DOF ASA 3. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOF ASA 3. kvartal 2011"

Transkript

1 DOF ASA 3. kvartal 2011

2 Vesentlige hendelser i 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK mill (NOK mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 597 mill (NOK 433 mill). Utnyttelsesgraden for subsea flåten har i 3. kvartal vært 87 % og for supply flåten 95 %. Konsernet har tatt levering av tre nybygg i kvartalet, ett subsea/ahts fartøy, ett dykkerskip og en AHTS. Ett nybygg, en PSV, er solgt i perioden. Datterselskapet DOF Subsea ble i juli tildelt en service kontrakt for Goliat FPSO marine. Flere langsiktige kontrakter er inngått i Brasil både for subsea og supply flåten. DOF ASA gjennomførte i september en emisjon på NOK 600 mill. ved utstedelse av 20 mill aksjer. DOF ASA er et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte bestående av supply og subsea skip og serviceselskaper som tilbyr tjenester innenfor subsea markedet. Konsernet har en moderne flåte med en gjennomsnittsalder på ca. 5,9 år. Justert i forhold til markedsverdier er gjennomsnittalderen på 3,4 år. Pr. november består flåten (heleid/deleid) av 73 skip (inklusiv 12 nybygg). Flåten er fordelt som følger: 20 AHTS, 24 PSV og 29 CSV. I tillegg eier konsernet en flåte bestående av 45 moderne ROV er. DOF ASA har hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter. Pr. september utgjorde den nominelle verdien av kontraktene ca NOK 19 milliarder, og inklusiv opsjoner en verdi på ca NOK 36 milliarder. Kontraktsdekning i 2011 er 91 % og 71 % for Hovedpunkter regnskap for 3. kvartal Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK 1 237). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 597 mill (NOK 433 mill). Justert for salgsgevinst utgjør Ebitda NOK 560 mill (NOK 433 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 368 mill (NOK 132 mill). Sum finanskostnader før urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter utgjør NOK 220 mill (NOK 270). Urealisert agio/disagio utgjør NOK 613 mill (NOK 223 mill) og netto verdiendring finansielle instrumenter NOK 131 mill (NOK 116 mill). Resultat før skatt eksklusiv urealisert valuta og verdiendringer utgjør NOK 148 mill (NOK 139 mill). Resultat før skatt utgjør NOK 596 mill (NOK 200 mill). Netto rentebærende gjeld er pr NOK mill (NOK mill). Forskuddbetalte terminer skip er pr NOK mill (NOK mill). Bokført egenkapital inklusiv minoriteter er pr NOK mill (NOK mill). Kommentarer til driften i 3. kvartal De fleste av konsernets skip er utleid på faste kontrakter. DOF Subsea har skip som opererer på kortere kontrakter i prosjekt og spot markedet, der utnyttelsesgraden av skipene er påvirket av sesongvariasjoner. Supplyflåten i Nordsjøen har hatt 99,5 % utnyttelse av sin flåte gjennom tredje kvartal. To skip, Skandi Falcon og Skandi Sotra har i kvartalet arbeidet i spot markedet og har hatt god inntjening i perioden. Den tekniske oppetid har vært høy med unntak av ett skip som har vært off hire på grunn av thruster problemer. Ett skip har gjennomført planlagt klassedokking innenfor avtalte vedlikeholdsdager i perioden. Datterselskapet Norskan har alle sine supplyfartøyer på periode kontrakter. Den tekniske oppetid har vært variabel for noen skip i 3. kvartal på grunn av ekstraordinære dokkinger og klargjøring for nye kontrakter. Den gjennomsnittlige utnyttelsesgrad har i tredje kvartal vært 90 %. Skandi Leblon startet sin nye 4 års kontrakt med Petrobras i august og Skandi Botafogo staret en ny 2 års kontrakt for Petrobras i september. Aker DOF Deepwater tok i august levering av Skandi Saigon som i perioden har seilt fra Vietnam til Nordsjøen for operasjon i spotmarkedet. Norskan har i juli gjennomført salget av et nybygg ved Cochin Shipyard i India, netto salgsgevinst utgjorde ca. NOK 36,5 mill. Subseaflåten har hatt en utnyttelsesgrad på henholdsvis 86 % i juli, 88 % i august og 86 % i september. De fleste TC skip har hatt tilnærmet 100 % utnyttelse. Prosjektskipene i Brasil og i Asia har hatt høy aktivitet. Virksomheten i Nordsjøen har vært variabel og noen skip

3 har hatt lav utnyttelse. To skip har delvis vært uten inntekter i perioden på grunn av dokking og reposisjonering, herunder Geosea som har seilt til Norge for ombygging til en langsiktig RSV kontrakt for Petrobras. DOF Subsea har tatt levering av to skip, henholdsvis Skandi Skansen i juli og Skandi Singapore i september. Nybygget Skandi Niteroi er ferdigstilt som rørleggingsfartøy i 3. kvartal og startet sin kontrakt i 4. kvartal. Avskrivninger Konsernet har fra 1. januar 2011 endret selskapets avskrivningsestimat. Endringen går i korthet ut på at skipene dekomponeres i mindre grad enn ved tidligere avskrivningsestimat. Gjeldende avskrivningsperiode opprettholdes, noe som innebærer at skipene avskrives til estimert restverdi på tidspunkt for utløp av forventet brukstid, normalt 20 år. Estimert restverdi er 50 % av opprinnelig kostpris for skipene. Skip eldre enn 20 år vil blir gjenstand for individuell vurdering. Finansresultat og skatt 3. kvartal Norskan benytter funksjonell valuta i BRL og ved store bevegelser mot USD gir dette en høy regnskapsmessig effekt. Dette til tross for at Norskan i begrenset grad er eksponert mot valuta, da alle langsiktige kontrakter er sikret i tilsvarende valuta som drifts og finanskostnader. Pr september er det i finansresultatet kostnadsført et urealisert kurstap på NOK 421 mill som i hovedsak er relatert styrkelse av USD mot BRL og NOK. Skattekostnad er basert på estimat. Balanse Konsernets netto rentebærende gjeld hensyntatt ikke sysselsatt kapital er pr. utgangen av september NOK mill. Økning i netto rentebærende gjeld utgjør i hovedsak opptrekk av lån i forbindelse med levering av nye skip. Konsernet har tatt levering av til sammen 7 skip hittil i år, hvorav 3 skip er levert i tredje kvartal. Skandi Niteroi er levert og er klassifisert som nybygg i balansen pr. september. Skipet ble klargjort for operasjon i oktober. Tre av skipene som er levert har gått på langsiktige kontrakter, to skip opererer i subsea prosjektmarkedet og ett supply skip i spotmarkedet i Nordsjøen. Kontantstrøm per september: Akk 3 kv Akk 3 kv (MNOK) Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler start Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler slutt Finansiering og kapitalstruktur DOF ASA har i september gjennomført en kapitalutvidelse på NOK 600 mill ved utstedelse av 20 mill nye aksjer til kurs kr 30 per aksje. Selskapets hovedaksjonær Møgster Offshore AS deltok i emisjonen og eierandel utgjør pr. november 51,22 %. Reparasjonsemisjon ble gjennomført i november og utgjorde NOK 0,4 mill ved utstedelse av nye aksjer. Selskapets nye aksjekapital etter ovennevnte emisjoner utgjør fordelt på aksjer. Konsernets gjenværende forpliktelser på skip under bygging utgjør pr. november NOK mill og gjelder leveringer fram til utgangen av Planlagt langsiktig finansiering av dette nybyggingsprogrammet utgjør ca. NOK mill, hvorav ca. NOK mill er sikret langsiktig finansiering. De skip som ikke er sikret langsiktig finansiering er sikret langsiktig beskjeftigelse. Aksjonærforhold Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. september 2011 var det aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 30. september var NOK 27. Styret fikk i ordinær generalforsamling i 2011 fullmakt til å utstede inntil aksjer, hvorav ble benyttet i forbindelse med emisjon i september og reparasjonsemisjon i november. Styret har fullmakt til å erverve 10 % av selskapets aksjer til høyeste pålydende kr 100, og laveste pålydende kr 20 pr. aksje.

4 Flåten /virksomheter Datteselskapet DOF Subsea overtok i første kvartal nybygget, Skandi Niteroi, som er eid 50/50 med Technip. Skipet er i tredje kvartal ferdigstilt som rørleggings fartøy og startet sin 4 års kontrakt for Petrobras i begynnelsen av oktober. Datterselskapet Norskan solgte i juli et nybygg ved Cochin Shipyard. Skipet er en PSV av STX PSV 09 design, og er første skip i en serie på to skip fra Cochin Shipyard i India. Skip nr. to, Skandi Hawk forventes levert i begynnelsen av DOF Subsea tok i juli levering av Skandi Skansen som er skip nr 4 av DOF Installer skipene. Skipet er et kombinert AHTS og subsea konstruksjonsfartøy og er utrustet med en 250 tonns krane. Skipet har etter levering operert i subsea /prosjekt markedet. DOF Subsea tok i september levering av Skandi Singapore. Skipet er et dykkerfartøy med metningsdykkeri for 18 personer, og er i tillegg utrustet med ROV er og en 140 tonns krane. Skipet gikk inn på en subsea kontrakt i Vietnam etter levering. Aker DOF Deepwater (ADD) tok i august levering av Skandi Saigon fra STX i Vietnam. Skipet ankom Nordsjøen i begynnelsen av oktober og har deretter operert i spot markedet. ADD tok i november levering av skip nr. 5, Skandi Pacific. Sistnevnte skip er sikret en 90 dagers kontrakt i Vietnam. Skandi Feistein, som er det første av 5 nybygg som skal på langsiktig kontrakt med ConocoPhillips, er planlagt levert i slutten av november. Skipet er eid av PSV Invest I AS hvorav DOF har en eierandel på 48 %. Datterselskapet Norskan planlegger å ta levering av Skandi Amazonas i desember. Skipet vil gå inn på en 8 års kontrakt for Petrobras etter levering. Nye kontrakter Konsernets flåte opererer hovedsakelig i Nordsjøen, Vest Afrika, Brasil og Asia/Australia. Subsea DOF Subsea Asia har fått tilført to nye skip, Skandi Singapore og Skandi Hercules som begge er sikret god beskjeftigelse resten av året og inn i DOF Subsea ble i juli tildelt kontrakten for Goliat FPSO. Kontrakten er inngått med Eni Norge og har en verdi på ca NOK 300 mill og varighet fra Kontrakten representerer et viktig steg i DOF Subsea sin målsetning om å bli en ledende operatør innenfor installasjonsmarkedet. Skandi Constructor ble i november tildelt en kontrakt for DONG på dansk sektor. Supply Skandi Botafogo ble i august tildelt en ny 2 års kontrakt og Skandi Flamengo en ny 4 års kontakt for Petrobras. Skandi Fjord har fornyet sin kontrakt for Halliburton fram til oktober Markedet Spot markedet i Nordsjøen har vært stabilt for PSV flåten i tredje kvartal og mer volatilt for AHTS flåten. Oktober inntjeningen har vært svært god for AHTS flåten med rater tilbake på 2008 nivå. Slutninger på faste kontrakter har i hovedsak vært gjort for PSV flåten i perioden. Spotmarkedet i Nordsjøen forventes å være volatilt resten av året, og stramt i 2012 særlig for AHTS. Pr. utgangen av september var det 264 skip som opererte i Nordsjømarkedet, hvorav 72 skip i spotmarkedet. Markedet i Brasil er fortsatt dominert av Petrobras og tilbudsaktiviteten er stor. Slutninger som nylig er gjort har vist en økning i dagrater på lange kontrakter. Markedet i Sør øst Asia er stigende og er preget av mer kortsiktige kontrakter. Aktiviteten i Australia forventes fortsatt å være høy, særlig innenfor subsea, basert på planlagte prosjekter de nærmeste årene. Framtidsutsikter DOF har historisk hatt en høy kontraktsdekning for sin supply flåte. Dette videreføres inn i 2012 for PSV flåten som fortsatt forventes å gå på langsiktige kontrakter. Eksponeringen mot det kortsiktige AHTS markedet forventes å øke noe i DOF Subsea har sikret tilfredsstillende kontraktsdekning for prosjektflåten resten av året og delvis inn i DOF Subsea har i tillegg fått tilført nye skip i sin flåte og vil fortsette sin strategi med en miks av skip på langsiktige kontrakter og på kortere prosjekt kontrakter.

5 Selskapet forventer en inntjening i 4. kvartal tilsvarende eller noe bedre enn 3. kvartal. forventer styret bedre inntjening i 2012 sammenlignet med Med bakgrunn i konsernets sterke vekst, TC kontrakter og forventning om god utnyttelse av konsernets prosjektskip, som er i spot markedet, Styret i DOF ASA, 16. november 2011 Helge Møgster Helge Singelstad Oddvar Stangeland (Styrets leder) Wenche Kjølås Britt Mjellem Mons Aase (CEO)

6 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP (MNOK) Note 3 kv kv 2010 Akk 3 kv 2011 Akk 3 kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger EBITDA Avskrivninger Nedskrivninger 0 7 Driftsresultat EBIT Resultat fra tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring i virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Resultat fordeles slik Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel UTVIDET RESULTATREGNSKAP 3 kv kv 2010 Akk 3 kv 2011 Akk 3 kv Omregningsdifferanser valuta Andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel NØKKELTALL RESULTAT 3 kv kv 2010 Akk 3 kv 2011 Akk 3 kv EBITDA margin 1 35 % 35 % 31 % 32 % 31 % EBIT margin 2 21 % 11 % 15 % 11 % 10 % Kontantstrøm pr. aksje 3 3,48 1,89 7,54 9,02 11,91 Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) 4 4,00 1,56 4,16 0,59 1,53 Resultat pr. aksje justert for urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter *) 5 2,96 1,81 0,56 1,16 3,46 Gjennomsnittlig antall aksjer Utestående antall aksjer Pålydende verdi pr. aksje *) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 1 Driftsresultat før avskrivning i prosent av riftsinntekter. 2 Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 3 Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet /gjennomsnittlig antall aksjer 4 Resultat ex. Ikke kontrollerende andel)/gjennomsnittlig antall aksjer 5 Resultat inkl. ikke kontrollerende andel ex. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter)/gjennomsnittlig antall aksjer

7 KONSERNBALANSE (MNOK) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immatrielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og andre selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kreditinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL BALANSE Akk 3 kv 2011 Akk 3 kv Egenkapitalavkastning 1 7 % 3 % 8 % Egenkapitalandel 2 22 % 26 % 25 % Verdijusert egenkapitalandel 41 % 43 % 44 % Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld eks ikke sysselsatt kapital Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital 2 Egenkapital/totalkapital

8 EGENKAPITAL (MNOK) Innbetalt egenkapital Opptjent egenkap Omregnings differanser Sum annen egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Kapitaløkning Transaksjoner med minoritet Balanse Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Andre poster Transaksjoner med minoritet Balanse KONTANTSTRØM (MNOK) Akk 3 kv 2011 Akk 3 kv Resultat før skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av og nedskrivninger på anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring av andre tidsavgrensninger Resultat fra tilknyttede selskaper Kontantstrøm fra driften Renteinntekter/ kostnader Mottatt renteinntekter Betalte rentekostnader Periodens skatter Netto kontantstrøm fra driften Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetaling/utbetaling langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring tilgang ikke kontrollerende eierinteresser Innbetaling av kapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens slutt

9 NOTER TIL SAMMENDRATT REGNSKAP Note 1 Generelt Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med Internasjonal Reporting Standards (IFRS) og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS34 ). Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til de samme prinsippene som ble benyttet i årsrapporten for 2010, men inneholder ikke all informasjon og noter som kreves i en årsrapport. Kvartalsrapporten må derfor leses i sammenheng med siste årsrapport fra selskapet. Endrede standarder og tolkninger kan gi andre tall. Regnskapet er urevidert. Note 2 Segmentinformasjon Driftsinntekter og EBITDA pr. segment Akk 3 kv 2011 Akk 3 kv INNTEKTER PSV AHTS CSV SUM EBITDA PSV AHTS CSV SUM EBIT PSV AHTS CSV SUM Note 3 Hendelser etter balansedagen Nybygget Skandi Niteroi, som ble ferdigstilt som rørleggingsfartøy i 3 kvartal, startet på en 4 års kontrakt for Petrobras i oktober. Aker DOF Deepwater AS tok levering av Skandi Pacific 3. november. Skipet er sikret en 90 dagers kontrakt i Vietnam. Note 4 Avskrivninger DOF Gruppen har fra 1. januar 2011 endret selskapets avskrivningsestimat. Endringen går i korthet ut på at skipene dekomponeres i mindre grad enn ved tidligere avskrivningsestimat. Gjeldende avskrivningsperiode opprettholdes, som innebærer at skipene avskrives til estimert restverdi på tidspunkt for forventet brukstid. Estimert restverdi er 50% av opprinnelig kostpris for skipene. Skip eldre enn 20 år vil bli gjenstand for individuell vurdering. Note 5 Betalingsmidler Bundne likvide midler *) Frie likvide midler Sum likvide midler *) Inkluderer sperret innskudd knyttet til langsiktig lån fra Eksportfinans.

10 Note 6 Netto rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kreditinstitusjoner Annen langsiktig gjeld og avsetninger Kortsiktig del av obligasjonslån Kortsiktig del av langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum rentebærende gjeld Betalingsmidler Netto rentebærende gjeld Note 7 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp. Note 8 Skatter Skatter pr er basert på et estimat. AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON De største aksjonærene i DOF ASA pr Name Antall aksjer Eierandel Stemmeandel MØGSTER OFFSHORE AS ,22 % 51,22 % ODIN NORGE ,35 % 6,35 % PARETO AKSJE NORGE ,56 % 5,56 % SKAGEN VEKST ,10 % 5,10 % PARETO AKTIV ,53 % 2,53 % ODIN OFFSHORE ,21 % 2,21 % MP PENSJON PK ,09 % 2,09 % PARETO VERDI ,33 % 1,33 % VESTERFJORD AS ,93 % 0,93 % KANABUS AS ,89 % 0,89 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,63 % 0,63 % MOCO AS ,57 % 0,57 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,50 % 0,50 % HOLBERG NORGE ,46 % 0,46 % NORDEA BANK NORGE ASA ,45 % 0,45 % DNB NOR SMB ,45 % 0,45 % ODIN MARITIM ,43 % 0,43 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,39 % 0,39 % PACTUM AS ,36 % 0,36 % CITIBANK N.A. NEW YORK BRANCH ,32 % 0,32 % Total ,78 % 82,78 % Total other shareholders ,22 % 17,22 % Total no of shares ,00 % 100,00 % IR kontakter: Mons S. Aase, CEO Hilde Drønen, CFO DOF ASA, 5392 Storebø,

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2010

DOF ASA 3. kvartal 2010 DOF ASA 3. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 237 mill (NOK 1 120 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 433 (NOK 375 mill inkl. salgsgevinst NOK 108 mill).

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2011

DOF ASA 2. kvartal 2011 DOF ASA 2. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 581 mill (NOK 1 521 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 495 mill (NOK 485 mill). Utnyttelsesgraden for subsea

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2011

DOF ASA 1. kvartal 2011 DOF ASA 1. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 386 mill (NOK 1 129 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375 mill (NOK 338 mill). Resultatet i 1. kvartal

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2010

DOF ASA 4. kvartal 2010 DOF ASA 4. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 574 mill (NOK 1 161 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 454 mill (NOK 295 mill). Konsernets inntekter for

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 161 mill (NOK 1 271,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 294,7 mill (NOK 476,1 mill). Justert

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2010

DOF ASA 2. kvartal 2010 DOF ASA 2. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 521 mill (NOK 1 083 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 485 (NOK 333 mill). DOF ASA er et internasjonalt

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA

FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA Finansiell rapport 1. kvartal 2012 DOF ASA INDEX: Rapport 1. Kvartal 2012 4 regnskap 1. kvartal 2012 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP UTVIDET RESULTATREGNSKAP KonSernets

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter utgjorde i 2. kvartal NOK 1 078,1 mill (NOK 977,3 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 392,8 mill (NOK 351,8 mill). DOF ASA solgte i juni sine aksjer i DeepOcean

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2011

DOF ASA 4. kvartal 2011 DOF ASA 4. kvartal 2011 DOF CSV Vessel Skandi Niteroi Vesentlige hendelser i 4. kvartal Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 859 mill (NOK 1 574 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda)

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA

Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA Innhold FINANSIELL RAPPORT 2. KVARTAL 2012...4 Regnskap 2. kvartal 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...8 UTVIDET RESULTATREGNSKAP...8 KONSERNBALANSE...9

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2014 4 Kontantstrøm 6 Oversikt nybygg 7 Regnskap 4. kvartal 2014 - management

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2015 4 Regnskap 1. kvartal 2015 - management rapportering 10 Konsernets sammendratte

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 3. kvartal 2013... 4 Regnskap 3. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA DOF ASA Alfabygget N-5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012...4 REGNSKAP 3. KVARTAL 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 1. kvartal 2013...4 Regnskap 1. kvartal 2013...8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 3. kvartal 2014 4 Regnskap 3. kvartal 2014 - management rapportering 10 Regnskap

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2014 4 Regnskap 1. kvartal 2014 (bruttometoden) 9 Regnskap 1. kvartal 2014

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Økning i dagtall kombinert med økt aktivitet løftet EBITDA og driftsresultat videre i 4Q Periodens resultat på nivå med forrige kvartal grunnet mer normalisert finansresultat Betydelig økning

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA

Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA DOF ASA Alfabygget N-5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2012...4 Regnskap 4. kvartal 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

2. KVARTAL Oslo, 20. august Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL Oslo, 20. august Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2001 2. KVARTAL 2001 RESULTATER Belships driftsinntekter var i annet kvartal 2001 USD 7.606.000 (2000: USD 14.066.000). Driftsinntektene for første halvår var på USD 23.601.000 (USD

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire.

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire. RAPPORT 2. KVARTAL 2005 2. KVARTAL 2005 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2005 USD 16.460.000 (2. kvartal 2004: USD 15.777.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.477.000 (USD 4.048.000).

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport OPPSUMMERING Kraftig volumfall som følge av etterspørselsvikt gir svakt driftsresultat i 1. kvartal Positivt resultat fra finansposter gir tilnærmet nullresultat før skatt Endring Tall i MNOK unntatt dagtall

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Management rapportering - Regnskap 1. kvartal 2016 RESULTAT (MNOK) 1. kv 2016 1. kv 2015 2015 Driftsinntekter 2 182 2 521 10 809 Driftskostnader -1 451-1 752-7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer