Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010"

Transkript

1 Ecofact notat Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard

2 Ullsfjordprosjektet Troms Kraft Produksjon AS Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr

3 Referanse til notatet: Birkeland, I., Westergaard, K.B,. 2010: Ullsfjordprosjektet Tilleggsnotat Rødlistevurderinger av flora, fugl og pattedyr. Ecofact rapport s Nøkkelord: Rødlista 2010, rovfugl, våtmarksfugl, baserik berggrunn, vegetasjon, moser, lav, pattedyr ISSN: ISBN: Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS Prosjektleder hos Ecofact AS: Ingve Birkeland Prosjektmedarbeidere: Kristine Bakke Westergaard Kvalitetssikret av: Geir Arnesen Samarbeidspartner: Forside: Stordalen med Stordalselvfossen i bakgrunnen. Foto: Ingve Birkeland Ecofact Nord AS Ecofact Sørvest AS Postboks 402 Postboks TROMSØ 4304 SANDNES

4 Innhold 1 FORORD SAMMENDRAG INNLEDNING TILTAKSSOMRÅDET OG INFLUENSOMRÅDET METODE DATAGRUNNLAG VERKTØY FOR KARTLEGGING OG VERDI- OG KONSEKVENSVURDERINGER RESULTATER KUNNSKAPSSTATUS FLORA I UNDERSØKELSESOMRÅDET FUGL OG PATTEDYR I UNDERSØKELSESOMRÅDET KONKLUSJON VERDI BIOLOGISK MANGFOLD Flora Fugl Pattedyr VIRKNINGER AV TILTAKET KILDER NETTBASERTE KILDER SKRIFTLIGE KILDER ARTSLISTE OVER REGISTRERTE KARPLANTER, MOSER OG LAV ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

5 Ecofact AS Side 1 1 FORORD I forbindelse med at Troms Kraft Produksjon AS planlegger å bygge to kraftverk, Stordalvatn kraftverk og Stordal kraftverk i Ullsfjorden i Tromsø kommune, er Ecofact AS bedt om å gjennomføre en tilleggsvurdering i forhold til ny nasjonal rødliste (Kålås m.fl. 2010) for flora, fugl og pattedyr. Ecofact AS (tidligere Naturforvalteren AS) gjennomførte en KU for temaene flora, fugl og pattedyr i Registreringene i forbindelse med KU`en danner grunnlaget for de vurderingene som gjøres i denne tilleggsvurderingen. Det blir i denne tilleggsvurderingen kun beskrevet de endringene som følger av den nye rødlista. For øvrige resultater og vurderinger vises det til Naturforvalteren AS rapporter 24 og 25. Prosjektleder hos Ecofact Nord AS har vært Cand. Scient Ingve Birkeland, mens PhD Kristine Bakke Westergaard har vært medforfatter og har foretatt vurderinger knyttet til flora. Cand. Scient Geir Arnesen har kvalitetssikret rapporten. Kontaktperson fra oppdragsgiver har vært Jostein Jerkø. Oppdragsgiver skal ha takk for tilsendt bakgrunnsinformasjon og muntlig informasjon. Tromsø 23. desember 2010 Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard

6 Ecofact AS Side 2 2 SAMMENDRAG Beskrivelse av tiltaket Ecofact AS er bedt om å gjøre vurderinger av de registreringene som ble gjort ifb. med konsekvensvurderingen på flora, fugl og pattedyr i Datagrunnlag Registreringer ifb. med KU`en i 2007 samt data fra DN s naturbase og artsdatabanken. Fylkesmannen i Troms hadde også noe relevant informasjon om biologiske verdier i området. I artsdatabankens artskart foreligger det noen artsobservasjoner i og i nærheten av planområdet. Biologiske verdier Det er få biologiske verdier i området, men det er registrert noen få rødlistede arter med permanent tilhold i influensområdet. Noen kalkrike områder i fjellet finnes i øvre del. Dette er en verdifull naturtype, men den er ikke verdisatt da den dekker et begrenset areal. Ellers er det kun trivielle naturtyper og vegetasjonstyper som blir berørt. Det er ingen konflikter med verneområder eller planlagte verneområder. Området får derfor kun noe over liten verdi. Planområdets verdi for fugl vurderes å være liten- Virkningsomfanget for fugl vurderes å være liten-middels. Virkningsomfanget for pattedyr vurderes å være middels. Beskrivelse av omfang Virkningsomfanget av hovedalternativet på fagtemaene flora, fugl og pattedyr vurderes til å være middels negativt ( - -). Gitt at generelle avbøtende tiltak blir fulgt opp vil virkningsomfagnet bli noe under middels mindre negativt. Samlet vurdering av konsekvenser for hovedalternativet Den totale konsekvensen for fagtemaene flora, fugl og pattedyr som utledes etter gjeldende metodikk vil være, slik planene foreligger, mellom liten negativ (-) og middels negativ (--).

7 Ecofact AS Side 3 3 INNLEDNING Troms Kraft Produksjon AS ønsker å bygge ut Stordal og Stordalvatn kraftverk som planlegges lokalisert i Ullsfjorden i. Tromsø kommune (se figur 2.1). Planen gjelder en felles utnyttelse av Turrelva, Stordalelva, Skogneselva og Ritaelva i to kraftstasjoner; Stordalvatn og Stordal. Ecofact AS (Tidligere Naturforvalteren AS) gjennomførte i 2007 en konsekvensutredning for fagtemaene flora, fugl og pattedyr. Denne Kuen danner grunnlaget for tilleggsvurderingen knyttet til den nye nasjonale rødlista (Kålås m.fl., 2010). 4 TILTAKSSOMRÅDET OG INFLUENSOMRÅDET For beskrivelse av tiltaksområdet og influensområde vises det til Naturforvalteren rapport 24 og 25, Figur 1 viser kart over tiltaksområdet. I denne tilleggsvurderingen har vi utelukkende vurdert det som er relatert til kraftverk og reguleringsanlegg, med tilhørende influensområder. Dette er kalt Hovedalternativet i tiltaksbeskrivelsen fra Troms Kraft Produksjon AS. Figur 1. Plankart over tiltaksområdet i Ullsfjordprosjektet. Utarbeidet av Norconsult.

8 Ecofact AS Side 4 5 METODE 5.1 Datagrunnlag Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på bakgrunn av tilgjengelige databaser (Naturbasen, Artsdatabanken og NGU), samt våre delrapporter på flora, fugl og pattedyr (Naturforvalteren rapport 24 og 25, 2007). Figur 2 viser registrerte rødlistefunn fra influensområdet (Artskart, Artsdatabanken). Figur 2. Artskart med rødlisteregistreringer i influensområdet. Data hentet fra Artskart, Artsdatabanken. Oransje kvadrater er rødlistekategori nær truet (NT), gule sirkler er registreringer av arter innenfor rødlistekategori sårbar (VU) og oransje sirkler er registreringer av arter innenfor rødlistekategori sterkt truet (EN). 5.2 Verktøy for kartlegging og verdi- og konsekvensvurderinger Beskrivelse av metodikken for vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er godt beskrevet i KU`en. Vurderingene er basert på metodikk beskrevet i Vegvesenets håndbok 140 Konsekvensanalyser. Vi vil her kun komme med tilleggsinformasjon til verdisettingen knyttet til rødlistearter og sjeldne og truete naturtyper.

9 Ecofact AS Side 5 Alle verdifulle naturtypelokaliteter er verdisatt etter Direktoratet for naturforvaltning (2006) sitt system, som deler inn lokalitetene i svært viktige (verdi A), viktige (verdi B) områder, og områder av lokal betydning (verdi C). Trivielle områder verdisettes ikke. Det er satt opp 5 kriterier for verdisetting av naturtypelokaliteter: 1) Størrelse og velutviklethet (verdien øker med størrelsen og utviklingsgraden). 2) Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien). 3) Forekomsten av rødlistearter (verdien øker med antall og trusselgrad). 4) Kontinuitetspreg (verdien øker med miljøets alder). 59 Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt). Forekomster av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdisette en lokalitet. Basert på de kriteriene som er satt for rødlisting av arter plasseres artene i rødlistekategorier når deres risiko for utdøing overstiger gitte nivåer. Bestandsreduksjon og oppsplitting av bestander er blant de viktigste årsakene til at arter kommer med på Rødlista. Slike bestandsendringer kan skje som følge av både menneskeskapte og naturlige påvirkninger. Menneskeskapte påvirkninger ser imidlertid ut til å få en stadig større betydning for arters utdøingsrisiko. Tabell 1. Rødlistekategorier (Kålås m.fl. 2010). Rødlistekategorier Kode Kommentar Utdødd EX En art er Utdødd når det er svært liten tvil omat arten er globalt Extinc utdødd. Utdødd i vill tilstand Extinct in the Wild Regionalt utdødd Regionally Extinct Kritisk truet Critically Endangered Sterkt truet Endangered Sårbar Vulnerable Nær truet Near Threatened Datamangel Data Deficient EW RE CR EN VU NT DD Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager og lignende. En art er Regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år Arten har ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år). Arten har svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år). Arten har høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år). En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid. En art settes til kategori Datamangel når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlighet at arten ville blitt med på Rødlista dersom det fantes tilstrekkelig med informasjon. Lokaliteter med rødlistearter i kategorien sårbar (VU), eller der det er sannsynlig med slike forekomster, samt lokaliteter med flere arter i kategorien nær truet (NT) er viktige. Disse får middels biologisk verdi. Lokaliteter med rødlistearter i kategoriene

10 Ecofact AS Side 6 kritisk tua (CR) og sterkt trua (EN), eller der det er sannsynlig med slike forekomster er svært viktige. Disse får stor biologisk verdi. Det vises til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring og inndeling, metoder og artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også beskrevet hvilke miljøer artene lever i og viktige trusselfaktorer. I DN håndbok 13 understrekes det at verdisettingskriteriene gjelder dersom naturtypen har en viktig funksjon for en rødlisteart (for eksempel leveområde, yngleområde eller trekkvei). Dersom bare en del av naturtypelokaliteten er viktig for rødlistearter skal kriteriene brukes bare for denne delen, dvs. at en lokalitet deles opp i flere med ulik verdi. Slik bør leveområder for rødlistearter og truete vegetasjonstyper registreres som egne lokaliteter. I DN-håndbok viltkartlegging er det en metodikk for å verdisette verdifulle viltområder. Områder med viktig biologisk funksjon for arter og artsgrupper er gitt en viltvekt. Skalaen for viltvekt går fra 1 til 5, med et tillegg på 1 der flere viltvekter overlapper hverandre. Skalaen tilsvarer en verdi som går fra 1-lokal til 5-nasjonal/ internasjonal verdi. Der flere viltvekter overlapper hverandre, vil det gis et tillegg på 1 (DN 1996, DN 1999b). Det er derimot viktig å understreke at vilthåndboken ikke er oppdatert i henhold til den nye rødlista, og flere av artene har derfor ikke fått korrigert sine viltvekter. I henhold til tilbakemelding fra Viltseksjonen i DN må man derfor foreta skjønnsmessige vurderinger inntil ny revidert håndbok foreligger. Arter som har kommet inn på rødlista bør settes på øvre viltvekt. 6 RESULTATER 6.1 Kunnskapsstatus I tillegg til data fra KU`en, er data som i ettertid er gjort tilgjengelig på artskart tatt med i denne vurderingen (fig 2). Det er kun noen få registrerte forekomster av rødlistede arter i influensområdet. Influensområdet er i stor grad nordvendt og har et humid, nordborealt klima med noen sporadiske baserike miljøer. Området er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Dette gjør at det er gode leveområder for rovfugl, pattedyr og habitater for noen basekrevende plantearter. Totalt sett må en likevel kunne si at potensialet for rødlistede arter i undersøkelsesområdet annet enn sporadiske forekomster er relativt lavt. 6.2 Flora i undersøkelsesområdet Innenfor influensområdet er det i henhold til den nye rødlista kun snøsoleie (NT) og kalklok (NT) som er registrert. Nord for influensområdet i skråningen til Sjursnestinden er det to eldre registreringer av grannsildre (NT). Dette er en liten og

11 Ecofact AS Side 7 lite iøynefallende plante som lett kan overses. Det er derfor muligheter for at denne planten kan være oversett under feltbefaringene i På nordsiden av Store Rieppevatnet i Stordalen, går en mektig marmorbenk langs foten av Vázzoalgi. I dette området er det forekomster av rik og kalkkrevende flora. Snøsoleie (NT) og tidligere rødlistearter som issoleie og marinøkkel og ble registrert her (Kålås, mfl 2006). På artskart foreligger det en eldre registrering av kalklok (NT) i samme område (Tromsø Museum, 1987). Kalkrike områder i fjellet er en viktig naturtype, men det aktuelle området er av begrenset størrelse og er ikke unike for regionen. Selv om to av de registrerte artene er tatt ut av den nasjonale rødlista endres ikke verdien på lokaliteten. Lokaliteten vurderes å ha liten biologisk verdi (lokal verdi). I konsesjonssøknaden fra februar 2010, er demningen flyttet fra Lille til Store Rieppevatn, altså 800 m oppstrøms fra alternativet i meldingen. Dette vil føre til et mindre negativt omfang da kun mindre deler av naturtypelokaliteten vil bli neddemt. Figur 3. Bilde av planområdet ved St. Rieppevatn og Sieddevatnet. Rød stiplet linje viser ny plassering av reguleringsdam. Bildet er tatt fra Troms Kraft Produksjon AS sin konsesjonssøknad. Alle elvene i influensområdet ble befart under feltarbeidet i Elvene var i stor grad flompåvirket og det var lite mose og lavsamfunn i selve elveleiene. Stordalselvfossen har en del fossesprutsoner, men det ble ikke registrert arter som er direkte knyttet til slike miljøer. Marmorbenken i øvre del av influensområdet har trolig kun lokale effekter på floraen og det ble ikke registrert moser eller lav som har spesifikke krav til baserike miljøer i elvene.

12 Ecofact AS Side 8 Vegetasjonen består for det meste av triviell fjellvegetasjon i øvre del og bjørkeskog av ulike utforminger under skoggrensa. Det er ikke registrert noen sjeldne naturtyper, vegetasjonstyper innenfor influensområdet 6.3 Fugl og pattedyr i undersøkelsesområdet Etter ny rødliste er det 4 av artene som har rødlistestatus: Hønsehauk (VU), bergirisk (NT), strandsnipe (NT), fiskemåke (NT). Det er også arter som ikke er tatt med i den nye rødlista som man allikevel må se i en lokal, regional og en nasjonal betydning. Det kan være at artene er lokalt sjeldne eller som har sitt hovedområde i regionen og defineres som sårbare for menneskelige forstyrrelser og tekniske inngrep. Dvergspett og tretåspett er registrert i planområdet (KU rapport 25, vedlegg 1). Disse artene er nå tatt ut av rødlista, men viltvekten for yngleområder og leveområder for disse to artene er henholdsvis 4 for dvergspett og 3-4 for tretåspett. Influensområdet vurderes å ha liten/middels verdi for disse to artene. Kongeørn er nå tatt ut av rødlista (tidligere NT). Det er en kjent hekkeplass for kongeørn innenfor influensområdet (KU rapport 25, vedlegg 1). Hekkelokaliteter for kongeørn har en viltvekt 4, men dette er trolig en noe høy vekting i forhold til at den nå er tatt ut av rødlista. Influensområdet vurderes å ha liten verdi for kongeørn. Hønsehauk (VU) har er en kjent hekkeplass innenfor influensområdet (KU rapport 25, vedlegg 1). Hekkelokaliteter for hønsehauk har en viltvekt 4. Influensområdet for hovedalternativet vurderes å ha middels verdi for hønsehauk (regional verdi). Fjellvåk er nå tatt ut av rødlista (tidligere NT). Det er to kjente hekkeplasser for fjellvåk innenfor influensområdet (KU rapport 25, vedlegg 1). Hekkelokaliteter for fjellvåk har en viltvekt 1-3. Influensområdet for hovedalternativet vurderes å ha liten verdi for fjellvåk (lokal verdi) Bergirisk (NT) hekker trolig flere steder innenfor influensområdet. Det er gode habitater for bergirisk i store deler av influensområdet. Bergirisk er en fugleart som bruker store områder. Den ble registrert i området mellom Store Rieppevatnet og Sieddevatnet samt nede ved Njosken. Utenfor hekkesesongen trekker den ned til lavlandet og finnes ofte i fjæra og kulturlandskapet. Hekkelokaliteter og leveområder for bergirisk har en viltvekt 3-4. Influensområdet for hovedalternativet vurderes å ha liten-middels verdi for bergirisk (lokal verdi) Steinskvett tidligere (NT) er nå tatt ut av rødlista. Influensområdet for hovedalternativet vurderes å ha liten/ubetydelig verdi for steinskvett. Strandsnipe er ny på rødlista (NT). Den ble registrert i flere av elvene i influensområdet (KU-rapport 25 Kap andre avsnitt). Det er usikkert hvilke miljøkrav strandsnipen krever, men den må trolig ha en minstevannsføring slik at faunaen av invertebrater opprettholdes. Elvene er hekke- og leveområder for

13 Ecofact AS Side 9 strandsnipen og er vurdert å ha en viltvekt 4. Influensområdet har liten-middels verdi for strandsnipe. Fiskemåke er ny på rødlista (NT). Den ble registrert ved Stordalsvatnet og nede ved bebyggelsen langs Ullsfjorden. Det er noe usikkerhet i viltvektingen av denne arten. Det ble ikke dokumentert hekking ved Stordalsvatnet. Stordalsvatnet ligger så nært Ullsfjorden at fiskemåker som eventuelt hekker der vil bruke både Ullsfjorden og Stordalsvatnet til næringssøk. Trolig vil deler av influensområde ha en viltvekt 3 for fiskemåke. Influensområdet vurderes å ha liten-middels verdi for fiskemåke. Oter er i rødlistekategori sårbar (VU). Det er et kjent yngleområde for oter i influensområdet (KU-rapport femte avsnitt). Deler av influensområdet er vurdert å ha viltvekt 4. Influensområdet for hovedalternativet vurderes å ha middels verdi for oter. Gaupe er i rødlistekategori sårbar (VU). I artskart er det registrert en død gaupe ved Middagshaugen like nord for Ritaelven i Omstendighetene rundt denne registreringen er uklar men trolig er denne skutt av SNO. Det er ikke kjent at området har funksjon som yngleområde for gaupe og området brukes trolig sporadisk som jaktområde for gaupe. Influensområdet får dermed en viltvekt mellom 2 og 3. Influensområdet vurderes å ha liten-middels verdi for gaupe. Jerv (EN) er observert i influensområdet (KU rapport 25, vedlegg 1). Det er ikke kjent om det forekommer yngling i influensområdet. Trolig bruker jerven området sporadisk etter næringssøk. Influensområdet er vurdert å ha en viltvekt 2-3 for jerv. Influensområdet for hovedalternativet vurderes å ha liten verdi for jerv. 7 Konklusjon verdi biologisk mangfold 7.1 Flora Influensområdet har ingen forekomster av verdifulle naturtyper i hht. DN s håndbok nr 13. Det er kun registrert 2 rødlistede arter i influensområdet. Influensområdet vurderes å ha lite potensiale for flere rødlistearter eller habitater som åpenbart er viktig for slike arter. Det er heller ingen verneområder eller planlagte verneområder i influensområdet. Totalt sett vurderes derfor verdien av influensområdet til å være liten verdi for fagtemaet flora. Liten Middels Stor

14 Ecofact AS Side Fugl Da influensområdet er relativt stort foreligger det noe usikkerhet i hvor stor verdi området har for de enkelte fugleartene. Viltområdene for de ulike fugleartene overlapper i liten grad. Det er noen hekkende rødlistearter innenfor influensområdet. Det er en kjent hekkelokalitet for hønsehauk innenfor influensområdet. Samlet vurderes influensområdet for hovedalternativet å ha liten-middels verdi for fugl. Liten Middels Stor Pattedyr Det forekommer et kjent yngleområde for oter i influensområdet. For jerv og gaupe er det kun sporadiske registreringer og influensområdet benyttes trolig sporadisk til jaktområde. Samle vurderes influensområdet for hovedalternativet å ha middels verdi for pattedyr. Liten Middels Stor VIRKNINGER AV TILTAKET Virkningsomfanget av hovedalternativet på fagtemaene flora, fugl og pattedyr vurderes til å være noe under middels negativt ( - -). Gitt at generelle avbøtende tiltak blir fulgt opp vil virkningsomfagnet bli noe mindre negativt. Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos Den totale konsekvensen for fagtemaene flora, fugl og pattedyr som utledes etter gjeldende metodikk vil være, slik planene foreligger, mellom liten negativ (-) og middels negativ (--).

15 Ecofact AS Side 11 9 Sammenstilling Tabell 2 Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens av hovedalternativet på fugl i anleggs- og driftsfasen. Tema Virkninger Verdi Omfang Konsekvens Fjellvåk Liten Lite negativt Lite negativ (-) Kongeørn Liten Lite negativt Hønsehauk VU Middels Middels negativt Bergirisk NT Liten-middels Lite negativt Steinskvett Ikke verdisatt Lite negativt Fiskemåke NT Liten-middels Lite negativt Strandsnipe NT Liten-middels Middels negativt Dvergspett Liten Lite negativt Tretåspett Liten Lite negativt Lite-middels negativ (-/--) Middels negativ (--) Lite negativ (-) Lite negativ (-) Lite negativ (-) Lite-middels negativ (-/--) Liten negativ/ubetydelig (-/0) Liten negativ/ubetydelig (-/0) Tabell 3. Verdi, omfang og konsekvens av hovedalternativet på truede og sårbare pattedyr. Tema Virkninger Verdi Omfang Konsekvens Lite/middels Liten negativ Gaupe VU Liten-middels negativt (-) Oter VU Middels Lite/middels negativt Jerv EN Liten Lite negativt Liten negativ/middels (-/--) Liten negativ/ubetydelig (-/0)

16 Ecofact AS Side Artsliste over registrerte rødlistearter Vitenskapelig Navn Norsk navn Planområdet Influensområdet Flora Ranunculus glacialis Issoleie NT (-) Ranunculus nivalis Snøsoleie NT (-) Botrychium lunaria Marinøkkel NT (-) Cystopteris alpina Kalklok NT (-) Fugl Cardueli flavirostris Bergirisk NT h (-) xx Dendrocopos minor Dvergspett VU * O O Larus canus Fiskemåke NT xx xx Buteo lagopus Fjellvåk NT h (-) (-) Accipiter gentilis Hønsehauk VU O O Actitis hypoleucos Strandsnipe NT (-) (-) Oenanthe oenanthe Steinskvett NT xx xx Aquila chrysaetos Kongeørn NT O O Picoides tridactylus Tretåspett NT h(-) Pattedyr: Lynx lynx Gaupe VU O O Gulo gulo Jerv EN (-) Lutra lutra Oter VU O O h gjentatte observasjoner el. Sannsynlig hekking xx forekommer regelmessig (-) mindre enn tre funn O observert av andre NT overstrykingen indikerer at arten tidligere var rødlistet med angitt kategori. Art som er ny på rødlisten f.o.m. 2010

17 Ecofact AS Side KILDER 11.1 Nettbaserte kilder Direktoratet for naturforvaltning. Naturbase: NGU: NVE-atlas: Artsdatabanken: Skriftlige kilder Biodiversitetsdata gjort tilgjenglig av: Tromsø museum, (Nedlastet gjennom Artskart, artskart.artsdatabanken.no, ). Direktoratet for naturforvaltning (1999): Kartlegging av naturtyper. Verdsetting av biologisk mangfold. DN-håndbok Fremstad, E, Moen, A. (red.) (2001): Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. Bot. Ser : Halvorsen, R., Andersen, T., Blom, H.H., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Gaarder, G., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K., Thorsnes, T. & Ødegaard, F Naturtyper i Norge (NiN) versjon ( ). Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) (2010). Norsk Rødliste Artsdatabanken, Norway. Statens Vegvesen Konsekvensanalyser Håndbok 140..

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Vinddalen turvei, Forsand kommune

Vinddalen turvei, Forsand kommune Ecofact rapport 316 Vinddalen turvei, Forsand kommune Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren & Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-314-8 Vinddalen turvei, Forsand kommune

Detaljer

Flekkoselva kraftverk i Steigen

Flekkoselva kraftverk i Steigen Ecofact rapport 101 Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-099-4 Flekkoselva kraftverk i Steigen Ecofact rapport 101 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Arnesen, G.: Biologiske

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2010 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag å lage en enkel

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV. Lars Erik Andersen

OPPDRAGSLEDER. Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV. Lars Erik Andersen OPPDRAG Guleslettene vindkraftverk KU OPPDRAGSNUMMER 145196 OPPDRAGSLEDER Ingunn Biørnstad OPPRETTET AV Lars Erik Andersen DATO Konsekvensvurdering av Guleslettene vindkraftverk Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen 345 VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Delrapport: Fugl og pattedyr Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult Forfatter:

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Ecofact rapport 264 KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Sammenbindingskorridoren til Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt, Målselv kommune i Troms Konsekvenser for biologisk mangfold

Sammenbindingskorridoren til Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt, Målselv kommune i Troms Konsekvenser for biologisk mangfold Sammenbindingskorridoren til Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt, Målselv kommune i Troms Konsekvenser for biologisk mangfold Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Sammenbindingskorridoren til

Detaljer

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre»

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-273-8 Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Oppdragsnr.

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Oppdragsnr. Til: John Stephen Skjøstad Fra: Guri Sogn Andersen Dato: 2014-07-01 KU - Marint naturmiljø og fiskeri Bolgsvaet i Kristiansand kommune er en resipient som i dag har mye industrivirksomhet og skipstrafikk,

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Dersom dataene skal kunne legges inn i Naturbase må metodikken i DN håndbok 13 og 19 følges. Håndbøkene finnes på DNs hjemmeside (www.dirnat.no).

Dersom dataene skal kunne legges inn i Naturbase må metodikken i DN håndbok 13 og 19 følges. Håndbøkene finnes på DNs hjemmeside (www.dirnat.no). Retningslinjer for: Innsending av naturtypedata og artsdata til Naturbase, Artsobservasjoner og andre databaser som er tilgjengelige gjennom Artskart (06.03.2009 oppdatert 03.06.2011) 1 Naturtypedata etter

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Genetiske ressurser for vill flora og fauna,

Genetiske ressurser for vill flora og fauna, Genetiske ressurser for vill flora og fauna, Norsk Genressurssenter, 28.11.06 Lisbeth Gederaas Seniorrådgiver Artsdatabanken Foto: Torkild Bakken Foto: Håkon Holien Foto: Otto Frengen Foto: Sigmund Sivertsen

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune NOTAT ved Havnevegen 16, Sola kommune Det planlegges en fortetting i et område i Tananger Vest som er disponert til boligformål. Planbeskrivelse hentyder til at det foreligger et ønske om å tilrettelegge

Detaljer

Sandnes Ulf stadion. Kartlegging av biologisk mangfold. rapport 386. Ecofact rapport. Bjarne Oddane.

Sandnes Ulf stadion. Kartlegging av biologisk mangfold. rapport 386. Ecofact rapport. Bjarne Oddane. Ecofact rapport rapport 386 Kartlegging av biologisk mangfold Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-384-1 Kartlegging av naturmangfold Ecofact rapport 386 www.ecofact.no Referanse

Detaljer

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2013-11 Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Boxs Arkitektstudio AS foretatt

Detaljer

Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene i Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune, Troms Fylke

Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene i Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune, Troms Fylke Ecofact rapport 7 Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene i Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune, Troms Fylke Ingve Birkeland og Morten Asbjørnsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450

Detaljer

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE Kjell Isaksen Natur- og forurensningsavdelingen, Miljødivisjonen, Oslo kommune OSLO IKKE BARE BY Middels stor kommune (454 km 2 ). Byggesonen utgjør kun 1/3 av kommunens

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) revidert utgave

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) revidert utgave Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) revidert utgave Mal for utarbeidelse av rapport Auen Korbøl, NVE Dag Kjellevold, NVE Odd-Kristian Selboe, DN 3 2009

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2010 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2010 Utførende konsulent:

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres under seks forskjellige

Detaljer

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.:

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Del: Naturmiljøvurderinger Dato: 19.12.2011 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: 526323 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold 02.09.2016 Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Hva gjør BioFokus? Vi en privat stiftelse skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. METODE NOTAT Oppdragsgiver: Rjukan Mountain Hall Tinn Energi AS Oppdrag: Del: Naturtypelokaliteter, vilthensyn. Dato: 25.05.2011 Skrevet av: Oddmund Wold Arkiv: Kvalitetskontr: Rune Solvang Oppdrag nr: 524981

Detaljer

Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger

Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger Lonan/Skeismyra i Gausdal Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger Miljøfaglig Utredning Notat 2014-18 Dato: 4. august 2014 Notat 2014-18 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd

Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd Stig Tronstad og Tor Kvam 1 Referat På oppdrag fra Snåsa naturstein AS som planlegger uttak av stein fra Øydingen skiferbrudd til bruk ved tørrmuring er vegetasjon,

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Naturens dronninger. 96 årbok 2009 blomster...

Naturens dronninger. 96 årbok 2009 blomster... Naturens dronninger Som sukkertøy for øyet kan man beskrive orkideene, dronningene i planteverdenen. I Sylan er det registrert 10 ulike orkideer, så vakre at de må oppleves. Tekst og foto: Bente Haarstad

Detaljer

Biologisk Mangfold Nybuåsen Boligområde.

Biologisk Mangfold Nybuåsen Boligområde. 2013 Biologisk Mangfold Nybuåsen Boligområde. Anne Grete Skårnes Søndergaard Rickfelt AS 06.09.2013 1 Innhold 1. Forord... 2 2. Sammendrag... 3 Beskrivelse av tiltaket... 3 Biologiske verdier nær opp til

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2015 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Åsmund Åmdal, prosjektleder

Detaljer

Miljøverdi og sjøfugl

Miljøverdi og sjøfugl NINA Miljøverdi og sjøfugl Metodebeskrivelse Geir Helge Systad 19.okt.2011 Innhold 1. Miljøverdi og sjøfugl... 2 Datagrunnlag... 2 Kystnære datasett... 2 Datasett Åpent hav... 5 2. Kvalitetsrutiner...

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland.

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 09.04.2013 Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Viser

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Bergene Holm AS. Amundrød syd. Konsekvensutredning. Naturmiljø og naturmangfold Oppdragsnr.:

Bergene Holm AS. Amundrød syd. Konsekvensutredning. Naturmiljø og naturmangfold Oppdragsnr.: Bergene Holm AS Amundrød syd Konsekvensutredning Naturmiljø og naturmangfold 2015-06-30 Oppdragsnr.: 5153977 Fjellhaugen kraftverk Konsekvensutredning Oppdragsnr.: 5153977 E 01 2015-06-30 For godkjennelse

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017 Foto: Thor Østbye Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017 Kunnskap er viktig for vurderinger etter NML Hvilket naturmangfold kan bli påvirket av et tiltak? Hva er relevant for den

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven

NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Oppdragsgiver: Kjell Kjørven NOTAT Hyttefelt Svea, Lunner kommune Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kjell Kjørven Veidekke AS Kopi til: Fra: Frode Løset Sweco Norge AS Sweco Norge Fornebuveien 11 Postboks 400, 1327

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Ecofact rapport 400 Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Registrering av beiteskader fra elg 2014 Christina Wegener www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-398-8 Fredet furuskog

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer