Årsrapport for Versjon Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2007. Versjon 14.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling"

Transkript

1 Versjon Årsrapport for 2007 Innledning Aktivitetsplanen for faglig virksomhet i Tekna for 2007 er organisert i tre hovedinnsatsområder: Faglige nettverk og faglig utvikling Faglige møteplasser, kurs og konferanser og Rekruttering og nyskaping. Aktiviteter og resultater i 2007 innenfor hvert av disse områdene er beskrevet under. I 2007 har Fagutvalget hatt 11 møter og behandlet 73 vedtakssaker og 47 orienteringssaker. Det er gjennomført fellesmøter med Hovedstyret i februar og november. Fagutvalget har gjennom året invitert til en rekke møte med det faglige nettverket for å diskutere utvikling av faglig virksomhet i Tekna. Et utvalg nedsatt av Hovedstyret har laget forslag til nye vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte, som vil behandles på Faglig årsmøte Dette er bl.a. et resultat av den store tilslutningen og fokus som faglig aktivitet fikk på R-møtet 2007, som igjen har grunnlag i siste årsmøtes forhandlinger og vedtak og deltakernes oppfølging av dette. Innenfor hvert av hovedinnsatsområdene over er det beskrevet en rekke aktiviteter. Årsrapporten gir ikke en detaljert status for hver av disse, men en beskrivelse av viktige aktiviteter og resultater i Det er ansatt ny fagdirektør og vedtatt budsjett for 2008 som innebærer en styrking av ressurser på fagsiden og i kursvirksomheten, og gir grunnlag for økt dialog med Teknas ulike faglige aktiviteter. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling Tekna organiserer sekretariater for fem landsdekkende faglige grupper, 16 tilknyttede og samarbeidende foreninger, fire regionale fagråd og 20 faggrupper og faglige nettverk i Oslo som alle er aktive i å arrangere faglige møter, seminarer og kurs m.v. for medlemmer og andre interesserte innenfor sine fagområder. Ca 7000 Tekna-medlemmer er organisert i de landsdekkende faglige gruppene og de tilknyttede og samarbeidende foreningene. De lokale faggruppene organiserte rundt 4000 Tekna medlemmer. Fagutvalget har de siste årene arbeidet for å målrette ressurstildelingen til gruppene og foreningene slik at de mest aktive og synlige miljøene får en større andel av de tilgjengelige ressursene. Mål for 2007 Tekna skal øke innsatsen for å utvikle og synliggjøre den faglige virksomheten. Det er definert konkrete aktiviteter for å realisere dette, bl.a samarbeid med UMB om felles konferanser, lokale FBA-fora, etablere faglige høringsnettverk og vurdering av det faglige nettverket mht justeringer i aktivitetene. 1

2 Gjennomførte aktiviteter Det arbeides med vurdering og eventuell revisjon av tidligere inngåtte avtaler med flere av de faglige grupper. Ressursbehovet hos flere av fagmiljøene er stigende grunnet økt aktivitet og mange av miljøene har signalisert behovet for en økning av sekretariatskapasiteten med eller uten økonomisk bistand fra Tekna. Tekna har i samråd med noen av faggruppene allerede blitt enig om styrkning av sekretariatsbistand med virkning fra I tillegg til egen faglig kursvirksomhet og møtevirksomhet som samlet er langt større enn den Tekna alene står for, er flere av de faglige grupper engasjert i ulik type faglig arbeid knyttet til eks. standardisering, publikasjoner og utredninger av ulik karakter. Flere av gruppene utgir egne tidsskrifter eller har inngått avtaler om publisering av faglig relevant stoff i fagpressen. Internasjonalt har også flere av gruppene representanter som deltar aktivt i internasjonalt organisasjoners arbeid. Det er under etablering flere lokale fora knyttet opp mot de landsomfattende faglige grupper. Disse søkes å bli koblet opp mot Teknas lokale sekretariat. Arbeide med sertifiseringsordninger er etablert i flere faggrupper, noe som bidrar både til økt kursvirksomhet og ressursbehov, men det gir også økte inntekter til bruk i annen faglig virksomhet. Ønsket fra Tekna om bedring av synlighet er det også satt fokus på. Våre faggrupper er i sin virksomhet også opptatt av dette ønsket. Flere av faggruppene har også signalisert at de vil bidra med faglig assistanse i saker der Tekna ønsker å delta i samfunnsdebatten. Nye hjemmesider for de faglige grupper er under utforming, og forventes avsluttet i løpet av kort tid. Nedenfor er et par eksempler på faggrupper og aktiviteter: Tekna Norsk Bistandsforum har som formål å arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får økt interesse og bedre forståelse for bistandslandenes situasjon og norsk bistandsvirksomhet. Dette oppnås gjennom temamøter om bistandsrelaterte spørsmål. I 2007 er det arrangert følgende temamøter, alle med god oppslutning: Generell budsjettstøtte effektiv bistand eller pengesluk? Kinas inntog i Afrika hva betyr dette for norsk bistand? Hvordan kan klimaprosjekter i Sør fremme miljø og utvikling? Muligheter for bruk av norsk kompetanse innen ren energi i utviklingsland Tekna fiskehelseforeningen er en Faglig gruppe med medlemmer som er fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø eller Universitetet i Bergen. Foreningen arrangerer kurs for sine medlemmer i samarbeid med Akvaveterinærenes forening. I samarbeid med Tekna, UiTø og UiB arrangerer foreningen Frisk Fisk-konferansen, med medarrangører fra andre fra havbruksmiljøet. Frisk Fisk 2007 i Tromsø samlet 240 deltakere. Faggruppen for bygg og anlegg som er et samarbeid mellom Tekna og NITO, har ved nyttårsskifte 2007/2008 ca medlemmer, og arrangerer kurs og konferanser som kommer i tillegg til det beskrevet over. I henhold til vedtektene er FBAs formål å ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser og profilere faggruppen som felles arena for Tekna- og NITO-medlemmer med bygg- og anleggsfag som arbeidsfelt. Dette skjer gjennom: Kurs og konferanser Å engasjere medlemmer i forskningsprosjekter innen bygg- og anleggsfagene Høringsuttalelser innenfor fagområdene vedrørende offentlige pålegg og forskrifter. Å uttale seg i spørsmål vedrørende BA-fagenes rammebetingelser 2

3 I 2007 har det vært stor aktivitet på kurs- og konferansesiden, og det er gitt en uttalelse om byggherreforskriften. Tekna er i dialog med nye faglige grupper med tanke på samarbeid og eventuell sekretariatsplassering hos Tekna. Av grupper som nå vurderer en sterkere tilknytning til Tekna er; Norsk Stålforbund hvor bl.a. Norsk Stålforening, tilknyttet Tekna er sterkt involvert. Videre er Forening for Byggesak og Samarbeid (FBS) også aktuell som en ny faglig gruppe. Det ønskes også en bedre koordinering og involvering av avdelingenes faglige grupper og arbeid i denne ordningen. Ressursinnsats Tekna yter finansiell støtte både til drift av ulike faggrupper og støtte til ulike prosjekter igangsatt av faggruppene. I tillegg ytes det også ordinær administrativ bistand i forbindelse med styremøter, årsmøter og ulike arrangement. I 2007 er det er foretatt nyansettelse for ivaretakelse av sekretariatsansvaret for driften av FBA. Sekretariatet for Norsk Betongforening blir styrket med en person som begynner tidlig i Hovedstyret har vedtatt å øke den faglige bemanningen i 2008 bl.a for å kunne ivareta forholdet til faglige grupper og tilknyttede foreninger bedre. Innsatsområde: Faglige møteplasser, kurs og konferanser Tekna skal arrangere kurs og konferanser som et tilbud til faglige nettverk av medlemmer og andre, og som et middel til å oppnå oppmerksomhet rundt tema de faglige miljøene i Tekna er opptatt av. Det skal tas initiativ til nye profilerende konferanser og deltakelse i konferanser sammen med andre skal vurderes. Internett skal brukes for å knytte aktuelle fagmiljøer nærmere til Teknas kurs og konferanser gjennom publisering, utvikling av nettfora og e- læring der dette lar seg realisere. Teknas kursvirksomhet omfatter Teknas kommersielle kurs, kurs tilbudt gjennom faggruppen for bygg og anlegg (FBA), Teknas lederopplæring GILA og GILA Videre, og kurstilbudet gjennom programmet Renere produksjon som er eksternt rettet og orientert mot Russland og tidligere sovjetstater. Tilbudet gjennom lokale fagråd hører også med her. Fra og med høsten 2006 tilbys medlemmer av Tekna et utvidet medlemsopplæringstilbud gjennom Teknas medlemsskole. Det siste tilbudet er gratis for medlemmene. Øvrige tilbud rettet mot medlemmer tilbyr til dels omfattende medlemsrabatter. Mål for 2007 Mål for 2007 har vært minst å opprettholde kursvirksomheten på nivå med tidligere år, både aktivitetsmessig og omsetningsmessig. Dette vil gi medlemmene en arena for læring og personlig utvikling. Medlemmer skal kunne utvikle ferdigheter i organisering og realisering av aktiviteter og tiltak de brenner for, dele erfaringer og utvikle ferdigheter i faglig formidling. Gjennomførte kursaktiviteter Kursvirksomheten er opprettholdt på samme nivå som de siste årene med 2400 deltakere. Omsetningen har økt til 17,6 mill kroner i 2007 mot 13,3 mill kroner i

4 Fagområdet olje og gass er det området hvor Tekna har en solid posisjon med mange gode prosjekter, også internasjonale og med et meget godt omdømme. Oil Field Chemistry Symposium ble arrangert for 18. gang med flere enn 100 deltakere. Seminaret North Sea Flow Measurement Workshop, som arrangeres hvert annet år, hadde en rekordhøy deltakelse på vel 300. Innenfor fagområdet vann og avløp har Tekna også en rekke meget gode prosjekter, hvorav det årlige Vann, avløp og nye rettsregler samler vel 140 deltakere hvert år. På elektroog elkraftsiden arrangeres Brannforum Brannvern og Sikkerhet i kraftanlegg for 17. gang med vel 120 deltakere. I forbindelse med seminaret utgis Brannbullen. Innen de øvrige teknologiområder har Tekna seminarer som har en jevn god deltagelse. Kursdagene 2007 ble gjennomført med nesten 1100 påmeldte deltagere. I tillegg kommer foredragsholdere og inviterte. Det har i løpet av året vært lagt ned et stort arbeid i planleggingen av Kursdagene for 2008 i Trondheim, som har 50-års jubileum. DK Midt-Norge i Trondheim har gjort en imponerende innsats sammen med personer i GS sentralt. Annen dag vil det arrangeres en politisk klimadebatt som sikkert vil vekke stor interesse blant kursdeltagerne og i media. Ved utgangen av 2007 er det 850 påmeldte til Kursdagene, pluss ca 300 foredragsholdere, inviterte og Tekna-ansatte. Fagutvalget har bestemt at opplegget for Kursdagene og Teknas priser skal evalueres i samarbeid med NTNU. Lederopplæring og etter- og videreutdanning Lederopplæringstilbudet med GILA som flaggskip har hatt en meget god utvikling. GILA har vært fulltegnet for 2 parallelle løp dette året og tilstrømmingen er god også for videre kurs neste år. I 2007 ble det gjennomført ett GILA-kurs på våren og to kurs i løpet av høsten. Dette pga stor etterspørsel. I tillegg ble det gjennomført en GILA 5. samling i juni, samt en i desember. Nettverk 2007 (møteplass for kvinnelige teknologer) ble i år arrangert 29. november med tema "Rekruttering og kompetanseutvikling - to sider av samme sak?" Tilbudet med formidling av etter- og videreutdanningstilbud fra utdanningsinstitusjonene er videreført i 2007, og tiltak for å øke markedsføringen og oppmerksomheten rundt dette er besluttet iverksatt. FBAs kurs og konferanser Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) gjennomfører mange av sine kurs i samarbeid med andre. På Kursdagene 2007 ble det gjennomført fem kurs der to av disse ble gjennomført i samarbeid med Teknisk Foreningers Servicekontor. Totalt antall deltakere var 372. Våren 2007 (februar-juni) ble det gjennomført 20 arrangementer hovedsakelig i Osloregionen. Totalt antall deltakere var 787. Høsten 2007 er det gjennomført 12 arrangementer, også hovedsakelig i Osloregionen, med totalt 510 deltakere. Omsetningen i FBAs kursvirksomhet i 2007 var om lag 8,5 mill kroner, som ga et resultat på rundt 1,2 mill kroner. Ressursinnsats Den ordinære kursvirksomheten engasjerer ca 7 årsverk fordelt på ca 10 medarbeidere. Kursvirksomheten dekker langt på vei alle kostnader ved drift av virksomheten inkludert årsverkskostnader. Rundt regnet 4000 godt fornøyde deltakere og et stort antall foredragsholdere som har fått eksponert seg og sine kunnskaper. 4

5 Innsatsområde: Rekruttering og nyskaping Rekruttering til realfag engasjerer Teknas medlemmer. Tekna vil fortsatt arbeide for å støtte opp under dette engasjementet med et bredt tilbud av konkrete tiltak og samtidig arbeide politisk for å opprettholde og utvikle den oppmerksomhet realfagsrekruttering har blant politikere og andre sentrale beslutningsfattere. Innovasjon og nyskaping er viktig for mange av Teknas medlemmer. Tekna har et bredt politisk engasjement for å sikre forståelse for og gode vilkår for nyskaping. Tekna støtter opp om Venture Cup som er en forretningsplankonkurranse som har vært i Norge siden Gjennom Venture Cup får de som deltar mulighet til å utvikle en forretningsidé til en gjennomførbar forretningsplan ved hjelp av erfarne entreprenører, bedriftsledere, profesjonelle investorer og rådgivere. Tekna er representert i styret for Venture Cup og har et medlem i juryen for Teknas Innovasjonspris. Dette er nærmere omtalt senere. Mål for 2007 Tekna skal planlegge og gjennomføre tiltak som styrker rekrutteringen til teknisk-naturvitenskapelige utdanningsretninger, herunder rekruttering av jenter. I tillegg skal Tekna også gjennomføre tiltak som styrker innovasjon og nyskaping, for eksempel Generelt Tekna har videreført samarbeidet med RENATE og NITO om markering under Forskningsdagene og opprettholdt støtten til First Scandinavia for gjennomføring av First Lego League og etablering av Newton sentre. Gjennom samfunnsmidlene er det gitt støtte til lokale turneringer i First Lego League, til utdeling og introduksjon av matematikkryggsekker og til å arrangere lokale Newton Camp, samt flere andre rekrutteringstiltak. Etablerte ordninger og tiltak som Skolepolitisk Forum og MNT-Forum for realfagslærere er videreført. Det er etablert et samarbeid med DNT om etablering av sommercamp i realfag for ungdom (Newton Camp). Tekna har i 2007 deltatt i Kunnskapsdepartementets nasjonale forum for realfag og teknologi. Fagutvalget har i 2007 fulgt opp tidligere i utredning av studieforberedende forkursordninger i realfag i sitt innspill til Hovedstyrets neste handlingsplan. Tekna har også vært representert i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT) ved leder av Fagutvalget, Tor Hovde. De siste 4 årene har Tekna også sittet i arbeidsutvalget for NRT. Venture Cup 2007 Start Norges lokallag i Bergen arrangerte årets nasjonale finale i Grieghallen i Bergen 13. september. Finalen besto av prisutdelinger, foredrag fra bl.a Telenor Venture og OneCall og underholdning. Vinner av årets Venture Cup ble Securo som fikk prisen på kroner. Securo arbeider med brannsikring av hus og har også fått en rekke andre innovasjonspriser, bl.a DnBNORs innovasjonspris. Teknas Innovasjonspris på kr kroner gikk til AluDemag, og ble utdelt av Fagutvalgets leder. AluDemag arbeider med prosessmetallurgi og har utviklet nye løsninger for resirkulering av aluminium. De er nå i ferd med å kommersialisere en teknologi som øker gjenvinningsraten og gjør resirkuleringsprosessen billigere. Tekna har også dette året vært representert i styret for Venture Cup ved Fagutvalgets nestleder og i juryen ved Morten Kamphaug, som også har vært ansvarlig for at den samme juryen også innstilte til Teknas Innovasjonspris blant finalistene i Venture Cup. Newton Camp Samarbeidsprosjekt mellom Tekna og Den norske Turistforening om å utvikle leire som fokuserer på å gi barn og ungdom (foreløpig år) gode opplevelser og læring gjennom spennende aktiviteter, positive erfaringer og mestring ute i naturen. Hensikten er å stimulere 5

6 deltakerne interesse for realfag, og vise at teoretisk viten kan anvendes til å løse praktiske oppgaver. I 2007 har det vært gjennomført pilotprosjekter i både Bodø, Bergen og Narvik i form av både ukesleire og enkeltstående dager. Høgskolene i de respektive byene, representert ved lærerutdanningene har deltatt i prosjektene. Det er planlagt å gjennomføre opptil 10 leire i løpet av FIRST Scandinavia er også samarbeidspartner i dett prosjektet, primært ved utvikling av webløsning og dagsmoduler. FIRST Scandinavia har søkt Forskningsrådet om midler til å utvikle Newton Camp konseptet og fått innvilget kr Tildeling av samfunnsmidler Gjennom samfunnsmidlene har flere prosjekter fått midler, som f.eks lokale FIRST Lego League arrangementer. Flere av Teknas -avdelinger har kjøpt og delt ut matteryggsekker til skoler og barnehager i sitt lokalmiljø. 93 søknader om samfunnsmidler til ulike lokale Teknaaktiviteter er behandlet i Hovedstyret, og de fleste er tildelt midler for En stor del av søknadene gjaldt støtte til matteryggsekker, First Lego, Vitensentre og Newton Camp. Fagutvalget har vedtatt at bruken av samfunnsmidler og resultater av prosjektene skal evalueres. MNT-Forum I mars 2007 ble det avholdt på Universitetet i Oslo og med 60 deltagere program om: Det nye geofaget, v/seniorrådgiver Merethe Frøyland, Ph.D. Livets opprinnelse og utvikling, v/professor David Bruton Da Oslofeltet var en oljeprovins (med sideblikk på radongass og tunnelras), v/professor Knut Bjørlykke, UiO Hvordan arbeider en oljegeolog for å finne olje, v/universitetslektor Michel Heeremans En guide gjennom utvalgte læringsressurser på nett, v/1.amanuensis Jens Jahren I april ble det holdt et seminar med 80 deltagere et program om Den globale klimautfordringen og alternative energiteknologier hos NHO. I september ble det avholdt et program om Nanoteknologi! hos NHO med 84 deltagere. I november ble det avholdt program om Ernæring og helse! på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås med 73 deltagere. I desember ble det avholdt møte i Trondheim for å etablere (gjenopplive) et styre for MNT- Forum. Det planlegges et lignende møte i Bergen i begynnelsen av Nasjonalt forum (NF) Tekna er representert i Nasjonalt forum (for realfag), som har opprettet to nye arbeidsgrupper i Den ene gruppen skulle se på skolerådgivernes rolle og oppgave. Den andre gruppen hadde som mandat å utarbeide et bestillingsdokument som grunnlag til en felles, nasjonal rekrutteringskampanje for å få 15-åringer til å velge en realfaglig utdannelse. Tekna var representert i begge arbeidsgruppene. Den nasjonale rekrutteringskampanje skal gjennomføres i uke 7 neste år. Tekna arrangerte sammen med Kunnskapsdepartementet en workshop 2. oktober. Inviterte deltakere var Nasjonalt Forum, samt en rekke andre aktører fra næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Hensikten var å synliggjøre de ulike aktørene rolle i arbeidet med å øke rekrutteringen til og interessen for realfag, samt stimulere til økt samarbeide dem i mellom. Statsråden var til stede ved workshop en. Med utgangspunkt i workshop en og det som kom frem under verkstedene/diskusjonene vil Tekna komme med innspill til Kunnskapsdepartementet og legge dette frem på neste møte i Nasjonalt forum

7 Ressursinnsats Tekna har begrensede ressurser til denne aktiviteten som har økt betydelig i omfang i Mindre enn et årsverk disponeres til dette i samarbeid med Samfunnspolitisk seksjon i GS. Aktiviteten har stor politisk oppmerksomhet og har gitt flere profilerte oppslag i media. Vedlegg 1: Aktiviteter i Rogaland 2007 Vedlegg 2: Faglig aktivitet i Aust- og Vest-Agder 2007 Vedlegg 3: Faglig aktivitet i Oslo Avdelingen 2007 Vedlegg 4: faglige aktiviteter i Bergen

8 Aktiviteter i Rogaland 2007 Vedlegg 1 1. Lokale priser Utdeling av Tekna Stavanger avdelings Teknologipris 2006 med foredrag Arrangør: Stavanger avdelings teknologipriskomité og fagrådet i Stavanger Teknologiprisen deles ut hvert år til den bedrift i regionen som best har anvendt ny teknologi eller som har utviklet en ny avansert teknologi. Prisen ble delt ut første gang i Foredrag: - Medox og antocyaner, et bioteknologisk og medisinsk eventyr v/sjur Svaboe, styreformann i Biolink Group AS (vinner av Teknologipris 2006). - Idrettenes vinnerkultur og næringslivets kultur for større framskritt. Er det noe å lære av hverandre? v/tor Espedal, formann i Teknologiforum Rogaland (TeFoRo) Sted: Sandnes Antall deltakere: 35 Utdeling av Tekna Stavanger avdeling studentpris 2007 Stavanger avdeling deler hvert år ut en studentpris til en nyutdannet mastergradsstudent fra Universitetet i Stavanger. Kriteriene for prisen er gode studieresultater og/eller aktivt engasjement i studentorganer. Årets pris gikk til Grete Viste. Studentprisen ble overrakt 5. juni av Stavanger avdelings leder, Erik Sund, under avslutningen/diplomoverrekkelsen som Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet hvert år arrangerer for sine mastergradsstudenter. Antall deltakere: Kurs Forandring fryder v/susanne Kirchberger Arrangør: Stavanger avdeling Innhold: Angst og motstand i forandringer, Vurderingsmuligheter, Å komme hinsides barrierer og blokkader, bruke riktig energi og oppmerksomhet for å komme videre, personlighetstyper (Riemann Thomann), de 4 prinsipper, forandringsfaser, inspirasjon og motivasjon til forandring, menneskelige kvaliteter i forandringsprosesser. Mange praktiske øvelser. Antall deltakere: 14 Retorikk og presentasjon v/susanne Kirchberger 8

9 Arrangør: Stavanger avdeling Innhold: retorikkens grunnlag: stemme, kroppsspråk, språk, analyse av målgruppe og mål, forberedelse og gjennomføring av taler, oppbyggingsmuligheter av taler, talens elementer: stilmidler og spenningsbuen, konstruktiv bruk av prestasjonsangst, motivasjon og aktivering av andre, om å takle vanskelige situasjoner (blackout, forstyrrelser, avbrytelser). Mange praktiske øvelser. Antall deltakere: Foredragsmøter Omgitt av løgnere om ærlige tilbakemeldinger til ledere v/arne Selvik, AFF Arrangør: Stavanger avdelings ledelsesfaglige forum, Siviløkonomene og NITO Rogaland Om hvorfor medarbeidere holder ting skjult for sine ledere og hvorfor det er viktig for ledere å få ærlige tilbakemeldinger. Antall deltakere: 85 Hvordan satser energiselskapet BP på miljøvern? Arrangør: Stavanger avdelings miljøgruppe En presentasjon av BPs miljøvernsatsing lokalt, offshore og globalt. BP er aktive innen alternativ energi (spesielt solenergi, hydrogenbruk og biobrensel, men også andre alternativer), og arbeider med 0-utslipp fra Valhallfeltet (skal elektrifisere med kabel fra land og injisere utslipp) og har også fokus på ansattes reisemåter i jobbsammenheng, og andre tiltak lokalt. Sted: Forus Antall deltakere: 27 Økonomisk kriminalitet en del av vår hverdag? v/harald Kleppe (Økokrim bl.a.) Arrangør: Stavanger avdeling, NITO Rogaland, Handelshøyskolen BI og Siviløkonomene Er økonomisk kriminalitet mer vanlig enn det vi tror? Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er - eller gir seg ut for å være - lovlig. Såkalte Nigeria-brev og telefonhaier er kun en liten del av isfjellet, grenseoppgangen er viktig å forholde seg til. Naivitet kan medføre staffeansvar. Sted: Sandnes Antall: 48 Vitenskapens nye briller v/rolf Erik Solheim Et foredrag om nye måter å tenke på. Sted: Sandnes Antall deltakere 25 9

10 Når forandring ikke fryder hvordan bevare livsglede og arbeidsglede i endring og usikkerhet v/per Anders Nordengen Arrangør: Stavanger avdeling og NITO Rogaland Om hvordan vi takler og kan takle forandringer som ikke er selv-villet i en hverdag som forandrer seg stadig. Antall Deltakere: 150 Faglig aften i Haugesund Arrangør: Haugaland avdeling Foredrag om Lyses havmølleprosjekt, alginater v/ FMC Biopolymer og prosjektet Trygg bolig v/norflam + middag. Sted: Haugesund Antall Deltakere: Rekruttering til realfag/forskning Utdanningsdager 2007 Stand bemannet av medlemmer i samarbeid med NITO Rogaland for å informere om tekniske karriereveier. Antall deltakere: 2000 skoleelever fra Rogaland Kurs i uteskolematematikk for lærere i grunnskolen 1 kurs i regi av Stavanger avdeling, i samarbeid med Didaktiv og fylkesmannens skolekontor, i f.m. utdeling av matematiske ryggsekker (totalt utdelt 11 sekker i år). Antall deltakere: 18 Kjøp av plasser på kurs i uteskolematematikk for lærere i grunnskolen I f.m. utdeling av matematiske ryggsekker. Antall deltakere: 4 Sted Haugesund (3 sekker delt ut i år) Antall deltakere: 6 Kurs i begynneropplæring i matematikk for barnehagepersonell 2 kurs i regi av Stavanger avdeling, i samarbeid med Didaktiv, i f.m tidligere utdelte mattemeiser/utdeling av mattemeiser (totalt utdelt 9 meiser i år). Antall deltakere: 30 10

11 Familiedag på Sandnes museum, Vitensenteret Arrangør: Stavanger avdelings Senior Ekspertgruppe (SEGRO) Sted: Sandnes Antall deltakere: 100 Forskningsdagene 2007 Stavanger: Tekna v/distriktskontorleder er representert i forskningsdagskomiteen i Sør-Rogaland, sammen med representanter fra UiS, IRIS, Rogaland Kunnskapspark, Stavanger Universitetssykehus, Handelshøyskolen BI, Arkeologisk museum Stavanger, Misjonshøgskolen, Rogaland fylkeskommune og Sandnes museum, avd. Vitenfabrikken. I 2007 ble det avholdt 38 arrangementer: møter, seminarer, forsknings stand up, Researcher s night, forskningstorg m.m. I komiteen er hovedansvaret for de forskjellige arrangementene fordelt blant komiteens medlemmer. Tekna/Stavanger avdeling og Sandnes museum, avd. Vitenfabrikken har hovedansvar for forskningstorgene (i år 2 stk.) Sted for Forskningsdagene: Stavanger og Sandnes Antall besøkende: Totalt ca Karmøy: Haugaland avdeling deltok med eksperimentstand på forskningstorget på Karmøy. Skolerådgiverseminar Arrangør: Stavanger avdeling, NITO Rogaland, Teknas og NITOs bedriftsgrupper ved StatoilHydro Halvdagsseminar med informasjon fra UiS og HiT, RENATE-senteret (representanten ble dessverre syk, så innlegget gikk ut) og StatoilHydro om teknisk-naturvitenskapelige karrieremuligheter. Antall deltakere: Andre arrangementer Bedriftsbesøk hos Gassco Arrangør: Haugaland avdeling Sted: Karmøy Antall deltakere: 9 Bedriftsbesøk hos Rosenberg Verft Arrangør: Stavanger avdelings Senior Ekspertgruppe (SEGRO) Sted: Buøy Antall deltakere: 25 11

12 Vedlegg 2 Faglig aktivitet i Aust- og Vest-Agder 2007 Tirsdag 30.01: Torsdag 15.02: Kurs: Forandring fryder (Arr. Fagrådet) Sted: Teknas møtelokale på Kjøita 42, Kristiansand Foreleser: Susanne Kirchberger. Avlyst pga for få påmeldt. Jobbsøkerkurs for studentene v/uia, Grimstad Sted: UiA, Grimstad. Antall deltakere: 17 Onsdag 21.02: Jobbsøkerkurs del 2: Sted: UiA, Grimstad. Avlyst pga for på påmeldt. Onsdag 21.02: Torsdag 15.03: Torsdag 22.03: Torsdag 29.03: Lørdag 14.04: Tirsdag 04.09: Onsdag 12.09: Torsdag 13.09: Onsdag 19.09: Temamøte: MNT-forum Nye fag, nye læreplaner og nye utfordringer Sted: UiA, Kristiansand. Antall deltakere: 46 Kurs: Presentasjonsteknikk Behersk din egen scene (Arr. Fagrådet) Sted: Teknas møtelokale på Kjøita 42, Kristiansand Foreleser: Andreas Aase, lektor ved UiA og konsulent i Mentor Partner. Antall deltakere: 9 Temamøte: Sørlandsk vannkompetanse ute i verden Samarbeid med Norsk Vannforenings lokalkommite på Sørlandet Sted: Hotel Norge, Kristiansand Åpent møte om Kunnskapshavna i Arendal. (Arr. NITO, Tekna og SEGA). Sted: Arendal. Antall:? Kurs: Psykologi i arbeidslivet Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Psykologi i arbeidslivet ved Bjørn-Frode Jacobsen, leder av Damsgaard AS og nettverksleder i DamsgaardGruppen. Antall deltakere: ca 50 Medlemsmøte Vest-Agder avd.: Informasjon om nye E18 v/agder OPS Veiselskap Sted: Lillesand. Antall deltakere: ca 18 Kurs: Uklar arbeidsflyt og dårlig utnyttelse av ressursene på din arbeidsplass? - Verktøyet prosessmodellering kan bidra til kartlegging og optimalisering. Sted: UiA, Grimstad Foreleser: Bente Langerud Mortensen, siviløkonom og senior rådgiver i Bouvet. Antall deltakere: 35 Medlemsmøte Aust-Agder avd.: Informasjon om den nye pensjonsreformen Sted: Statens Vegvesen, Arendal. Antall:? Temamøte: MNT-forum 12

13 Informasjon om National Oilwell Varco og om Node Prosjektet Foredrag om prosjekter ved bedriften, knyttet til realfaglige emner Sted: National Oilwell Varco, Kristiansand. Antall deltakere: 25 Torsdag :: Medlemskurs: Patenter og opphavsrett Sted: Teknas møtelokale på Kjøita 42, Kristiansand Foreleser Arve Vaale Hallberg, Tekna. Avlyst pga for få påmeldt : Internasjonal konferanse om Membranteknologi (Arr. Air Products og Tekna) Sted: Kristiansand. Avlyst pga for på påmeldt. Torsdag 09.10: Tirsdag 16.10: Torsdag 18.10: Torsdag 25.10: Torsdag 25.10: Torsdag 25.10: Torsdag 01.11: Onsdag 07.11: Bedriftsbesøk og informasjon om Elkem Solar Sted: Elkem Solar, Kristiansand. Antall deltakere: 32 Konferanse om Etikk (Arr. i samarbeid med NHO, LO, KS RIF, Siviløkonomene, EBA, NITO) Sted: Kristiansand. Flere foredragsholdere. Antall deltakere: 88 Medlemskurs: Praktisk styrearbeid Foreleser: Tor Hofstad. Sted: Rica Dyreparkan Hotell, Kristiansand. Antall deltakere: 25 Temamøte: MNT-forum: Klimautfordringer og nye energiformer Sted: UiA, Kristiansand. Flere foredragsholdere. Antall deltakere 37 Bedriftsbesøk Aust-Agder avd.: Nymo Sted: Nymo, Vikkilen, Grimstad. Vi vil få se og høre om oljeboremodul som nesten lages på samlebånd. Antall deltakere:? Medlemsmøte: Thorium-kraftverk i Norge? Fordrag m/prof. Egil Lillestøl, UiB. Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. Antall deltakere: 135 Kurs: Konflikthåndtering (Arr. Fagrådet) Forelesere fra UiA. Sted: Teknas møtelokale på Kjøita 42, Kristiansand. Avlyst og utsatt pga for få påmeldt. Medlemsmøte Vest-Agder avd.: Gründer-kveld i samarbeid med Connect. Avlyst pga for få påmeldt. 13

14 Faglig aktivitet i Oslo avdelingen 2007 Vedlegg 3 Den faglige virksomheten i Oslo avdeling er i avdelingens hovedaktivitet og samler i løpet av året mer enn deltakere, av et totalt deltakerantall på nærmere Virksomhetens fire hjørnesteiner er: organisering i medlemsstyrte fora, faggrupper og nettverk service- og aktivitetskontoret i Ingeniørenes Hus mange aktive tillitsvalgte et fruktbart samarbeid med hovedorganisasjonen (Tekna) Avdelingen har de seneste årene hatt god tilgang på aktive, yngre medlemmer. Dette skyldes bl.a. en stadig økende aktivitet i Yngres Forum og resulterer i en fornyelse av våre tilbud. Det er i løpet av året startet to nye faggrupper; en for Programvareutvikling og en for Analyse og beregning. Disse vil bli videreutviklet i Det at arbeidet organiseres på en enkel måte, gjør det mulig å ivareta mange av initiativene som kommer fra medlemmer som ønsker å engasjere seg i et tema. Ofte kan slike initiativ føre til stor aktivitet, noe som også smitter til andre deler av organisasjonen. Oslo avdeling inviterer medlemmer i andre deler av landet, som ikke har tilsvarende gruppe lokalt, til å melde seg inn i Oslos grupper. Midlene som blir bevilget fra Tekna til lokale Samfunnsprosjekter er et viktig bidrag til nyskaping og til å opprettholde aktiviteter som profilerer Tekna på en positiv måte og skaper engasjement på viktige områder. Eksempler på dette er Familiesøndagene på Norsk Teknisk Museum som samler mer enn 1000 mennesker hvert år. Årets Bauta, den fjerde i rekken over store ingeniørbragder, vil bli reist på Union Brygge langs elvepromenaden i Drammen sentrum til heder for treforedlingsindustrien og de første tresliperiene i Norge. Bautaen reises i samarbeid med bl.a. Drammen kommune og Tekna Drammen avdeling. Som i samfunnet for øvrig har energi- og klimaspørsmål stått på høyt oppe på agendaen i Både vårt frokostseminar Waterhole, Nettverksgruppe for kraft, Faggruppe for energi, industri og miljø og Seniorteknologene har behandlet disse temaene. I forbindelse med Kommunevalget organiserte styret en politisk klimadebatt med Oslos politikere og i samarbeid med studentene på UMB ble det arrangert et meget vellykket seminar med Børge Ousland på Ås. Gründermiljøet i avdelingen er voksende. På service- og aktivitetskontoret i Ingeniørenes Hus tilbys medlemmer i oppstartsfase gratis kontorer med alle fasiliteter og støtte fra erfarne seniorer. Gründergruppens paneldebatt i Forskningsparken i forbindelse med Oslo Innovation Week hadde i år temaet grønn gründer på agendaen. Profesjonell tilrettelegging og innsats fra administrasjonen er en viktig forutsetning for å opprettholde det høye aktivitetsnivået. Det at enkelte grupper benytter betalte tjenester fra våre fagsekretærer for tilrettelegging og drift bidrar til at gruppens styre i større grad kan fokusere på innholdet i tilbudet. Fagsekretærene er ofte faglig høyt kompetente medarbeidere som ikke lenger er yrkesaktive. 14

15 Vedlegg 4 Faglige aktiviteter i Bergen 2007 Arrangementer 2007 Deltakere Måned Omvisning hos Kaffehuset Friele 35 Januar Vinsmakerkurs 165 februar Byvandring 30 mai Familiecruise med Statsråd Lehmkuhl 310 juni Opplæring i mattemeiser 20 juni Møte om thorium 173 september Arbeidslivsetikk 12 september Introduksjonskurs i fysio-pilates 35 september Omvisning og orientering om Bergen Brannstasjon 105 oktober Familiedag på vilvite senteret 265 oktober Kurs i arbeidsmiljøloven 15 oktober Møte med NTVA ang. dilemma og utfordringer rundt høyere utdannelse 35 oktober Kurs i ølbrygging 50 november Besøk på Svartedikets nye vannbehandlingsanlegg 55 november 15

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø 05. 06.02. Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer