RAPPORT OMRÅDEREGULERING KIRKENES MARITIME PARK KONSEKVENSUTREDNING TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD Sweco Norge AS. Julie Kollstrøm Nguyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT OMRÅDEREGULERING KIRKENES MARITIME PARK KONSEKVENSUTREDNING TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD Sweco Norge AS. Julie Kollstrøm Nguyen"

Transkript

1 OMRÅDEREGULERING KIRKENES MARITIME PARK KONSEKVENSUTREDNING TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFOLD Sweco Norge AS Julie Kollstrøm Nguyen Sweco

2 Sammendrag Kirkenes Maritime Park AS ønsker å legge til rette for sjørettet industri på Pulkneset i Korsfjorden i Sør-Varanger kommune. Planene omfatter også en adkomstvei fra E6. Konsekvensutredningen følger følger Håndbok 140 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006). Utredningen er gjort på grunnlag av egen befaring av området, samt gjennomgang av offentlige databaser og litteratur, blant annet Forsvarsbyggs rapporter om biologisk mangfold fra 2003 og Tiltaksområdet ligger i nordboreal sone. Berggrunnen er fattig, og vegetasjonen er heipreget. Partier med myr og ung bjørkeskog er leveområder for vade- og spurvefugl. De største biologiske verdiene i området er knyttet til kystsonen i indre deler av fjorden; Høybukt. En meandrerende elv, bløtbunnsområder og strandenger utgjør en mosaikk av viktige naturtyper med tilhørende arter. Av spesiell viktighet er to slåttemarklokaliteter. Høybukt har middels verdi for biologisk mangfold. Planområdet for øvrig har liten til middels verdi basert på nærhet til viktige viltområder, men ingen registreringer av viktige naturtyper. Adkomstveien vil berøre Høybuktområdet indirekte, hovedsakelig gjennom forstyrrelser av fauna. Forstyrrelser for fugl vil også være den største negative konsekvensen av tiltaket som helhet. Avbøtende tiltak foreslås. Konsekvensen av foreslått områderegulering vurderes til å være middels negativ for Høybuktområdet og liten til middels for planområdet for øvrig. Sweco Vangsveien 143 NO 2321 Hamar, Norge Telefonnummer Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Julie Kollstrøm Nguyen Rådgiver vann og miljø Divisjon Infrastruktur Avdeling HEO HedOpp Mobil

3 repo001.docx Innholdsfortegnelse 1 Innledning Innhold og avgrensning 1 2 Metode og datagrunnlag Avgrensing av influensområde Datagrunnlag Metode Vurdering av verdi Vurdering av tiltakets omfang Fastsetting av konsekvensgrad 4 3 Utbyggingsplanene 5 4 Dagens situasjon og verdivurdering Områdebeskrivelse Biologisk mangfold Vegetasjon og naturtyper Pattedyr og fugl 10 5 Konsekvenser av tiltaket alternativet Omfang og konsekvenser for biologisk mangfold Samlet verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering 15 6 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser Forslag til avbøtende tiltak Oppfølgende undersøkelser 16 7 Forhold til Naturmangfoldloven 17 8 Referanser Skriftlige kilder Kilder på internett 18 VEDLEGG 1: Artsliste fugler

4

5 1 Innledning Pulkneset AS ønsker å etablere nye maritime service- og industriarealer på Pulkneset i Korsfjorden i Sør-Varanger kommune. Industriarealet vil kunne omfatte basevirksomhet, skipsverft og annen sjørettet serviceindustri. Området er i dag en del av Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt. Det foreligger også planer for oljeomlastingsstasjon på Gamneset, nord for Pulkneset. Sør-Varanger kommune arbeider med en kommunedelplan for området. Denne rapporten er en konsekvensutredning av fagtema biologisk mangfold. Rapporten omfatter en beskrivelse av dagens situasjon og vurdering av omfang samt mulige konsekvenser av tiltaket. Forslag til avbøtende tiltak, oppfølgende undersøkelser og vurderinger på grunnlag av Naturmangfoldloven blir også kommentert. Utredningen er gjennomført i henhold til plan- og bygningslovens krav om konsekvensutredninger. 1.1 Innhold og avgrensning Utredningen omfatter hele influensområdet (se 3.1). Området er undersøkt for viktige naturtyper, truede vegetasjonstyper og rødlistede arter i henhold til planprogram. Utredningen tar ikke for seg konsekvenser for marint biologisk mangfold. Det foreligger en egen fagrapport for dette temaet. 1 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

6 repo001.docx Metode og datagrunnlag 2.1 Avgrensing av influensområde Med influensområde menes det området som blir direkte eller indirekte berørt av de planlagte tiltakene. Planter, vegetasjonstyper og naturtyper vil stort sett bare påvirkes nært inngrepene. Faunaen, hydrologiske forhold, endring i lokalklima og forurensning i luft eller vann kan gi indirekte påvirkning lengre vekk fra inngrep. Størrelse på influensområdet for fauna bestemmes av aksjonsradiusen til hver enkelt art og artens følsomhet overfor forstyrrelser. De store rovdyrene har leveområder på flere titalls km2, men de blir først og fremst påvirket ved inngrep de nærmeste 1-2 km fra yngleplassene. Det samme gjelder i store trekk andre fugler og pattedyr. Influensområdet for fugl defineres derfor som en buffersone på ca. 2 km omkring utbygging. 2.2 Datagrunnlag Informasjon om området er samlet inn ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur og databaser (Artsdatabanken 2013, Direktoratet for naturforvaltning 2013, Norges geologiske undersøkelse 2013). Området ble befart for rødlistet flora og viktige naturtyper av biolog Julie Kollstrøm Nguyen i uke 32. I 2013 var det tidlig sommer i Nord-Norge, og vegetasjonen bar preg av at vekstsesongen var over på denne tiden. Forholdene var ikke optimale for kartlegging av vegetasjon. Forsvarsbygg har foretatt kartlegging av biologisk mangfold, inkludert fugl, i Høybuktmoen skytefelt i 2003 og Utenom dette er det kun registrert spredte artsobservasjoner i området. Arealene er ikke kartlagt i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen, da de ble ansett for å ha lite potensiale for funn. Kvaliteten på samlet datagrunnlag (befaring, litteratur og databaser) vurderes likevel som tilfredsstillende. 2.3 Metode Verdi- og konsekvensvurderinger følger grunnprinsippene i Håndbok 140 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006). Konsekvensutredningen følger en tretrinnsprosess med verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering som beskrevet i de neste tre punktene. 2 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

7 2.4 Vurdering av verdi Verdien fastsettes langs en 3-delt skala som spenner fra liten verdi til stor verdi (figur 1) vurdert ut fra tema i tabell 1. Verdivurdering Liten Middels Stor Figur 1 Skala for verdivurdering (Statens vegvesen 2006). Tabell 1 Rådgivende kriterier for verdisetting av områder: Liten, middels eller stor i verdi, i relasjon til ulike grunnlagsdokumenter. Berøres viktige områder for norske ansvarsarter, tillegges dette økt verdi. Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi DN-håndbok 13 Norsk Rødliste for Arter 2010 Norsk Rødliste for Naturtyper 2011 Truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen, 2001) Vernestatus DN håndbok DN håndbok 15 Naturtyper som får verdi Svært viktig. Viktig leveområder for arter i kategoriene kritisk truet ; sterkt truet, eller sårbar. Naturtyper i kategoriene kritisk truet, sterkt truet eller sårbar, eller der det er grunn til å tro at slike finnes. Typer i kategoriene akutt truet og sterkt truet. Område vernet eller foreslått vernet med hjemmel i Lov om naturvern. Svært viktige viltområder. Ferskvannslokalitet som er vurdert som svært viktig (verdi A) Naturtyper som får verdi Viktig og Lokalt viktig. Viktige leveområder for arter i kategoriene nær truet eller datamangel. Arter i kategoriene nær truet eller datamangel, eller der det er grunn til å tro at slike finnes. Typer i kategorien noe truet. Område vurdert i verneplansammenheng, men forkastet. Viktige viltområder. Ferskvannslokalitet som er vurdert som viktig (verdi B) Viktige leveområder for arter som står på eventuelle regionale rødlister. Typer i kategorien hensynskrevende. Lokale verneområder (Reguleringsplan). Registrerte, lokalt viktige viltområder. Andre områder 3 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

8 repo001.docx Vurdering av tiltakets omfang Mulige virkninger av tiltaket blir beskrevet, og virkningenes omfang blir vurdert på en 5- delt skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang (figur 2). Omfang Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos Figur 2 Skala for omfangsvurdering (Statens vegvesen 2006). 2.6 Fastsetting av konsekvensgrad Konsekvensgraden av tiltaket er funnet ved å sammenstille vurderingene av tiltakets omfang med vurderingene av områdenes verdi. Jo mer verdifullt det aktuelle området/komponenten er, jo større konsekvens vil inngrepet ha. Konsekvensen er gradert i en 9-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. I vurderingene av konsekvensgrad er tiltaket sammenlignet med det 0- alternativet, som innebærer en forventet utvikling i området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 4 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

9 3 Utbyggingsplanene Varslet planområde omfatter sørvestre del av Tømmerneset. Utbyggingsområde framgår av planbeskrivelse. Det er også planlagt en adkomstvei til industriområdet. Denne sammenfaller delvis med eksisterende grusvei (se figur 4). Figur 3 Avgrensning av industriområde med foreslått atkomstvei 5 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

10 repo001.docx Dagens situasjon og verdivurdering 4.1 Områdebeskrivelse Pulkneset ligger i Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke, og tilhører landskapsregionen Fjordene i Øst-Finnmark (Puschmann 2005). Pulkneset ligger i nordboreal vegetasjonssone, i overgangen mellom oseanisk og kontinental vegetasjonsseksjon (Moen 1998). Vegetasjonen er hovedsakelig fattig heivegetasjon med innslag av næringsfattig myr og ung, lav bjørkeskog i lavereliggende områder. Arealer avsatt til industriområde framstår som uberørte, men området for øvrig er preget av menneskelig aktivitet knyttet til Kirkenes lufthavn samt Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Bergartene i området er hovedsakelig ulike typer gneis med innslag av amfibolitt og glimmerskifer. Dette er fattige og sure bergarter som forvitrer sent. Pulkneset mangler løsmasser, men sør og øst for neset ligger mektige marine avsetninger. Rundt Høybukta er det mer næringsrike marine strandavsetninger. Lufthavna ligger på ei breelvslette. Figur 4 Berggrunnskart (NGU 2013) for Høybuktmoen/Tømmerneset. Grønn farge indikerer amfibolitt og glimmerskifer, rosa diorottisk til granittisk gneis og migmatitt. I denne rapporten er det gjort separate vurderinger for planer på Pulkneset og planer for adkomstvei som berører Høybuktområdet. 6 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

11 4.2 Biologisk mangfold Vegetasjon og naturtyper Viktige naturtyper Indre deler av Høybukta framstår som en mosaikk av prioriterte naturtyper (figur 6). Lokalitetene 286 Høybukt og 285 Høybukta II trekkes fram spesielt, da disse risikerer å bli indirekte berørt av en veiutbygging. Begge er slåttemarklokaliteter, og dermed utvalgte naturtyper med spesiell beskyttelse. Høybukta II har verdi som svært viktig på bakgrunn av at den er av utformingen silkenellikeng (akutt truet), har et stort areal og er en del av et større natursystemkompleks. Lokaliteten Høybukt har verdi som viktig. Dette er en svak lågurtslåtteeng med stort areal (7,5 dekar). Nuvsjohka, elva som renner ut i Høybukta, er registrert som naturtypen Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti med verdien svært viktig (283). Det er gjort funn av en rødlistet art, myrflatbelg (NT), men det er potensiale for flere arter. Også deltaet der elva renner ut er en viktig naturtype (287). Lokaliteten består av et bløtbunnsområde i strandsonen, med et kompleks av ulike strandengtyper langs kanten. Figur 5 Prioriterte naturtyper i Høybukta. Faksimile fra Forsvarsbyggs BM-rapport 6 (2013). Høybukt anses å ha stor verdi for flora og vegetasjon. 7 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

12 repo001.docx Annen flora og vegetasjon Pulkneset og omkringliggende områder består hovedsakelig av eksponerte berg og fattig hei og bjørkeskog. I beskyttede bukter, som Kristinebukta og Fálesgohppi, er det innslag av strandeng og -sumpvegetasjon, med typiske arter som saltsiv, rødsvingel, pølstarr, fjæresaulauk og fjæresøte. Figur 6 Pulkneset har sparsomt med vegetasjon. 8 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

13 Figur 7 Saltsiv, en karakterart for saltenger Ingen av områdene har imidlertid verdier som tilsier registrering som prioritert naturtype. Silkenellik er en art som er karakteristisk for beskyttede strandenger i Øst-Finnmark. Arten var vurdert som nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter 2006, men i 2010 er den vurdert som livskraftig (LC). Silkenellikenger er en akutt truet (CR) vegetasjonstype. Det er observert spredte eksemplarer av silkenellik i utredningsområdet, men ikke i forbindelse med velutviklet engvegetasjon med unntak av i Høybukt. 9 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

14 repo001.docx Figur 8 Silkenellik er en karakterart for strandenger i Sør-Varanger Pattedyr og fugl Pulkneset og omkringliggende fjellområder har sannsynligvis ingen spesiell betydning for pattedyr eller fugler. Det er hovedsakelig gjort observasjoner av ordinære arter. Tyvjo (NT) er observert i nærheten av Pulkneset, innenfor planlagt industriområde. Buktene i området benyttes sannsynligvis av furasjerende sjø- og vadefugl. Fjellvåk hekker innenfor influensområdet. 10 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

15 Figur 9 De sumpige buktene i området benyttes sannsynligvis av furasjerende fugl. Det er sannsynlig at oter (VU) har sine leveområder i Korsfjorden, men det er ikke registrert observasjoner innenfor influensområdet i nyere tid. Det er observert bjørn (EN) i fjellområdene nordøst for Pulkneset, men området vurderes ikke til å være et leveområde for bjørn. Innenfor influensområdet ble det ved Forsvarsbyggs kartlegging i 2013 registrert et viktig viltområde. Våtmarkskomplekset som består av myrene Dálasjeaggi og Ceresjággi med nærliggende bjørkeskog og tjern er vurdert som viktig på grunn av flere gode leveområder for vadefugl og spurvefugl. Basert på et viktig viltområde og observasjoner av rødlistede arter vurderes Pulkneset med tilhørende influensområde til å ha middels verdi. Biofokus, på oppdrag fra Forsvarsbygg, har vurdert indre deler av Høybukt til å være et lokalt viktig viltområde på grunn av gode kvaliteter for vade- og andefugl. Tyvjo (NT) og fiskemåke (NT) er observert her i nyere tid. Området rundt myrene Makksjermyra og Høybuktmyra vest for Høybukt vurderes til å være et viktig viltområde basert på at området har gode leveområder for vadefugl og spurvefugl. Rødlistearten bergirisk er observert ved Kirkenes lufthavn. 11 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

16 repo001.docx Høybuktområdet vurderes til å ha middels verdi for pattedyr og fugl grunnet viktige viltområder. Se tabell 2 for verdivurdering for vegetasjon, naturtyper, pattedyr og fugl. Tabell 2 Tabellen viser verdivurdering for hvert av områdene: Område Verdi vegetasjon og naturtyper Verdi pattedyr og fugl Pulkneset Liten Middels Høybukt Stor Middels Figur 10 sammenfatter funn av naturtyper, rødlistede arter og viktige viltområder. Grønne polygoner indikerer viktige naturtyper. Røde polygoner indikerer viktige viltområder. Røde punkter viser observasjoner av rødlistet fauna, grønne punkter rødlistet flora. 12 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

17 Figur 10 Naturtyper, viltområder og rødlistede arter i tiltaksområdet. Tyvjo (NT) er registrert innenfor industriområdet. 13 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

18 repo001.docx Konsekvenser av tiltaket alternativet Konsekvensene av tiltaket vurderes i forhold til forventet fremtidig tilstand i området dersom tiltaket ikke gjennomføres. Denne tilstanden kalles 0-alternativet. Den fremtidige situasjonen vil kunne avvike fra dagens situasjon. Dette vil eventuelt gå fram av planer, målsettinger og retningslinjer for området. 0-alternativet her er at områder ikke bygges ut, og at aktiviteten i området blir som før. Dersom områdene ikke bygges ut, kan man forvente at forholdene for fauna blir som i dag. De beskrevne slåtteengene vil forfalle dersom de ikke skjøttes. 5.2 Omfang og konsekvenser for biologisk mangfold En utbygging på Pulkneset vil ikke påvirke viktige områder for biologisk mangfold ved arealbeslag. Etablering av industri vil medføre økt menneskelig aktivitet, forstyrrelser og støy samt økt risiko for forurensning av strandsonen. Foreslått adkomstvei til industriområdet vil ikke berøre viktige naturtyper og viltområder direkte. Den svært viktige naturtypelokaliteten Høybukta II kan påvirkes indirekte dersom trafikk langs veien medfører mindre beite av rein og sau. Lokaliteten er ikke i hevd, og det er kun beite som bidrar til å hindre degradering av naturtypen. Det samme vil til dels gjelde for den viktige naturtypelokaliteten Høybukt, men denne er i en forfallsfase med økt dominans av sølvbunke, og synes kun å bli svakt beitet. Uavhengig av utbyggingen vil lokalitetene måtte skjøttes for å beholde sin nåværende verdi. Den negative konsekvensen av en utbygging vil derfor være liten. Fugl i viltområdene vil kunne påvirkes negativt av industriaktivitet på Pulkneset og trafikk langs adkomstvei. Forstyrrelser kan ha flere negative konsekvenser for fugl. Stadige forstyrrelser kan påvirke reproduksjon og overlevelse, og føre til fugl slutter å benytte områder med forstyrrelse. Fugl kan dog utvikle en toleranse for forstyrrelser (habituering), spesielt for jevn og/eller mekanisk støy. Ulike arter reagerer ulikt på forstyrrelser. Vadere, måker, gjess og andefugler regnes som å være særlig følsomme for forstyrrelser. Likevel viser også arter innen disse gruppene tegn på habituering. Da området i dag er bebygd ved Høybukt, påvirket av Forsvarets aktivitet, samt at det ligger i nærheten av en lufthavn, er det grunn til å tro at fugl som benytter områdene til en viss grad er habituert til menneskelig aktivitet. Trafikken i området ved etablering av industriområde vil dog få en annen karakter og intensitet. Spesielt i anleggsfasen må det forventes mye ferdsel langs adkomstveien og kysten. Ferdsel langs kysten vil berøre indre deler av Høybukt i liten grad. 14 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

19 Indre deler av Høybukt vil kunne påvirkes negativt ved et eventuelt utslipp fra industriområdet. De biologiske verdier her er i stor grad knyttet til kystsonen. Omfang i anleggs- og driftsfasen for de ulike områdene er oppsummert i tabell 3 og 4. Tabell 3 Omfang i anleggsfasen Område Verdi vegetasjon og naturtyper Omfang vegetasjon og naturtyper Verdi pattedyr og fugl Omfang pattedyr og fugl Pulkneset Liten Lite negativt Middels Middels negativt Høybukt Stor Lite negativt Middels Middels negativt Tabell 4 Omfang i driftsfasen Område Verdi vegetasjon og naturtyper Omfang vegetasjon og naturtyper Verdi pattedyr og fugl Omfang pattedyr og fugl Pulkneset Liten Lite negativt Middels Middels negativt Høybukt Stor Lite negativt Middels Middels negativt Tiltakets samlede omfang vurderes som lite til middels negativt for Pulkneset og middels negativt for Høybuktområdet. 5.3 Samlet verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering Liten til middels verdi og lite til middels negativt omfang gir liten til middels negativ konsekvens for biologisk mangfold for tiltak på Pulkneset. Middels til stor verdi og lite til middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens for biologisk mangfold i Høybuktområdet. Tabell 5 Samlet verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering Område Verdi Omfang Konsekvens Pulkneset Liten til middels Lite til middels negativt Liten til middels negativ Høybukt Middels Middels negativt Middels negativ 15 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

20 repo001.docx Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 6.1 Forslag til avbøtende tiltak Ved skjøtsel av slåttemarklokalitetene i Høybukt vil det være mulig å redusere de eventuelle negative effektene av lavere beitetrykk grunnet adkomstvei. Eventuell utfylling bør vurderes utføret i mindre sårbare perioder, utenom hekkesesong (april-juli) for å minimere forstyrrelsene for fugl. Forurensende aktiviteter på industriområdet bør lokaliseres til nordøstlige deler av planområdet, slik at eventuelle utslipp kan begrenses før det når indre deler av fjorden, som er et viktig område for biologisk mangfold. Det må være beredskap for akutte utslipp. 6.2 Oppfølgende undersøkelser Slåttemarkene i Høybukt bør følges opp i forbindelse med skjøtsel. 16 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

21 7 Forhold til Naturmangfoldloven I følge naturmangfoldlovens 7 skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget anses for å være tilfredsstillende, selv om kunnskapen om planlagte aktiviteters virkning på fuglebestandene i området er noe usikker. Det er også noe usikkerhet knyttet til artsobservasjoner for flora og fauna. Vurderinger av viltområder og naturtyper gjør denne usikkerheten noe mindre, da disse også tar hensyn til potensialet for funn av arter i området. Tiltaket vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet, først og fremst i form av forstyrrelse av fugle- og dyreliv i kystsonen. Tiltaket anses dog ikke å medføre en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Det er gitt forslag til driftsmetoder og lokalisering for å begrense skade på naturmangfoldet. Planlagt utbygging vil berøre viktige naturtyper (indirekte) og viltområder og enkelte rødlistede fuglearter. Tiltaket er i et område som allerede er preget av menneskelig aktivitet. Området skiller seg ikke nevneverdig ut fra andre kystområder i regionen med tanke på viktighet for naturmangfold. Tiltaket anses å medføre økt aktivitet i området, men ikke aktivitet som varig vil svekke naturmangfoldet i et større system. Belastningen vil kunne begrenses med avbøtende tiltak. 17 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

22 repo001.docx Referanser 8.1 Skriftlige kilder Abel, K. & Blindheim, T.(2013) BM-rapport 6. Biologisk mangfold i Høybuktmoen skyteog øvingsfelt, Sør-Varanger, Finnmark. Bjørn, T. H. (2000) Oteren i Finnmark. En kartlegging av oterbestanden ved hjelp av sportegnmetoden. Rapport fra Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Direktoratet for naturforvaltning (2000) Viltkartlegging. DN-håndbok 11. Revidert utgave Direktoratet for naturforvaltning (2006) Kartlegging av naturtyper verdisetting av biologisk mangfold. Håndbok Utgave 2006, oppdatert Follestad, A. (2012) Innspill til forvaltningsplaner for Lista- og Jærstrendene: Kunnskapsoversikt over effekter av forstyrrelser på fugler. NINA Rapport 851. Fremstad, E. & Moen, A. (red.) (2001) Truete vegetasjonstyper i Norge NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. bot. Ser. 4: Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.) (2010) Norsk rødliste Artsdatabanken. Lid, J. & Lid, D.T. (2007) Norsk flora. Det Norske Samlaget, 7 utg., 3. opplaget Elven, R. (ed.). Moen, A. (1999) National atlas of Norway: Vegetation. Norwegian Mapping Authority, Hønefoss. Nordisk ministerråd (1994) Naturgeografiske regioner i Norden. Statens vegvesen (2006) Konsekvensanalyser, Nr. 140 i Vegvesenets håndbokserie. Systad, G.H. (2003) Biologisk mangfold i Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt, Sør- Varanger kommune, Finnmark. BM-rapport nr Kilder på internett Artsdatabanken (2013). Artskart 1.6. Tilgjengelig fra: Direktoratet for Naturforvaltning (2013) Naturbase. Tilgjengelig fra: Norges geologiske undersøkelse (2013). Tilgjengelig fra: 18 (18) a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

23 VEDLEGG 1 Artsliste fugler Vit. Navn Norsk navn Status Acrocephalus schoenobaenus Sivsanger LC Anthus cervinus Lappiplerke LC Anthus petrosus Skjærpiplerke LC Anthus pratensis Heipiplerke LC Aquila chrysaetos Kongeørn LC Bombycilla garrulus Sidensvans LC Bucephala clangula Kvinand LC Buteo lagopus Fjellvåk LC Calidris alpina Myrsnipe LC Calidris maritima Fjæreplytt LC Calidris minuta Dvergsnipe LC Carduelis flammea Gråsisik LC Carduelis flavirostris Bergirisk NT Carduelis hornemanni Polarsisik LC Charadrius hiaticula Sandlo LC Corvus cornix Kråke LC Delichon urbicum Taksvale LC Dendrocopos major Flaggspett LC Fringilla montifringilla Bjørkefink LC Gallinago gallinago Enkeltbekkasin LC Haematopus ostralegus Tjeld LC Larus argentatus Gråmåke LC Larus canus Fiskemåke NT Larus marinus Svartbak LC Luscinia svecica Blåstrupe LC Motacilla alba Linerle LC Numenius arquata Storspove NT Phoenicurus phoenicurus Rødstjert LC Phylloscopus collybita Gransanger LC Phylloscopus trochilus Løvsanger LC Poecile montanus Granmeis LC Stercorarius parasiticus Tyvjo NT Sylvia borin Hagesanger LC Tringa nebularia Gluttsnipe LC Tringa totanus Rødstilk LC Turdus iliacus Rødvingetrost LC Turdus pilaris Gråtrost LC a p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - naturmangfold\ ku-biologisk mangfold kirkenes maritime park docx

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Områderegulering av Kongsfjord og Veineset

Områderegulering av Kongsfjord og Veineset Vedlegg 2 Berlevåg kommune Områderegulering av Kongsfjord og Veineset Konsekvenser for biologisk mangfold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 447921 Kunde: Berlevåg kommune Områderegulering Kongsfjord

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK RESULTATER FRA 2002 OG 2003 av Morten Günther Haukugle (Surnia ulula) ved Skrøytnes, Sør-Varanger Foto Morten Günther 2002 1. Innledning I desember 2001 søkte

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Ecofact rapport 384 U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82 - 8262-382 - 7 Utvidelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven

Detaljer

Endring av 3 i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Endring av 3 i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Selbu kommune Arkivkode: K01 Arkivsaksnr: 2008/2234-21 Saksbehandler: Rune Garberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret Endring av 3 i Forskrift om ferdsel

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Ecofact rapport 264 KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Sandnes Ulf stadion. Kartlegging av biologisk mangfold. rapport 386. Ecofact rapport. Bjarne Oddane.

Sandnes Ulf stadion. Kartlegging av biologisk mangfold. rapport 386. Ecofact rapport. Bjarne Oddane. Ecofact rapport rapport 386 Kartlegging av biologisk mangfold Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-384-1 Kartlegging av naturmangfold Ecofact rapport 386 www.ecofact.no Referanse

Detaljer

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Ecofact notat Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard www.ecofact.no Ullsfjordprosjektet

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern Noregs vassdrags- og energidirektorat Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 201202844-7 Steinar Pettersen 003/09-2015 Lars Ågren 07.09.2015, avdeling Hordaland Søknad om konsesjon

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført

Detaljer

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK Beregnet til Reguleringsplan med KU for utbygging av Gardermoen Vest Næringspark Dokument type Fagrapport naturmangfold Dato Juni 2017 GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK KONSEKVENSUTREDNING OG UTREDNING I HENHOLD

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2013-11 Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Boxs Arkitektstudio AS foretatt

Detaljer

Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16

Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16 v/miljøverndirektør Hans Bakke Bø 26.10.2016 1 2 Innsigelsesrundskrivet H-2/14 Følger opp

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV. Lars Erik Andersen

OPPDRAGSLEDER. Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV. Lars Erik Andersen OPPDRAG Guleslettene vindkraftverk KU OPPDRAGSNUMMER 145196 OPPDRAGSLEDER Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV Lars Erik Andersen DATO Konsekvensvurdering av Guleslettene vindkraftverk Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Ny vei Leirpollen - Gamneset

Ny vei Leirpollen - Gamneset Områdereg. Norterminal Vedlegg 2 Norterminal AS Ny vei Leirpollen - Gamneset Konsekvensutredning naturmiljø 2015-01-20 Oppdragsnr.: 5123076 J03 20.1.2015 Endelig rapport Elin Riise og Torgeir Isdahl A02

Detaljer

Vinddalen turvei, Forsand kommune

Vinddalen turvei, Forsand kommune Ecofact rapport 316 Vinddalen turvei, Forsand kommune Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren & Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-314-8 Vinddalen turvei, Forsand kommune

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Ecofact rapport - Vagle næringsområde. Temarapport naturmiljø og biologisk mangfold. Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - www.ecofact.

Ecofact rapport - Vagle næringsområde. Temarapport naturmiljø og biologisk mangfold. Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - www.ecofact. Ecofact rapport - Vagle næringsområde og biologisk mangfold Ole Kristian Larsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: - Vagle næringsområde Ecofact rapport - www.ecofact.no www.ecofact.no Ecofact Sørvest

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Nye Sveberg næringsområde, registrering av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-32 Ekstrakt BioFokus har undersøkt området Nye Sveberg i Malvik kommune for naturtyper og potensial

Detaljer

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre»

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-273-8 Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

Innhold PROSJEKTINFORMASJON SAMMENDRAG

Innhold PROSJEKTINFORMASJON SAMMENDRAG Innhold PROSJEKTINFORMASJON... 1 SAMMENDRAG... 1 1. INNLEDNING... 2 2. METODE... 2 3. RESULTATER... 3 3. 1 Naturtyper og vegetasjon... 3 3.2 Fauna... 3 3.3 Inngrepsfrie naturområder (INON)... 4 3.4 Naturvernområder...

Detaljer

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.:

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Del: Naturmiljøvurderinger Dato: 19.12.2011 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: 526323 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. METODE NOTAT Oppdragsgiver: Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS Oppdrag: Del: Naturtypelokaliteter, vilthensyn. Dato: 25.05.2011 Skrevet av: Oddmund Wold Arkiv: Kvalitetskontr: Rune Solvang Oppdrag nr: 524981

Detaljer

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Utarbeidet av: Kastet Plankontoret Hallvard Homme AS. Prosjektnr: 2593 Ved naturforvalter Ida Larsen, juni 2014 Sammendrag Tiltakshaver Nome Investeringsselskap

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning for Tømmernes,

Kommunedelplan med konsekvensutredning for Tømmernes, Konkurransegrunnlag vedlegg 1 Kommunedelplan med konsekvensutredning for Tømmernes, infrastruktur til framtidig havne- og industriutbygging Prosjektbeskrivelse 07.03.13 En grensesprengende kommune Engasjerte,

Detaljer

Dirdal gang- og sykkelvei

Dirdal gang- og sykkelvei Ecofact rapport 304 Dirdal gang- og sykkelvei Temarapport naturmiljø Knut Børge Strøm 2013 www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-302-5 Dirdal gang- og sykkelvei Temarapport naturmiljø Ecofact

Detaljer

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2013-16 Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Würth Norge AS foretatt en konsekvensutredning

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune NOTAT ved Havnevegen 16, Sola kommune Det planlegges en fortetting i et område i Tananger Vest som er disponert til boligformål. Planbeskrivelse hentyder til at det foreligger et ønske om å tilrettelegge

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget Oppland Victoria Marie Kristiansen (miljøvernavdelingen) 24. august Foto: Thor Østbye

Kunnskapsgrunnlaget Oppland Victoria Marie Kristiansen (miljøvernavdelingen) 24. august Foto: Thor Østbye Kunnskapsgrunnlaget Oppland Victoria Marie Kristiansen (miljøvernavdelingen) 24. august 2016 Foto: Thor Østbye Kunnskap viktig for vurderinger etter NML 8: Å finne ut hvilket naturmangfold som kan påvirkes

Detaljer

Kartlegging og tilrettelegging av naturtypedata

Kartlegging og tilrettelegging av naturtypedata Kartlegging og tilrettelegging av naturtypedata Ingerid Angell-Petersen Kurs i kartlegging av naturtyper og bruk av naturtypedata Bekkjarvik, 28. 29. september 2010 Mål for kurset: Bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Naturverdier i den kompakte byen

Naturverdier i den kompakte byen Naturverdier i den kompakte byen o Hva er blågrønn struktur? o Viktige naturtyper og arter i byen o Hvorfor er de der? o Konflikter? o Muligheter? Anders Thylén, BioFokus, 09.12.15 Naturverdier i den kompakte

Detaljer

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema Utgave: 1 Dato: 2015-06-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Offersøy camping. Bioforsk Rapport. Konsekvensutredning for naturmiljø. Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011. Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind

Offersøy camping. Bioforsk Rapport. Konsekvensutredning for naturmiljø. Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011. Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011 Offersøy camping Konsekvensutredning for naturmiljø Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind Bioforsk Nord, Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A.

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet ikke er vernet, utvalgt eller prioritert 1 Verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, regulering

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden Kommune teknisk avdeling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 17.06.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Oppdrag nr: 532483 SAMMENDRAG

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Vedlegg METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Undertemaene naturmiljø, kulturmiljø og landskap danner grunnlaget for det felles temaet miljø og kulturminner som DN og RA har fått ansvaret for i

Detaljer

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner 5. september 2017

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner 5. september 2017 Foto: Thor Østbye Kunnskapsgrunnlaget Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner 5. september 2017 Kunnskap er viktig for vurderinger etter NML Hvilket naturmangfold kan bli påvirket av et tiltak? Hva er relevant

Detaljer