Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA"

Transkript

1 Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA

2 Innhold FINANSIELL RAPPORT 2. KVARTAL Regnskap 2. kvartal KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...8 UTVIDET RESULTATREGNSKAP...8 KONSERNBALANSE...9 Egenkapital...10 NØKKELTALL...10 KONTANTSTRØM NOTER TIL SAMMENDRATT REGNSKAP...12 Note 1 Generelt...12 Note 2 Segmentinformasjon...12 Note 3 Netto gevinst ved salg av skip...12 Note 4 Hendelser etter balansedagen...12 Note 5 Avskrivninger...13 Note 6 Betalingsmidler...13 Note 7 Netto rentebærende gjeld...13 Note 8 transaksjoner med nærstående parter...13 Note 9 Skatter...13 Note 10 aksjekapital OG AKSJONÆRINFORMASJON...14 DOF Supply Kontraktsdekning Norskan / Aker DOF Deepwater Kontraktsdekning DOF Subsea Kontraktsdekning

3 Finansiell rapport 2. kvartal 2012 VESENTLIGE HENDELSER I 2. KVARTAL Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK mill (NOK mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 945 mill (NOK 495 mill), inklusiv salgsgevinst på NOK 203 mill. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for subsea flåten har i 2. kvartal vært 95 % (91 %) og for supply flåten 94 % (92 %). DOF Subsea tok levering av nybygget, Skandi Bergen i mai. Skipet ble straks etter levering solgt til Commonwealth i Australia. DOF Subsea kontraherte samtidig et nytt konstruksjonsfartøy fra STX med levering i Både supply- og subseaflåten har sikret en høy kontraktsdekning i 3. kvartal. DOF ASA er morselskapet i et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte bestående av PSV, AHTS, subsea skip og serviceselskaper som tilbyr tjenester innenfor subsea markedet. Konsernet har en moderne flåte med en gjennomsnittsalder på ca. 6 år. Pr. august 2012 består flåten (heleid/deleid) av 74 skip, hvorav 66 skip er i operasjon og 8 skip utgjør nybygg med levering i 2012 og fremover. Flåten består av følgende fartøyer; 20 AHTS, 23 PSV og 31 CSV. I tillegg eier konsernet en flåte bestående av 52 moderne ROV er inklusiv nybygg. DOF har hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter. Pr. august utgjorde den nominelle verdien av kontraktene ca NOK 19 milliarder, og inklusiv opsjoner en verdi på ca NOK 39 milliarder. Kontraktsdekning i 2012 er 93 % og 73 % for HOVEDPUNKTER REGNSKAP FOR 2. KVARTAL Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK mill). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 945 mill (NOK 495 mill). Ebitda ekskl. salgsgevinst utgjør NOK 742 mill (NOK 495 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 684 mill (NOK 215 mill). Sum finanskostnader før urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter utgjør NOK mill (NOK mill). Urealisert agio/disagio utgjør NOK mill (NOK 86 mill) og netto verdiendring finansielle instrumenter NOK - 97 mill (NOK - 40 mill). Resultat før skatt eksklusiv urealisert valuta- og verdiendringer utgjør NOK 333 mill (NOK - 55 mill). Resultat før skatt utgjør NOK mill (NOK - 9 mill). Netto rentebærende gjeld er pr NOK mill (NOK mill). Forskuddsbetalte terminer nybygg er pr NOK mill (NOK mill). Bokført egenkapital inklusiv minoriteter er pr NOK mill (NOK mill). KOMMENTARER TIL DRIFTEN I 2. KVARTAL De fleste av konsernets skip er utleid på faste kontrakter. DOF Subsea har skip som opererer på kortere kontrakter i prosjekt- og spot markedet, der utnyttelsesgraden av skipene er påvirket av markeds- og sesongvariasjoner. Supplyflåten i Nordsjøen har hatt 98 % utnyttelse av sin flåte gjennom andre kvartal og har ikke hatt skip i spotmarkedet i perioden. Skandi Falcon forlot Nordsjøen i første kvartal og ankom Australia i april og startet sin langsiktige kontrakt for MacDow. Den tekniske oppetid av denne flåten har i perioden vært høy. Norskan har det operasjonelle ansvaret for konsernets flåte i Brasil og har alle sine fartøy på periode kontrakter. Den gjennomsnittlige utnyttelsesgrad har i andre kvartal vært 91 %. Norskan har oppnådd en bedre utnyttelse av sin flåte i Brasil sammenlignet med forrige kvartal og hovedårsak til off-hire har vært planlagte dokkinger av fem skip. Nybygget Skandi Hawk startet en prosjektkontrakt i Vietnam i mai. Aker DOF Deepwater (ADD), et joint venture eid av Norskan og Aker Solutions, eier en flåte bestående av 5 AHTS fartøyer. Skandi Peregrino har i perioden gått på fast kontrakt i Brasil. Skandi Emerald og Skandi Saigon har operert i spotmarkedet og har hatt tilnærmet 100 % utnyttelse i april/mai, mens det for juni har vært variabel inntjening og utnyttelse. Skandi Pacific har i perioden operert i Vietnam på en fast kontrakt. Denne kontrakten ble avsluttet i august. Skandi Atlantic har siden midten av mai gått på fast kontrakt i Australia. Subsea flåten har i perioden hatt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på tilnærmet 100 % for skipene på faste kontrakter og 93 % utnyttelsesgrad for skipene på prosjektkontrakter. Aktiviteten har vært høy i henholdsvis Asia, Atlantic og i Brasil i perioden. Et skip, Geoholm, har hatt lav utnyttelse på grunn av seiling fra Vest-Afrika til Nordsjøen, for dokking og klargjøring til kontrakt med Technip. Tilsvarende har Skandi Singapore vært noe off-hire i forbindelse med seiling og vedlikehold forut for kontrakt i Malaysia, som ble påbegynt i slutten av 4 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

4 juni. Aktiviteten innenfor survey og posisjonering har vært høy i 2. kvartal. KOMMENTARER TIL DRIFTEN HITTIL I ÅR Sum inntekter hittil i år utgjør NOK mill (NOK mill). Veksten på ca 35% representerer flere skip i operasjon og bedre markedsforhold. Ebitda utgjør NOK mill (NOK 869 mill) og driftsresultatet (Ebit) utgjør NOK mill (NOK 321 mill). Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for flåten har hittil i år vært på 91 % for subsea skipene og 92 % for supply skipene. DOF Subsea har hittil i år oppnådd en utnyttelsesgrad på 81 % for sine skip på prosjekt kontrakter, tilsvarende tall for samme periode i fjor var 77 %. For flåten i Brasil var første kvartal preget av en del off-hire på grunn av dokkinger, ombygging og tekniske problemer på noen skip. 2. kvartal viser derimot en bedre drift for den brasilianske flåten. For den øvrige flåten har den tekniske oppetiden vært høy med få driftsavbrudd. Det er tatt levering av fire skip hittil i år, hvorav ett skip ble solgt rett etter levering. De tre andre leverte nybyggene har alle startet på faste kontrakter i løpet av 2. kvartal. Det er inngått fastrente avtaler på hoveddelen av konsernets langsiktige gjeld i USD. Tilsvarende er det inngått fastrente avtaler på ca. 30 % av gjelden i NOK. SKATT Skattekostnad er basert på beste estimat. BALANSE Konsernets total kapital utgjør NOK mill pr. juni og økning hittil i år på ca NOK 508 mill representerer i hovedsak økt aktivitet og tilførsel av tre skip. Konsernets netto rentebærende gjeld hensyntatt ikke sysselsatt kapital er pr. utgangen av juni NOK mill. Ikke sysselsatt kapital er forskuddsbetaling på skip under bygging, som pr. juni utgjør NOK mill. KONTANTSTRØM PER JUNI: MNOK AVSKRIVNINGER DOF ble i fjor pålagt av finanstilsynet å benytte markedsverdi som grunnlag for restverdiestimatet av konsernets flåte. Dette prinsipp er benyttet for beregning av avskrivninger i dette kvartalet. Endringer i markedsverdier kan skape større volatilitet i framtidige avskrivninger. FINANSRESULTAT Konsernet benytter seg per i dag ikke av sikringsbokføring i forbindelse med valuta. Datterselskapet Norskan opererer i Brasil og har BRL som funksjonell valuta. Dette medfører eksempelvis at store bevegelser i kursforholdet mellom USD og BRL vil gi store regnskapsmessige effekter. En svekkelse av BRL mot USD er hovedårsak til et urealisert valutatap på NOK mill hittil i år. Dette til tross for at Norskan i begrenset grad er eksponert mot valuta, da alle langsiktige kontrakter er sikret i tilsvarende valuta som drifts- og finanskostnader. Urealisert disagio i 2. kvartal utgjør NOK mill og representerer i hovedsak en svekkelse av NOK og BRL i forhold til USD. Det har vært bevegelser i lange renter dette kvartalet og urealisert endring av finansielle instrumenter utgjør NOK - 97 mill i perioden. Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler - start Agio/disagio betalingsmidler Betalingsmidler - slutt FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR Konsernets gjenværende forpliktelser på skip under bygging utgjør pr. juni NOK mill og gjelder 8 skip som har planlagt levering i 2012 og fremover. For ventet langsiktig finansiering av dette nybyggingsprogrammet utgjør ca. NOK mill, hvorav ca. NOK mill er sikret. Av de 8 nybyggene er 6 skip sikret langsiktige kontrakter med ConocoPhillips og Petrobras. AKSJONÆRFORHOLD Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. juni var det (4 186)aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 30. juni var kr 30,- (kr 48,10). Det er den 24. mai avholdt ordinær generalforsamling, 5 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

