HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN"

Transkript

1 HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av 17. desember 2013 nr Gjennomføring av delegerte rettsakter, samt endringer i DOKforskriften kapittel 3 Direktoratet for byggkvalitet, ref: 15/2509 Høringsfrist:

2 Innholdsfortegnelse DEL I INNLEDNING Innledning Kort om byggevareforordningen Kort om dokumentasjonskravet for byggevarer som ikke er CEmerket... 4 DEL II Gjennomføring av nye delegerte rettsakter vedtatt på bakgrunn av byggevareforordningen Innledning Beskrivelse og vurdering av de delegerte rettsaktene Økonomiske og administrative konsekvenser Gjennomføring i norsk rett Forslag til endring i DOKforskriften 3a... 5 DEL III Gjennomføring av vedtak om systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser 5 1. Innledning Merknader, økonomiske og administrative konsekvenser Gjennomføring i norsk rett... 6 DEL IV Endringer i DOKforskriften kapittel III Innledning Sammenligning av rettighetene og forpliktelsene i byggevareforordningen og DOKforskriften kap. III Endringer som foreslås i DOKforskriften 11 (markedsdeltakernes plikter)... 7 Innledning... 7 Forslag til endringer i DOKforskriften Merknader, økonomiske og administrative konsekvenser Endringer som foreslås i DOKforskriften 12 (Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser)... 9 Innledning... 9 Forslag til ny DOKforskriften Merknader, økonomiske og administrative konsekvenser Endringer som foreslås i DOKforskriften 22 første ledd (tilsyn med produkter til byggverk) Innledning Forslag til ny DOKforskriften Merknader, økonomiske og administrative konsekvenser Konklusjon

3 DEL I INNLEDNING 1. Innledning DOKforskriften (forskrift 17. desember 2013 nr om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk) regulerer omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) fastsetter vilkår for omsetning og markedsføring av CE- merkede byggevarer i EØSområdet. Byggevareforordningen er gjennomført i DOKforskriften kapittel 2. DOK- forskriften kapittel 3 regulerer omsetning og dokumentasjon av byggevarer som ikke er CEmerket. Det er nødvendig med følgende endringer i DOKforskriften: 1. Gjennomføring av tre delegerte rettsakter som tillater byggevareprodusenter å angi ytelser til flere CE- merkede byggevarer uten prøving inn i norsk regelverk. 2. Gjennomføring av vedtakene fra Europakommisjonen som fastsetter hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som gjelder for ulike byggevaregrupper inn i norsk regelverk. 3. Presiseringer i reglene som gjelder for omsetning og dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE- merket, dvs. kapittel III i DOKforskriften. Det foreslås at endringene trer i kraft straks etter at departementet har fastsatt forskriften. 2. Kort om byggevareforordningen Det gis her en kort beskrivelse av hovedtrekkene i byggevareforordningen. Lesere som ønsker mer informasjon om byggevareforordningen henvises til høringsnotatet til byggevareforordningen 1 og informasjon tilgjengelig på direktorarets nettsider, tema produkter til byggverk, samt Byggevareforordningen gjelder for omsetning og markedsføring av CEmerkede byggevarer i EØSområdet. I utgangspunktet kan alle byggevarer CEmerkes, og forordningen fastsetter to veier for CEmerking av byggevarene: En obligatorisk (1) og en frivillig (2). (1) Det er obligatorisk CEmerking av byggevarer der det finnes en harmonisert produktstandard. I slike tilfeller foreligger det en plikt til å CEmerke byggevarene. (2) Når det ikke finnes en harmonisert produktstandard for byggevarer, kan produsenter CEmerke byggevarene sine ved å skaffe seg en såkalt europeisk teknisk bedømmelse. I så tilfelle er produsenten som har skaffet seg en ETA er han forpliktet til å CEmerke byggevarene som er omfattet av denne ETA- en

4 3. Kort om dokumentasjonskravet for byggevarer som ikke er CEmerket For byggevarer som ikke er CEmerket gjelder også dokumentasjonskrav. Dokumentasjonskravet bygger på de samme prinsippene som gjelder for CEmerkede byggevarer, dvs: Byggevarer skal ha dokumenterte egenskaper. Byggevareprodusenter skal benytte annerkjente testmetoder for å vurdere disse egenskapene. Produsenter skal anvende det samme systemet for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som det som gjelder for CEmerkede byggevarer De relevante egenskapene skal være angitt i produktdokumentasjonen. DEL II Gjennomføring av nye delegerte rettsakter vedtatt på bakgrunn av byggevareforordningen 1. Innledning Byggevareforordningen åpner for at Europakommisjonen kan vedta en rettsakter som enten kan endre eller utfylle byggevareforordningen. Blant disse er muligheten for å tillatte byggevareprodusentene å angi ytelser til vesentlige egenskaper uten testing. Det er nylig vedtatt tre rettsakter som gir slik mulighet. Rettsaktene er publisert i den Europeiske Unions tidende. Disse rettsaktene ble innlemmet i EØSavtalen etter møtet i EØS- komiteen 20. mars 2015, og skal derfor gjennomføres i norsk rett. 2. Beskrivelse og vurdering av de delegerte rettsaktene For å kunne CEmerke byggevarene sine, må en byggevareprodusent benytte harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder eller europeiske bedømmelsesdokumenter). Som regel krever de harmoniserte tekniske spesifikasjonene at byggevareprodusenten tester byggevarenes egenskaper for å kunne angi hvilke ytelser den. Dersom tilstrekkelig erfaring om byggevarers egenskaper er kjent, gjennom eksempelvis stabile og kjente testresultater, åpner byggevareforordningen for at Europakommisjonen kan tillatte at byggevareprodusenten angir visse ytelser uten testing. Nå har Europakommisjonen tatt i bruk dette unntaket for flere produkter. Tebaserte paneler som omfattes av EN og trepaneler og kledninger av heltre som omfattes av EN for brannmotstand ved anvendelse i vegg eller takkledning o fororodning (EU) nr. 1291/ av 16. juli 2014 Visse ubehandlede gulvbelegg i henhold til EN for brannpåvirkning o forordning (EU) nr. 1292/ av 17. juli 2014 Metallekter og forsterkningsribber for innendørs puss som omfattes av den harmoniserte standard EN , metallekter og forsterkningsribber for utendørs råpuss som omfattes av den harmoniserte standard EN og metallekter og karakteristiske profiler som omfattes av den harmoniserte standard EN 14353, med hensyn til brannpåvirkning

