Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA"

Transkript

1 Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA

2 Innhold FINANSIELL RAPPORT 2. KVARTAL Regnskap 2. kvartal KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...8 UTVIDET RESULTATREGNSKAP...8 KONSERNBALANSE...9 Egenkapital...10 NØKKELTALL...10 KONTANTSTRØM NOTER TIL SAMMENDRATT REGNSKAP...12 Note 1 Generelt...12 Note 2 Segmentinformasjon...12 Note 3 Netto gevinst ved salg av skip...12 Note 4 Hendelser etter balansedagen...12 Note 5 Avskrivninger...13 Note 6 Betalingsmidler...13 Note 7 Netto rentebærende gjeld...13 Note 8 transaksjoner med nærstående parter...13 Note 9 Skatter...13 Note 10 aksjekapital OG AKSJONÆRINFORMASJON...14 DOF Supply Kontraktsdekning Norskan / Aker DOF Deepwater Kontraktsdekning DOF Subsea Kontraktsdekning

3 Finansiell rapport 2. kvartal 2012 VESENTLIGE HENDELSER I 2. KVARTAL Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK mill (NOK mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 945 mill (NOK 495 mill), inklusiv salgsgevinst på NOK 203 mill. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for subsea flåten har i 2. kvartal vært 95 % (91 %) og for supply flåten 94 % (92 %). DOF Subsea tok levering av nybygget, Skandi Bergen i mai. Skipet ble straks etter levering solgt til Commonwealth i Australia. DOF Subsea kontraherte samtidig et nytt konstruksjonsfartøy fra STX med levering i Både supply- og subseaflåten har sikret en høy kontraktsdekning i 3. kvartal. DOF ASA er morselskapet i et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte bestående av PSV, AHTS, subsea skip og serviceselskaper som tilbyr tjenester innenfor subsea markedet. Konsernet har en moderne flåte med en gjennomsnittsalder på ca. 6 år. Pr. august 2012 består flåten (heleid/deleid) av 74 skip, hvorav 66 skip er i operasjon og 8 skip utgjør nybygg med levering i 2012 og fremover. Flåten består av følgende fartøyer; 20 AHTS, 23 PSV og 31 CSV. I tillegg eier konsernet en flåte bestående av 52 moderne ROV er inklusiv nybygg. DOF har hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter. Pr. august utgjorde den nominelle verdien av kontraktene ca NOK 19 milliarder, og inklusiv opsjoner en verdi på ca NOK 39 milliarder. Kontraktsdekning i 2012 er 93 % og 73 % for HOVEDPUNKTER REGNSKAP FOR 2. KVARTAL Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK mill). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 945 mill (NOK 495 mill). Ebitda ekskl. salgsgevinst utgjør NOK 742 mill (NOK 495 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 684 mill (NOK 215 mill). Sum finanskostnader før urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter utgjør NOK mill (NOK mill). Urealisert agio/disagio utgjør NOK mill (NOK 86 mill) og netto verdiendring finansielle instrumenter NOK - 97 mill (NOK - 40 mill). Resultat før skatt eksklusiv urealisert valuta- og verdiendringer utgjør NOK 333 mill (NOK - 55 mill). Resultat før skatt utgjør NOK mill (NOK - 9 mill). Netto rentebærende gjeld er pr NOK mill (NOK mill). Forskuddsbetalte terminer nybygg er pr NOK mill (NOK mill). Bokført egenkapital inklusiv minoriteter er pr NOK mill (NOK mill). KOMMENTARER TIL DRIFTEN I 2. KVARTAL De fleste av konsernets skip er utleid på faste kontrakter. DOF Subsea har skip som opererer på kortere kontrakter i prosjekt- og spot markedet, der utnyttelsesgraden av skipene er påvirket av markeds- og sesongvariasjoner. Supplyflåten i Nordsjøen har hatt 98 % utnyttelse av sin flåte gjennom andre kvartal og har ikke hatt skip i spotmarkedet i perioden. Skandi Falcon forlot Nordsjøen i første kvartal og ankom Australia i april og startet sin langsiktige kontrakt for MacDow. Den tekniske oppetid av denne flåten har i perioden vært høy. Norskan har det operasjonelle ansvaret for konsernets flåte i Brasil og har alle sine fartøy på periode kontrakter. Den gjennomsnittlige utnyttelsesgrad har i andre kvartal vært 91 %. Norskan har oppnådd en bedre utnyttelse av sin flåte i Brasil sammenlignet med forrige kvartal og hovedårsak til off-hire har vært planlagte dokkinger av fem skip. Nybygget Skandi Hawk startet en prosjektkontrakt i Vietnam i mai. Aker DOF Deepwater (ADD), et joint venture eid av Norskan og Aker Solutions, eier en flåte bestående av 5 AHTS fartøyer. Skandi Peregrino har i perioden gått på fast kontrakt i Brasil. Skandi Emerald og Skandi Saigon har operert i spotmarkedet og har hatt tilnærmet 100 % utnyttelse i april/mai, mens det for juni har vært variabel inntjening og utnyttelse. Skandi Pacific har i perioden operert i Vietnam på en fast kontrakt. Denne kontrakten ble avsluttet i august. Skandi Atlantic har siden midten av mai gått på fast kontrakt i Australia. Subsea flåten har i perioden hatt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på tilnærmet 100 % for skipene på faste kontrakter og 93 % utnyttelsesgrad for skipene på prosjektkontrakter. Aktiviteten har vært høy i henholdsvis Asia, Atlantic og i Brasil i perioden. Et skip, Geoholm, har hatt lav utnyttelse på grunn av seiling fra Vest-Afrika til Nordsjøen, for dokking og klargjøring til kontrakt med Technip. Tilsvarende har Skandi Singapore vært noe off-hire i forbindelse med seiling og vedlikehold forut for kontrakt i Malaysia, som ble påbegynt i slutten av 4 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

4 juni. Aktiviteten innenfor survey og posisjonering har vært høy i 2. kvartal. KOMMENTARER TIL DRIFTEN HITTIL I ÅR Sum inntekter hittil i år utgjør NOK mill (NOK mill). Veksten på ca 35% representerer flere skip i operasjon og bedre markedsforhold. Ebitda utgjør NOK mill (NOK 869 mill) og driftsresultatet (Ebit) utgjør NOK mill (NOK 321 mill). Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for flåten har hittil i år vært på 91 % for subsea skipene og 92 % for supply skipene. DOF Subsea har hittil i år oppnådd en utnyttelsesgrad på 81 % for sine skip på prosjekt kontrakter, tilsvarende tall for samme periode i fjor var 77 %. For flåten i Brasil var første kvartal preget av en del off-hire på grunn av dokkinger, ombygging og tekniske problemer på noen skip. 2. kvartal viser derimot en bedre drift for den brasilianske flåten. For den øvrige flåten har den tekniske oppetiden vært høy med få driftsavbrudd. Det er tatt levering av fire skip hittil i år, hvorav ett skip ble solgt rett etter levering. De tre andre leverte nybyggene har alle startet på faste kontrakter i løpet av 2. kvartal. Det er inngått fastrente avtaler på hoveddelen av konsernets langsiktige gjeld i USD. Tilsvarende er det inngått fastrente avtaler på ca. 30 % av gjelden i NOK. SKATT Skattekostnad er basert på beste estimat. BALANSE Konsernets total kapital utgjør NOK mill pr. juni og økning hittil i år på ca NOK 508 mill representerer i hovedsak økt aktivitet og tilførsel av tre skip. Konsernets netto rentebærende gjeld hensyntatt ikke sysselsatt kapital er pr. utgangen av juni NOK mill. Ikke sysselsatt kapital er forskuddsbetaling på skip under bygging, som pr. juni utgjør NOK mill. KONTANTSTRØM PER JUNI: MNOK AVSKRIVNINGER DOF ble i fjor pålagt av finanstilsynet å benytte markedsverdi som grunnlag for restverdiestimatet av konsernets flåte. Dette prinsipp er benyttet for beregning av avskrivninger i dette kvartalet. Endringer i markedsverdier kan skape større volatilitet i framtidige avskrivninger. FINANSRESULTAT Konsernet benytter seg per i dag ikke av sikringsbokføring i forbindelse med valuta. Datterselskapet Norskan opererer i Brasil og har BRL som funksjonell valuta. Dette medfører eksempelvis at store bevegelser i kursforholdet mellom USD og BRL vil gi store regnskapsmessige effekter. En svekkelse av BRL mot USD er hovedårsak til et urealisert valutatap på NOK mill hittil i år. Dette til tross for at Norskan i begrenset grad er eksponert mot valuta, da alle langsiktige kontrakter er sikret i tilsvarende valuta som drifts- og finanskostnader. Urealisert disagio i 2. kvartal utgjør NOK mill og representerer i hovedsak en svekkelse av NOK og BRL i forhold til USD. Det har vært bevegelser i lange renter dette kvartalet og urealisert endring av finansielle instrumenter utgjør NOK - 97 mill i perioden. Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler - start Agio/disagio betalingsmidler Betalingsmidler - slutt FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR Konsernets gjenværende forpliktelser på skip under bygging utgjør pr. juni NOK mill og gjelder 8 skip som har planlagt levering i 2012 og fremover. For ventet langsiktig finansiering av dette nybyggingsprogrammet utgjør ca. NOK mill, hvorav ca. NOK mill er sikret. Av de 8 nybyggene er 6 skip sikret langsiktige kontrakter med ConocoPhillips og Petrobras. AKSJONÆRFORHOLD Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. juni var det (4 186)aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 30. juni var kr 30,- (kr 48,10). Det er den 24. mai avholdt ordinær generalforsamling, 5 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

5 hvor styret fikk fornyet fullmakt til å utstede inntil aksjer. Styret fikk i samme generalforsamling fornyet fullmakt til å erverve 10 % av selskapets aksjer til høyeste pålydende kr 100,- og laveste pålydende kr 20 pr. aksje. FLÅTEN-/VIRKSOMHETER DOF Subsea inngikk i mars avtale med Commonwealth Australia om salg av Skandi Bergen til en pris ca. USD 130 mill. Skipet ble overlevert til ny eier i forbindelse med levering fra verft i mai. DOF Subsea har inngått avtale med STX om levering av et nytt subsea fartøy med tilsvarende design som Skandi Bergen. Dette nybygget har levering i mai DOF har investert 20 % i Iceman IS, som har kontrahert en stor AHTS. Nybygget vil bli utrustet til blant annet å operere i Artiske farvann. Skipet har levering medio Norskan planlegger levering av nybygget Skandi Iguazu i slutten av august. DOF planlegger levering av tre MRV (Multi Role Vessel) fartøyer i løpet av andre halvår. Skipene vil gå inn på 7 års kontrakter for ConocoPhillips etter levering. NYE KONTRAKTER Konsernets flåte opererer globalt, og har Nordsjøen, Vest- Afrika, Brasil og Asia/Australia som de viktigste operasjonsområder. DOF Subsea Asia har i 2. kvartal fått tilført et nytt skip, Skandi Hawk, i sin operasjon, skipet startet på en kontrakt i Vietnam i mai. DOF Subsea har sikret god beskjeftigelse for prosjekt flåten både i Asia og Nordsjøen i 3. kvartal og godt inn i 4. kvartal. Kontraktsaktiviteten har også vært stor, herunder er det inngått en 3+3 års kontrakt for Skandi Constructor med Helix Well Ops, med oppstart 2. kvartal Videre er RSV kontrakt for Skandi Chieftain fornyet med 2 år for Petrobras fra juni 2012 og Chevron har erklært opsjon på ett år for Skandi Salvador i Brasil. Spot markedet i Nordsjøen har vært svakt i hele kvartalet, særlig i mai og juni. For PSV har utnyttelsesgraden vært jevn, men inntjeningen har vært lav og for AHTS segmentet har både utnyttelsesgraden og inntjeningen vært lav. Pr. utgangen av juni var det 300 supply skip som opererte i Nordsjømarkedet, hvorav 117 skip i spotmarkedet. Prosjektmarkedet for subsea fartøyer har vist høy aktivitet gjennom hele kvartalet. Aktiviteten i Australia forventes fortsatt å være høy, basert på planlagte prosjekter de nærmeste årene. Tilbudsaktiviteten i Brasil er høy og selskapet forventer at denne trenden fortsetter fremover. FREMTIDSUTSIKTER DOF har økt sin kontraktsdekning i forhold til fjoråret og særlig gjelder dette for supply flåten. Ved utgangen av juni var kun to AHTS fartøyer eksponert i spot markedet. DOF Subsea har sikret tilfredsstillende kontraktsdekning for prosjektflåten i 2012 og vil fortsette sin strategi med en miks av lange kontrakter og skip på prosjekt kontrakter. Flere skip i operasjon og god kontraktsdekning gjør at konsernet i dag forventer en operasjonell inntjening i tredje kvartal på nivå med, eller noe bedre enn, inntjeningen i andre kvartal. BEKREFTELSE FRA STYRET OG CEO Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2012, er utarbeidet i samsvar med IAS 34- Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i neste regnskapsperioden samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. MARKEDET 6 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

6 Styret i DOF ASA, 22. august 2012 Helge Singelstad Styrets leder Helge Møgster Styremedlem Oddvar Stangeland Styremedlem Wenche Kjølås Styremedlem Karoline Møgster Styremedlem Mons S. Aase CEO IR kontakter: Mons S. Aase, CEO Hilde Drønen, CFO DOF ASA, 5392 Storebø 7 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

7 Regnskap 2. kvartal 2012 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP (MNOK) Note 2 kv kv kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Gevinst ved salg av skip Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat - EBIT Resultat fra tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring i virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Resultat fordeles slik Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel UTVIDET RESULTATREGNSKAP (MNOK) 2 kv kv kv kv Omregningsdifferanser valuta Andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

8 Konsernbalanse (MNOK) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immatrielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og andre selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjon og derivater Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kreditinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kreditinstitusjoner Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

9 Egenkapital Ikke Sum kontroller- Innbetalt Opptjent Omregnings annen ende eier- Sum (MNOK) egenkapital egenkap differanser egenkapital interesser egenkapital Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Balanse Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Transaksjoner med 6 6 minoritetsinteresser Balanse NØKKELTALL 2 kv kv kv kv EBITDA margin eks gevinst ved salg av skip 1) 35 % 31 % 34 % 29 % 31 % EBITDA margin 2) 45 % 31 % 39 % 29 % 31 % EBIT margin 3) 32 % 14 % 26 % 11 % 18 % Kontantstrøm pr. aksje 4) 5,35 2,49 8,09 3,32 9,03 Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) 5) -2,63-0,07-0,43-0,11-3,69 Resultat pr. aksje justert for urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter *) 6) 3,88-0,64 3,85-2,45 1,67 Egenkapitalavkastning 7) 1 % -1 % -8 % Egenkapitalandel 8) 21 % 24 % 22 % Verdijusert egenkapitalandel 40 % 43 % 44 % Capex Netto rentebærende gjeld Gjennomsnittlig antall aksjer Utestående antall aksjer *) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 1) Driftsresultat før salgsgevinst og avskrivning i prosent av driftsinntekter. 2) Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter. 3) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 4) Resultat før skatt + av- og nedskrivninger +/- urealisert agio/disagio +/- netto endring i virkelig verdi av finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer 5) Resultat ex. Ikke kontrollerende andel/gjennomsnittlig antall aksjer 6) Resultat inkl. ikke kontrollerende andel ex. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer 7) Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital 8) Egenkapital/totalkapital 10 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

10 KONTANTSTRØM (MNOK) 2 kv kv kv kv Resultat før skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger på anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring av andre tidsavgrensninger Resultat fra tilknyttede selskaper Kontantstrøm fra driften Renteinntekter/-kostnader Mottatt renteinntekter Betalte rentekostnader Periodens skatter Netto kontantstrøm fra driften Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetaling/utbetaling langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld Endring tilgang ikke-kontrollerende eierinteresser Innbetaling av kapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens slutt DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

11 NOTER TIL SAMMENDRATT REGNSKAP Note 1 Generelt Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med Internasjonal Reporting Standards (IFRS) og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS34 ). Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til de samme prinsippene som ble benyttet i årsrapporten for 2011, men inneholder ikke all informasjon og noter som kreves i en årsrapport. Kvartalsrapporten må derfor leses i sammenheng med siste årsrapport fra selskapet. Endrede standarder og tolkninger kan gi andre tall. Regnskapet er urevidert. Note 2 Segmentinformasjon Driftsinntekter, EBITDA og EBIT pr. segment 2 kv kv kv kv DriftsINNTEKTER PSV AHTS CSV SUM EBITDA PSV AHTS CSV SUM EBIT PSV AHTS CSV SUM Note 3 Netto gevinst ved salg av skip Netto gevinst ved salg av skip gjelder nybygget STX 771. Nybygget ble levert fra verft og solgt i mai Note 4 Hendelser etter balansedagen DOF Subsea AS har inngått en kontrakt med Helix Well Ops for fartøyet Skandi Constructor. Kontrakten er 3 år fast med 3x1 års opsjoner. Kontrakten vil starte i 2. kvartal Norskan / DOF Subsea Brasil har avtalt med Petrobras en to års forlengelse for Skandi Chieftain fra 3. kvartal Skandi Chieftain er en RSV med ROV-er og diverse dekk montert subsea utstyr. Skandi Chieftain har jobbet for Petrobras siden Totale kontraktsverdier utgjør ca. 825 millioner kroner. 12 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

12 Note 5 Avskrivninger DOF har en strategi om at konsernet til enhver tid skal ha en relativt ny flåte definert ved at skipene primært sett skal være under 20 år gamle. DOF kalkulerer således en restverdi ved utløpet av bruksperioden. Grunnlaget for restverdiestimatet skal være markedsverdi av certeparti frie skip. Takstene justeres for å reflektere skipenes verdi dersom de hadde vært av en alder og i en tilstand som er forventet på salgstidspunktet. For å estimere restverdien bruker DOF en lineær modell som er avhengig av alderen på skipet økende fra 50% (på et nybygg) til 100% (av et 20 år gammelt skip) av mottatte megleranslag. Selskapet endret restverdiestimat ved årslutt Sammenlignbare tall pr. 2. kvartal 2011 er ikke omarbeidet. Effekten av endring av restverdi utgjør ca MNOK 67 i reduserte avskrivninger pr. 2. kvartal Note 6 Betalingsmidler Bundne likvide midler *) Frie likvide midler Sum likvide midler *) Inkluderer i all hovedsak sperret innskudd knyttet til langsiktig lån fra Eksportfinans. Note 7 Netto rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld og avsetninger Kortsiktig del av obligasjonslån Kortsiktig del av langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld til finansinstitusjoner Sum rentebærende gjeld Betalingsmidler Netto rentebærende gjeld Note 8 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp. Note 9 Skatter Skatter pr er basert på et estimat. 13 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

13 Note 10 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON De største aksjonærene i DOF ASA pr Navn Antall aksjer Eierandel Stemmeandel MØGSTER OFFSHORE AS ,22 % 51,22 % PARETO AKSJE NORGE ,62 % 5,62 % ODIN NORGE ,55 % 5,55 % SKAGEN VEKST ,13 % 5,13 % PARETO AKTIV ,63 % 2,63 % ODIN OFFSHORE ,16 % 2,16 % MP PENSJON PK ,09 % 2,09 % PARETO VERDI ,49 % 1,49 % VESTERFJORD AS ,93 % 0,93 % KANABUS AS ,89 % 0,89 % UBS AG, LONDON BRANCH ,79 % 0,79 % MOCO AS ,71 % 0,71 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,60 % 0,60 % ODIN MARITIM ,52 % 0,52 % SIX SIS AG ,49 % 0,49 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,47 % 0,47 % PACTUM AS ,41 % 0,41 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,39 % 0,39 % PARETO SICAV ,36 % 0,36 % DNB NOR SMB ,31 % 0,31 % Sum ,76 % 82,76 % Sum andre aksjonærer ,24 % 17,24 % Sum antall aksjer % 100 % 14 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

14 DOF Supply Kontraktsdekning DOF Supply A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D PSV Skandi Falcon Skandi Marstein Skandi Foula Skandi Rona Skandi Buchan Skandi Sotra Skandi Caledonia Skandi Barra Skandi Texel Skandi Mongstad Skandi Flora Skandi Gamma Skandi Waveney Skandi Feistein Skandi Kvitsøy Skandi Nova Skandi Marøy Skandi Hugen AHTS CSV Skandi Stord Skandi Admiral Skandi Vega Skandi Fjord Skandi Olympia Skandi Hawk Skandi Commander Fast Opsjon Nybygg 15 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

15 Norskan / Aker DOF Deepwater Kontraktsdekning Norskan A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D AHTS CSV AHTS PSV Skandi Leblon Skandi Flamengo Skandi Yare Skandi Stolmen Skandi Captain Skandi Copacabana Skandi Botafogo Skandi Rio Skandi Fluminense Skandi Giant Skandi Møgster Skandi Ipanema Skandi Amazonas Skandi Iguacu Skandi Angra Skandi Urca Skandi Paraty Skandi Chieftain Skandi Hav Aker DOF Deepwater A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Skandi Peregrino Skandi Emerald 0SPOT Skandi Saigon SPOT Skandi Pacific SPOT Skandi Atlantic Fast Opsjon Nybygg 16 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

16 DOF Subsea Kontraktsdekning DOF Subsea A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D CSV Geograph Ocean Protector Skandi Seven Skandi Salvadore Skandi Vitoria Skandi Aker Skandi Santos Skandi Patagonia Skandi Carla Skandi Neptune Skandi Achiever Skandi Acergy Skandi Arctic Skandi Niteroi Geosea Skandi Skansen Skandi Inspector Skandi Constructor Skandi Singapore Skandi Hercules Skandi Skolten Skandi Hawk* Geobay Geosund Geoholm NB * TC from DOF Fast Opsjon Nybygg 17 DOF ASA 2KV 2012 Finansiell rapport

17 Kontakter NORWAY: DOF Subsea AS Tlf: Fax: Epost: Adresse: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY DOF Subsea Norway AS Tlf: Fax: Epost: Adresse: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY DOF Management AS Tlf: Fax: Epost: Austevoll Adresse: Alfabygget 5392 Storebø, NORWAY Bergen Adresse: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY ANGOLA: DOF Subsea Angola Tlf/Fax: Mobil: / Epost: Adresse: Rua Ndumduma 56/58 Caixa postal 2469, Miramar Luanda, Republic of Angola DOF Management Australia Tlf: Mobil: Adresse: Level 1, 441 South Road Bentleigh, Vic. 3204, Australia BRAzIL: NorSkan Offshore Ltda Tlf: Fax: Epost: Rio Adresse: Rua Lauro Müller, 116 Salas 2802 a 2805 Torre do Rio Sul Botafogo Rio de Janeiro, R.J. BRAZIL Macae Adresse: Rua A1, número 35 Vale Encantado Macae - Rio de Janeiro, BRAZIL DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Tlf: Epost: Macae Adresse: Rua A1, número 35 Vale Encantado Macae - Rio de Janeiro, BRAZIL Rio Adresse: Rua Lauro Müller 116 Salas 2802 a 2805 Torre do Rio Sul - Botafogo Rio de Janeiro, R.J., BRAZIL SINGAPORE: DOF Management Pte Ltd Tlf: Fax: Adresse: 460 Alexandra Road# PSA Building, , Singapore DOF Subsea Asia Pacific Pte Ltd Tlf: Fax: Epost: Adresse: 460 Alexandra Road# PSA Building, , Singapore UNITED KINGDOM: DOF (UK) Ltd Tlf: Fax: Epost: Adresse: Voyager House 75 Waterloo Quay Aberdeen AB11 5 DE UNITED KINGDOM DOF Subsea UK Ltd Tlf: Fax: Epost: Adresse: Exchange No.1 62 Market St. Aberdeen, AB11 5PJ UNITED KINGDOM AUSTRALIA: DOF Subsea Australia Pty Ltd Tlf: Fax: Epost: Adresse: 5th Floor 181 St. Georges Tce Perth WA 6000, Australia Canada: DOF Subsea Canada Tlf: Fax: Epost: Adresse: 472 Logy Bay Road St John s, Newfoundland Canada A1A 5C6 USA: DOF Subsea USA Inc Tlf: Fax: Epost: Adresse: 5335 W. Sam Houston Parkway, N Suite 390, Houston, Texas USA