5 hvor styret fikk fornyet fullmakt til å utstede inntil aksjer. Styret fikk i samme generalforsamling fornyet fullmakt til å erverve 10 % av selskapets aksjer til høyeste pålydende kr 100,- og laveste pålydende kr 20 pr. aksje. FLÅTEN-/VIRKSOMHETER DOF Subsea inngikk i mars avtale med Commonwealth Australia om salg av Skandi Bergen til en pris ca. USD 130 mill. Skipet ble overlevert til ny eier i forbindelse med levering fra verft i mai. DOF Subsea har inngått avtale med STX om levering av et nytt subsea fartøy med tilsvarende design som Skandi Bergen. Dette nybygget har levering i mai DOF har investert 20 % i Iceman IS, som har kontrahert en stor AHTS. Nybygget vil bli utrustet til blant annet å operere i Artiske farvann. Skipet har levering medio Norskan planlegger levering av nybygget Skandi Iguazu i slutten av august. DOF planlegger levering av tre MRV (Multi Role Vessel) fartøyer i løpet av andre halvår. Skipene vil gå inn på 7 års kontrakter for ConocoPhillips etter levering. NYE KONTRAKTER Konsernets flåte opererer globalt, og har Nordsjøen, Vest- Afrika, Brasil og Asia/Australia som de viktigste operasjonsområder. DOF Subsea Asia har i 2. kvartal fått tilført et nytt skip, Skandi Hawk, i sin operasjon, skipet startet på en kontrakt i Vietnam i mai. DOF Subsea har sikret god beskjeftigelse for prosjekt flåten både i Asia og Nordsjøen i 3. kvartal og godt inn i 4. kvartal. Kontraktsaktiviteten har også vært stor, herunder er det inngått en 3+3 års kontrakt for Skandi Constructor med Helix Well Ops, med oppstart 2. kvartal Videre er RSV kontrakt for Skandi Chieftain fornyet med 2 år for Petrobras fra juni 2012 og Chevron har erklært opsjon på ett år for Skandi Salvador i Brasil. Spot markedet i Nordsjøen har vært svakt i hele kvartalet, særlig i mai og juni. For PSV har utnyttelsesgraden vært jevn, men inntjeningen har vært lav og for AHTS segmentet har både utnyttelsesgraden og inntjeningen vært lav. Pr. utgangen av juni var det 300 supply skip som opererte i Nordsjømarkedet, hvorav 117 skip i spotmarkedet. Prosjektmarkedet for subsea fartøyer har vist høy aktivitet gjennom hele kvartalet. Aktiviteten i Australia forventes fortsatt å være høy, basert på planlagte prosjekter de nærmeste årene. Tilbudsaktiviteten i Brasil er høy og selskapet forventer at denne trenden fortsetter fremover. FREMTIDSUTSIKTER DOF har økt sin kontraktsdekning i forhold til fjoråret og særlig gjelder dette for supply flåten. Ved utgangen av juni var kun to AHTS fartøyer eksponert i spot markedet. DOF Subsea har sikret tilfredsstillende kontraktsdekning for prosjektflåten i 2012 og vil fortsette sin strategi med en miks av lange kontrakter og skip på prosjekt kontrakter. Flere skip i operasjon og god kontraktsdekning gjør at konsernet i dag forventer en operasjonell inntjening i tredje kvartal på nivå med, eller noe bedre enn, inntjeningen i andre kvartal. BEKREFTELSE FRA STYRET OG CEO Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2012, er utarbeidet i samsvar med IAS 34- Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i neste regnskapsperioden samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. MARKEDET 6 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

6 Styret i DOF ASA, 22. august 2012 Helge Singelstad Styrets leder Helge Møgster Styremedlem Oddvar Stangeland Styremedlem Wenche Kjølås Styremedlem Karoline Møgster Styremedlem Mons S. Aase CEO IR kontakter: Mons S. Aase, CEO Hilde Drønen, CFO DOF ASA, 5392 Storebø 7 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

7 Regnskap 2. kvartal 2012 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP (MNOK) Note 2 kv kv kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Gevinst ved salg av skip Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat - EBIT Resultat fra tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring i virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Resultat fordeles slik Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel UTVIDET RESULTATREGNSKAP (MNOK) 2 kv kv kv kv Omregningsdifferanser valuta Andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

8 Konsernbalanse (MNOK) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immatrielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og andre selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjon og derivater Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kreditinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kreditinstitusjoner Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

9 Egenkapital Ikke Sum kontroller- Innbetalt Opptjent Omregnings annen ende eier- Sum (MNOK) egenkapital egenkap differanser egenkapital interesser egenkapital Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Balanse Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Transaksjoner med 6 6 minoritetsinteresser Balanse NØKKELTALL 2 kv kv kv kv EBITDA margin eks gevinst ved salg av skip 1) 35 % 31 % 34 % 29 % 31 % EBITDA margin 2) 45 % 31 % 39 % 29 % 31 % EBIT margin 3) 32 % 14 % 26 % 11 % 18 % Kontantstrøm pr. aksje 4) 5,35 2,49 8,09 3,32 9,03 Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) 5) -2,63-0,07-0,43-0,11-3,69 Resultat pr. aksje justert for urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter *) 6) 3,88-0,64 3,85-2,45 1,67 Egenkapitalavkastning 7) 1 % -1 % -8 % Egenkapitalandel 8) 21 % 24 % 22 % Verdijusert egenkapitalandel 40 % 43 % 44 % Capex Netto rentebærende gjeld Gjennomsnittlig antall aksjer Utestående antall aksjer *) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 1) Driftsresultat før salgsgevinst og avskrivning i prosent av driftsinntekter. 2) Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter. 3) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 4) Resultat før skatt + av- og nedskrivninger +/- urealisert agio/disagio +/- netto endring i virkelig verdi av finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer 5) Resultat ex. Ikke kontrollerende andel/gjennomsnittlig antall aksjer 6) Resultat inkl. ikke kontrollerende andel ex. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer 7) Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital 8) Egenkapital/totalkapital 10 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

10 KONTANTSTRØM (MNOK) 2 kv kv kv kv Resultat før skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger på anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring av andre tidsavgrensninger Resultat fra tilknyttede selskaper Kontantstrøm fra driften Renteinntekter/-kostnader Mottatt renteinntekter Betalte rentekostnader Periodens skatter Netto kontantstrøm fra driften Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetaling/utbetaling langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld Endring tilgang ikke-kontrollerende eierinteresser Innbetaling av kapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens slutt DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

11 NOTER TIL SAMMENDRATT REGNSKAP Note 1 Generelt Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med Internasjonal Reporting Standards (IFRS) og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS34 ). Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til de samme prinsippene som ble benyttet i årsrapporten for 2011, men inneholder ikke all informasjon og noter som kreves i en årsrapport. Kvartalsrapporten må derfor leses i sammenheng med siste årsrapport fra selskapet. Endrede standarder og tolkninger kan gi andre tall. Regnskapet er urevidert. Note 2 Segmentinformasjon Driftsinntekter, EBITDA og EBIT pr. segment 2 kv kv kv kv DriftsINNTEKTER PSV AHTS CSV SUM EBITDA PSV AHTS CSV SUM EBIT PSV AHTS CSV SUM Note 3 Netto gevinst ved salg av skip Netto gevinst ved salg av skip gjelder nybygget STX 771. Nybygget ble levert fra verft og solgt i mai Note 4 Hendelser etter balansedagen DOF Subsea AS har inngått en kontrakt med Helix Well Ops for fartøyet Skandi Constructor. Kontrakten er 3 år fast med 3x1 års opsjoner. Kontrakten vil starte i 2. kvartal Norskan / DOF Subsea Brasil har avtalt med Petrobras en to års forlengelse for Skandi Chieftain fra 3. kvartal Skandi Chieftain er en RSV med ROV-er og diverse dekk montert subsea utstyr. Skandi Chieftain har jobbet for Petrobras siden Totale kontraktsverdier utgjør ca. 825 millioner kroner. 12 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

12 Note 5 Avskrivninger DOF har en strategi om at konsernet til enhver tid skal ha en relativt ny flåte definert ved at skipene primært sett skal være under 20 år gamle. DOF kalkulerer således en restverdi ved utløpet av bruksperioden. Grunnlaget for restverdiestimatet skal være markedsverdi av certeparti frie skip. Takstene justeres for å reflektere skipenes verdi dersom de hadde vært av en alder og i en tilstand som er forventet på salgstidspunktet. For å estimere restverdien bruker DOF en lineær modell som er avhengig av alderen på skipet økende fra 50% (på et nybygg) til 100% (av et 20 år gammelt skip) av mottatte megleranslag. Selskapet endret restverdiestimat ved årslutt Sammenlignbare tall pr. 2. kvartal 2011 er ikke omarbeidet. Effekten av endring av restverdi utgjør ca MNOK 67 i reduserte avskrivninger pr. 2. kvartal Note 6 Betalingsmidler Bundne likvide midler *) Frie likvide midler Sum likvide midler *) Inkluderer i all hovedsak sperret innskudd knyttet til langsiktig lån fra Eksportfinans. Note 7 Netto rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld og avsetninger Kortsiktig del av obligasjonslån Kortsiktig del av langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld til finansinstitusjoner Sum rentebærende gjeld Betalingsmidler Netto rentebærende gjeld Note 8 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp. Note 9 Skatter Skatter pr er basert på et estimat. 13 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

13 Note 10 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON De største aksjonærene i DOF ASA pr Navn Antall aksjer Eierandel Stemmeandel MØGSTER OFFSHORE AS ,22 % 51,22 % PARETO AKSJE NORGE ,62 % 5,62 % ODIN NORGE ,55 % 5,55 % SKAGEN VEKST ,13 % 5,13 % PARETO AKTIV ,63 % 2,63 % ODIN OFFSHORE ,16 % 2,16 % MP PENSJON PK ,09 % 2,09 % PARETO VERDI ,49 % 1,49 % VESTERFJORD AS ,93 % 0,93 % KANABUS AS ,89 % 0,89 % UBS AG, LONDON BRANCH ,79 % 0,79 % MOCO AS ,71 % 0,71 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,60 % 0,60 % ODIN MARITIM ,52 % 0,52 % SIX SIS AG ,49 % 0,49 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,47 % 0,47 % PACTUM AS ,41 % 0,41 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,39 % 0,39 % PARETO SICAV ,36 % 0,36 % DNB NOR SMB ,31 % 0,31 % Sum ,76 % 82,76 % Sum andre aksjonærer ,24 % 17,24 % Sum antall aksjer % 100 % 14 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

14 DOF Supply Kontraktsdekning DOF Supply A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D PSV Skandi Falcon Skandi Marstein Skandi Foula Skandi Rona Skandi Buchan Skandi Sotra Skandi Caledonia Skandi Barra Skandi Texel Skandi Mongstad Skandi Flora Skandi Gamma Skandi Waveney Skandi Feistein Skandi Kvitsøy Skandi Nova Skandi Marøy Skandi Hugen AHTS CSV Skandi Stord Skandi Admiral Skandi Vega Skandi Fjord Skandi Olympia Skandi Hawk Skandi Commander Fast Opsjon Nybygg 15 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

15 Norskan / Aker DOF Deepwater Kontraktsdekning Norskan A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D AHTS CSV AHTS PSV Skandi Leblon Skandi Flamengo Skandi Yare Skandi Stolmen Skandi Captain Skandi Copacabana Skandi Botafogo Skandi Rio Skandi Fluminense Skandi Giant Skandi Møgster Skandi Ipanema Skandi Amazonas Skandi Iguacu Skandi Angra Skandi Urca Skandi Paraty Skandi Chieftain Skandi Hav Aker DOF Deepwater A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Skandi Peregrino Skandi Emerald 0SPOT Skandi Saigon SPOT Skandi Pacific SPOT Skandi Atlantic Fast Opsjon Nybygg 16 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

16 DOF Subsea Kontraktsdekning DOF Subsea A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D CSV Geograph Ocean Protector Skandi Seven Skandi Salvadore Skandi Vitoria Skandi Aker Skandi Santos Skandi Patagonia Skandi Carla Skandi Neptune Skandi Achiever Skandi Acergy Skandi Arctic Skandi Niteroi Geosea Skandi Skansen Skandi Inspector Skandi Constructor Skandi Singapore Skandi Hercules Skandi Skolten Skandi Hawk* Geobay Geosund Geoholm NB * TC from DOF Fast Opsjon Nybygg 17 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

17 Kontakter NORWAY: DOF Subsea AS Tlf: Fax: Epost: Adresse: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY DOF Subsea Norway AS Tlf: Fax: Epost: Adresse: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY DOF Management AS Tlf: Fax: Epost: Austevoll Adresse: Alfabygget 5392 Storebø, NORWAY Bergen Adresse: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY ANGOLA: DOF Subsea Angola Tlf/Fax: Mobil: / Epost: Adresse: Rua Ndumduma 56/58 Caixa postal 2469, Miramar Luanda, Republic of Angola DOF Management Australia Tlf: Mobil: Adresse: Level 1, 441 South Road Bentleigh, Vic. 3204, Australia BRAzIL: NorSkan Offshore Ltda Tlf: Fax: Epost: Rio Adresse: Rua Lauro Müller, 116 Salas 2802 a 2805 Torre do Rio Sul Botafogo Rio de Janeiro, R.J. BRAZIL Macae Adresse: Rua A1, número 35 Vale Encantado Macae - Rio de Janeiro, BRAZIL DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Tlf: Epost: Macae Adresse: Rua A1, número 35 Vale Encantado Macae - Rio de Janeiro, BRAZIL Rio Adresse: Rua Lauro Müller 116 Salas 2802 a 2805 Torre do Rio Sul - Botafogo Rio de Janeiro, R.J., BRAZIL SINGAPORE: DOF Management Pte Ltd Tlf: Fax: Adresse: 460 Alexandra Road# PSA Building, , Singapore DOF Subsea Asia Pacific Pte Ltd Tlf: Fax: Epost: Adresse: 460 Alexandra Road# PSA Building, , Singapore UNITED KINGDOM: DOF (UK) Ltd Tlf: Fax: Epost: Adresse: Voyager House 75 Waterloo Quay Aberdeen AB11 5 DE UNITED KINGDOM DOF Subsea UK Ltd Tlf: Fax: Epost: Adresse: Exchange No.1 62 Market St. Aberdeen, AB11 5PJ UNITED KINGDOM AUSTRALIA: DOF Subsea Australia Pty Ltd Tlf: Fax: Epost: Adresse: 5th Floor 181 St. Georges Tce Perth WA 6000, Australia Canada: DOF Subsea Canada Tlf: Fax: Epost: Adresse: 472 Logy Bay Road St John s, Newfoundland Canada A1A 5C6 USA: DOF Subsea USA Inc Tlf: Fax: Epost: Adresse: 5335 W. Sam Houston Parkway, N Suite 390, Houston, Texas USA

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA

FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA Finansiell rapport 1. kvartal 2012 DOF ASA INDEX: Rapport 1. Kvartal 2012 4 regnskap 1. kvartal 2012 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP UTVIDET RESULTATREGNSKAP KonSernets

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2011

DOF ASA 3. kvartal 2011 DOF ASA 3. kvartal 2011 Vesentlige hendelser i 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 710 mill (NOK 1 237 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 597 mill (NOK 433

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2010

DOF ASA 3. kvartal 2010 DOF ASA 3. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 237 mill (NOK 1 120 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 433 (NOK 375 mill inkl. salgsgevinst NOK 108 mill).

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2011

DOF ASA 1. kvartal 2011 DOF ASA 1. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 386 mill (NOK 1 129 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375 mill (NOK 338 mill). Resultatet i 1. kvartal

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2011

DOF ASA 2. kvartal 2011 DOF ASA 2. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 581 mill (NOK 1 521 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 495 mill (NOK 485 mill). Utnyttelsesgraden for subsea

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 161 mill (NOK 1 271,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 294,7 mill (NOK 476,1 mill). Justert

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2010

DOF ASA 4. kvartal 2010 DOF ASA 4. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 574 mill (NOK 1 161 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 454 mill (NOK 295 mill). Konsernets inntekter for

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA DOF ASA Alfabygget N-5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012...4 REGNSKAP 3. KVARTAL 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2011

DOF ASA 4. kvartal 2011 DOF ASA 4. kvartal 2011 DOF CSV Vessel Skandi Niteroi Vesentlige hendelser i 4. kvartal Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 859 mill (NOK 1 574 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda)

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 1. kvartal 2013...4 Regnskap 1. kvartal 2013...8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA

Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA DOF ASA Alfabygget N-5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2012...4 Regnskap 4. kvartal 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2010

DOF ASA 2. kvartal 2010 DOF ASA 2. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 521 mill (NOK 1 083 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 485 (NOK 333 mill). DOF ASA er et internasjonalt

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2014 4 Regnskap 1. kvartal 2014 (bruttometoden) 9 Regnskap 1. kvartal 2014

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 3. kvartal 2013... 4 Regnskap 3. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2015 4 Regnskap 1. kvartal 2015 - management rapportering 10 Konsernets sammendratte

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Management rapportering - Regnskap 1. kvartal 2016 RESULTAT (MNOK) 1. kv 2016 1. kv 2015 2015 Driftsinntekter 2 182 2 521 10 809 Driftskostnader -1 451-1 752-7

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter utgjorde i 2. kvartal NOK 1 078,1 mill (NOK 977,3 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 392,8 mill (NOK 351,8 mill). DOF ASA solgte i juni sine aksjer i DeepOcean

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 3. kvartal 2014 4 Regnskap 3. kvartal 2014 - management rapportering 10 Regnskap

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2014 4 Kontantstrøm 6 Oversikt nybygg 7 Regnskap 4. kvartal 2014 - management

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2015 Management rapportering - regnskap 4. kvartal 2015 RESULTAT (MNOK) 4 kv 2015 4 kv 2014 2015 2014 Driftsinntekter 2 610 2 878 10 809 10 681 Driftskostnader -1

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2014 Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2014 4 Regnskap 2. kvartal 2014 - management rapportering 9 Regnskap 2. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

Q og 1. halvår 2013

Q og 1. halvår 2013 Oppsummert - EBITDA Q2 var -36 MNOK mot -21 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA 1. halvår var -13 MNOK mot 16 MNOK for samme periode i fjor - 34.000 tonn mindre råstoff produsert 1. halvår, som følge

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 01.01-31.03.02 1. KVARTAL 2002 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1.kvartal 2002 USD 5.040.000 (1.kvartal 2001: USD 15.995.000). Selskapets driftsresultat ble USD 741.000 (USD 2.655.000).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2008

RAPPORT 2. KVARTAL 2008 RAPPORT 2. KVARTAL 2008 2. KVARTAL 2008 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2008 USD 25.705.000 (2. kvartal 2007: USD 13.370.000). Selskapets driftsresultat ble USD 4.884.000 (USD 2.847.000).

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Resultatforbedring i kvartalet på tross av et svakt marked - Selskapet har tatt levering av et nybygg og kjøpt to skip i annenhåndsmarkedet i kvartalet - EBITDA første halvår viste en resultatforbedring

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016 Management rapportering - Regnskap 4. kvartal 2016 RESULTAT (MNOK) 4. kv 2016 4. kv 2015 2016 2015 Driftsinntekter 1 912 2 610 8 569 10 809 Driftskostnader -1

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

2. KVARTAL Oslo, 20. august Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL Oslo, 20. august Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2001 2. KVARTAL 2001 RESULTATER Belships driftsinntekter var i annet kvartal 2001 USD 7.606.000 (2000: USD 14.066.000). Driftsinntektene for første halvår var på USD 23.601.000 (USD

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå fra 1. kvartal - God kostnadskontroll gir bedring i EBITDA og driftsresultat - Svakt spotmarked i kvartalet, men god aktivitet under kontrakt - EBITDA

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Rapport 1. halvår 2015

Rapport 1. halvår 2015 Rapport 1. halvår 2015 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos konsernets halvårsberetning 1. halvår 2015 I første halvår 2015 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK -71,5 mill. (samme periode 2014: NOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå og resultat fra 1. kvartal - EBITDA på MNOK 49 i kvartalet - Vedvarende svakt marked - EBITDA første halvår viste en oppgang på MNOK 9 fra MNOK 84 for

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer