TEKNISK SPESIFIKASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK SPESIFIKASJON"

Transkript

1 JERNBANEVERKET TEKNISK SPESIFIKASJON Elkraft, Kontaktledningsanlegg 003 Innføring/endring av diverse krav ALR FJ JCS Versjon Versjonen gjelder: Dato Utarb. Kontroll Godkj. Dato TEKNISK SPESIFIKASJON Utarb. Ali Reza Sadeghi Thor Egil Thoresen Kontroll ELKRAFT, KONTAKTLEDNINGSANLEGG Frode Johnsen Godkj. Christopher Schive LEGERTE MATERIALER OG DIVERSE Arkivbet DELER Erst. for Status: GODKJENT Utgitt av Dokumentnummer Versjon ITP EK

2 1 HENSIKT OMFANG FUNKSJON KRAV GENERELLE KRAV TEKNISKE KRAV DOKUMENTASJON/TESTER REFERANSEDOKUMENTER VEDLEGG SJEKKLISTE...11 Dok Nr.: EK Side 2 av 12

3 1 HENSIKT Hensikten med dette dokumentet er å beskrive Jernbanevekets krav til legerte materialer og diverse deler slik at produktet vil bli produsert, kontrollert og levert med riktig kvalitet. Dette dokumentet vil bli benyttet som underlag for teknisk godkjenning av ovennevnte komponenter ved inngåelse av rammeavtaler eller typegodkjenning. Krav gitt i dette dokumentet skal følges ved kjøp av legerte materialer og diverse deler for kontaktledningsanlegg. 2 OMFANG Spesifikasjonen gjelder for produksjon og levering av komponenter som er laget av legerte materialer og diverse deler for kontaktledning. Leveringsomfang er definert i dokument Bilag 1, Leveringsomfang, Elkraft, Kontaktledningsanlegg,. 3 FUNKSJON Enkeltkomponentenes funksjon og bruksområde beskrives av sammenstillingstegninger og systemenes funksjonsbeskrivelse. 4 KRAV I dette kapitel er krav til legerte materialer og diverse deler beskrevet i 3 hoveddeler: - Generell krav - Teknisk krav - Dokumentasjon/tester Dersom enkelte krav er svært fordyrende i forhold til tilbyderens vurdering av kravets nytte, ber vi om spesiell tilbakemelding på dette ved tilbudsleveranse. Dok Nr.: EK Side 3 av 12

4 4.1 Generelle krav Kvalitetssystem Leverandøren skal arbeide etter et kvalitetssystem som tilfredsstiller ISO 9000 serie eller tilsvarende. Ved tilbud i forbindelse med typegodkjenning / rammeavtale skal kopi av kvalitetsmanual leveres til JBV sammen med tilbud. Dersom det brukes underleverandør til delproduksjon av komponenter er det leverandørens ansvar å kontrollere underleverandørens kvalitetssystem. Jernbaneverket skal ha rett til å besøke leverandøren såvel som underleverandører. c) Dersom leverandøren finner uoverensstemmelser mellom dette dokumentet og tegninger skal JBV gjøres skriftlig oppmerksom på dette. Før produksjon finner sted skal slike punkter avklares. d) Krav som er spesifisert på tegninger samt krav i dokumenter som er referert på tegninger skal ha presedens foran dette dokument Tegninger og støpeformer Jernbaneverket eier rettighetene til alle tegningene som er vedlagt. For detaljer som skal støpes skal leverandøren i sitt tilbud gi pris på en overdragelse av støpeformene til JBV, eventuelt en avtale om leie av formene. Ved en leieavtale skal JBV ha 1.prioritet ved bruk av formene. Leverandøren skal, dersom JBV ønsker det, oppbevare støpeformer på egnet måte uten at det oppstår skade på dem Elektriske krav Komponentene skal ha gode elektriske forbindelser som kan ta kortslutningsstrømmer slik at temperaturen som kan oppstå ved dette ikke forringer komponentenes egenskaper. Dimensjonerende kortslutningsstrøm for kontaktledningsanlegg er 20 ka i ett sekund. Hvis det er nødvendig, skal leverandøren utarbeide et forslag til testing for å dokumentere dette Levetiden Komponentene skal tilvirkes for en brukstid på minst 50 år. Dette skal reflekteres i leverandørens valg av detaljer, overflatebehandling og tester. Komponenter skal framstilles på en måte som muliggjør vedlikehold og justeringer uten at levetiden reduseres Temperatur/fuktighet Komponentene skal oppfylle alle krav innen temperaturområdet -40 til +50 grader Celsius ( C). Komponentene skal fungere i alle norske utendørs og innendørs miljøer, samt tunneler og skal oppfylle alle krav opptil 100 % relativ fuktighet. Dersom leverandøren mener at materialer som er definert i de vedlagte tegninger ikke tilfredsstiller kravene innen den oppgitte temperaturområdet og fuktighet, skal leverandøren oppgi og komme med forslag i forbindelse med tilbudet. Dok Nr.: EK Side 4 av 12

5 4.1.6 Korrosjon Materialene som velges skal være motstandsdyktige mot korrosjon Vern av personale Det skal ikke forekomme skarpe kanter og lignende som kan forårsake personskade Merking Alle komponenter skal merkes med produksjonsdato, typemateriale, produsentens firmanavn og katalognr., lett synlig og av en slik kvalitet at merkingen ikke forsvinner eller svekker konstruksjonen. Like komponenter med forskjellige dimensjoner skal merkes tydelig. Leverandøren kan alternativt komme med forslag til merking av komponenter Vibrasjon Komponenter skal ha en hensiktsmessig utforming slik at vibrasjonsskader og utmatting ikke oppstår Toleranser Tillatt avvik, toleransen, for hver enkel komponent skal være innenfor den grensen som er oppgitt i komponentens tilhørende tegninger. Dersom avvik/toleranse ikke er angitt på tegningen skal krav i tilhørende nasjonale eller internasjonale standarder benyttes Spesialverktøy Som hovedregel skal det ikke være nødvendig å bruke spesialverktøy for montering/tilkobling. For komponenter som eventuelt trenger spesialverktøy for montering/kobling skal dette oppgis ved tilbudsleveransen. Spesialverktøy skal tilvirkes/skaffes av leverandøren skal inkluderes i tilbudet. Om nødvendig skal leverandøren lage prosedyre for bruk av spesialverktøy Lagring og transport Leverandøren skal pakke komponentene på en slik måte at de tåler lagring og transport. Dvs. at det ikke skal oppstå skader på komponenter under håndtering og transport Resirkulering og destruksjon av komponenter Leverandøren skal oppgi i tilbudet om det finnes miljøskadelige materialer/stoffer i produktene, og i så fall hvorledes disse skal håndteres både under anvendelse og ved avhending. Leverandøren skal kontrollere råmaterialet/produktet mot radioaktive partikler og stråling. Mengden av radioaktivitet og kadium skal være innenfor den grensen som er tillatt etter nasjonale og internasjonale standarder. Dok Nr.: EK Side 5 av 12

6 4.2 Tekniske krav Materialer Materialer skal oppfylle de krav som er angitt på tegninger. Legerte materialer skal dokumenteres med materialsertifikat i henhold til norske eller internasjonale standarder der dette finnes sammen med kopi av sertifikat for utgangsmaterialet. Sertifikatet skal inneholde informasjon om: - Tilvirker - Kjemisk sammensetning - Resultat av tester - Varmebehandling Oppbygging Komponentene skal bygges i henhold til vedlagte tegninger. For mer informasjon henvises det til de vedlagte tegningene. Dok Nr.: EK Side 6 av 12

7 4.3 Dokumentasjon/tester Dokumentasjon Dokumentasjon skal oppbevares og arkiveres av leverandøren på systematisk måte slik at sporbarhet mellom komponenter og tilhørende dokument er ivaretatt. Leverandøren skal oppbevare dokumenter på egnet sted i ti år. Dokumentene skal være tilgjengelig for JBV på forespørsel. c) Dokumenter som skal brukes i forbindelse med JBV s utførelse av arbeid skal være på norsk. Enkelsk kan i spesielle tilfeller aksepteres Dokumentasjon til oppbygging Leverandøren skal i forbindelse med tilvirkning av komponenter følge en kvalitetsplan som beskriver hovedaktiviteter i forbindelse med tilvirkningen inkludert leverandørens foreslåtte tester. Kvalitetsplanen skal gi referanse til spesifikasjoner og standarder Tester Leverandøren skal utarbeide forslag til testprosedyrer som leveres sammen med tilbudet. Prosedyren skal beskrive test metode, utførelse, akseptkriterier samt omfang og skal gi referanse til anerkjente nasjonale eller internasjonale standarder. Destruktive tester skal gjennomføres for enkelte komponenter. Forslag til destruktive tester skal leveres ved tilbudsleveranse. c) Kontroll av vitale mål og materialtester skal utføres stikkprøvebasert. d) Tester skal utføres etter norske eller internasjonale standarder der dette finnes. Benyttede standarder skal oppgis ved tilbudsleveranse. Testene skal minst omfatte følgende områder: - Ikke destruktiv testing av komponenter - Destruktiv testing av komponenter - Dimensjonskontroll e) Testprosedyrene skal deles inn i 3 nivåer: - Typetest (skal gjennomføres før leveranse starter) - Stikkprøvetest - Rutine test Tilleggskrav til leveranse Tekniske spesifikasjoner for kontaktledningsmateriell er oppdelt etter komponentenes materiale. Enkelte komponenter i forbindelse med en teknisk spesifikasjon skal likevel leveres som en komplett sammensatt komponent bestående av flere delkomponenter med ulike materialer. Det fremkommer av beskrivelse av F.nr. og tegningsnr. i punkt for leveringsomfang (Bilag 1) når slike sammensatte komponenter skal leveres. Dersom delkomponent bestående av annet materiale enn det aktuell teknisk spesifikasjon i hovedsak omhandler skal leveres, som del av sammensatt komponent, skal denne delkomponenten leveres etter krav gitt i detaljtegning for delkomponenten der slik detaljtegning finnes. Eventuell detaljtegning for delkomponent av annet materiale enn det aktuell teknisk spesifikasjon omhandler, er vedlagt i teknisk spesifikasjon for aktuelt materiale. Dok Nr.: EK Side 7 av 12

8 Enkelte komponenter skal både kunne leveres som del av sammensatt komponent og som separate delkomponent. Hva som skal leveres fremkommer av punkter i liste for leveringsomfang (Bilag 1) Dokumenter Følgende dokumenter skal oppbevares hos leverandør og leveres etter Jernbaneverkets anmodning: Stikkprøvebaserte testprotokoller Sporbarhetsprotokoll c) Materialsertifikater Følgende dokumenter skal være inkludert i tilbud: Kopi av leverandørens kvalitetsmanual og kvalitetsplan Kopi av eksempler på materialsertifikat c) Kopi av eksempler på typetestsertifikat d) Kopi av prosedyrer for rutinetest-/sluttkontrollprotokoll e) Forslag til vedlikeholdsinstruks hvis dette er aktuelt. Beskrivelsen skal være på norsk. Enkelsk kan i spesielle tilfeller aksepteres f) Kopi av sjekkliste, kap. 7. i utfylt stand g) Kopi av forslag til sluttkontrollprotokoll/skjema h) Kopi av andre dokumenter som er krevd i spesifikasjonen Mal for sluttkontrollprotokoll skal utarbeides av leverandøren og sendes til JBV til godkjenning før produksjonsstart Hvis det er andre relevante prøver, normer eller instruks etc. som benyttes, og som ikke er nevnt i spesifikasjonen, skal det påpekes av leverandøren Følgende dokumenter skal følge hver leveranse: - Rutinetest-/sluttkontrollprotokoll (sluttkontrollskjem Dok Nr.: EK Side 8 av 12

9 5 REFERANSEDOKUMENTER Det henvises til standarder som er nevnt i vedlagte tegninger. 6 VEDLEGG Anmerkninger til tegninger Dersom en eller flere av tegninger som er henvist til her, i teknisk spesifikasjon samt leveringsomfang for Bearbeidede stål og aluminiumdeler er leverandør avhengig, kan andre leverandører tilby sine produkter som har liknende funksjon, ytelse, oppbygging og levetid. Slike tegninger er merket med *. Slike produkter skal godkjennes spesielt av JBV. I forbindelse med innføring av nye komponenter, der det ikke finnes tilfredsstillende produksjonstegninger, skal leverandøren sende teknisk underlag av komponenten for godkjenning. Underlag for godkjenning skal inneholde tegning på papir og filformat (dwg.filer), teknisk data, testrapporter m.m. Enkelte komponenter skal gjennomgå en testperiode før endelige godkjenningen gis. Testprosedyrer og krav til resultater bestemmes av Jernbaneverket Tegninger 1. EK Kontaktledningshenger 2. EK Jordingsblikk 3. EK Isolatormellomlegg 4. EK Hengetrådklemme 5. EK Tilkoblingsbrett for impedansespole 6. EK Tilkoblingsklemmer for impedanseforbindelse for 70 mm2 og 95 mm2. Returstrømfordeling 7. EK Holder for rørtravers på åkutligger, system EK Klemme for Y-line 50/35 mm2, system EK Parallellklemme for kl., system EK Kontakttrådklemme med sekskantskrue og låsemutter, system EK Svevende kontakttrådkyss, system EK Kontaktledningsanlegg, enkeltdeler for svevende kontakttrådkryss. system 20, standard A, B og C 13. EK Hengetrådklemme for 100 mm2 kontakttråd og liner med tverrsnitt 50 mm2 og 25 mm2, system EK Hengetrådklemme for linene 35 mm2 og 70 mm2, system EK Beskyttelseshylse (Cupal), system EK Parallellklemme, system EK Nagler splinter, system EK Tannklemme for bronseline 50/35 mm, system EK Bolt for kontakttrådklemme i lett direksjonsstag, system EK Linebeskyttelser, mekaniskslitasje, system EK Kauser for hengetråd av bronseline, system EK Kontakttrådklemme for system 35, tabell 54 og eldre systemer 23. *EK Kontakttrådklemme for system 20 og EK Svevende kontakttrådkyss for 120 mm2 kontakttråd, system 25 Dok Nr.: EK Side 9 av 12

10 25. EK Kontaktledningshenger, skyvbar 26. *EK Y-lineklemme. Bli kvadrat, Y-line kvadrat Dok Nr.: EK Side 10 av 12

11 7 SJEKKLISTE Leverandøren må kvittere ut alle punkter i spesifikasjonen i sjekklisten nedenfor. Ved avvik av kravene må det kommenteres hvilke punkter,,, c), osv, som ikke er oppfylt og hva/hvorfor punktet ikke er oppfylt. Dvs. at avvik for alle komponenter må beskrives/kommenteres. Kravbeskrivelse Kvalitetssystem c) d) Tegninger og støpeformer Elektriske krav Levetiden Temperatur/fuktighet Korrosjon Vern av personale Merking Vibrasjon Toleranser Spesialverktøy Lagring og transport Resirkulering og destruksjon av komponenter Materialer Oppbygging Dokumentasjon c) Dokumentasjon til oppbygging Tester c) d) e) Tilleggskrav til leveranse Dokumenter Følgende dokumenter skal oppbevares hos leverandør og leveres etter Jernbaneverkets anmodning: Oppfylt (Ja/Nei) Leverandørreferanser Leverandørkommentarer Dok Nr.: EK Side 11 av 12

12 c) Følgende dokumenter skal være inkludert i tilbud: c) d) e) f) g) h) Følgende dokumenter skal følge hver leveranse: Anmerkninger til tegninger Tegninger Dok Nr.: EK Side 12 av 12

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN.

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 1 av 34 Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...6 2 spesifikasjonens

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Konkurranse om tjenestekonsesjon for produksjon og distribusjon av idkort for bygge- og anleggsnæringen

Konkurranse om tjenestekonsesjon for produksjon og distribusjon av idkort for bygge- og anleggsnæringen TILLEGG, AVKLARINGER MV Rev 1 pr 16. mai 2007 Konkurranse om tjenestekonsesjon for produksjon og distribusjon av idkort for bygge- og anleggsnæringen 1. Innledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

TEMA. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff. Prosessanlegg Biogassanlegg

TEMA. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff. Prosessanlegg Biogassanlegg TEMA Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff Prosessanlegg Biogassanlegg Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-287-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Dokumentasjon og kvalitetssikring

Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring 1 Innhold 1. Kvalitet og kvalitetssikring....5 1.1 Hva er kvalitet?...5 1.2 Kvalitetsarbeid....6 1.2.1 Hva er kvalitetssikring?....6

Detaljer

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDSDIREKTIV 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten

Detaljer

Innkjøpsguide. Juni 2014

Innkjøpsguide. Juni 2014 Innkjøpsguide Juni 2014 1 INNHOLD Informasjon om innkjøp av teknisk utstyr... 3 innkjøpsprosedyrer... 4 Prosedyre for innkjøp under 100.000,-... 4 Prosedyre for innkjøp mellom 100.000,- og 500.000,-...

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no www.asfaltgjenvinning.no NR. 14 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Innkjøpsveileder. Juni 2015

Innkjøpsveileder. Juni 2015 Innkjøpsveileder Juni 2015 1 INNHOLD Informasjon om innkjøp av teknisk utstyr... 3 MUOs krav til innkjøpsprosedyrer... 4 Prosedyre for innkjøp under 100.000,... 4 Prosedyre for innkjøp mellom 100.000,-,...

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

EGENKONTROLL- VEILEDER

EGENKONTROLL- VEILEDER FISKERIDIREKTORATET KONTORET FOR KVALITET OG MILJØ EGENKONTROLL- VEILEDER TIL BRUK I VIRKSOMHETER SOM PRODUSERER FISK OG FISKEVARER Bergen, juni 1999 1 INNLEDNING... 3 1.1 Historikk... 3 1.2 Målsetning

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering SBC NO 007 4. utgave februar 2015 erstatter 3. utgave av 2008 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester Veiledning for kontraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.10 Dato oppdatert : 105.11.201008 Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester

Detaljer