5 o Jf. forordning (EU) nr. 1293/ av 17. juli Økonomiske og administrative konsekvenser Det vil ikke være administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av disse forordningene. Rettsaktene vil få positive konsekvenser for produsentene fordi de slipper kostnader til testing for produktene sine. 4. Gjennomføring i norsk rett Artikkel 7 i EØSavtalen fastsetter at forordninger som er inntatt EØSavtalen som sådan skal gjøres til en del av den norsk rett. Det innebærer at skal gjennomføres i norsk forskrift ordrett uten mulighet til tilpasninger i teksten (jf. artikkel 7 i EØSavtalen). Gjennomføringsmetodikken kalles henvisningsteknikken og er en standardisert formulering som brukes på alle fagområderfor å gjennomføre forordninger. 5. Forslag til endring i DOKforskriften 3a Det foreslås å innføre en ny paragraf hvor forordningene gjennomføres. 3a. Gjennomføring av delegerte rettsakter av teknisk karakter EØSavtalen vedlegg II kap. XXI nr. 2.r (fororodning (EU) nr. 1291/2014) om klassifisering uten prøving av brannmotstand til trebaserte paneler omfattet av EN 13986, samt trepaneler, og kledninger av heltre omfattet av EN 14915, for anvendelse i vegg eller takkledning nr. 2.s (forordning (EU) nr. 1292/2014) om klassifisering uten prøving av brannpåvirkning til visse ubehandlede gulvbelegg omfattet av EN nr. 2.t (forordning (EU) nr. 1293/2014) om klassifisering uten prøving av brannpåvirkning til metallekter, forsterkningsribber for innendørs puss omfattet av EN og utendørs råpuss omfattet av EN , og metallekter og karakteristiske profiler omfattet av EN gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. DEL III Gjennomføring av vedtak om systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser 1. Innledning Alle byggevarer skal underlegges et system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Europakommisjonen fastsetter hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som gjelder for CEmerking av byggevarer. Dette gjorde Europakommisjonen i form av vedtak under byggevaredirektivet, og etter ikrafttedelse av byggevareforordningen, i form av delegerte forordninger. I henhold til DOKforskriften 12 gjelder også disse vedtakene for dokumentasjon av ikke CEmerkede byggevarer

6 Direktoratet mener det er hensiktsmessig å gjennomføre alle disse vedtakene og forordningene som vedlegg til DOKforskriften. Dette vil gjøre regelverket klarere og lettere tilgjengelig. I tillegg vil flere delegerte rettsakter fra Europakommisjonen etter hvert utfylle eller endre systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Det virker da hensiktsmessig å ha en komplett liste over alle rettsaktene i et vedlegg til DOKforskriften. 2. Merknader, økonomiske og administrative konsekvenser Det er kun en formell endring som er foreslått her. Byggevareprodusentenes forpliktelser til å følge disse vedtakene er hjemlet i DOKforskriften 3 og 12. For byggenæringen vil derfor gjennomføringen av disse vedtakene verken ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Endringene vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for det offentlige. Administrativt sett vil listen over alle systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser måtte oppdateres hver gang Europakommisjonen fastsetter nye eller endrer noen av systemene. Disse administrative konsekvensene anses som akseptable i forhold til fordelen med å ha en oppdatert oversikt over alle vedtakene og forordningene lett tilgjengelig for brukerne av regelverket. 3. Gjennomføring i norsk rett Det foreslås derfor å gjennomføre alle vedtakene fra Europakommisjonen som et vedlegg til DOKforskriften. I tillegg fastsettes det i DOKforskriften 12 en henvisning til vedlegget som gjør at vedlegget regnes som en del av forskriften. Direktoratet foreslår også noen andre endringer i formuleringer til DOKforskriften 12. Disse er beskrevet i høringsnotatet DEL IV. DEL IV Endringer i DOKforskriften kapittel III 1 Innledning Dokumentasjonskravet for byggevarer som ikke er CEmerket sikrer at også disse har tilstrekkelig dokumentasjon. Dette medvirker til at byggverk får riktig kvalitet. Som beskrevet foran er dokumentasjonskravet for byggevarer som ikke er CEmerket bevisst lagt så nært opp til dokumentasjonskravet for CEmerkede byggevarer som mulig. Dette omfatter også forpliktelsene til markedsdeltakere. Poenget er at disse forpliktelsene i størst mulig grad skal gjenspeile forpliktelsene til markedsdeltakere beskrevet i byggevareforordningen. Ordlyden i DOK- forskriften kapittel III er nokså generell, og dekker de aller fleste forpliktelsene til markedsdeltakere. Imidlertid, med tanke på å gjøre regelverket så klart som mulig, virker det hensiktsmessig å presisere ordlyden i kapittel III i DOKforskriften. 6

7 2. Sammenligning av rettighetene og forpliktelsene i byggevareforordningen og DOK- forskriften kap. III Tabellen nedenfor sammenligner markedsdeltakernes rettigheter og forpliktelser under byggevareforordningen og rettighetene og forpliktelse til markedsdeltakere i DOKforskriften kapittel III. Det er kun rettighetene og forpliktelsene der det er ønskelig med presiseringer som er tatt med i tabellen. Artikkel 8 Artikkel 15 Artikkel 16 Byggevareforordningen Plikt til å oppbevare dokumentasjon i ti år etter den første omsetningen Forpliktelser til økonomiske aktører som omsetter produkter under sitt eget varemerke eller etter å ha endret egenskapene til byggevarer som er produsert av andre Forpliktelse til å opplyse tilsynsmyndigheten om markedsdeltakere en aktør har solgt byggevarer til eller kjøpt byggevarer fra DOKforskriften kapittel III Mangler per i dag i 11 DOKforskriften kapittel III Dekket i DOK- forskriften kapittel III Dekket av plan og bygningsloven 29 7a Behov for endring Det foreslås en endring i DOK- forskriften kapittel III En presisering er ønskelig med tanke på klart regelverk Bør presiseres i DOK- forskriften med tanke på klart regelverk 3. Endringer som foreslås i DOKforskriften 11 (markedsdeltakernes plikter) Alle endringene som er foreslått her bygger på sammenligningen mellom byggevareforordningen og DOK- forskriften kapittel III jf. punkt 2 ovenfor. Innledning DOKforskriften 11 om markedsdeltakernes plikter lyder per i dag som følger: Produsent, dennes representant, importør og distributør, skal sørge for at vesentlige egenskaper til byggevarer er dokumentert og at tilfredsstillende produktdokumentasjon er tilgjengelig før byggevaren omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes i et byggverk. Forslag til endringer i DOKforskriften 11 Det foreslås å gjøre følgende endringer i DOKforskriften 11: Produsent, dennes representant, importør og distributør, skal sørge for at vesentlige egenskaper til byggevarer er dokumentert og at tilfredsstillende produktdokumentasjon er tilgjengelig før byggevaren omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes i et byggverk. Produsenter og importørene skal oppbevare dokumentasjonen til byggevaren 10 år etter at byggevaren er gjort tilgjengelig på markedet for første gang. 7

8 Importører eller distributører som bringer i omsetning en byggevare under sitt eget navn eller varemerke eller endrer en byggevare som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke byggevarens ytelser, skal anses som byggevareprodusenter, og ha de samme forpliktelsene som produsentene. Merknader, økonomiske og administrative konsekvenser Endringene som er foreslått i DOKforskriften 11 sikrer at produktdokumentasjonen blir oppbevart av relevante aktører i en forsvarlig periode. Videre sikres det at importører og distributører som endrer byggevarers ytelser eller omsetter byggevarer under sitt eget navn eller varemerke har tilsvarende forpliktelser som produsenter. Bortsett fra oppbevaringsplikten innebærer endringene kun en presisering i ordlyden av dagens regelverk og innebærer ikke nye forpliktelser. Nærmere om plikten til å oppbevare dokumentasjonen Den nye DOKforskriften 11 innfører plikt for byggevareprodusenter og importører til å oppbevare dokumentasjonen i 10 år etter den første omsetningen. Det gjelder både teknisk dokumentasjon (testrapporter, beregninger, beskrivelser, kvalitetssystemer, sertifikater) og produktdokumentasjon (dokumentasjon som følger med byggevaren). Ved vurdering av plikten til å oppbevare dokumentasjon er det to momenter som må skilles fra hverandre. Den ene gjelder selve oppbevaringsplikten. Den andre gjelder hvor lenge oppbevaringsplikten skal vare. Når det gjelder plikten til å oppbevare dokumentasjon anser direktoratet det som rimelig å kreve at byggevareprodusenter (og importører) oppbevarer dokumentasjonen til byggevarene de omsetter i en viss periode etter førstegangsomsetningen. Dokumentasjon gir fullstendige opplysninger om byggevaren, og det kan være nødvendig, eksempelvis ved tilsyn, å etterspørre dokumentasjon som ligger til grunn. Dette er ikke mulig dersom produsenter og importører ikke er forpliktet til å oppbevare dokumentasjonen. Forpliktelsen gjelder også for importører. Importører omsetter byggevarer som er produsert utenfor EØS- området i Norge. De har derfor et stort ansvar i og med at de er det eneste leddet mellom tilsynsmyndighetene i Norge og byggevareprodusenten utenfor EØSområdet. Dette er grunnen til at plikten til å oppbevare dokumentasjonen også gjelder for importører. Når det gjelder hvor lenge plikten til å oppbevare dokumentasjon skal vare har direktoratet lagt vekt på at byggevarer har lengre levetid enn svært mange andre produkter. De skal bygges inn i byggverk, og kan være årsak til byggfeil som blir synlig en lang tid etter at byggevaren ble bygget. Derfor anses en 10 års oppbevaringsplikt som forholdsmessig. Produsenter og importører av CEmerkede byggevarer er forpliktet til å oppbevare dokumentasjon i 10 år etter den første omsetningen. Direktoratet finner ingen grunn til å skille mellom CEmerkede og ikke CEmerkede byggevarer på dette punktet. Byggevarer som ikke er CEmerket kan ha akkurat den samme betydningen i byggverk enn byggevarer som er CEmerket. Vil forslaget innebærer eventuelle økonomiske eller administrative konsekvenser for byggevareprodusenter og importører. Det er slik at byggevareprodusenter allerede oppbevarer dokumentasjonen i en viss periode etter den første omsetningen. De administrative og økonomiske konsekvenser vil dermed kun slå inn for oppbevaringsperioden, som kan være lengre enn det som praktiseres i dag. Oppbevaringsforpliktelsen kan dermed i noen grad innebære administrative og dermed økonomiske konsekvenser for byggevareprodusenter og importører. Direktoratet mener at behovet for å ha dokumentasjonen tilgjengelig i tilstrekkelig tid veier opp mot den kostnaden som det vil medføre for produsentene og importørene. Direktoratet ber høringsinstansene 8

9 om tibakemelding på hvor lenge oppbevaringsplikten bør være. Nærmere om plikter når importører eller distributører omsetter byggevarer i eget navn eller varemerke Den nye versjonen av DOKforskriften 11 presiserer at importører og distributører som omsetter byggevarer (produsert av andre produsenter), i sitt eget navn eller varemerke, eller som endrer byggevarers ytelser før omsetning, anses som byggevareprodusenter. Denne tolkingen ble lagt til grunn i veiledning til DOKforskriften 11 publisert i april 2014: I likhet med byggevareforordningen vil importører og distributører som omsetter byggevarer i sitt eget navn eller varemerke eller som endrer byggevarens egenskaper, regnes som produsent og dermed ha tilsvarende plikter som produsenten. Forpliktelsen er dekket av DOKforskriften 11 slik at det kun er tale om formelle endringer. Endringen vil dermed føre til verken administrative eller økonomiske konsekvenser. Imidlertid taler hensikten til klar utforming av regelverket for at ordlyden i DOKforskriften 11 endres som foreslått. 4. Endringer som foreslås i DOKforskriften 12 (Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser) Innledning Per i dag lyder DOKforskriften 12 første ledd som følger: For byggevarer med egenskaper som er av stor betydning for oppfyllelse av de grunnleggende krav til byggverk eller der det er stor sannsynlighet for variasjoner i produksjonsprosessen, skal tredjepartsorgan utføre spesifiserte oppgaver i forbindelse med dokumenteringen av byggevarens vesentlige egenskaper. For CEmerkede byggevarer er systemer for vurdering og verifikasjon av egenskaper eller ytelser vedtatt av EUkommisjonen. Tilsvarende vurdering og verifikasjon skal gjennomføres for sammenliknbare byggevarer som ikke er CEmerket. Tredjepartsorgan skal være akkreditert for de aktuelle oppgavene. Der slik akkreditering ikke er mulig skal tredjepartsorganet dokumentere tilsvarende kompetanse. Forslag til ny DOKforskriften 12 Det foreslås at ordlyden til 12 endres som følger: Byggevarer som ikke er CEmerket skal underlegges de samme systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som er fastsatt av EUkommisjonen med tanke på CEmerking av byggevarer. Listen over EUKommisjonens vedtak og delegerte rettsakter som fastsetter eller endrer systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser finnes i vedlegg 1 til forskriften. Dersom EUkommisjonen ikke har fastlagt hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarers yelser som gjelder, skal hvilket systemet som gjelder, avgjøres etter en vurdering av følgende momenter: o o o Betydningen byggevaren har for de grunnleggende kravene til byggverk Byggevarens art Virkningen av variasjoner i en byggevarens vesentlige egenskaper i løpet av dens forventede levetid, og 9

10 o Risikoen for at feil oppstår ved produksjon av byggevaren. Tredjepartsorgan skal være akkreditert for de aktuelle oppgavene. Der slik akkreditering ikke er mulig skal tredjepartsorganet dokumentere tilsvarende krav til kompetanse, uavhengighet og upartiskhet. Merknader, økonomiske og administrative konsekvenser Det understrekkes innledningvis at prinsippet om at de samme systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser legges ti grunn for både CEmerkede og ikke CEmerkede byggevarer allerede står i DOK- forskriften. De foreslåtte endringene anses derfor for ikke å ha verken administrative eller økonomiske konsekvenser eller svært begrensede konsekvenser for byggevareprodusentene. Fire endringer er foreslått i den nye versjonen av DOKforskriften 12. Avklaring i forpliktelsen til å legge til grunn de samme systemene som gjelder for CEmerkede byggevarer For det første er ordlyden i DOKforskriften 12 forenklet når det gjelder plikten til å anvende de samme systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som gjelder for CEmerking av byggevarer. Som nevnt under del III punkt 2 er endringene kun formelle og har dermed ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for byggevareprodusenter, og byggevarenæringen for øvrig, og begrensede administrative konsekvenser for det offentlige. Henvisning til Europakommisjonens vedtak For det andre endres henvisningen til vedtakene og forordningene som fastsetter eller endrer systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser i et vedlegg til DOKforskriften, jf høringsnotatet del III. Som nevnt under del III punkt 2 er endringene kun formelle og har dermed ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for byggevareprodusenter, og byggevarenæringen for øvrig, og begrensede administrative konsekvenser for det offentlige. Tilfeller der Europakommisjonen ikke uttrykkelig har fastsatt systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser For det tredje presiserer nå DOKforskriften 12 at der Europakommisjonen ikke klart har fastlagt hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som gjelder for en gruppe byggevarer, skal byggevareprodusenter legge til grunn et relevant system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Presiseringen er en videreføring av tidligere regelverk (TEK 10 kapittel 3, særlig 35). Imidlertid bør ordlyden i DOKforskriften 12 tydeliggjøres på dette punktet. Presiseringen vil sikre at byggevareprodusenter ikke blir villedet til å tro at de ikke trenger å anvende et system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser dersom Europakommisjonen ikke uttrykkelig har fastsatt et system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Byggevareprodusentene skal legge til grunn det relevante systemet for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Direktoratet kan overprøve produsentens valg av system dersom det strider mot prinsippinene som er lagt til grunn for valg av system for vurdering og verifikasjon av byggevarer. Disse prinsippene bygger på momenter som nå er beskrevet i DOKforskriften 12. Disse momentene er identiske til de momentene som benyttes av Europakommisjonen for å fastsette systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, jf byggevareforordningen artikkel 60h. Denne tredje endringen i DOKforskriften 12 anses ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser eller store administrative og økonomiske konsekvenser. Systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser er fastsatt for de aller fleste byggevaregruppene. Det er kun i noen få tilfeller at det eventuelt ikke kan utledes hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som gjelder for en type byggevare Europakommisjonens vedtak er uklar eller ufullstendig. 10

11 Endringen vil ikke innebære ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige. Som fagorgan har direktoratet en veiledningsplikt, og bistår byggenæringen i de tilfellene de følger seg usikre på hvilket system som gjelder. Direktoratet har utvilklet nettsiden som gir enkle og utfyllende opplysninger om systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Nettsiden har et database med ofte stilte spørsmål, der direktoratet publiserer svarene på spørsmål fra byggenæringen, hvorav informasjon om gjeldende systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Uavhengighet og upartiskhet til tredjepartsorgan DOKforskriften 12 blir endret slik at det ikke bare er tredjepartsorganets kompetanse som ikke er akkreditert som skal dokumenteres, men også at tredjepartsorganet er uavhengig og upartisk i forhold til produsenten. For tredjepartsvurderinger av byggevarer som er CEmerket er det et krav at tredjepartsorganet er uavhengig og upartisk. Det samme bør gjelde for byggevarer som ikke er CEmerket. Å være uavhengig innebærer å opptre selvstendig, uten å være avhengig av interesser som kan være i konflikt med tredjepartsvurderinger. Det er for eksempel viktig at lønnen til personell som utfører tredjepartsvurderinger verken direkte eller indirekte er knyttet til tredjepartsvurderinger. Å være upartisk er å ikke ta parti, å være objektiv i forbindelse med tredjepartsvurderinger. Uten disse kravene foreligger det en risiko for at resultatene til tredjevurderinger eller sertifiseringer blir usaklige, og ikke oppfyller hensynet bak kravet om tredjepartsvurderinger. I utgangspunktet vil bestemmelsen innebære administrative konsekvenser. I tillegg til tredjepartsorganets kompetanse, må det foreligge dokumentasjon på at tredjepartsorganet er uavhengig og upartisk. Disse administrative konsekvensene anses imidlertid som svært begrenset i forhold til det som oppnås med kravet. Kravet sikrer har byggevarer har riktige ytelser og dermed at byggverk får riktig kvalitet. Endringsforslaget vil ikke innebære økonomiske konsekvenser for norske produsenter. Vurderinger som er utført av tredjepartsorganet per i dag fortsatt vil være gyldig frem til gyldighetsdatoen utløper. Det er kun ny vurderinger og fornyelser av tredjepartsvurderinger som vil måtte oppfylle det nye kravet. I tillegg er det direktoratets erfaring som tilsynsmyndighet at norske produsenter hovedsakelig benytter tekniske kontrollorgan for tredjepartsvurderinger. Tekniske kontrollorgan har prosedyrer som sikrer at slike krav er ivaretatt i forbindelse med tredjepartsvurderinger, slike endringer neppe vil ha konsekvenser for norske produsenter. 5. Endringer som foreslås i DOKforskriften 22 første ledd (tilsyn med produkter til byggverk) Innledning Alle endringene som er foreslått her bygger på en sammenligning mellom byggevareforordningen og DOK- forskriften kapittel III, beskrevet under punkt 2. Per i dag lyder DOKforskriften 22 første ledd som følger: Tilsynsmyndighet kan kreve tilsendt produktdokumentasjon og annen informasjon som er tilgjengelig ved omsetning, markedsføring, distribusjon eller bruk av produkt til byggverk, herunder dokumentasjon for attestering av samsvar eller vurdering og verifikasjon av egenskaper, og test og beregningsgrunnlag som er brukt ved utarbeidelse av produktdokumentasjonen. 11

12 Forslag til ny DOKforskriften 22 Det foreslås følgende endringer i DOKforskriften 22: Tilsynsmyndighet kan kreve tilsendt produktdokumentasjon og annen informasjon som er tilgjengelig ved omsetning, markedsføring, distribusjon eller bruk av produkt til byggverk, herunder den tekniske dokumentasjonen, inkludert og test og beregningsgrunnlag som er brukt ved utarbeidelse av produktdokumentasjonen, informasjon om oppgavene utført i forbindelse med systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, produktdokumentasjon, samt listen av markedsdeltakere som byggevarer ble kjøpt fra eller solgt til. Merknader, økonomiske og administrative konsekvenser Endringene utgjør en presisering av hva slags dokumentasjon og opplysninger direktoratet kan kreve ved tilsyn. Endringene som er foreslått innebærer ingen materielle endringer i markedsdeltakers forpliktelser, kun en klargjøring og presisering. At tilsynsmyndigheten også skal kunne kreve listen av markedsdeltakere en aktør har kjøpt byggevarene fra eller solgt byggevarene til har hjemmel i plan og bygningsloven 297a, fjerde ledd: Tilsynsmyndigheten skal gis tilgang til produkt, rom, areal eller annet område som er nødvendig for å kunne føre tilsynet. Enhver plikter etter krav fra tilsynsmyndigheten å gi de opplysninger som er nødvendig for tilsynsmyndighetens gjennomføring av oppgaver etter denne bestemmelse. Dette er viktig informasjon med tanke på sporbarhet av byggevarer og for å sikre et effektivt tilsyn med byggevarer. Forslaget til endringen anses ikke å medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser, i og med at denne forpliktelsen allerede følger av plan og bygningsloven. 6. Konklusjon Poenget med endringene i DOKforskriften kapittel 3 er å bringe mer klarhet i regelverket. Endringene utgjør hovedskelig presiseringer Med andre ord er det tale om mange formelle endringer. Regelverket må være forutsigbart og klart utformet, og de endringene som er foreslått i denne høringen bidrar til dette. I et tilfelle innebærer forslaget til ny DOKforskrift materielle endringer. Det gjelder forpliktelsen til å oppbevare dokumentasjon i 10 år etter den første omsetningen. Det foreslås at endringene trer i kraft straks etter at departementet har fastsatt forskriften. 12

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2016 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Hva jeg skal snakke om 2 Byggevareforordningen Hovedtrekk Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring

Detaljer

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel Introduksjon - byggevareforordningen HANNE PRESTMO 17.09.2013, Frokostseminar Virke Byggevarehandel Presentasjonens innhold 1) Regelverket i dag TEK 10 kap. 3 2) Endringer med den nye byggevareforordningen

Detaljer

III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket

III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.01.2016 III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket Innledning Kapittel III inneholder krav om dokumentasjon

Detaljer

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2016 Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Innledning

Detaljer

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen Byggevareforordningen JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 11.02.2014 SINTEF Byggforsks kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Disposisjon 1. Om ny forskrift om

Detaljer

Innføring av byggevareforordningen i Norge. JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff

Innføring av byggevareforordningen i Norge. JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff Innføring av byggevareforordningen i Norge JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff Disposisjon 1. Om ny forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

Veiledning til Byggevareforordningen

Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til Byggevareforordningen Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til byggevareforordningen Dette kapittelet gjengir den norske

Detaljer

Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter. Olav Berge DIBK

Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter. Olav Berge DIBK Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter Olav Berge DIBK 04.12.2017 Om Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og hva vi skal ha fokus på Sentral godkjenning

Detaljer

CE-merking av byggevarer. Ivar H. Hansen, Norsk Trevare

CE-merking av byggevarer. Ivar H. Hansen, Norsk Trevare CE-merking av byggevarer Ivar H. Hansen, Norsk Trevare Krav fra EU i Byggevareforordningen Tidligere Byggevaredirektivet. Mulighet for nasjonale tilpasninger, og uten krav om CE-merking I Norge. Nå Byggevareforordningen.

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 04.07.2016 Byggevaredokumentasjonsforskriften DiBK Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk Forskriften erstatter kapittel 3 i forskrift

Detaljer

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Dokumentasjonskrav for byggevarer MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Hva skal jeg snakke om? 1. Hva slags dokumentasjon vi krever 2. Hva betyr CE-merking?

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede produkter HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Presentasjonens innhold 1. Regelverket i dag 2. Skillet mellom omsetning

Detaljer

Litt om Direktoratet for byggkvalitet

Litt om Direktoratet for byggkvalitet Utpeking av TKO for produkter til byggverk MATHIEU VEULEMANS 08.09.2014, Akkrediteringsdagen, Park inn Oslo Airport Hotel Litt om Direktoratet for byggkvalitet 1 Direktoratet for byggkvalitet Avdeling

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Willy Røstum Thelin Seniorforsker,, Vann og Miljø Avløpskonferansen 2016 Ås, 24.05.2016 1 Innhold Hva innebærer CE merking av byggevarer?

Detaljer

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk.

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk. Utkast Forskrift xx.xx.xxxx nr. yyy om markedsføring av produkter til byggverk Hjemmel: Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og

Detaljer

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo ntl@bnl.no www.trevare.no CE-merking av byggevarer Utgave 28. juni 2013 Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Trappemanualen er

Detaljer

Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc.

Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc. Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc. Jan Olav Hjermann SINTEF Certification 10. februar 2016 SINTEF Byggforsk 1 Byggevareforordningen og krav til produktdokumentasjon Byggevareforordningen er tatt inn

Detaljer

Gjennomføring av delegerte rettsakter vedtatt mellom juli 2015 og juni 2016 av Europakommisjonen i DOK-forskriften

Gjennomføring av delegerte rettsakter vedtatt mellom juli 2015 og juni 2016 av Europakommisjonen i DOK-forskriften HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I DOK-FORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK-forskriften)

Detaljer

Agenda. Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? 07.04.2014. 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon. 2. Krav til byggevarer som er CE merket

Agenda. Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? 07.04.2014. 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon. 2. Krav til byggevarer som er CE merket Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? MARTIN STRAND, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 03.04.2014, Mastemyr, Våtromsdagene Agenda 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon 2. Krav til byggevarer

Detaljer

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo ntl@bnl.no www.trevare.no CE-merking av byggevarer Utgave desember 2013 Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Trappemanualen er

Detaljer

Implementering av EUs nye byggevareforordning i Norge. JANNEKE SOLEM 06.03.2012, Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon

Implementering av EUs nye byggevareforordning i Norge. JANNEKE SOLEM 06.03.2012, Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Implementering av EUs nye byggevareforordning i Norge JANNEKE SOLEM 06.03.2012, Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Jeg skal snakke om: Hva er en forordning Tidsplan for implementering

Detaljer

Krav til produktdokumentasjon INPUT 10

Krav til produktdokumentasjon INPUT 10 Krav til produktdokumentasjon INPUT 10 1 Krav til produktdokumentasjon Kravene til byggevarer fremgår av Byggevaredirektivet (89/106) Direktivet er implementert i TEK kap. V Gjeldende krav videreføres

Detaljer

CPR-sertifikater: Hva er det?

CPR-sertifikater: Hva er det? CPR-sertifikater: Hva er det? Ved: Steinar K. Nilsen Sertifiseringsleder SINTEF Certification 1 PRODUKTSERTIFIKATER UTSTEDT AV SINTEF Certification SINTEF Produktsertifikat Europeisk CPR-sertifikat 2 SINTEF

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK)

HØRINGSNOTAT. Endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk HØRINGSNOTAT 22. september 2014 S.nr. 14/5188 Gjennomføring av kommisjonsdelegerte forordninger og gjennomføringsforordninger til utfylling

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 Byggevaredokumentasjonsforskriften DiBK Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk Forskriften erstatter kapittel 3 i forskrift

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til gjennomføring av

Høringsnotat. Forslag til gjennomføring av Høringsnotat Forslag til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av

Detaljer

Byggevarer og produktdokumentasjon

Byggevarer og produktdokumentasjon Byggevarer og produktdokumentasjon Introduksjon til regelverk og krav til produktdokumentasjon Informasjon om bransjeprosjektet PRODOK PRODOK PRODOK er et prosjekt initiert av SKANSKA, SINTEF Byggforsk,

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

Velkommen til kontaktmøte!

Velkommen til kontaktmøte! Velkommen til kontaktmøte! Ullevål Stadion UBC 15.02.2017 Jan Olav Hjermann Agenda 2 Video om miljøvurdering av byggevarer 3 Nye nettsider www.sintefcertification.no kommer i februar 4 Falsk dokumentasjon

Detaljer

Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet?

Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet? Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet? Oppbygging av systemet Status og milepæler Svein Baade SINTEF NBL as 1 Byggevaredirektivet Construction Products Directive

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Godkjenning av minirenseanlegg i Norge Norsk Vannforenings fagtreff, UMB på Ås, 23. februar 2009 PRODUKTDOKUMENTASJON En plikt Søren Tybring Haug Rådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hensikt med krav

Detaljer

Bioetanolpeiser/dekorasjons

Bioetanolpeiser/dekorasjons Bioetanolpeiser/dekorasjons peiser Risiko og manglende produktdokumentasjon Bekymringsmeldinger IMPORTØRSEMINARET 20.04.10 Søren Tybring Haug Rådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TYPER AV BIOETANOLPEISER

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

CE-merking av veibyggingsmaterialer og veitrafikkutstyr. MATHIEU VEULEMANS 23.09.2015 Teknologidagene 2015 (Statens Vegvesen), Trondheim

CE-merking av veibyggingsmaterialer og veitrafikkutstyr. MATHIEU VEULEMANS 23.09.2015 Teknologidagene 2015 (Statens Vegvesen), Trondheim 1 CE-merking av veibyggingsmaterialer og veitrafikkutstyr MATHIEU VEULEMANS 23.09.2015 Teknologidagene 2015 (Statens Vegvesen), Trondheim Innledning Veibyggingsmaterialer og veitrafikkutstyr er byggevarer

Detaljer

SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Teknisk Godkjenning SINTEF Teknisk Godkjenning Nytt om SINTEF Teknisk Godkjenning Utarbeidelse, revisjon og oppdatering av SINTEF Teknisk godkjenning SINTEF Teknisk Godkjenning, European Technical Assessment Myndighetenes

Detaljer

Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det?

Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det? April 2015 Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det? TOM HØSEGGEN, STANDARD NORGE Europeisk regulering (1) Ny metode (1986) Direktivene gir overordnede krav til

Detaljer

PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon

PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon PRODOK matriser angir minimumskrav til produktdokumentasjon ved omsetting av byggevarer i Norge. Matrisene er veiledende dokumenter som kan brukes av

Detaljer

Bygg produktforskriften

Bygg produktforskriften Bygg produktforskriften Obligatorisk 1. juli 2013 -merking CE-merking er et pass som gjør at et produkt kan plasseres lovlig på markedet i noen medlemsland. Fra 1. juli 2013 starter CE-merkingen som skal

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

Produktsertifisering fra SINTEF Byggforsk

Produktsertifisering fra SINTEF Byggforsk Produktsertifisering fra SINTEF Byggforsk Norsk Vann - Fagtreff Gardermoen 08.02.2017 Jan Olav Hjermann og Thale Plesser Name Place Month 2016 SINTEF Certification SINTEF Certification er en avdeling i

Detaljer

TEK 10 - Dokumentasjonskravene

TEK 10 - Dokumentasjonskravene TEK 10 - Dokumentasjonskravene Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10.

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse

Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse - krav til bruk, omsetning og CE-merking av pukk Arctic Entrepreneur, Clarion Gardermoen 21 januar 20152014 Olav Berge, Direktoratet for Byggkvalitet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

CE merking, ytelseserklæring.

CE merking, ytelseserklæring. CE merking, ytelseserklæring. MEF og Norsk Bergindustri Rudshøgda 6.11.2015 Rune T Lund Daglig leder Hamar Pukk og Grus As. Mineralforvaltningen Mineralloven Driftskonsesjon Kompetansekrav Rapportering

Detaljer

Erfaringer med markedstilsyn for produkter underlagt nasjonale norske bestemmelser

Erfaringer med markedstilsyn for produkter underlagt nasjonale norske bestemmelser 1 Erfaringer med markedstilsyn for produkter underlagt nasjonale norske bestemmelser Hanne Prestmo, Direktoratet for byggkvalitet 30.09.17 Nordisk Vannskadeseminar Direktoratet for byggkvalitet Markedstilsynsmyndighet

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Krav til CE-merking for steinmaterialer

Krav til CE-merking for steinmaterialer Teknologi dagene 6.-10. oktober Teknisk kvalitetskontroll 7. oktober Krav til CE-merking for steinmaterialer Av Knut Li Kvalitetssjef Franzefoss Pukk AS Hva betyr CE-merking? CE-merking beviser at en byggevare

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Detaljer

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Byggverkets livsløp - de ulike fasene E Endringer A Brann- sikkerhets- strategi B Detalj- prosjektering C U6ørelse D Bruk A: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 m/veiledning pr. 1.1.2012 TEK 2010 TEK10 har vesentlig flere ytelseskrav enn det vi kjenner fra tidligere byggeforskrifter. Det er gjennomgående krav om at de fleste byggverk

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon Informasjonsmøte, 24. april 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, 1 Hva er grunnsteinen som skal PRODOK levere? Hvordan skal PRODOK

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt. Glass Silikon klar. nr. 314040201

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt. Glass Silikon klar. nr. 314040201 YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 for produkt Glass Silikon klar nr. 314040201 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012

Detaljer

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter 1 Hovedinnholdet i forslaget Følgende forskrifter sendes

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

BYGGERÅSTOFFER ER INGEN ENKEL SAK DE MÅ DOKUMENTERES

BYGGERÅSTOFFER ER INGEN ENKEL SAK DE MÅ DOKUMENTERES BYGGERÅSTOFFER ER INGEN ENKEL SAK DE MÅ DOKUMENTERES RIKTIG KVALITET OG UTFØRELSE LAVERE LEVETIDSKOSTNADER GOD TOTALØKONOMI FAKTA OM BERGINDUSTRIEN 2 Bergindustrien i Norge tar ut metalliske malmer, industrimineraler,

Detaljer

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60 Om NBI Teknisk Godkjenning Norsk Ståldag 13. oktober 2004 Kathinka Leikanger Friquin Norges byggforskningsinstitutt Dokumentasjon av byggprodukter

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS )

INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS ) INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS 14 06 57) Generelt SINTEF Byggforsks arbeid med godkjenning, sertifisering og inspeksjon, inkludert akkreditert virksomhet,

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Fortale

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Fortale Fortale Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.07.2016 Fortale Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A, RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av direktivene 87/404/EØF (enkle trykkbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhetskrav til leketøy), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet),

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 1 Dokumentering av tekniske og faglige kvalifikasjoner... 2 2 Standardisering og europeisk samarbeid... 2 3 Pris og

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare?

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? MATHIEU VEULEMANS 95, Byggavfallskonferanse 5, Oslo Kongressenter Presentasjon Hva er byggevareforordningen? Hva

Detaljer

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5 Beregningsunderlag, krav TEK Standarder, byggdetaljblader. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9.

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5 Beregningsunderlag, krav TEK Standarder, byggdetaljblader. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9. Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger Konstruksjonskurs Eurokode 5 Beregningsunderlag, krav TEK Standarder,

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

Produktdokumentasjon og bruk av bygningsmoduler. Trond Ø. Ramstad

Produktdokumentasjon og bruk av bygningsmoduler. Trond Ø. Ramstad Produktdokumentasjon og bruk av bygningsmoduler Trond Ø. Ramstad SINTEF Certification Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 10.02.2015 1 Innhold Dokumentasjonskrav Prosjekteringsutfordringer

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. juni 1999

Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. juni 1999 Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt. WindowSeal nr

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt. WindowSeal nr YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 for produkt WindowSeal 5949 nr. 313120620 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT EN 15651-2:2012 G

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt SCHÖNOX MES. nr. 313120614

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt SCHÖNOX MES. nr. 313120614 YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 for produkt SCHÖNOX MES nr. 313120614 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-3:2012 S EN

Detaljer

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk SJEFINGENIØR VIDAR STENSTAD, DIBK 22.11.2016 Høringsmøte om TEK17, Ingeniørenes hus Tydeligere og enklere regler Opprydding som gir en

Detaljer

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk 6.mars 2012 Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Arne Skjelle Byggenæringens Landsforening Construction Products Regulation

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

INFORMASJON OM KLAGE- OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS )

INFORMASJON OM KLAGE- OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS ) INFORMASJON OM KLAGE- OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS 14-06-57) Generelt SINTEF Byggforsks arbeid med godkjenning, sertifisering og inspeksjon, inkludert akkreditert virksomhet,

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN APRIL 2015 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/128238 Dato: 29.06.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer