3786 Horten Tlf Tønsberg Seagull AS 3189 Horten Tlf Tlf Nedre Langgt. 37 Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg Tlf Rønningen Bygg 3185 Skoppum Tlf NORDENS LEDENDE SAMFUNNSRÅDGIVER INNEN PLAN, ARKITEKTUR OG TEKNIKK TRENGER DU CONTAINER? Ring oss på tlf LARVIK Det Nasjonale Aldershjem for sjømenn i Stavern Storgaten 22, 3290 Stavern Tlf SANDEFJORD Ernst & Young AS Leif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord Tlf STOKKE Tom Christoffersen AS Siviløkonom/Registrert revisor TomCon AS Dahlen Brødrene AS 3172 Vear Tlf Autorisert regnskapsførerselskap Skalleberg Gartneri 3160 Stokke Tlf Kilengaten 15, 3117 Tønsberg Tlf Tom Christoffersen E-post: Bergans Mekanikk AS 3160 Stokke Tlf Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten! Havnegaten 7, 3080 HOLMESTRAND TLF: FAX: Reol-Consult AS 3708 Vear Tlf TJØME Tjøme Rørservice AS 3145 Tjøme Tlf

9 illustrasjon lemon.no Sterkere med enn uten omtanke solidaritet samhold Bo eller jobbe - ved sjøen midt i Byen? med gammel historie i grunnsteinene bygges nå en urban og levende bydel på Kaldnes i tønsberg. langs bryggekanten samles bolig, næring, handel, kaféer og kulturliv i en fin og balansert miks som gjør stedet til et meget attraktivt sted å bo eller jobbe. KontaKt næring: KontaKt bolig: KontaKt bolig: rune thomassen telefon Kenneth doksheim telefon tor Andre vedvik telefon Haslestad Byggevare AS Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten! Haslestadlinna Hof Tlf A C Nor Gruppen ASA Nedre Langgt. 48, 3126 Tønsberg Fax Matbørsen SKOPPUM MEK. VERKSTED AS Anvik og Donnavall Tverrmyra 8, 3185 Skoppum Camping Anvik, 3294 Stavern Tlf Tjølling Bil & Båt AS 3280 Tjodalyng Båtopplag Service Reparasjoner Mob Tlf Hvittingfossveien Hof Tlf Tlf Mob Fokserødv Sandefjord Tlf Humleveien 43, 3172 Vear E-post: Telefon: Uranienborgsvn Sandefjord Tlf Beverstien 3, 3188 Horten Tlf Stokke Tlf STOKKE Fax Kongev Horten Tlf: MURMESTER Jan Eide AS Brunlanesveien, 3296 Nevlunghamn Tlf Fax Dronningensgt Sandefjord Tlf Fax Støtter Sandefjord Røde Kors Bayer AS Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg Tlf Kopstadv. 3, 3180 Nykirke Åpningstider: Tlf Man-fre: Lør: Olav Askjer Kran og Transport AS Grøtåslia 3, 3178 Våle Tlf Tlf: Treidenveien Tjøme Høyjordveien 700, 3158 Andebu Raveien 269,3220 Sandefjord Tlf Tlf: Jan Mundal Transport AS Andebu Bulk Transport AS 3145 Tjøme 3158 ANDEBU Tlf Tlf Haugsveien 80, Bjørkeveien 1 Tlf MYHRES maskinomsetning AS Høyjordveien Andebu Tlf Haukeveien 7, 3174 Revetal Tlf

10 BERTEL O. STEEN VESTFOLD AS Bygg- og tømrermester Bygg- og tømrermester M M ESTER ESTER Gjekstadveien 6, Sandefjord Sandefjord Helgerødv. 150, RÅBEKKEN Avd. Tønsberg: Dikeveien 1. Telefon Avd. Larvik: Avd. Sandefjord (Skolmar) godt arbeid til riktig pris Tlf Mobil STØTTER SANDEFJORD RØDE KORS Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning Vedlikehold grøntanlegg - natursteinsplen og plantearbeider - servicebedrift Velleveien TØNSBERG Tlf Fax Furulund Kro & Motel Vi serverer tradisjonell norsk husmannskost. Menyen er rikholdig og tilbyr mange muligheter innenfor fisk, kjøtt, lunsjretter, supper og egen barnemeny. Vi tilbyr også overnatting. Stokke Ravei 158, 3160 Stokke Telefon: HEIMDAL Peiser Ovner Tanker Service Montering Sentralvarmeanlegg Varmepumper Døgnservice på sentralfyr Rehab av piper Meny Skallestad: Tlf Meny Teje Torv: Tlf tlf: Gode rom Vi utfører alt innen elektro-, tele- og datainstallasjoner. Heimdalv. 3, 3117 Tønsberg Tlf Fax Mobil: Privat: MENY BUTIKKENE PÅ NØTTERØY Du får så mye mer Hverdager Lørdager Tlf.: Kilengt Tønsberg Tlf: Fax: Mob: Kongsberg Maritime Pb. 11, 3191 Horten Totalleverandør av Skilt og oppsetningsutstyr! Packaging Norway AS Lersbrygga 16, 3070 Sande i Vestfold Tlf Moelven Elektro AS Avd. Tønsberg Telefon: Friheten til å velge Takk for at du Rode Kors avisa_anno juni 2014 BD Samferdsel.indd 1 Attendo er en av Nordens ledende bedrifter innen pleie og omsorg. Vår visjon Å styrke individet tar utgangspunkt i at alle våre brukere skal ha mulighet til å leve sitt liv ut fra egne ønsker og behov. Våre tjenester skal bygge opp under dette ved å etterleve verdiene Kompetanse - Engasjement - Omtanke. støtter Røde Kors! FARMANDSTREDET :51:57 Jernbanegt. 10, 3110 Tønsberg Tlf Hverdager Lørdager Attendo Maribu AS består av Maribu og Marie Treschow. Begge sykehjemmene ligger idyllisk til med nydelig sjøutsikt. Ledig plass Vi har for tiden 3 ledige rom på våre flotte sykehjem. Har du, eller en av dine nære, behov for et opphold av kortere eller lengre varighet, ta kontakt med daglig leder. Velkommen! Ryllikveien 33, 3154 Tolvsrød Tlf: Mob: Storgaten 10, Tønsberg Foto: Røde Kors/Olav Saltbones. Generalsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors takker alle som støtter organisasjonen ved å trykke på Røde Kors-knappen når de panter. Tlf Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!

11 A WORLD CLASS JOURNEY Industriveien 18, Hof Tlf: In control for 200 years... Kongsberg Maritime provides innovative and reliable solutions for safe and efficient operations at sea Meld deg som blodgiver her: Sykehuset i Vestfold - Larvik tlf: Sykehuset i Vestfold - Sandefjord tlf: Sykehuset i Vestfold - Tønsberg tlf: Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten! Støtter Røde Kors sitt Blodprogram Din lokale elektriker Din totalleverandør av elektro-, tele-, og datatjenester Tlf Faks Godt utvalg t il baderom met Telefon: Døgnvakt: Pusse op p badet? Vi tar to tala for pros nsvaret jek og utfør tering else

12 Har du tenkt over din egen beredskap? Vi er stort sett privilegerte ved at vi sjeldent opplever store katastrofer her i Vestfold. Slik er det mange som tenker og det kan føre til flere unødvendige problemer når en krise faktisk inntreffer. Det hender at strømmen forsvinner eller at kjelleren blir full av vann. Har du en plan for hva du gjør da? Vi tok en prat med Trude Marie Nilsen som er seksjonsleder for beredskap i Norges Røde Kors. Hun hadde flere tips om hvordan hver enkelt av oss kan sikre sin egen beredskap i hjemmet. Lurt å være forberedt - Katastrofer kan skje og det er mye man kan ruste seg for hjemme. Stort sett trenger vi ikke å bekymre oss over hyppige naturkatastrofer. Likevel vet vi at vi også i Vestfold vil få mer ekstremvær og da kan det være lurt å tenke igjennom hva du gjør om noe skulle skje, får vi høre fra Nilsen. - Stort sett har man strømbrudd i en kort periode, men hva skjer om den blir langvarig? Det kan by på seriøse problemer for mange, spesielt om vinteren. Jeg tror de fleste vil finne det betryggende å vite at man har en plan B i slike situasjoner, sier Nilsen som har bred erfaring på området. Hva skjer ved langvarig strømbrudd? Ved langvarig strømbrudd kan det være lurt å tenke over om man har alternative energikilder. - Hvis det er vinter kan temperaturene synke fort. Har man stearinlys, ulltepper og en peis å fyre i? En alternativ lyskilde som lommelykt er kjekt å ha, men har du batterier, spør Nilsen? - I dag har mange boliger åpne romløsninger. Tenk igjennom om det er mulig å avgrense et rom for å holde varmen der? Et langvarig strømbrudd vil også kunne påvirke vann og avløp. Har du tilstrekkelig med vann? Og hvis strømmen er borte fungerer heller ikke komfyren. Å ha muligheten til å lage varm mat kan være nyttig i en krisesituasjon, da trenger man en primus eller noe som går på gass, opplyser Nilsen. - Har man stearinlys, ulltepper og en peis å fyre i? Ikke så mye som skal til - Hvis været er ekstremt kan gatene være fylt med vann og det kan bli vanskelig å komme seg til butikken. Å ha hermetikk og tørrvarer hjemme er en god sikkerhet. Og ikke minst er det lurt å ha en radio som går på batterier. I visse ekstremsituasjoner kan skader oppstå, så førstehjelpsutstyr er alltid lurt å ha tilgjengelig, fortsetter Nilsen. - Egentlig er det ikke så mye man trenger for å være forberedt i sitt eget hjem får vi høre. Men det kan være lurt å tenke igjennom hva man har. Litt ekstra utstyr kan være til stor hjelp i en krisesituasjon både for deg selv og naboen. Det viktigste å tenke på er som sagt alternativ varme- og energikilde, vann og mat fastslår Trude Nilsen. Tekst: Lise Borgland. Uerstattelige eiendeler blir plukket opp av vannet av frivillige fra Røde Kors. Her har Per Magne Eikeland fra Odda Røde Kors funnet et familiebilde som vil bli tatt vare på og gitt tilbake til eierne. Flommen på Vestlandet Etter at elva Opo i Odda flommet over i slutten av oktober, har det vært viktig for det lille lokalsamfunnet i Hardanger å holde sammen. Frivillige fra Røde Kors bidro på mange ulike områder under og etter flommen. Selv om vannmengdene etter en stund kom ned på normalt nivå, har de etterlatt seg et stort behov for opprydding. Aller viktigst er det å få tak i de mange personlige eiendelene som er blitt tatt av flommen. Frivillige fra Røde Kors har derfor reist rundt for å lete etter bilder og andre uerstattelige eiendeler ved elvemunningen i Odda. Per Magne Eikeland fra Odda Røde Kors Hjelpekorps forteller om moren sin som mistet nesten alt hun eide i en brann da hun var liten. - Jeg vet hva de få eiendelene hun har igjen fra brannen betyr for henne i dag, så om dette kan bety like mye for noen andre vil det være verdt turen, påpeker Eikeland. Alt som ble plukket opp fra elven er blitt lagt på Røde Kors-huset i Odda, til stor glede for de som er rammet av flommen. Er du opptatt av beredskap og har lyst til å bidra med din kompetanse? Ta kontakt med oss! Omsorg for hjelpearbeidere - Odda Røde Kors Omsorg har derfor servert mat og kaffe på Røde Kors-huset i Odda til nesten 100 hjelpearbeidere i dagene etter flommen, forteller leder i Odda Røde Kors Omsorg Marianne Hansen. Sivilforsvaret har hatt vaktlag flere steder i Odda, og dermed nyt godt av tilbudet. - De forskjellige vaktlagene har rullert på å komme innom Røde Kors-huset, så det har vært fullt trøkk fra morgen til kveld. Frivillige fra Røde Kors har også kjørt rundt med kaffe til alle som har stått vakt ute for å passe på vannmengdene. - Det er surt og kalt ute nå, så vi vil gi de noe som varmer, forteller Hansen engasjert. Tekst: Ørjan Skaga, Hordaland Røde Kors Foto: Oddgeir Øystese/NRK, Bodil Reime Sørlie.

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

389_KFB_3_2004 23.09.04 13:20 Side 1. Sjøsikkerhet. Nr 3/2004. mange utfordringer. Jenter vil. på sesjon. Møt en. røverdronning

389_KFB_3_2004 23.09.04 13:20 Side 1. Sjøsikkerhet. Nr 3/2004. mange utfordringer. Jenter vil. på sesjon. Møt en. røverdronning 389_KFB_3_2004 23.09.04 13:20 Side 1 Nr 3/2004 Sjøsikkerhet mange utfordringer Jenter vil på sesjon Møt en røverdronning 389_KFB_3_2004 23.09.04 13:20 Side 2 Redaktør Sesjon gir muligheter KFB har ivret

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer