Årsrapport for Versjon Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2007. Versjon 14.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling"

Transkript

1 Versjon Årsrapport for 2007 Innledning Aktivitetsplanen for faglig virksomhet i Tekna for 2007 er organisert i tre hovedinnsatsområder: Faglige nettverk og faglig utvikling Faglige møteplasser, kurs og konferanser og Rekruttering og nyskaping. Aktiviteter og resultater i 2007 innenfor hvert av disse områdene er beskrevet under. I 2007 har Fagutvalget hatt 11 møter og behandlet 73 vedtakssaker og 47 orienteringssaker. Det er gjennomført fellesmøter med Hovedstyret i februar og november. Fagutvalget har gjennom året invitert til en rekke møte med det faglige nettverket for å diskutere utvikling av faglig virksomhet i Tekna. Et utvalg nedsatt av Hovedstyret har laget forslag til nye vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte, som vil behandles på Faglig årsmøte Dette er bl.a. et resultat av den store tilslutningen og fokus som faglig aktivitet fikk på R-møtet 2007, som igjen har grunnlag i siste årsmøtes forhandlinger og vedtak og deltakernes oppfølging av dette. Innenfor hvert av hovedinnsatsområdene over er det beskrevet en rekke aktiviteter. Årsrapporten gir ikke en detaljert status for hver av disse, men en beskrivelse av viktige aktiviteter og resultater i Det er ansatt ny fagdirektør og vedtatt budsjett for 2008 som innebærer en styrking av ressurser på fagsiden og i kursvirksomheten, og gir grunnlag for økt dialog med Teknas ulike faglige aktiviteter. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling Tekna organiserer sekretariater for fem landsdekkende faglige grupper, 16 tilknyttede og samarbeidende foreninger, fire regionale fagråd og 20 faggrupper og faglige nettverk i Oslo som alle er aktive i å arrangere faglige møter, seminarer og kurs m.v. for medlemmer og andre interesserte innenfor sine fagområder. Ca 7000 Tekna-medlemmer er organisert i de landsdekkende faglige gruppene og de tilknyttede og samarbeidende foreningene. De lokale faggruppene organiserte rundt 4000 Tekna medlemmer. Fagutvalget har de siste årene arbeidet for å målrette ressurstildelingen til gruppene og foreningene slik at de mest aktive og synlige miljøene får en større andel av de tilgjengelige ressursene. Mål for 2007 Tekna skal øke innsatsen for å utvikle og synliggjøre den faglige virksomheten. Det er definert konkrete aktiviteter for å realisere dette, bl.a samarbeid med UMB om felles konferanser, lokale FBA-fora, etablere faglige høringsnettverk og vurdering av det faglige nettverket mht justeringer i aktivitetene. 1

2 Gjennomførte aktiviteter Det arbeides med vurdering og eventuell revisjon av tidligere inngåtte avtaler med flere av de faglige grupper. Ressursbehovet hos flere av fagmiljøene er stigende grunnet økt aktivitet og mange av miljøene har signalisert behovet for en økning av sekretariatskapasiteten med eller uten økonomisk bistand fra Tekna. Tekna har i samråd med noen av faggruppene allerede blitt enig om styrkning av sekretariatsbistand med virkning fra I tillegg til egen faglig kursvirksomhet og møtevirksomhet som samlet er langt større enn den Tekna alene står for, er flere av de faglige grupper engasjert i ulik type faglig arbeid knyttet til eks. standardisering, publikasjoner og utredninger av ulik karakter. Flere av gruppene utgir egne tidsskrifter eller har inngått avtaler om publisering av faglig relevant stoff i fagpressen. Internasjonalt har også flere av gruppene representanter som deltar aktivt i internasjonalt organisasjoners arbeid. Det er under etablering flere lokale fora knyttet opp mot de landsomfattende faglige grupper. Disse søkes å bli koblet opp mot Teknas lokale sekretariat. Arbeide med sertifiseringsordninger er etablert i flere faggrupper, noe som bidrar både til økt kursvirksomhet og ressursbehov, men det gir også økte inntekter til bruk i annen faglig virksomhet. Ønsket fra Tekna om bedring av synlighet er det også satt fokus på. Våre faggrupper er i sin virksomhet også opptatt av dette ønsket. Flere av faggruppene har også signalisert at de vil bidra med faglig assistanse i saker der Tekna ønsker å delta i samfunnsdebatten. Nye hjemmesider for de faglige grupper er under utforming, og forventes avsluttet i løpet av kort tid. Nedenfor er et par eksempler på faggrupper og aktiviteter: Tekna Norsk Bistandsforum har som formål å arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får økt interesse og bedre forståelse for bistandslandenes situasjon og norsk bistandsvirksomhet. Dette oppnås gjennom temamøter om bistandsrelaterte spørsmål. I 2007 er det arrangert følgende temamøter, alle med god oppslutning: Generell budsjettstøtte effektiv bistand eller pengesluk? Kinas inntog i Afrika hva betyr dette for norsk bistand? Hvordan kan klimaprosjekter i Sør fremme miljø og utvikling? Muligheter for bruk av norsk kompetanse innen ren energi i utviklingsland Tekna fiskehelseforeningen er en Faglig gruppe med medlemmer som er fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø eller Universitetet i Bergen. Foreningen arrangerer kurs for sine medlemmer i samarbeid med Akvaveterinærenes forening. I samarbeid med Tekna, UiTø og UiB arrangerer foreningen Frisk Fisk-konferansen, med medarrangører fra andre fra havbruksmiljøet. Frisk Fisk 2007 i Tromsø samlet 240 deltakere. Faggruppen for bygg og anlegg som er et samarbeid mellom Tekna og NITO, har ved nyttårsskifte 2007/2008 ca medlemmer, og arrangerer kurs og konferanser som kommer i tillegg til det beskrevet over. I henhold til vedtektene er FBAs formål å ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser og profilere faggruppen som felles arena for Tekna- og NITO-medlemmer med bygg- og anleggsfag som arbeidsfelt. Dette skjer gjennom: Kurs og konferanser Å engasjere medlemmer i forskningsprosjekter innen bygg- og anleggsfagene Høringsuttalelser innenfor fagområdene vedrørende offentlige pålegg og forskrifter. Å uttale seg i spørsmål vedrørende BA-fagenes rammebetingelser 2

3 I 2007 har det vært stor aktivitet på kurs- og konferansesiden, og det er gitt en uttalelse om byggherreforskriften. Tekna er i dialog med nye faglige grupper med tanke på samarbeid og eventuell sekretariatsplassering hos Tekna. Av grupper som nå vurderer en sterkere tilknytning til Tekna er; Norsk Stålforbund hvor bl.a. Norsk Stålforening, tilknyttet Tekna er sterkt involvert. Videre er Forening for Byggesak og Samarbeid (FBS) også aktuell som en ny faglig gruppe. Det ønskes også en bedre koordinering og involvering av avdelingenes faglige grupper og arbeid i denne ordningen. Ressursinnsats Tekna yter finansiell støtte både til drift av ulike faggrupper og støtte til ulike prosjekter igangsatt av faggruppene. I tillegg ytes det også ordinær administrativ bistand i forbindelse med styremøter, årsmøter og ulike arrangement. I 2007 er det er foretatt nyansettelse for ivaretakelse av sekretariatsansvaret for driften av FBA. Sekretariatet for Norsk Betongforening blir styrket med en person som begynner tidlig i Hovedstyret har vedtatt å øke den faglige bemanningen i 2008 bl.a for å kunne ivareta forholdet til faglige grupper og tilknyttede foreninger bedre. Innsatsområde: Faglige møteplasser, kurs og konferanser Tekna skal arrangere kurs og konferanser som et tilbud til faglige nettverk av medlemmer og andre, og som et middel til å oppnå oppmerksomhet rundt tema de faglige miljøene i Tekna er opptatt av. Det skal tas initiativ til nye profilerende konferanser og deltakelse i konferanser sammen med andre skal vurderes. Internett skal brukes for å knytte aktuelle fagmiljøer nærmere til Teknas kurs og konferanser gjennom publisering, utvikling av nettfora og e- læring der dette lar seg realisere. Teknas kursvirksomhet omfatter Teknas kommersielle kurs, kurs tilbudt gjennom faggruppen for bygg og anlegg (FBA), Teknas lederopplæring GILA og GILA Videre, og kurstilbudet gjennom programmet Renere produksjon som er eksternt rettet og orientert mot Russland og tidligere sovjetstater. Tilbudet gjennom lokale fagråd hører også med her. Fra og med høsten 2006 tilbys medlemmer av Tekna et utvidet medlemsopplæringstilbud gjennom Teknas medlemsskole. Det siste tilbudet er gratis for medlemmene. Øvrige tilbud rettet mot medlemmer tilbyr til dels omfattende medlemsrabatter. Mål for 2007 Mål for 2007 har vært minst å opprettholde kursvirksomheten på nivå med tidligere år, både aktivitetsmessig og omsetningsmessig. Dette vil gi medlemmene en arena for læring og personlig utvikling. Medlemmer skal kunne utvikle ferdigheter i organisering og realisering av aktiviteter og tiltak de brenner for, dele erfaringer og utvikle ferdigheter i faglig formidling. Gjennomførte kursaktiviteter Kursvirksomheten er opprettholdt på samme nivå som de siste årene med 2400 deltakere. Omsetningen har økt til 17,6 mill kroner i 2007 mot 13,3 mill kroner i

4 Fagområdet olje og gass er det området hvor Tekna har en solid posisjon med mange gode prosjekter, også internasjonale og med et meget godt omdømme. Oil Field Chemistry Symposium ble arrangert for 18. gang med flere enn 100 deltakere. Seminaret North Sea Flow Measurement Workshop, som arrangeres hvert annet år, hadde en rekordhøy deltakelse på vel 300. Innenfor fagområdet vann og avløp har Tekna også en rekke meget gode prosjekter, hvorav det årlige Vann, avløp og nye rettsregler samler vel 140 deltakere hvert år. På elektroog elkraftsiden arrangeres Brannforum Brannvern og Sikkerhet i kraftanlegg for 17. gang med vel 120 deltakere. I forbindelse med seminaret utgis Brannbullen. Innen de øvrige teknologiområder har Tekna seminarer som har en jevn god deltagelse. Kursdagene 2007 ble gjennomført med nesten 1100 påmeldte deltagere. I tillegg kommer foredragsholdere og inviterte. Det har i løpet av året vært lagt ned et stort arbeid i planleggingen av Kursdagene for 2008 i Trondheim, som har 50-års jubileum. DK Midt-Norge i Trondheim har gjort en imponerende innsats sammen med personer i GS sentralt. Annen dag vil det arrangeres en politisk klimadebatt som sikkert vil vekke stor interesse blant kursdeltagerne og i media. Ved utgangen av 2007 er det 850 påmeldte til Kursdagene, pluss ca 300 foredragsholdere, inviterte og Tekna-ansatte. Fagutvalget har bestemt at opplegget for Kursdagene og Teknas priser skal evalueres i samarbeid med NTNU. Lederopplæring og etter- og videreutdanning Lederopplæringstilbudet med GILA som flaggskip har hatt en meget god utvikling. GILA har vært fulltegnet for 2 parallelle løp dette året og tilstrømmingen er god også for videre kurs neste år. I 2007 ble det gjennomført ett GILA-kurs på våren og to kurs i løpet av høsten. Dette pga stor etterspørsel. I tillegg ble det gjennomført en GILA 5. samling i juni, samt en i desember. Nettverk 2007 (møteplass for kvinnelige teknologer) ble i år arrangert 29. november med tema "Rekruttering og kompetanseutvikling - to sider av samme sak?" Tilbudet med formidling av etter- og videreutdanningstilbud fra utdanningsinstitusjonene er videreført i 2007, og tiltak for å øke markedsføringen og oppmerksomheten rundt dette er besluttet iverksatt. FBAs kurs og konferanser Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) gjennomfører mange av sine kurs i samarbeid med andre. På Kursdagene 2007 ble det gjennomført fem kurs der to av disse ble gjennomført i samarbeid med Teknisk Foreningers Servicekontor. Totalt antall deltakere var 372. Våren 2007 (februar-juni) ble det gjennomført 20 arrangementer hovedsakelig i Osloregionen. Totalt antall deltakere var 787. Høsten 2007 er det gjennomført 12 arrangementer, også hovedsakelig i Osloregionen, med totalt 510 deltakere. Omsetningen i FBAs kursvirksomhet i 2007 var om lag 8,5 mill kroner, som ga et resultat på rundt 1,2 mill kroner. Ressursinnsats Den ordinære kursvirksomheten engasjerer ca 7 årsverk fordelt på ca 10 medarbeidere. Kursvirksomheten dekker langt på vei alle kostnader ved drift av virksomheten inkludert årsverkskostnader. Rundt regnet 4000 godt fornøyde deltakere og et stort antall foredragsholdere som har fått eksponert seg og sine kunnskaper. 4

5 Innsatsområde: Rekruttering og nyskaping Rekruttering til realfag engasjerer Teknas medlemmer. Tekna vil fortsatt arbeide for å støtte opp under dette engasjementet med et bredt tilbud av konkrete tiltak og samtidig arbeide politisk for å opprettholde og utvikle den oppmerksomhet realfagsrekruttering har blant politikere og andre sentrale beslutningsfattere. Innovasjon og nyskaping er viktig for mange av Teknas medlemmer. Tekna har et bredt politisk engasjement for å sikre forståelse for og gode vilkår for nyskaping. Tekna støtter opp om Venture Cup som er en forretningsplankonkurranse som har vært i Norge siden Gjennom Venture Cup får de som deltar mulighet til å utvikle en forretningsidé til en gjennomførbar forretningsplan ved hjelp av erfarne entreprenører, bedriftsledere, profesjonelle investorer og rådgivere. Tekna er representert i styret for Venture Cup og har et medlem i juryen for Teknas Innovasjonspris. Dette er nærmere omtalt senere. Mål for 2007 Tekna skal planlegge og gjennomføre tiltak som styrker rekrutteringen til teknisk-naturvitenskapelige utdanningsretninger, herunder rekruttering av jenter. I tillegg skal Tekna også gjennomføre tiltak som styrker innovasjon og nyskaping, for eksempel Generelt Tekna har videreført samarbeidet med RENATE og NITO om markering under Forskningsdagene og opprettholdt støtten til First Scandinavia for gjennomføring av First Lego League og etablering av Newton sentre. Gjennom samfunnsmidlene er det gitt støtte til lokale turneringer i First Lego League, til utdeling og introduksjon av matematikkryggsekker og til å arrangere lokale Newton Camp, samt flere andre rekrutteringstiltak. Etablerte ordninger og tiltak som Skolepolitisk Forum og MNT-Forum for realfagslærere er videreført. Det er etablert et samarbeid med DNT om etablering av sommercamp i realfag for ungdom (Newton Camp). Tekna har i 2007 deltatt i Kunnskapsdepartementets nasjonale forum for realfag og teknologi. Fagutvalget har i 2007 fulgt opp tidligere i utredning av studieforberedende forkursordninger i realfag i sitt innspill til Hovedstyrets neste handlingsplan. Tekna har også vært representert i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT) ved leder av Fagutvalget, Tor Hovde. De siste 4 årene har Tekna også sittet i arbeidsutvalget for NRT. Venture Cup 2007 Start Norges lokallag i Bergen arrangerte årets nasjonale finale i Grieghallen i Bergen 13. september. Finalen besto av prisutdelinger, foredrag fra bl.a Telenor Venture og OneCall og underholdning. Vinner av årets Venture Cup ble Securo som fikk prisen på kroner. Securo arbeider med brannsikring av hus og har også fått en rekke andre innovasjonspriser, bl.a DnBNORs innovasjonspris. Teknas Innovasjonspris på kr kroner gikk til AluDemag, og ble utdelt av Fagutvalgets leder. AluDemag arbeider med prosessmetallurgi og har utviklet nye løsninger for resirkulering av aluminium. De er nå i ferd med å kommersialisere en teknologi som øker gjenvinningsraten og gjør resirkuleringsprosessen billigere. Tekna har også dette året vært representert i styret for Venture Cup ved Fagutvalgets nestleder og i juryen ved Morten Kamphaug, som også har vært ansvarlig for at den samme juryen også innstilte til Teknas Innovasjonspris blant finalistene i Venture Cup. Newton Camp Samarbeidsprosjekt mellom Tekna og Den norske Turistforening om å utvikle leire som fokuserer på å gi barn og ungdom (foreløpig år) gode opplevelser og læring gjennom spennende aktiviteter, positive erfaringer og mestring ute i naturen. Hensikten er å stimulere 5

6 deltakerne interesse for realfag, og vise at teoretisk viten kan anvendes til å løse praktiske oppgaver. I 2007 har det vært gjennomført pilotprosjekter i både Bodø, Bergen og Narvik i form av både ukesleire og enkeltstående dager. Høgskolene i de respektive byene, representert ved lærerutdanningene har deltatt i prosjektene. Det er planlagt å gjennomføre opptil 10 leire i løpet av FIRST Scandinavia er også samarbeidspartner i dett prosjektet, primært ved utvikling av webløsning og dagsmoduler. FIRST Scandinavia har søkt Forskningsrådet om midler til å utvikle Newton Camp konseptet og fått innvilget kr Tildeling av samfunnsmidler Gjennom samfunnsmidlene har flere prosjekter fått midler, som f.eks lokale FIRST Lego League arrangementer. Flere av Teknas -avdelinger har kjøpt og delt ut matteryggsekker til skoler og barnehager i sitt lokalmiljø. 93 søknader om samfunnsmidler til ulike lokale Teknaaktiviteter er behandlet i Hovedstyret, og de fleste er tildelt midler for En stor del av søknadene gjaldt støtte til matteryggsekker, First Lego, Vitensentre og Newton Camp. Fagutvalget har vedtatt at bruken av samfunnsmidler og resultater av prosjektene skal evalueres. MNT-Forum I mars 2007 ble det avholdt på Universitetet i Oslo og med 60 deltagere program om: Det nye geofaget, v/seniorrådgiver Merethe Frøyland, Ph.D. Livets opprinnelse og utvikling, v/professor David Bruton Da Oslofeltet var en oljeprovins (med sideblikk på radongass og tunnelras), v/professor Knut Bjørlykke, UiO Hvordan arbeider en oljegeolog for å finne olje, v/universitetslektor Michel Heeremans En guide gjennom utvalgte læringsressurser på nett, v/1.amanuensis Jens Jahren I april ble det holdt et seminar med 80 deltagere et program om Den globale klimautfordringen og alternative energiteknologier hos NHO. I september ble det avholdt et program om Nanoteknologi! hos NHO med 84 deltagere. I november ble det avholdt program om Ernæring og helse! på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås med 73 deltagere. I desember ble det avholdt møte i Trondheim for å etablere (gjenopplive) et styre for MNT- Forum. Det planlegges et lignende møte i Bergen i begynnelsen av Nasjonalt forum (NF) Tekna er representert i Nasjonalt forum (for realfag), som har opprettet to nye arbeidsgrupper i Den ene gruppen skulle se på skolerådgivernes rolle og oppgave. Den andre gruppen hadde som mandat å utarbeide et bestillingsdokument som grunnlag til en felles, nasjonal rekrutteringskampanje for å få 15-åringer til å velge en realfaglig utdannelse. Tekna var representert i begge arbeidsgruppene. Den nasjonale rekrutteringskampanje skal gjennomføres i uke 7 neste år. Tekna arrangerte sammen med Kunnskapsdepartementet en workshop 2. oktober. Inviterte deltakere var Nasjonalt Forum, samt en rekke andre aktører fra næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Hensikten var å synliggjøre de ulike aktørene rolle i arbeidet med å øke rekrutteringen til og interessen for realfag, samt stimulere til økt samarbeide dem i mellom. Statsråden var til stede ved workshop en. Med utgangspunkt i workshop en og det som kom frem under verkstedene/diskusjonene vil Tekna komme med innspill til Kunnskapsdepartementet og legge dette frem på neste møte i Nasjonalt forum

7 Ressursinnsats Tekna har begrensede ressurser til denne aktiviteten som har økt betydelig i omfang i Mindre enn et årsverk disponeres til dette i samarbeid med Samfunnspolitisk seksjon i GS. Aktiviteten har stor politisk oppmerksomhet og har gitt flere profilerte oppslag i media. Vedlegg 1: Aktiviteter i Rogaland 2007 Vedlegg 2: Faglig aktivitet i Aust- og Vest-Agder 2007 Vedlegg 3: Faglig aktivitet i Oslo Avdelingen 2007 Vedlegg 4: faglige aktiviteter i Bergen

8 Aktiviteter i Rogaland 2007 Vedlegg 1 1. Lokale priser Utdeling av Tekna Stavanger avdelings Teknologipris 2006 med foredrag Arrangør: Stavanger avdelings teknologipriskomité og fagrådet i Stavanger Teknologiprisen deles ut hvert år til den bedrift i regionen som best har anvendt ny teknologi eller som har utviklet en ny avansert teknologi. Prisen ble delt ut første gang i Foredrag: - Medox og antocyaner, et bioteknologisk og medisinsk eventyr v/sjur Svaboe, styreformann i Biolink Group AS (vinner av Teknologipris 2006). - Idrettenes vinnerkultur og næringslivets kultur for større framskritt. Er det noe å lære av hverandre? v/tor Espedal, formann i Teknologiforum Rogaland (TeFoRo) Sted: Sandnes Antall deltakere: 35 Utdeling av Tekna Stavanger avdeling studentpris 2007 Stavanger avdeling deler hvert år ut en studentpris til en nyutdannet mastergradsstudent fra Universitetet i Stavanger. Kriteriene for prisen er gode studieresultater og/eller aktivt engasjement i studentorganer. Årets pris gikk til Grete Viste. Studentprisen ble overrakt 5. juni av Stavanger avdelings leder, Erik Sund, under avslutningen/diplomoverrekkelsen som Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet hvert år arrangerer for sine mastergradsstudenter. Antall deltakere: Kurs Forandring fryder v/susanne Kirchberger Arrangør: Stavanger avdeling Innhold: Angst og motstand i forandringer, Vurderingsmuligheter, Å komme hinsides barrierer og blokkader, bruke riktig energi og oppmerksomhet for å komme videre, personlighetstyper (Riemann Thomann), de 4 prinsipper, forandringsfaser, inspirasjon og motivasjon til forandring, menneskelige kvaliteter i forandringsprosesser. Mange praktiske øvelser. Antall deltakere: 14 Retorikk og presentasjon v/susanne Kirchberger 8

9 Arrangør: Stavanger avdeling Innhold: retorikkens grunnlag: stemme, kroppsspråk, språk, analyse av målgruppe og mål, forberedelse og gjennomføring av taler, oppbyggingsmuligheter av taler, talens elementer: stilmidler og spenningsbuen, konstruktiv bruk av prestasjonsangst, motivasjon og aktivering av andre, om å takle vanskelige situasjoner (blackout, forstyrrelser, avbrytelser). Mange praktiske øvelser. Antall deltakere: Foredragsmøter Omgitt av løgnere om ærlige tilbakemeldinger til ledere v/arne Selvik, AFF Arrangør: Stavanger avdelings ledelsesfaglige forum, Siviløkonomene og NITO Rogaland Om hvorfor medarbeidere holder ting skjult for sine ledere og hvorfor det er viktig for ledere å få ærlige tilbakemeldinger. Antall deltakere: 85 Hvordan satser energiselskapet BP på miljøvern? Arrangør: Stavanger avdelings miljøgruppe En presentasjon av BPs miljøvernsatsing lokalt, offshore og globalt. BP er aktive innen alternativ energi (spesielt solenergi, hydrogenbruk og biobrensel, men også andre alternativer), og arbeider med 0-utslipp fra Valhallfeltet (skal elektrifisere med kabel fra land og injisere utslipp) og har også fokus på ansattes reisemåter i jobbsammenheng, og andre tiltak lokalt. Sted: Forus Antall deltakere: 27 Økonomisk kriminalitet en del av vår hverdag? v/harald Kleppe (Økokrim bl.a.) Arrangør: Stavanger avdeling, NITO Rogaland, Handelshøyskolen BI og Siviløkonomene Er økonomisk kriminalitet mer vanlig enn det vi tror? Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er - eller gir seg ut for å være - lovlig. Såkalte Nigeria-brev og telefonhaier er kun en liten del av isfjellet, grenseoppgangen er viktig å forholde seg til. Naivitet kan medføre staffeansvar. Sted: Sandnes Antall: 48 Vitenskapens nye briller v/rolf Erik Solheim Et foredrag om nye måter å tenke på. Sted: Sandnes Antall deltakere 25 9

10 Når forandring ikke fryder hvordan bevare livsglede og arbeidsglede i endring og usikkerhet v/per Anders Nordengen Arrangør: Stavanger avdeling og NITO Rogaland Om hvordan vi takler og kan takle forandringer som ikke er selv-villet i en hverdag som forandrer seg stadig. Antall Deltakere: 150 Faglig aften i Haugesund Arrangør: Haugaland avdeling Foredrag om Lyses havmølleprosjekt, alginater v/ FMC Biopolymer og prosjektet Trygg bolig v/norflam + middag. Sted: Haugesund Antall Deltakere: Rekruttering til realfag/forskning Utdanningsdager 2007 Stand bemannet av medlemmer i samarbeid med NITO Rogaland for å informere om tekniske karriereveier. Antall deltakere: 2000 skoleelever fra Rogaland Kurs i uteskolematematikk for lærere i grunnskolen 1 kurs i regi av Stavanger avdeling, i samarbeid med Didaktiv og fylkesmannens skolekontor, i f.m. utdeling av matematiske ryggsekker (totalt utdelt 11 sekker i år). Antall deltakere: 18 Kjøp av plasser på kurs i uteskolematematikk for lærere i grunnskolen I f.m. utdeling av matematiske ryggsekker. Antall deltakere: 4 Sted Haugesund (3 sekker delt ut i år) Antall deltakere: 6 Kurs i begynneropplæring i matematikk for barnehagepersonell 2 kurs i regi av Stavanger avdeling, i samarbeid med Didaktiv, i f.m tidligere utdelte mattemeiser/utdeling av mattemeiser (totalt utdelt 9 meiser i år). Antall deltakere: 30 10

11 Familiedag på Sandnes museum, Vitensenteret Arrangør: Stavanger avdelings Senior Ekspertgruppe (SEGRO) Sted: Sandnes Antall deltakere: 100 Forskningsdagene 2007 Stavanger: Tekna v/distriktskontorleder er representert i forskningsdagskomiteen i Sør-Rogaland, sammen med representanter fra UiS, IRIS, Rogaland Kunnskapspark, Stavanger Universitetssykehus, Handelshøyskolen BI, Arkeologisk museum Stavanger, Misjonshøgskolen, Rogaland fylkeskommune og Sandnes museum, avd. Vitenfabrikken. I 2007 ble det avholdt 38 arrangementer: møter, seminarer, forsknings stand up, Researcher s night, forskningstorg m.m. I komiteen er hovedansvaret for de forskjellige arrangementene fordelt blant komiteens medlemmer. Tekna/Stavanger avdeling og Sandnes museum, avd. Vitenfabrikken har hovedansvar for forskningstorgene (i år 2 stk.) Sted for Forskningsdagene: Stavanger og Sandnes Antall besøkende: Totalt ca Karmøy: Haugaland avdeling deltok med eksperimentstand på forskningstorget på Karmøy. Skolerådgiverseminar Arrangør: Stavanger avdeling, NITO Rogaland, Teknas og NITOs bedriftsgrupper ved StatoilHydro Halvdagsseminar med informasjon fra UiS og HiT, RENATE-senteret (representanten ble dessverre syk, så innlegget gikk ut) og StatoilHydro om teknisk-naturvitenskapelige karrieremuligheter. Antall deltakere: Andre arrangementer Bedriftsbesøk hos Gassco Arrangør: Haugaland avdeling Sted: Karmøy Antall deltakere: 9 Bedriftsbesøk hos Rosenberg Verft Arrangør: Stavanger avdelings Senior Ekspertgruppe (SEGRO) Sted: Buøy Antall deltakere: 25 11

12 Vedlegg 2 Faglig aktivitet i Aust- og Vest-Agder 2007 Tirsdag 30.01: Torsdag 15.02: Kurs: Forandring fryder (Arr. Fagrådet) Sted: Teknas møtelokale på Kjøita 42, Kristiansand Foreleser: Susanne Kirchberger. Avlyst pga for få påmeldt. Jobbsøkerkurs for studentene v/uia, Grimstad Sted: UiA, Grimstad. Antall deltakere: 17 Onsdag 21.02: Jobbsøkerkurs del 2: Sted: UiA, Grimstad. Avlyst pga for på påmeldt. Onsdag 21.02: Torsdag 15.03: Torsdag 22.03: Torsdag 29.03: Lørdag 14.04: Tirsdag 04.09: Onsdag 12.09: Torsdag 13.09: Onsdag 19.09: Temamøte: MNT-forum Nye fag, nye læreplaner og nye utfordringer Sted: UiA, Kristiansand. Antall deltakere: 46 Kurs: Presentasjonsteknikk Behersk din egen scene (Arr. Fagrådet) Sted: Teknas møtelokale på Kjøita 42, Kristiansand Foreleser: Andreas Aase, lektor ved UiA og konsulent i Mentor Partner. Antall deltakere: 9 Temamøte: Sørlandsk vannkompetanse ute i verden Samarbeid med Norsk Vannforenings lokalkommite på Sørlandet Sted: Hotel Norge, Kristiansand Åpent møte om Kunnskapshavna i Arendal. (Arr. NITO, Tekna og SEGA). Sted: Arendal. Antall:? Kurs: Psykologi i arbeidslivet Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Psykologi i arbeidslivet ved Bjørn-Frode Jacobsen, leder av Damsgaard AS og nettverksleder i DamsgaardGruppen. Antall deltakere: ca 50 Medlemsmøte Vest-Agder avd.: Informasjon om nye E18 v/agder OPS Veiselskap Sted: Lillesand. Antall deltakere: ca 18 Kurs: Uklar arbeidsflyt og dårlig utnyttelse av ressursene på din arbeidsplass? - Verktøyet prosessmodellering kan bidra til kartlegging og optimalisering. Sted: UiA, Grimstad Foreleser: Bente Langerud Mortensen, siviløkonom og senior rådgiver i Bouvet. Antall deltakere: 35 Medlemsmøte Aust-Agder avd.: Informasjon om den nye pensjonsreformen Sted: Statens Vegvesen, Arendal. Antall:? Temamøte: MNT-forum 12

13 Informasjon om National Oilwell Varco og om Node Prosjektet Foredrag om prosjekter ved bedriften, knyttet til realfaglige emner Sted: National Oilwell Varco, Kristiansand. Antall deltakere: 25 Torsdag :: Medlemskurs: Patenter og opphavsrett Sted: Teknas møtelokale på Kjøita 42, Kristiansand Foreleser Arve Vaale Hallberg, Tekna. Avlyst pga for få påmeldt : Internasjonal konferanse om Membranteknologi (Arr. Air Products og Tekna) Sted: Kristiansand. Avlyst pga for på påmeldt. Torsdag 09.10: Tirsdag 16.10: Torsdag 18.10: Torsdag 25.10: Torsdag 25.10: Torsdag 25.10: Torsdag 01.11: Onsdag 07.11: Bedriftsbesøk og informasjon om Elkem Solar Sted: Elkem Solar, Kristiansand. Antall deltakere: 32 Konferanse om Etikk (Arr. i samarbeid med NHO, LO, KS RIF, Siviløkonomene, EBA, NITO) Sted: Kristiansand. Flere foredragsholdere. Antall deltakere: 88 Medlemskurs: Praktisk styrearbeid Foreleser: Tor Hofstad. Sted: Rica Dyreparkan Hotell, Kristiansand. Antall deltakere: 25 Temamøte: MNT-forum: Klimautfordringer og nye energiformer Sted: UiA, Kristiansand. Flere foredragsholdere. Antall deltakere 37 Bedriftsbesøk Aust-Agder avd.: Nymo Sted: Nymo, Vikkilen, Grimstad. Vi vil få se og høre om oljeboremodul som nesten lages på samlebånd. Antall deltakere:? Medlemsmøte: Thorium-kraftverk i Norge? Fordrag m/prof. Egil Lillestøl, UiB. Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. Antall deltakere: 135 Kurs: Konflikthåndtering (Arr. Fagrådet) Forelesere fra UiA. Sted: Teknas møtelokale på Kjøita 42, Kristiansand. Avlyst og utsatt pga for få påmeldt. Medlemsmøte Vest-Agder avd.: Gründer-kveld i samarbeid med Connect. Avlyst pga for få påmeldt. 13

14 Faglig aktivitet i Oslo avdelingen 2007 Vedlegg 3 Den faglige virksomheten i Oslo avdeling er i avdelingens hovedaktivitet og samler i løpet av året mer enn deltakere, av et totalt deltakerantall på nærmere Virksomhetens fire hjørnesteiner er: organisering i medlemsstyrte fora, faggrupper og nettverk service- og aktivitetskontoret i Ingeniørenes Hus mange aktive tillitsvalgte et fruktbart samarbeid med hovedorganisasjonen (Tekna) Avdelingen har de seneste årene hatt god tilgang på aktive, yngre medlemmer. Dette skyldes bl.a. en stadig økende aktivitet i Yngres Forum og resulterer i en fornyelse av våre tilbud. Det er i løpet av året startet to nye faggrupper; en for Programvareutvikling og en for Analyse og beregning. Disse vil bli videreutviklet i Det at arbeidet organiseres på en enkel måte, gjør det mulig å ivareta mange av initiativene som kommer fra medlemmer som ønsker å engasjere seg i et tema. Ofte kan slike initiativ føre til stor aktivitet, noe som også smitter til andre deler av organisasjonen. Oslo avdeling inviterer medlemmer i andre deler av landet, som ikke har tilsvarende gruppe lokalt, til å melde seg inn i Oslos grupper. Midlene som blir bevilget fra Tekna til lokale Samfunnsprosjekter er et viktig bidrag til nyskaping og til å opprettholde aktiviteter som profilerer Tekna på en positiv måte og skaper engasjement på viktige områder. Eksempler på dette er Familiesøndagene på Norsk Teknisk Museum som samler mer enn 1000 mennesker hvert år. Årets Bauta, den fjerde i rekken over store ingeniørbragder, vil bli reist på Union Brygge langs elvepromenaden i Drammen sentrum til heder for treforedlingsindustrien og de første tresliperiene i Norge. Bautaen reises i samarbeid med bl.a. Drammen kommune og Tekna Drammen avdeling. Som i samfunnet for øvrig har energi- og klimaspørsmål stått på høyt oppe på agendaen i Både vårt frokostseminar Waterhole, Nettverksgruppe for kraft, Faggruppe for energi, industri og miljø og Seniorteknologene har behandlet disse temaene. I forbindelse med Kommunevalget organiserte styret en politisk klimadebatt med Oslos politikere og i samarbeid med studentene på UMB ble det arrangert et meget vellykket seminar med Børge Ousland på Ås. Gründermiljøet i avdelingen er voksende. På service- og aktivitetskontoret i Ingeniørenes Hus tilbys medlemmer i oppstartsfase gratis kontorer med alle fasiliteter og støtte fra erfarne seniorer. Gründergruppens paneldebatt i Forskningsparken i forbindelse med Oslo Innovation Week hadde i år temaet grønn gründer på agendaen. Profesjonell tilrettelegging og innsats fra administrasjonen er en viktig forutsetning for å opprettholde det høye aktivitetsnivået. Det at enkelte grupper benytter betalte tjenester fra våre fagsekretærer for tilrettelegging og drift bidrar til at gruppens styre i større grad kan fokusere på innholdet i tilbudet. Fagsekretærene er ofte faglig høyt kompetente medarbeidere som ikke lenger er yrkesaktive. 14

15 Vedlegg 4 Faglige aktiviteter i Bergen 2007 Arrangementer 2007 Deltakere Måned Omvisning hos Kaffehuset Friele 35 Januar Vinsmakerkurs 165 februar Byvandring 30 mai Familiecruise med Statsråd Lehmkuhl 310 juni Opplæring i mattemeiser 20 juni Møte om thorium 173 september Arbeidslivsetikk 12 september Introduksjonskurs i fysio-pilates 35 september Omvisning og orientering om Bergen Brannstasjon 105 oktober Familiedag på vilvite senteret 265 oktober Kurs i arbeidsmiljøloven 15 oktober Møte med NTVA ang. dilemma og utfordringer rundt høyere utdannelse 35 oktober Kurs i ølbrygging 50 november Besøk på Svartedikets nye vannbehandlingsanlegg 55 november 15

Årsrapport for 2007. Versjon 11.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling

Årsrapport for 2007. Versjon 11.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling Versjon 11.1.08 Årsrapport for 2007 Innledning Aktivitetsplanen for faglig virksomhet i Tekna for 2007 er organisert i tre hovedinnsatsområder: Faglige nettverk og faglig utvikling Faglige møteplasser,

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Årsmøte og

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE. Tekna Kongsberg avdeling. Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007

Innkalling til ÅRSMØTE. Tekna Kongsberg avdeling. Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag og kaffe Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 28. februar 2008 Program Kl 1700 Kl 1900 Kl 1930 Årsmøte Middag Foredrag Newton-rom på Kongsberg ved Einar

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling

Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Lære gjennom å gjøre

Lære gjennom å gjøre Lære gjennom å gjøre Den nasjonale vitensentersatsningen Vitensentersatsningen er en del av regjeringens realfagssatsning - Vitenprogrammet 1.000.000 besøkende i Norge 2013 Vi startet med aktiviteter i

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS Hva skjer? Velkommen til dette andre nyhetsbrevet fra TENK i 2009. Her kan du lese om hva som har skjedd i prosjektet i februar og mars, og litt om hvilke planer vi har framover.

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

INNKALLING til ordinært årsmøte

INNKALLING til ordinært årsmøte INNKALLING til ordinært årsmøte Mandag 08. februar 2010 kl. 1800 Sted: BIS Production Partner Porsgrunn 1 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: Mandag

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2010 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer