fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!"

Transkript

1 28. årg. Nr Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på side 4. Lokalt samarbeid viktig. Les mer på side 5. Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps bistår kommunen å evakuere beboere fra sine hjem i forbindelse med flommen i Rendalen i Hedmark i Foto: Maren Løken/Rendalen Røde Kors. Meteorologisk institutt og NVE har på oppdrag fra Røde Kors utarbeidet rapporten «Felles beredskap - Felles ansvar» på bakgrunn av spørsmålet Er vi godt nok forberedt på å takle mer ekstremvær som følge av klimautfordringene? Flommen som har herjet på Vestlandet nå i høst er et godt eksempel på hvor viktig det er at vi som samfunn er forberedt på slike ekstremsituasjoner. Vil du bidra dersom det skulle oppstå en krise i ditt nærmiljø? Da kan du bli Røde Kors beredskapsvakt. Dette kan du lese mer om i denne utgaven av Røde Kors aktuelt. Beredskapsvakt. Les mer på side 6. Foto: Nour Kelzi Rapporten peker på at vi også i Vestfold vil få mer vann, dvs økt nedbør og flom som følge av klimautfordringene. Men, hvordan forbereder vi oss på slike ekstreme situasjoner både som samfunn og som privatpersoner? Syriske barn trenger myke pakker Send TEPPE til 2272 Vinteren i Syria kan bli iskald. For bare 120 gir du to tepper som kan redde liv. kr Jeg vil hjelpe til i en krise. Les mer på side 7.

2 2 Røde Kors aktuelt Hindre og lindre menneskelig nød og lidelse - Røde Kors sitt mandat. Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vår innsats er forankret i lokale behov, og tar utgangspunkt i ressurser, kompetanse og lokale forhold. Norges Røde Kors er del av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen, som er verdens største humanitære organisasjon, med et nettverk av 189 foreninger. Røde Kors er til stede for å hjelpe de mest sårbare både før, under og etter katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold. Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon. Vi er en beredskaps-organisasjon der alle ledd er klar til innsats dersom en krise skulle inntreffe. I Norge er vi organisert i tre hovedområder: Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. Gjennom den kongelige ressolusjon av og er Røde Kors støtteaktør for norske myndigheter. Våre aktiviteter støtter og utfyller tjenestetilbudet til det offentlige. Røde Kors er pådriver for å øke kunnskap om - og respekt for - internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter. Alt vi gjør, er styrt av Røde Korsbevegelsens syv grunnleggende prinsipper; Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet og Universalitet. Tema: Klima -Mer ekstremvær også i Vestfold Røde Kors aktuelt Utgiver: Vestfold Røde Kors nr Mottager: Alle husstander i Vestfold Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid i samtale med dagligleder i Vestfold Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen under Rød Kors sitt Landsmøte i Trondheim i oktober. Ansvarlig redaktør: Kristin Gjelstad Redaksjonsteam: Kristin Gjelstad, Bjørn Hjalmar Andersen Internett: Kontoradresse: Tollbodgaten 14, Tønsberg Annonser og layout: Media Direct Norge AS tlf Trykk: Amedia Trykk og Distribusjon AS Opplag: En ny rapport viser at vi får kraftigere og hyppigere ekstremvær i Norge i årene fremover, også i Vestfold. Dette er en vekker til oss alle. Beredskap er et felles ansvar og krever lokalt samarbeid mellom nødetatene, kommunen og de frivillige beredskapsorganisasjonene. Er vi godt nok forberedt? I august ga vi ut en rapport der Meteorologisk institutt og NVE dokumenterer en fremtid med mer intens nedbør, flere og større flommer, stormer og skred. Med andre ord; det lokale beredskapsarbeidet vil bli satt på prøver, og i ytterste konsekvens kan det økte ekstremværet føre til menneskelige lidelser, tap av liv og store materielle skader. Vi i Røde Kors er bekymret. Vi vet at mange kommuner ikke er godt nok rustet til å takle ekstremværet. De mangler kriseplaner og tilstrekkelig med lokalt hjelpemannskap i geografisk nærhet - noe som er avgjørende i katastrofer hvor de første minuttene teller. De mangler også gode samarbeidsrutiner med de frivillige lokale beredskapsorganisasjonene. Samarbeid med de frivillige beredskapsorganisasjonene er sentralt i den helhetlige beredskapen. Derfor bekymrer det meg at kun tre av ti kommuner har etablert både varslingsrutine og skriftlig avtale med de frivillige beredskapsorganisasjonene, og at kun halvparten organiserer øvelser sammen. Alle aktører i beredskaps-norge, inkludert Røde Kors, må ruste seg for fremtidens værutfordringer og jobbe for best mulig samspill. Slik skaper vi trygge lokalsamfunn for alle som bor i Norge. Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

3 Røde Kors aktuelt 3 Bilde fra flommen i Hedmark i Slike situasjoner kan også ramme Vestfold i større grad enn tidligere viser rapporten «Felles beredskap felles ansvar» som Røde Kors ga ut tidligere i år. Mer ekstremvær i vente Er vi som samfunn godt nok forberedt på å håndtere mer ekstremvær som følge av klimaendringene? Dette var spørsmålet som førte til at Røde Kors gikk sammen med Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få svar på nettopp dette: er vi godt nok forberedt? Bakgrunn for rapporten Også i Norge vil mer ekstremvær og flere naturkatastrofer øke sårbarheten og stille vår beredskap overfor nye utfordringer. Dette risikobildet kommer klart fram i analysene fra Meteorologisk institutt og NVE som presenteres i rapporten «Felles beredskap Felles ansvar» som ble lansert i høst, på oppdrag fra Røde Kors. I Norge er redningstjenesten basert på en nasjonal dugnad der samvirke mellom redningsetatene og frivillige bidrar til å redde liv og minimere skade. Det er derfor bekymringsfullt når undersøkelsen TNS- gallup har gjort for Røde Kors tyder på at samarbeidet mellom kommunene og den frivillige beredskapen er mangelfull. TNS-gallup foreslår en rekke tiltak for å rette opp dette. Øve på beredskap Blant de viktigste anbefalingene er at det i større grad etableres varslingsrutiner og skriftlige avtaler om assistanse. Det bør også gjennomføres jevnlige beredskapsøvelser med de frivillige organisasjonene. Som landets største beredskapsorganisasjon har Røde Kors et ansvar for å sikre at vår samlede kapasitet og innsats er godt nok koordinert og samordnet med samfunnets øvrige ressurser før, under og etter kriser og katastrofer. funn? Kjennskap til førstehjelp redder mange liv. Derfor er det helt sentralt at myndighetene legger til rette for at flest mulig får opplæring i grunnleggende og livreddende førstehjelp. Sammendrag av rapporten Myndighetene har et overordnet ansvar for beredskapen, men som støtteaktør for myndighetene skal Røde Kors være forberedt på å yte bistand til kommunene og nødetater når kriser oppstår. For å bidra til å styrke den lokale beredskapsevnen, krever det at vi sørger for at alle i organisasjonen får utviklet sin kompetanse, forstår sine roller, og at vi er best mulig organisert når uventede hendelser krever vår innsats innenfor søk og redning, psykososial førstehjelp, og omsorgsoppgaver. Rapporten gir ingen klare svar på spørsmålet er vi godt nok forberedt? men er en klar oppfordring til alle berørte parter om å stille seg det samme spørsmålet, og besvare det fra sitt ståsted. Vi må også stille oss det samme spørsmålet om befolkningen er godt nok forberedt. Vet du og jeg egentlig hva vi skal gjøre dersom en krise eller katastrofe skulle ramme vårt lokalsam- Oslofjordområdet Rapporten peker på at områdene rundt Oslofjorden har landets høyeste verdier for kraftig regnskyll med varighet opp til en time. Her er noen utdrag fra rapporten som gjelder Oslofjordområdet: - Sannsynligheten for skog- og lyngbranner om sommeren vil øke på Østlandet og Sørlandet. En forenklet oppsummering av risikobilde for Østlandet viser at det er økt sannsynlighet for ekstrem nedbør, regnflom og tørke/skogbrann. - Framskrivingene indikerer en økning (50-80 %) i antall dager med mye nedbør, og at nedbørintensiteten for slike døgn vil øke med %. Størst økning i nedbørintensitet (20-30 %) er forventet vinterstid. - Økt sannsynlighet for flom i små bratte vassdrag forårsaket av intens lokal nedbør. -Framskrivingene indikerer at perioden der bakken er dekket av snø vil minke med dager i indre og høyereliggende deler av Østlandet, og med dager i lavereliggende områder i sørlige del av Østlandet mot slutten av århundre. Tekst: Røde Kors Foto: Maren Løken/ Rendalen Røde Kors.

4 4 Røde Kors aktuelt Even Sparre Knudsen, beredskapskonsulent og Bjørn Hjalmar Andersen, daglig leder i Vestfold Røde Kors, i forbindelse med overforsvømmelser på Kilen tidligere i høst. Mer flom og nedbør også her i Vestfold Hva gjør vi nå? Klimarapporten som er lagt frem viser til mer ekstremvær i Norge. Vestfold er ikke et unntak, og det vil by på utfordringer for Vestfold Røde Kors. Så hva gjør vi med det vi vet? Det vi vil med klimarapporten er å gjøre samfunnet oppmerksom på de klimaendringene rapporten viser til. Det andre er å bruke rapporten til internt bruk. Vi må ruste oss og være forberedt på det som kan komme, opplyser Bjørn Hjalmar Andersen, daglig leder i Vestfold Røde Kors. Vi har hele tiden et fokus på å hjelpe når det skjer noe. En viktig reaksjon på klimarapporten vil være å se på våre interne rutiner og ressurser. Har vi trente folk med riktig kompetanse som kan takle de utfordringene som kan komme? Og har vi riktig utstyr? Hvor sårbare er vi egentlig, er det viktigste spørsmålet vi må stille oss, sier Even Sparre Knudsen, beredskapskonsulent i Vestfold Røde Kors. Ekstremvær vil kreve mer beredskap Hvis vi går litt ut over det generelle er det flere ting vi nå kommer til å gjøre, forklarer Andersen. - Aller først har vi satt ned en gruppe som skal se nærmere på rapporten opp mot de beredskapsplanene vi allerede har utarbeidet. De skal se om beredskapsplanene vi allerede har dekker de behovene som trengs i forhold ekstremværet vi kan vente oss i fremtiden. Jeg tror ikke det blir større endringer, men noe vil det helt klart bli, forteller Andersen. Videre får vi høre at da det var storflom på Østlandet i 1995, hjalp Vestfold Røde Kors til i de verst rammede områdene. Sandsekker måtte fylles, evakuering måtte skje, og det måtte bygges et akuttmedisinsk beredskapsområde. Flom er noe som kan skje hyppigere her i Vestfold ifølge klimarapporten. - Derfor oppfordrer vi alle til å tenke gjennom hva vi har av alternativer ved langvarig strømbrudd Vi lærte mye av hendelsene på 90-tallet. Slik lærdom er verdifull og viktig å ta med seg videre, mener Andersen. Knudsen forklarer at været tradisjonelt går i sykluser. - Klimarapporten viser nå at det vil bli verre og villere vær. Mer vann kan gi mange utfordringer. Vi oppfordrer folk til å tenke over sin egen beredskap i hjemmet. Tenk over hva du har i kjelleren, bør du stable ting høyere i tilfelle vann trenger inn. Og hva skjer om strømmen forsvinner i en lengre periode, spør de to? Ødeleggelsene kan bli større - Vi ser at med mer ekstremvær kan strømmen forsvinne i lengre perioder. Derfor oppfordrer vi alle til å tenke igjennom hva vi har av alternativer ved langvarig strømbrudd. Lommelykter, batterier, oppvarming og mat. Hvordan ligger du an hvis strømmen blir borte. Vinterstid tar det ikke lang tid før et strømbrudd kan gi en kritisk situasjon, sier Knudsen. Vi vil at folk skal være forberedt på at det vil bli mer ekstremvær. Ødeleggelsene kan bli større enn tidligere, understreker Andersen De forteller oss videre om planene for Vestfold Røde Kors distriktskontor. Ved et langvarig strømbrudd er det viktig at vi i våre lokaler her i Tønsberg har tilgang til strøm så vi får arbeidet. Derfor skal vi nå klargjøre for å kunne koble på et stort aggregat som skal være her på bygget, opplyser Andersen. Viktig med godt samarbeid De to trekker også frem viktigheten av å ha klare avtaler med kommunene. - Vi er et supplement til det offentlige når katastrofer inntreffer. Klimarapporten peker på samarbeidet mellom kommunen og det frivillige når det gjelder organisering og øving. Det er store forskjeller i landet. Ved katastrofer trenger det offentlige hjelp. Vi synes nok at kommunene generelt øver for lite. Vi i Røde Kors ønsker oss enda flere øvelser og mer trening. Spesielt nå som klimarapporten viser til mer ekstremvær, sier Andersen. Vi må ha klare avtaler med våre samarbeidspartnere. Kommunene i Vestfold vet at det er nyttig å samarbeide med oss. I løpet av neste år håper vi å være i mål med alle avtalene. Grunnen til at dette er viktig er at man i en katastrofe vet hvem som skal gjøre hva, forklarer beredskapskonsulenten. Klimarapporten er relevant for oss alle. Det er viktig å understreke at vi ikke ønsker å skremme folk. Samtidig har vi god erfaring med at forberedelser og tanker på egen beredskap hjelper i en katastrofe. Vi vil få et tøffere klima, og det er viktig at folk er klar over dette, avslutter Knudsen og Andersen. Tekst: Lise Borgland Foto: Eric Johannessen

5 Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. Samarbeid med frivillige organisasjoner innen beredskap er viktig og det kan være gode grunner til å styrke lokalt samarbeid, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft: Lokalt samarbeid er viktig Klimarapporten som Røde Kors har utarbeidet i samarbeid med Meteorologisk institutt og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) viser at det store utfordringer her i landet. Vestfold er ikke noe unntak. Rapporten viser at bare fire av ti kommuner har skriftlig avtale med frivillige organisasjoner om assistanse ved ekstraordinære hendelser. Og bare halvparten av de spurte kommunene har organiserte felles beredskapsøvelser. Dette står i strek kontrast til at den norske beredskapen kjennetegnes ved meget viktig samvirke mellom offentlige etater og frivillige organisasjoner. - Klimaendringene gir seg utslag lokalt og ekstremvær blir mer uforutsigbart på grunn av klimaendringer. Det er mange aktører, både departementet og direktorater, som har en rolle i arbeidet med klimatilpasning. Særlig i en akutt krisesituasjon har mine kollegaer i Justis- og beredskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet, og deres direktorater, en viktig rolle, sier Tine Sundtoft. - Det er da det gjelder å ha nok mannskap i geografisk nærhet som kjenner de lokale forholdene Norge blir ikke hardest rammet av klimaendringene, men vi er ikke uberørt og vi vil oppleve mer ekstremvær med hyppigere forekomster av flom, skred og overvann. Allerede nå regner det mer enn før i Norge og noen steder regner det nesten 20 prosent mer nå enn det gjorde i år 1900, legger hun til. Tine Sundtoft sier det er viktig å merke seg at forsikringsbransjen i de senere Røde Kors aktuelt 5 årene har opplevd en stor økning i naturskader som følge av flom og storm, og dette kan øke enda mer i årene framover. - Vi må ta mer hensyn til risikoen for naturskader ved arealplanlegging i kommunene, sier hun. Vi vet at de første minuttene og timene er sentrale for å kunne redde liv og minimere fysisk skade. Det er da gjelder det å ha nok hjelpemannskap i geografisk nærhet som kjenner de lokale forholdene. Da gjelder det a ha et tett samspill mellom de ulike bidragsyterne, inkludert kriseplaner og innøvde kommandolinjer. Dette samspillet mellom de lokale beredskapsorganisasjonene og kommunene må bedres nå, slik at vi sammen kan jobbe forebyggende og mote ekstremvaret vi vet kommer, står det i rapporten. Foto: Bjørn Stuedal Vi må tenke forebyggende Beredskapssjef hos Fylkesmannen Jan Helge Kaiser og Fylkesmiljøvernsjef, Elisabeth Rui. Klimarapporten har betydning for Fylkesmann. Den viser at vi vil få kraftigere og hyppigere ekstremvær i Vestfold og resten av Norge i årene fremover. Flere og større flommer, stormer og skred vil sette beredskapsarbeidet på nye prøver, og kan føre til tap av liv, menneskelige lidelser og store materielle skader. - Vi må tenke forebyggende og ikke vente til krisen er ute Nødvendig med klimarapport Som rapporten viser, kommer det til å bli mer ekstremvær i fremtiden. Vi vil trenge flere hender og da blir det frivillige helt avgjørende. Å lage en slik rapport er et godt tiltak, mener Kaiser. Fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen, Elisabet Rui er enig. Det er både riktig og viktig at Røde Kors har vist samfunnsansvar med å lage denne klimarapporten. Det gir oss en pekepinn på hva som kan jobbes med før en eventuell krise ankommer. Både rapporten og forskning viser at det kan bli mer ekstremvær i fremtiden. Dette gjelder både for regn, tørke, temperatur og vind, sier hun. Likevel mener Rui og Kaiser at vi er heldige i Vestfold hvor vi har relativt korte avstander i forhold til andre fylker i landet. Fra naturens side er vi godt rustet, men vi ser nå at dette kan være i endring. Infrastrukturen er også ganske god her i Vestfold med god fremkommelighet. Jeg vil også legge til at selv om vi bor på et lite areal med relativt få mennesker, har vi mye ressurser som kan bidra på kort varsel, opplyser Kaiser. Likevel har vi stor aktivitet på et relativt lite område, nevner Rui - Vi har flyplass, ferjer og tog, skogsområder og sjøområder. Det er mye Tekst og foto: Lise Borgland variasjon i Vestfold, og det er stor variasjon i utfordringene dette skaper. Det krever ulik beredskap, sier Rui. Funnene i rapporten sammenfaller med erfaringene som Fylkesmannen i Vestfold har gjort. Vi kjenner oss igjen i rapporten, sier Rui. - Hva har dere gjort nå som dere har fått rapporten, spør vi? Vi har nå sendt klimarapporten til alle kommunene i Vestfold. Rapporten vil gå inn i det grunnlaget og det bidraget vi trenger for å stake ut kursen mot hva vi burde fokusere på. Klimaet vårt er i endring og det forutsetter at vi tilpasser oss de endringene. Her må vi gjøre mer, sier Kaiser. Vi må tenke forebyggende og ikke vente til krisen er ute, legger Rui til. Tett og godt samarbeid med Røde Kors Fylkesmannen oppfatter at Røde Kors gjennom rapporten uttrykker et ønske om å styrke samarbeidet. - Vi anbefaler at innholdet tas opp og diskuteres i de kommunale beredskapsrådene. Det er behov for å styrke det lokale samarbeidet mellom offentlige virksomheter og frivillige. - Lokal beredskap styrkes gjennom et tett samarbeid med lokale ressurser og kunnskap om hverandre, fastslår fylkesmiljøvernsjefen. - Opplæringstiltak vil være med på å styrke beredskapen i kommunene. Vi må heve kunnskapen i kommunene og formidle det staten ønsker. Å formidle innholdet i klimarapporten til Røde Kors er en del av dette. Det er noe vi har fokus på. Vårt samarbeid med Røde Kors er kjempebra. Vi samarbeider også bra med andre frivillige organisasjoner, forteller Kaiser. - En av våre oppgaver er å vedlikeholde dette samarbeidet gjennom jevnlig kontakt og etablerte avtaler om støtte og samarbeid. I tillegg må det gjennomføres øvelser der man trener på å håndtere krisesituasjoner. Vi har brannøvelser for langvarig skogbrann, men øver også på andre hendelser som flom blant annet. Jeg tror vi fremover kommer til å måtte tenke alternative løsninger, mener Rui. - I en krise er det mange som vil hjelpe, men det er viktig at noen tar ansvar og slikt må planlegges. Derfor er et godt samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors viktig for oss. Et godt og tett samarbeid er noe vi anbefaler alle fylker, avslutter representantene fra Fylkesmannen i Vestfold.

6 6 Røde Kors aktuelt Alle kan hjelpe noen - med noe! Røde Kors Beredskapsvakt Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg for å spørre om du kan hjelpe? Fra tid til annen skjer det alvorlige ulykker i Norge av større eller mindre omfang. Politi, brann og redningstjenesten takler normalt disse utfordringene selv. Det er ved større hendelser det ofte kommer hjelp fra andres redningsgrupper som Heimevernet, Røde Kors eller andre frivillige. Det er når de store katastrofene eller krisene inntreffer at vi trenger din hjelp. Disse kan være så alvorlige og omfattende i omfang og varighet, at de daglige redningsressursene ikke strekker til, og behovet for hjelp fra frivillige oppstår. For at frivillige skal ha litt mer kompetanse, være litt bedre organisert, og ha litt bedre forutsetninger enn vanlig publikum, har Røde Kors etablert Beredskapsvakt. (RKBV) Alle kan hjelpe noen, med noe. I Norge har vi svært lang tradisjon for å hjelpe hverandre når vi opplever en krise. Ulike katastrofer krever ulik kompetanse, på ulike områder og på ulike tidspunkt. Det er derfor behov for oss alle. Noen kan hjelpe til med transport og forsyning, noen med omsorg for berørte, noen med tiltak for pårørende, noen med tilrettelegging og drift av midlertidig forlegning av evakuerte og noen med en skulde rå gråte på og et medmenneske å prate med. Når du blir Beredskapsvakt registrerer vi litt av hva du kan og hvor du selv vil yte en innsats. Deretter forbereder vi deg, slik at politiet og den kommunale kriseledelsen vet at de kan kalle på frivillige beredskapsvakter med bedre forutsetninger til å takle en krisesituasjon når behovet oppstår. Finnes Beredskapsvakt i din kommune? For at du skal kunne bli Beredskapsvakt må ordningen være etablert i din kommune. I Vestfold finnes det Beredskapsvakt i disse kommunene: Tjøme, Svelvik, Sande, Horten, Tønsberg og Sandefjord. Og i disse kommunene er det snart på plass: Re og Holmestrand. - Det er når de store katastrofene eller krisene inntreffer at vi trenger din hjelp.

7 Røde Kors aktuelt 7 Fint å kunne hjelpe til i en krise Alle kan bidra med noe hvis en ulykke inntreffer, mener Karin-Gro Holth. Å være beredskapsvakt Hjemme på Tjøme møtte vi beredskapsvakten Karin-Gro Holth. Hun har lenge vært medlem i Røde Kors og da hun ble spurt om å være beredskapsvakt svarte hun straks ja. Røde Kors hadde en kampanje for å få flere beredskapsvakter. De hadde stand rett utenfor butikken og siden jeg kjente godt til Røde Kors nølte jeg ikke med å melde meg, forteller hun oss. Muligheten til å hjelpe Hvorfor ville du bli beredskapsvakt? Jeg synes det er fint å kunne hjelpe andre mennesker når jeg har muligheten til det. Hvis noe skulle skje i nærmiljøet mitt vil jeg hjelpe til med noe. Da er det fint å kunne hjelpe via en organisasjon som Røde Kors. Det som er fint med å være beredskapsvakt er at man kan få oppgaver i samsvar med den kompetansen man har fra før av. Ved en krise er det mange oppgaver som må gjøres og selv små oppgaver er viktige. Kanskje det må lages mat, noen trenger noen å snakke med og ting må fraktes. Eller kanskje noen bare trenger et ullteppe rundt seg. Det kan være alle mulige oppgaver som må gjøres og da trengs det nok folk. En annen grunn til at jeg ville bli beredskapsvakt er at jeg har egne erfaringer som har vist meg at engasjement fra lokalsamfunnet betyr mye når man blir rammet av en krise, opplyser Holth Mennesker i krise Har du blitt brukt som beredskapsvakt Beredskapsvakt i Vestfold Karin-Gro Holth som er beredskapsvakt på Tjøme syns det er flott å kunne være til hjelp dersom en krise skulle oppstå i henne nærmiljø. noen gang? Ja, noen ganger. Jeg var blant annet med på en minnekonsert på Verdens Ende. Fordi jeg har en bakgrunn med arbeid i rus, barne- og ungdomspsykiatrien gikk jeg sammen med saniteten på det arrangementet. Jeg har mye erfaring med å møte mennesker som har det vondt. Jeg tror nok at på grunn av min yrkesbakgrunn og mine egne erfaringer i livet ikke er redd for å møte mennesker i krise, forteller beredskapsvakten. Et trygt lokalsamfunn Folk flest lever i en travel hverdag og tar seg ikke alltid tid til å bli kjent med andre mennesker i nærmiljøet. Holth forteller oss at da hun vokste opp i etterkrigstida var dugnadsånden sterk. Det er mange ganger vist at i en krise står man sterkere sammen. Å vite at man har beredskapsvakter i sitt nærområde bidrar til å skape et godt og trygt lokalsamfunn. Gjennom å være beredskapsvakt har jeg møtt mennesker i nærmiljøet som jeg antageligvis aldri ville møtt ellers. Jeg møter mennesker som er helt annerledes enn meg, likevel har vi alltid noen felles arenaer. Det synes jeg er flott å oppdage. Det er ikke mye som kreves for å være beredskapsvakt og det er noe jeg vil anbefale alle, sier Holth. Følgende steder har Røde Kors gått sammen med kommunen og startet opp Røde Kors Beredskapsvakt: Svelvik, Sande, Horten; Tønsberg, Tjøme og Sandefjord. Det er planlagt oppstart av Røde Kors Beredskapsvakt i Re og Holmestrand. For mer informasjon, ta kontakt med distriktskontoret i Vestfold på tlf: eller på e-post: Tekst og Foto: Lise Borgland. Dette krever vi av deg som Beredskapsvakt Er du over 18 år kan du bli Beredskapsvakt. Du må delta på minst en kveld i året, hvor du får kompetanseheving innen beredskap, førstehjelp og mye mer. Beredskapsvakt er en frivillig aktivitet og medlemskontingenten er kr. 300,pr år og dekker bla. del av kostnadene vi har til kurs og opplæring, forsikring i øvings- og tjeneste oppdrag og uniformeringsmateriell. Når du har meldt deg som Beredskapsvakt sender vi deg en bekreftelse på medlemskapet og en innbetalingsblankett for kontingenten. Deretter får du invitasjon til informasjonsaften og den første kurs kvelden. Alle nye medlemmer gjennomgår et førstehjelpskurs det første året. Du kan velge mellom flere datoer, så det skal bli enkelt for deg å finne en kveld som passer. Deretter vil du, noen ganger i året bli oppdatert på arbeidet i din lokale Røde Kors Beredskapsvakt. Meld deg som Beredskapsvakt i dag! Snart er du bedre kvalifisert til å hjelpe både deg selv, dine nærmeste og andre i området der du bor, dersom situasjonen krever det. Vil du bli Beredskapsvakt? Ønsker du å gjøre en innats dersom det skjer noe virkelig alvorlig der du bor? Gå inn på: rodekors.no/beredskapsvakt eller ta kontakt med lokalt Røde Kors der du bor, og registrer deg i dag.

8 8 Røde Kors aktuelt ANDEBU Maskinentreprenør HOLMESTRAND HORTEN TAS AS Kontortid: 9-13 Tlf Fax NØTTERØY Hoskenveien Andebu Tlf Bromsv. 23, 3183 Horten Tlf Meny Holmestrand C - friheten til å velge RE Kjernåsvn. 13B, 3142 Vestskogen Tlf Fax Borreveien 18, 3186 Horten Tlf Y BYGGMESTER MY M K Nordre Kullerød 19, 3241 Sandefjord Tlf MY CY Borgerskogen Stokke CMY K Støtter Sandefjord Røde Kors STRØMM RØRLEGGERBEDRIFT AS Industrigt. 2, 3060 Svelvik Tlf: TØNSBERG Borgeveien 135, 3160 Stokke Tlf Mob SVELVIK - Vår erfaring, din trygghet Mikkelsen og Mikkelsen AS Borgerskogen Stokke CMY Y CM STOKKE Hjemsengv. 7, 3140 Borgheim Tlf Takker besøkstjenesten STOKKE CM C CY Støtter Røde Kors Gipø Bo- og Behandlingssenter Østlandet Brønn og Energiboring M SANDEFJORD B. Braun Medical AS OLE3178DØVIK Våle NØTTERØY TØNSBERG Kiwi Svelvik Senter Storgt. 35,3060 Svelvik Tlf Fax Kilengaten 1, 3117 Tønsberg Tlf Kilengaten 1, 3117 Tønsberg tlf Møllegt. 9, Møllegt. 9, 3111 Tønsberg 3111 Tønsberg Tlf Tlf Broen 5D, 3170 Sem Mob Fax Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten! Tønsberg Elektriske AS Severin Kjærsv. 45, 3117 Tønsberg Tlf Fax HOLMESTRAND Kilengaten 20, 3117 Tønsberg Tlf Fax Karlsen A W AS 3080 Holmestrand Tlf HORTEN Aasgardstrand Bygg AS Damgate 19, 3179 Åsgårdstrand Tlf Pb. 1317, 3205 Sandefjord Tlf Borre Steinhoggeri AS 3786 Horten Tlf Tønsberg Seagull AS 3189 Horten Tlf Tlf Nedre Langgt. 37 Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg Tlf Rønningen Bygg 3185 Skoppum Tlf NORDENS LEDENDE SAMFUNNSRÅDGIVER INNEN PLAN, ARKITEKTUR OG TEKNIKK TRENGER DU CONTAINER? Ring oss på tlf LARVIK Det Nasjonale Aldershjem for sjømenn i Stavern Storgaten 22, 3290 Stavern Tlf SANDEFJORD Ernst & Young AS Leif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord Tlf STOKKE Tom Christoffersen AS Siviløkonom/Registrert revisor TomCon AS Dahlen Brødrene AS 3172 Vear Tlf Autorisert regnskapsførerselskap Skalleberg Gartneri 3160 Stokke Tlf Kilengaten 15, 3117 Tønsberg Tlf Tom Christoffersen E-post: Bergans Mekanikk AS 3160 Stokke Tlf Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten! Havnegaten 7, 3080 HOLMESTRAND TLF: FAX: Reol-Consult AS 3708 Vear Tlf TJØME Tjøme Rørservice AS 3145 Tjøme Tlf

9 illustrasjon lemon.no Sterkere med enn uten omtanke solidaritet samhold Bo eller jobbe - ved sjøen midt i Byen? med gammel historie i grunnsteinene bygges nå en urban og levende bydel på Kaldnes i tønsberg. langs bryggekanten samles bolig, næring, handel, kaféer og kulturliv i en fin og balansert miks som gjør stedet til et meget attraktivt sted å bo eller jobbe. KontaKt næring: KontaKt bolig: KontaKt bolig: rune thomassen telefon Kenneth doksheim telefon tor Andre vedvik telefon Haslestad Byggevare AS Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten! Haslestadlinna Hof Tlf A C Nor Gruppen ASA Nedre Langgt. 48, 3126 Tønsberg Fax Matbørsen SKOPPUM MEK. VERKSTED AS Anvik og Donnavall Tverrmyra 8, 3185 Skoppum Camping Anvik, 3294 Stavern Tlf Tjølling Bil & Båt AS 3280 Tjodalyng Båtopplag Service Reparasjoner Mob Tlf Hvittingfossveien Hof Tlf Tlf Mob Fokserødv Sandefjord Tlf Humleveien 43, 3172 Vear E-post: Telefon: Uranienborgsvn Sandefjord Tlf Beverstien 3, 3188 Horten Tlf Stokke Tlf STOKKE Fax Kongev Horten Tlf: MURMESTER Jan Eide AS Brunlanesveien, 3296 Nevlunghamn Tlf Fax Dronningensgt Sandefjord Tlf Fax Støtter Sandefjord Røde Kors Bayer AS Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg Tlf Kopstadv. 3, 3180 Nykirke Åpningstider: Tlf Man-fre: Lør: Olav Askjer Kran og Transport AS Grøtåslia 3, 3178 Våle Tlf Tlf: Treidenveien Tjøme Høyjordveien 700, 3158 Andebu Raveien 269,3220 Sandefjord Tlf Tlf: Jan Mundal Transport AS Andebu Bulk Transport AS 3145 Tjøme 3158 ANDEBU Tlf Tlf Haugsveien 80, Bjørkeveien 1 Tlf MYHRES maskinomsetning AS Høyjordveien Andebu Tlf Haukeveien 7, 3174 Revetal Tlf

10 BERTEL O. STEEN VESTFOLD AS Bygg- og tømrermester Bygg- og tømrermester M M ESTER ESTER Gjekstadveien 6, Sandefjord Sandefjord Helgerødv. 150, RÅBEKKEN Avd. Tønsberg: Dikeveien 1. Telefon Avd. Larvik: Avd. Sandefjord (Skolmar) godt arbeid til riktig pris Tlf Mobil STØTTER SANDEFJORD RØDE KORS Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning Vedlikehold grøntanlegg - natursteinsplen og plantearbeider - servicebedrift Velleveien TØNSBERG Tlf Fax Furulund Kro & Motel Vi serverer tradisjonell norsk husmannskost. Menyen er rikholdig og tilbyr mange muligheter innenfor fisk, kjøtt, lunsjretter, supper og egen barnemeny. Vi tilbyr også overnatting. Stokke Ravei 158, 3160 Stokke Telefon: HEIMDAL Peiser Ovner Tanker Service Montering Sentralvarmeanlegg Varmepumper Døgnservice på sentralfyr Rehab av piper Meny Skallestad: Tlf Meny Teje Torv: Tlf tlf: Gode rom Vi utfører alt innen elektro-, tele- og datainstallasjoner. Heimdalv. 3, 3117 Tønsberg Tlf Fax Mobil: Privat: MENY BUTIKKENE PÅ NØTTERØY Du får så mye mer Hverdager Lørdager Tlf.: Kilengt Tønsberg Tlf: Fax: Mob: Kongsberg Maritime Pb. 11, 3191 Horten Totalleverandør av Skilt og oppsetningsutstyr! Packaging Norway AS Lersbrygga 16, 3070 Sande i Vestfold Tlf Moelven Elektro AS Avd. Tønsberg Telefon: Friheten til å velge Takk for at du Rode Kors avisa_anno juni 2014 BD Samferdsel.indd 1 Attendo er en av Nordens ledende bedrifter innen pleie og omsorg. Vår visjon Å styrke individet tar utgangspunkt i at alle våre brukere skal ha mulighet til å leve sitt liv ut fra egne ønsker og behov. Våre tjenester skal bygge opp under dette ved å etterleve verdiene Kompetanse - Engasjement - Omtanke. støtter Røde Kors! FARMANDSTREDET :51:57 Jernbanegt. 10, 3110 Tønsberg Tlf Hverdager Lørdager Attendo Maribu AS består av Maribu og Marie Treschow. Begge sykehjemmene ligger idyllisk til med nydelig sjøutsikt. Ledig plass Vi har for tiden 3 ledige rom på våre flotte sykehjem. Har du, eller en av dine nære, behov for et opphold av kortere eller lengre varighet, ta kontakt med daglig leder. Velkommen! Ryllikveien 33, 3154 Tolvsrød Tlf: Mob: Storgaten 10, Tønsberg Foto: Røde Kors/Olav Saltbones. Generalsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors takker alle som støtter organisasjonen ved å trykke på Røde Kors-knappen når de panter. Tlf Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!

11 A WORLD CLASS JOURNEY Industriveien 18, Hof Tlf: In control for 200 years... Kongsberg Maritime provides innovative and reliable solutions for safe and efficient operations at sea Meld deg som blodgiver her: Sykehuset i Vestfold - Larvik tlf: Sykehuset i Vestfold - Sandefjord tlf: Sykehuset i Vestfold - Tønsberg tlf: Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten! Støtter Røde Kors sitt Blodprogram Din lokale elektriker Din totalleverandør av elektro-, tele-, og datatjenester Tlf Faks Godt utvalg t il baderom met Telefon: Døgnvakt: Pusse op p badet? Vi tar to tala for pros nsvaret jek og utfør tering else

12 Har du tenkt over din egen beredskap? Vi er stort sett privilegerte ved at vi sjeldent opplever store katastrofer her i Vestfold. Slik er det mange som tenker og det kan føre til flere unødvendige problemer når en krise faktisk inntreffer. Det hender at strømmen forsvinner eller at kjelleren blir full av vann. Har du en plan for hva du gjør da? Vi tok en prat med Trude Marie Nilsen som er seksjonsleder for beredskap i Norges Røde Kors. Hun hadde flere tips om hvordan hver enkelt av oss kan sikre sin egen beredskap i hjemmet. Lurt å være forberedt - Katastrofer kan skje og det er mye man kan ruste seg for hjemme. Stort sett trenger vi ikke å bekymre oss over hyppige naturkatastrofer. Likevel vet vi at vi også i Vestfold vil få mer ekstremvær og da kan det være lurt å tenke igjennom hva du gjør om noe skulle skje, får vi høre fra Nilsen. - Stort sett har man strømbrudd i en kort periode, men hva skjer om den blir langvarig? Det kan by på seriøse problemer for mange, spesielt om vinteren. Jeg tror de fleste vil finne det betryggende å vite at man har en plan B i slike situasjoner, sier Nilsen som har bred erfaring på området. Hva skjer ved langvarig strømbrudd? Ved langvarig strømbrudd kan det være lurt å tenke over om man har alternative energikilder. - Hvis det er vinter kan temperaturene synke fort. Har man stearinlys, ulltepper og en peis å fyre i? En alternativ lyskilde som lommelykt er kjekt å ha, men har du batterier, spør Nilsen? - I dag har mange boliger åpne romløsninger. Tenk igjennom om det er mulig å avgrense et rom for å holde varmen der? Et langvarig strømbrudd vil også kunne påvirke vann og avløp. Har du tilstrekkelig med vann? Og hvis strømmen er borte fungerer heller ikke komfyren. Å ha muligheten til å lage varm mat kan være nyttig i en krisesituasjon, da trenger man en primus eller noe som går på gass, opplyser Nilsen. - Har man stearinlys, ulltepper og en peis å fyre i? Ikke så mye som skal til - Hvis været er ekstremt kan gatene være fylt med vann og det kan bli vanskelig å komme seg til butikken. Å ha hermetikk og tørrvarer hjemme er en god sikkerhet. Og ikke minst er det lurt å ha en radio som går på batterier. I visse ekstremsituasjoner kan skader oppstå, så førstehjelpsutstyr er alltid lurt å ha tilgjengelig, fortsetter Nilsen. - Egentlig er det ikke så mye man trenger for å være forberedt i sitt eget hjem får vi høre. Men det kan være lurt å tenke igjennom hva man har. Litt ekstra utstyr kan være til stor hjelp i en krisesituasjon både for deg selv og naboen. Det viktigste å tenke på er som sagt alternativ varme- og energikilde, vann og mat fastslår Trude Nilsen. Tekst: Lise Borgland. Uerstattelige eiendeler blir plukket opp av vannet av frivillige fra Røde Kors. Her har Per Magne Eikeland fra Odda Røde Kors funnet et familiebilde som vil bli tatt vare på og gitt tilbake til eierne. Flommen på Vestlandet Etter at elva Opo i Odda flommet over i slutten av oktober, har det vært viktig for det lille lokalsamfunnet i Hardanger å holde sammen. Frivillige fra Røde Kors bidro på mange ulike områder under og etter flommen. Selv om vannmengdene etter en stund kom ned på normalt nivå, har de etterlatt seg et stort behov for opprydding. Aller viktigst er det å få tak i de mange personlige eiendelene som er blitt tatt av flommen. Frivillige fra Røde Kors har derfor reist rundt for å lete etter bilder og andre uerstattelige eiendeler ved elvemunningen i Odda. Per Magne Eikeland fra Odda Røde Kors Hjelpekorps forteller om moren sin som mistet nesten alt hun eide i en brann da hun var liten. - Jeg vet hva de få eiendelene hun har igjen fra brannen betyr for henne i dag, så om dette kan bety like mye for noen andre vil det være verdt turen, påpeker Eikeland. Alt som ble plukket opp fra elven er blitt lagt på Røde Kors-huset i Odda, til stor glede for de som er rammet av flommen. Er du opptatt av beredskap og har lyst til å bidra med din kompetanse? Ta kontakt med oss! Omsorg for hjelpearbeidere - Odda Røde Kors Omsorg har derfor servert mat og kaffe på Røde Kors-huset i Odda til nesten 100 hjelpearbeidere i dagene etter flommen, forteller leder i Odda Røde Kors Omsorg Marianne Hansen. Sivilforsvaret har hatt vaktlag flere steder i Odda, og dermed nyt godt av tilbudet. - De forskjellige vaktlagene har rullert på å komme innom Røde Kors-huset, så det har vært fullt trøkk fra morgen til kveld. Frivillige fra Røde Kors har også kjørt rundt med kaffe til alle som har stått vakt ute for å passe på vannmengdene. - Det er surt og kalt ute nå, så vi vil gi de noe som varmer, forteller Hansen engasjert. Tekst: Ørjan Skaga, Hordaland Røde Kors Foto: Oddgeir Øystese/NRK, Bodil Reime Sørlie.

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår Helt unikt for Norge «Den norske modellen» med frivillige som aktive, og i noen grad ledende, aktører innen rednings- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Øvelse Østlandet 2013 2 Om øvelsen Øvelse Østlandet er en spilløvelse på nasjonalt nivå Øvelsen tar utgangspunkt i en scenariostudie gjennomført av NVE, SWECO og Kjeller

Detaljer

RÅDMANN. VEILEDER I EGENBEREDSKAP Er du uforberedt? Klima og beredskap

RÅDMANN. VEILEDER I EGENBEREDSKAP Er du uforberedt? Klima og beredskap RÅDMANN VEILEDER I EGENBEREDSKAP Er du uforberedt? Klima og beredskap Innhold Innledning...4 Hva er egenberedskap?...5 Klima og egenberedskap...7 Kommunen... 7 Mediene... 7 Forsikring... 7 Kompetanseløftet...8

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Robuste byer i fremtidens klima. Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB

Robuste byer i fremtidens klima. Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB Robuste byer i fremtidens klima Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om DSB Hva er utfordringene? Hvordan kartlegge og ta hensyn

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Sivilforsvaret i Vestfold

Sivilforsvaret i Vestfold Sivilforsvaret i Vestfold Beredskapsdagen 18.juni 2014 i regi av Fylkesmannen i Vestfold Hva er Sivilforsvaret? STATENS FORSTERKNINGSRESSURS TIL NØDETATENE I tillegg skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Tryggere sammen. fra prosjekt til drift. beredskap. Lokallagsledersamling Østfold Bondelag. 29.september 2016

Tryggere sammen. fra prosjekt til drift. beredskap. Lokallagsledersamling Østfold Bondelag. 29.september 2016 Tryggere sammen fra prosjekt til drift - om bønder, Bondelaget og landbrukets beredskap Lokallagsledersamling Østfold Bondelag 29.september 2016 Seniorrådgiver Inger Johanne Sikkeland, Norges Bondelag

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

fra Vestfold Henrik (28) er besøksvenn for Anna (82): Det gjør hverdagen lettere.

fra Vestfold Henrik (28) er besøksvenn for Anna (82): Det gjør hverdagen lettere. Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 26. årg. Nr. - 2 2012 Henrik (28) er besøksvenn for Anna (82): Det gjør hverdagen lettere. Forsker på ensomhet blant eldre. Les mer på side 2. Alle trenger noen. Les mer

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging Planseminar Vestfold Guro Andersen 3. Desember 2015 DSB og klimatilpasning Kort om DSB Klimatilpasning og samfunnssikkerhet Ny bebyggelse Eksisterende

Detaljer

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Varslet fjellskred i Åkneset Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Kategori Risikoområder Scenarioer Naturhendelser Store ulykker Tilsiktede hendelser 1. Ekstremvær Et trygt og

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Sårbarhet og forebygging

Sårbarhet og forebygging Sårbarhet og forebygging Samfunnssikkerhetskonferansen 3. februar 2014 Jon A. Lea Direktør 1 Akseptabel sårbarhet Nasjonalt risikobilde Rapport om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner Studier

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008.

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. God morgen! Takk for at dere har kommet hit i dag. Jeg er glad vi er så mange. Det må bety at Verdiskaping

Detaljer

Du kan bidra på din måte!

Du kan bidra på din måte! 27. årg. Nr. - 2-2013 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Du kan bidra på din måte! Du kan bli fadder. Les mer på side 3. Panto gir lokale inntekter. artistgalla-telemark-190x70mm.indd 1 Les mer på side 4-5.

Detaljer

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB Trygg bruk av gass Gasskonferansen 2015 Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB mars 25, 2015 Om DSB DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Eva Hildrum, departementsråd i Samferdseldepartementet Fagkonferanse Øvelse Østlandet, 19. november 2013, Oslo Konferansesenter Ekstremvær og kritisk

Detaljer

Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet

Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet Kari Jensen Avdelingsleder Enhet for forebyggende samfunnsoppgaver Visjon Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Virksomhetsidé Direktoratet

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Trusselbildet i Østfold og kommunenes rolle og ansvar i beredskapsarbeidet. Espen Pålsrud fylkesberedskapssjef

Trusselbildet i Østfold og kommunenes rolle og ansvar i beredskapsarbeidet. Espen Pålsrud fylkesberedskapssjef Trusselbildet i Østfold og kommunenes rolle og ansvar i beredskapsarbeidet Espen Pålsrud fylkesberedskapssjef 1. Risikobildet nasjonalt og i Østfold 2. Overordnede krav til kommunene 3. Kravene i kommunal

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag 1 av 5 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS VIV er ett interkommunalt selskap som leverer drikkevann til de10 kommunene Sandefjord,

Detaljer

Nasjonalt risikobilde 2013

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde 2013 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Fylkesberedskapsrådet i Buskerud 29. april 2014 Avdelingsleder Erik Thomassen 1 Rammeverk for samfunnssikkerhetsarbeidet Hva er

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene

Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene Grethe Helgås og Turid Bakken Pedersen, Tønsberg 6. november 2012 Bakgrunn NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae KOMMUNEREFORMEN i Vestfold Fylkesmann Erling Lae Vestfold i dag Dagens kommuner i Vestfold Lardal Hof Larvik Andebu Svelvik Sande Holmestrand Re Stokke Sandefjord Horten Tønsberg Nøtterøy Tjøme Ca. 85

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført?

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført? Vestfold Samlet status Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført? Er følgende forhold vurdert i kommunens helhetlige ROS? Har kommunen i sin helhetlige ROS vurdert

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/337 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BRANN- OG REDNINGSTJENESTENS ORGANISERING OG RESSURSBRUK Saksbehandler: Magne Johannessen Arkiv: M82 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Eidene Senter - det. humanitære hotellet

Eidene Senter - det. humanitære hotellet Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 28. årg. Nr. - 1-2014 Eidene Senter - det Generalsekretær Åsne Havnelid. Les mer på side 2. humanitære hotellet Ferie tilbud. Les mer på side 3. Historien om en barneby.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer